Vad vården gör för individen och inte vad den är!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad vården gör för individen och inte vad den är!"

Transkript

1 Vad vården gör för individen och inte vad den är!

2 Bästa tillgängliga kunskap Individens situation, erfarenhet och önskemål Professionell expertis

3 Vad? Hur?

4 JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd, information och rehabilitering. Vision Västra Götaland ska vara ledande i att driva och utveckla en utmärkt strokevård i en sammanhållen vårdkedja utifrån individens behov och delaktighet Vilket innebär att; Alla invånare i Västra Götaland skall ha tillgång till god strokevård även efter vårdtiden på sjukhus oavsett, ålder, kön, utbildning, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, social ställning och bostadsort

5 Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 Stöd för styrning och ledning Ökat samarbete mellan strokesjukvård och primärvård Tidig utskrivning från sjukhus och rehabilitering i hemmet Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten Utveckla samarbete, nya arbetssätt! Tillgång till hemrehab, multidisciplinärt team Bättre delaktighet och kommunikation Det är över huvud taget viktigt att patienten har en namngiven och lättillgänglig person att vända sig till för fortsatt information och som kan svara på frågor om det som är oklart eller som väcker oro. Erbjuda en kontaktperson

6 Sammanhållen vård med organisationens fokus Erbjuda Larm, hemtjänst, stöd Erbjuda återbesök efter 3 månader Erbjuda kontaktperson Vb. erbjuda vårdplanering IVP Utskrivningskriterier Vårdplanering Skicka epikris för medicinsk uppföljning Erbjuda återbesök efter 1 år Samla data för Riksstroke Do Studera Göra..utföra sammanhållen vård och rehabilitering Information till patient och närstående Lämna över uppgifter till kommun/ primärvård Erbjuda rehabilitering, stöd och information Ge stöd Erbjuda utbildning till patient och närstående

7 Avtal, överenskommelser, rutiner o o o o Vägledning rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland (Västra Götalandsregionen och VästKom) Patientlagen SVPL, gemensam rutin i Västra Götalandchecklista m.m. Rutiner för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Västra Götaland. Rutinerna är gemensamma för Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland..stödja sammanhållen vård och rehabilitering

8 Med patientens fokus Jag är med och planerar den rehabilitering jag behöver Professionen bedömer och erbjuder tvärdisciplinärt team om jag behöver det Jag har träning så länge jag behöver det Har medicinsk uppföljning på vårdcentral Min funktion förbättras Kan göra mina aktiviteter Do Studera Göra..Sammanhållen vård och rehabilitering Att vården har förståelse för min livssituation och behov Enkelt att ringa till min kontaktperson Upplever att jag och mina närstående får vara delaktig Känner mig trygg Har egen kunskap om min sjukdom och tillgång till andras kunskaper

9 Jämlik strokevård för individen En strokevård som möter behov och efterfrågan Kunskapsutveckling genom förbättringsarbete Professionen bedömer och erbjuder tvärdisciplinärt team om jag behöver det Jag är med och planerar den rehabilitering jag behöver Har medicinsk uppföljning på vårdcentral Får informatio n och stöd på mina villkor Sammanhållen vård och rehabilitering. Får en bättre funktion Kan göra mina aktiviteter Har egen kunskap om sin sjukdom och tillgång till andras kunskaper Utjämna gränserna Arbeta mot samma mål Uppföljning Att vården har förståelse för min livssituation och behov Enhet/avdelning/mottagning Insatser möter behovet Arbetssätt för behandling, vård, rehabilitering, stöd och information Enkelt att ringa till min kontaktperson Regionala riktlinjer för den akuta strokevårdskedjan 10 kriterier för strokeenhet Regionalt strokeråd Konsekvensanalys Ordnat införande? Avtal, PM, rutiner för vårdplanering, utskrivning, stöd och information Upplever att jag får vara delaktig Känner mig trygg Samarbete över gränser Kultur, mötesplatser, nätverk Interaktionstillfällen Kommunikation, upplevelser och synpunkter Vårdgivare Klinik, verksamhet Ansvar, mål, resultatuppföljning Rutiner, PM V-plan, handlingsplan Resurser Åtgärder Samverkan Nationella riktlinjer för strokevård Evidens. Ny kunskap Forskning Vårdsamverkan

10 Vad vi vill åstadkomma Vad vi vet ska göras Gapet Vad som faktiskt blir gjort Evidens Kunskap Uppdrag Ansvar Styrkor Praxis Resurser Handlingsplaner Nya arbetssätt Kompetens

11 Vi gräver där vi står och blickar framåt Gapet är där vi kan förstå hur det verkligen fungerar för de som använder vård och rehabilitering Och hur det är att utföra.. Här är era erfarenheter, berättelser, och data en skatt att ösa ur

12 Innan vi är riktigt säkra är vi tvärsäkra

13 Många ting som inte kan övervinnas när de står tillsammans, ger efter när vi tar itu med dem ett och ett

14 Jag läcker vad jag tänker

15 Om du verkligen vill förstå hur något fungerar försök att förändra det

16 Bästa tillgängliga kunskap Individens situation, erfarenhet och önskemål Professionell expertis

17 Vad? Hur?

18 Vad blir det av det? Undersöka om vi gör det vi tror att vi gör Dokumentation behövs för att inte stanna vid magkänsla Vad lyfts fram och vad utelämnas? Bedöma eller följa upp..så fokus hamnar på rätt saker i förbättringsarbetet

19 PDSA-cykeln Ska nya tester göras? Vilka förändringar modifieringar bör göras? Vad kan föras vidare till nästa testcykel? Vad är syftet med nästa testcykel? Vad kommer att hända? Agera Planera Vad är syftet med testcykeln vad vill vi? Vad ska testas, hur genomför vi testet? Planera detaljer; vem gör vad, när, var och hur? Studera Gör Slutför analys av insamlade data Jämför resultaten med era förutsägelser/observationer Har vi nått syftet med testet? Summera era slutsatser vad lärde ni er? Vad åstadkom vi genom att göra som vi gör? Genomför det vi tänkt ut under en kortare period Dokumentera problem och oförutsedda observationer Samla in medarbetares och patienters synpunkter

20 PDSA-cykeln Ska nya tester göras? Vilka förändringar modifieringar bör göras? Vad kan föras vidare till nästa testcykel? Hoppar över Vad är syftet med nästa testcykel? att Reflektera Analysera Lära Sprida Vad kommer att hända? Agera Studera Slutför analys av insamlade data Jämför resultaten med era förutsägelser/observationer Har vi nått syftet med testet? Summera era slutsatser vad lärde ni er? Vad åstadkom vi genom att göra som vi gör? Planera Gör Vad är syftet med testcykeln vad vill vi? Vad ska testas, hur genomför vi testet? Planera detaljer; vem gör vad, när, var och hur? Genomför det vi tänkt ut under en kortare period Dokumentera problem och oförutsedda observationer Samla in medarbetares och patienters synpunkter

21 Är ytterligare test nödvändig? Vad behöver vi veta mer? Kan vi utöka testet eller införa en ny rutin? En test Agera Vi vill testa att patientens vårdplan är det som diskuteras/förankras med patienten Målformulering tas fram med patienten Planera Studera Gör På APT berättar observatören vad som observerats Anhörigas anteckningar presenteras Alla får tycka till om resultatet Diskussion om vi behöver utöka testet En person observerar 10 samtal Målformulering med patient Närstående bes föra anteckningar efter genomgång Ansvarig person för egna anteckningar

22 Vad vill vi uppnå för individen? Hur vet vi att en förändring blir en förbättring? Vad behöver vi göra för att det ska leda till önskvärd/optimal vård och rehabilitering? Agera Studera Planera Do Göra TESTA TESTA TESTA TESTA TESTA TESTA TESTA

23 Förbättringsarbete med patientens fokus Synpunkter och upplevelser tas tillvara Agera Studera Planera Do Göra Individens behov Involvera och medverka

24 AKTIVITET TEST Utforma informationsmaterial Utforma enkäter Processkartläggning Speciell utrustning/material PM Checklistor Aktivitetsplan Förankringsplan, informationsmöten Patientfokuserat Testa ett nytt sätt att arbeta Ett annat sätt att utföra, i en annan ordning, av någon annan Involvera patienter att utforma informationsmaterial Som kan leda till bättre förståelse av information, lättare att få kontakt, tar bort dubbelarbete o.s.v

25 men vad ska det leda till????

26 Projektmål genom att. så att Andel personer med stroke som har ADL-oberoende efter 12 månader Resultatmått: mer än 80 % Andel personer med stroke som är helt oberoende av hjälp/stöd av anhörig/närstående helt efter 12 månader Resultatmått: mer än 50 % Andel personer med stroke som har ett allmänt hälsotillstånd som är skattat som gott eller ganska gott efter 12 månader Resultatmått: mer än 80 % Sammanhållen vård och rehabilitering Bättre vårdplanering Tryggare utskrivning Tydligare samarbete Individanpassad rehabilitering Individanpassad planering, information och stöd Fler klarar sin ADL Har mindre behov av stöd av närstående Mår bättre Är tryggare

27 så att. mäta Fler klarar sin ADL Tillgång till kontaktperson Har mindre behov av stöd av närstående Mår bättre Tillgång till Patient- och Den 15 närståendeutbildning februari har strokepatienter i Hjo en utsedd fast vårdkontakt med strokekompetens hos varje aktuell vårdgivare så att patienten vet vart den ska vända sig för att få information Riksstrokeom sin vård och som ansvarar för att kontinuiteten i vården bibehålls vid byte av vårdgivare

28 Projektmål genom att. Så att.. Andel personer med stroke som haft uppföljning hos läkare 0-12 mån efter utskrivningen. Resultatmått: 100 % Sammanhållen vård och rehabilitering Bättre vårdplanering Medicinsk uppföljning är en självklarhet Andel personer med stroke som har tillgodosedda behov av rehabilitering efter utskrivning/12 mån. Resultatmått: 80 % Tryggare utskrivning Tydligare samarbete Individanpassad rehabilitering Individanpassad planering, information och stöd Behovet styr insatsen Samtliga strokepatienter ska från och med erbjudas intensiv rehabilitering i multidisciplinärt team oberoende av vårdgivare

29 så att. genom att. mäta Medicinsk uppföljning är en självklarhet Behovet styr insatsen Sammanhållen vård och rehabilitering Bättre vårdplanering Tryggare utskrivning Tydligare samarbete Individanpassad rehabilitering Individanpassad planering, information och stöd Andel patienten som får en tid till PV vid utskrivning Andel patienten som är involverad i vård och rehabiliterings-plan

30 Processmål Aktiviteter som stödjer projektmålen det vi vill åstadkomma för individen

31 Processmål genom att. Så att.. Andel personer som fått strokekompetens-utbildning: Processmått: 85 % Andel personer med stroke och/eller deras närstående som, har insatser från flera huvudmän och, erhållit en fast vårdkontakt för samordning: Processmått: 100 % Fler medarbetare har strokeutbildning Fast vårdkontakt är organiserad som en tillgång De medarbetare jag möter har strokeutbildning När behov finns får jag en fast vårdkontakt Andel personer med stroke som har behov av och erhållit rehabilitering av multidisciplinärt team med strokekompetens: Processmått: 100 % Multidisciplinärt team finns att tillgå om behov finns. Oavsett var jag bor eller individuella situation Jag blir erbjuden multidisciplinärt team när behov finns

32 Andel kommuner och primärvårds-områden som har minst en utbildad nyckelperson för att utbilda i strokekompetens Processmått: 100 % Andel verksamheter inom kommun, primärvård och sjukvård som genomför patientutbildning enligt KPU-modellen (Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning) Processmått 90 % Nyckelperson för strokeutbildning Finns när det behövs Utbildning enligt KPU genomförs och finns att tillgå Individen möts av strokekompetens Ett individanpassat stöd för bättre hälsa och förmåga att leva med sin sjukdom

33 Andel eller antal... Linjediagram - Månadsrapport Gula fält = fyll i! Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Målvärde Mätvärde Enhet förvaltning Resultatmål / Processmål Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Målvärde Mätvärde

34 Antal vårddygn patienter vårdas på sjukhus som utskrivningsklara per invånare Avser personer 65 år och äldre.

35 ADL. Andel oberoende vid av- och påklädning och toalettbesök

36 Har Ditt behov av rehabilitering/träning efter din stroke tillgodosetts?

37 Andel som får hjälp/bistånd från kommunen

38 Dags att jobba! 7. Berätta! Lyssna! Reflektera dokumentera

39 Teamarbete 7 Design Vad behöver vi göra/förändra/ förnya för att nå målbeskrivningen? Vem eller vilka andra behöver vi samarbeta med? Behöver vi arbeta på ett annat sätt? Hur kan vi ta reda på vad som är optimalt för patienten? Vad kan vi göra, där vi står, redan imorgon för att möjliggöra det? Vilka data behöver vi för att veta mer om verksamheten? Vad kan vi mäta för att nå målet? Ett exempel att mäta; Antalet patienter som har fast vårdkontakt. Gör en aktivitetslista att ta med till verksamheten. Kom överens med annan verksamhet vem som gör vad, om det behövs. Att tänk på! Vilka behov hos patient och närstående skall tillgodoses? Hur tillgodose patient och närståendes behov av information och stöd (utbildning)? Vilka kompetenser behövs för att svara upp mot de behoven? Kompetens Vilken kunskap saknas? Vilken utbildning behöver ni som arbetar i verksamheten? Hur kan den utbildningen genomföras på bästa sätt? Återsamling Kl Skriv ner utbildningsbehovet på ett A4-blad för att lämna till projektledning Förankringsplan Gör en förankringsplan (Förankringsplanen är ett verktyg för att informera och sprida; Förbättringsplan, Att göra lista och Tester )

40 FÖRBÄTTRINGSPLAN Verksamhet/Enhet: Verksamheter/enheter att samarbeta med: Styrkor & framgångsfaktorer: TESTER Test nr: Föbättringsidé att testa Ansvarig person När? Datum Målbeskrivning: Mått att mäta: ATT GÖRA LISTA Aktivitet nr: Aktivit et Ansvarig person När? Datum

41 1. Vad vill ni förankra? (Mål) 2. Vilka ni vill nå? (Målgrupp) 3. Vem ansvarar? (Sändare) 4. Vad skall sägas? (Budskap) 5. Hur nå fram? (Kanal) 6. När (Datum) 1 Informera om målbeskrivning så att alla medarbetare blir delaktiga 2 Alla medarbetare inom strokerehabilitering och korttidsboende 3 Agneta Patriksson AT och SG, Mikael Bengtsson, sjuksköterskor och undersköterskor på korttidsboendet 4. Hur kom vi fram till Målbilden. Vad vill vi ska hända. Vad ska vi göra och vilka gör vad 5. APT och skriftlig dokumentation via e-post till alla medarbetare 6. Måndagen den 8 december 2014

42 Eftermiddag dag 2

43 Sammanhållen vård med organisationens fokus Erbjuda Larm, hemtjänst, stöd Erbjuda återbesök efter 3 månader Erbjuda kontaktperson Vb. erbjuda vårdplanering IVP Utskrivningskriterier Vårdplanering Skicka epikris för medicinsk uppföljning Erbjuda återbesök efter 1 år Samla data för Riksstroke Do Studera Göra..utföra sammanhållen vård och rehabilitering Information till patient och närstående Lämna över uppgifter till kommun/ primärvård Erbjuda rehabilitering, stöd och information Ge stöd Erbjuda utbildning till patient och närstående

44 Avtal, överenskommelser, rutiner o o o o Vägledning rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland (Västra Götalandsregionen och VästKom) Patientlagen SVPL, gemensam rutin i Västra Götalandchecklista m.m. Rutiner för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Västra Götaland. Rutinerna är gemensamma för Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland..stödja sammanhållen vård och rehabilitering

45 Med patientens fokus Jag är med och planerar den rehabilitering jag behöver Professionen bedömer och erbjuder tvärdisciplinärt team om jag behöver det Jag har träning så länge jag behöver det Har medicinsk uppföljning på vårdcentral Min funktion förbättras Kan göra mina aktiviteter Do Studera Göra..Sammanhållen vård och rehabilitering Att vården har förståelse för min livssituation och behov Enkelt att ringa till min kontaktperson Upplever att jag och mina närstående får vara delaktig Känner mig trygg Har egen kunskap om min sjukdom och tillgång till andras kunskaper

46 Kreativt avbrott https://www.youtube.com/watch?v=1use8us3lw4 ail&mid=f98a664cc18f4e12c96bf98a664cc18f4e12c96b

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

FSAs kvalitetsutmärkelse 2011

FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Arbetsterapienheten, (område 3) Göteborg Självskattning av kvalitetsindikatorer och bilagor Innehåll FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Sid 3 Skattning av FSAs kvalitetsindikatorer

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer