Delårsrapport. För perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. För perioden 2010-01-01 2010-08-31"

Transkript

1 Delårsrapport För perioden

2 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret. Resultatutveckling Kommunkoncernen redovisar för rapportperioden ett resultat på 46,7 mkr, att jämföras med 8,9 mkr motsvarande period Helårsprognosen ger ett positivt resultat på ca 45,8 mkr. Kommunens resultat för perioden ger en positiv förändring av eget kapital med 39,5 mkr, att jämföras med 0,3 mkr motsvarande period Prognosen indikerar på ett positivt resultat för helåret på ca 41,7 mkr, att jämföras med fjolårets utfall på 22,1 mkr. Det prognostiserade resultatet innebär en positiv budgetavvikelse på 28 mkr 1. Resultatprognos kopplat till mål Som framgår av denna rapport indikerar prognosen att kommunens resultatmål för 2010 kommer att nås. Överskottet bör utgöra ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl fastighetsavgift): Budget 2010 och plan ger dock resultatmål som understiger 2% (2010: 1,3%, 2011: 0,6% samt 2012: 0,2%). Prognosen för 2010 indikerar dock på 3,3%. Kommunens nettolåneskuld exkl pensionsavsättningar får under kommande planperiod öka till maximalt 615 mkr. Vid utgången av 2012 ska skulden vara maximalt 530 mkr: Nettolåneskulden var 480,6 mkr per Enligt prognosen kommer nettolåneskulden att uppgå till ca 506 mkr vid utgången av året. Investeringsvolymen ska under femårsperioden ( ) inte överstiga 450 mkr uppgick nettoinvesteringarna till 85,4 mkr och 2009 till 100,5 mkr. Under 2010 beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 173,1 mkr. Kapitalkostnadens (avskrivningar och finansnetto) andel av skatteintäkter och statsbidrag (inkl fastighetsavgift) ska vara högst 8,5%: I delårsrapporten 1 KF Budget efter kompletteringsbudget och TA är 13,6 mkr. uppgår den till 4,8% och beräknas uppgå till 5,2 vid årsslutet. På nämndsnivå indikerar prognosen att framförallt Förskole och grundskolnämnden, Socialnämnden, Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden samt Tekniska nämnden kommer att förbruka mer medel än tilldelad ekonomisk resurs. Till följd av att ett antal nämnder redovisar ett överskott jämfört med budget, så blir dock nämndernas totala budgetavvikelse 10,3 mkr. Respektive nämnds och verksamhets måluppföljning per den 31/8 framgår av separat nämndsvis redovisning. Skatteintäkter, statsbidrag och andra centrala konton Centrala konton uppvisar i helårsprognosen ett budgetmässigt överskott på ca 38,4 mkr. För skatteintäkter och statsbidrag ger prognosen +22,5 mkr. Sveriges Kommuner och Landstings prognos (augusti 2010) ligger till grund för skatteunderlagets utveckling. Förbundets augustiprognos visar en ökning av skatteunderlaget med 1,5% för 2009 samt med 1,8% för Förbundets oktoberprognos 2009 som låg till grund för budgeten redovisade en ökning om 0,8% för 2009 respektive 0,4% för Den trots allt svaga skatteunderlagstillväxten för 2009 beror huvudsakligen på minskningen av sysselsättningsutvecklingen. Prognosen visar dock en succesivt tilltagande skatteunderlagstillväxt, beroende på effekter av den konjunkturåterhämtning som inletts. Antalet arbetade timmar har redan vänt upp och förutses fortsätta växa i god takt prognosperioden ut. Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden antas leda till tilltagande men ändå måttlig löneökningstakt. Eftersom sysselsättningsuppgången kommer tidigare än förbundet bedömde i sin aprilprognos, har man i augustiprognosen reviderat ner lönesummetillväxten något för 2012 och Förbundets prognos medför positiva slutavräkningar för såväl 2009 samt De centrala kontona för personalomkostnader beräknas ge ett överskott på ca 6,1 mkr. Detta beror framförallt på att uttaget personalomkost 2 (7)

3 nadspålägg för pensionskostnader beräknas ge ett överskott, samt att semesterlöneskulden endast beräknas öka med 1,4 mkr jämfört med budgeterade 3,7 mkr. För finansiella poster inklusive internränta beräknas utfallet till +7,9 mkr jämfört med budget. Riksbankens reporänta har under perioden legat på 0,25% fram till den 7 juli då en höjning till 0,5% skedde. Den 8:e september höjde Riksbanken reporäntan ytterligare med 0,25% till 0,75%. Trots de två höjningarna under året har marknadsräntorna dock varit låga jämfört med budget. Eftersom en stor del av kommunens lån är placerade kortfristigt, så har de lägre marknadsräntorna fått genomslag i de finansiella kostnaderna. Vårdförbundet Blekinge har under perioden återbetalat 3,2 mkr av sitt eget kapital till kommunen. Detta beloppet redovisas under finansiella intäkter och bidrar också till det positiva utfallet för de finansiella posterna. Intäkterna för internräntor beräknas bli ca 2,3 mkr lägre än budget till följd av eftersläpningar i investeringsverksamheten. Underskottet i internräntor motsvaras av ett överskott i nämndernas prognoser, främst Tekniska nämnden samt Fritidsoch Turistnämnden. Kvarstående medel för oförutsedda utgifter, 2,9 mkr, antas i prognosen som förbrukade vid årets utgång. Medel avsatta för personalkostnadsökningar, huvudsakligen lönerevisioner, beräknas ge ett underskott på ca 1,3 mkr Realisationsresultat om 1,8 mkr har uppnåtts under perioden till följd av fastighetsförsäljningar. Ansvarsförbindelsen, avsatt för pensioner, beräknas vara 612 mkr (inklusive särskild löneskatt) vid årets slut. Nämnderna Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad budgetavvikelse på 10,3 mkr. Socialnämnden redovisar en prognos som ger ett negativt utfall om 3,8 mkr trots ett tilläggsanslag om 6 mkr. Det negativa utfallet motsvarar 4,3 % av nettokostnaden. Utfallet beror framförallt på fortsatt ökade kostnader för institutions och övriga vårdkostnader. Det ekonomiska biståndet beräknas dock ge ett överskott om 2 mkr. Omsorgsnämnden redovisar i sin prognos för 2010 ett överskott gentemot budget med 1,9 mkr. Äldreomsorgen redovisar ett överskott gentemot budget med 2,3 mkr. Det positiva ekonomiska utfallet beror huvudsakligen på att budgetreserven om 2,7 mkr ej beräknas behövas tas i bruk. Handikappomsorgen redovisar dock ett underskott gentemot budget om 0,4 mkr, främst beroende på ökade personalkostnader på en del av gruppbostäderna till följd av ökad belastning och större omvårdnadsbehov. Förskole och grundskolenämnden redovisar en prognos som ger ett negativt utfall om 11,2 mkr, motsvarande 2,9 % av nettokostnaden. Underskottet beror framförallt på anpassningskostnader för avveckling av lärartjänster i den kommunala skolan till följd av minskat elevantal (6,5 mkr). I 2009 års balanskravsutredning reserverades 5 mkr för anpassningskostnaderna. Kostnaderna för friskolan Karl Oskarskolan har ökat till följd av att fler barn/elever än budgeterat valt denna skolan (5,4 mkr). Slutligen har det nya skolskjutsavtalet medfört ökade kostnader om 1,5 mkr. Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden redovisar i sin prognos för 2010 ett utfall som avviker med 1,9 mkr från den tilldelade budgeten, vilket motsvarar 1,6 % av nettokostnaden. Underskottet beror till stor del på minskade interkommunala intäktsersättningar för naturbruksgymnasiet. Tekniska nämndens prognos visar på ett negativt utfall gentemot budget på ca 0,9 mkr. Byggoch fastighetsenhetens underskott beräknas till 1,1 mkr mot budget, framförallt beroende på ökade drift och energikostnader. Kapitalkostnaderna beräknas dock bli 2,6 mkr lägre än budget till följd av eftersläpning i investeringsverksamheten. Gatuenheten beräknas följa budgeten. Tillägsanslag har tidigare beviljats för att täcka merkostnaderna för vinteväghållningen till följd av den svåra vintern. Parkenheten beräknas lämna ett underskott om 0,2 mkr främst på grund av ökade driftkostnader i Ronneby centrum gällande extra blomsteruppsättningar samt renhållning. Skadegörelsen har också varit högre än normalt vilket medfört ökade bevakningskostnader. Fritids och Turistnämnden visar positivt utfall jämfört med budget på ca 1,7 mkr. Detta beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader till 3 (7)

4 följd av eftersläpningar i investeringsverksamheten (2,6 mkr). Kommunstyrelsen redovisar ett överskott gentemot budget med 3,7 mkr. Budgetavvikelserna varierar dock mellan de olika enheterna. Kostenhetens prognos ger ett negativt utfall om 1,3 mkr framförallt beroende på ökade livsmedelskostnader. Enheten föreslår en höjning av måltidspriserna för att komma till rätta med underskottet. Kommunledningsenheten prognostiserar dock ett överskott om 3,5 mkr framförallt beroende på ökade ersättningar för arbetsmarknadsåtgärder samt att kommunstyrelsens hela reserv ej beräknas behövas tas i bruk. Personalenheten redovisar ett överskott om 1,7 mkr framförallt beroende på lägre kostnader för anpassningsåtgärder. Övriga nämnder redovisar huvudsakligen prognostiserat utfall i paritet med budget. Bolagen AB Ronnebyhus redovisar för perioden +1,3 (+4,0) mkr. Helårsresultatet förväntas dock uppgå till 1,0 ( 0,3) vilket är sämre än de 1,5 mkr som budgeterats. Förklaringen är en kombination av högre vakanser och uppvärmningskostnader på minussidan. På plussidan har räntekostnaderna varit på en lägre nivå än beräknat. Vakansgraden, som har gått upp under året, redovisas till 9,5 %. Prognosen för helåret är 9,4 %. Detta leder också till att nedskrivningsbehovet av värdet på vissa fastigheter ökar. Driftkostnaderna överstiger budget. Kostnaderna för fastighetsskötsel och reparationer följer budget medan kostnad för uppvärmning är högre p g a den kalla vintern. Finansiellt netto för perioden är drygt 4 mkr lägre än budget till följd av lågt ränteläge samt omläggningar av lån. Ronnebyhus har under perioden investerat för ca 12,8 mkr. För hela året beräknas investeringarna uppgå till 36 mkr jämfört med budgeterade 42,1 mkr. Investeringsprojekten Volontärbacken och Allévägen beräknas ej bli slutförda förrän AB Ronneby Industrifastigheter redovisar för perioden +2,7 (+2,0) mkr. Prognosen för helåret anges till +4,0 mkr att jämföras med budgeterat +3,5. Vakansgraden uppgår till 8%. Intäkterna bedöms öka under året tack vare en ökad uthyrning. Arbetet med att nedbringa bolagets driftkostnader pågår kontinuerligt och visar bra resultat utslaget på aktiverad lokalyta. Underhållskostnaderna kommer att öka under året p g a omfattande takomläggningsarbeten samt reparationer framförallt med anledning av all snö som kom under vintern. Finansnettot kommer att sjunka under året på grund av prognostiserad lägre ränta. Under perioden har bolaget investerat för 11,6 mkr. Totalt beräknas 2010 års investeringsutgift uppgå till 22 mkr jämfört med budgeterade 18 mkr. Framförallt är det projektet med att expandera Ragnsells verksamhet inom Kallinge Företagscenter som beräknas överstiga budget. Ronneby Miljö och Teknik AB redovisar för perioden +2,1 (+1,7) mkr. Bolagets helårsprognos anges till +0,2 (+1,6) mkr. Budgeterat resultat var +1,8 mkr. Rörelsegrenen Elnäts resultat beräknas bli ca 0,6 mkr sämre än budget. Rörelsegrenen Fjärrvärmes helårsresultat beräknas bli ca 1 mkr bättre än budget till följd av hög värmeförsäljning under vintersäsongen. Verksamheten är dock mycket temperaturkänslig, varför en varm höst kan minska resultatet. Rörelsegrenen Vatten och avlopp följer budget, medan rörelsegrenen Renhållning beräknas bli ca 1 mkr bättre än budget. Rörelsegrenen IT bredband har trots bidrag dålig ekonomi. Bredbandsnätet är utbyggt till samtliga telestationer i Ronneby kommun. Överflyttningen av Ronnebyhus kunder till nätet är klart. Trots detta beräknas årets resultat bli 3,2 mkr före aktieägartillskottet på 1,5 mkr. Miljötekniks investeringsutgift uppgår för perioden till 28,9 mkr. För hela året beräknas investeringarna uppgå till 65,1 mkr jämfört med budgeterade 101,6 mkr. Den lägre prognosen beror på att investeringsprojekt inom rörelsegrenen vatten och avlopp, bl a VA ledning Väbynäs samt nya grundvattenbrunnar i Bräkne Hoby och Eringsboda vattenverk, senarelagts till Investeringsverksamheten Kommunkoncernens investeringsutgift uppgår för perioden till 142 (150) mkr. För kommunen är siffran 88 (54) mkr. Prognosen för räkenskapsårets totala investeringsutgift i kommunen be 4 (7)

5 räknas till ca 173 mkr, att jämföras med budgeterade 212 mkr. För kommunkoncernen bedöms helårsprognosen till drygt 300 mkr. Periodens största investeringsobjekt i kommunen är: Renovering av Brunnsbadet, Ny ridanläggning, Renovering av Slättagårdsskolan samt Renovering av reningsanläggning Ronneby sporthall. Avseende ny och ombyggnad av äldreboendet Vidablick etapp II har Blekinge Tingsrätt i april meddelat dom i den juridiska processsen. Husbyggnadsentreprenören ska till Ronneby kommun utge ett belopp om 17,9 mkr samt ersättning för rättegångskostnader med 5 mkr jämte ränta tills betalning sker. Husbyggnadsentreprenören har dock överklagat domen. Härefter har hovrätten att ta ställning till om prövningstillstånd ska beviljas. Husbyggnadsentreprenören är insolvent och sedan juli månad satt under konkursförvaltare. Bolagets finansiella status medför att kommunen ej räknar med någon utdelning. AB Ronneby Industrifastigheter har under perioden bl a investerat ca 4,5 mkr i lokalanpassningar i Futurum i samband med omstrukturering av handelsytor samt etableringar. I Hantverkaren har det genomförts lokalanpassningar i samband med Projets etablering samt separering av värme och ventilationssystem, totalt ca 2,8 mkr. AB Ronnebyhus har under perioden bl a investerat ca 6,1 mkr i ombyggnad av Olsgården samt ca 2,7 mkr i energiåtgärder. Bland Miljötekniks större investeringar under perioden märks för Vatten och avlopp: Vattenledning mellan Kallinge Ronneby (4 mkr) samt pågående investering i överföringsledning Trolleboda Väbynäs (4,7 mkr). För rörelsegrenen Fjärrvärme har man investerat i en tredje panna i Häggatorp (5,9 mkr). Finansiering I nedanstående följer en förenklad redovisning av periodens kassaflöde: Kommunkoncernen (mkr) Den löpande verksamheten Internt tillförda medel 147 Förändring rörelsekapital Investeringsverksamheten Investeringar 142 Sålda materiella anl tillg 2 Förändring fin anl tillg 140 Finansieringsverksamheten Långfristiga lån Förändring kassan 38 Kommunen (mkr) Den löpande verksamheten Internt tillförda medel 83 Förändring rörelsekapital 9 74 Investeringsverksamheten Investeringar 88 Sålda materiella anl tillg 2 Förändring fin anl tillg Finansieringsverksamheten 86 Långfristiga lån Förändring kassan 37 Kommunkoncernen har lån med rörlig ränta till drygt 68% av den totala lånestocken på drygt 2 mdr kr. Motsvarande siffra för kommunen är ca 80%, vars nettolåneskuld uppgår till ca 481 mkr. Nyckeltal Nettokostnadens andel av skatteintäkter och statsbidrag (%): Pr 2010 Nyckeltalet redovisas exklusive bolag och visar den andel som nettokostnaderna för verksamheten, inklusive finansnettot, tar i anspråk av de totala skatteintäkterna och generella statsbidragen. Tal över 100 innebär således en försvagning av kommunens finansiella ställning. 5 (7)

6 Soliditet (%), kommunkoncernen Kommunen Soliditetsmåttet visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Fr o m 2001 har soliditeten sjunkit, då den relativt omfattande nyinvesteringen huvudsakligen finansieras genom extern kapitalanskaffning. Det egna kapitalets andel av de totala tillgångarna har därmed reducerats. Ronneby Johan Sjögren Ekonomichef Peter Nordberg Controller 6 (7)

7 RESULTATRÄKNING MSEK "KOMMUNKONCERNEN" KOMMUNEN Verksamhetens intäkter 407,7 399,5 158,8 155,0 Verksamhetens kostnader , ,3-927,4-908,5 Avskrivningar * -102,1-97,1-43,3-42,3 I Verksamhetens nettokostn. -778,8-754,9-811,9-795,8 Skatteintäkter 689,6 680,2 689,6 680,2 Generella statsbidrag 159,5 121,7 159,5 121,7 Finansiella intäkter 3,8 3,1 10,4 7,9 Finansiella kostnader -27,4-41,2-8,1-13,7 II Resultat före eo poster 46,7 8,9 39,5 0,3 Extraordinära intäkter * Extraordinära kostnader * Uppskjuten skatt III Periodens resultat 46,7 8,9 39,5 0,3 BALANSRÄKNING MSEK "KOMMUNKONCERNEN" KOMMUNEN TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Materiella anläggninstillgångar 3 028, , , ,9 Finansiella anläggningstillgångar 9,1 9,1 447,9 447,3 SUMMA ANLÄGGN.TILLGÅNGAR 3 038, , , ,2 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd 31,6 30,9 25,0 25,1 Kortfristiga fordringar 107,3 108,9 81,2 70,9 Kassa och bank 5,8 43,8 2,5 39,6 SUMMA OMSÄTTN.TILLGÅNGAR 144,7 183,6 108,7 135,6 SUMMA TILLGÅNGAR 3 182, , , ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital 586,1 556,2 515,1 493,0 Periodens resultat 46,7 29,9 39,5 22,1 SUMMA EGET KAPITAL 632,8 586,1 554,6 515,1 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner 32,5 31,9 18,7 18,8 Övriga avsättningar 40,9 42,3 16,0 15,4 SUMMA AVSÄTTNINGAR 73,4 74,2 34,7 34,2 SKULDER Långfristiga skulder 2 120, ,4 825,3 850,3 Kortfristiga skulder 356,6 379,8 302,6 299,2 SUMMA SKULDER 2 476, , , ,5 SUMMA SKULDER O EGET KAP , , , ,8 7 (7)

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden

Delårsrapport. För perioden Delårsrapport För perioden 2016-01-01 2016-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01-2016-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden

Delårsrapport. För perioden Delårsrapport För perioden 2013-01-01 2013-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01-2013-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport 2011-07-31 Innehåll Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer