Rapporter till socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporter till socialnämnden"

Transkript

1 SN 10:1 Rapporter till socialnämnden Förslag till beslut 1. Föreliggande rapporter läggs till handlingarna. Beslutsunderlag a) Revisionsskrivelse, Granskning av verksamhet och handläggningsrutiner inom individ- och familjeomsorgen, , dnr SN/2016: b) Rapport, Granskning av verksamhet och handläggningsrutiner inom individ- och familjeomsorgen, , dnr SN/2016: c) Revisionsskrivelse, Granskning av behörighet och loggkontroll, , dnr SN/2016: d) Rapport, Behörigheter och loggkontroll, , dnr SN/2016: e) Beslut KF 8, Digital strategi för Strängnäs kommun, , dnr SN 2016:300 f) Digital strategi för Strängnäs kommun, dnr KS/2015: g) Rapport sommarjobb 2015, , dnr SN/2015: CHARLOTTE ARNELL Nämndsekreterare

2 SN 10:2

3 SN 10:3

4 SN 10:4

5 SN 10:5

6 SN 10:6

7 SN 10:7

8 SN 10:8

9 SN 10:9

10 SN 10:10

11 SN 10:11

12 SN 10:12

13 SN 10:13

14 SN 10:14

15 SN 10:15

16 SN 10:16

17 SN 10:17

18 SN 10:18

19 SN 10:19

20 SN 10:20

21 SN 10:21

22 SN 10:22

23 SN 10:23

24 SN 10:24

25 SN 10:25

26 SN 10:26

27 SN 10:27

28 SN 10:28

29 SN 10:29

30 SN 10:30

31 SN 10:31

32 SN 10:32

33 SN 10:33

34 SN 10:34

35 SN 10:35

36 SN 10:36

37 SN 10:37

38 SN 10:38 Beslutad: Kommunfullmäktige Gäller fr o m: Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Ansvarig: Kommunstyrelsen KS/2015: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun

39 SN 10:39 Om dokumentet Strängnäs kommuns digitala strategi gäller för alla nämnder och bolag 1 förtroendevalda och tjänstemän. Strategin uppdateras kontinuerligt som en naturlig del i kommunens strategiska arbete och revideras vid behov eller minst vart fjärde år. Syfte Trycket från kommunens verksamhetsområden på goda IT 2 -leveranser ökar och utifrån det perspektivet har IT-nulägesanalyser genomförts. Analyserna visar att IT-mognaden i kommunen är låg. För att på ett strukturerat och kontrollerat sätt nå en högre IT-mognad, måste kommunen arbeta efter en långsiktig målbild för digitalisering. Den digitala strategin fokuserar på hur Strängnäs kommun på smartare sätt kan nyttja digitaliseringens möjligheter för att uppnå kommunens mål. Kommunen ska erbjuda effektiva digitala tjänster och IT-stöd 3 som bidrar till att kommunens verksamheter uppnår de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutar. Strategin ska även fungera som ett stöd för uppdragsgivare, utvecklingsansvariga och medarbetare samt ge svar och vägledning i frågor kopplade till verksamhetsutveckling och digitalisering. Genom strategin fastställs regler och principer som utgör grund för en gemensam hållning för digitalisering. Dessutom tydliggörs roller, ansvarsområden och gränsdragningar för verksamheterna och medarbetare inom IT. Den digitala strategin tillsammans med andra styrdokument anger den inriktning och de riktlinjer som kommunen har att förhålla sig till. Målbild som Digitala strategin ska bidra till att uppfylla Den digitala strategin är ett viktigt avstamp för att uppnå vår digitala målbild på några års sikt. För att kommunen ska kunna skapa en samverkande och innovativ förvaltning ska vi alltid tänka digitalt först. Digitalt först för Strängnäs kommun innebär att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i kommunens kontakter med invånare, företagare och organisationer såväl som i kommunens egna verksamheter. 1 Där så är tillämpbart 2 Samlingsnamn för processer där man skapar, lagrar, förändrar, utbyter och säkrar information i digital form 3 IT-system, applikationer, IT-utrustning mm

40 SN 10:40 Digitalt först innebär också att kommunen sätter invånarna och företagarna i centrum när nya tjänster tas fram. På så vis ökar vi nyttan för dem vi finns till för, till exempel: Invånaren ges stor insyn i den kommunala beslutsprocessen och kan föra en dialog med kommunala representanter via digitala kanaler. Brukaren kommunicerar i hög grad direkt via internet med kommunens ITsystem för att nyttja våra välfärdstjänster från förskola till äldreomsorg. Hen skickar in ansökningar och följer sina ärendens status via webben, ändrar själv sina uppgifter i systemen och så vidare. Företagaren söker ledig mark, lokaler och sköter sina affärstransaktioner med kommunen helt på elektronisk väg. Organisationer/föreningar söker via kommunens webbplats bidrag, bokar lokaler, marknadsför sig, skapar kontakter med allmänheten etcetera. Den kommunanställda kommer via en webbportal åt alla de system, applikationer och verktyg som behövs i arbetet helt oberoende av var hen befinner sig. Den förtroendevalda kommer snabbt och enkelt åt alla handlingar via internet och kan träffa väljare och kommunanställda i elektroniska forum. Myndigheter och statliga organ använder sig av gemensamma plattformar, forum, tekniska lösningar och interagerar sinsemellan via digitala kanaler. IT ska fungera som en verksamhetsstödjande funktion mot den kommunala verksamheten. Detta för att säkerställa en god leverans mot verksamheten, invånare samt övriga intressenter. Den främsta uppgiften för IT ligger i att skapa effektivitet och enhetlighet, samt att möjliggöra verksamhets utförande. Samverkan Många svenska kommuner har sedan länge sökt samverkan med närliggande kommuner, alternativt landsting eller myndigheter. Detta för att uppnå kostnadsbesparingar och effektivisering. Ett av de områden som kommuner ofta söker samverkan kring är digitalisering. Genom ett gemensamt förvaltningsnät, delad internetuppkoppling och samkörning av informationssystem finns möjlighet att uppnå effektivisering och kostnadsbesparingar. Exempel på pågående samverkan är inom 4M 4 och landstinget (HSA 5 ). 4 Fyra Mälarstäder, Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Enköping 5 Hantering av SITHS-kort

41 SN 10:41 Tjänsteutbud Verksamheterna ska erbjudas användarvänliga, attraktiva, och prisvärda tjänster och funktioner, där nytta, funktion och kvalité utgör viktiga nyckelord. Tjänsteutbudet är standardiserat med möjlighet för verksamheterna att köpa till olika former av utökningar, givet att verksamheten kan påvisa kritiskt behov av detta. Ekonomi Strängnäs kommun ska arbeta utifrån en effektiv tjänsteleverans som präglas av god ekonomisk hushållning. Syftet är att optimera nyttan för kommuninvånarna, utifrån de resurser som står till förfogande. Varje nämnd och bolag står för sina insatser och kommunövergripande IT-investeringar finansieras genom beslut av kommunstyrelsen. IT-effektivitet Strängnäs kommun ska eftersträvar en god IT-effektivitet. Det innebär att leveransen av digitala tjänster ska vara mätbart effektiv i fråga om kvalité, kostnad och när det gäller tillgänglighet. IT och digitala välfärdstjänster Strängnäs kommunen ska kontinuerligt arbeta för att, med hjälp av IT öka värdet av digitala välfärdstjänster för invånarna. Övriga styrdokument Som en del i det fortsatta IT-strategiska arbetet ingår att ta fram och kontinuerligt uppdatera ett antal styrdokument. Krav på digitala stöd och teknisk plattform Krav på digitala stöd Det kommunala digitala stödet ska vara: Användarvänligt Väl sammanhållet och integrerat Verksamhetsstödjande Krav på teknisk plattform 6 Den tekniska plattformen ska vara: Driftsäker och tillförlitlig IT-effektiv, rätt tjänster till rätt pris (mätbart effektiv i fråga om pris, kvalitet och tillgänglighet) Uppdaterad och modernt anpassad Den tekniska plattformen möjliggör: 6 Operativsystem, nätverk, programvaror och tjänster mm

42 SN 10:42 Samverkan Stödjer öppna standarder Förenklar integrationer och utbyte av information Realisering av e-tjänster Enhetlighet, god support och kostnadseffektiva lösningar Hantering av molntjänster 7 Från ett IT-strategiskt perspektiv ska Strängnäs kommun välja att satsa på molntjänster om detta alternativ anses vara mest fördelaktigt, sett utifrån de krav och standarder som den digitala strategin ställer. Därtill är det av avgörande betydelse att tilltänkt molntjänst även passar in i övrig kommunal IT-arkitektur. Vidare ska aspekter såsom rörande juridik, IT-säkerhet och informationssäkerhet kontrolleras vid tillämpningen av molntjänster. Organisation och ansvarsområden Roller och ansvar Kommunfullmäktige Beslutar om Strängnäs kommuns digitala strategi samt relevanta revideringar av denna. Kommunstyrelsen Ansvarar för att uppföljning av den digitala strategin. Ansvarar för kontinuerlig säkerhetsrevidering avseende IT-miljön. Nämnderna I sina verksamhetsplaner infoga de mål man är berörd av inom ITområdet och digitaliseringens möjligheter. Kommunchef Ansvarar för att följa upp hur kontoren och avdelningarna har arbetat med IT-relaterade mål och digitalisering i sina arbetsplaner. Beslutar om prissättning av digitala tjänster. Beslutar om regler för användande av digitala verktyg. Med regler avses detaljerade avgränsningar om vad som är tillåtet och inte. Utvärderar arbetet med handlingsplanen för digitalisering. Leder kommunens IT-styrgrupp. 7 Samlingsnamn för IT-tjänster som tillhandahålls över Internet, dvs. att en organisation överlåter hela eller delar av sin IT-drift till annan part.

43 SN 10:43 Kontor och avdelningar Säkerställer att verksamheten och personalen följer kommunens styrdokument inom IT-området och digitaliseringens möjligheter. Bemannar de funktioner som anges inom den kommunövergripande digitala strategin. Utser systemägare för varje kontors/avdelningsspecifikt system. Avsätter en budget för drift, utveckling och avveckling av IT-systemen. Tillser att nya system är godkända samt korrekt upphandlade, såväl tekniskt som funktionellt av IT-funktionen eller i förekommande fall av IT-rådet innan de köps in. Kommunens centrala IT-funktion Ansvarar för att hålla samman arbetet inom hela kommunen gällande att realisera den digitala strategin, målbild för digitalisering och den digitala handlingsplanen, såväl strategiskt som rent operativt. IT-funktionen är som huvudregel systemägare för gemensamma 8 system. IT-styrgrupp Vägledande organ gällande IT-strategiska frågor. IT-råd Forum för verksamhetsbehov och digitalisering. Agerar beredande organ åt IT-styrgruppen. Systemägare För samtliga system som finns eller ska köpas in måste alltid en systemägare utses. En systemägare är en utsedd funktion med ansvar för anskaffning, ny- /vidare-/ avveckling, förvaltning, drift, säkerhet och användning av ett IT-system inom ramen för antagna mål och ekonomiska ramar. Systemförvaltare Samtliga system inom kommunen ska ha en utpekad systemförvaltare. En systemförvaltare kan förvalta flera system. Strategisk kompetens IT-funktionen ska ha strategisk kompetens. Med en strategisk kompetens säkerställs en utveckling av digitaliseringens möjligheter som med hjälp av IT stödjer nämnderna att nå kommunfullmäktiges beslutade mål. Verksamheterna ska få stöd i utvecklingsfrågor och erhålla rätt tjänster och digitala stöd till rätt kostnader. 8 T.ex. serverprogramvaror, e-postprogram, antivirus

44 SN 10:44 Inriktning för IT-verksamheten Koncernperspektiv och standardisering utgör en viktig grund och inriktning för kommunens IT-verksamhet. Strängnäs kommun ska: Standardisera och förenkla IT-plattformen, inklusive plattform för mobila lösningar Införa enhetliga system för likartade funktioner Nyttja system och lösningar som utgör standard eller som stödjer öppna standarder Jobba aktivt för att komma bort från tekniska beroenden som medför onödiga kostnader eller begränsar möjligheterna till verksamhetsutveckling Standardisera val av hårdvara och mobila enheter Prioritera ett väl sammanhållet IT-stöd med helhetsperspektiv framför att införa enstaka system eller lösningar Etablera en process som syftar till att överbygga personberoende kopplat till nyckelpersoner inom IT. Detta för att minimera risken för begränsningar kopplat till kontinuitetsleverans av digitala tjänster. Aktivt utvärdera och pröva olika driftformer där molnbaserade tjänster utgör ett alternativ Aktivt utvärdera och pröva om öppen källkodslösning 9 utgör ett alternativ. Genom att eftersträva en hög grad av standardisering kan investeringar utnyttjas maximalt. Som en naturlig del i standardiseringsarbetet ingår att arbeta med applikationskonsolidering 10. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten. Genom konsolideringen kan licenser och programvara utnyttjas optimalt. Färre eller bättre utnyttjade applikationer innebär enklare och mer kostnadseffektiv drift och förvaltning. Strängnäs kommun ska enbart i undantagsfall utveckla egna tekniska lösningar. 9 Gratis programvara att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera 10 Applikationer eller IT-system med liknande funktionalitet ersätts med ett färre antal i effektiviseringssyfte

45 SN 10:45 Kravspecifikation teknik och arkitektur Kommunen ska ha en dokumenterad kravspecifikation över tekniska och arkitekturmässiga förutsättningar. Kravspecifikationen med beskrivningar ska kunna ligga till grund för de tekniska krav som anges vid exempelvis upphandling eller införande av nya IT-system eller digitala lösningar.

46 SN 10:46 Handläggare Karin Svensson Tel Socialnämnden Rapport sommarjobb 2015 Bakgrund Genomförandet av särskild satsning för sommarjobb till unga 2015 utgår från beslut kring sommarjobb KS/2013: Jobbtorg Strängnäs har kronor i budget för särskild satsning för sommarjobb till unga i åldersgruppen år folkbokförda i Strängnäs kommun. Budgeten räcker till 120 arbeten med 6 timmars arbetsdag i tre arbetsveckor och de fördelas på två perioder under sommaren. Innan ungdomarna börjar sitt arbete får de en kortare vägledningskurs i arbetsmarknadskunskap. Lönerna är minimilöner utifrån gällande kollektivavtal. Hälften av platserna är sökbara för alla unga i ålder och är främst inom de kommunala verksamheterna, hälften går till riktad målgrupp och är främst i det privata näringslivet och föreningslivet. Riktad målgrupp (definition enligt KS-beslut för år 2013) 1) 15 år som inte uppnår målen i åk 9/unga i riskzon 2) år ungdomar som går på gymnasieskolan introduktionsprogram 3) Ensamkommande barn Rapport av genomförande 2015 Ungdomsteamet och medarbetarna som arbetar med kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på Jobbtorg Strängnäs har genomfört och följt upp arbetet med sommarjobben. Till stöd har de haft administratör och övriga coacher vid behov. Under 2015 har 132 ungdomar kunnat erbjudas arbete. 64 på sökbara platser och 68 inom riktad målgrupp, 6 ungdomar fullföljde ej anställningen och det var lika fördelat inom målgrupperna. Sökbara platser 404 ungdomar sökte via annons på Strängnäs kommuns hemsida. De ungdomar som inte tidigare haft ett sommarjobb inom kommunen prioriterades och därefter lottades platserna utifrån ungdomarnas önskemål i ansökan. I matchningen erbjöds killar arbete inom traditionell kvinnligt dominerade arbetsplatser och vice versa, men det fanns ingen systematisk jämställdhetsfördelning i matchningsarbetet. Inom målgruppen erbjöds 64 ungdomar arbete och tre fullföljde inte.

47 SN 10:47 Riktad målgrupp Inom den riktade målgruppen ansågs 85 unga vara i behov av plats och inom gruppen prioriterades i första hand ensamkommande barn och unga i extra utsatta situationer (exempelvis unga i kontakt med socialtjänsten). Rekrytering skedde med hjälp av kuratorerna, studie- och yrkesvägledarna på skolorna och handläggare på individ- och familjeomsorgen. Ungdomarna fick testa att söka arbetet via cv och personligt brev och efter matchning fick ungdomarna ta kontakt med sin arbetsplats för information och en prova-på intervju. I matchningen erbjöds killar arbete inom traditionell kvinnligt dominerade arbetsplatser och vice versa, men det fanns ingen systematisk jämställdhetsfördelning i matchningsarbetet. Alla ensamkommande erbjöds jobb och det var 32 stycken. Nio ungdomar saknade permanent uppehållstillstånd (PUT) och de fick ha praktik mot en ersättning av 100 kr per dag enligt Migrationsverkets regler. Totalt fick 68 ungdomar i riktad målgrupp jobb och av dessa var det tre som inte fullföljde. Två ungdomar i extra utsatt situation fick arbete i båda perioderna som en särskild insats. Arbetsgivare 2015 Sommarjobben går inte att genomföra utan god samverkan med våra enheter inom Strängnäs kommun och företagare och föreningar i den privata sektorn har följande enheter och kontor i Strängnäs kommun tagit emot ungdomar, 14 stycken: Näringslivskontoret, Kulturhuset Multeum, Mikaelshuset, Finninge och Mälarenhetens förskolor, Kommunikationsavdelningen, Kultur- Paulinska och Åkerskolan, Måltidsservice, Thomasgården, Mariagården, Isabellagården och Teknik & Servicekontoret har följande privata företag och föreningar tagit emot ungdomar, 26 stycken: Gripsholms Värdshus, Mc Donalds, Stallarholmens golfrestaurang, Värdshuset Gripen, Ulfhälls gård, Hornudden Trädgård, Montessoriskolan, Svenska Kyrkan Åker-Länna församling, Coop Konsum/Präntaren & Mariefred, Mariefreds församling, Greenpart AB, Hallins Optik, Hista Säteri, Mälarblick, Drömfabriken, Fahu Trading, Herresta Godsförvaltning, Strängnäs Bokhandel, Låsta gårdshotell, Hedlandet, Slottspaviljongen i Mariefred, Friskolan Karlavagnen, Callanderska gården och Avant AB. Ekonomi Målgrupp Antal jobb - utfall Kostnad- utfall nov 15 Kostnad prognos

48 SN 10:48 Sökbara platser Riktad målgrupp, IM o år riskzon Ensamkommade barn Fullföljde ej Totalt I urvalet och i matchningen mot arbetsplatserna gjordes ett överintag, vilket gav en prognos om att överskrida budget med cirka kronor. Detta eftersom erfarenheten från tidigare år visar att en del unga går vidare till annan sysselsättning över sommaren och tackar med kort varsel nej till arbete på Strängnäs kommun och att andelen ensamkommande barn utan permanent uppehållstillstånd, PUT gör att ersättningen blir avsevärt lägre för dem än för dem med PUT. Resultatet för 2015 års sommarjobb ligger inom ramen för budget med ett överskott på cirka kronor. Anledningen till överskottet är sjukfrånvaro, de som inte fullföljt sin anställning och att ungdomar utan PUT har haft praktik, vilket beräknas motsvara kostnader på ca kronor (räknar ca 9000 kr/tjänst i snitt). Inför 2016 kommer ytterligare överintag göras för att se till att så mycket av pengarna som möjligt används. Totalt är det cirka 490 ungdomar som är i kontakt med Strängnäs kommun i samband med den särskilda satsningen som görs på jobb till unga. Även i den riktade målgruppen finns ett större behov än de 60 som erbjuds jobb. 340 unga har fått nej till jobb. Medarbetarna upplever att det finns en förväntan hos de unga att kommunen ska kunna erbjuda arbete. I det kommunala aktivitetsansvaret, KAA är 208 ungdomar aktuella (november 2015). Av dessa är 77 % inskrivna på IM och 23 % är i åtgärd eller under kartläggning om sysselsättning. Inför 2016 finns kronor avsatt för sommarjobb. Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen Målgrupp Antal jobb - utfall Kostnad - utfall nov 15 Kostnad prognos Sökbara platser Riktad målgrupp, IM o år riskzon Ensamkommande

49 SN 10:49 barn Fullföljde ej Totalt I urvalet och i matchningen mot arbetsplatserna gjordes ett överintag, vilket gav en prognos om att överskrida budget med cirka kronor. Detta eftersom erfarenheten från tidigare år visar att en del unga går vidare till annan sysselsättning över sommaren och tackar med kort varsel nej till arbete på Strängnäs kommun och att andelen ensamkommande barn utan PUT gör att ersättningen blir avsevärt lägre för dem än för dem med PUT. Resultatet för 2015 års sommarjobb ligger inom ramen för budget med ett överskott på cirka kronor. Anledningen till överskottet är sjukfrånvaro, de som ej fullföljt sin anställning och att ungdomar utan PUT har haft praktik, vilket beräknas motsvara kostnader på ca kronor (räknar ca 9000 kr/tjänst i snitt). Inför 2016 kommer ytterligare överintag göras för att se till att så mycket av pengarna som möjligt används. Uppföljning Sommarjobb kommer att erbjudas unga även Inger Grindelid Socialchef Karin Svensson Enhetschef Beslutet skickas till Socialnämnden KS/KF

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Catrin Ditz Maria Nilsson Datum 2015-09-09 Diarienummer KSN-2015-1516 Kommunstyrelsen Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Bredbandsstrategi - remissvar

Bredbandsstrategi - remissvar TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:120-032 2016-04-06 1/2 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Teknik- och servicenämnden Bredbandsstrategi - remissvar Förslag till beslut

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36)

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Utlåtande 2007: RI (Dnr 016-3853/2006, 035-204/2004) Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Handlingar tillgängliga på nätet Skrivelse

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN

Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR SALA.SE 2014-2016 1 (3) 2014-02-12 RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSEN Riktlinje för sala.se och övriga publika internetkanaler Internet rymmer idag ett stort

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (L), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M), ersättare för Per Skoog

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

E-strategi för Södertälje kommuns skolor

E-strategi för Södertälje kommuns skolor E-strategi för Södertälje kommuns skolor I Södertälje finns sedan 2004 en övergripande IT-vision och strategi, e-södertälje. IT-visionen är: IT möjliggör en positiv samhällsutveckling genom skapandet av

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2012-02-14 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Utvärdering av kommunsamarbetet 2011 Sammanfattning Som ett led i arbetet med att formulera mätbara

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER KOMMUNSTYRELSEN FINANSROTELN DNR: 034-2147/2008 DATUM: 2008-09-12 Till berörd remissinstans ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER Detta gäller remissvar

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Ett program för digital förnyelse

Ett program för digital förnyelse Ett program för digital förnyelse Stockholms stads it-program 2013 2018 Beslutat i kommunfullmäktige den 29 april 2013 The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 4 2 It:s bidrag

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20 1(11) Plats och tid Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, Värjan, plan 5, Ledning och administration, lokal: Sabeln, klockan 13:35 14:20, Kort ajournering mellan klockan 14:00

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...

Läs mer

Upphandling av systemstöd för rekrytering

Upphandling av systemstöd för rekrytering Utlåtande 2015:71 RI (Dnr 170-869/2015) Upphandling av systemstöd för rekrytering Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en förnyad

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Detta är Minpension.se

Detta är Minpension.se pensionssparare Detta är Korta fakta Täckning Kanaler Uppdrag Vision Övergripande mål Status dec 2015 Mål dec 2019 Långsiktiga mål Strategier Prioriteringar 2016 Korta fakta Staten 50% Försäkringsbranschen

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

Nämndernas verksamhetsplaner 2014

Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud,0550-88170 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2013-11-26 Ks/2013:165 041 Budget Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Sammanfattning

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Knivsta kommuns strategi för e-kommun KS-2011/101

Knivsta kommuns strategi för e-kommun KS-2011/101 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-03-01 Kommunstyrelsen Knivsta kommuns strategi för e-kommun KS-2011/101 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Knivsta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

E-utvecklingen i Stockholms län 2015

E-utvecklingen i Stockholms län 2015 E-utvecklingen i Stockholms län 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Genomförande... 6 2 Nulägesanalys och diskussion... 7 2.1 Utvecklingen under perioden

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter 2013

Redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter 2013 1(5) Rapport Datum 2014-03-11 Diarienummer RS 1393-2013 Ver. 2.0 Administrativa avdelningen/säkerhet Handläggare Jan S Svensson 0708-630 642 E-post jan.s.svensson@vgregion.se Redovisning av säkerhetsarbetet

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informationssäkerhetspo licy Policy 2013-11-11 KF Dokumentansvarig Diarienummer Giltig till IT-chef KS.2013.182

Läs mer

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun * Definition - Begreppen IT (informationsteknik) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) är

Läs mer

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Inledning För ett antal år sedan startade ett nära samarbete mellan Lycksele och Storumans kommun och bland annat så har man sedan 2008 gemensam

Läs mer

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12 Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 3 5. Genomförande 4 6. Resultat av granskningen 4 6.1 s organisation och

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik Anbud Gävle Detta dokument är en förkortad version av Frösundas inlämnade anbud för de sex gruppbostäderna i Gävle. Först beskrivs den verksamhetsidé som vi ska genomföra under kontraktsperioden. Sedan

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

Sommarjobb 2015. Sammanfattning. Bakgrund. Rapport 2015-09-25

Sommarjobb 2015. Sammanfattning. Bakgrund. Rapport 2015-09-25 2015-09-25 Handläggare Linnéa Sjöstedt Samordnings- & kvalitetsavdelningen 2015NÄN/0073 Sommarjobb 2015 Sammanfattning I november 2013 antog kommunstyrelsen (13KS/0529) förslag till en ny sommarjobbsmodell

Läs mer

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar 1 Sammanfattning Detta dokument beskriver Sametingets krav för sin framtida IT-driftmiljö. Kraven är ställda utifrån Sametingets nuvarande och framtida behov av en säker och stabil driftmiljö för Sametingets

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Energistrategi. Älvkarleby kommun

Energistrategi. Älvkarleby kommun Energistrategi Älvkarleby kommun Innehåll Energistrategi... 0 Inledning... 2 Syfte... 3 Fokusområden... 3 Mål... 3 Handlingsplan... 4 Kommunens personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar...

Läs mer

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 www.cehis.se info@cehis.se Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens

Läs mer

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 IKT-Strategi En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 Barn- och utbildningskontoret Norrtälje kommun Framtidskompetenser Synligt lärande Kollegialt

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer