delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "delårsrapport 2012 volvofinans bank ab"

Transkript

1 delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

2 vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas stödprogram har till viss del dämpat oron, men investerarna är fortsatt oroliga. Detta har visat sig i att kreditmarginalerna är på historiskt höga nivåer. Den europeiska centralbanken, ECB, har lämnat jättelån till många europeiska banker. Ratinginstituten har haft ett stort antal av Europas banker under granskning för möjlig försämrad rating. Volvofinans Bank har under första kvartalet konsoliderat sin verksamhet, genom en kraftig ökning av inlåningen från allmänheten samt en hög likviditetsreserv och uppvisar samtidigt en mycket stark kapitalbas. Inlåningen ökade till 9,1 Mdr kr vilket är en ökning med 6,1 Mdr kr eller 200 % sedan föregående år. Inlåningen utgör nu 38 % av det totala finansieringsbehovet jämfört med 14 % föregående år. Likviditetsreserven uppgick till 3,4 Mdr kr, en ökning med 1,2 Mdr kr sedan föregående år. Kapitaltäckningen uppgick utan övergångsregler till 19,3 %. Den svenska bilmarknaden minskade något (-2,6 %) efter flera rekordår men ligger fortsatt på hög nivå med nära registreringar jämfört med föregående år. Prognosen för året indikerar volymer på , vilket historiskt är något högre än ett normalår. Orderläget och aktivitetsnivån inom den svenska Volvoförsäljningen ligger på acceptabel nivå. Situationen är likartad för övriga varumärken som säljs inom Volvohandeln, där Renault och Ford dominerar, men allt fler varumärken blir representerade. Lastvagnsåterförsäljarna rapporterar om acceptabla affärsvolymer och höga aktivitetsnivåer. Resultatet för det första kvartalet blev 61,2 Mkr (64,4) vilket är något lägre än föregående år. Resultatet har påverkats av den likviditetsreserv som byggts upp sedan föregående år, samt av den nu sjunkade räntenivån. De marginalförstärkningar som genomförts har en successivt positiv resultateffekt, då huvuddelen av säljfinansportföljen räntejusteras löpande. Fler marknadsaktiviteter under perioden har även påverkat resultatet jämfört föregående år samma period. Utlåningsvolymerna har ökat med 1,0 Mdr kr. Det är framför allt utlåningen avseende personbilar som ökat i spåren av fortsatt stark bilförsäljning. Även lastvagnar uppvisar ökningar, om än inte i samma omfattning. Kontokortsaffären har även ökat med större affärsvolymer och 6 % högre utlåning. De totala kreditförlusterna inklusive kreditriskavsättningen är fortsatt låga och på samma nivå som föregående år. De uppgick till 7,2 Mkr (6,9). De konstaterade förlusterna avser liksom som tidigare enbart kortportföljen. Säljfinansverksamheten uppvisar i likhet med tidigare inga förluster, vilket visar att den affärsmodell vi har med de svenska Volvohandlarna (handlarna har kreditrisken) fungerar oavsett konjunktur. Volvohandlarnas kreditförluster ökade inte nämnvärt under de senaste åren, trots varierande affärsvolymer. Det samlade rörelseresultatet för den svenska Volvohandeln minskade något för helåret 2011 till knappt en miljard kronor, vilket är det näst högsta någonsin. Bara 2010 har varit bättre. Med fortsatt växande affärsvolymer, stadigt ökande inlåningsvolymer, en stor likviditetsreserv, en mycket stark kapitalbas, samt inte minst starka ägare, gör att jag både på kort och lång sikt ser mycket positivt på framtiden. Bert Björn Verkställande direktör Volvofinans Bank AB Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org.nr , skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 15 maj 2012 kl

3 OM VOLVOFINANS BANK affärsidé Huvuduppgiften för Volvofinans Bank är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvo- och Renaulthandeln på den svenska marknaden. MARKNADSAKTIVITETER Målet att skapa ett ekonomiskt och bekvämt bilägande för våra kunder avspeglar sig i produktutbudet; Lån och leasing för nya och begagnade bilar som säljs i svensk Volvohandel. Lån och leasing till lastvagnsmarknaden. Volvokort - bilägarkortet för både företag och privatpersoner. Vagnparksadministration och finansiering för större bilparker. Volvo Lastbilskort - för enklare hantering av kostnader för lastvagnsåkare. Personalbil - ett enkelt sätt att erbjuda anställda en tjänstebilslösning. Sparkonto med attraktiv ränta och fria uttag.

4 FINANSIELLA rapporter ÄGARFÖRHÅLLANDEN/vERKSAMHET Volvofinans Bank ägs till 50 % sedan bolagets start 1959 av de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag, AB Volverkinvest. Sjätte AP-fonden äger 40 % och Volvo Personvagnar AB 10 %. Volvofinans Banks huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln på den svenska marknaden. Volvofinans Bank AB är moderbolag i en koncern med vilande dotterbolag. Med stöd av ÅRKL 7 kap 6a, upprättar Volvofinans från och med inte någon koncernredovisning, eftersom verksamheten i dotterbolaget är av ringa betydelse. VOLYMER/UTLÅNING Försäljningen av nya personbilar i Sverige minskade med 3 % jämfört med samma period föregående år. Totalt registrerades personbilar (69 764). Andelen Volvo-, Renault- och Fordregistreringar uppgick till (20 650) och de sammanlagda marknadsandelarna uppgick till 30 % (30). 44 % (44) av alla personbilsaffärer, nytt och begagnat, inom den svenska Volvohandeln genererar ett finansiellt kontrakt till Volvofinans Bank. Nybils- och begagnatpenetrationen är 50 % respektive 36 %. Den totala kontraktsstocken (lån- och leasingkontrakt) uppgick till kontrakt ( ). Lastbils- och bussandelen av kontraktsstocken uppgår till kontrakt (8 203), vilket är drygt 4 %. Antal företagskunder där Svensk Vagnparksfinans sköter biladministrationen är på en stabil nivå. Vid rapportperiodens slut administrerades bilar (30 946), en ökning med 5 %, med kostnadsuppföljning. Via Volvokortet konsumerades varor och tjänster för totalt 2,6 miljarder kronor och antalet köpaktiva konton är en halv miljon varje månad. Med Volvo Lastbilskort handlades varor och tjänster för 129 Mkr via de korten. Utlåningsvolym uppgick till 25,0 Mdr kr mot 24,0 Mdr kr föregående år. Lastbils- och bussandelen av utlåningen uppgår till 3,4 Mdr kr (3,8) vilket motsvarar 14 % av total utlåning. Volvofinans Banks primära segment är rörelsegrenarna personbilsmarknad och lastbilsmarknad. Inom segmentet personbilsmarknad ryms lån- och leasingfinansiering av personbilar, biladministration samt Volvokortet. Segmentet lastbilsmarknad innefattar finansiering av lastbilar och bussar samt Volvo Lastbilskort. Nedan redovisas rörelseintäkter, rörelseresultat, antal avtal samt utlåningsvolym för Volvofinans Banks rörelsegrenar. Rörelseintäkter definieras som nettot av ränteintäkter, räntekostnader, leasingnetto, erhållna utdelningar, nettoresultat av finansiella transaktioner, provisionsintäkter och provisionskostnader. Omkostnader definieras som allmänna administrativa kostnader samt övriga rörelsekostnader. Volvofinans Bank bedömer det inte som relevant att dela upp sina skulder på de olika segmenten. Upplåningen styrs av det totala behovet och kan inte hänföras till segmenten specifikt jan-mar 2012 PV LV Totalt Antal avtal (snitt) Utlåningsvolym, Mkr (snitt) Rörelseintäkter, Tkr Omkostnader, Tkr Kreditförluster, netto, Tkr Rörelseresultat, Tkr jan-mar 2012 Lån Leasing Totalt Antal kontrakt Snittkontrakt, Tkr Belåningsvärde, Mkr Utnyttjad kredit, Mkr Belåningsvärde, % Marknadsvärde, Mkr Övervärde, Mkr Övervärde, % RESULTAT Volvofinans Banks resultat före kreditförluster uppgår till 68,3 Mkr (71,3). Resultatförsämringen beror på kostnader för uppbyggnaden av likviditetsreserven och nedåtgående räntenivåer även om högre utlåningsmarginaler haft en positiv inverkan. Periodens resultat minskade med 5 % till 61,2 Mkr (64,4). 4

5 kreditrisker och kreditförluster Kreditrisken är fortsatt mycket låg då huvudparten av kreditriskerna samt restvärdesriskerna uppbärs av Volvoåterförsäljarna. Problemkrediter är samtliga fordringar som har förfallit med mer än 90 dagar. Volvofinans Banks problemkrediter för kontokortsfordringarna uppgår till 105,6 Mkr (110,8) och för lån- och leasingutlåningen 106,8 Mkr (107,0). Problemkrediter avseende lån- och leasing är i nivå med föregående trots ökad utlåningsvolym och för merparten, 101,4 Mkr, av dessa står återförsäljaren kreditrisken genom regressavtal. Krediter där ränteeftergifter överenskommits förekommer inte och någon egendom som övertagits för skyddande av fordran förekommer ej. De konstaterade kundförlusterna avser kontokortverksamheten. Nedskrivning för befarade kreditförluster avseende hushållssegmentet beräknas med hjälp av statistiska riskmodeller och företagssegmentet beräknas med hjälp av en manuell genomgång. jan-mar jan-mar Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar Bortskrivning av periodens konstaterade kreditförluster Periodens nedskrivning/upplösning Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster Upplösning av tidigare gjord nedskrivning Periodens nettokostnad på individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar Periodens nedskrivning/upplösning Kreditförluster, netto KAPITALANSKAFFNING Kapitalanskaffningen har under kvartalet genomförts via emissioner av certifikat och obligationer, men framförallt genom ökad inlåning. Vid kvartalsskiftet uppgick utestående finansiering via Volvofinans Banks marknadslåneprogram till 11,5 Mdr kr (14,4). Utöver marknadsupplåning finansierades verksamheten med bankkrediter, vilka uppgick till 3,2 Mdr kr (4,0). Andelen långfristig finansiering, med kvarvarande löptid överstigande ett år, uppgick till 71 % (56). Inlåning från allmänheten fortsätter att öka och utgör 38 % (14) av bankens finansiering. Detta kan förklaras av ett attraktivt ränteerbjudande men också av en enkel hantering via internet samt kontinuerlig marknadsföring, inte minst mot bankens befintliga kundstock. Per den 31 mars 2012 uppgick total inlåning till 9,1 Mdr kr (3,1), vilket innebär en ökning med 2,0 Mdr kr under kvartalet. finansiella risker Bankens verksamhet är löpande utsatt för ett antal finansiella risker. Likviditetsrisk är risken för att Volvofinans Banks betalningsåtaganden vid förfall inte kan infrias utan att kostnaden för betalningsmedel ökar avsevärt, eller i ett värsta scenario, inte kan infrias alls. För att hantera likviditetsstörningar har Volvofinans Bank dels en likviditetsreserv, med högkvalitativa likvida räntevärdepapper och obundna inlåningsmedel i annan bank, samt dels kontrakterade lånefaciliteter som på kort tid kan utnyttjas. Upplåning med kvarvarande löptid understigande ett år, skall vid var tid täckas upp av likviditetsreserven samt outnyttjade lånefaciliteter. Likviditetsreserven uppgick vid kvartalsskiftet till 3,4 Mdr kr (2,2) varav inlåning i andra banker utgjorde 2,2 Mdr kr (66 %) och värdepappersdelen 1,1 Mdr kr (34 %). Storleken på Volvofinans likviditetsreserv skall alltid vara lägst 5 % av utlåningen, vid kvartalsskiftet var denna andel 13,4 % (9,3). Utöver likviditetsreserven uppgick outnyttjade tillgängliga lånefaciliteter till 6,4 Mdr kr (9,9). Ränterisk är den nuvarande och framtida risken att räntenettot går ner på grund av en ogynnsam förändring i räntan. Den dominerande delen av Volvofinans Banks utlåning samt all upplåning följer den korta marknadsräntan vilket medför en begränsad ränterisk. Valutarisk uppstår på grund av ogynnsam förändring av valutakursrörelser. All Volvofinans Banks utlåning görs i svenska kronor, i de fall upplåning sker i utländsk valuta kurssäkras denna, vilket medför att Volvofinans Bank inte är exponerat för några valutakursrörelser. RATING Volvofinans Bank har internationellt kreditbetyg från Moody s Investors Service enligt nedan: - Kortfristig finansiering: P-2 - Långfristig finansiering: Baa2 Under perioden har ingen förändring av Volvofinans Banks rating förekommit. En detaljerad analys från Moody s finner ni på vår hemsida, volvofinans.se KAPITALTÄCKNING Kapitaltäckningsreglerna innebär att kapitalkravet kopplas till institutets totala riskprofil, vilket för Volvofinans Bank innebär ett lägre minimikapitalkrav. Volvofinans Bank beräknar kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden, vilket innebär att alla exponeringar indelas i 15 exponeringsklasser med olika riskvikter i respektive klass. Fr o m juni 2011 beräknas hushållsportföljens kreditrisk enligt IRK. Kapitalkrav för operativa risker beräknas enligt basmetoden, vilket innebär att kapitalkravet utgör 15 % av genomsnittet för de tre senaste räkenskapsårens rörelseintäkter. händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. kalender 14 juni 2012 Årsstämma 21 augusti 2012 Delårsrapport januari-juni 16 november 2012 Delårsrapport januari-september 22 februari 2013 Bokslutskommuniké 2012 Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: Vid eventuella frågor kontakta vår VD Bert Björn, Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. 5

6 KAPITALTÄCKNING Belopp i Mkr Riskvägda tillgångar Kreditrisk IRK (hushåll) Kreditrisk enligt schablonmetod Operativ risk enligt basmetoden Summa riskvägda tillgångar Justering för golvregler under införandefasen av Basel II Totala riskvägda tillgångar Kapitaltäckning Primärt kapital Supplementärt kapital Kapitalbas Kapitaltäckning utan övergångsregler Riskvägda tillgångar Kapitalkrav kreditrisk IRK (hushåll) Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav operativ risk 81 - Totalt minimikapitalkrav utan övergångsregler Kapitaltäckningskvot 2,41 - Kapitaltäckningsgrad % 19,27 - Primärkapitalrelation % 19,27 - Kapitaltäckning med övergångsregler Riskvägda tillgångar Kapitalkrav kreditrisk IRK (hushåll) Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav operativ risk 81 - Kapitalkrav justering golvregler Totalt minimikapitalkrav med övergångsregler Kapitaltäckningskvot 2,03 - Kapitaltäckningsgrad % 16,22 - Primärkapitalrelation % 16,22 - Kapitaltäckning enligt Basel II schablon Riksvägda tillgångar Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav operativ risk Totalt minimikapitalkrav enligt Basel II schablon Kapitaltäckningskvot 1,57 1,82 Kapitaltäckningsgrad % 12,55 14,57 Primärkapitalrelation % 12,55 13,65 6

7 RESULTATRÄKNING jan-mar 2012 jan-mar 2011 Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner * Summa rörelsens intäkter Allmänna administrativa kostnader Avskrivning på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner - - Skatt, schablon Resultat * Nettoresultat av finansiella transaktioner Valutarelaterade - - Räntebärande värdepapper och relaterade derivat Summa

8 NYCKELTAL Räntabilitet eget kapital % 5,94 6,68 Riskkapital / Balansomslutning % 13,36 15,50 Resultat / Riskvägda tillgångar % * 1,36 1,17 Kapitaltäckningskvot - med övergångsregler * 2,03 1,82 Kapitaltäckningsgrad % - med övergångsregler * 16,22 14,57 Primärkapitalrelation % - med övergångsregler * 16,22 13,65 Kreditförluster / utlåning % 0,11 0,11 K/I-tal 0,57 0,54 K/I-tal exkl kreditförluster 0,52 0,50 * Uppgifter för avser schablonmetoden BALANSRÄKNING Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar i intresseföretag och övriga företag Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, inventarier Materiella anläggningstillgångar, leasingobjekt Övriga tillgångar * Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder * Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder Garantifondslån Obeskattade reserver Eget kapital Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Summa skulder och eget kapital * Varav derivatinstrument med positivt respektive negativt marknadsvärde Derivatinstrument med positivt marknadsvärde Derivatinstrument med negativt marknadsvärde

9 kassaflödesanalys jan-mar 2012 jan-mar 2011 Löpande verksamhet Rörelseresultat Avskrivningar Förändringar i den löpande verksamhetens tillångar och skulder Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Kassaflöde av löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förändring immateriella anläggningstillgångar Förändring aktier och andelar Förändring materiella anläggningstillgångar Kassaflöde av investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förlagslån Kassaflöde av finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början - - Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av investeringsverksamhet Kassaflöde av finansieringsverksamhet Likvida medel vid periodens slut - - 9

10 LEASINGINTÄKTER OCH SAMLAT RÄNTENETTO jan-mar 2012 jan-mar 2011 Leasingintäkter från operationella och finansiella leasingavtal Avskrivningar enligt plan Ränteintäkter Räntekostnader Samlat räntenetto förändring eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Årets resultat Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Fondemission Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Periodens resultat efter skatt Summa förändring före transaktioner med ägarna Utgående eget kapital 31 mars REDOVISNINGSPRINCIPER Volvofinans Bank upprättar delårsrapporten enligt lagbegränsad IFRS. Bolaget tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. Volvofinans Bank AB (publ) Org nr Bohusgatan 15 Box Göteborg Tel: Fax:

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB VD HAR ORDET Den konjunkturuppgång vi såg under det första kvartalet har blivit allt tydligare, vilket bland annat visat sig i den allt större

Läs mer

Årsredovisning. volvofinans bank ab

Årsredovisning. volvofinans bank ab Årsredovisning volvofinans bank ab 2 4 Inledning 4 VD har ordet 7 Volvofinans Bank 8 Den svenska Volvohandeln 2010 11 Förvaltningsberättelse 11 Ägarförhållande Huvuduppgift Koncernstruktur Volymer/utlåning

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2 Landshypotek Bank AB Delårsrapport #2 Januari juni (Jämfört med samma period förra året) Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, om kvartal 2: Vi ser tillbaka på ett kvartal med hög marknadsaktivitet som genererat

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader Pressmeddelande 2003-09-04 Information från SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr) SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört

Läs mer

Spintab Årsredovisning 2005

Spintab Årsredovisning 2005 Spintab Årsredovisning 2005 Spintab i korthet: Spintab har 30 procent av den svenska hypoteksmarknaden Utlåning till småhus uppgår till cirka 60 procent av Spintabs kreditstock Spintab har tillgång till

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag 516406-0807 Räkenskapsåret 2012 2/43 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Marginalen Bank Bankaktiebolag, med säte i Stockholm,

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer