DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2010 volvofinans bank ab

2 VD HAR ORDET Bilförsäljningen fortsätter att öka i spåren av en allt starkare konjunktur i Sverige. Nybilsregistreringarna förväntas uppgå till drygt enheter för 2010, vilket nu börjar närma sig tidigare toppår. Signalerna kring Volvo Personvagnars produktionsmål för 2011 är mycket positiva, även där med historiskt höga volymer. Kinesiska Geelys ambitioner med köpet av Volvo Personvagnar har tydligare utkristalliserats, med ny verkställande direktör och en ytterst erfaren styrelse. Detta har skapat en optimism och positivism inom det svenska Volvosystemet. Det är för närvarande högtryck inom den svenska Volvohandeln, där leveranserna till kund av rekordförsäljningen nu har högsta prioritet. Renault har i det närmaste fördubblat sin försäljning jämfört med föregående år och även Ford uppvisar kraftigt ökade volymer. Den svenska Volvohandeln med alla sina varumärken mår därför mycket bra i rådande affärsklimat. Till detta kommer en lastvagnsmarknad som blomstrar och ett Volvo Lastvagnar som måste nyanställa för att klara det allt ökande köpbehovet från kunderna. Vi har därför de senaste månaderna ökat affärsvolymerna. Ökningen påverkas, förutom av den ökade nybilsförsäljningen, av högre begagnatförsäljning, samt inte minst, försäljning i verkstäderna som har haft god beläggning. Detta gynnar Volvofinans Bank genom ökat utnyttjande av Volvokortet och Volvo Lastbilskort. Förutom detta så har drivmedelsförsäljningen ökat. Riksbanken har som väntat fortsatt att höja räntan mot bakgrund av den allt starkare svenska ekonomin. Man indikerar samtidigt via en flackare räntekurva att framtida marknadsräntor kommer att vara på rimliga nivåer, vilket är positivt för bilförsäljningen. Det tredje kvartalet blev enskilt ett av de mest framgångsrika någonsin, med ett kvartalsresultat på 78 Mkr. Årets ackumulerade resultat uppgick till 188 Mkr, vilket är 20% bättre jämfört med Det tredje kvartalet blev enskilt ett av de mest framgångsrika någonsin föregående år. Resultatförbättringen har tillkommit till följd av högre marginaler och en anpassning av kostnaderna. Utlåningsvolymerna har ökat med 0,4 Mdr kr (2%) jämfört med föregående år, främst beroende på den allt bättre bilförsäljningen av både person- och lastbilar. Dessutom har begagnatförsäljningen inom Volvohandeln åter tagit fart efter en period med lägre volymer. Kontokortsaffären har ökat med 2% jämfört med föregående år. Kreditförlusterna ligger enligt förväntningarna fortsatt på låga nivåer och avser som tidigare enbart kortportföljen. Finansieringen av fordon uppvisar i likhet med tidigare inga förluster, vilket visar att den affärsmodell vi har med de svenska Volvohandlarna även fungerat i sämre tider. Volvohandlarnas egna kreditförluster har inte heller ökat nämnvärt under året. Det samlade rörelseresultatet för den svenska Volvohandeln ökade för helåret 2009 med drygt 500 Mkr och är nu åter på normala nivåer. Volvofinans Bank är för det svenska Volvosystemet leverantören av finansiella tjänster. Bilförsäljningen kan därför även vid kärvare tider fungera tillfredsställande. Detta är för Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och de svenska Volvohandlarna (både person- och lastvagnar) mycket betydelsefullt. Inlåningen från allmänheten fortsätter att öka och uppgick till 2,4 Mdr, en ökning med 0,6 Mdr, vilket är den högsta nivån någonsin. Volvofinans Bank står med sin starka kapitalbas på 3,0 Mdr kr och ett primärkapital på 14%, väl rustat att möta framtida utmaningar. Den historiskt stabila affärsmodellen tillsammans med Volvohandeln, det nära samarbetet med Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Renault, fortsatt mycket låga kreditförluster inom kortverksamheten, samt ökade inlåningsvolymer från allmänheten gör att vi ser ljust på framtiden. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org. nr: skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 17 november 2010 klockan 08:00. 2

3 OM VOLVOFINANS BANK AFFÄRSIDÉ Huvuduppgiften för Volvofinans Bank är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln på den svenska marknaden. MARKNADSAKTIVITETER Målet att skapa ett ekonomiskt och bekvämt bilägande för våra kunder avspeglar sig i produktutbudet; Lån och leasing för nya och begagnade bilar som säljs i svensk Volvohandel. Lån och leasing till lastvagnsmarknaden. Volvokort - bilägarkortet för både företag och privatpersoner. Vagnparksadministration och finansiering för större bilparker. Volvo Lastbilskort - för enklare hantering av kostnader för lastvagnsåkare. Personalbil - ett enkelt sätt att erbjuda anställda en tjänstebilslösning. Privatlån - en låneprodukt för köp av begagnad bil utanför bilhandeln. Sparkonto med attraktiv ränta och fria uttag. 3

4 Ägarförhållande Volvofinans Bank ägs till 50% sedan bolagets start 1959 av de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag, AB Volverkinvest. Sjätte AP-fonden äger 40% och Volvo Personvagnar AB 10%. Volvofinans Banks huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln på den svenska marknaden. Volvofinans Bank AB är moderbolag i en koncern med vilande dotterbolag. 50% 40% 10% Koncernens primära segment är rörelsegrenarna personbilsmarknad och lastbilsmarknad. Den geografiska indelningen sammanfaller med koncernen som helhet. Inom segmentet personbilsmarknad ryms lån- och leasingfinansiering av personbilar, biladministration samt Volvokortet. Segmentet lastbilsmarknad innefattar finansiering av lastbilar och bussar samt Volvo Lastbilskort. Nedan redovisas rörelseintäkter, rörelseresultat, antal avtal samt utlåningsvolym för Volvofinans Banks rörelsegrenar. Rörelseintäkter definieras som nettot av ränteintäkter, räntekostnader, leasingnetto, erhållna utdelningar, nettoresultat av finansiella transaktioner, provisionsintäkter och provisionskostnader. AB Volverkinvest Sjätte AP-fonden volvofinans bank ab Jan - sep 2010 PV LV Koncern Tillgångar, Mkr (snitt) Utlåningsvolym, Mkr (snitt) Rörelseintäkter, Tkr * Rörelseresultat, Tkr Omkostnader, Tkr * Antal avtal (snitt) Volymer/utlåning Försäljningen av nya personbilar i Sverige ökade med 36% jämfört med samma period föregående år. Totalt registrerades personbilar ( ). Andelen Volvo-, Renault- och Fordregistreringar uppgick till (44 224) och de sammanlagda marknadsandelarna uppgick till 29% (29). 43% (43) av alla personbilsaffärer, nytt och begagnat, inom den svenska Volvohandeln genererar ett finansiellt kontrakt till Volvofinans Bank. Nybils- och begagnatpenetrationen är 46% respektive 39%. Volvofinans Bank finansierar den svenska Volvohandelns LVförsäljning, exklusive den del som sker via det AB Volvoägda Volvo Truck Center. Penetrationen för nya lastvagnar uppgick till 48% (52). Den totala kontraktsstocken (lån- och leasingkontrakt) uppgick till kontrakt ( ). Lastbils- och bussandelen av kontraktsstocken uppgår till kontrakt (8 447), vilket är drygt 4%. Antal företagskunder där Svensk Vagnparksfinans sköter biladministrationen är på en stabil nivå. Vid rapportperiodens slut administrerades bilar (31 838) med kostnadsuppföljning. Via Volvokortet konsumerades varor och tjänster för totalt cirka 8 miljarder kronor och antalet köpaktiva konton är en halv miljon varje månad. Med Volvo Lastbilskort handlades varor och tjänster för 382 Mkr via de korten. Koncernens utlåningsvolym uppgick till 22,5 Mdr kr mot 22,1 Mdr kr föregående år. Lastbils- och bussandelen av utlåningen uppgår till 3,5 Mdr kr (3,7) vilket motsvarar 16% av total utlåning Antal avtal Snitt kontrakt, Tkr Årets ackumulerade resultat är 20% bättre än föregående år De svenska Volvoåterförsäljarna Belåningsvärde, Mkr Omkostnader definieras som allmänna administrativa kostnader samt övriga rörelsekostnader. Volvofinans Bank bedömer det inte som relevant att dela upp sina skulder på de olika segmenten. Upplåningen styrs av det totala behovet och kan inte hänföras till segmenten specifikt. Resultat Volvofinans Banks resultat före kreditförluster uppgår till 199,4 Mkr (166,2). Huvudsakligen beror resultatförbättringen på högre marginaler och lägre kostnader. Periodens resultat före bokslutsdispositioner och skatt ökade med 20% till 187,5 Mkr (156,0). KREDITRISKER OCH KREDITFÖRLUSTER Kreditrisken är fortsatt mycket låg då huvudparten av kreditriskerna samt restvärdesriskerna uppbärs av Volvoåterförsäljarna. Problemkrediter är samtliga fordringar som har förfallit med mer än 90 dagar. Volvofinans Banks problemkrediter för kontokortsfordringarna uppgår till 128,7 Mkr (127,8) och för lån- och leasingutlåningen 123,5 Mkr (156,6). Minskningen av problemkrediter avseende lånoch leasing kan hänföras till den förbättrade konjunkturen och för merparten, 115,0 Mkr, av dessa står återförsäljaren kreditrisken genom regressavtal. Utnyttjad kredit, Mkr * Beloppen avviker mot koncernens rörelseintäkter och omkostnader pga att uppföljning av segmentens resultat sker utan några koncernelimineringar och omklassificering av operationella leasingtillgångar till finansiella leasingtillgångar. Belåningsprocent Marknadsvärde, Mkr Övervärde, Mkr Övervärde, procent Lån % % Leasing % % Totalt % % 4

5 Krediter där ränteeftergifter överenskommits förekommer inte och någon egendom som övertagits för skyddande av fordran förekommer ej. De konstaterade kundförlusterna avser kontokortverksamheten. Nedskrivning för befarade kreditförluster avseende hushållssegmentet beräknas med hjälp av statistiska riskmodeller och företagssegmentet beräknas med hjälp av en manuell genomgång. Koncernen Moderbolaget Konstaterade kreditförluster Konstaterade kreditförluster Återvunna förluster Summa Kreditriskavsättningar Reserv för befarade kreditförluster Kreditförluster, netto KAPITALANSKAFFNING Efter första halvårets återkommande perioder med finansoro avslutades tredje kvartalet med en stabilare period och ökad riskvilja på marknaden. Volvofinans Bank har framgångsrikt lånat upp kort- samt långfristigt på marknaden via bankens certifikatrespektive MTN-program. Totalt uppgick utestående finansiering från kapitalmarknaden till 12,5 Mdr kr vid kvartalsskiftet. Utöver marknadsupplåning finansierades verksamheten med 4,1 Mdr kr i form av bankkrediter samt inlåning från kunder med 2,4 Mdr kr vid periodens slut. Andelen långfristig finansiering, med kvarvarande löptid överstigande ett år, uppgick till 61%. Rating Volvofinans Bank har internationellt kreditbetyg från Moody s Investors Service enligt nedan: Kortfristig finansiering: P-2 Långfristig finansiering: Baa2 Moody s analys finner ni på vår hemsida Ränterisk är den nuvarande och framtida risken att räntenettot går ner på grund av en ogynnsam förändring i räntan. Den dominerande delen av Volvofinans Banks utlåning samt all upplåning följer den korta marknadsräntan vilket medför en begränsad ränterisk. Valutarisk uppstår på grund av ogynnsam förändring av valutakursrörelser. All Volvofinans Banks utlåning görs i svenska kronor, i de fall upplåning sker i utländsk valuta kurssäkras denna, vilket medför att Volvofinans Bank inte är exponerat för några valutakursrörelser. KAPITALTÄCKNING Kapitaltäckningsreglerna innebär att kapitalkravet kopplas till institutets totala riskprofil, vilket för Volvofinans Bank innebär ett lägre minimikapitalkrav. Volvofinans Bank beräknar kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden, vilket innebär att alla exponeringar indelas i 15 exponeringsklasser med olika riskvikter i respektive klass. Kapitalkrav för operativa risker beräknas enligt basmetoden, vilket innebär att kapitalkravet utgör 15% av genomsnittet för de tre senaste räkenskapsårens rörelseintäkter. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. Bert Björn Verkställande direktör Volvofinans Bank AB Rapporten för 31 december publiceras 21 februari 2011 och kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: Vid eventuella frågor kontakta vår VD Bert Björn, Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. FINANSIELLA RISKER Då företaget verkar inom den finansiella sektorn är verksamheten löpande utsatt för ett antal finansiella risker. Likviditetsrisk är risken för att Volvofinans Banks betalningsåtaganden vid förfall inte kan infrias utan att kostnaden för betalningsmedel ökar avsevärt, eller i ett värsta scenario, inte kan infrias alls. För kortare perioder av likviditetsstörningar har Volvofinans Bank en daglig överskottslikviditet på Mkr. För att säkerställa betalningsförmågan under längre period har Volvofinans Bank ingått avtal med banker om lånefaciliteter som på kort tid kan utnyttjas. Upplåning med kvarvarande löptid understigande ett år, skall vid var tid täckas upp av outnyttjade lånefaciliteter. Total volym av tillgängliga faciliteter uppgick vid kvartalsskiftet till 9,6 Mdr kr. 5

6 KAPITALTÄCKNING Belopp i Mkr Moderbolaget Moderbolaget Kapitalbas Kapitalbas Primärt kapital Supplementärt kapital Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetod Kapitalkrav för operativ risk enligt basmetod Totalt minimikapitalkrav enligt Basel II Totalt minimikapitalkrav enligt Basel I Kapitaltäckningsmått Kapitaltäckningskvot 1,85 1,81 Kapitaltäckningsgrad 14,79 14,47 Primärkapitalrelation 13,80 13,45 Ovan lämnas Kapitaltäckningsuppgifter för moderbolaget Volvofinans Bank AB, då bolaget inte ingår i någon finansiell företagsgrupp. Kapitaltäckningsmåtten är omräknade avseende 2009 pga förändrad beräkning av riskvägt belopp (justering med hänsyn till operativ risk). RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget Jan-sep 2010 Jul-sep 2010 Jan-sep 2009 Jul-sep 2009 Jan-sep 2010 Jul-sep 2010 Jan-sep 2009 Jul-sep 2009 Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner* Summa rörelsens intäkter Allmänna administrativa kostnader Avskrivning på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt Resultat * Nettoresultat av finansiella transaktioner Valutarelaterade Räntebärande värdepapper & relaterade derivat Summa

7 BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar, inventarier Materiella tillgångar, leasingobjekt Övriga tillgångar* Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder* Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder Uppskjuten skatteskuld Garantifondslån Obeskattade reserver Eget kapital Resultat före bokslutsdisposition och skatt Summa skulder och eget kapital * Varav derivatinstrument med positivt respektive negativt marknadsvärde Derivatinstrument med positivt marknadsvärde Derivatinstrument med negativt marknadsvärde NYCKELTAL Koncernen Moderbolaget Räntabilitet eget kapital 6,81% 5,84% 6,83% 5,89% Riskkapital/balansomslutning 16,78% 16,57% 16,72% 16,39% Resultat/Riskvägda tillgångar 1,21% 1,02% 1,21% 1,02% Kapitaltäckningskvot * * 1,85 1,81 Kapitaltäckningsgrad * * 14,79% 14,47% Primärkapitalrelation * * 13,80% 13,45% Kreditförluster/utlåning 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% K/I-tal 0,54 0,58 0,54 0,58 K/I-tal exkl kreditförluster 0,51 0,55 0,51 0,55 * Dessa siffror rapporteras endast för moderbolaget, eftersom koncernen inte ingår i en finansiell företagsgrupp. Kapitaltäckningsmåtten är omräknade avseende 2009 pga förändrad beräkning av riskvägt belopp (justering med hänsyn till operativ risk). 7

8 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN Jan - sep 2010 Jan - sep 2009 Löpande verksamhet Rörelseresultat Avskrivningar Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Kassaflöde av löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förändring immateriella anläggningstillgångar Förändring aktier och andelar Förändring materiella tillgångar Kassaflöde av investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förlagslån Utbetald utdelning Kassaflöde av finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början - - Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av investeringsverksamhet Kassaflöde av finansieringsverksamhet Likvida medel vid periodens slut 0 0 LEASINGINTÄKTER OCH SAMLAT RÄNTENETTO Koncernen Moderbolaget Jan-sep 2010 Jul-sep 2010 Jan-sep 2009 Jul-sep 2009 Jan-sep 2010 Jul-sep 2010 Jan-sep 2009 Jul-sep 2009 Leasingintäkter från operationella och finansiella leasingavtal Avskrivning enligt plan Ränteintäkter Räntekostnader Samlat räntenetto I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal som operationella och i koncernen redovisas vissa av dessa som finansiella. Detta innebär att i koncernen omklassificeras de finansiella avtalens leasingnetto till ränteintäkter. 8

9 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Balanserade vinstmedel Koncernen Aktiekapital inkl årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Årets resultat Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Fondemission Eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Periodens resultat efter skatt Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Eget kapital 30 september Bundet eget kapital Bundet eget kapital Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Ingående eget kapital 1 januari Årets resultat Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Fondemission Eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Överföring från Volvofinans Konto Bank AB i samband med likvidation Periodens resultat efter skatt Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning Eget kapital 30 september REDOVISNINGSPRINCIPER Volvofinans Bank tillämpar IFRS (International Financial Reporting Standards) såsom de godkänts av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Moderbolaget upprättar kvartalsrapporten enligt lagbegränsad IFRS. Bolaget tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. Volvofinans Bank AB (publ) Org nr Bohusgatan 15 Box Göteborg Tel: Fax:

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB VD HAR ORDET Den konjunkturuppgång vi såg under det första kvartalet har blivit allt tydligare, vilket bland annat visat sig i den allt större

Läs mer

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab Bokslutskommuniké 2012 volvofinans bank ab vd har ordet 2012 har fortsatt präglats av skuldkrisen i Europa och en svag tillväxt i världsekonomin, med tveksamhet om varthän konjunkturen är på väg. Flera

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB VD har ordet Januari juni i sammandrag Resultat före skatt 164,4 mnkr (131,9) Avkastning på eget kapital 8,1% (6,5) Utlåning per 30 juni 24,9 mdkr

Läs mer

Årsredovisning. volvofinans bank ab

Årsredovisning. volvofinans bank ab Årsredovisning volvofinans bank ab 2 4 Inledning 4 VD har ordet 7 Volvofinans Bank 8 Den svenska Volvohandeln 2010 11 Förvaltningsberättelse 11 Ägarförhållande Huvuduppgift Koncernstruktur Volymer/utlåning

Läs mer

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2 Landshypotek Bank AB Delårsrapport #2 Januari juni (Jämfört med samma period förra året) Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, om kvartal 2: Vi ser tillbaka på ett kvartal med hög marknadsaktivitet som genererat

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2013

Skandiabanken Årsredovisning 2013 Skandiabanken Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB

Läs mer

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ)

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) 1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) Nyutlåningen uppgick till 13,3 mdkr (15,7). Totala utlåningen ökade till 265,0 mdkr (261,4). Antal bolånekunder ökade och uppgick till 160 708 hushåll (160 034).

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Förord. Förord

ÅRSREDOVISNING 2014 Förord. Förord ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Förord Förord var ett mycket framgångsrikt år för Volkswagen Finans Sverige AB (publ) och Volkswagen Service Sverige AB. Vi initierade 66 111 finansieringsavtal för nya och

Läs mer

NYC KELN TILL MOBI LITET

NYC KELN TILL MOBI LITET NYC KELN TILL MOBI LITET ÅRSREDOVISNING Förord var ett bra år för Volkswagen Finans Sverige. Under året ökade vi vår andel av fordonsfinansieringen. Vi initierade 53 978 finansierings - avtal för både

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2007

Swedbank Finans Årsredovisning 2007 Swedbank Finans Årsredovisning 2007 www.swedbankfinans.se sid 1 (av 38) Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2008

Swedbank Finans Årsredovisning 2008 Swedbank Finans Årsredovisning 2008 swedbankfinans.se sid 1 (av 38) Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRORD

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRORD ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 FÖRORD ÅRSREDOVISNING 21 Förord Förvaltningsberättelse Flerårsöversikt/Resultaträkning Balansräkning/Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2012

Skandiabanken Årsredovisning 2012 Skandiabanken Årsredovisning 2012 Innehåll Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer