Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering februari 2015 Avser år 2014

2 Sida: 2 av 36

3 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/ Datum: 20 februari 2015 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg i myndighetens arbete för att unga arbetslösa kvinnor och män ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska den 1 april och den 1 augusti 2014 samt i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa - antalet ansökningar om stöd, - hur stor andel av ansökningarna som har beviljats respektive inte beviljats, - hur såväl det totala antalet ansökningar som de ansökningar som har beviljats respektive inte har beviljats fördelar sig på olika avtalsområden, - hur stor andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa, och - vilka grunderna för avslag huvudsakligen varit vad gäller ej beviljade ansökningar. Arbetsförmedlingen ska, där så är möjligt, bistå de myndigheter som har fått i uppdrag av regeringen att följa upp stödet för yrkesintroduktionsanställningar med den information och statistik som dessa efterfrågar. Beslut i detta ärende har fattats av biträdande generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av kvalificerad handläggare Helene Ulman Lilja. I den slutliga handläggningen har enhetschef vid Avdelningen Nationella kunder Soledad Grafeuille och avdelningschef för Avdelningen Nationella kunder Said Maroufkhani deltagit. Clas Olsson Helene Ulman Lilja

4 Sida: 4 av 36

5 Sida: 5 av 36 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Vidtagna åtgärder Genomförda insatser i samband med förordningsändring Fördjupad utbildning för arbetsförmedlare Vidareutveckling av information till arbetsgivare Samordning i samarbetet med större företag Redovisning av främjandemedel Metod Data Avgränsningar Resultat och analys Antal ansökningar om stöd samt andel beviljade och ej beviljade ansökningar Ansökningar per avtalsområde Totala antalet ansökningar per avtalsområde Beviljade ansökningar per avtalsområde Ej beviljade ansökningar per avtalsområde Huvudsakliga grunder för avslag för ej beviljade ansökningar Andel beviljade beslut som avsett arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen Informations- och utbildningsinsatser Externa insatser Stöd till arbetsgivare och parter Extern information Samverkan och samordning Interna insatser Information och utbildning Uppföljning och utvärdering Diskussion Externa utmaningar och framgångsfaktorer Externa utmaningar Externa framgångsfaktorer... 29

6 Sida: 6 av Interna utmaningar och framgångsfaktorer Interna utmaningar Interna framgångsfaktorer Planerade åtgärder Information om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Ett effektiviserat systemstöd...31 Bilaga 1. Branschspecifika avtal för yrkesintroduktionsanställningar... 32

7 Sida: 7 av 36 Sammanfattning Under perioden har 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar inkommit till Arbetsförmedlingen. Av dessa har 902 ansökningar, motsvarande 90 procent, beviljats och 95 ansökningar, motsvarande 10 procent, avslagits. Av 902 beviljade beslut avser 290 beslut, motsvarande 32 procent, kvinnor och 612 beslut, motsvarande 68 procent, män. Att en övervägande del av de beviljade besluten avser män kan härledas till att en större del av anställningarna har tillkommit inom traditionellt mansdominerade branscher. Det totala antalet inkomna ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelar sig på 36 avtalsområden. De beviljade besluten fördelar sig på 28 avtalsområden. Störst antal ansökningar har beviljats inom avtalen Teknikarbetsgivarna/ IF Metall, Elektriska Installatörsorganisationen/Elektrikerförbundet samt SKL/Svenska Kommunalarbetareförbundet. I november 2014 anställde Volvo närmare 400 personer på yrkesintroduktionsanställningar. De ej beviljade ansökningarna fördelar sig på fem olika avtalsområden. De främsta avslagsorsakerna är att det saknas kollektiv-/hängavtal och/eller avtal om yrkesintroduktion inom den bransch där arbetsgivaren är verksam samt att ungdomen redan är anställd hos arbetsgivaren vid ansökningstillfället. Av de sammantaget 902 beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar avser 475 personer, eller 53 procent, arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta är en mindre ökning sedan föregående återrapport i augusti Arbetsförmedlingen har under 2014 genomfört en rad insatser i arbetet med stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Till dessa hör bland annat externa informationsinsatser, en intern vidareutbildning och en specifikation av vad redovisningen av främjandemedel ska innefatta. Dessutom har en förstudie om ett utvecklat systemstöd påbörjats med syftet att underlätta ansökningsproceduren för arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har kontinuerligt under året samverkat med arbetsgivar- och fackliga organisationer samt bistått med information till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA), Statskontorets referensgrupp och Samverkansgruppen för utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. 1 Till identifierade framgångsfaktorer i arbetet med stöd för yrkesintroduktionsanställningar hör bland annat följande: 1 Representanter i delegation och grupper presenteras i del 2.1, Data.

8 Sida: 8 av Centrala, regionala och lokala samordningsfunktioner vid Arbetsförmedlingen och hos arbetsgivaren har varit gynnsamt för en god hantering av stödet. 2. En hos arbetsgivaren utarbetad och väl etablerad utbildningsplan samt en vana vid att ta emot och handleda lärlingar har underlättat mottagandet. 3. Arbetsförmedlingens samarbeten med andra myndigheter och parter har skapat centrala forum för dialog. Till identifierade utvecklingsområden och planerade åtgärder hör bland annat följande: 1. Arbetsgivarna behöver finna former för att kunna erbjuda utbildning och handledning av hög kvalitet. o o o Arbetsförmedlingen ser positivt på en samordnande funktion hos arbetsgivaren med ansvar för arbetet med yrkesintroduktionsanställningar och kommer att lyfta detta med arbetsgivare och parter. Delegationen för arbetsplatslärande inom yrkesintroduktionsanställningar (YA) har kommunicerat ett pilotprojekt bestående av regionala YA-stödjare som kan bistå arbetsgivare vid yrkesintroduktionsanställningar. Arbetsförmedlingen ser mycket positivt på en sådan möjlighet. Arbetsförmedlingen har tagit fram ett särskilt informationsmaterial riktat till arbetsgivare och kommer att utveckla detta efter behov. 2. Då de regelverk som omfattar stöd för yrkesintroduktionsanställningar kan upplevas som komplexa föreligger det en risk för att anställningsformen väljs bort till förmån för mer etablerade stödformer. o o Arbetsförmedlingen avser att även fortsatt genomföra den interna vidareutbildningen för att öka kunskapen om stödet och säkra en effektiv och rättssäker handläggning. Fortsatt fokus kommer att ligga på aktiva arbetsgivarkontakter för att sprida ökad kunskap om yrkesintroduktionsanställningar och tydliggöra syftet med detsamma. 3. Insatser behöver vidtas för att andelen kvinnor och utrikes födda som får en yrkesintroduktionsanställning ska öka. Arbetsförmedlingen har vidare identifierat utvecklingspotential inom offentlig sektor. o Fortsatt dialog om tänkbara åtgärder kommer att föras med aktuella samverkansmyndigheter och parter under 2015.

9 Sida: 9 av Inledning 1.1 Bakgrund Den 13 september 2013 uppdrog regeringen åt Arbetsförmedlingen att förbereda införandet av ett stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Utgångspunkten för uppdragets genomförande var det förslag som godkänts av EU-kommissionen den 2 juli samt vad regeringen angav i budgetpropositionen för 2014 om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. 3 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar trädde i kraft den 15 januari Syftet med yrkesintroduktionsanställningar är att stimulera arbetsgivare att anställa ungdomar under 25 år samt att underlätta övergången från utbildning till arbete för unga. Anställningarna ska omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, eller av ett hängavtal 4 till ett sådant kollektivavtal, och ska innehålla en andel med utbildning eller handledning. Anställningarna riktar sig till personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa. Det ekonomiska stödet till arbetsgivare omfattar lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning. 5 I enlighet med 6 förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar kan stöd lämnas om 1) den som anställs är mellan 15 och 24 år, 2) anställningen omfattar minst 75 procent av heltid under minst sex månader, och 3) utbildning eller handledning sammantaget uppgår till minst 15 procent av arbetstiden. Arbetsförmedlingen ska, enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014, använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg i myndighetens arbete för att unga arbetslösa kvinnor och män ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kommer i denna rapport, i enlighet med regleringsbrevet, att redovisa följande: 2 Statligt stöd SA (2013/N) Sverige. Ordning för sysselsättningsstöd för unga arbetstagare, Bryssel den C (2013) 4053 final, Europeiska kommissionen. Hämtat den 13 januari Budgetpropositionen för Prop. 2013/14:1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknads och arbetsliv, s. 44. Utgiven den 18 september 2013, Finansdepartementet. 4 I och med förordningsändringen i 3 förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, som trädde i kraft den 1 augusti 2014, omfattas även hängavtal av förordningen. 5 Stödet består dels av en kreditering på arbetsgivarens skattekonto, motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen), dels ett ekonomiskt handledarstöd till arbetsgivaren på 115 kronor per dag.

10 Sida: 10 av 36 Antalet ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Hur stor andel av ansökningarna som har beviljats respektive inte har beviljats. Hur såväl det totala antalet ansökningar som de ansökningar som har beviljats respektive inte har beviljats fördelar sig på olika avtalsområden. Hur stor andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa. Vilka grunderna för avslag huvudsakligen har varit vad gäller ej beviljade ansökningar. Arbetsförmedlingen ska vidare, där så är möjligt, bistå de myndigheter som har fått i uppdrag av regeringen att följa upp stödet för yrkesintroduktionsanställningar med den information och statistik som dessa efterfrågar. I denna rapport redovisas vilka insatser som har gjorts för att uppfylla detta. För ytterligare rapportering om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, se tidigare lämnade återrapporter Vidtagna åtgärder Arbetsförmedlingens arbete med implementeringen av stöd för yrkesintroduktionsanställningar rapporterades senast den 1 augusti Antalet beslut om stöd har sedan dess ökat kontinuerligt. Sedan föregående återrapport har bland annat nedanstående åtgärder vidtagits Genomförda insatser i samband med förordningsändring Den 1 juli 2014 fattade regeringen beslut om ändring i förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Ändringen, som trädde i kraft den 1 augusti 2014, innebar att möjligheten att få stödet utökades till att omfatta även arbetsgivare som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation men som har tecknat ett hängavtal som hänvisar till ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion. Inför förordningsändringen tog Arbetsförmedlingen fram nya ansökningshandlingar samt uppdaterade intern och extern information vilket bidrog till ett smidigt genomförande av förändringen Fördjupad utbildning för arbetsförmedlare För att öka kunskapen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar internt vid myndigheten har en fördjupad utbildning om stödet tagits fram under hösten Ett flertal utbildningstillfällen har hållits under hösten och sedan januari 2014 har sammantaget drygt anställda inom Arbetsförmedlingen genomgått utbildningen. Dessutom har kontinuerliga chattillfällen för arbetsförmedlare hållits. 6 Arbetsförmedlingens återrapporteringar om yrkesintroduktionsanställningar lämnades den 15 november 2013, den 1 april 2014 samt den 1 augusti 2014.

11 Sida: 11 av Vidareutveckling av information till arbetsgivare Under hösten 2014 har en särskild sida riktad till arbetsgivare med information om, och villkor för, stöd för yrkesintroduktionsanställningar tagits fram och publicerats på Arbetsförmedlingens externa webbplats. 7 Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer har fått lämna synpunkter och förslag i framtagandet av sidan som bland annat innehåller följande information: Frågor och svar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Checklista för arbetsgivare om stöd yrkesintroduktionsanställningar. Ansökningsblanketter och faktablad. Länkar till anslutna arbetsgivarorganisationer. Uppföljningsblankett Samordning i samarbetet med större företag Arbetsförmedlingen har under 2014 haft flera goda samarbeten med arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Ett samarbete som särskilt kan lyftas som ett gott exempel är det så kallade Volvosteget där sammantaget omkring 400 yrkesintroduktionsanställningar för unga har kommit till stånd vid Volvos elva fabriker runt om i landet. Bakgrunden till det är bland annat behovet av nyanställningar och kompetensförsörjning inom branschen. Ytterligare framgångsfaktorer presenteras i del 6.1.2, Externa framgångsfaktorer Redovisning av främjandemedel Parterna ska redovisa hur främjandemedlen avseende yrkesintroduktionshanställningar har använts och vilka informationsinsatser som har genomförts under Arbetsförmedlingen ska senast den 31 mars 2015 sammanställa inkomna redovisningar och överlämna en samlad redovisning till Regeringskansliet. 9 Parterna har efterfrågat en ökad tydlighet avseende vad som ska redovisas till Arbetsförmedlingen och hur denna redovisning ska gå till. Arbetsförmedlingen har därför specificerat, och under hösten 2014 kommunicerat till parterna, att den som har beviljats medel för yrkesintroduktionsanställningar, ska redovisa följande till Arbetsförmedlingen: 7 Hämtat den 16 december Arbetsgivaren ska inom tre månader från det att stödet upphört lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har tagit fram en särskild blankett för detta ändamål. 9 I enlighet med regeringsbeslut (A2014/4395/A) taget den 18 december 2014, om ändring i besluten (A2014/57/A), (A2014/56/A), (A2014/1586/A), kan redan beviljade medel för främjandeinsatser avseende yrkesintroduktionsavtal och studentmedarbetaravtal användas även under 2015.

12 Sida: 12 av 36 En analys av behovet av främjandeinsatser. Vilka insatser som har genomförts och hur många arbetsgivare eller fackliga representanter som har tagit del av insatserna. I vilken utsträckning främjandemedlen har använts för att sprida erfarenheter. I de fall beviljade medel inte har använts fullt ut, orsaken till detta. Vilka eventuella önskemål som föreligger angående ytterligare aktiviteter. 2. Metod I denna rapport redovisas resultat för perioden i enlighet med Arbetsförmedlingens regleringsbrev för Redovisning görs vidare av vilka insatser som har genomförts i Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med stöd för yrkesintroduktionsanställningar samt identifierade utmaningar och framgångsfaktorer. 2.1 Data Redovisad statistik avseende beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar är hämtad från Arbetsförmedlingens datalager och avser Redovisad statistik avseende ej beviljade ansökningar bygger på data från manuellt hanterade underlag. 10 Dokumenterade erfarenheter är hämtade från möten med följande delegationer och grupper: Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) 11 Statskontorets referensgrupp 12 samt Samverkansgruppen för utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Under en övergångsperiod ( ) har avslagsbesluten hanterats manuellt via Arbetsförmedlingens marknadsområden. 11 Representanter från Almega, Fastighetsanställdas förbund, GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Svenska Kommunalarbetareförbundet, SKL, Svensk Handel och Teknikföretagen samt representanter från Arbetsförmedlingen och Skolverket. Delegationen biträds av ett sekretariat. 12 Representanter från GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, IF Metall, IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Industriarbetsgivarna, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Teknikföretagen och Trä- och möbelföretagen samt representanter från Arbetsförmedlingen, IFAU, Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket och Statskontoret. 13 Representanter från Arbetsförmedlingen, IFAU, Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket och Statskontoret.

13 Sida: 13 av Avgränsningar Redovisning kommer inte att göras utifrån företagsstorlek och bransch. Utfallet av en sådan jämförelse skulle bli missvisande då en arbetsgivare, Volvo, står för över 40 procent av de beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar som har fattats under Den statistiska redovisningen görs dock per avtalsområde, kön, inrikes och utrikes födda samt offentlig och privat sektor. Samverkansgruppen för utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar har av regeringen fått ett särskilt utvärderingsuppdrag. Arbetsförmedlingen kommer därför inte att utvärdera effekterna av stödet, effekter på lönespridningen och lönebildningen, effekter på sysselsättningen (inklusive dödvikts- och undanträngningseffekter), effekter på konkurrenssituationer eller effekter på mikroplanet avseende stöd för yrkesintroduktionsanställningar. 3. Resultat och analys 3.1 Antal ansökningar om stöd samt andel beviljade och ej beviljade ansökningar Under perioden har totalt 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar inkommit till Arbetsförmedlingen, i enlighet med tabell 1 nedan. Av dessa har 902 beviljats och 95 avslagits. 14 Av de beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställning, avser 290 kvinnor, motsvarande 32 procent, och 612 män, motsvarande 68 procent. Att en övervägande del av de beviljade besluten avser män kan härledas till att en större del av yrkesintroduktionsanställningarna har tillkommit inom traditionellt mansdominerade branscher. Sedan föregående återrapportering om stödet har andelen kvinnor som har tagit del av en yrkesintroduktionsanställning ökat från 24 till 32 procent. 15 En del av ökningen kan förklaras med att Volvo, som har anställt ett större antal personer under hösten 2014, aktivt har verkat för att uppnå en jämnare könsfördelning. Av de ej beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, avser 18 kvinnor, motsvarande 19 procent, och 77 män, motsvarande 81 procent. Andelen kvinnor som har beviljats stödet (32 procent) är således större än andelen kvinnor som har fått ett avslagsbeslut (19 procent). 14 Med antal beviljade ansökningar avses de ansökningar som genererat ett beslut med startdatum under den angivna perioden. 15 Arbetsförmedlingens återrapportering,, den 1 augusti 2014.

14 Sida: 14 av 36 Tabell 1. Antal beviljade och ej beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelat per kön under perioden Ansökningar Antal Kvinnor Män Total Beviljade Ej beviljade Total Källa: Arbetsförmedlingens datalager (beviljade) samt manuell hantering (avslag). Av de beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar avser 833 beslut, motsvarande 92 procent, inrikes födda och 69 beslut, motsvarande 8 procent, utrikes födda, i enlighet med tabell 2 nedan. Motsvarande fördelning avseende ungdomar i åldern som var anställda på ett Nystartsjobb i december 2014 var tydligt jämnare i jämförelse: 64 procent inrikes födda och 36 procent utrikes födda. 16 Den ojämna fördelningen av stöd för yrkesintroduktionsanställningar till inrikes respektive utrikes födda har uppmärksammats av Arbetsförmedlingen och kommer att lyftas med berörda parter, se del 6.1.1, Externa utmaningar. Tabell 2. Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelat per inrikes och utrikes födda under perioden Ansökningar Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Inrikes födda Antal Utrikes födda Total Arbetsförmedlingen har vidare uppmärksammat att störst antal yrkesintroduktionsanställningar förekommer inom privat sektor (87 procent), i enlighet med tabell 3 nedan. Detta kan till delar förklaras med att Volvo har anställt ett större antal personer på yrkesintroduktionsanställningar under hösten 2014, se del Totala antalet ansökningar per avtalsområde. En annan förklaring är samarbetet med ett större antal företag inom branscher som har visat intresse för att ta emot och introducera yngre arbetskraft. Arbetsförmedlingens bedömning är att det är troligt att det finns 16 Arbetsförmedlingens datalager, månadsstatistik, kvarstående i december Totalt antal personer (18-24 år) med Nystartsjobb i december 2014: 4 360, varav inrikes födda och utrikes födda.

15 Sida: 15 av 36 utvecklingspotential inom offentlig sektor vad gäller användningen av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Tabell 3. Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelat per sektor under perioden Ansökningar Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Offentlig sektor Antal Privat sektor Total Ansökningar per avtalsområde Totala antalet ansökningar per avtalsområde Det totala antalet ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår till totalt 997 och fördelar sig på olika avtalsområden, i enlighet med tabell 4 nedan. Inom ett antal avtalsområden har avtal om yrkesintroduktion tecknats, men arbetsgivaren har ännu inte ansökt om, eller beviljats stöd för, yrkesintroduktionsanställningar. Samtliga 36 branschspecifika avtal redovisas i bilaga 1. Flest ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställning förekommer inom avtalsområdena Teknikarbetsgivarna/IF Metall, Elektriska Installatörsorganisationen/Elektrikerförbundet samt SKL/Svenska Kommunalarbetareförbundet. Det större antalet beviljade beslut inom IF Metalls avtalsområden kan förklaras med att yrkesintroduktionsavtal har existerat inom aktuella avtalsområden sedan november samt att man inom branscherna har haft utvecklade system för introduktion, handledning och utbildning av ungdomar utifrån efterfrågan på arbetskraft. Det stora antalet nytillkomna beslut inom IF Metalls avtal härrör till det så kallade Volvosteget med närmare 400 nya beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar som fattades i november 2014 på ett antal orter i landet. Ett större antal beviljade beslut inom Elektrikerförbundets område beror troligen på ett upparbetat lärlingssystem inom branschen. Arbetsförmedlingens erfarenhet är vidare att 17 Teknikföretagen (2010). Avtal om yrkesintroduktion med IF Metall. I Information Teknikföretagens service till medlemsföretagen, nr. 10/2010. Stockholm: Teknikföretagen. Hämtat den 30 april 2014.

16 Sida: 16 av 36 det inom avtalsområdet ofta finns en etablerad utbildningsplan för unga och en vana vid att ta emot och handleda lärlingar. En trolig förklaring till det större antalet ansökningar inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde är att SKL redan 2013 genomförde informationskampanjer för arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar, bland annat 22 partsgemensamma konferenser, samt det faktum att kommuner i sig är stora organisationer med goda möjligheter till spridning av information. Tabell 4. Totala antalet ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelade per avtalsområde och kön under perioden Avtalsområde Antal ansökningar FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND Almega Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Almega Tjänsteförbunden (Serviceentreprenad) Almega Tjänsteförbunden (Specialserviceföretag) Fastigo GS-FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Sågverksindustrin) Grafiska Företagens Förbund (Förpackningsavtalet) Grafiska Företagens Förbund (Infomediaavtalet) Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) Trä- och möbelföretagen (Stoppmöbelindustrin) Trä- och möbelföretagen (Träindustrin) HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND Kvinnor Män Total Svensk Handel IF METALL Byggnadsämnesförbundet och Buteljglasindustrin (BÄF) Gruvornas Arbetsgivareförbund Industri- och kemigruppen (Allokemisk industri)

17 Sida: 17 av 36 Industri- och kemigruppen (Gemensamma metallavtalet) Industri- och kemigruppen (Glasindustrin) Industri- och kemigruppen (Kemiska Fabriker) Industri- och kemigruppen (Nordic Sugar) Industri- och kemigruppen (Stenindustrin) Stål och Metall Arbetsgivareförbundet SVEMEK Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) Teknikarbetsgivarna SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET Elektriska Installatörsorganisationen SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET Fastigo KFS, VA-branschen Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BAL13 Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BUI13 AVTAL SAKNAS Total Källa: Arbetsförmedlingens datalager (beviljade beslut) samt Arbetsförmedlingens manuella dokumentation (avslagsbeslut) Beviljade ansökningar per avtalsområde De 902 beviljade ansökningarna under 2014 fördelar sig på 28 avtalsområden, i enlighet med tabell 5 nedan. I likhet med det totala antalet ansökningar så dominerar, bland de beviljade besluten om yrkesintroduktionsanställningar, avtalsområdena Teknikarbetsgivarna/IF Metall, Elektriska Installatörsorganisationen /Elektrikerförbundet samt SKL/Svenska Kommunalarbetareförbundet. Resultaten inom dessa avtalsområden skiljer sig tydligt från övriga avtalsområden där antalet ansökningar är mer blygsamt.

18 Sida: 18 av 36 Antalet beviljade beslut som avser kvinnor dominerar tydligt avseende ansökningar inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde, till skillnad från beviljade ansökningar inom de flesta andra avtalsområden där den större andelen avser män. Den främsta förklaringen till detta är den övervägande andelen kvinnor verksamma inom kommunal sektor. 18 Även inom Svensk Handel överväger andelen kvinnor som har fått en yrkesintroduktionsanställning, även om diskrepansen i relation till andelen män med sådan anställning här är mer blygsam. Tabell 5. Antal beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelade per avtalsområde och kön under perioden Avtalsområde Antal ansökningar FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND Kvinnor Män Total Almega Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Almega Tjänsteförbunden (Serviceentreprenad) Almega Tjänsteförbunden (Specialserviceföretag) Fastigo GS-FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Föreningen Sveriges Skogsindustrier Grafiska Företagens Förbund (Förpackningsavtalet) Grafiska Företagens Förbund (Infomediaavtalet) Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) Trä- och möbelföretagen (Stoppmöbelindustrin) Trä- och möbelföretagen (Träindustrin) HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND Svensk Handel IF METALL Byggnadsämnesförbundet och Buteljglasindustrin (BÄF) Gruvornas arbetsgivareförbund I kommuner utgör kvinnor omkring 80 procent av de sysselsatta. Den offentliga sektorn i korthet utvecklingen 2012 (2013/80-5), Statskontoret, 2013.

19 Sida: 19 av 36 Industri- och kemigruppen (Allokemisk industri) Industri- och kemigruppen (Gemensamma metallavtalet) Industri- och kemigruppen (Glasindustrin) Industri- och kemigruppen (Kemiska Fabriker) Industri- och kemigruppen (Nordic Sugar) Industri- och kemigruppen (Stenindustrin) Stål och Metall Arbetsgivareförbundet SVEMEK Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) Teknikarbetsgivarna SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET Elektriska Installatörsorganisationen SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET Fastigo KFS, VA-branschen Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BAL13 Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BUI13 Total Källa: Arbetsförmedlingens datalager Ej beviljade ansökningar per avtalsområde Av sammantaget 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, som har inkommit till Arbetsförmedlingen under perioden , har 95 avslagits. De 95 ej beviljade ansökningarna är fördelade mellan fem olika avtalsområden, i enlighet med tabell 6 nedan. Avslagen avser 18 kvinnor, motsvarande 19 procent, och 77 män, motsvarande 81 procent.

20 Sida: 20 av 36 Tabell 6. Antal ej beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar per avtalsområde och kön under perioden Avtalsområde FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND Antal avslag Kvinnor Män Total Almega Tjänsteförbunden (Serviceentreprenad) HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND Svensk Handel IF METALL Industri- och kemigruppen (Gemensamma metallavtalet) SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET Elektriska Installatörsorganisationen SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BAL AVTAL SAKNAS Total Källa: Arbetsförmedlingens manuella avslagshantering Huvudsakliga grunder för avslag för ej beviljade ansökningar Som framgår av tabell 7 nedan är den främsta avslagsorsaken att det saknas kollektiv- /hängavtal och/eller avtal om yrkesintroduktion inom den bransch där arbetsgivaren är verksam. En annan ofta förekommande avslagsorsak är att ungdomen redan är anställd hos arbetsgivaren vid ansökningstillfället. Detta har främst förekommit inom Svenska Elektrikerförbundet/Elektriska Installatörsorganisationen.

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar En ny väg till jobb för ungdomar För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar Varför yrkesintroduktionsanställning? Du får möjlighet att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt Att anställa

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 2014-04-01 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-04-01 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 1 augusti 2014 Sida: 2 av 22 Sida: 3 av 22 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 1 augusti 2014 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna)

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) sanställning 15 Unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Fackförbund

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Helén Ängmo, ordförande Marianne Feldt, huvudsekreterare Hans-Eric Wikström, sekreterare Amanda Lindqvist, sekreterare Uppdraget

Läs mer

Bransch Avtalsparter Ålder Förkunskap Längd (mån)

Bransch Avtalsparter Ålder Förkunskap Längd (mån) El El (ETG-konceptet) Energi Energi Installatörsföretagen (f.d. EIO) & SEF (Svenska elektrikerförbundet) Installatörsföretagen (f.d. EIO) & SEF (Svenska elektrikerförbundet) KFS (a företagens KFS (a företagens

Läs mer

Bransch Avtalsparter Kan anställas Förkunskap Längd (mån)

Bransch Avtalsparter Kan anställas Förkunskap Längd (mån) El El ETG-konceptet Energi Energi Bygg Yrkesintroduktionsanställning Entreprenadmaskinavtalet Fastighet BI (Sveriges Byggindustrier) & Byggnads Installatörsföretagen (f.d. EIO) & SEF (Svenska elektrikerförbundet)

Läs mer

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2015:22 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-09-22 2014/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare Bilaga 3 Enkäter och enkätresultat Inom ramen för delrapporten om stödet för yrkesintroduktionsanställningar har Statskontoret genomfört fyra olika enkäter: En webbenkät till arbetsförmedlare som har fattat

Läs mer

Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07)

Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07) 2014-10-01 U2014/ Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Energi och nyfikenhet är viktigt och påverkar hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YAanställning,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016 Innehåll Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016 Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i 1 juni 2016 Avser februari 2013-april 2016 1 Innehåll Arbetsförmedlingen Författare: Sofie

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns?

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Ylva Häggblad, partsgemensam projektledare Industriarbetsgivarna/IF Metall Yrkesintroduktion Avtal om yrkesintroduktion slöts

Läs mer

Tecknade avtal till och med

Tecknade avtal till och med Tecknade avtal till och med 2017-04-28 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal slöts Löneavtal från Löneavtal till Arbetsgivareföreningen KFO Handelsanställdas förbund Butiker 2017-04-12 2017-04-01

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2016:12 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Delrapport 2 MISSIV DATUM DIARIENR 2016-04-25 2014/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid 2 Yrkesintroduktion kan vara ett verktyg som möjliggör den viktiga kompetensförsörjningen Varför yrkesintroduktion FASTIGHETSBRANSCHEN

Läs mer

Senaste nytt från YA-delegationen

Senaste nytt från YA-delegationen 2016-12-11 Senaste nytt från YA-delegationen Pia Enochsson, ny ordförande i YA-delegationen Yrkesintroduktionsanställning är en genial form av anställning som är väl förankrad hos parterna på arbetsmarknaden

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar fler jobb om fler företag kan delta

Yrkesintroduktionsanställningar fler jobb om fler företag kan delta www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Yrkesintroduktionsanställningar fler jobb om fler företag kan delta Rapportförfattare:

Läs mer

Avtal tecknade under 2016 fram till

Avtal tecknade under 2016 fram till Avtal tecknade under 2016 fram till 2016-05-31 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal slöts Löneavtal från Löneavtal till Arbetsgivareföreningen KFO Handelsanställdas förbund Butiker 2016-04-14

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i samverkan med industrin

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i samverkan med industrin Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 samverkan med industrin 1 mars 2015 Avser februari 2013 januari 2015 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/073052 Datum: 1 mars 2015 samverkan med industrin

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Christina Ramm-Ericson, 2013-11-28 Utgångspunkter för trepartssamtalen Arbetsmarknadens funktionssätt är ett gemensamt ansvar för regeringen och parterna

Läs mer

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare:

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Phia Moberg Sandra Bergendorff Avdelningen för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Urval av överenskommelser avtalsåret 2015 om lägstlöner/minimilöner

Urval av överenskommelser avtalsåret 2015 om lägstlöner/minimilöner Urval av överenskommelser avtalsåret 15 om lägstlöner/minimilöner Arbetsgivarorganisation/ arbetstagarorganisation/ avtalsnamn Ålder Krav på utbildning/ / stid Avtalsår 15 Almega Tjänsteförbunden./. Fackförbundet

Läs mer

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarfrågor Phia Moberg Sandra Bergendorff Nyckelord: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Läs mer

Inrapporterade tecknade avtal till och med

Inrapporterade tecknade avtal till och med Inrapporterade tecknade avtal till och med 2017-06-02 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal_slöts Löneavtal_från Löneavtal_till Arbetsgivaralliansen Svenska Kommunalarbetareförbundet Liseberg

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Antal personer som beviljats omställningsstöd

Antal personer som beviljats omställningsstöd antal personer antal personer TSL-rapport kvartal tre 28 Antal personer som beviljats omställningsstöd 27-1-1-28-9-3 har vi beviljat omställningsstöd för 13 39 (1 992) personer, fördelade på 3 59 (2 453)

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-02-28 UAN-2014-0059 Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning Förslag till beslut, UAN, föreslås besluta

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete Yrkesintroduktion Agenda Hur ser avtalet ut? Vem kan anställas på yrkesintroduktion? Vad är fördelarna med yrkesintroduktion för arbetsgivare och anställd? Att tänka på när man fattar en lokal överenskommelse

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 samverkan med industrin. [28 februari 2014] [1 juni 2013 28 februari 2014] Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: Af-2013/073052 Datum: 2014-02-28 samverkan med industrin

Läs mer

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 STATUSRAPPORT Vårt dnr [Vårt dnr] 2016-03-18 Utgåva [P1.0-1] Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm,

Läs mer

Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar

Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar Kompetensförsörjningsdagarna 8-9 maj 2014 Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar Karin Alm Chearnley Regeringens övergripande mål (för att säkra Välfärd, Konkurrenskraft,

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv DECEMBER 2015 Centrala förhandlingar En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv 2010 2014 Innehåll Förord... 2 Bakgrund...

Läs mer

Sammanfattning 2. 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3

Sammanfattning 2. 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3 KKV2002, v1.2, 2011-02-05 PM 2015-09-30 Dnr 120/2014 1 (24) Innehåll Sammanfattning 2 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3 2 Stöd enbart

Läs mer

Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer

Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer Sida 1 (7) Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer Datum: 2016-03-24 Ansökande organisation/er: Namn på Organisationsnummer: SKL 222000-0315

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens Högbo A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a rtikel=6288855 Vad pågår just nu Systematiserat arbetssätt inom etablering Snabbspår

Läs mer

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) iiregeringen Regeringsbeslut 1114 2016-12-14 N2016/07801/PBB Näringsdepartemen~t Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Regeringens

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie 2016-08-29 dnr 2014-21-4.2 Förord Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget (A2014/559/A) att utvärdera effekterna av stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision För mervärde i transportbranschen Strategisk plattform mål och vision Mål Genom samverkan skapa ökad säkerhet och attraktiva arbetsplatser Visionen Vision Metoder Arbetsmiljö Utbildning Tillgodose branschens

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Dnr 2014/3-4 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2016-06-15 2014/35 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar 1 (2) 2014-09-22 DIARlEN R: 2013/88 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Diarienr?Df~/)!.}?,. jaktbilaga Dpb: 1.':) Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström Arbetsförmedlingens Återrapportering -09-28 Tidsperiod: tertial 2 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-/414101 Datum: -09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för, Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1402-0240 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN U-05-2 0 0002 7 Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 - Informationskampanj kring funktionsnedsatta Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af 2010/436389 Datum: 2011-07-08 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:42

Regeringens skrivelse 2014/15:42 Regeringens skrivelse 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. Skr. 2014/15:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015 Stefan

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen 2014-11-20 Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen Antagen av styrgruppen 2014-11-20 Denna arbetsordning utgör grunden för hur man i upphandlingen kan skapa förutsättningar till arbete för

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c, 1-4, 6-7 Gösta Frost, s Malin Höglund, m

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c, 1-4, 6-7 Gösta Frost, s Malin Höglund, m Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-8 2013-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-25 kl 08.30 11.00 Beslutande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c, 1-4, 6-7 Gösta

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kompetensenkät 2015. Fokus: Arbetsplatslärande. Industriarbetsgivarnas kompetensråd

Kompetensenkät 2015. Fokus: Arbetsplatslärande. Industriarbetsgivarnas kompetensråd Kompetensenkät 2015 Fokus: Arbetsplatslärande Industriarbetsgivarnas kompetensråd Innehållsförteckning Kompetensenkät 2015... 2 Vilka besvarade enkäten?... 3 Kontakt med utbildningsanordnare... 5 Vilka

Läs mer

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013-2013-03-01 Avser perioden 19 april 2012 till och med 31 januari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2012/116323 Datum: 2012-03-01 Återrapportering enligt

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Y 4 A 1 Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Anställ lärlingar och ETG-certifierade ungdomar en möjlighet du inte har råd att missa Elektriska

Läs mer