Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2012 volvofinans bank ab

2 vd har ordet 2012 har fortsatt präglats av skuldkrisen i Europa och en svag tillväxt i världsekonomin, med tveksamhet om varthän konjunkturen är på väg. Flera europeiska centralbanker har tillfört finansmarknaderna likviditetsstimulanser för att dämpa oron för finansiella kollapser i södra Europa. Räntorna har sjunkit till historiskt låga nivåer. Den svenska Riksbanken har sänkt sin reporänta till nu aktuella 1,00 %, bland annat mot bakgrund av de försvagade konjunkturutsikterna i omvärlden och det låga inflationstrycket i Sverige. Konjunkturen i Sverige har under 2012, trots osäkerheten i omvärlden, varit god. Volvofinans Bank har påverkats positivt av ännu ett gott bilår. Totalmarknaden för personbilar slutade på registreringar, vilket gör 2012 till ett av de bättre åren. Även lastbilsmarknaden hade ett hyggligt 2012, med en måttlig nedgång, vilket gör att de svenska Volvoåterförsäljarna mår riktigt bra. Volvohandlarna stärkte 2012 sin ställning med fortsatt stor omsättning - drygt 40 Mdr kr - och redovisar tillsammans åter ett bra resultat på runt 600 miljoner kronor, vilket efter omständigheterna får anses som mycket bra. Volvofinans Banks intjäning varierar inte direkt i takt med nybilsförsäljningen, eftersom vi som bas har stora affärsvolymer inom servicemarknaden och säljfinans. Affärsmodellen inom säljfinans innebär att Volvohandlaren till fullo bär kredit- och restvärdesrisken. Detta ger i grunden en stabil intjäning med relativt små resultatsvängningar för Volvofinans Bank, oavsett bilkonjunktur. Den snabba och kraftiga räntenedgången till låg nivå påverkar resultatet negativt. En uppgång till högre räntenivåer påverkar omvänt resultatet positivt. Jag kan därför åter konstatera, att vi presterar ett resultat som med tanke på förutsättningarna får anses vara riktigt bra. Resultatet uppgick till 234,2 Mkr, vilket rensat från poster av engångskaraktär, är något bättre än föregående år. Dessa poster avser kostnader för förtidslösen av obligationer och försäljning av vår inkassoportfölj i slutet av året. Dessa transaktioner, av engångskaraktär, har belastat resultatet med 32 Mkr. Båda åtgärderna kommer att påverka framtida intjäning på ett positivt sätt. Försäljningen av inkassoportföljen innebär att vi i princip inte längre har några direkta problemkrediter. Uppbyggnaden av likviditetsreserven och den ökade inlåningen från allmänheten har även påverkat resultatet negativt, men stärkt bankens ställning påtagligt. Utlåningen till allmänheten och materiella anläggningstillgångar, leasingobjekt, uppgick till 24,3 miljarder kronor jämfört med 2011 års 25,0 miljarder, en minskning med 0,7 miljarder eller 3 %. Minskningen är hänförlig till lastvagnssidan. Den i grunden trygga affärsmodellen för säljfinansiering som vi har tillsammans med de svenska Volvohandlarna är en stabil plattform och en viktig orsak till årets och tidigare års stabila resultat. Vår väl inarbetade affärsmodell, där Volvohandlarna bär kredit- och restvärdesrisken, medför i likhet med tidigare, att inga kreditförluster förekommer inom säljfinansområdet. Den starka vagnparksaffär vi byggt upp genom åren och de kontokortsaffärer vi mycket lönsamt bedriver med Volvokortet som den dominerande affären, är starkt bidragande till resultatet. Volvokortet är för Volvohandlarna, Volvo Personvagnar och på senare år även Volvo Lastvagnar - via Volvo Lastbilskort - ett mycket viktigt instrument. Korten har varit en bidragande orsak till att kundlojaliteten har ökat med nöjda kunder som följd. Inom Volvohandeln är Volvokortet en av hörnstenarna i systemet. Kreditförlusterna ökade något i kortaffären, men ligger fortsatt på en låg nivå. Detta beror på att våra kunder i grunden är stabila, även i sämre tider, då bilkonsumtion har hög prioritet. Inlåning från allmänheten via våra sparkonton samt från Volvohandlarna fortsätter att öka kraftigt och uppgick till 11,8 miljarder kronor per årsskiftet, vilket är 51 % av Volvofinans finansieringsbehov. Motsvarande andel för 2011 var 30 % och för %. Ökningen av inlåningen beror på de satsningar vi gjort med bra villkor för sparande och en tydlig profilering som nischbank. Denna satsning fortsätter under Likviditetsreserven uppgick vid årsskiftet till 3,4 Mdr kr, i nivå med föregående år. Reserven utgör nära 40 % av bankens totala marknadsupplåning. Kapitalbasen ökade med 0,2 Mdr kr till 3,0 Mdr kr, vilket ytterligare stärker banken. Kapitaltäckningen utan övergångsregler blev 20,97 %. Riskerna i våra utlåningsportföljer ligger kvar på låga nivåer. Säljfinansieringen, för vilken Volvohandlarna har kredit- och restvärdesrisken, utgör drygt 90 % av utlåningen. De låga riskvikter vi har, är därför i praktiken ännu lägre, eftersom Volvofinans Bank inte gör några kreditförluster på denna utlåning. Den 5 februari 2013 meddelade Moody s att Volvofinans Banks rating lämnades oförändrad; Baa2, efter deras genomgång. De tog samtidigt bort den negativa utsikt banken haft sedan oktober 2008, vilket var ytterst glädjande och visar att våra insatser, med bland annat minskat beroende av marknadsupplåning och uppbyggnad av likviditetsreserv, givit positiv effekt. Volvo Personvagnar har ett mycket starkt modellprogram som inneburit stor framgång på marknaden. Volvo var marknadsledare i Sverige för femtionionde (59) året i rad. Under januari 2013 var fyra av de fem mest sålda bilmodellerna i Sverige en Volvo, med V70 på första plats. Det är fortsatt bra försäljningstryck inom den svenska Volvohandeln med hög aktivitetsnivå och goda volymer. Renaultförsäljningen minskade något efter några år med volymökningar. Märket är sedan 1980-talet ett viktigt komplement till Volvoförsäljningen. Fordförsäljningen, som numer till stor del sker via Volvohandeln, ligger på en något lägre nivå jämfört med tidigare år, med en marknadsandel 2012 på 5,0 %. 2

3 Den svenska personbilsförsäljningen minskade från registreringar (nya bilar) 2011 till registreringar 2012, en minskning med 8 %. Volvohandlarnas försäljning av Volvo, Renault, Dacia och Ford representerade cirka 30 % av nybilsförsäljningen i Sverige, vilket för 2012 blev bilar. Till detta kommer den begagnatförsäljning som sker via Volvohandeln och som uppgick till cirka bilar. Volvo minskade sin försäljning från nya bilar 2011 till under 2012, Ford minskade, från till och Renault från till Marknadsandelarna blev för Volvo 18,9 % (19,3), för Ford 5,0 % (5,6) och för Renault 3,6 % (4,7). Lastvagnsmarknaden minskade med 8 % men ligger ändå på historiskt hyggliga nivåer. Transportnäringen är känslig för konjunktursvängningar och andra halvåret märktes en viss nedgång. Volvo Lastvagnar blev inte marknadsledare i Sverige 2012 för lastbilar större än 16 ton, vilket tidigare varit fallet under många år. Huvudorsaken till detta är att många kunder inväntar den nya Volvo FH, som framgångsrikt lanserats, men som levereras först under Breddningen av vår totalaffär fortsätter genom Volvohandlarnas försäljning av bilar av allt flera märken. Förutom Volvo, Renault, Ford, Dacia, Jaguar och Land Rover, har på senaste åren tillkommit Hyundai, Mazda, Toyota, Nissan, Peugeot och BMW. Vi får därmed via Volvohandlarna tillgång till en väsentligt större marknad än tidigare. Dagens Volvohandel omfattar 63 företag, varav 41 är renodlade personbilsbolag, 20 lastvagnsbolag och endast två mixade. De har tillsammans 200 försäljningsställen, cirka 400 verkstäder och drygt anställda. Omsättningen i Volvohandeln uppgick under 2012 till drygt 40 miljarder kronor med en samlad vinst på cirka 600 Mkr, vilket är ett av de bättre resultaten i kronor någonsin. Volvofinans marknadsför och administrerar två betal-/kreditkort; Volvokort och Volvo Lastbilskort. Volvokortet, fungerar som betalmedel hos samtliga Volvohandlare, för reparationer, service, reservdelar/tillbehör och drivmedel på Volvohandelns drivmedelskedja, Tanka och även på OKQ8:s stationsnät. Dessa kort finns med VISA-koppling för användning utanför Volvohandeln. Det bonussystem som framgångsrikt lanserades 2011 har under 2012 vidareutvecklats och stärkt Volvokortet ytterligare. Under 2012 tillkom totalt nya konton. Totalt gjordes köp med Volvokortet per månad hos Volvohandlarna under året. Vilket betyder att nära 8 miljoner kontoutdrag kommunicerades och därmed ges banken, handlarna och övriga samarbetspartners en unik möjlighet till kommunikation med kunderna. Volvo Lastbilskort fortsätter att öka i betydelse och omfattning. Samtliga återförsäljare av lastvagnar marknadsför kortet och allt fler stora åkerier ansluter sig. Antalet lastbilskort uppgår nu till Volvohandlarnas drivmedelsbolag Tanka erbjuder tillsammans med OKQ8 ett betydande stationsnät med över stationer i Sverige. Tankaanläggningarna hos Volvohandlarna har drygt 12 miljoner kundbesök per år, vilket gör dessa till en fantastisk marknadsplats med alla de möjligheter detta innebär Volvohandeln att marknadsföra sina produkter och tjänster, tillsammans med Volvofinans Bank. Vi Volvofinans Bank och landets Volvohandlare lever i en spännande tid med breddning av tjänster och inte minst utbudet av nya varumärken. Detta gör att vi tillsammans ser positivt på 2013 med förmodade normalnivåer inom både PV- och LV-försäljningen och ser framför oss ännu ett framgångsrikt år. Samarbetet med ägarna och de mycket solida Volvohandlarna utgör en stabil grund för fortsatta framgångar för banken. Framtiden för Volvohandelns viktigaste leverantör, Volvo Personvagnar, påverkar givetvis Volvofinans Bank. Men genom att fler märken säljs och nya kan komma att säljas genom Volvohandeln, kommer Volvofinans Bank att även framöver ha en mycket betydelsefull roll för en stor del av finansieringen av bilförsäljningen i Sverige, via det svenska system som kallas Volvohandeln. Med vår starka kapitalbas på 3,0 Mdr kr, en primärkapitalrelation på 21 %, vår stora likviditetsreserv, stabila inlåning från allmänheten, stora kontraktsportföljer, höga Volvokortsvolymer, en stor mängd kunder i Volvohandeln, en hygglig konjunktur 2013 och fortsatt breddning av tjänster, gör att jag ser positivt på framtiden för Volvofinans Bank nu när jag den 2 april 2013 slutar som VD och lämnar över till min efterträdare Conny Bergström. Bert Björn Verkställande direktör Volvofinans Bank AB Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), orgnr: skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 kl:

4 FINANSIELLA rapporter ÄGARFÖRHÅLLANDEN/vERKSAMHET Volvofinans Bank ägs till 50 % sedan bolagets start 1959 av de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag, AB Volverkinvest. Sjätte AP-fonden äger 40 % och Volvo Personvagnar AB 10 %. Volvofinans Banks huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln på den svenska marknaden. Volvofinans Bank AB är moderbolag i en koncern med vilande dotterbolag. Med stöd av ÅRKL 7 kap 6a, upprättar Volvofinans från och med inte någon koncernredovisning, eftersom verksamheten i dotterbolagen är av ringa betydelse. VOLYMER/UTLÅNING Försäljningen av nya personbilar i Sverige minskade med 8 % jämfört med samma period föregående år. Totalt registrerades personbilar ( ). Andelen Volvo-, Renault- och Fordregistreringar uppgick till (90 070) och de sammanlagda marknadsandelarna uppgick till 27 % (29). 44 % (43) av alla personbilsaffärer, nytt och begagnat, inom den svenska Volvohandeln genererar ett finansiellt kontrakt till Volvofinans Bank. Nybils- och begagnatpenetrationen är 51 % respektive 35 %. Volvofinans Bank finansierar den svenska Volvohandelns LV-försäljning, exklusive den del som sker via det AB Volvoägda Volvo Truck Center. Penetrationen för nya lastvagnar uppgick till 43 % (42). Den totala kontraktsstocken (lån- och leasingkontrakt) uppgick till kontrakt ( ). Lastbils- och bussandelen av kontraktsstocken uppgår till kontrakt (8 345), vilket är 3 %. Antal företagskunder där Svensk Vagnparksfinans sköter biladministrationen är på en stabil nivå. Vid årets slut administrerades bilar (32 080) med kostnadsuppföljning, en ökning med 6 %. Via Volvokortet konsumerades varor och tjänster för totalt 11,1 miljarder kronor och antalet köpaktiva konton är en halv miljon varje månad. Med Volvo Lastbilskort handlades varor och tjänster för 481 Mkr via de korten. Utlåningsvolymen uppgick till 24,3 Mdr kr mot 25,0 Mdr kr föregående år. Lastbils- och bussandelen av utlåningen uppgår till 2,6 Mdr kr (3,5) vilket motsvarar 11 % av total utlåning. Volvofinans Banks rörelsesegment är personbils- och lastbilsmarknad. Inom segmentet personbilsmarknad ryms lån- och leasingfinansiering av personbilar, biladministration samt Volvokortet. Segmentet lastbilsmarknad innefattar finansiering av lastbilar och bussar samt Volvo Lastbilskort. Nedan redovisas rörelseintäkter, rörelseresultat, antal avtal samt utlåningsvolym för Volvofinans Banks rörelsegrenar. Rörelseintäkter definieras som nettot av ränteintäkter, räntekostnader, leasingnetto, erhållna utdelningar, nettoresultat av finansiella transaktioner, provisionsintäkter och provisionskostnader. Omkostnader definieras som allmänna administrativa kostnader samt övriga rörelsekostnader. Volvofinans Bank bedömer det inte som relevant att dela upp sina skulder på de olika segmenten. Upplåningen styrs av det totala behovet och kan inte hänföras till segmenten specifikt. jan-dec 2012 PV LV Totalt Antal avtal (snitt) Utlåningsvolym, Mkr (snitt) Rörelseintäkter, Tkr Omkostnader, Tkr Kreditförluster, netto, Tkr Rörelseresultat, Tkr jan-dec 2012 Lån Leasing Totalt Antal kontrakt Snittkontrakt, Tkr Belåningsvärde, Mkr Utnyttjad kredit, Mkr Belåningsprocent Marknadsvärde, Mkr Övervärde, Mkr Övervärde, procent

5 RESULTAT Volvofinans Banks resultat före kreditförluster uppgår till 269,2 Mkr (279,4). I posten Nettoresultat av finansiella transaktioner ingår kostnader för förtidslösen av obligationer med 19,4 Mkr. Resultatet har också påverkats negativt av kostnaden för likviditetsreserven och inlåningen. Beslutet att Volvofinans Bank inte längre kommer att bedriva inkassoverksamhet i egen regi har ökat kreditförlusterna genom försäljningen av inkassostocken, konstaterade kreditförluster och upplösning av tidigare nedskrivning netto, med 12 Mkr. Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår trots detta till 234,2 Mkr (262,1,) vilket är en minskning med 11 %. kreditrisker och kreditförluster Kreditrisken är fortsatt mycket låg då huvudparten av kreditriskerna samt restvärdesriskerna uppbärs av Volvoåterförsäljarna. Problemkrediter är samtliga fordringar som har förfallit med mer än 90 dagar. Volvofinans Banks totala problemkrediter är 148,3 Mkr (222,7) som består dels av kontokortsfordringar 0,4 Mkr (107,4), efter försäljningen av inkassostocken, och dels av lån- och leasingutlåning 147,9 Mkr (115,3). Avseende lån- och leasingutlåningen finns, förutom säkerhet i objekten, regressavtal innebärande att återförsäljaren står kreditrisken för merparten, 140,0 Mkr. Krediter där ränteeftergifter överenskommits förekommer inte och någon egendom som övertagits för skyddande av fordran förekommer ej. De konstaterade kundförlusterna avser kontokortverksamheten. Nedskrivning för befarade kreditförluster avseende hushållssegmentet beräknas med hjälp av statistiska riskmodeller och företagssegmentet beräknas med hjälp av en manuell genomgång. Belopp Tkr Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar Bortskrivning av årets konstaterade kreditförluster Årets nedskrivning Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster Upplösning av tidigare gjord nedskrivning Årets nettokostnad på individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar Årets nedskrivning Upplösning av tidigare gjord nedskrivning Årets nettokostnad på gruppvis värderade fordringar Kreditförluster, netto Andelen långfristig finansiering, med kvarvarande löptid överstigande ett år, uppgick till 72 % (68). Återköp av egna obligationer uppgående till nominellt 2,1 Mdr kr har genomförts under året, varav 1,2 Mdr kr utgjordes av kvarvarande utestående statsgaranterade obligationer. Volvofinans Bank kunde i och med återköpet formellt avsluta sitt deltagande i det statliga garantiprogrammet. Inlåningen från allmänheten har ökat kraftigt, främst under första halvåret. Vid utgången av året utgjorde inlåningen 51 % (30) av bankens finansiering. Ökningen förklaras av ett attraktivt ränteerbjudande samt kontinuerlig marknadsföring, huvudsakligen mot bankens befintliga kundregister på nära en miljon privatkunder. Per den 31 december 2012 uppgick total inlåning till 11,8 Mdr kr (7,1), vilket innebär en ökning under helåret med 4,7 Mdr kr. finansiella risker Bankens verksamhet är löpande utsatt för ett antal finansiella risker. Likviditetsrisk är risken för att Volvofinans Banks betalningsåtaganden vid förfall inte kan infrias utan att kostnaden för betalningsmedel ökar avsevärt, eller i ett värsta scenario, inte kan infrias alls. För att hantera likviditetsstörningar har Volvofinans Bank dels en likviditetsreserv, med högkvalitativa likvida räntevärdepapper och obundna inlåningsmedel i annan bank, dels kontrakterade lånefaciliteter som på kort tid kan utnyttjas. Upplåning med kvarvarande löptid understigande ett år samt del av inlåningen, skall vid var tid täckas upp av likviditetsreserven och outnyttjade lånefaciliteter. Likviditetsreserven uppgick per den 31 december till 3,4 Mdr kr (3,6) varav inlåning i andra banker utgjorde 1,8 Mdr kr (52 %) och värdepappersdelen 1,7 Mdr kr (48 %). Volvofinans Banks likviditetsreserv skall alltid vara lägst 5 % i förhållande till utlåningsvolymen, vid årsskiftet var denna relation 14 % (14). Utöver likviditetsreserven uppgick tillgängliga och outnyttjade lånefaciliteter till 5,4 Mdr kr (9,9). Volvofinans Banks likviditetstäckningsgrad uppgick vid årsskiftet till 248 %. Likviditetstäckningsgraden är en kortfristig likviditetskvot (Liquidity Coverage Ratio, LCR) och utgör en del av rapporteringen till Finansinspektionen avseende likviditetsrisk. Ränterisk är den nuvarande och framtida risken att räntenettot går ner på grund av en ogynnsam förändring i räntan. Den dominerande delen av Volvofinans Banks utlåning samt all upplåning följer den korta marknadsräntan vilket medför en begränsad ränterisk. Valutarisk uppstår på grund av ogynnsam förändring av valutakursrörelser. All Volvofinans Banks utlåning görs i svenska kronor, i de fall upplåning sker i utländsk valuta kurssäkras denna, vilket medför att banken inte är exponerat för några valutakursrörelser. KAPITALANSKAFFNING Ny finansiering har under året huvudsakligen erhållits via insättningar från våra sparkunder. Men även såväl kort- som långfristig marknadsupplåning har genomförts med god efterfrågan. Vid årsskiftet uppgick utestående finansiering via Volvofinans Banks marknadslåneprogram till nominellt 8,9 Mdr kr jämfört med 13,5 Mdr kr föregående år. Utöver marknadsupplåning finansierades verksamheten med bankkrediter, vilka uppgick till 2,3 Mdr kr (3,4). RATING Volvofinans Bank har internationellt kreditbetyg från Moody s Investors Service enligt nedan: - Kortfristig finansiering: P-2 - Långfristig finansiering: Baa2 Efter en granskning påbörjad den 30 oktober 2012, meddelade Moody s den 5 februari 2013 att bankens samtliga betyg bekräftades. Samtidigt ändrades utsikterna från negativa till stabila. En detaljerad analys från Moody s finner ni på vår hemsida, volvofinans.se. 5

6 KAPITALTÄCKNING Kapitaltäckningsreglerna innebär att kapitalkravet kopplas till institutets totala riskprofil, vilket för Volvofinans Bank innebär ett lägre minimikapitalkrav. Volvofinans Bank beräknar kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden, vilket innebär att alla exponeringar indelas i 15 exponeringsklasser med olika riskvikter i respektive klass. Fr o m juni 2011 beräknas hushållsportföljens kreditrisk enligt IRK. Kapitalkrav för operativa risker beräknas enligt basmetoden, vilket innebär att kapitalkravet utgör 15 % av genomsnittet för de tre senaste räkenskapsårens rörelseintäkter. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Moody s meddelade den 5 februari 2013 att Volvofinans Banks rating är oförändrad och utsikterna ändrades till stabila istället för negativa. KALENDER 22 mars 2013 Årsredovisning 22 maj 2013 Delårsrapport januari-mars 13 juni 2013 Årsstämma 23 augusti 2013 Delårsrapport januari-juni 15 november 2013 Delårsrapport januari-september 21 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida Vid eventuella frågor kontakta vår VD Bert Björn, Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. 6

7 KAPITALTÄCKNING Belopp i Mkr Riskvägda tillgångar Kreditrisk IRK (hushåll) Kreditrisk enligt schablonmetoden Operativ risk enligt basmetoden Summa riskvägda tillgångar Justering för golvregler under införandefasen av Basel II Totala riskvägda tillgångar Kapitaltäckning Primärt kapital Supplementärt kapital - - Kapitalbas Kapitaltäckning utan övergångsregler Riskvägda tillgångar Kapitalkrav kreditrisk IRK (hushåll) Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Kaptitalkrav operativ risk Totalt minimikapitalkrav utan övergångsregler Kapitaltäckningskvot 2,62 2,37 Kapitaltäckningsgrad, % 20,97 18,99 Primärkapitalrelation, % 20,97 18,99 Kaptitaltäckning med övergångsregler Riskvägda tillgångar Kapitalkrav kreditrisk IRK (hushåll) Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav operativ risk Kapitalkrav justering golvregler Totalt minimikapitalkrav med övergångsregler Kapitaltäckningskvot 2,31 2,07 Kapitaltäckningsgrad, % 18,50 16,58 Primärkapitalrelation, % 18,50 16,58 Kapitaltäckning enligt Basel II schablon Riskvägda tillgångar Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav operativ risk Totalt minimikapitalkrav enligt Basel II schablon Kapitaltäckningskvot 1,69 1,55 Kapitaltäckningsgrad, % 13,51 12,41 Primärkapitalrelation, % 13,51 12,41 7

8 RESULTATRÄKNING Belopp i Tkr jan-dec 2012 okt-dec 2012 jan-sep 2012 jan-dec 2011 okt-dec 2011 jan-sep 2011 Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner * Summa rörelsens intäkter Allmänna administrativa kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt Resultat * Nettoresultat av finansiella transaktioner Valutarelaterade Räntebärande värdepapper och relaterade derivat Summa

9 NYCKELTAL Räntabilitet eget kapital, % 5,68 6,79 Riskkapital / balansomslutning, % 13,71 13,02 Inlåning/Utlåning, % 48,55 28,40 Resultat / Riskvägda tillgångar, % 1,43 1,46 Kapitaltäckningskvot - med övergångsregler 2,31 2,07 Kapitaltäckningsgrad, % med övergångsregler 18,50 16,58 Primärkapitalrelation, % - med övergångsregler 18,50 16,58 Kreditförluster / utlåning, % 0,12 0,06 K/I-tal 0,59 0,53 K/I-tal exkl kreditförluster 0,54 0,50 BALANSRÄKNING Belopp i Tkr Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar i intresseföretag och övriga företag Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar, inventarier Materiella tillgångar, leasingobjekt Övriga tillgångar * Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder * Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Obeskattade reserver Eget kapital Resultat Summa skulder och eget kapital * Varav derivatinstrument med positivt respektive negativt marknadsvärde Derivatinstrument med positivt marknadsvärde Derivatinstrument med negativt marknadsvärde

10 kassaflödesanalys Belopp i Tkr jan-dec 2012 jan-dec 2011 Löpande verksamhet Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Av-/nedskrivningar Kreditförluster Betald skatt Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Belåningsbara statsskuldsförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Kassaflöde av löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Avyttring/inlösen av aktier och andelar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde av investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förlagslån Återbetalning garantifondslån Utbetald utdelning Kassaflöde av finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början - - Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av investeringsverksamhet Kassaflöde av finaniseringsverksamhet Likvida medel vid årets slut

11 LEASINGINTÄKTER OCH SAMLAT RÄNTENETTO Belopp i Tkr jan-dec 2012 okt-dec 2012 jan-sep 2012 jan-dec 2011 okt-dec 2011 jan-sep 2011 Leasingintäkter från operationella och finansiella leasingavtal Avskrivningar enligt plan Ränteintäkter Räntekostnader Samlat räntenetto förändring eget kapital Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Årets resultat Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Fondemission Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Årets resultat Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Utgående eget kapital 31 december REDOVISNINGSPRINCIPER Volvofinans Bank upprättar delårsrapporten enligt lagbegränsad IFRS. Banken tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. Volvofinans Bank AB (publ) Org nr Bohusgatan 15 Box Göteborg Tel: Fax:

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 JANUARI - 30 september 2011 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT. 1 JANUARI - 30 september 2011 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 september 2011 VOLVOFINANS BANK AB vd har ordet Skuldkrisen i Europa har fortsatt varit i fokus under tredje kvartalet 2011. Oron har riktats mot Grekland men är mer en osäkerhet

Läs mer

delårsrapport 2013 volvofinans bank ab

delårsrapport 2013 volvofinans bank ab delårsrapport 2013 volvofinans bank ab vd har ordet Inledningsvis vill jag som nytillträdd VD rapportera om den stora tillförsikt jag känner att få vara med och utveckla vidare det starka affärssystem

Läs mer

DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010

DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010 DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010 VD HAR ORDET Efter ett turbulent 2009 kan vi konstatera att 2010 har startat mycket positivt för Volvofinans Bank. Den finanskris som så kraftigt

Läs mer

delårsrapport 2013 volvofinans bank ab

delårsrapport 2013 volvofinans bank ab delårsrapport 2013 volvofinans bank ab vd har ordet Många europeiska länder befinner sig i en fortsatt trög ekonomisk återhämtning, i bästa fall har ekonomierna lämnat konjunkturbotten och kan registrera

Läs mer

DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab

DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2010 volvofinans bank ab VD HAR ORDET Bilförsäljningen fortsätter att öka i spåren av en allt starkare konjunktur i Sverige. Nybilsregistreringarna förväntas uppgå

Läs mer

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram Finansinspektionens diarienummer: 13-9294 Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram Tillägg till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTN-program,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB VD har ordet Januari juni i sammandrag Resultat före skatt 164,4 mnkr (131,9) Avkastning på eget kapital 8,1% (6,5) Utlåning per 30 juni 24,9 mdkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september // Volvofinans Bank. Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september // Volvofinans Bank. Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB Delårsrapport 1 januari - 30 september // Volvofinans Bank Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB Stark resultatutveckling under tredje kvartalet Rörelseresultat, mnkr Räntabilitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13)

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB Volvofinans (publ) org nr 556069-0967 1 januari - 30 juni 2008 Informationen är sådan som AB Volvofinans skall offentliggöra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB VD HAR ORDET Den konjunkturuppgång vi såg under det första kvartalet har blivit allt tydligare, vilket bland annat visat sig i den allt större

Läs mer

Bokslutskommuniké Volvofinans Bank AB

Bokslutskommuniké Volvofinans Bank AB Bokslutskommuniké Volvofinans Bank AB VD har ordet blev totalt sett ett mycket framgångsrikt år för Volvofinans Bank. Resultatet uppgick till 276 mnkr (234 mnkr 2012) och en avkastning på eget kapital

Läs mer

delårsrapport 1 JANUARI - 30 JUNI volvofinans bank ab

delårsrapport 1 JANUARI - 30 JUNI volvofinans bank ab delårsrapport 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 volvofinans bank ab Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), orgnr: 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528).

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Bokslutskommuniké // Volvofinans Bank AB. Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB

Bokslutskommuniké // Volvofinans Bank AB. Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB Bokslutskommuniké // Volvofinans Bank AB Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB VD har ordet Januari december i sammandrag Resultat före bokslutsdispositioner och skatt: 330,6 mnkr

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2011 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2011 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2011 VOLVOFINANS BANK AB vd har ordet Det första kvartalet 2011 präglades internationellt av oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern med demokratikrav från folket. I

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab Bokslutskommuniké volvofinans bank ab vd har ordet 2010 blev året där ekonomin i Sverige växte sig starkare för varje månad som gick, medan flera länder i Europa haft svaga ekonomier och statsfinansiella

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens diarienummer 09-2289-413 Tillägg 2009:1 till Volvofinans Bank ABs (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 december samt offentliggjordes

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Statsskuldskriserna i framför allt södra Europa fortsätter. Den europeiska centralbanken, ECB, har tillfört stora likviditetstillskott till flera banker,

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab Bokslutskommuniké 2011 volvofinans bank ab vd har ordet 2011 har på det ekonomiska planet präglats av skuldkrisen i Europa. Grekland har varit i centrum, men krisen har allt mer utvecklats till en trovärdighetskris

Läs mer

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Världsekonomin är under fortsatt press och utsikterna för eurozonen försämrades ytterligare under det tredje kvartalet. Signaler om konjunkturavmattningen

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB Delårsrapport 1 januari - 30 september Volvofinans Bank AB VD har ordet Januari september i sammandrag Resultat före skatt 266,9 mnkr (214,5) Avkastning på eget kapital 8,8 % (7,0) Utlåning per 30 september

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 JANUARI - 30 juni 2011 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT. 1 JANUARI - 30 juni 2011 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 juni 2011 VOLVOFINANS BANK AB vd har ordet Det andra kvartalet 2011 präglades på den globala arenan av de statsfinansiella kriserna i flera av Europas länder, med fokus främst

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

delårsrapport 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER volvofinans bank ab

delårsrapport 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER volvofinans bank ab delårsrapport 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2 0 0 9 volvofinans bank ab Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), orgnr: 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

delårsrapport volvofinans bank ab 1 JANUARI - 31 MARS

delårsrapport volvofinans bank ab 1 JANUARI - 31 MARS delårsrapport 1 JANUARI - 31 MARS 2009 volvofinans bank ab Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), orgnr: 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528).

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Volvofinans Bank AB. Bokslutsåret 2014

Volvofinans Bank AB. Bokslutsåret 2014 Volvofinans Bank AB Bokslutsåret 2014 Agenda Övergripande resultat Affärsstrategi Affärsområden Kortaffären Säljfinans PV Fleet Säljfinans LV Funding Resultat och Balansräkning Ökande lönsamhet och stärkta

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

bokslutskommuniké volvofinans bank ab

bokslutskommuniké volvofinans bank ab BOKSLUTSKOMMUNIKÉ volvofinans bank ab VD HAR ORDET Ingången i var orolig på grund av effekterna av den globala finanskrisen på den svenska marknaden. Osäkerheten var stor hur detta skulle påverka den svenska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer