FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01"

Transkript

1 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 3 Val av mötesfunktionärer - ordförande - sekreterare - två justerare tillika rösträknare 4 Godkännande av dagordningen 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 6 Revisorernas berättelse 7 Beslut om ansvarsfrihet 8 Fastställande av verksamhetsplan och budget 9 Val av sektionsstyrelse - * ordförande (för 1 år) - * 2 ledamöter (för 2 år) - * 3 ersättare (för 1 år) - * fyllnadsval för 1 ordinarie ledamot (för 1 år) 10 Val av revisorer - revisor (för 2 år) - 2 revisorsersättare (för 1 år) - 11 Val av 9 ombud och ersättare till avdelningens ombudsmöte (antal fastställs av avdelningsstyrelsen) 12 Anmälan av arbetsplatsombud 13 Val av valberedning 14 Motioner 15 Övriga frågor 16 Mötets avslutande

2 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 VERKSAMHETSBERÄTTELSE För FACKFÖRBUNDET ST AVDELNING 221, SEKTION Sektionens organisation och medlemsantal Sektionen organiserar personal vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Grimsö, Skinnskatteberg, Lysekil, Drottningholm, Öregrund, Älvkarleby och på ett fåtal andra orter i landet. Medlemsantalet var vid årets slut 312 (323) aktiva medlemmar, 0 (2) studerandemedlemmar och 96 (94) pensionärer (föregående års siffror inom parentes). Styrelsens sammansättning: Styrelsen har sedan årsmötet haft följande sammansättning: Ledamöter Lotta Olsson ordförande Roger Andersson vice ordförande Michael Eklund ledamot Karin Selin-Wretling ledamot, sekreterare Vakant ledamot Ersättare Erika Kjellén Björn Ardestam Katarina Nordström Helen Alstergren har under året varit adjungerad till styrelsen och haft uppdraget som kassör. Då det varit svårt att hitta någon som vill ställa upp som ordinarie ledamot i sektionsstyrelsen fick styrelsen i uppdrag av årsmötet att försöka hitta någon/några intresserade under verksamhetsåret och i så fall adjungera dem till styrelsen. Vi har därför adjungerat Annlouise Jansson under senare delen av Revisorer Revisorsersättare Bo Aspman Sonja Jansson Erika Häggström Anders Eriksson Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden. Till varje sammanträde har ersättarna varit kallade. Ersättarna har i varierande grad deltagit i sektionens arbete. Efter årsmötet hölls under en dag planeringskonferens på Krusenbergs herrgård strax utanför Uppsala där styrelsen planerade för arbetet under året.

3 Till valberedning utsåg årsmötet Anna-Greta Haglund (sammankallande) och Helena Pettersson med Carl Brunius som ersättare. Sektionens representation Förbundsstämman Lotta Olsson ordinarie Förhandlingsrådet Lotta Olsson ordinarie Kongressombud Lotta Olsson ordinarie Avd 221 Lotta Olsson ordförande Roger Andersson vice ordförande Michael Eklund ledamot Karin Selin-Wretling ledamot, Anna-Greta Haglund ersättare för Lotta Olsson Vakant ersättare för Roger Andersson Helena Pettersson ersättare för Michael Eklund Vakant ersättare för Karin Selin-Wretling Avdelningsrevisorer Bo Aspman ordinarie Sonja Jansson ordinarie Erika Häggström ersättare Anders Eriksson ersättare Ombud vid Avd 221:s ombudsmöte Ersättare: Anne-Britt Brinkhagen, Universitetsdjursjukhuset Gunnel Fransson, Livsmedelsvetenskap Anna-Greta Haglund, Husdjurens utfordring och vård Erica Häggström, Skoglig Mykologi och Växtpatologi Janicka Nilsson, Livsmedelsvetenskap Katarina Nordström, Kliniska Vetenskaper Helena Pettersson, Husdjursgenetik Harriet Staffans, Husdjursgenetik Monica Östman, JEP Personalenheten Björn Ardestam, Akvatiska Resurser Claes Bergstöm, Intendenturen BioCentrum Erika Kjellén, Ekonomiavdelningen SLU:organ Styrelsen Roger Andersson personalföreträdare Personalansvarsnämnd Roger Andersson personalföreträdare Fakultetsnämnd, NL Roger Andersson personalföreträdare Lotta Olsson ersättare Fakultetsnämnd, VH Lotta Olsson personalföreträdare Roger Andersson ersättare

4 Ordförandekonferens för Lotta Olsson Arbetsmiljö och säkerhet Roger Andersson (OK-AS) ordinarie ersättare Ordförandekonferens för Roger Andersson ordinarie Lika villkor (OK-LV) Lotta Olsson ersättare Regionala arbetsmiljö- Karin Selin-Wretling ordinarie kommittén, Ultuna vakant ersättare Rekryteringsgrupp för ut- Roger Andersson seende av rektor/prorektor vakant ordinarie ersättare Hörandeförsamling för Bo Aspman ordinarie utseende av rektor/ Anders Eriksson ersättare prorektor Arbetsgruppen för Roger Andersson ordinarie finansiering av högre vakant ersättare akademiska anställningar Utbildningsnämnd Helen Alstergren ordinarie Vakant ersättare Arbetsgrupp för översyn Roger Andersson ordinarie av organisationen kring Michael Eklund ersättare Arbetsmiljö och lika Karin Selin Wretling ersättare villkor Intendenturråd, Lotta Olsson ordinarie BioCentrum Roger Andersson ersättare Intendenturråd, Lotta Olsson ordinarie Ekologi vakant ersättare Intendenturråd, Lotta Olsson ordinarie MVM vakant ersättare Årsmöte Sektionens årsmöte hölls i Undervisningshusets sal G den 12 mars Till mötet var Helena Aram och Yeter Saritas från Försäkringskassan inbjudna för att informera oss om vilka rättigheter och skyldigheter vi som anställda har när det gäller rehabilitering och vilka regler som gäller om man blir sjuk. Efter deras föredragning genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till mötesordförande valdes Anna-Greta Haglund och Helena Pettersson till mötessekreterare. Årsmötet avslutades som traditionen bjuder med en lättare måltid på Ultunarestaurangen. AO, SKO och medlemsmöten samt övriga aktiviteter Under 2014 har det inte blivit så många institutionsbesök som vi hoppades men det har däremot varit ett antal medlemmar som fått individuellt stöd av olika slag. Till exempel med stöd vid rehabmöten eller i samtal med chefer.

5 I april bjöds medlemmarna på en teater med Uppsalaanknytning men även med koppling till det statliga området då vi såg Fallet Kapten klänning som handlar om fd länspolismästaren i Uppsala län Göran Lindberg som dömdes till sex års fängelse för bland annat grov våldtäkt och misshandel. Smeknamnet Kapten klänning fick han på grund av sitt engagemang för jämställdhet och sitt arbete med att rekrytera kvinnor till Polishögskolan. Sektionsstyrelsens ledamöter och ersättare deltog i en utbildning/konferens i avdelningens regi i Bergendal i september. Alla sektioner var inbjudna och vi hade många trevliga diskussioner om Under ST-veckan i oktober hade vi en synlighetsaktivitet i MVM-huset tillsammans med Emelie Hedén Eklund och Abdulahi Warsame från förbundet. Vi bjöd på fika och pratade fackliga frågor med de som var intresserade. Förhandlingar vid SLU Förhandlingsansvaret ligger på avd 221 med Lotta Olsson som förhandlingsansvarig i egenskap av avdelningsordförande. Flera av sektionsstyrelsens ledamöter har aktivt deltagit i förhandlingarna. Tisdagsförhandlingarna rör i huvudsak tillsättningsärenden men även omorganisationer, övertaligheter, liksom varsel om att tidsbegränsade anställningar inte kommer att förlängas mm. Under 2014 har mycket fokus legat på uppdatering av lokala kollektivavtal. Under hösten genomfördes den andra lönerevisionen inom ramen för avtalet RALS Information Sektionen lägger ut viss information på hemsidan För information av mer tillfällig karaktär skickar vi oftast e-post. Är det ett evenemang läggs informationen även ut i vårt kalendarium på hemsidan. Vi har även en sida på Facebook där vi lägger ut information av mer allmän karaktär, besök oss gärna! Sektionens ekonomi Redovisas separat Slutord Citatet från TCO-skriften Makt och rätt håller än och vi hoppas att fler av våra oorgansierade kollegor inser detta och organiserar sig. Fackföreningen är en inflytandeorganisation. Dess verksamhet syftar ytterst till att öka de enskilda arbetstagarnas möjligheter att själva styra sitt eget arbete och att utforma sitt eget liv. Den bärs av en strävan efter frigörelse från materiell nöd, från orättvisa, och från godtycklig maktutövning. Den fackliga idén utgår från att vad inte en klarar ensam klarar många tillsammans. Sektionsstyrelsen vill slutligen tacka alla arbetsplats- och skyddsombud för deras insatser under det gångna verksamhetsåret. Uppsala i februari

6 Lotta Olsson Roger Andersson Karin Selin-Wretling Michael Eklund Erika Kjellén Katarina Nordström Björn Ardestam Annlouise Jansson Helen Alstergren

7 ST avd 221 sektion 01 RESULTATRÄKNING Budget 2014 Intäkter Medlemsavgifter Räntor S:a intäkter Kostnader Möten (Styrelsemöten, planeringskonf) Kulturaktivitet Studier (styrelse, förtoendevalda, medl) Information Skatter och soc avgifter Till styrelsens förfogande Årsmöte Exp. kostn Arvoden S:a kostn Resultat Bokslutsdispositioner Skatt pga. ändrad beskattning Totalt Enligt nya rutiner utbetalas arvoden nu efter årsmötet, därav ingen kostnad för detta under 2014

8 Korrigerad version ST avd 221 sektion 01 Balansräkning TILLGÅNGAR Postgiro Girokapital Fordringar ST Skattekonto S:a tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Div skulder Skulder skattemyndigheter Upplupna skatter och soc avgifter Innehållen skatt S:a skulder Eget kapital Eget kapital Årets överskott S:a Eget kapital S:a Skulder och Eget kapital

9 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Förslag till verksamhetsplan 2015 ST:s hjärtefrågor som vi ska fortsätta att driva i verksamheten är: Lön och andra anställningsvillkor Utveckling och inflytande i arbetet Jämställdhet och mångfald (lika villkor) Arbetsmiljö Trygghet Klimatsmarta arbetsplatser Att värva nya medlemmar är även fortsättningsvis en av förbundet prioriterad uppgift, i förbundets uppdrag ingår att bibehålla eller helst öka organisationsgraden, här har vi tyvärr inte lyckats. Medlemsantalet har sjunkit även under Främst är det blivande pensionärer som väljer att gå ur och vi lyckas inte rekrytera nya medlemmar i samma takt som medlemmarna av olika anledningar lämnar SLU och sektionen. Det är viktigt att såväl styrelsen som lokala arbetsplatsombud och medlemmar satsar arbete och engagemang i den uppgiften. Medlemmarna är våra bästa ambassadörer. Arbetsmiljöfrågorna behöver få större utrymme inom SLU. Därför vill vi lyfta frågan i kontakterna med vår arbetsgivare. Vi har dessutom tagit upp frågan om utbildning av sektionsstyrelserna i arbetsmiljöfrågor till avdelningsnivå. Det är viktigt att hålla våra medlemmar informerade. Sektionen har en ambition att utveckla och förbättra de elektroniska informationskanalerna och hemsidan. Sektionen skall också verka för att göra förbundet mer synligt på andra sätt. Sektionen ska bjuda in någon eller några intressanta föreläsare under verksamhetsåret (alla förslag är välkomna). Under hösten 2015 kommer lokal lönerevision att genomföras med stöd av vårt nya 3-åriga avtal. Arbetsgivaren vill gärna tillämpa lönesättande samtal i större utsträckning och det kan bli aktuellt även för STs medlemmar på särskilt utvalda arbetsplatser att få möjlighet att prova på detta, vårt krav är att det ska vara frivilligt. Om det blir aktuellt kommer arbetsgivarens utbildningsinsatser att behöva balanseras med utbildningsinsatser från vår sida. Sektionen har som mål att kunna erbjuda medlemmarna någon kulturaktivitet, gärna i samarbete med andra ST-sektioner i Uppsala. En del av sektionens kapital kan här bli aktuell att ta i anspråk. Sektionen hemställer att årsmötet beslutar att fastställa riktlinjer för årets arbete enligt ovan. Sektionsstyrelsen

10 ST avd 221 sektion 01 BUDGET 2015 Budget 2015 Budget 2014 Intäkter Medlemsavgifter Räntor S:a intäkter Kostnader Möten o sammankomster Kulturaktivitet Studier Information Skatter och soc avgifter Till styrelsens förfogande Årsmöte Exp. kostn Arvoden Bilersättn skattefritt S:a kostn Resultat Underskottet ska tas av kapitalet

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 1 april 2014 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer