Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument."

Transkript

1 Finansinspektionens diarienummer Tillägg 2009:1 till Volvofinans Bank ABs (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 december samt offentliggjordes av Volvofinans Bank AB (publ) den 22 december. Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Rätt att återkalla sin anmälan, samtycke till köp eller liknande med anledning av offentliggörandet av detta tillägg skall utnyttjas inom fem arbetsdagar från offentliggörandet. Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Tillägget har upprättats då Volvofinans Bank AB har offentliggjort bifogad bokslutskommuniké för som presenteras nedan. Göteborg 4 mars 2009

2 VOLVOFINANS BANK AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER Volvofinans Bank AB (publ), Reg. No Bohusgatan 15, Box 198, SE Göteborg, Sverige Telefon: ,

3 1 (13) VD HAR ORDET För första gången på flera år tvingas vi nu konstatera ett försämrat resultat från föregående år. Det är inte många gånger under bolagets 50-åriga historia vi behövt göra detta. Resultatet för verksamhetsåret uppgår till 273 miljoner kronor, att jämföra med 304 miljoner under. Med rådande omständigheter betecknar jag ändå resultatet som riktigt bra. Redan under våren fanns tecken på en annalkande lågkonjunktur, då vi såg intäkterna långsamt falla och kostnaderna öka, vilket är ohållbart på sikt. Vi tvingades därför att friställa personal för första gången i företagets historia. Volvofinans har under sina 50 år alltid gått bra och i princip haft en stadig tillväxt, men års finanskris påverkade även våra kurvor. Det finns dock ljuspunkter och de starkast lysande är att vi efter fusionen med Volvofinans Konto Bank AB har fått bankoktroj och därmed nytt namn, Volvofinans Bank AB samt att vi, med Sjätte AP-fondens entré år har fått en stark, statlig delägare. Vår ägarstruktur, Volverkinvest 50 %, Sjätte AP-fonden 40 % och Ford Credit 10 %, ger oss nu väsentligt större möjligheter att agera snabbt och beslutsamt. T ex kunde vi snabbt anmäla vårt intresse för Riksgäldens garantiprogram och genom banklån, på en annars avvaktande finansmarknad, säkerställa en god likviditet. Detta har mildrat effekten av den nedrating, som vi Volvofinans Bank i likhet med många andra banker och företag drabbats av, från A3 till Baa1, för vår långa upplåning. Den korta ratingen förblev dock oförändrad P-2. Ytterligare mått och steg har vidtagits som gör oss väl rustade att klara av sämre tider och därmed stå ännu starkare när konjunkturen vänder uppåt. Tillsammans med landets Volvohandlare är vi i full gång med det nya kreditvärderingssystemet, VF Score. Arbete pågår för att få ett slutgiltigt godkännande för vårt IRK-system. Vår affärsidé har nu utvecklats till att vi genom upplåning och finansiering ska verka till stöd för Volvohandlarnas försäljning av bilar och bilanknutna tjänster, d v s bilar av de flesta märken istället för dagens mindre antal. Vi får således tillgång till en väsentligt större marknad än tidigare. Både personbils- och lastvagnsmarknaden har minskat kraftigt och nu väntar alla tillverkare på effekten av de stora statliga infrastruktursatsningar som aviserats. Som en följd av marknaden sker en långsam minskning även av Volvofinans Banks leasing- och avbetalningskontrakt. Däremot har användarna av Volvofinans två betal- och kreditkort, Volvokort och Volvo Lastbilskort, ökat kraftigt. Utvecklingen är fortsatt positiv och även de som inte köpt sin bil i Volvohandeln använder kortet. Vi Volvofinans Bank och landets Volvohandlare lever just nu i en kall marknad där det fortsatt pekar neråt. Men bakom alla problem finns möjligheter och det är här vi sätter in stötarna. Vi har sytt in kostymen och vässat organisationen. Vi driver nu bankverksamhet och har synnerligen stabila ägare i Volverkinvest (landets Volvohandlare) och Sjätte AP-fonden. Vi har anpassat verksamheten till rådande regelverk och skaffat oss bra verktyg för riskhantering och administration. Och vi har sist, men inte minst, fyllt våra reserver så att vi kan hålla våra återförsäljare under armarna. Våra leverantörer, med Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, Ford och Renault i första rummet har det tufft, men utvecklar nya miljöeffektivare fordon med sikte på den dag de ekonomiska kurvorna pekar uppåt igen. Jag ser därför, trots sämre tider nu, framtiden an med stor tillförsikt. Göteborg i februari 2009 Bert Björn Verkställande Direktör Volvofinans Bank AB Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden (SFS :528). Denna information lämnades för offentliggörande den 27 februari 2009 kl: 18:45.

4 2 (13) ÄGARFÖRHÅLLANDE / VERKSAMHET Volvofinans ägs till 50% sedan bolagets start 1959 av de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag, AB Volverkinvest. Sjätte AP-fonden äger sedan september 40% och Ford Credit International Inc. 10% (tidigare 50%). Volvofinans huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som saluförs i Volvohandeln på den svenska marknaden. Volvofinans Bank AB (namnändrat från AB Volvofinans) erhöll i juli tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet och är moderbolag till Volvofinans Konto Bank AB. Volvofinans Konto Bank AB bedrev kontokortsrörelse och administrerar och marknadsför Volvohandelns förmånskort Volvokortet. Sammanslagningen av verksamheterna Volvofinans Bank AB, Volvofinans Konto Bank AB, under namnändring till Volvofinans Konto AB, och Volvofinans IT AB har skett den 1 oktober enligt ett styrelsebeslut i Volvofinans Bank AB. VOLYMER / UTLÅNING Försäljningen av nya personbilar i Sverige minskade med 17,2% jämfört med samma period föregående år. Totalt registrerades personbilar ( ). Andelen Volvooch Renaultregistreringar uppgick till (73 376) Volvo- och Renaults sammanlagda marknadsandelar uppgick till 21,7% (23,9). Den totala kontraktsstocken (lån- och leasingkontrakt) uppgick till kontrakt ( ). Lastbils- och bussandelen av kontraktsstocken uppgår till kontrakt (8 835) vilket är drygt 4%. 49,1% (42,6) av alla personbilsaffärer, nytt och begagnat, inom den svenska Volvohandeln genererar ett finansiellt kontrakt till Volvofinans. Nybils- och begagnatpenetrationen är 55,7% respektive 42,8%. Med Volvohandelns Lastbilskort handlades varor och tjänster för 484 Mkr via de korten. Antal företagskunder där Svensk Vagnparksfinans sköter biladministrationen är på en stabil hög nivå. Vid rapportperiodens slut administrerades bilar (32 338) med kostnadsuppföljning. Koncernens utlåningsvolym uppgick till 23,7 Mdr kr mot 24,8 Mdr kr föregående år. Lastbils- och bussandelen av utlåningen uppgår till 3,5 Mdr kr (3,5) vilket motsvarar 14% av total utlåning. Koncernens primära segment är rörelsegrenarna personbilsmarknad och lastbilsmarknad. Den geografiska indelningen sammanfaller med koncernen som helhet. Nedan redovisas rörelseintäkter, rörelseresultat, antal avtal samt utlåningsvolym för Volvofinans rörelsegrenar. Rörelseintäkter definieras som nettot av ränteintäkter, räntekostnader, leasingnetto, erhållna utdelningar, nettoresultat av finansiella transaktioner, provisionsintäkter och provisionskostnader. Jan - dec PV LV Koncernen Tillgångar, mkr Utlåningsvolym, mkr Rörelseintäkter, tkr Rörelseresultat, tkr Omkostnader, tkr Antal avtal Volvofinans finansierar den svenska Volvohandelns LV-försäljning, exklusive den del som sker via det AB Volvoägda Volvo Truck Center. Penetrationen för nya lastvagnar uppgick till 46%. Volvokortet fortsätter att utvecklas positivt och utlåningen är i nivå med föregående år. Antalet köpaktiva konton är en halv miljon varje månad och totalt konsumerades varor och tjänster för cirka 10,4 miljarder kronor via Volvokortet.

5 3 (13) RESULTAT Volvofinanskoncernens resultat före kreditförluster försämrades med 6% till 293,2 Mkr (311,0). Räntenettot har påverkats av både stigande och sjunkande räntenivåer samt högre upplåningsmarginaler. De sjunkande lån- och leasingkontrakten har påverkat provisionsintäkterna negativt. Omkostnaderna är högre än föregående år. Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt minskade med 10% till med 272,8 Mkr (304,0). KREDITRISKER OCH KREDITFÖRLUSTER Koncernens kreditrisk är fortsatt mycket låg då huvudparten av kreditriskerna samt restvärdesriskerna uppbärs av Volvoåterförsäljarna. Koncernen har en ny definition av problemkrediter som innebär att de ökar jämfört med föregående år. Problemkrediter är idag samtliga fordringar som har förfallit med mer än 90 dagar. Tidigare jämställdes problemkrediter endast med koncernens inkassofodringar, vilket avsåg enbart kontokortsfordringar. Koncernens problemkrediter för kontokortsfordringarna uppgår till 109,5 Mkr (78,0) och för lån- och leasingutlåningen 347,5 Mkr (0). Ökningen av problemkrediter för kontokort beror på ändrad definition samt att snittskulden ökat bl a till följd av högre drivmedelspriser och kundernas möjligheter till längre kredittider. För merparten, 218,7 Mkr, av problemkrediterna avseende lån och leasing står återförsäljaren, genom regressavtal, kreditrisken. Krediter där ränteeftergifter överenskommits förekommer inte och någon egendom som övertagits för skyddande av fordran förekommer ej. De konstaterade kundförlusterna avser i huvudsak kontokortsverksamheten, förlustnivåerna är fortsatt på mycket låga nivåer. De återvunna förlusterna avser huvudsakligen likvid för försålda tidigare avskrivna förluster. Reservering för befarade kreditförluster avseende hushållssegmentet beräknas med hjälp av statiska riskmodeller och företagssegmentet beräknas med hjälp av en expertbaserad riskklassificeringsmodell samt en manuell genomgång. Koncernen Moderbolaget Belopp i Tkr Konstaterade kreditförluster Återvunna förluster Summa Kreditriskavsättningar Kreditförluster Kreditförluster, netto KAPITALANSKAFFNING Krisen på världens finansmarknader under året har påverkat Volvofinans kapitalanskaffning då bankens huvudsakliga finansiering sker från penning- och kapitalmarknad. Förutom stigande upplåningskostnader under året, har Volvofinans under hösten säkrat sin finansiering i större omfattning än tidigare, via kortfristiga bankkrediter. I december anslöt sig Volvofinans till det statliga Garantiprogrammet, vilket ger banken möjlighet att ansöka om statsgaranti för delar av marknadsupplåningen. Volvofinans är en aktiv aktör på nordisk penning- och kapitalmarknad, via våra tre marknadslåneprogram med ramar på sammanlagt 33 Mdr kr. Volvofinans nordiska certifikatprogram på 15 Mdr kr ger oss möjlighet att emittera kortfristiga lån i de skandinaviska valutorna samt i euro. För upplåning på den europeiska penningmarknaden nyttjar vi ett europeiskt certifikatprogram med ramen EUR 500 M. Totalt under året har certifikat till ett värde av 15,3 Mdr kr emitterats. För långfristig upplåning används ett MTN-program med rambelopp, efter höjning med 2,5 Mdr kr i januari 2009, på 12,5 Mdr kr. Under har fem obligationsemissioner genomförts på sammanlagt 1,7 Mdr kr med löptider på två till fem år. Totalt uppgick utestående finansiering via våra tre marknadslåneprogram till 11,4 Mdr kr vid årsskiftet. Som ett komplement till marknadsupplåning tillförs långfristiga krediter direkt av bank eller via banksyndikat. Vid årsskiftet uppgick denna finansiering till 5,7 Mdr kr. Av nettofinansieringen vid årsskiftet utgjordes 55% av långfristig upplåning. I syfte att öka andelen långfristig finansiering genomförde Volvofinans under januari 2009 en obligationsupplåning på sammanlagt 3 Mdr kr.

6 4 (13) FINANSIELLA RISKER Då koncernen verkar inom den finansiella sektorn är verksamheten löpande utsatt för ett antal finansiella risker. Likviditetsrisk är risken för att Volvofinans betalningsåtaganden vid förfall inte kan infrias utan att kostnaden för betalningsmedel ökar avsevärt, eller i ett värsta scenario, inte kan infrias alls. För att säkerställa betalningsförmågan har Volvofinans ingått avtal med banker om lånefaciliteter som på kort tid kan utnyttjas. Upplåning med kvarvarande löptid understigande ett år, skall vid var tid täckas upp av outnyttjade lånefaciliteter. Total volym av tillgängliga faciliteter uppgick vid årets slut till 10,1 Mdr kr, varav 1,2 Mdr kr i form av ett avtal om likviditetstillskott med Volverkinvest och Sjätte AP-fonden. 6,2 Mdr kr utgörs av långfristiga faciliteter med en kvarvarande löptid på två år eller längre. Ränterisk är den nuvarande och framtida risken att räntenettot går ner på grund av en ogynnsam förändring i räntan. Den dominerande delen av Volvofinans utlåning samt all upplåning följer den korta marknadsräntan vilket medför en begränsad ränterisk. Valutarisk uppstår på grund av ogynnsam förändring av valutakursrörelser. All Volvofinans utlåning görs i svenska kronor, i de fall upplåning sker i utländsk valuta kurssäkras denna, vilket medför att Volvofinans inte är exponerat för några valutakursrörelser. RATING Volvofinans har internationellt kreditbetyg från Moody s Investor Service enligt nedan: KAPITALTÄCKNING De nya kapitaltäckningsreglerna innebär att kapitalkravet i högre grad än tidigare kopplas till institutets totala riskprofil vilket för Volvofinans innebär ett lägre minimikapitalkrav. Volvofinans beräknar kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden vilket innebär att alla exponeringar indelas i 15 exponeringsklasser med olika riskvikter i respektive klass. Kapitalkrav för operativa risker beräknas enligt basmetoden vilket innebär att kapitalkravet utgör 15% av genomsnittet för de tre senaste räkenskapsårens rörelseintäkter. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Finansinspektionen har den 2 februari 2009 på dotterbolaget Volvofinans Konto Bank AB:s begäran återkallat dess tillstånd att driva bankrörelse. I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter balansdagen. Årsredovisningen planeras att publiceras under vecka 14, 2009 och rapporten för 31 mars publiceras den 18 maj Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: För mer information kontakta Bert Björn, VD, Volvofinans Bank AB, , eller Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. - Kortfristig finansiering: P-2 - Långfristig finansiering: Baa1 Den 17 oktober tillkännagav Moody s en sänkning av Volvofinans kreditbetyg för långfristig upplåning med ett steg, från A3 till Baa1. Samtidigt ändrades utsikterna till Negative från tidigare Stable. Kreditbetyget för kortfristig upplåning, P-2, bekräftades och lämnades oförändrat. En detaljerad analys från Moody s Investor Service finner ni på

7 5 (13) KAPITALTÄCKNING Belopp i Mkr Koncernen* Moderbolag* Koncernen* Moderbolag* Kapitalbas Kapitalbas Primärt kapital Supplementärt kapital Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetod Kapitalkrav för operativ risk enligt basmetod Totalt minimikapitalkrav enligt Basel II Totalt minimikapitalkrav Basel I Kapitaltäckningsmått Kapitaltäckningskvot 1,69 1,68 1,53 1,65 Kapitaltäckningsgrad, % 14,20 14,14 12,82 13,56 Primärkapitalrelation, % 13,20 13,13 11,91 12,59 * Enligt Basel II Schablon

8 6 (13) RESULTATRÄKNING, KONCERNEN Belopp i Tkr Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Andelar i intresseföretags resultat Nettoresultat av finansiella transaktioner* Provisionsintäkter Provisionskostnader Summa rörelsens intäkter jan-sep jan-sep Allmänna administrativa kostnader Avskrivning på materiella & immatriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Beräknad skatt Resultat * Nettoresultat av finansiella transaktioner Valutarelaterade Räntebärande värdepapper & relaterade derivat

9 7 (13) RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET Belopp i Tkr Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar Nettoresultat av finansiella transaktioner* Provisionsintäkter Provisionskostnader Summa rörelsens intäkter jan-sep jan-sep Allmänna administrativa kostnader Avskrivning på materiella & immatriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Beräknad skatt Resultat * Nettoresultat av finansiella transaktioner Valutarelaterade Räntebärande värdepapper & relaterade derivat

10 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 8 (13) Koncernen Moderbolaget Belopp i Tkr Utlåning inkl leasingobjekt Utlåning koncernbolag Övriga tillgångar* Summa tillgångar Upplåning Övriga skulder* Förlagslån Uppskjuten skatt Garantifondslån Obeskattade reserver Eget kapital Resultat Summa skulder och eget kapital * Varav derivatinstrument med positivt respektive negativt marknadsvärde Derivatinstrument med positivt marknadsvärde Derivatinstrument med negativt marknadsvärde NYCKELTAL Koncernen Räntabilitet eget kapital, % 8,14 9,85 Riskkapital/balansomslutning, % 14,79 13,47 Resultat/Riskvägda tillgångar, % 1,31 1,43 Kapitaltäckningskvot, % 1,69 1,53 Kapitaltäckningsgrad, % 14,20 12,82 Primärkapitalrelation, % 13,20 11,91 Kreditförluster/ Ø utlåning, % 0,08 0,03 I/K-tal 1,76 1,98 I/K-tal exkl kreditförluster 1,87 2,03

11 KASSAFLÖDESANALYS 9 (13) Koncernen Moderbolaget Löpande verksamhet Rörelseresultat Resultatandel intresseföretag enl kapitalsandelsmetoden Avskrivningar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Förändringar i löpande verksamhetens tillgångar och skulder Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Skulder till kreditinstitut Upplåning till allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Kassaflöde av löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förändring aktier och andelar Förändring immateriella anläggstillgångar Förändring materiella anläggstillgångar Kassaflöde av investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förlagslån Utbetald utdelning Koncernbidrag Kassaflöde av finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut - 6-0

12 LEASINGINTÄKTER OCH SAMLAT RÄNTENETTO 10 (13) Koncernen Moderbolaget Leasingintäkter från operationella och finansiella leasingavtal Avskrivning enligt plan Ränteintäkter Räntekostnader Samlat räntenetto I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal som operationella och i koncernen redovisas huvuddelen av dessa som finansiella. Detta innebär att i koncernen omklassificeras de finansiella avtalens leasingnetto till ränteintäkter.

13 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN 11 (13) Belopp i Tkr Koncernen Aktiekapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa förändringar före transaktioner med ägarna Utdelning Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa förändringar före transaktioner med ägarna Utdelning Eget kapital FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERBOLAGET Belopp i Tkr Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa förändringar före transaktioner med ägarna Erhållet koncernbidrag Skatt hänförlig till erhållet koncernbidrag Utdelning Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa förändringar före transaktioner med ägarna Erhållet koncernbidrag Skatt hänförlig till koncernbidrag Utdelning Eget kapital

14 12 (13) REDOVISNINGSPRINCIPER Volvofinans Bank tillämpar IFRS (International Financial Reporting Standards) såsom de godkänts av EU. Denna rapport är upprättad enligt IAS 34. Moderbolaget upprättar rapporten enligt lagbegränsad IFRS. Under har ytterligare översyn av klassificering av leasingavtal gjorts utöver det som skedde föregående år. Genomgången resulterade i att ytterligare leasingavtal där Volvofinans är leasgivare har klassificerats om från att redovisas som operationella till att redovisas som finansiella. Per klassificeras därmed majoriteten av utestående leasingavtal om till finansiell leasing i koncernen, även jämförelsetalen räknas om. Åtskillnaden görs endast i koncern, i juridisk person redovisas all leasing som operationell. Omklassificering från operationell till finansiell leasing medför att de finansiella leasingavtalen redovisas som finansiella fordringar under utlåning till allmänheten medan de kvarvarande operationella avtalen fortsätter att redovisas som materiella anläggningstillgångar. Per omklassificeras Tkr ( ) från anläggningstillgångar till finansiella fordringar i koncernen. I resultaträkningen sker omklassificeringen genom att intäkterna från de finansiella leasingavtalen rubriceras som ränteintäkter istället för leasingintäkter. Tidigare redovisade avskrivningar fördelas mellan ränta och amortering. Denna omklassificering ger inte någon total resultateffekt eller balansomslutningeffekt utan enbart omklassificeringar mellan poster i resultat- och balansräkningen. Volvofinans har under förändrat avskrivningsmetod för kvarvarande operationella leasingavtal. De tillgångar som hyrs ut som operationell leasing redovisas alltså som materiella anläggningstillgångar och har tidigare skrivits av enligt annuitetsmetoden. Dessa skrivs fortsättningsvis av enligt linjär avskrivningsmetod i såväl koncernen som i moderbolaget. Omräkning har skett av samtliga utestående operationella leasingkontrakt. Omräkningen har inneburit att UB samt UB har tagits fram på materiella anläggningstillgångar som om vi tillämpat linjär avskrivning från kontraktens ingående och vad avskrivningarna skulle ha varit om vi tillämpat linjär avskrivning istället för annuitet från början. Detta innebär att UB redovisat värde är Tkr ( ) jämfört med om avskrivning enligt annuitet skulle tillämpats Tkr ( ). Detta har inneburit en resultateffekt om Tkr (1 767) i ökade avskrivningar. Omräkning av avskrivningar från annuitet till linjär metod har ändrats retroaktivt. I övrigt tillämpas i rapporten samma värderings- och redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen.

15 13 (13) PRODUKTPORTFÖLJ Volvofinans Bank har marknadens bredaste produktprogram för bilrelaterad konsumtion. Vi erbjuder våra kunder en flora av produkter såsom: Billån och billeasing för alla modeller som säljs hos respektive Volvohandlare, gäller såväl nya som begagnade bilar Volvokort med eller utan Visa Volvokortslån Färdförsäkring Vagnparkshantering via Svensk Vagnparksfinans för större bilparker Firmabil - en produkt för mindre bilparker Personalbil - en produkt som är snarlik hem-pc helt kostnadsneutral för arbetsgivaren Ytterligare information om alla produkter finns på OM VOLVOFINANS BANK Volvofinans Bank grundades 1959 och ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna via förvaltningsbolaget AB Volverkinvest till 50 %, av Sjätte AP-fonden till 40 % och av Ford, via det helägda dotterbolaget Ford Credit International Inc., till 10 %. I juli erhöll Volvofinans tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankrörelse. Bankens huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering främja försäljningen av de produkter som marknadsförs i den svenska Volvohandeln. Huvudkontoret, med merparten av de ca 200 anställda, finns i Göteborg. Till detta kommer också ett kontor i Stockholm. Volvofinans Bank bedriver idag ingen verksamhet utanför Sverige. Säljfinansieringen görs i form av lån och leasing till privatpersoner och företag via Volvohandeln. Avtalsstocken överstiger avtal. Under namnet Svensk Vagnparksfinans erbjuds storföretag finansiering och administration av företagsbilar, drygt 350 företag har f n tecknat ramavtal. Volvofinans Bank bedriver även kontokortsrörelse och administrerar och marknadsför Volvohandelns förmånskort Volvokortet. Antalet Volvokort uppgår till kort och är ett av landets mest spridda. Bankens finansieringsbehovet tillgodoses till största delen med tre publika marknadsprogram. För kort upplåning används ett Nordiskt Företagscertifikatprogram på 15 miljarder kronor och ett Euro-Commercial Paper Programme på 500 miljoner euro samt för lång upplåning ett MTN-program på 12,5 miljarder kronor. Mer information om nyheter och rapporter, finansieringsprogram, rating och affärsidé finns på Volvofinans Bank AB (publ), Reg. No Bohusgatan 15, Box 198, SE Göteborg, Sverige Telefon: ,

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13)

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB Volvofinans (publ) org nr 556069-0967 1 januari - 30 juni 2008 Informationen är sådan som AB Volvofinans skall offentliggöra

Läs mer

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram Finansinspektionens diarienummer: 13-9294 Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram Tillägg till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTN-program,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september // Volvofinans Bank. Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september // Volvofinans Bank. Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB Delårsrapport 1 januari - 30 september // Volvofinans Bank Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB Stark resultatutveckling under tredje kvartalet Rörelseresultat, mnkr Räntabilitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010

DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010 DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010 VD HAR ORDET Efter ett turbulent 2009 kan vi konstatera att 2010 har startat mycket positivt för Volvofinans Bank. Den finanskris som så kraftigt

Läs mer

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab

DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2010 volvofinans bank ab VD HAR ORDET Bilförsäljningen fortsätter att öka i spåren av en allt starkare konjunktur i Sverige. Nybilsregistreringarna förväntas uppgå

Läs mer

delårsrapport 1 JANUARI - 30 JUNI volvofinans bank ab

delårsrapport 1 JANUARI - 30 JUNI volvofinans bank ab delårsrapport 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 volvofinans bank ab Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), orgnr: 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528).

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 Sammanfattning Jun 2007 Jun 2006 Räntenetto, mnkr 399 36 Rörelseresultat, mnkr 326 (408) Kreditförluster,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB VD HAR ORDET Den konjunkturuppgång vi såg under det första kvartalet har blivit allt tydligare, vilket bland annat visat sig i den allt större

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 JANUARI - 30 september 2011 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT. 1 JANUARI - 30 september 2011 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 september 2011 VOLVOFINANS BANK AB vd har ordet Skuldkrisen i Europa har fortsatt varit i fokus under tredje kvartalet 2011. Oron har riktats mot Grekland men är mer en osäkerhet

Läs mer

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013 Skandiabanken Delårsrapport januari-september 203 ekonomisk översikt Kvartalet i sammandrag Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

delårsrapport 2013 volvofinans bank ab

delårsrapport 2013 volvofinans bank ab delårsrapport 2013 volvofinans bank ab vd har ordet Många europeiska länder befinner sig i en fortsatt trög ekonomisk återhämtning, i bästa fall har ekonomierna lämnat konjunkturbotten och kan registrera

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

delårsrapport 2013 volvofinans bank ab

delårsrapport 2013 volvofinans bank ab delårsrapport 2013 volvofinans bank ab vd har ordet Inledningsvis vill jag som nytillträdd VD rapportera om den stora tillförsikt jag känner att få vara med och utveckla vidare det starka affärssystem

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

årsredovisning volvofinans bank ab

årsredovisning volvofinans bank ab 2008 årsredovisning volvofinans bank ab 1 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL 4 VD har ordet 7 Volvofinans Bank 9 Lastvagnsmarknaden 10 Den svenska Volvohandeln 13 Förvaltningsberättelse 13 Ägarförhållanden Huvuduppgift

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2009:03 11 september 2009 Diarienummer 09-8439 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅNEPROGRAM

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 Resultat före skatt steg till 0,2 (-0,4) mkr Rörelseintäkterna steg 28,4 procent till 15,8 (12,3) mkr Antal depåer växte till 3 564 (2 911) depåer Eget

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år

Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år Swedbank Hypotek DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 16 JULI 2015 Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första halvåret 2015 uppgick till 4 238 mkr. Räntenettot

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015.

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. SVEA EKONOMI AB DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 407 840 tkr (407 517 tkr) under perioden jan-dec inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 348 633 tkr (361 778 tkr) under perioden jan-dec Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

1 januari 30 juni 2015 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

1 januari 30 juni 2015 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 1 januari 30 juni 2015 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Rörelseresultatet uppgick till 723 (513). Exkl. nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick det till 722 (466). Räntenettot uppgick

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB VD har ordet Januari juni i sammandrag Resultat före skatt 164,4 mnkr (131,9) Avkastning på eget kapital 8,1% (6,5) Utlåning per 30 juni 24,9 mdkr

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2014-07-01 2014-09-30 Intäkterna ökade med 41,1 procent till 22,3 (15,8) mkr Resultat före skatt ökade till 2,3 (0,2) mkr Eget kapital per aktie uppgick till 117,27 (110,23)

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015

VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015 VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015 AGENDA Övergripande resultat Affärsstrategi Affärsområden o o o o Kortaffären Säljfinans PV Fleet Säljfinans LV Funding Resultat och Balansräkning BRA BOKSLUT Resultat

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab Bokslutskommuniké 2012 volvofinans bank ab vd har ordet 2012 har fortsatt präglats av skuldkrisen i Europa och en svag tillväxt i världsekonomin, med tveksamhet om varthän konjunkturen är på väg. Flera

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2014

Boksluts- kommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning resultat och ställning... 3 Nyckeltal och definitioner... 3 Resultat och ställning... 4 Finansiella rapporter... 6

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2015

Bokslutskommuniké. januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Orderingången uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under fjärde kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 218,7

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer