Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2012 volvofinans bank ab

2 vd har ordet 2012 har fortsatt präglats av skuldkrisen i Europa och en svag tillväxt i världsekonomin, med tveksamhet om varthän konjunkturen är på väg. Flera europeiska centralbanker har tillfört finansmarknaderna likviditetsstimulanser för att dämpa oron för finansiella kollapser i södra Europa. Räntorna har sjunkit till historiskt låga nivåer. Den svenska Riksbanken har sänkt sin reporänta till nu aktuella 1,00 %, bland annat mot bakgrund av de försvagade konjunkturutsikterna i omvärlden och det låga inflationstrycket i Sverige. Konjunkturen i Sverige har under 2012, trots osäkerheten i omvärlden, varit god. Volvofinans Bank har påverkats positivt av ännu ett gott bilår. Totalmarknaden för personbilar slutade på registreringar, vilket gör 2012 till ett av de bättre åren. Även lastbilsmarknaden hade ett hyggligt 2012, med en måttlig nedgång, vilket gör att de svenska Volvoåterförsäljarna mår riktigt bra. Volvohandlarna stärkte 2012 sin ställning med fortsatt stor omsättning - drygt 40 Mdr kr - och redovisar tillsammans åter ett bra resultat på runt 600 miljoner kronor, vilket efter omständigheterna får anses som mycket bra. Volvofinans Banks intjäning varierar inte direkt i takt med nybilsförsäljningen, eftersom vi som bas har stora affärsvolymer inom servicemarknaden och säljfinans. Affärsmodellen inom säljfinans innebär att Volvohandlaren till fullo bär kredit- och restvärdesrisken. Detta ger i grunden en stabil intjäning med relativt små resultatsvängningar för Volvofinans Bank, oavsett bilkonjunktur. Den snabba och kraftiga räntenedgången till låg nivå påverkar resultatet negativt. En uppgång till högre räntenivåer påverkar omvänt resultatet positivt. Jag kan därför åter konstatera, att vi presterar ett resultat som med tanke på förutsättningarna får anses vara riktigt bra. Resultatet uppgick till 234,2 Mkr, vilket rensat från poster av engångskaraktär, är något bättre än föregående år. Dessa poster avser kostnader för förtidslösen av obligationer och försäljning av vår inkassoportfölj i slutet av året. Dessa transaktioner, av engångskaraktär, har belastat resultatet med 32 Mkr. Båda åtgärderna kommer att påverka framtida intjäning på ett positivt sätt. Försäljningen av inkassoportföljen innebär att vi i princip inte längre har några direkta problemkrediter. Uppbyggnaden av likviditetsreserven och den ökade inlåningen från allmänheten har även påverkat resultatet negativt, men stärkt bankens ställning påtagligt. Utlåningen till allmänheten och materiella anläggningstillgångar, leasingobjekt, uppgick till 24,3 miljarder kronor jämfört med 2011 års 25,0 miljarder, en minskning med 0,7 miljarder eller 3 %. Minskningen är hänförlig till lastvagnssidan. Den i grunden trygga affärsmodellen för säljfinansiering som vi har tillsammans med de svenska Volvohandlarna är en stabil plattform och en viktig orsak till årets och tidigare års stabila resultat. Vår väl inarbetade affärsmodell, där Volvohandlarna bär kredit- och restvärdesrisken, medför i likhet med tidigare, att inga kreditförluster förekommer inom säljfinansområdet. Den starka vagnparksaffär vi byggt upp genom åren och de kontokortsaffärer vi mycket lönsamt bedriver med Volvokortet som den dominerande affären, är starkt bidragande till resultatet. Volvokortet är för Volvohandlarna, Volvo Personvagnar och på senare år även Volvo Lastvagnar - via Volvo Lastbilskort - ett mycket viktigt instrument. Korten har varit en bidragande orsak till att kundlojaliteten har ökat med nöjda kunder som följd. Inom Volvohandeln är Volvokortet en av hörnstenarna i systemet. Kreditförlusterna ökade något i kortaffären, men ligger fortsatt på en låg nivå. Detta beror på att våra kunder i grunden är stabila, även i sämre tider, då bilkonsumtion har hög prioritet. Inlåning från allmänheten via våra sparkonton samt från Volvohandlarna fortsätter att öka kraftigt och uppgick till 11,8 miljarder kronor per årsskiftet, vilket är 51 % av Volvofinans finansieringsbehov. Motsvarande andel för 2011 var 30 % och för %. Ökningen av inlåningen beror på de satsningar vi gjort med bra villkor för sparande och en tydlig profilering som nischbank. Denna satsning fortsätter under Likviditetsreserven uppgick vid årsskiftet till 3,4 Mdr kr, i nivå med föregående år. Reserven utgör nära 40 % av bankens totala marknadsupplåning. Kapitalbasen ökade med 0,2 Mdr kr till 3,0 Mdr kr, vilket ytterligare stärker banken. Kapitaltäckningen utan övergångsregler blev 20,97 %. Riskerna i våra utlåningsportföljer ligger kvar på låga nivåer. Säljfinansieringen, för vilken Volvohandlarna har kredit- och restvärdesrisken, utgör drygt 90 % av utlåningen. De låga riskvikter vi har, är därför i praktiken ännu lägre, eftersom Volvofinans Bank inte gör några kreditförluster på denna utlåning. Den 5 februari 2013 meddelade Moody s att Volvofinans Banks rating lämnades oförändrad; Baa2, efter deras genomgång. De tog samtidigt bort den negativa utsikt banken haft sedan oktober 2008, vilket var ytterst glädjande och visar att våra insatser, med bland annat minskat beroende av marknadsupplåning och uppbyggnad av likviditetsreserv, givit positiv effekt. Volvo Personvagnar har ett mycket starkt modellprogram som inneburit stor framgång på marknaden. Volvo var marknadsledare i Sverige för femtionionde (59) året i rad. Under januari 2013 var fyra av de fem mest sålda bilmodellerna i Sverige en Volvo, med V70 på första plats. Det är fortsatt bra försäljningstryck inom den svenska Volvohandeln med hög aktivitetsnivå och goda volymer. Renaultförsäljningen minskade något efter några år med volymökningar. Märket är sedan 1980-talet ett viktigt komplement till Volvoförsäljningen. Fordförsäljningen, som numer till stor del sker via Volvohandeln, ligger på en något lägre nivå jämfört med tidigare år, med en marknadsandel 2012 på 5,0 %. 2

3 Den svenska personbilsförsäljningen minskade från registreringar (nya bilar) 2011 till registreringar 2012, en minskning med 8 %. Volvohandlarnas försäljning av Volvo, Renault, Dacia och Ford representerade cirka 30 % av nybilsförsäljningen i Sverige, vilket för 2012 blev bilar. Till detta kommer den begagnatförsäljning som sker via Volvohandeln och som uppgick till cirka bilar. Volvo minskade sin försäljning från nya bilar 2011 till under 2012, Ford minskade, från till och Renault från till Marknadsandelarna blev för Volvo 18,9 % (19,3), för Ford 5,0 % (5,6) och för Renault 3,6 % (4,7). Lastvagnsmarknaden minskade med 8 % men ligger ändå på historiskt hyggliga nivåer. Transportnäringen är känslig för konjunktursvängningar och andra halvåret märktes en viss nedgång. Volvo Lastvagnar blev inte marknadsledare i Sverige 2012 för lastbilar större än 16 ton, vilket tidigare varit fallet under många år. Huvudorsaken till detta är att många kunder inväntar den nya Volvo FH, som framgångsrikt lanserats, men som levereras först under Breddningen av vår totalaffär fortsätter genom Volvohandlarnas försäljning av bilar av allt flera märken. Förutom Volvo, Renault, Ford, Dacia, Jaguar och Land Rover, har på senaste åren tillkommit Hyundai, Mazda, Toyota, Nissan, Peugeot och BMW. Vi får därmed via Volvohandlarna tillgång till en väsentligt större marknad än tidigare. Dagens Volvohandel omfattar 63 företag, varav 41 är renodlade personbilsbolag, 20 lastvagnsbolag och endast två mixade. De har tillsammans 200 försäljningsställen, cirka 400 verkstäder och drygt anställda. Omsättningen i Volvohandeln uppgick under 2012 till drygt 40 miljarder kronor med en samlad vinst på cirka 600 Mkr, vilket är ett av de bättre resultaten i kronor någonsin. Volvofinans marknadsför och administrerar två betal-/kreditkort; Volvokort och Volvo Lastbilskort. Volvokortet, fungerar som betalmedel hos samtliga Volvohandlare, för reparationer, service, reservdelar/tillbehör och drivmedel på Volvohandelns drivmedelskedja, Tanka och även på OKQ8:s stationsnät. Dessa kort finns med VISA-koppling för användning utanför Volvohandeln. Det bonussystem som framgångsrikt lanserades 2011 har under 2012 vidareutvecklats och stärkt Volvokortet ytterligare. Under 2012 tillkom totalt nya konton. Totalt gjordes köp med Volvokortet per månad hos Volvohandlarna under året. Vilket betyder att nära 8 miljoner kontoutdrag kommunicerades och därmed ges banken, handlarna och övriga samarbetspartners en unik möjlighet till kommunikation med kunderna. Volvo Lastbilskort fortsätter att öka i betydelse och omfattning. Samtliga återförsäljare av lastvagnar marknadsför kortet och allt fler stora åkerier ansluter sig. Antalet lastbilskort uppgår nu till Volvohandlarnas drivmedelsbolag Tanka erbjuder tillsammans med OKQ8 ett betydande stationsnät med över stationer i Sverige. Tankaanläggningarna hos Volvohandlarna har drygt 12 miljoner kundbesök per år, vilket gör dessa till en fantastisk marknadsplats med alla de möjligheter detta innebär Volvohandeln att marknadsföra sina produkter och tjänster, tillsammans med Volvofinans Bank. Vi Volvofinans Bank och landets Volvohandlare lever i en spännande tid med breddning av tjänster och inte minst utbudet av nya varumärken. Detta gör att vi tillsammans ser positivt på 2013 med förmodade normalnivåer inom både PV- och LV-försäljningen och ser framför oss ännu ett framgångsrikt år. Samarbetet med ägarna och de mycket solida Volvohandlarna utgör en stabil grund för fortsatta framgångar för banken. Framtiden för Volvohandelns viktigaste leverantör, Volvo Personvagnar, påverkar givetvis Volvofinans Bank. Men genom att fler märken säljs och nya kan komma att säljas genom Volvohandeln, kommer Volvofinans Bank att även framöver ha en mycket betydelsefull roll för en stor del av finansieringen av bilförsäljningen i Sverige, via det svenska system som kallas Volvohandeln. Med vår starka kapitalbas på 3,0 Mdr kr, en primärkapitalrelation på 21 %, vår stora likviditetsreserv, stabila inlåning från allmänheten, stora kontraktsportföljer, höga Volvokortsvolymer, en stor mängd kunder i Volvohandeln, en hygglig konjunktur 2013 och fortsatt breddning av tjänster, gör att jag ser positivt på framtiden för Volvofinans Bank nu när jag den 2 april 2013 slutar som VD och lämnar över till min efterträdare Conny Bergström. Bert Björn Verkställande direktör Volvofinans Bank AB Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), orgnr: skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 kl:

4 FINANSIELLA rapporter ÄGARFÖRHÅLLANDEN/vERKSAMHET Volvofinans Bank ägs till 50 % sedan bolagets start 1959 av de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag, AB Volverkinvest. Sjätte AP-fonden äger 40 % och Volvo Personvagnar AB 10 %. Volvofinans Banks huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln på den svenska marknaden. Volvofinans Bank AB är moderbolag i en koncern med vilande dotterbolag. Med stöd av ÅRKL 7 kap 6a, upprättar Volvofinans från och med inte någon koncernredovisning, eftersom verksamheten i dotterbolagen är av ringa betydelse. VOLYMER/UTLÅNING Försäljningen av nya personbilar i Sverige minskade med 8 % jämfört med samma period föregående år. Totalt registrerades personbilar ( ). Andelen Volvo-, Renault- och Fordregistreringar uppgick till (90 070) och de sammanlagda marknadsandelarna uppgick till 27 % (29). 44 % (43) av alla personbilsaffärer, nytt och begagnat, inom den svenska Volvohandeln genererar ett finansiellt kontrakt till Volvofinans Bank. Nybils- och begagnatpenetrationen är 51 % respektive 35 %. Volvofinans Bank finansierar den svenska Volvohandelns LV-försäljning, exklusive den del som sker via det AB Volvoägda Volvo Truck Center. Penetrationen för nya lastvagnar uppgick till 43 % (42). Den totala kontraktsstocken (lån- och leasingkontrakt) uppgick till kontrakt ( ). Lastbils- och bussandelen av kontraktsstocken uppgår till kontrakt (8 345), vilket är 3 %. Antal företagskunder där Svensk Vagnparksfinans sköter biladministrationen är på en stabil nivå. Vid årets slut administrerades bilar (32 080) med kostnadsuppföljning, en ökning med 6 %. Via Volvokortet konsumerades varor och tjänster för totalt 11,1 miljarder kronor och antalet köpaktiva konton är en halv miljon varje månad. Med Volvo Lastbilskort handlades varor och tjänster för 481 Mkr via de korten. Utlåningsvolymen uppgick till 24,3 Mdr kr mot 25,0 Mdr kr föregående år. Lastbils- och bussandelen av utlåningen uppgår till 2,6 Mdr kr (3,5) vilket motsvarar 11 % av total utlåning. Volvofinans Banks rörelsesegment är personbils- och lastbilsmarknad. Inom segmentet personbilsmarknad ryms lån- och leasingfinansiering av personbilar, biladministration samt Volvokortet. Segmentet lastbilsmarknad innefattar finansiering av lastbilar och bussar samt Volvo Lastbilskort. Nedan redovisas rörelseintäkter, rörelseresultat, antal avtal samt utlåningsvolym för Volvofinans Banks rörelsegrenar. Rörelseintäkter definieras som nettot av ränteintäkter, räntekostnader, leasingnetto, erhållna utdelningar, nettoresultat av finansiella transaktioner, provisionsintäkter och provisionskostnader. Omkostnader definieras som allmänna administrativa kostnader samt övriga rörelsekostnader. Volvofinans Bank bedömer det inte som relevant att dela upp sina skulder på de olika segmenten. Upplåningen styrs av det totala behovet och kan inte hänföras till segmenten specifikt. jan-dec 2012 PV LV Totalt Antal avtal (snitt) Utlåningsvolym, Mkr (snitt) Rörelseintäkter, Tkr Omkostnader, Tkr Kreditförluster, netto, Tkr Rörelseresultat, Tkr jan-dec 2012 Lån Leasing Totalt Antal kontrakt Snittkontrakt, Tkr Belåningsvärde, Mkr Utnyttjad kredit, Mkr Belåningsprocent Marknadsvärde, Mkr Övervärde, Mkr Övervärde, procent

5 RESULTAT Volvofinans Banks resultat före kreditförluster uppgår till 269,2 Mkr (279,4). I posten Nettoresultat av finansiella transaktioner ingår kostnader för förtidslösen av obligationer med 19,4 Mkr. Resultatet har också påverkats negativt av kostnaden för likviditetsreserven och inlåningen. Beslutet att Volvofinans Bank inte längre kommer att bedriva inkassoverksamhet i egen regi har ökat kreditförlusterna genom försäljningen av inkassostocken, konstaterade kreditförluster och upplösning av tidigare nedskrivning netto, med 12 Mkr. Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår trots detta till 234,2 Mkr (262,1,) vilket är en minskning med 11 %. kreditrisker och kreditförluster Kreditrisken är fortsatt mycket låg då huvudparten av kreditriskerna samt restvärdesriskerna uppbärs av Volvoåterförsäljarna. Problemkrediter är samtliga fordringar som har förfallit med mer än 90 dagar. Volvofinans Banks totala problemkrediter är 148,3 Mkr (222,7) som består dels av kontokortsfordringar 0,4 Mkr (107,4), efter försäljningen av inkassostocken, och dels av lån- och leasingutlåning 147,9 Mkr (115,3). Avseende lån- och leasingutlåningen finns, förutom säkerhet i objekten, regressavtal innebärande att återförsäljaren står kreditrisken för merparten, 140,0 Mkr. Krediter där ränteeftergifter överenskommits förekommer inte och någon egendom som övertagits för skyddande av fordran förekommer ej. De konstaterade kundförlusterna avser kontokortverksamheten. Nedskrivning för befarade kreditförluster avseende hushållssegmentet beräknas med hjälp av statistiska riskmodeller och företagssegmentet beräknas med hjälp av en manuell genomgång. Belopp Tkr Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar Bortskrivning av årets konstaterade kreditförluster Årets nedskrivning Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster Upplösning av tidigare gjord nedskrivning Årets nettokostnad på individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar Årets nedskrivning Upplösning av tidigare gjord nedskrivning Årets nettokostnad på gruppvis värderade fordringar Kreditförluster, netto Andelen långfristig finansiering, med kvarvarande löptid överstigande ett år, uppgick till 72 % (68). Återköp av egna obligationer uppgående till nominellt 2,1 Mdr kr har genomförts under året, varav 1,2 Mdr kr utgjordes av kvarvarande utestående statsgaranterade obligationer. Volvofinans Bank kunde i och med återköpet formellt avsluta sitt deltagande i det statliga garantiprogrammet. Inlåningen från allmänheten har ökat kraftigt, främst under första halvåret. Vid utgången av året utgjorde inlåningen 51 % (30) av bankens finansiering. Ökningen förklaras av ett attraktivt ränteerbjudande samt kontinuerlig marknadsföring, huvudsakligen mot bankens befintliga kundregister på nära en miljon privatkunder. Per den 31 december 2012 uppgick total inlåning till 11,8 Mdr kr (7,1), vilket innebär en ökning under helåret med 4,7 Mdr kr. finansiella risker Bankens verksamhet är löpande utsatt för ett antal finansiella risker. Likviditetsrisk är risken för att Volvofinans Banks betalningsåtaganden vid förfall inte kan infrias utan att kostnaden för betalningsmedel ökar avsevärt, eller i ett värsta scenario, inte kan infrias alls. För att hantera likviditetsstörningar har Volvofinans Bank dels en likviditetsreserv, med högkvalitativa likvida räntevärdepapper och obundna inlåningsmedel i annan bank, dels kontrakterade lånefaciliteter som på kort tid kan utnyttjas. Upplåning med kvarvarande löptid understigande ett år samt del av inlåningen, skall vid var tid täckas upp av likviditetsreserven och outnyttjade lånefaciliteter. Likviditetsreserven uppgick per den 31 december till 3,4 Mdr kr (3,6) varav inlåning i andra banker utgjorde 1,8 Mdr kr (52 %) och värdepappersdelen 1,7 Mdr kr (48 %). Volvofinans Banks likviditetsreserv skall alltid vara lägst 5 % i förhållande till utlåningsvolymen, vid årsskiftet var denna relation 14 % (14). Utöver likviditetsreserven uppgick tillgängliga och outnyttjade lånefaciliteter till 5,4 Mdr kr (9,9). Volvofinans Banks likviditetstäckningsgrad uppgick vid årsskiftet till 248 %. Likviditetstäckningsgraden är en kortfristig likviditetskvot (Liquidity Coverage Ratio, LCR) och utgör en del av rapporteringen till Finansinspektionen avseende likviditetsrisk. Ränterisk är den nuvarande och framtida risken att räntenettot går ner på grund av en ogynnsam förändring i räntan. Den dominerande delen av Volvofinans Banks utlåning samt all upplåning följer den korta marknadsräntan vilket medför en begränsad ränterisk. Valutarisk uppstår på grund av ogynnsam förändring av valutakursrörelser. All Volvofinans Banks utlåning görs i svenska kronor, i de fall upplåning sker i utländsk valuta kurssäkras denna, vilket medför att banken inte är exponerat för några valutakursrörelser. KAPITALANSKAFFNING Ny finansiering har under året huvudsakligen erhållits via insättningar från våra sparkunder. Men även såväl kort- som långfristig marknadsupplåning har genomförts med god efterfrågan. Vid årsskiftet uppgick utestående finansiering via Volvofinans Banks marknadslåneprogram till nominellt 8,9 Mdr kr jämfört med 13,5 Mdr kr föregående år. Utöver marknadsupplåning finansierades verksamheten med bankkrediter, vilka uppgick till 2,3 Mdr kr (3,4). RATING Volvofinans Bank har internationellt kreditbetyg från Moody s Investors Service enligt nedan: - Kortfristig finansiering: P-2 - Långfristig finansiering: Baa2 Efter en granskning påbörjad den 30 oktober 2012, meddelade Moody s den 5 februari 2013 att bankens samtliga betyg bekräftades. Samtidigt ändrades utsikterna från negativa till stabila. En detaljerad analys från Moody s finner ni på vår hemsida, volvofinans.se. 5

6 KAPITALTÄCKNING Kapitaltäckningsreglerna innebär att kapitalkravet kopplas till institutets totala riskprofil, vilket för Volvofinans Bank innebär ett lägre minimikapitalkrav. Volvofinans Bank beräknar kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden, vilket innebär att alla exponeringar indelas i 15 exponeringsklasser med olika riskvikter i respektive klass. Fr o m juni 2011 beräknas hushållsportföljens kreditrisk enligt IRK. Kapitalkrav för operativa risker beräknas enligt basmetoden, vilket innebär att kapitalkravet utgör 15 % av genomsnittet för de tre senaste räkenskapsårens rörelseintäkter. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Moody s meddelade den 5 februari 2013 att Volvofinans Banks rating är oförändrad och utsikterna ändrades till stabila istället för negativa. KALENDER 22 mars 2013 Årsredovisning 22 maj 2013 Delårsrapport januari-mars 13 juni 2013 Årsstämma 23 augusti 2013 Delårsrapport januari-juni 15 november 2013 Delårsrapport januari-september 21 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida Vid eventuella frågor kontakta vår VD Bert Björn, Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. 6

7 KAPITALTÄCKNING Belopp i Mkr Riskvägda tillgångar Kreditrisk IRK (hushåll) Kreditrisk enligt schablonmetoden Operativ risk enligt basmetoden Summa riskvägda tillgångar Justering för golvregler under införandefasen av Basel II Totala riskvägda tillgångar Kapitaltäckning Primärt kapital Supplementärt kapital - - Kapitalbas Kapitaltäckning utan övergångsregler Riskvägda tillgångar Kapitalkrav kreditrisk IRK (hushåll) Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Kaptitalkrav operativ risk Totalt minimikapitalkrav utan övergångsregler Kapitaltäckningskvot 2,62 2,37 Kapitaltäckningsgrad, % 20,97 18,99 Primärkapitalrelation, % 20,97 18,99 Kaptitaltäckning med övergångsregler Riskvägda tillgångar Kapitalkrav kreditrisk IRK (hushåll) Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav operativ risk Kapitalkrav justering golvregler Totalt minimikapitalkrav med övergångsregler Kapitaltäckningskvot 2,31 2,07 Kapitaltäckningsgrad, % 18,50 16,58 Primärkapitalrelation, % 18,50 16,58 Kapitaltäckning enligt Basel II schablon Riskvägda tillgångar Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav operativ risk Totalt minimikapitalkrav enligt Basel II schablon Kapitaltäckningskvot 1,69 1,55 Kapitaltäckningsgrad, % 13,51 12,41 Primärkapitalrelation, % 13,51 12,41 7

8 RESULTATRÄKNING Belopp i Tkr jan-dec 2012 okt-dec 2012 jan-sep 2012 jan-dec 2011 okt-dec 2011 jan-sep 2011 Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner * Summa rörelsens intäkter Allmänna administrativa kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt Resultat * Nettoresultat av finansiella transaktioner Valutarelaterade Räntebärande värdepapper och relaterade derivat Summa

9 NYCKELTAL Räntabilitet eget kapital, % 5,68 6,79 Riskkapital / balansomslutning, % 13,71 13,02 Inlåning/Utlåning, % 48,55 28,40 Resultat / Riskvägda tillgångar, % 1,43 1,46 Kapitaltäckningskvot - med övergångsregler 2,31 2,07 Kapitaltäckningsgrad, % med övergångsregler 18,50 16,58 Primärkapitalrelation, % - med övergångsregler 18,50 16,58 Kreditförluster / utlåning, % 0,12 0,06 K/I-tal 0,59 0,53 K/I-tal exkl kreditförluster 0,54 0,50 BALANSRÄKNING Belopp i Tkr Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar i intresseföretag och övriga företag Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar, inventarier Materiella tillgångar, leasingobjekt Övriga tillgångar * Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder * Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Obeskattade reserver Eget kapital Resultat Summa skulder och eget kapital * Varav derivatinstrument med positivt respektive negativt marknadsvärde Derivatinstrument med positivt marknadsvärde Derivatinstrument med negativt marknadsvärde

10 kassaflödesanalys Belopp i Tkr jan-dec 2012 jan-dec 2011 Löpande verksamhet Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Av-/nedskrivningar Kreditförluster Betald skatt Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Belåningsbara statsskuldsförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Kassaflöde av löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Avyttring/inlösen av aktier och andelar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde av investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förlagslån Återbetalning garantifondslån Utbetald utdelning Kassaflöde av finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början - - Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av investeringsverksamhet Kassaflöde av finaniseringsverksamhet Likvida medel vid årets slut

11 LEASINGINTÄKTER OCH SAMLAT RÄNTENETTO Belopp i Tkr jan-dec 2012 okt-dec 2012 jan-sep 2012 jan-dec 2011 okt-dec 2011 jan-sep 2011 Leasingintäkter från operationella och finansiella leasingavtal Avskrivningar enligt plan Ränteintäkter Räntekostnader Samlat räntenetto förändring eget kapital Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Årets resultat Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Fondemission Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Årets resultat Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Utgående eget kapital 31 december REDOVISNINGSPRINCIPER Volvofinans Bank upprättar delårsrapporten enligt lagbegränsad IFRS. Banken tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. Volvofinans Bank AB (publ) Org nr Bohusgatan 15 Box Göteborg Tel: Fax:

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB VD HAR ORDET Den konjunkturuppgång vi såg under det första kvartalet har blivit allt tydligare, vilket bland annat visat sig i den allt större

Läs mer

Årsredovisning. volvofinans bank ab

Årsredovisning. volvofinans bank ab Årsredovisning volvofinans bank ab 2 4 Inledning 4 VD har ordet 7 Volvofinans Bank 8 Den svenska Volvohandeln 2010 11 Förvaltningsberättelse 11 Ägarförhållande Huvuduppgift Koncernstruktur Volymer/utlåning

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ)

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) 1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) Nyutlåningen uppgick till 13,3 mdkr (15,7). Totala utlåningen ökade till 265,0 mdkr (261,4). Antal bolånekunder ökade och uppgick till 160 708 hushåll (160 034).

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2 Landshypotek Bank AB Delårsrapport #2 Januari juni (Jämfört med samma period förra året) Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, om kvartal 2: Vi ser tillbaka på ett kvartal med hög marknadsaktivitet som genererat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

VD har ordet. Koncernen. Januari-mars 2015

VD har ordet. Koncernen. Januari-mars 2015 Nordax Group AB (publ) Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster ökade

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK Hoist Kredit AB Bokslutskommuniké Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Fjärde kvartalet Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer

Läs mer

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag 516406-0807 Räkenskapsåret 2012 2/43 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Marginalen Bank Bankaktiebolag, med säte i Stockholm,

Läs mer