Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering februari 2015 Avser år 2014

2 Sida: 2 av 36

3 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/ Datum: 20 februari 2015 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg i myndighetens arbete för att unga arbetslösa kvinnor och män ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska den 1 april och den 1 augusti 2014 samt i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa - antalet ansökningar om stöd, - hur stor andel av ansökningarna som har beviljats respektive inte beviljats, - hur såväl det totala antalet ansökningar som de ansökningar som har beviljats respektive inte har beviljats fördelar sig på olika avtalsområden, - hur stor andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa, och - vilka grunderna för avslag huvudsakligen varit vad gäller ej beviljade ansökningar. Arbetsförmedlingen ska, där så är möjligt, bistå de myndigheter som har fått i uppdrag av regeringen att följa upp stödet för yrkesintroduktionsanställningar med den information och statistik som dessa efterfrågar. Beslut i detta ärende har fattats av biträdande generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av kvalificerad handläggare Helene Ulman Lilja. I den slutliga handläggningen har enhetschef vid Avdelningen Nationella kunder Soledad Grafeuille och avdelningschef för Avdelningen Nationella kunder Said Maroufkhani deltagit. Clas Olsson Helene Ulman Lilja

4 Sida: 4 av 36

5 Sida: 5 av 36 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Vidtagna åtgärder Genomförda insatser i samband med förordningsändring Fördjupad utbildning för arbetsförmedlare Vidareutveckling av information till arbetsgivare Samordning i samarbetet med större företag Redovisning av främjandemedel Metod Data Avgränsningar Resultat och analys Antal ansökningar om stöd samt andel beviljade och ej beviljade ansökningar Ansökningar per avtalsområde Totala antalet ansökningar per avtalsområde Beviljade ansökningar per avtalsområde Ej beviljade ansökningar per avtalsområde Huvudsakliga grunder för avslag för ej beviljade ansökningar Andel beviljade beslut som avsett arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen Informations- och utbildningsinsatser Externa insatser Stöd till arbetsgivare och parter Extern information Samverkan och samordning Interna insatser Information och utbildning Uppföljning och utvärdering Diskussion Externa utmaningar och framgångsfaktorer Externa utmaningar Externa framgångsfaktorer... 29

6 Sida: 6 av Interna utmaningar och framgångsfaktorer Interna utmaningar Interna framgångsfaktorer Planerade åtgärder Information om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Ett effektiviserat systemstöd...31 Bilaga 1. Branschspecifika avtal för yrkesintroduktionsanställningar... 32

7 Sida: 7 av 36 Sammanfattning Under perioden har 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar inkommit till Arbetsförmedlingen. Av dessa har 902 ansökningar, motsvarande 90 procent, beviljats och 95 ansökningar, motsvarande 10 procent, avslagits. Av 902 beviljade beslut avser 290 beslut, motsvarande 32 procent, kvinnor och 612 beslut, motsvarande 68 procent, män. Att en övervägande del av de beviljade besluten avser män kan härledas till att en större del av anställningarna har tillkommit inom traditionellt mansdominerade branscher. Det totala antalet inkomna ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelar sig på 36 avtalsområden. De beviljade besluten fördelar sig på 28 avtalsområden. Störst antal ansökningar har beviljats inom avtalen Teknikarbetsgivarna/ IF Metall, Elektriska Installatörsorganisationen/Elektrikerförbundet samt SKL/Svenska Kommunalarbetareförbundet. I november 2014 anställde Volvo närmare 400 personer på yrkesintroduktionsanställningar. De ej beviljade ansökningarna fördelar sig på fem olika avtalsområden. De främsta avslagsorsakerna är att det saknas kollektiv-/hängavtal och/eller avtal om yrkesintroduktion inom den bransch där arbetsgivaren är verksam samt att ungdomen redan är anställd hos arbetsgivaren vid ansökningstillfället. Av de sammantaget 902 beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar avser 475 personer, eller 53 procent, arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta är en mindre ökning sedan föregående återrapport i augusti Arbetsförmedlingen har under 2014 genomfört en rad insatser i arbetet med stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Till dessa hör bland annat externa informationsinsatser, en intern vidareutbildning och en specifikation av vad redovisningen av främjandemedel ska innefatta. Dessutom har en förstudie om ett utvecklat systemstöd påbörjats med syftet att underlätta ansökningsproceduren för arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har kontinuerligt under året samverkat med arbetsgivar- och fackliga organisationer samt bistått med information till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA), Statskontorets referensgrupp och Samverkansgruppen för utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. 1 Till identifierade framgångsfaktorer i arbetet med stöd för yrkesintroduktionsanställningar hör bland annat följande: 1 Representanter i delegation och grupper presenteras i del 2.1, Data.

8 Sida: 8 av Centrala, regionala och lokala samordningsfunktioner vid Arbetsförmedlingen och hos arbetsgivaren har varit gynnsamt för en god hantering av stödet. 2. En hos arbetsgivaren utarbetad och väl etablerad utbildningsplan samt en vana vid att ta emot och handleda lärlingar har underlättat mottagandet. 3. Arbetsförmedlingens samarbeten med andra myndigheter och parter har skapat centrala forum för dialog. Till identifierade utvecklingsområden och planerade åtgärder hör bland annat följande: 1. Arbetsgivarna behöver finna former för att kunna erbjuda utbildning och handledning av hög kvalitet. o o o Arbetsförmedlingen ser positivt på en samordnande funktion hos arbetsgivaren med ansvar för arbetet med yrkesintroduktionsanställningar och kommer att lyfta detta med arbetsgivare och parter. Delegationen för arbetsplatslärande inom yrkesintroduktionsanställningar (YA) har kommunicerat ett pilotprojekt bestående av regionala YA-stödjare som kan bistå arbetsgivare vid yrkesintroduktionsanställningar. Arbetsförmedlingen ser mycket positivt på en sådan möjlighet. Arbetsförmedlingen har tagit fram ett särskilt informationsmaterial riktat till arbetsgivare och kommer att utveckla detta efter behov. 2. Då de regelverk som omfattar stöd för yrkesintroduktionsanställningar kan upplevas som komplexa föreligger det en risk för att anställningsformen väljs bort till förmån för mer etablerade stödformer. o o Arbetsförmedlingen avser att även fortsatt genomföra den interna vidareutbildningen för att öka kunskapen om stödet och säkra en effektiv och rättssäker handläggning. Fortsatt fokus kommer att ligga på aktiva arbetsgivarkontakter för att sprida ökad kunskap om yrkesintroduktionsanställningar och tydliggöra syftet med detsamma. 3. Insatser behöver vidtas för att andelen kvinnor och utrikes födda som får en yrkesintroduktionsanställning ska öka. Arbetsförmedlingen har vidare identifierat utvecklingspotential inom offentlig sektor. o Fortsatt dialog om tänkbara åtgärder kommer att föras med aktuella samverkansmyndigheter och parter under 2015.

9 Sida: 9 av Inledning 1.1 Bakgrund Den 13 september 2013 uppdrog regeringen åt Arbetsförmedlingen att förbereda införandet av ett stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Utgångspunkten för uppdragets genomförande var det förslag som godkänts av EU-kommissionen den 2 juli samt vad regeringen angav i budgetpropositionen för 2014 om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. 3 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar trädde i kraft den 15 januari Syftet med yrkesintroduktionsanställningar är att stimulera arbetsgivare att anställa ungdomar under 25 år samt att underlätta övergången från utbildning till arbete för unga. Anställningarna ska omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, eller av ett hängavtal 4 till ett sådant kollektivavtal, och ska innehålla en andel med utbildning eller handledning. Anställningarna riktar sig till personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa. Det ekonomiska stödet till arbetsgivare omfattar lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning. 5 I enlighet med 6 förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar kan stöd lämnas om 1) den som anställs är mellan 15 och 24 år, 2) anställningen omfattar minst 75 procent av heltid under minst sex månader, och 3) utbildning eller handledning sammantaget uppgår till minst 15 procent av arbetstiden. Arbetsförmedlingen ska, enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014, använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg i myndighetens arbete för att unga arbetslösa kvinnor och män ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kommer i denna rapport, i enlighet med regleringsbrevet, att redovisa följande: 2 Statligt stöd SA (2013/N) Sverige. Ordning för sysselsättningsstöd för unga arbetstagare, Bryssel den C (2013) 4053 final, Europeiska kommissionen. Hämtat den 13 januari Budgetpropositionen för Prop. 2013/14:1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknads och arbetsliv, s. 44. Utgiven den 18 september 2013, Finansdepartementet. 4 I och med förordningsändringen i 3 förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, som trädde i kraft den 1 augusti 2014, omfattas även hängavtal av förordningen. 5 Stödet består dels av en kreditering på arbetsgivarens skattekonto, motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen), dels ett ekonomiskt handledarstöd till arbetsgivaren på 115 kronor per dag.

10 Sida: 10 av 36 Antalet ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Hur stor andel av ansökningarna som har beviljats respektive inte har beviljats. Hur såväl det totala antalet ansökningar som de ansökningar som har beviljats respektive inte har beviljats fördelar sig på olika avtalsområden. Hur stor andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa. Vilka grunderna för avslag huvudsakligen har varit vad gäller ej beviljade ansökningar. Arbetsförmedlingen ska vidare, där så är möjligt, bistå de myndigheter som har fått i uppdrag av regeringen att följa upp stödet för yrkesintroduktionsanställningar med den information och statistik som dessa efterfrågar. I denna rapport redovisas vilka insatser som har gjorts för att uppfylla detta. För ytterligare rapportering om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, se tidigare lämnade återrapporter Vidtagna åtgärder Arbetsförmedlingens arbete med implementeringen av stöd för yrkesintroduktionsanställningar rapporterades senast den 1 augusti Antalet beslut om stöd har sedan dess ökat kontinuerligt. Sedan föregående återrapport har bland annat nedanstående åtgärder vidtagits Genomförda insatser i samband med förordningsändring Den 1 juli 2014 fattade regeringen beslut om ändring i förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Ändringen, som trädde i kraft den 1 augusti 2014, innebar att möjligheten att få stödet utökades till att omfatta även arbetsgivare som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation men som har tecknat ett hängavtal som hänvisar till ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion. Inför förordningsändringen tog Arbetsförmedlingen fram nya ansökningshandlingar samt uppdaterade intern och extern information vilket bidrog till ett smidigt genomförande av förändringen Fördjupad utbildning för arbetsförmedlare För att öka kunskapen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar internt vid myndigheten har en fördjupad utbildning om stödet tagits fram under hösten Ett flertal utbildningstillfällen har hållits under hösten och sedan januari 2014 har sammantaget drygt anställda inom Arbetsförmedlingen genomgått utbildningen. Dessutom har kontinuerliga chattillfällen för arbetsförmedlare hållits. 6 Arbetsförmedlingens återrapporteringar om yrkesintroduktionsanställningar lämnades den 15 november 2013, den 1 april 2014 samt den 1 augusti 2014.

11 Sida: 11 av Vidareutveckling av information till arbetsgivare Under hösten 2014 har en särskild sida riktad till arbetsgivare med information om, och villkor för, stöd för yrkesintroduktionsanställningar tagits fram och publicerats på Arbetsförmedlingens externa webbplats. 7 Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer har fått lämna synpunkter och förslag i framtagandet av sidan som bland annat innehåller följande information: Frågor och svar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Checklista för arbetsgivare om stöd yrkesintroduktionsanställningar. Ansökningsblanketter och faktablad. Länkar till anslutna arbetsgivarorganisationer. Uppföljningsblankett Samordning i samarbetet med större företag Arbetsförmedlingen har under 2014 haft flera goda samarbeten med arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Ett samarbete som särskilt kan lyftas som ett gott exempel är det så kallade Volvosteget där sammantaget omkring 400 yrkesintroduktionsanställningar för unga har kommit till stånd vid Volvos elva fabriker runt om i landet. Bakgrunden till det är bland annat behovet av nyanställningar och kompetensförsörjning inom branschen. Ytterligare framgångsfaktorer presenteras i del 6.1.2, Externa framgångsfaktorer Redovisning av främjandemedel Parterna ska redovisa hur främjandemedlen avseende yrkesintroduktionshanställningar har använts och vilka informationsinsatser som har genomförts under Arbetsförmedlingen ska senast den 31 mars 2015 sammanställa inkomna redovisningar och överlämna en samlad redovisning till Regeringskansliet. 9 Parterna har efterfrågat en ökad tydlighet avseende vad som ska redovisas till Arbetsförmedlingen och hur denna redovisning ska gå till. Arbetsförmedlingen har därför specificerat, och under hösten 2014 kommunicerat till parterna, att den som har beviljats medel för yrkesintroduktionsanställningar, ska redovisa följande till Arbetsförmedlingen: 7 Hämtat den 16 december Arbetsgivaren ska inom tre månader från det att stödet upphört lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har tagit fram en särskild blankett för detta ändamål. 9 I enlighet med regeringsbeslut (A2014/4395/A) taget den 18 december 2014, om ändring i besluten (A2014/57/A), (A2014/56/A), (A2014/1586/A), kan redan beviljade medel för främjandeinsatser avseende yrkesintroduktionsavtal och studentmedarbetaravtal användas även under 2015.

12 Sida: 12 av 36 En analys av behovet av främjandeinsatser. Vilka insatser som har genomförts och hur många arbetsgivare eller fackliga representanter som har tagit del av insatserna. I vilken utsträckning främjandemedlen har använts för att sprida erfarenheter. I de fall beviljade medel inte har använts fullt ut, orsaken till detta. Vilka eventuella önskemål som föreligger angående ytterligare aktiviteter. 2. Metod I denna rapport redovisas resultat för perioden i enlighet med Arbetsförmedlingens regleringsbrev för Redovisning görs vidare av vilka insatser som har genomförts i Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med stöd för yrkesintroduktionsanställningar samt identifierade utmaningar och framgångsfaktorer. 2.1 Data Redovisad statistik avseende beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar är hämtad från Arbetsförmedlingens datalager och avser Redovisad statistik avseende ej beviljade ansökningar bygger på data från manuellt hanterade underlag. 10 Dokumenterade erfarenheter är hämtade från möten med följande delegationer och grupper: Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) 11 Statskontorets referensgrupp 12 samt Samverkansgruppen för utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Under en övergångsperiod ( ) har avslagsbesluten hanterats manuellt via Arbetsförmedlingens marknadsområden. 11 Representanter från Almega, Fastighetsanställdas förbund, GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Svenska Kommunalarbetareförbundet, SKL, Svensk Handel och Teknikföretagen samt representanter från Arbetsförmedlingen och Skolverket. Delegationen biträds av ett sekretariat. 12 Representanter från GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, IF Metall, IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Industriarbetsgivarna, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Teknikföretagen och Trä- och möbelföretagen samt representanter från Arbetsförmedlingen, IFAU, Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket och Statskontoret. 13 Representanter från Arbetsförmedlingen, IFAU, Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket och Statskontoret.

13 Sida: 13 av Avgränsningar Redovisning kommer inte att göras utifrån företagsstorlek och bransch. Utfallet av en sådan jämförelse skulle bli missvisande då en arbetsgivare, Volvo, står för över 40 procent av de beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar som har fattats under Den statistiska redovisningen görs dock per avtalsområde, kön, inrikes och utrikes födda samt offentlig och privat sektor. Samverkansgruppen för utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar har av regeringen fått ett särskilt utvärderingsuppdrag. Arbetsförmedlingen kommer därför inte att utvärdera effekterna av stödet, effekter på lönespridningen och lönebildningen, effekter på sysselsättningen (inklusive dödvikts- och undanträngningseffekter), effekter på konkurrenssituationer eller effekter på mikroplanet avseende stöd för yrkesintroduktionsanställningar. 3. Resultat och analys 3.1 Antal ansökningar om stöd samt andel beviljade och ej beviljade ansökningar Under perioden har totalt 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar inkommit till Arbetsförmedlingen, i enlighet med tabell 1 nedan. Av dessa har 902 beviljats och 95 avslagits. 14 Av de beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställning, avser 290 kvinnor, motsvarande 32 procent, och 612 män, motsvarande 68 procent. Att en övervägande del av de beviljade besluten avser män kan härledas till att en större del av yrkesintroduktionsanställningarna har tillkommit inom traditionellt mansdominerade branscher. Sedan föregående återrapportering om stödet har andelen kvinnor som har tagit del av en yrkesintroduktionsanställning ökat från 24 till 32 procent. 15 En del av ökningen kan förklaras med att Volvo, som har anställt ett större antal personer under hösten 2014, aktivt har verkat för att uppnå en jämnare könsfördelning. Av de ej beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, avser 18 kvinnor, motsvarande 19 procent, och 77 män, motsvarande 81 procent. Andelen kvinnor som har beviljats stödet (32 procent) är således större än andelen kvinnor som har fått ett avslagsbeslut (19 procent). 14 Med antal beviljade ansökningar avses de ansökningar som genererat ett beslut med startdatum under den angivna perioden. 15 Arbetsförmedlingens återrapportering,, den 1 augusti 2014.

14 Sida: 14 av 36 Tabell 1. Antal beviljade och ej beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelat per kön under perioden Ansökningar Antal Kvinnor Män Total Beviljade Ej beviljade Total Källa: Arbetsförmedlingens datalager (beviljade) samt manuell hantering (avslag). Av de beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar avser 833 beslut, motsvarande 92 procent, inrikes födda och 69 beslut, motsvarande 8 procent, utrikes födda, i enlighet med tabell 2 nedan. Motsvarande fördelning avseende ungdomar i åldern som var anställda på ett Nystartsjobb i december 2014 var tydligt jämnare i jämförelse: 64 procent inrikes födda och 36 procent utrikes födda. 16 Den ojämna fördelningen av stöd för yrkesintroduktionsanställningar till inrikes respektive utrikes födda har uppmärksammats av Arbetsförmedlingen och kommer att lyftas med berörda parter, se del 6.1.1, Externa utmaningar. Tabell 2. Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelat per inrikes och utrikes födda under perioden Ansökningar Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Inrikes födda Antal Utrikes födda Total Arbetsförmedlingen har vidare uppmärksammat att störst antal yrkesintroduktionsanställningar förekommer inom privat sektor (87 procent), i enlighet med tabell 3 nedan. Detta kan till delar förklaras med att Volvo har anställt ett större antal personer på yrkesintroduktionsanställningar under hösten 2014, se del Totala antalet ansökningar per avtalsområde. En annan förklaring är samarbetet med ett större antal företag inom branscher som har visat intresse för att ta emot och introducera yngre arbetskraft. Arbetsförmedlingens bedömning är att det är troligt att det finns 16 Arbetsförmedlingens datalager, månadsstatistik, kvarstående i december Totalt antal personer (18-24 år) med Nystartsjobb i december 2014: 4 360, varav inrikes födda och utrikes födda.

15 Sida: 15 av 36 utvecklingspotential inom offentlig sektor vad gäller användningen av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Tabell 3. Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelat per sektor under perioden Ansökningar Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Offentlig sektor Antal Privat sektor Total Ansökningar per avtalsområde Totala antalet ansökningar per avtalsområde Det totala antalet ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår till totalt 997 och fördelar sig på olika avtalsområden, i enlighet med tabell 4 nedan. Inom ett antal avtalsområden har avtal om yrkesintroduktion tecknats, men arbetsgivaren har ännu inte ansökt om, eller beviljats stöd för, yrkesintroduktionsanställningar. Samtliga 36 branschspecifika avtal redovisas i bilaga 1. Flest ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställning förekommer inom avtalsområdena Teknikarbetsgivarna/IF Metall, Elektriska Installatörsorganisationen/Elektrikerförbundet samt SKL/Svenska Kommunalarbetareförbundet. Det större antalet beviljade beslut inom IF Metalls avtalsområden kan förklaras med att yrkesintroduktionsavtal har existerat inom aktuella avtalsområden sedan november samt att man inom branscherna har haft utvecklade system för introduktion, handledning och utbildning av ungdomar utifrån efterfrågan på arbetskraft. Det stora antalet nytillkomna beslut inom IF Metalls avtal härrör till det så kallade Volvosteget med närmare 400 nya beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar som fattades i november 2014 på ett antal orter i landet. Ett större antal beviljade beslut inom Elektrikerförbundets område beror troligen på ett upparbetat lärlingssystem inom branschen. Arbetsförmedlingens erfarenhet är vidare att 17 Teknikföretagen (2010). Avtal om yrkesintroduktion med IF Metall. I Information Teknikföretagens service till medlemsföretagen, nr. 10/2010. Stockholm: Teknikföretagen. Hämtat den 30 april 2014.

16 Sida: 16 av 36 det inom avtalsområdet ofta finns en etablerad utbildningsplan för unga och en vana vid att ta emot och handleda lärlingar. En trolig förklaring till det större antalet ansökningar inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde är att SKL redan 2013 genomförde informationskampanjer för arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar, bland annat 22 partsgemensamma konferenser, samt det faktum att kommuner i sig är stora organisationer med goda möjligheter till spridning av information. Tabell 4. Totala antalet ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelade per avtalsområde och kön under perioden Avtalsområde Antal ansökningar FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND Almega Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Almega Tjänsteförbunden (Serviceentreprenad) Almega Tjänsteförbunden (Specialserviceföretag) Fastigo GS-FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Sågverksindustrin) Grafiska Företagens Förbund (Förpackningsavtalet) Grafiska Företagens Förbund (Infomediaavtalet) Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) Trä- och möbelföretagen (Stoppmöbelindustrin) Trä- och möbelföretagen (Träindustrin) HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND Kvinnor Män Total Svensk Handel IF METALL Byggnadsämnesförbundet och Buteljglasindustrin (BÄF) Gruvornas Arbetsgivareförbund Industri- och kemigruppen (Allokemisk industri)

17 Sida: 17 av 36 Industri- och kemigruppen (Gemensamma metallavtalet) Industri- och kemigruppen (Glasindustrin) Industri- och kemigruppen (Kemiska Fabriker) Industri- och kemigruppen (Nordic Sugar) Industri- och kemigruppen (Stenindustrin) Stål och Metall Arbetsgivareförbundet SVEMEK Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) Teknikarbetsgivarna SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET Elektriska Installatörsorganisationen SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET Fastigo KFS, VA-branschen Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BAL13 Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BUI13 AVTAL SAKNAS Total Källa: Arbetsförmedlingens datalager (beviljade beslut) samt Arbetsförmedlingens manuella dokumentation (avslagsbeslut) Beviljade ansökningar per avtalsområde De 902 beviljade ansökningarna under 2014 fördelar sig på 28 avtalsområden, i enlighet med tabell 5 nedan. I likhet med det totala antalet ansökningar så dominerar, bland de beviljade besluten om yrkesintroduktionsanställningar, avtalsområdena Teknikarbetsgivarna/IF Metall, Elektriska Installatörsorganisationen /Elektrikerförbundet samt SKL/Svenska Kommunalarbetareförbundet. Resultaten inom dessa avtalsområden skiljer sig tydligt från övriga avtalsområden där antalet ansökningar är mer blygsamt.

18 Sida: 18 av 36 Antalet beviljade beslut som avser kvinnor dominerar tydligt avseende ansökningar inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde, till skillnad från beviljade ansökningar inom de flesta andra avtalsområden där den större andelen avser män. Den främsta förklaringen till detta är den övervägande andelen kvinnor verksamma inom kommunal sektor. 18 Även inom Svensk Handel överväger andelen kvinnor som har fått en yrkesintroduktionsanställning, även om diskrepansen i relation till andelen män med sådan anställning här är mer blygsam. Tabell 5. Antal beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelade per avtalsområde och kön under perioden Avtalsområde Antal ansökningar FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND Kvinnor Män Total Almega Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Almega Tjänsteförbunden (Serviceentreprenad) Almega Tjänsteförbunden (Specialserviceföretag) Fastigo GS-FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Föreningen Sveriges Skogsindustrier Grafiska Företagens Förbund (Förpackningsavtalet) Grafiska Företagens Förbund (Infomediaavtalet) Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) Trä- och möbelföretagen (Stoppmöbelindustrin) Trä- och möbelföretagen (Träindustrin) HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND Svensk Handel IF METALL Byggnadsämnesförbundet och Buteljglasindustrin (BÄF) Gruvornas arbetsgivareförbund I kommuner utgör kvinnor omkring 80 procent av de sysselsatta. Den offentliga sektorn i korthet utvecklingen 2012 (2013/80-5), Statskontoret, 2013.

19 Sida: 19 av 36 Industri- och kemigruppen (Allokemisk industri) Industri- och kemigruppen (Gemensamma metallavtalet) Industri- och kemigruppen (Glasindustrin) Industri- och kemigruppen (Kemiska Fabriker) Industri- och kemigruppen (Nordic Sugar) Industri- och kemigruppen (Stenindustrin) Stål och Metall Arbetsgivareförbundet SVEMEK Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) Teknikarbetsgivarna SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET Elektriska Installatörsorganisationen SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET Fastigo KFS, VA-branschen Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BAL13 Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BUI13 Total Källa: Arbetsförmedlingens datalager Ej beviljade ansökningar per avtalsområde Av sammantaget 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, som har inkommit till Arbetsförmedlingen under perioden , har 95 avslagits. De 95 ej beviljade ansökningarna är fördelade mellan fem olika avtalsområden, i enlighet med tabell 6 nedan. Avslagen avser 18 kvinnor, motsvarande 19 procent, och 77 män, motsvarande 81 procent.

20 Sida: 20 av 36 Tabell 6. Antal ej beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar per avtalsområde och kön under perioden Avtalsområde FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND Antal avslag Kvinnor Män Total Almega Tjänsteförbunden (Serviceentreprenad) HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND Svensk Handel IF METALL Industri- och kemigruppen (Gemensamma metallavtalet) SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET Elektriska Installatörsorganisationen SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BAL AVTAL SAKNAS Total Källa: Arbetsförmedlingens manuella avslagshantering Huvudsakliga grunder för avslag för ej beviljade ansökningar Som framgår av tabell 7 nedan är den främsta avslagsorsaken att det saknas kollektiv- /hängavtal och/eller avtal om yrkesintroduktion inom den bransch där arbetsgivaren är verksam. En annan ofta förekommande avslagsorsak är att ungdomen redan är anställd hos arbetsgivaren vid ansökningstillfället. Detta har främst förekommit inom Svenska Elektrikerförbundet/Elektriska Installatörsorganisationen.

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar En ny väg till jobb för ungdomar För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar Varför yrkesintroduktionsanställning? Du får möjlighet att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt Att anställa

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 2014-04-01 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-04-01 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 1 augusti 2014 Sida: 2 av 22 Sida: 3 av 22 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 1 augusti 2014 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna)

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) sanställning 15 Unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Fackförbund

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2015:22 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-09-22 2014/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare Bilaga 3 Enkäter och enkätresultat Inom ramen för delrapporten om stödet för yrkesintroduktionsanställningar har Statskontoret genomfört fyra olika enkäter: En webbenkät till arbetsförmedlare som har fattat

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07)

Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07) 2014-10-01 U2014/ Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar fler jobb om fler företag kan delta

Yrkesintroduktionsanställningar fler jobb om fler företag kan delta www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Yrkesintroduktionsanställningar fler jobb om fler företag kan delta Rapportförfattare:

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-02-28 UAN-2014-0059 Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning Förslag till beslut, UAN, föreslås besluta

Läs mer

Sammanfattning 2. 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3

Sammanfattning 2. 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3 KKV2002, v1.2, 2011-02-05 PM 2015-09-30 Dnr 120/2014 1 (24) Innehåll Sammanfattning 2 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3 2 Stöd enbart

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Christina Ramm-Ericson, 2013-11-28 Utgångspunkter för trepartssamtalen Arbetsmarknadens funktionssätt är ett gemensamt ansvar för regeringen och parterna

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kompetensenkät 2015. Fokus: Arbetsplatslärande. Industriarbetsgivarnas kompetensråd

Kompetensenkät 2015. Fokus: Arbetsplatslärande. Industriarbetsgivarnas kompetensråd Kompetensenkät 2015 Fokus: Arbetsplatslärande Industriarbetsgivarnas kompetensråd Innehållsförteckning Kompetensenkät 2015... 2 Vilka besvarade enkäten?... 3 Kontakt med utbildningsanordnare... 5 Vilka

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Avtalskonstruktioner Vad är lön? Kvitto på arbetsinsats Kvitto

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad. Handledare: Företag: Utgåva 1

UTBILDNINGSPLAN. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad. Handledare: Företag: Utgåva 1 UTBILDNINGSPLAN Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Namn: Handledare: Företag: Utbildningsplan vid YA-anställning Serviceentreprenad Denna utbildningsplan är framtagen inom SRY för att

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Yrkesintroduktion. Industrigemensamma exempel på utbildnings- och handledningsplaner under yrkesintroduktionsanställning.

Yrkesintroduktion. Industrigemensamma exempel på utbildnings- och handledningsplaner under yrkesintroduktionsanställning. Yrkesintroduktion Industrigemensamma exempel på utbildnings- och handledningsplaner under yrkesintroduktionsanställning. Yrkesintroduktion Industrigemensamma exempel på utbildnings- och handledningsplaner

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 4. Systemstöd tertial 2 2012-09-28 Avser perioden 2012-05 2012-08 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen 2014-11-20 Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen Antagen av styrgruppen 2014-11-20 Denna arbetsordning utgör grunden för hur man i upphandlingen kan skapa förutsättningar till arbete för

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader Bakgrund Den nya förmånen Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader trädde i kraft den 1 juli 2010. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer