Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering februari 2015 Avser år 2014

2 Sida: 2 av 36

3 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/ Datum: 20 februari 2015 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg i myndighetens arbete för att unga arbetslösa kvinnor och män ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska den 1 april och den 1 augusti 2014 samt i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa - antalet ansökningar om stöd, - hur stor andel av ansökningarna som har beviljats respektive inte beviljats, - hur såväl det totala antalet ansökningar som de ansökningar som har beviljats respektive inte har beviljats fördelar sig på olika avtalsområden, - hur stor andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa, och - vilka grunderna för avslag huvudsakligen varit vad gäller ej beviljade ansökningar. Arbetsförmedlingen ska, där så är möjligt, bistå de myndigheter som har fått i uppdrag av regeringen att följa upp stödet för yrkesintroduktionsanställningar med den information och statistik som dessa efterfrågar. Beslut i detta ärende har fattats av biträdande generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av kvalificerad handläggare Helene Ulman Lilja. I den slutliga handläggningen har enhetschef vid Avdelningen Nationella kunder Soledad Grafeuille och avdelningschef för Avdelningen Nationella kunder Said Maroufkhani deltagit. Clas Olsson Helene Ulman Lilja

4 Sida: 4 av 36

5 Sida: 5 av 36 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Vidtagna åtgärder Genomförda insatser i samband med förordningsändring Fördjupad utbildning för arbetsförmedlare Vidareutveckling av information till arbetsgivare Samordning i samarbetet med större företag Redovisning av främjandemedel Metod Data Avgränsningar Resultat och analys Antal ansökningar om stöd samt andel beviljade och ej beviljade ansökningar Ansökningar per avtalsområde Totala antalet ansökningar per avtalsområde Beviljade ansökningar per avtalsområde Ej beviljade ansökningar per avtalsområde Huvudsakliga grunder för avslag för ej beviljade ansökningar Andel beviljade beslut som avsett arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen Informations- och utbildningsinsatser Externa insatser Stöd till arbetsgivare och parter Extern information Samverkan och samordning Interna insatser Information och utbildning Uppföljning och utvärdering Diskussion Externa utmaningar och framgångsfaktorer Externa utmaningar Externa framgångsfaktorer... 29

6 Sida: 6 av Interna utmaningar och framgångsfaktorer Interna utmaningar Interna framgångsfaktorer Planerade åtgärder Information om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Ett effektiviserat systemstöd...31 Bilaga 1. Branschspecifika avtal för yrkesintroduktionsanställningar... 32

7 Sida: 7 av 36 Sammanfattning Under perioden har 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar inkommit till Arbetsförmedlingen. Av dessa har 902 ansökningar, motsvarande 90 procent, beviljats och 95 ansökningar, motsvarande 10 procent, avslagits. Av 902 beviljade beslut avser 290 beslut, motsvarande 32 procent, kvinnor och 612 beslut, motsvarande 68 procent, män. Att en övervägande del av de beviljade besluten avser män kan härledas till att en större del av anställningarna har tillkommit inom traditionellt mansdominerade branscher. Det totala antalet inkomna ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelar sig på 36 avtalsområden. De beviljade besluten fördelar sig på 28 avtalsområden. Störst antal ansökningar har beviljats inom avtalen Teknikarbetsgivarna/ IF Metall, Elektriska Installatörsorganisationen/Elektrikerförbundet samt SKL/Svenska Kommunalarbetareförbundet. I november 2014 anställde Volvo närmare 400 personer på yrkesintroduktionsanställningar. De ej beviljade ansökningarna fördelar sig på fem olika avtalsområden. De främsta avslagsorsakerna är att det saknas kollektiv-/hängavtal och/eller avtal om yrkesintroduktion inom den bransch där arbetsgivaren är verksam samt att ungdomen redan är anställd hos arbetsgivaren vid ansökningstillfället. Av de sammantaget 902 beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar avser 475 personer, eller 53 procent, arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta är en mindre ökning sedan föregående återrapport i augusti Arbetsförmedlingen har under 2014 genomfört en rad insatser i arbetet med stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Till dessa hör bland annat externa informationsinsatser, en intern vidareutbildning och en specifikation av vad redovisningen av främjandemedel ska innefatta. Dessutom har en förstudie om ett utvecklat systemstöd påbörjats med syftet att underlätta ansökningsproceduren för arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har kontinuerligt under året samverkat med arbetsgivar- och fackliga organisationer samt bistått med information till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA), Statskontorets referensgrupp och Samverkansgruppen för utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. 1 Till identifierade framgångsfaktorer i arbetet med stöd för yrkesintroduktionsanställningar hör bland annat följande: 1 Representanter i delegation och grupper presenteras i del 2.1, Data.

8 Sida: 8 av Centrala, regionala och lokala samordningsfunktioner vid Arbetsförmedlingen och hos arbetsgivaren har varit gynnsamt för en god hantering av stödet. 2. En hos arbetsgivaren utarbetad och väl etablerad utbildningsplan samt en vana vid att ta emot och handleda lärlingar har underlättat mottagandet. 3. Arbetsförmedlingens samarbeten med andra myndigheter och parter har skapat centrala forum för dialog. Till identifierade utvecklingsområden och planerade åtgärder hör bland annat följande: 1. Arbetsgivarna behöver finna former för att kunna erbjuda utbildning och handledning av hög kvalitet. o o o Arbetsförmedlingen ser positivt på en samordnande funktion hos arbetsgivaren med ansvar för arbetet med yrkesintroduktionsanställningar och kommer att lyfta detta med arbetsgivare och parter. Delegationen för arbetsplatslärande inom yrkesintroduktionsanställningar (YA) har kommunicerat ett pilotprojekt bestående av regionala YA-stödjare som kan bistå arbetsgivare vid yrkesintroduktionsanställningar. Arbetsförmedlingen ser mycket positivt på en sådan möjlighet. Arbetsförmedlingen har tagit fram ett särskilt informationsmaterial riktat till arbetsgivare och kommer att utveckla detta efter behov. 2. Då de regelverk som omfattar stöd för yrkesintroduktionsanställningar kan upplevas som komplexa föreligger det en risk för att anställningsformen väljs bort till förmån för mer etablerade stödformer. o o Arbetsförmedlingen avser att även fortsatt genomföra den interna vidareutbildningen för att öka kunskapen om stödet och säkra en effektiv och rättssäker handläggning. Fortsatt fokus kommer att ligga på aktiva arbetsgivarkontakter för att sprida ökad kunskap om yrkesintroduktionsanställningar och tydliggöra syftet med detsamma. 3. Insatser behöver vidtas för att andelen kvinnor och utrikes födda som får en yrkesintroduktionsanställning ska öka. Arbetsförmedlingen har vidare identifierat utvecklingspotential inom offentlig sektor. o Fortsatt dialog om tänkbara åtgärder kommer att föras med aktuella samverkansmyndigheter och parter under 2015.

9 Sida: 9 av Inledning 1.1 Bakgrund Den 13 september 2013 uppdrog regeringen åt Arbetsförmedlingen att förbereda införandet av ett stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Utgångspunkten för uppdragets genomförande var det förslag som godkänts av EU-kommissionen den 2 juli samt vad regeringen angav i budgetpropositionen för 2014 om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. 3 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar trädde i kraft den 15 januari Syftet med yrkesintroduktionsanställningar är att stimulera arbetsgivare att anställa ungdomar under 25 år samt att underlätta övergången från utbildning till arbete för unga. Anställningarna ska omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, eller av ett hängavtal 4 till ett sådant kollektivavtal, och ska innehålla en andel med utbildning eller handledning. Anställningarna riktar sig till personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa. Det ekonomiska stödet till arbetsgivare omfattar lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning. 5 I enlighet med 6 förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar kan stöd lämnas om 1) den som anställs är mellan 15 och 24 år, 2) anställningen omfattar minst 75 procent av heltid under minst sex månader, och 3) utbildning eller handledning sammantaget uppgår till minst 15 procent av arbetstiden. Arbetsförmedlingen ska, enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014, använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg i myndighetens arbete för att unga arbetslösa kvinnor och män ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kommer i denna rapport, i enlighet med regleringsbrevet, att redovisa följande: 2 Statligt stöd SA (2013/N) Sverige. Ordning för sysselsättningsstöd för unga arbetstagare, Bryssel den C (2013) 4053 final, Europeiska kommissionen. Hämtat den 13 januari Budgetpropositionen för Prop. 2013/14:1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknads och arbetsliv, s. 44. Utgiven den 18 september 2013, Finansdepartementet. 4 I och med förordningsändringen i 3 förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, som trädde i kraft den 1 augusti 2014, omfattas även hängavtal av förordningen. 5 Stödet består dels av en kreditering på arbetsgivarens skattekonto, motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen), dels ett ekonomiskt handledarstöd till arbetsgivaren på 115 kronor per dag.

10 Sida: 10 av 36 Antalet ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Hur stor andel av ansökningarna som har beviljats respektive inte har beviljats. Hur såväl det totala antalet ansökningar som de ansökningar som har beviljats respektive inte har beviljats fördelar sig på olika avtalsområden. Hur stor andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa. Vilka grunderna för avslag huvudsakligen har varit vad gäller ej beviljade ansökningar. Arbetsförmedlingen ska vidare, där så är möjligt, bistå de myndigheter som har fått i uppdrag av regeringen att följa upp stödet för yrkesintroduktionsanställningar med den information och statistik som dessa efterfrågar. I denna rapport redovisas vilka insatser som har gjorts för att uppfylla detta. För ytterligare rapportering om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, se tidigare lämnade återrapporter Vidtagna åtgärder Arbetsförmedlingens arbete med implementeringen av stöd för yrkesintroduktionsanställningar rapporterades senast den 1 augusti Antalet beslut om stöd har sedan dess ökat kontinuerligt. Sedan föregående återrapport har bland annat nedanstående åtgärder vidtagits Genomförda insatser i samband med förordningsändring Den 1 juli 2014 fattade regeringen beslut om ändring i förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Ändringen, som trädde i kraft den 1 augusti 2014, innebar att möjligheten att få stödet utökades till att omfatta även arbetsgivare som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation men som har tecknat ett hängavtal som hänvisar till ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion. Inför förordningsändringen tog Arbetsförmedlingen fram nya ansökningshandlingar samt uppdaterade intern och extern information vilket bidrog till ett smidigt genomförande av förändringen Fördjupad utbildning för arbetsförmedlare För att öka kunskapen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar internt vid myndigheten har en fördjupad utbildning om stödet tagits fram under hösten Ett flertal utbildningstillfällen har hållits under hösten och sedan januari 2014 har sammantaget drygt anställda inom Arbetsförmedlingen genomgått utbildningen. Dessutom har kontinuerliga chattillfällen för arbetsförmedlare hållits. 6 Arbetsförmedlingens återrapporteringar om yrkesintroduktionsanställningar lämnades den 15 november 2013, den 1 april 2014 samt den 1 augusti 2014.

11 Sida: 11 av Vidareutveckling av information till arbetsgivare Under hösten 2014 har en särskild sida riktad till arbetsgivare med information om, och villkor för, stöd för yrkesintroduktionsanställningar tagits fram och publicerats på Arbetsförmedlingens externa webbplats. 7 Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer har fått lämna synpunkter och förslag i framtagandet av sidan som bland annat innehåller följande information: Frågor och svar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Checklista för arbetsgivare om stöd yrkesintroduktionsanställningar. Ansökningsblanketter och faktablad. Länkar till anslutna arbetsgivarorganisationer. Uppföljningsblankett Samordning i samarbetet med större företag Arbetsförmedlingen har under 2014 haft flera goda samarbeten med arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Ett samarbete som särskilt kan lyftas som ett gott exempel är det så kallade Volvosteget där sammantaget omkring 400 yrkesintroduktionsanställningar för unga har kommit till stånd vid Volvos elva fabriker runt om i landet. Bakgrunden till det är bland annat behovet av nyanställningar och kompetensförsörjning inom branschen. Ytterligare framgångsfaktorer presenteras i del 6.1.2, Externa framgångsfaktorer Redovisning av främjandemedel Parterna ska redovisa hur främjandemedlen avseende yrkesintroduktionshanställningar har använts och vilka informationsinsatser som har genomförts under Arbetsförmedlingen ska senast den 31 mars 2015 sammanställa inkomna redovisningar och överlämna en samlad redovisning till Regeringskansliet. 9 Parterna har efterfrågat en ökad tydlighet avseende vad som ska redovisas till Arbetsförmedlingen och hur denna redovisning ska gå till. Arbetsförmedlingen har därför specificerat, och under hösten 2014 kommunicerat till parterna, att den som har beviljats medel för yrkesintroduktionsanställningar, ska redovisa följande till Arbetsförmedlingen: 7 Hämtat den 16 december Arbetsgivaren ska inom tre månader från det att stödet upphört lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har tagit fram en särskild blankett för detta ändamål. 9 I enlighet med regeringsbeslut (A2014/4395/A) taget den 18 december 2014, om ändring i besluten (A2014/57/A), (A2014/56/A), (A2014/1586/A), kan redan beviljade medel för främjandeinsatser avseende yrkesintroduktionsavtal och studentmedarbetaravtal användas även under 2015.

12 Sida: 12 av 36 En analys av behovet av främjandeinsatser. Vilka insatser som har genomförts och hur många arbetsgivare eller fackliga representanter som har tagit del av insatserna. I vilken utsträckning främjandemedlen har använts för att sprida erfarenheter. I de fall beviljade medel inte har använts fullt ut, orsaken till detta. Vilka eventuella önskemål som föreligger angående ytterligare aktiviteter. 2. Metod I denna rapport redovisas resultat för perioden i enlighet med Arbetsförmedlingens regleringsbrev för Redovisning görs vidare av vilka insatser som har genomförts i Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med stöd för yrkesintroduktionsanställningar samt identifierade utmaningar och framgångsfaktorer. 2.1 Data Redovisad statistik avseende beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar är hämtad från Arbetsförmedlingens datalager och avser Redovisad statistik avseende ej beviljade ansökningar bygger på data från manuellt hanterade underlag. 10 Dokumenterade erfarenheter är hämtade från möten med följande delegationer och grupper: Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) 11 Statskontorets referensgrupp 12 samt Samverkansgruppen för utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Under en övergångsperiod ( ) har avslagsbesluten hanterats manuellt via Arbetsförmedlingens marknadsområden. 11 Representanter från Almega, Fastighetsanställdas förbund, GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Svenska Kommunalarbetareförbundet, SKL, Svensk Handel och Teknikföretagen samt representanter från Arbetsförmedlingen och Skolverket. Delegationen biträds av ett sekretariat. 12 Representanter från GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, IF Metall, IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Industriarbetsgivarna, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Teknikföretagen och Trä- och möbelföretagen samt representanter från Arbetsförmedlingen, IFAU, Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket och Statskontoret. 13 Representanter från Arbetsförmedlingen, IFAU, Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket och Statskontoret.

13 Sida: 13 av Avgränsningar Redovisning kommer inte att göras utifrån företagsstorlek och bransch. Utfallet av en sådan jämförelse skulle bli missvisande då en arbetsgivare, Volvo, står för över 40 procent av de beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar som har fattats under Den statistiska redovisningen görs dock per avtalsområde, kön, inrikes och utrikes födda samt offentlig och privat sektor. Samverkansgruppen för utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar har av regeringen fått ett särskilt utvärderingsuppdrag. Arbetsförmedlingen kommer därför inte att utvärdera effekterna av stödet, effekter på lönespridningen och lönebildningen, effekter på sysselsättningen (inklusive dödvikts- och undanträngningseffekter), effekter på konkurrenssituationer eller effekter på mikroplanet avseende stöd för yrkesintroduktionsanställningar. 3. Resultat och analys 3.1 Antal ansökningar om stöd samt andel beviljade och ej beviljade ansökningar Under perioden har totalt 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar inkommit till Arbetsförmedlingen, i enlighet med tabell 1 nedan. Av dessa har 902 beviljats och 95 avslagits. 14 Av de beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställning, avser 290 kvinnor, motsvarande 32 procent, och 612 män, motsvarande 68 procent. Att en övervägande del av de beviljade besluten avser män kan härledas till att en större del av yrkesintroduktionsanställningarna har tillkommit inom traditionellt mansdominerade branscher. Sedan föregående återrapportering om stödet har andelen kvinnor som har tagit del av en yrkesintroduktionsanställning ökat från 24 till 32 procent. 15 En del av ökningen kan förklaras med att Volvo, som har anställt ett större antal personer under hösten 2014, aktivt har verkat för att uppnå en jämnare könsfördelning. Av de ej beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, avser 18 kvinnor, motsvarande 19 procent, och 77 män, motsvarande 81 procent. Andelen kvinnor som har beviljats stödet (32 procent) är således större än andelen kvinnor som har fått ett avslagsbeslut (19 procent). 14 Med antal beviljade ansökningar avses de ansökningar som genererat ett beslut med startdatum under den angivna perioden. 15 Arbetsförmedlingens återrapportering,, den 1 augusti 2014.

14 Sida: 14 av 36 Tabell 1. Antal beviljade och ej beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelat per kön under perioden Ansökningar Antal Kvinnor Män Total Beviljade Ej beviljade Total Källa: Arbetsförmedlingens datalager (beviljade) samt manuell hantering (avslag). Av de beviljade besluten om stöd för yrkesintroduktionsanställningar avser 833 beslut, motsvarande 92 procent, inrikes födda och 69 beslut, motsvarande 8 procent, utrikes födda, i enlighet med tabell 2 nedan. Motsvarande fördelning avseende ungdomar i åldern som var anställda på ett Nystartsjobb i december 2014 var tydligt jämnare i jämförelse: 64 procent inrikes födda och 36 procent utrikes födda. 16 Den ojämna fördelningen av stöd för yrkesintroduktionsanställningar till inrikes respektive utrikes födda har uppmärksammats av Arbetsförmedlingen och kommer att lyftas med berörda parter, se del 6.1.1, Externa utmaningar. Tabell 2. Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelat per inrikes och utrikes födda under perioden Ansökningar Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Inrikes födda Antal Utrikes födda Total Arbetsförmedlingen har vidare uppmärksammat att störst antal yrkesintroduktionsanställningar förekommer inom privat sektor (87 procent), i enlighet med tabell 3 nedan. Detta kan till delar förklaras med att Volvo har anställt ett större antal personer på yrkesintroduktionsanställningar under hösten 2014, se del Totala antalet ansökningar per avtalsområde. En annan förklaring är samarbetet med ett större antal företag inom branscher som har visat intresse för att ta emot och introducera yngre arbetskraft. Arbetsförmedlingens bedömning är att det är troligt att det finns 16 Arbetsförmedlingens datalager, månadsstatistik, kvarstående i december Totalt antal personer (18-24 år) med Nystartsjobb i december 2014: 4 360, varav inrikes födda och utrikes födda.

15 Sida: 15 av 36 utvecklingspotential inom offentlig sektor vad gäller användningen av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Tabell 3. Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelat per sektor under perioden Ansökningar Antal beviljade beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Offentlig sektor Antal Privat sektor Total Ansökningar per avtalsområde Totala antalet ansökningar per avtalsområde Det totala antalet ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår till totalt 997 och fördelar sig på olika avtalsområden, i enlighet med tabell 4 nedan. Inom ett antal avtalsområden har avtal om yrkesintroduktion tecknats, men arbetsgivaren har ännu inte ansökt om, eller beviljats stöd för, yrkesintroduktionsanställningar. Samtliga 36 branschspecifika avtal redovisas i bilaga 1. Flest ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställning förekommer inom avtalsområdena Teknikarbetsgivarna/IF Metall, Elektriska Installatörsorganisationen/Elektrikerförbundet samt SKL/Svenska Kommunalarbetareförbundet. Det större antalet beviljade beslut inom IF Metalls avtalsområden kan förklaras med att yrkesintroduktionsavtal har existerat inom aktuella avtalsområden sedan november samt att man inom branscherna har haft utvecklade system för introduktion, handledning och utbildning av ungdomar utifrån efterfrågan på arbetskraft. Det stora antalet nytillkomna beslut inom IF Metalls avtal härrör till det så kallade Volvosteget med närmare 400 nya beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar som fattades i november 2014 på ett antal orter i landet. Ett större antal beviljade beslut inom Elektrikerförbundets område beror troligen på ett upparbetat lärlingssystem inom branschen. Arbetsförmedlingens erfarenhet är vidare att 17 Teknikföretagen (2010). Avtal om yrkesintroduktion med IF Metall. I Information Teknikföretagens service till medlemsföretagen, nr. 10/2010. Stockholm: Teknikföretagen. Hämtat den 30 april 2014.

16 Sida: 16 av 36 det inom avtalsområdet ofta finns en etablerad utbildningsplan för unga och en vana vid att ta emot och handleda lärlingar. En trolig förklaring till det större antalet ansökningar inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde är att SKL redan 2013 genomförde informationskampanjer för arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar, bland annat 22 partsgemensamma konferenser, samt det faktum att kommuner i sig är stora organisationer med goda möjligheter till spridning av information. Tabell 4. Totala antalet ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelade per avtalsområde och kön under perioden Avtalsområde Antal ansökningar FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND Almega Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Almega Tjänsteförbunden (Serviceentreprenad) Almega Tjänsteförbunden (Specialserviceföretag) Fastigo GS-FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Sågverksindustrin) Grafiska Företagens Förbund (Förpackningsavtalet) Grafiska Företagens Förbund (Infomediaavtalet) Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) Trä- och möbelföretagen (Stoppmöbelindustrin) Trä- och möbelföretagen (Träindustrin) HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND Kvinnor Män Total Svensk Handel IF METALL Byggnadsämnesförbundet och Buteljglasindustrin (BÄF) Gruvornas Arbetsgivareförbund Industri- och kemigruppen (Allokemisk industri)

17 Sida: 17 av 36 Industri- och kemigruppen (Gemensamma metallavtalet) Industri- och kemigruppen (Glasindustrin) Industri- och kemigruppen (Kemiska Fabriker) Industri- och kemigruppen (Nordic Sugar) Industri- och kemigruppen (Stenindustrin) Stål och Metall Arbetsgivareförbundet SVEMEK Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) Teknikarbetsgivarna SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET Elektriska Installatörsorganisationen SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET Fastigo KFS, VA-branschen Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BAL13 Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BUI13 AVTAL SAKNAS Total Källa: Arbetsförmedlingens datalager (beviljade beslut) samt Arbetsförmedlingens manuella dokumentation (avslagsbeslut) Beviljade ansökningar per avtalsområde De 902 beviljade ansökningarna under 2014 fördelar sig på 28 avtalsområden, i enlighet med tabell 5 nedan. I likhet med det totala antalet ansökningar så dominerar, bland de beviljade besluten om yrkesintroduktionsanställningar, avtalsområdena Teknikarbetsgivarna/IF Metall, Elektriska Installatörsorganisationen /Elektrikerförbundet samt SKL/Svenska Kommunalarbetareförbundet. Resultaten inom dessa avtalsområden skiljer sig tydligt från övriga avtalsområden där antalet ansökningar är mer blygsamt.

18 Sida: 18 av 36 Antalet beviljade beslut som avser kvinnor dominerar tydligt avseende ansökningar inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde, till skillnad från beviljade ansökningar inom de flesta andra avtalsområden där den större andelen avser män. Den främsta förklaringen till detta är den övervägande andelen kvinnor verksamma inom kommunal sektor. 18 Även inom Svensk Handel överväger andelen kvinnor som har fått en yrkesintroduktionsanställning, även om diskrepansen i relation till andelen män med sådan anställning här är mer blygsam. Tabell 5. Antal beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelade per avtalsområde och kön under perioden Avtalsområde Antal ansökningar FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND Kvinnor Män Total Almega Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Almega Tjänsteförbunden (Serviceentreprenad) Almega Tjänsteförbunden (Specialserviceföretag) Fastigo GS-FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Föreningen Sveriges Skogsindustrier Grafiska Företagens Förbund (Förpackningsavtalet) Grafiska Företagens Förbund (Infomediaavtalet) Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) Trä- och möbelföretagen (Stoppmöbelindustrin) Trä- och möbelföretagen (Träindustrin) HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND Svensk Handel IF METALL Byggnadsämnesförbundet och Buteljglasindustrin (BÄF) Gruvornas arbetsgivareförbund I kommuner utgör kvinnor omkring 80 procent av de sysselsatta. Den offentliga sektorn i korthet utvecklingen 2012 (2013/80-5), Statskontoret, 2013.

19 Sida: 19 av 36 Industri- och kemigruppen (Allokemisk industri) Industri- och kemigruppen (Gemensamma metallavtalet) Industri- och kemigruppen (Glasindustrin) Industri- och kemigruppen (Kemiska Fabriker) Industri- och kemigruppen (Nordic Sugar) Industri- och kemigruppen (Stenindustrin) Stål och Metall Arbetsgivareförbundet SVEMEK Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) Teknikarbetsgivarna SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET Elektriska Installatörsorganisationen SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET Fastigo KFS, VA-branschen Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BAL13 Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BUI13 Total Källa: Arbetsförmedlingens datalager Ej beviljade ansökningar per avtalsområde Av sammantaget 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, som har inkommit till Arbetsförmedlingen under perioden , har 95 avslagits. De 95 ej beviljade ansökningarna är fördelade mellan fem olika avtalsområden, i enlighet med tabell 6 nedan. Avslagen avser 18 kvinnor, motsvarande 19 procent, och 77 män, motsvarande 81 procent.

20 Sida: 20 av 36 Tabell 6. Antal ej beviljade ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar per avtalsområde och kön under perioden Avtalsområde FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND Antal avslag Kvinnor Män Total Almega Tjänsteförbunden (Serviceentreprenad) HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND Svensk Handel IF METALL Industri- och kemigruppen (Gemensamma metallavtalet) SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET Elektriska Installatörsorganisationen SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BAL AVTAL SAKNAS Total Källa: Arbetsförmedlingens manuella avslagshantering Huvudsakliga grunder för avslag för ej beviljade ansökningar Som framgår av tabell 7 nedan är den främsta avslagsorsaken att det saknas kollektiv- /hängavtal och/eller avtal om yrkesintroduktion inom den bransch där arbetsgivaren är verksam. En annan ofta förekommande avslagsorsak är att ungdomen redan är anställd hos arbetsgivaren vid ansökningstillfället. Detta har främst förekommit inom Svenska Elektrikerförbundet/Elektriska Installatörsorganisationen.

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Innehåll Generaldirektören har ordet........................................................................ 2 Arbetsförmedlingens uppgifter.....................................................................

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Regeringen beslutade den 23 januari 2003 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka hur näringslivets engagemang i arbetet för integration av invandrare

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer