Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB

2 VD har ordet Januari juni i sammandrag Resultat före skatt 164,4 mnkr (131,9) Avkastning på eget kapital 8,1% (6,5) Utlåning per 30 juni 24,9 mdkr (24,4) Kreditförluster netto 6,1 mnkr (12,7) Kärnprimärkapitalrelation 21,3 % (18,6) Resultatet för Volvofinans Bank uppgår för första halvåret till 164,4 mnkr, vilket är en ökning med 25 % jämfört med motsvarande period förra året. Det kraftigt förbättrade resultatet grundar sig bland annat på en fortsatt hög aktivitet i svensk Volvohandel under årets första sex månader. Nybilsförsäljningen är mycket stark med en totalmarknad där nyregistreringarna ökade med 17,7 % i juni månad. Volvos försäljningsökning är i nivå med marknaden medan Ford och Renault ligger strax under. Branschorganisationen BIL Sweden höjde nyligen sin helårsprognos till nybilsregistreringar. Även registreringar av tunga lastvagnar (>16 ton) ökar rejält under första halvåret, 18,6 %. Volvo Lastvagnar går starkt och ökar sin marknadsandel med över 5 procentenheter till 47,6 %, jämfört med föregående år. Volvofinans Banks betal- och kreditkort, Volvokortet, utvecklas väl på marknaden. Drivmedelsvolymerna i Tanka-nätet ligger i princip oförändrade jämfört med föregående år, i en något minskande totalmarknad. Antalet nya kortkonton är dryga 30 % fler än under samma period föregående år. Vidare är det ett ökat användande av kortet i Volvohandelns verkstäder. Affärsområdet Svensk Vagnparksfinans, som erbjuder effektiv och rationell hantering av kundföretagens vagnparker, har gjort stora framsteg i ordertecknande under första halvåret. Av bankens affärsområden är Säljfinans PV det med klart högst utlåningsvolym, nära 15 mdkr, fördelat på billån och privatleasing till konsument, samt leasing till små och medelstora företag. Privatleasingen till konsument fortsätter att öka i intresse, där både Volvo och Renault har starka erbjudanden i marknaden. Det förbättrade räntenettot förklaras framför allt av lägre upplåningskostnader och fördelaktigare upplåningsmix. Kostnaderna ökar med 3 %, p g a ökade marknadsföringsinsatser, medan kreditförlusterna (netto) halverats jämfört med föregående år. Det är ett mycket starkt halvårsbokslut som banken levererar, räntabiliteten på eget kapital uppgår till strax över 8 % i en marknad med historiskt låga räntor. Under andra halvåret ser vi en fortsatt stark personbilsmarknad, som kommer att gynna utlåningsvolymerna. I en expansiv fas är det tryggt att leva upp till gällande kapitalkrav med råge, vid halvårsskiftet var kärnprimärkapitalrelationen 21,3 %. Det finns självklart en reservation för den geopolitiska oron ute i världen som ett osäkerhetsmoment, men sammantaget känner vi tillförsikt för bankens kommande prestationer under hösten. Conny Bergström Verkställande direktör Volvofinans Bank AB Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org.nr , skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 22 augusti kl Volvofinans Bank AB Delårsrapport januari - juni 2

3 Finansiella rapporter Ägarförhållande/Verksamhet Volvofinans Bank ägs till 50 % sedan bolagets start 1959 av de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag, AB Volverkinvest. Sjätte AP-fonden äger 40 % och Volvo Personvagnar AB 10 %. Volvofinans Banks huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln på den svenska marknaden. Volvofinans Bank AB är moderbolag i en koncern med vilande dotterbolag. Med stöd av ÅRKL 7 kap 6a, upprättar Volvofinans Bank från och med inte någon koncernredovisning, eftersom verksamheten i dotterbolaget är av ringa betydelse. Lån Leasing Totalt Antal kontrakt Snittkontrakt, tkr Belåningsvärde, mnkr Utnyttjad kredit, mnkr Belåningsprocent Marknadsvärde, mnkr Övervärde, mnkr Övervärde, procent Volymer/utlåning Försäljningen av nya personbilar i Sverige ökade med 18 % jämfört med samma period föregående år. Totalt registrerades personbilar ( ). Andelen Volvo-, Renault- och Fordregistreringar uppgick till (36 515) och de sammanlagda marknadsandelarna uppgick till 29 % (28). 45 % (44) av alla personbilsaffärer, nytt och begagnat, inom den svenska Volvohandeln genererar ett finansiellt kontrakt till Volvofinans Bank. Nybils- och begagnatpenetrationen är 49 % respektive 36 %. Volvofinans Bank finansierar den svenska Volvohandelns LV-försäljning, exklusive den del som sker via det AB Volvoägda Volvo Truck Center. Penetrationen för nya lastvagnar uppgick till 49 % (43). Den totala kontraktsstocken (lån- och leasingkontrakt) uppgick till kontrakt ( ). Lastbils- och bussandelen av kontraktsstocken uppgår till kontrakt (6 230), vilket utgör 3 %. Vagnparksfinans administrerar (34 689) vagnparksavtal. Via Volvokortet konsumerades varor och tjänster för totalt 5,5 miljarder kronor och antalet köpaktiva konton är en halv miljon varje månad. Med Volvo Lastbilskort handlades varor och tjänster för 216 mnkr via kort. Utlåningsvolymen uppgick till 24,9 mdkr mot 24,4 mdkr föregående år. Lastbils- och bussandelen av utlåningen uppgår till 2,2 mdkr (2,3) vilket motsvarar 9 % av total utlåning. Vagnparks andel av utlåningen är 5,1 mdkr (5,4) eller 20 % och Volvokortet andel utgör 7 % eller 1,7 mdkr (1,8). Volvofinans Banks rörelsesegment är Volvokort, Säljfinans PV, Säljfinans LV och Vagnparksfinans. Inom segmentet Säljfinans PV ryms lån- och leasingfinansiering av personbilar och inom Säljfinans LV lån- och leasingfinansiering av lastbilar och bussar och Volvo Lastbilskort. Vagnparksfinans innefattar leasingfinansiering och administration av vagnparker. Nedan redovisas rörelseintäkter, rörelseresultat, antal avtal samt utlåningsvolym för Volvofinans Banks rörelsegrenar. Rörelseintäkter definieras som nettot av ränteintäkter, räntekostnader, leasingnetto, erhållna utdelningar, nettoresultat av finansiella transaktioner, provisionsintäkter och provisionskostnader. Omkostnader definieras som allmänna administrativa kostnader samt övriga rörelsekostnader. Volvofinans Bank bedömer det inte som relevant att dela upp sina skulder på de olika segmenten. Upplåningen styrs av det totala behovet och kan inte hänföras till segmenten specifikt. PV LV/LVkort Vagnpark Volvokort Totalt Antal avtal (snitt) Antal aktiva konton (snitt) Utlåningsvolym, mnkr (snitt) Rörelseintäkter, tkr Omkostnader, tkr Kreditförluster, netto, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat Volvofinans Banks resultat före kreditförluster uppgår till 170,6 mnkr (144,6), en ökning med 18 %. Resultatökningen förklaras till största delen av lägre upplåningsmarginaler. Periodens resultat ökade med 25 % till 164,4 mnkr (131,9). Kreditrisk och kreditförluster Kreditrisken för Volvofinans Bank är mycket låg eftersom den absolut dominerande delen av såväl kredit- som restvärdesrisk, på grund av avtal, bärs av respektive Volvoåterförsäljare. Problemkrediter definieras som samtliga fordringar som är fallerade; det vill säga är förfallna sedan mer än 90 dagar eller satta i fallissemang av annat skäl. Volvofinans Banks problemkrediter avseende kontokortsfordringar uppgår till 13,8 mnkr (9,1) och för lån- och leasingutlåningen 165,4 mnkr (183,6). När det gäller engagemang avseende lån och leasing finns, förutom säkerhet i objekten, regressavtal innebärande att återförsäljarna står kreditrisken för 152,5 mnkr per balansdagen. Krediter med ränteeftergifter eller egendom som övertagits för skyddande av fordran förekommer inte. Konstaterade kundförluster avser kontokortverksamheten. Befarade kreditförluster avseende hushållssegmentet har beräknats med hjälp av statistiska riskmodeller, medan företagssegmentets befarade förluster har beräknats individuellt genom en manuell genomgång. Kreditförluster, netto jan-dec Individuellt värderade fordringar Bortskrivning av periodens konstaterade kreditförluster Periodens nedskrivning Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Periodens nettokostnad på individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar Periodens nedskrivning Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Periodens nettokostnad på gruppvis värderade fordringar Kreditförsluster, netto Fr o m är samtliga fordringar individuellt värderade. Belopp tkr Volvofinans Bank AB Delårsrapport januari - juni 3

4 Kapitalanskaffning Inlåningsvolymen via bankens internetsparkonto var stabil under andra kvartalet och utgjorde 12,1 mdkr. Den låga räntenivån till trots står sig allmänhetens intresse för kontosparande och Volvofinans Banks ränteerbjudande hävdar sig väl i konkurrensen. Per den 30 juni uppgick total inlåning till 13,9 mdkr (12,7) och utgjorde 59 % (54) av bankens finansiering. Obligationer till ett värde av 650 mnkr, på tre respektive fem års löptid, har emitterats under kvartalet. Vid halvårsskiftet uppgick utestående finansiering via bankens marknadslåneprogram till nominellt 7,6 mdkr (9,1). Utöver inlåning och marknadsupplåning finansierades verksamheten med bankkrediter, vilka uppgick till 1,6 mdkr (1,7). Andelen långfristig finansiering, med kvarvarande löptid överstigande ett år, uppgick till 60 % (63). Kapitaltäckning Volvofinans Bank beräknar merparten av kreditrisken enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK) efter att Finansinspektionen den 24 mars godkänt Volvofinans Banks ansökan om att beräkna företagsportföljen enligt IRK. Resterande del beräknas enligt schablonmetod. Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III uppgick till 21,31 %. Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Finansiella risker Bankens verksamhet är löpande utsatt för ett antal finansiella risker. Likviditetsrisk är risken för att Volvofinans Banks betalningsåtaganden vid förfall inte kan infrias utan att kostnaden för betalningsmedel ökar avsevärt, eller i ett värsta scenario, inte kan infrias alls. För att hantera likviditetsstörningar har Volvofinans Bank dels en likviditetsreserv, med högkvalitativa likvida räntevärdepapper och obundna inlåningsmedel i annan bank, dels kontrakterade lånefaciliteter som på kort tid kan utnyttjas. Upplåning med kvarvarande löptid understigande ett år samt del av inlåningen, skall vid var tid täckas upp av likviditetsreserven och outnyttjade lånefaciliteter. Likviditetsreserven uppgick per den 30 juni till 3,2 mdkr (3,8), varav inlåning i andra banker utgjorde 1,0 mdkr (33 %) och värdepappersinnehavet uppgick till 2,2 mdkr (67 %). Volvofinans Banks likviditetsreserv skall alltid vara lägst 5 % i förhållande till utlåningsvolymen, vid halvårsskiftet var denna relation 13 % (15). Utöver likviditetsreserven uppgick tillgängliga och outnyttjade lånefaciliteter till 4,4 mdkr (4,6). Volvofinans Banks likviditetstäckningsgrad (LCR), enligt Finansinspektionens föreskrift FFFS 2012:6, uppgick vid halvårsskiftet till 219 %. LCR beräknat enligt artikel 415 i CRR (EU:s kapitaltäckningsförordning), uppgick till 228 %. Ränterisk är den nuvarande och framtida risken att räntenettot går ner på grund av en ogynnsam förändring i räntan. Den dominerande delen av Volvofinans Banks utlåning samt all upplåning följer den korta marknadsräntan vilket medför en begränsad ränterisk. Valutarisk uppstår på grund av ogynnsam förändring av valutakursrörelser. All Volvofinans Banks utlåning görs i svenska kronor, i de fall upplåning sker i utländsk valuta kurssäkras denna, vilket medför att banken inte är exponerat för några valutakursrörelser Rating Volvofinans Bank har internationellt kreditbetyg från Moody s Investors Service enligt nedan: - Kortfristig finansiering: P-2 - Långfristig finansiering: Baa2 Den 29 maj meddelade Moody s att 82 europeiska banker fått sina utsikter ändrade till negativa från stabila, däribland Sveriges fyra affärsbanker och Volvofinans Bank. Orsaken till ratinginstitutets beslut är i sin helhet en följd av EU:s nya ramverk kring hantering av systemrisker och specifikt det nya direktivet Bank Recovery and Resolution Directive. Ytterligare information samt en detaljerad bolagsanalys från Moody s finner ni på vår hemsida, volvofinans.se. Volvofinans Bank AB Delårsrapport januari - juni 4

5 Delårsrapport Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bankens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som banken står inför. Göteborg i augusti Urmas Kruusval Styrelseordförande Tommy Andersson Styrelseledamot Anders Gustafsson Styrelseledamot Bob Persson Styrelseledamot Per Avander Styrelseledamot Christina Brinck Styrelseledamot Conny Bergström Verkställande Direktör Kalender 17 november Delårsrapport januari-september 20 februari 2015 Bokslutskommuniké Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida; volvofinans.se Vid eventuella frågor kontakta vår VD Conny Bergström, Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. Volvofinans Bank AB Delårsrapport januari - juni 5

6 Nyckeltal * * Räntabilitet eget kapital, % 8,09 6,49 6,80 Riskkapital / Balansomslutning, % 14,20 13,97 13,15 Inlåning / Utlåning, % 55,84 51,94 59,52 Resultat / Riskvägda tillgångar, % 2,34 1,60 1,73 Kapitaltäckningskvot 2,66 2,32 2,38 Kapitaltäckningsgrad, % 21,31 18,58 19,06 Primärkapitalrelation, % 21,31 18,58 19,06 Kreditförluster / Utlåning, % 0,05 0,09 0,11 K/I-tal 0,49 0,54 0,54 K/I-tal exkl kreditförluster 0,47 0,50 0,49 * enligt tidigare regelverk (Basel II), med övergångsregler Resultaträkning Kv 2 Kv 1 Kv 2 jan-dec Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner* Summa rörelsens intäkter Allmänna administrativa kostnader Av- och nedskrivning på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Skatt Resultat *Nettoresultat av finansiella transaktioner Räntebärande värdepapper och relaterade derivat Summa Volvofinans Bank AB Delårsrapport januari - juni 6

7 Balansräkning Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar i övriga företag Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, inventarier Materiella anläggningstillgångar, leasingobjekt Övriga tillgångar * Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder * Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital Rörelseresultat Summa skulder och eget kapital * Varav derivatinstrument med positivt respektive negativt marknadsvärde Derivatinstrument med positivt marknadsvärde Derivatinstrument med negativt marknadsvärde Förändring eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Periodens resultat efter skatt Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Utgående eget kapital 30 juni Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Årets resultat Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Utgående eget kapital 31 december Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Periodens resultat efter skatt Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Utgående eget kapital 30 juni Volvofinans Bank AB Delårsrapport januari - juni 7

8 Kassaflödesanalys jan-dec Löpande verksamhet Rörelseresultat Justering av poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Av-/nedskrivningar Kreditförluster Utrangeringar av immateriella anläggningstillgångar Betald skatt Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Kassaflöde av löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Investeringar i aktier och andelar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde av investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Utbetald utdelning Kassaflöde av finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av investeringsverksamhet Kassaflöde av finansieringsverksamhet Likvida medel vid periodens slut Volvofinans Bank AB Delårsrapport januari - juni 8

9 Kapitalbas * * Kärnprimärkapital Eget kapital Kapitalandel av obeskattade reserver Immateriella anläggningstillgångar AVA-justering IRK-underskott Kärnprimärkapital Total kapitalbas Kapitalbas enligt Basel II Kapitalkrav Kapitalkrav kreditrisk IRK** Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav operativ risk Kapitalkrav CVA-risk enligt Basel III Totalt minimikapitalkrav Totalt kapitalkrav enligt övergångsreglerr Kapitaltäckning Utan övergångsregler Riskvägda tillgångar Kapitaltäckningskvot 2,66 2,62 2,46 Primärkapitalrelation, % 21,31 20,92 19,70 Kapitaltäckningsgrad, % 21,31 20,92 19,70 Med övergångsregler Riskvägda tillgångar Kapitaltäckningskvot 2,38 2,32 2,38 Primärkapitalrelation, % 19,06 18,58 19,06 Kapitaltäckningsgrad, % 19,06 18,58 19,06 * enligt tidigare regelverk (Basel II) ** siffror avseende innehåller enbart hushåll och siffror fr o m innehåller både hushåll- och företagsexponeringar Volvofinans Bank AB Delårsrapport januari - juni 9

10 Leasingintäkter och samlat räntenetto Kv 2 Kv 1 Kv 2 jan-dec Leasingintäkter från operationella och finansiella lesingavtal Avskrivningar enligt plan Ränteintäkter Räntekostnader Samlat räntenetto Upplysning om kvittningsbara derivat Finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning, som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal. Belopp som inte kvittas i balansräkningen Nettobelopp redovisade finansiella tillgångar 1) Nettobelopp redovisade finansiella skulder 1) Nettobelopp / Tillgång (+), Skuld (-) Derivat ) Inga belopp har redovisats netto i balansräkningen, några säkerheter i form av kontanter eller finansiella instrument förekommer inte. Volvofinans Bank AB Delårsrapport januari - juni 10

11 Verkligt värde tillgångar och skulder per kategori Tillgångar Finansiella tillgångar Låne- och kundfordringar värderade till verkligt värde över resultaträkningen Investeringar som hålls till förfall Derivat som används i säkringsredovisning Övriga tillgångar Summa Verkligt värde Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar i övriga företag Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, inventarier Materiella anläggningstillgångar, leasingobjekt Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Finansiella skulder Icke finansiella skulder värderade till verkligt värde över resultaträkningen Derivat som används i säkringsredovisning Övriga finansiella skulder Summa Verkligt värde Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Volvofinans Bank AB Delårsrapport januari - juni 11

12 Redovisningsprinciper Volvofinans Bank upprättar delårsrapporten enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) i enlighet med ändringsföreskriften i FFFS 2009:11 samt rekommendation från Rådet för finansiell rapportering, RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Banken tillämpar s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2008:25. Banken tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. För beskrivning av metoder för värdering av verkligt värde se not 33 i årsredovisningen. Nya eller ändrade internationella redovisningsstandarder som publicerats men ännu inte tillämpats, kommer enligt bankens bedömning få en begränsad påverkan på de finansiella rapporterna. Volvofinans Bank AB (publ) Org nr Bohusgatan 15 Box Göteborg Tel: Fax:

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab Bokslutskommuniké 2012 volvofinans bank ab vd har ordet 2012 har fortsatt präglats av skuldkrisen i Europa och en svag tillväxt i världsekonomin, med tveksamhet om varthän konjunkturen är på väg. Flera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB VD HAR ORDET Den konjunkturuppgång vi såg under det första kvartalet har blivit allt tydligare, vilket bland annat visat sig i den allt större

Läs mer

Årsredovisning. volvofinans bank ab

Årsredovisning. volvofinans bank ab Årsredovisning volvofinans bank ab 2 4 Inledning 4 VD har ordet 7 Volvofinans Bank 8 Den svenska Volvohandeln 2010 11 Förvaltningsberättelse 11 Ägarförhållande Huvuduppgift Koncernstruktur Volymer/utlåning

Läs mer

AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2013:02 Datum för godkännande och publicering 8 augusti 2013 Diarienummer 13-8632 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ)

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) 1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) Nyutlåningen uppgick till 13,3 mdkr (15,7). Totala utlåningen ökade till 265,0 mdkr (261,4). Antal bolånekunder ökade och uppgick till 160 708 hushåll (160 034).

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Sparbanken Öresund AB (publ) Org. Nr. 516406-0088 Swedbank köpte i maj 2014 Sparbanken Öresund, en del av banken (cirka 47 procent av volymen) avyttrades därefter till nybildade

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

NYC KELN TILL MOBI LITET

NYC KELN TILL MOBI LITET NYC KELN TILL MOBI LITET ÅRSREDOVISNING Förord var ett bra år för Volkswagen Finans Sverige. Under året ökade vi vår andel av fordonsfinansieringen. Vi initierade 53 978 finansierings - avtal för både

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Förord. Förord

ÅRSREDOVISNING 2014 Förord. Förord ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Förord Förord var ett mycket framgångsrikt år för Volkswagen Finans Sverige AB (publ) och Volkswagen Service Sverige AB. Vi initierade 66 111 finansieringsavtal för nya och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2013

Skandiabanken Årsredovisning 2013 Skandiabanken Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2008

Swedbank Finans Årsredovisning 2008 Swedbank Finans Årsredovisning 2008 swedbankfinans.se sid 1 (av 38) Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2007

Swedbank Finans Årsredovisning 2007 Swedbank Finans Årsredovisning 2007 www.swedbankfinans.se sid 1 (av 38) Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2 Landshypotek Bank AB Delårsrapport #2 Januari juni (Jämfört med samma period förra året) Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, om kvartal 2: Vi ser tillbaka på ett kvartal med hög marknadsaktivitet som genererat

Läs mer