Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering mars 2015 Avser perioden

2 Sida: 2 av 16

3 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/ Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att bemyndiga chefen för Arbetsmarknadsdepartementet att under 2014 besluta om bidrag till centrala partsorganisationer för särskilda främjandeinsatser för att öka kunskapen om och användningen av. Syftet är att bidra till att fler unga kvinnor och män ska få möjlighet till anställning. Bidrag får lämnas till centrala partsorganisationer som ansöker om medel för att under 2014 utarbeta eller sprida information om och främja användningen av kommande eller existerande. En förutsättning för bidrag är att organisationen själv har slutit eller avser göra detta eller har medlemsorganisationer i motsvarande situation. Mottagaren av bidrag ska senast den 31 januari 2015 redovisa hur medlen har använts och vilka insatser som har genomförts. Redovisningen ska lämnas till Kammarkollegiet och Arbetsförmedlingen. Ej förbrukade medel ska senast den 31 december 2014 återbetalas till Kammarkollegiet. Arbetsförmedlingen ska sammanställa inkomna redovisningar och senast den 31 mars 2015 lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har föredragits av kvalificerad handläggare Helene Ulman Lilja. I den slutliga handläggningen har avdelningschef för Avdelningen Nationella kunder Said Maroufkhani och kvalificerade handläggare Birgitta Falkeborn och Soledad Grafeuille deltagit. Mikael Sjöberg Helene Ulman Lilja

4 Sida: 4 av 16

5 Sida: 5 av 16 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Metod Data Avgränsningar Resultat och analys Redovisningar av beviljade medel för främjandeinsatser Användningen av beviljade medel för främjandeinsatser Parternas reflektioner kring beviljade medel för främjandeinsatser Förlängd projekttid för främjandeinsatser Diskussion... 14

6 Sida: 6 av 16 Sammanfattning I januari 2014 beslutade regeringen att bemyndiga chefen för Arbetsmarknadsdepartementet att under 2014 besluta om bidrag till centrala partsorganisationer för särskilda främjandeinsatser för att öka kunskapen om och användningen av. Bidragen avsåg centrala partsorganisationer som ansökt om medel för att utarbeta eller sprida information om och främja användningen av kommande eller existerande. Parterna uppdrogs att senast den 31 januari 2015 redovisa till Kammarkollegiet och Arbetsförmedlingen hur medlen har använts och vilka insatser som har genomförts. Arbetsförmedlingen uppdrogs att senast den 31 mars 2015 lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet. Totalt kronor har beviljats för särskilda främjandeinsatser avseende. Medlen har utbetalats till sammantaget 14 centrala partsorganisationer och en större andel av tilldelade medel har förbrukats. Ett antal organisationer har beviljats förlängning av tiden för att förbruka beviljade medel. 1 I denna rapport presenteras en sammanställning av de tio redovisningar som har inkommit till Arbetsförmedlingen under perioden Flertalet av partsorganisationerna har projektanställt en projektledare för arbetet med implementering och informationsinsatser. Till genomförda insatser hör huvudsakligen konferenser och seminarier för arbetsgivare och fackliga samt framtagande av informationsmaterial, såsom broschyrer, filmer och information på parternas hemsidor. Medlen har även använts för framtagande av handledarstöd och mallar för utbildningsplaner. En majoritet av parterna upplever att medlen för främjandeinsatser har uppfyllt sitt syfte och medfört en rad positiva erfarenheter. Till dessa kan nämnas det partsgemensamma samarbetet mellan arbetsgivare och fackliga samt arbetet med att underlätta för en framtida kompetensförsörjning. Ett flertal redovisningar belyser vidare att det föreligger ett fortsatt stort behov av informationsspridning samt ett fortsatt behov av stöd i arbetet med att utforma handledarstöd och utbildningsplaner. 1 Dessa redovisningar inkommer under 2016, se del Förlängd projekttid för främjandeinsatser. 2 Se del Användningen av beviljade medel för främjandeinsatser, Tabell 1.

7 Sida: 7 av Inledning 1.1 Bakgrund Den 9 januari 2014 beslutade regeringen att bemyndiga chefen för Arbetsmarknadsdepartementet att under 2014 besluta om bidrag till centrala partsorganisationer för särskilda främjandeinsatser för att öka kunskapen om och användningen av. 3 Syftet var att bidra till att fler unga kvinnor och män ska få möjlighet till anställning. Regeringen bemyndigade samtidigt chefen för Arbetsmarknadsdepartementet att uppdra åt Kammarkollegiet att betala ut medel till de organisationer som beviljats sådana. Bidragen avsåg centrala partsorganisationer som ansökt om medel för att utarbeta eller sprida information om och främja användningen av kommande eller existerande. En förutsättning för bidrag var att organisationen själv hade slutit eller avsåg att göra detta eller hade medlemsorganisationer i motsvarande situation. Parterna uppdrogs att senast den 31 januari 2015 redovisa till Kammarkollegiet och Arbetsförmedlingen hur medlen har använts och vilka insatser som har genomförts. Arbetsförmedlingen uppdrogs att sammanställa inkomna redovisningar och senast den 31 mars 2015 lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). För att underlätta parternas arbete med att redovisa medlen har Arbetsförmedlingen formulerat och kommunicerat ett antal frågeställningar till parterna. Utifrån dessa frågeställningar har Arbetsförmedlingen sammanställt inkomna svar avseende hur främjandemedlen har använts samt parternas reflektioner kring genomförda främjandeinsatser och resultat. Parternas redovisade svar ligger till grund för denna rapport. 3 A2014/56/A. Bidrag enligt bemyndigandet får, tillsammans med bidrag enligt regeringens bemyndigande med dnr 2014/57/A respektive dnr 2014/1586/A, uppgå till högst 30 miljoner kronor. För ytterligare information om yrkesintroduktionsanställningar hänvisas till Arbetsförmedlingens återrapport den 20 februari 2015.

8 Sida: 8 av Metod 2.1 Data Redovisade uppgifter om hur medlen avseende främjandeinsatser har använts bygger på av Arbetsförmedlingen manuellt hanterade redovisningar som har inkommit från parterna till Arbetsförmedlingen under perioden För att underlätta för parterna att genomföra redovisningen har Arbetsförmedlingen formulerat och kommunicerat ett antal frågeställningar till parterna. Frågorna fokuserar på hur medlen har använts samt reflektioner och slutsatser avseende genomförda insatser och resultat: 1. Hur har avtalen om yrkesintroduktionsanställningar uppmärksammats och spridits? 2. Har insatsernas syfte och målsättning uppfyllts? 3. Vilka insatser har genomförts och hur många arbetsgivare eller fackliga representanter har tagit del av insatserna? 4. Vilka positiva eller negativa erfarenheter har arbetet med främjandemedel gett? 5. I vilken utsträckning har främjandemedel använts för att sprida erfarenheter? 6. Finns önskemål om ytterligare aktiviteter och i så fall vilka? 7. I de fall beviljade medel inte har använts fullt ut, hur mycket har inte använts och vad var orsaken till detta? 2.2 Avgränsningar Redovisningar från de parter som har beviljats förlängning av tiden för att bruka beviljade medel ingår inte i denna sammanställning. Dessa uppgifter kommer att kunna redovisas efter den 31 januari Se del Förlängd projekttid för främjandeinsatser.

9 Sida: 9 av Resultat och analys Totalt kronor har beviljats för särskida främjandeinsatser avseende. Medlen har utbetalats till 14 partsorganisationer. En större andel av tilldelade medel har förbrukats. Ett antal parter har dock återbetalat en mindre del av tilldelade medel, i enlighet med tabell 1 nedan. 3.1 Redovisningar av beviljade medel för främjandeinsatser Under perioden har totalt tio redovisningar om främjandeinsatser avseende inkommit till Arbetsförmedlingen Användningen av beviljade medel för främjandeinsatser Majoriteten av partsorganisationerna har projektanställt en projektledare eller informatör på hel- eller deltid för arbetet med implementering och informationsinsatser. I tabell 1 nedan redovisas en sammanställning av de genomförda insatserna. Sammanställningen visar att medlen huvudsakligen har använts för informationsinsatser i form av konferenser för arbetsgivare och fackliga samt framtagande av informationsmaterial. Arbetsgivare har kontaktats via telefon, brevutskick och genom företagsbesök och goda exempel har spridits via erfarenhetsutbyten på seminarier och genom intervjuer, reportage och informationsfilmer. Beviljade medel har även använts för framtagande av handledarstöd och mallar för utbildningsplaner samt uppdatering av parternas hemsidor med information om yrkesintroduktionsanställningar. Merparten av beviljade medel har förbrukats. I de fall medel inte har förbrukats har orsaken varit att de faktiska kostnaderna har varit lägre än de beräknade utgifterna.

10 Sida: 10 av 16 Tabell 1. Sammanställning av parternas användning av beviljade medel för främjandeinsatser avseende, per avtalsområde. Avtalsområde Genomförda insatser Spridande av erfarenheter Ej förbrukade medel Almega Fastighetsarbetsgivare, KFO, Fastighetsanställdas förbund och Kommunal EIO och Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas förbund och Almega Hotell- och restaurangfacket och Visita Konferenser för arbetsgivare och fackliga. Framtagande av utbildnings- och handledarmaterial samt informationsbroschyr och digital information. Information via telefon till ett större antal arbetsgivare. Framtagande av informationsbroschyrer och -filmer, hemsida om YA, deltagande på elmässan, informationsträffar. Konferenser med ett större antal fackliga och ombudsmän. Projekt kopplat till branschens yrkesnämnd. Företagsbesök. Stödmaterial i form av loggböcker, mallar för utbildningsplaner och handledarstöd. Information till medlemmar via möten och informationsmaterial. Framtagande av IT-verktyg för stödstrukturer och instruktioner avseende utbildning och handledning. Fokus på framtagande av informationsmaterial. Informationsfilm och broschyrer. Informationsbroschyr, enkätundersökning och checklista på hemsidan. Hemsida, sociala medier. Besök hos branschrepresentanter. Större delen är förbrukad. Konsultarvode för extern konsult uteblev vilket ledde till minskade kostnader. Kostnader för mässor och lokaler blev lägre än beräknat kronor har ej förbrukats. Samtliga medel förbrukade. Samtliga medel förbrukade. IF Metall och Industriarbetsgivarna Brevutskick och informationsbroschyrer till medlemsföretag och fackliga. Information på Exempelsamling på utbildnings- och handledarplanering. Industrigemensam konferens, seminarier, Kostnader för företagsbesök, konferenser

11 Sida: 11 av 16 IF Metall och Teknikföretagen hemsidan. filmer. och regionala möten har varit lägre än förväntat kronor har ej förbrukats. Partsgemensamma möten för arbetsgivare och fackliga i samarbete med AF. Framtagande av informationsmaterial. Webbundersökning och intervjuer. Spridande av goda exempel genom filmer, artiklar och reportage. Samtliga medel förbrukade. IKEM och IF Metall Skogsindustrierna Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet Information till arbetsgivare och fackliga via företagsbesök. Framtagande av informationsmaterial och filmer. Företagsbesök, informationsträffar och information till företag via telefon. Företagsbesök via kontrakterad informatör. Framtagande av trycksaker. Information till arbetsgivare via möten och informationsmaterial. Riktade insatser till skolor. Kampanj om YA på hemsidan. Information via intranät och pressmeddelanden. Partsgemensamma avtalskonferenser och möten med arbetsgivare. Partsgemensam konferens om YA som ett strategiskt kompenensförsörjningsverktyg. Spridande av information genom medlemstidningar och nyhetsbrev. Löpande information till företagsrådgivare och ombudsmän. Erfarenhetsutbyte genom föreläsningar, seminarier och möten. Framtagande av informationsmaterial och information om goda exempel via hemsidan. Uteblivet delprojekt samt delade kostnader med andra partsorgansationer. Ca kronor har ej förbrukats. Samtliga medel förbrukade. Samtliga medel förbrukade. Samtliga medel förbrukade, med undantag för kronor. Källa: Till Arbetsförmedlingen inkomna redovisningar från parterna under perioden

12 Sida: 12 av Parternas reflektioner kring beviljade medel för främjandeinsatser I tabell 2 nedan presenteras en sammanställning av parternas slutsatser och reflektioner kring förbrukade medel för främjandesinsatser. Av sammanställningen framgår att en majoritet av parterna upplever att medlen för främjandeinsatser har uppfyllt syftet med desamma och har medfört en rad positiva erfarenheter. Till dessa kan framför allt nämnas det partsgemensamma samarbetet mellan arbetsgivare och fackliga. Även arbetet för att främja en framtida kompetensförsörjning och möjligheten att ta fram stödverktyg för handledning och utbildningsplaner har lyfts fram som positiva resultat. Erfarenheter av mindre positiv karaktär är exempelvis den upplevda svårigheten att tolka 3 förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar avseende definitionen av relevant yrkeserfarenhet. Ett antal parter beskriver vidare att proceduren avseende yrkesintroduktionsanställningar kan upplevas som byråkratisk med tidskrävande administration, exempelvis vad gäller upprättandet av utbildningsplaner. I flertalet redovisningar nämns att det tar tid att implementera en ny anställningsform. Arbetsförmedlingen instämmer med parterna vad gäller att implementering av nya anställningsformer och insatser tar tid. Gällande de påtalade svårigheterna att tolka aktuell förordning har Arbetsförmedlingen förtydligat informationen till arbetsförmedlare om stöd för yrkesintroduktionsanställningar och dialog med departement och arbetsmarknadens parter sker kontinuerligt. Ett flertal av redovisningarna belyser att det föreligger ett fortsatt stort behov av informationsspridning. Flera parter lämnar också önskemål om fortsatt ekonomiskt stöd i arbetet med att ta fram handledarstöd och utbildningsplaner.

13 Sida: 13 av 16 Tabell 2. Sammanställning av parternas reflektioner kring beviljade medel för främjandeinsatser avseende, utifrån antal svarande. Antal svarande Positiva erfarenheter Negativa erfarenheter Önskemål om ytterligare aktiviteter - Partsgemensamt - Stort behov av fortsatt samarbete där informationsspridning. - Implementering tar arbetsgivare och tid (nytt arbetssätt). fackliga har arbetat tillsammans. - Framtida kompetensförsörjning gynnas. - Stödverktyg för handledning och utbildningsplaner (framför allt inom el) skapas. - Möjliggör informationsspridning (från AF och parter). - Ökat intresse för YA genom informationsinsatser. - Ökat antal YAanställningar. - Svårigheter att tolka förordning och regelverk (förordningens 3 ). - Byråkratisk procedur. - Tidskrävande administration (ex. utbildningsplan). - YA konkurrerar med andra anställningsformer. - Önskemål om fortsatt ekonomiskt stöd. - Fortsatt stöd för handledning och utbildningsplaner. - Stöd behövs för att säkra kompetensförsörjningen inom bl.a. industrin inför kommande pensionsavgångar. - Behov av central samordning på AF och inom arbetsgivarorganisationer. Källa: Till Arbetsförmedlingen inkomna redovisningar från parterna under perioden Förlängd projekttid för främjandeinsatser Arbetsmarknadsdepartementet har beviljat ansökningar från ett antal parter att använda beviljade medel för främjandeinsatser även under Parterna ska redovisa hur medlen har använts och vilka informationsinsatser som har genomförts under 2014 och Redovisningen ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast den 31 januari Arbetsförmedlingen ska senast den 31 mars 2016 sammanställa inkomna redovisningar och överlämna en samlad redovisning till Regeringskansliet. 5 I enlighet med regeringsbeslut (dnr. A2014/4360/A och dnr. A2014/4395/A) kan redan beviljade medel för främjandeinsatser avseende och studentmedarbetaravtal användas även under 2015 av Sveriges Kommuner och Landsting/Arbetsgivarförbundet Pacta, Akademiker Alliansen och Allmän kommunal verksamhet. Detsamma gäller för Industriarbetsgivarna och GS-facket (A2014/3718/A), Trä- och Möbelföretagen och GS-facket (A2014/3720/A) samt Grafiska Företagen och GS-facket (A/2015/6/A).

14 Sida: 14 av Diskussion Arbetsförmedlingens slutsatser efter sammanställningen av inkomna redovisningar går väl i linje med den återrapport om yrkesintroduktionsanställningar som lämnades till Regeringskansliet den 20 februari För att möta parternas uppfattning om ett fortsatt behov av informationsspridning kommer Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis att arbeta för att nå ut med information om yrkesintroduktionsanställningar till unga. Vidare kommer Arbetsförmedlingens interna vidareutbildning om yrkesintroduktionsanställningar att genomföras kontinuerlig efter behov under I det fortsatta utvecklingsarbetet kommer fortsatt dialog att föras med bland andra Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA), Statskontorets referensgrupp och Samverkansgruppen för utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

15 Sida: 15 av 16

16 Sida: 16 av 16

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Slutrapport Validering av nyanländas yrkeskompetens (VINN-projektet) 1 (27) Datum: 2012-02-13 Diarienr: YH 2012:80

Slutrapport Validering av nyanländas yrkeskompetens (VINN-projektet) 1 (27) Datum: 2012-02-13 Diarienr: YH 2012:80 Slutrapport Validering av nyanländas yrkeskompetens (VINN-projektet) 1 (27) Datum: 2012-02-13 Diarienr: YH 2012:80 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (27) Sammanfattning Uppdraget Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b

Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 15 juni 2012 Sida: 2 av 22 Sida: 3 av 22 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Lönebidrag - 11a och b Arbetsförmedlingen

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer