Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016"

Transkript

1 Innehåll Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016 Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i 1 juni 2016 Avser februari 2013-april

2 Innehåll Arbetsförmedlingen Författare: Sofie Bergqvist Datum: 1 juni 2016 Diarienummer: Af-2013/

3 Innehåll Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i Arbetsförmedlingen ska senast den 1 juni 2013 redovisa till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) respektive senast den 1 mars 2014 och den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa hur arbetet med uppdraget fortskrider. Arbetsförmedlingen ska vidare senast den 1 juni 2016 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) inkomma med en slutlig redovisning av uppdragets resultat. Av redovisningarna ska framgå kostnaderna för pilotprojektet samt hur uppdraget har organiserats och genomförts. Av redovisningarna ska vidare framgå hur många individer (kvinnor respektive män) och företag som har varit berörda, vilka typer av utbildningsinsatser som ungdomarna har fått samt i vilken utsträckning utbildningsinsatserna har bidragit till fortsatt eller ny anställning. Arbetsförmedlingen ska även efter samråd med övriga medlemmar i styrgruppen redovisa allmänna erfarenheter och lärdomar av arbetssättet. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har föredragits av Sofie Bergqvist, Förmedlingsavdelningen. Mikael Sjöberg Sofie Bergqvist 3

4 Innehåll Innehåll Sammanfattning Inledning Pilotprojektets organisation och genomförande Ansvarsområden Informationsinsatser Matchnings- och arbetsprocessen Urval och matchning av ungdomar Utbildningsinsatser Grundläggande arbetsmarknadsutbildning Branschanpassad arbetsmarknadsutbildning Utbildningsleverantörer Resultat Antal i arbetsmarknadsutbildning och anställning Antal deltagare i grundläggande och branschanpassad arbetsmarknadsutbildning Nya och fortsatta anställningar Kostnader Externa och interna utmaningar Erfarenheter och lärdomar Fortsatt arbete efter projektet

5 Sammanfattning Sammanfattning I februari 2013 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla samverkan med Teknikföretagen och IF Metall. Detta skulle ske inom ramen för ett pilotprojekt. Syftet med pilotprojektet, Industrins Yrkesår, var att arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen i samverkan skulle utveckla en modell där matchningen av ungdomar skulle kompletteras med branschanpassade utbildningsinsatser både före och under anställningen. Ett tidigare samarbete mellan IF Metall och Teknikföretagen, Gnosjöandans yrkesår, stod som förlaga till projektet. Fem företag har valt att tillämpa pilotprojektets modell. Under projekttiden har 38 ungdomar tagit del av projektets insatser. Den främsta anledningen till det låga antalet företag som valt att anställa är den dämpade orderingången inom industrin. Två ytterligare faktorer har identifierats som bidragande till att fler ungdomar inte har anställts inom ramen för pilotprojektet: Vid pilotprojektets start saknade arbetsgivarna kännedom om yrkesintroduktionsavtalet. Första delen av projekttiden ägnades således åt informationsspridning. Arbetsgivarna upplevde att administrationen inom pilotprojektet var tidskrävande, bland annat avseende praktiska rutiner, utbildningsplaner och handledning. Teknikföretagen och IF Metall är positiva till pilotprojektets modell och vill fortsätta samarbetet med Arbetsförmedlingen. I det fortsatta samarbetet kommer modellen inte längre innehålla utbildning under anställningstiden. Samarbetet kommer rikta sig till företag i hela landet och kommer ske inom ramen för Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Därav avslutades projektet sista december

6 Inledning 1 Inledning I februari 2013 gav regeringen i uppdrag till Arbetsförmedlingen att genomföra ett pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i. Detta då man såg möjligheten att kombinera branschanpassad utbildning med branschens yrkesintroduktionsavtal som en av utvecklingsmöjligheterna efter projektet Gnosjöandans yrkesår. Syftet med pilotprojektet var att arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen i samverkan skulle utveckla en modell där matchning av unga kompletteras med branschanpassade yrkesutbildningsinsatser som ges parallellt med en yrkesintroduktionsanställning. Det som utmärkt pilotprojektet, Industrins yrkesår, har varit den arbetsprocess där Arbetsförmedlingen och parterna samverkat för att välja ut lämpliga ungdomar till anställning inom industrin. En viktig komponent i arbetet är den kombination av anställning och arbetsmarknadsutbildning som sker inom ramen för yrkesintroduktionsavtalet. Arbetsförmedlingen har här haft möjlighet att rusta ungdomen utifrån den enskilde företagarens behov genom att erbjuda grundläggande arbetsmarknadsutbildning före anställning samt branschanpassad arbetsmarknadsutbildning under anställningstiden. Pilotprojektets målgrupp har varit ungdomar mellan 16 och 25 år utan industriteknisk gymnasieutbildning som deltagit i jobboch utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar eller som av särskilda skäl stått långt från arbetsmarknaden. Ungdomarna ska ha haft grundläggande gymnasiekompetens med betyg i matematik, svenska och engelska. Detta har varit ett krav från Teknikföretagen och IF Metall för att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig den grundläggande arbetsmarknadsutbildningen före anställning. Pilotprojektet beräknades omfatta 300 individer i utbildning 2013 och 500 individer

7 Pilotprojektets organisation och genomförande 2 Pilotprojektets organisation och genomförande Arbetet har organiserats och genomförts som planerat enligt vad som beskrivits i tidigare återrapport 1. En extern styrgrupp har inrättats av Arbetsförmedlingen. I denna har det ingått representanter från Teknikföretagen, IF Metall och Statskontoret2. Den externa styrgruppen har beslutat om samtliga förändringar som har genomförts inom projektet. En intern styrgrupp har ansvarat för utformningen av projektet och preciseringen av områden respektive former för datainsamling. Utöver styrgrupperna har olika arbetsgrupper deltagit i genomförandet av projektet. En intern arbetsgrupp har ansvarat för Arbetsförmedlingens arbete och administration. En extern arbetsgrupp har ansvarat för att ta fram handläggarstöd till arbetsförmedlare, samt informationsmaterial till företag och ungdomar. I den externa arbetsgruppen har det funnits representanter för Arbetsförmedlingen, IF Metall och Teknikföretagen. Det har även funnits regionala arbetsgrupper bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, IF Metall och Teknikföretagen. Arbetsgrupperna på regional nivå har arbetat mot lokala kontor och företag. Teknikföretagen, IF Metall och Arbetsförmedlingen har verkat för att respektive organisations regionala organ engagerar sig i samverkan kring modellen. Även lokala arbetsgrupper bestående av samverkansparterna samt Arbetsförmedlingens leverantörer av utbildning har funnits på de orter som har utsetts inom Arbetsförmedlingens marknadsområden. De fem marknadsområden3 som ingått är Småland, Södra Götaland, Södra Mälardalen Östergötland, Norra Mälardalen samt Västra Svealand. Den externa styrgruppen har beslutat om vilka marknadsområden som ska ingå i projektet. Aktuella marknadsområden valdes utifrån i vilka områden det fanns ett intresse av att delta från parternas och Arbetsförmedlingens sida, samt utifrån Teknikföretagens behov av kompetens. Styrgrupperna upphörde vid projektets upphörande, men styrgruppernas arbete har tagits omhand regionalt. 1 Dnr. Af-2013/ Arbetsförmedlingens Återrapport Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i 28 februari Statskontoret skall genom sin medverkan säkerställa att projektet blir möjligt att följa upp och utvärdera. 3 Arbetsförmedlingens kärnverksamhet är organiserad i 11 marknadsområden över landet med ca 320 lokala arbetsförmedlingskontor. 7

8 Pilotprojektets organisation och genomförande 2.1 Ansvarsområden Teknikföretagen och IF Metall har haft ett gemensamt ansvar för att informera arbetsgivare om yrkesintroduktionsavtalet. Teknikföretagen har vidare ansvarat för rådgivning till företag som deltagit i samarbetet. IF Metall har deltagit i regionala samarbeten i linje med handlingsplanen. Vidare har IF Metall medverkat i olika aktiviteter som till exempel matchning mellan företag och ungdom samt att organisera utbildningar. Förbundet har också verkat för att lokala avtal enligt yrkesintroduktionsavtalet kommit till stånd. IF Metall centralt har varit ett viktigt stöd för de lokala fackorganisationerna i framtagandet av lokala avtal. Arbetsförmedlingen har ansvarat för projektets genomförande och har haft i uppdrag att lämna förslag på ungdomar som uppfyller kraven för att ingå i projektet. Arbetsförmedlingen har också, genom redan upphandlade arbetsmarknadsutbildningar, tillhandahållit utbildning under deltagarens tid i projektet. Efter att Arbetsförmedlingen har fattat beslut om arbetsmarknadsutbildning har deltagaren fått aktivitetsstöd och varit försäkrad via Arbetsförmedlingen under utbildningsperioden. Utbildningarna har således inte medfört någon kostnad för arbetsgivaren. 2.2 Informationsinsatser Teknikföretagen och IF Metalls arbete med att rekrytera företag inleddes med framtagande av informationsmaterial riktat till företag. Under 2013 skickades en partsgemensam folder, med information om Industrins yrkesår, till företag i pilotregionerna. Informationen följdes upp via telefonsamtal och inbjudningar vilket tillsammans utmynnade i 20 partsgemensamma möten med 150 företag och drygt 200 företagsrepresentanter och fackföreningsordföranden. Vid dessa informationsmöten deltog Teknikföretagens regionala rådgivare, IF Metall och Arbetsförmedlingen. Informationen och arbetet med företag har resulterat i att fem företag har valt att tillämpa pilotprojektets modell. Antal anställda inom de fem företagen varierar mellan Förklaringen till det mindre antalet företag som valt att anställa är i synnerhet den dämpade orderingången inom industrin. När stöd för yrkesintroduktionsanställningar trädde i kraft den 15 januari 2014 behövdes informationsinsatser i samband med att både Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter uppmärksammades på att företag inte förstod skillnaden mellan yrkesintroduktionsanställning och pilotprojektets modell. Den upplevda oklarheten bottnade troligen i att det är samma avtal som reglerar 8

9 Pilotprojektets organisation och genomförande anställningsformen men att det finns olikheter avseende målgruppen 4 och ersättningen till företaget 5. Teknikföretagen och IF Metall tog, tillsammans med Arbetsförmedlingen, fram informationsmaterial som tydliggjorde skillnaderna mellan de två insatserna. Arbetsförmedlingen kan inte se att detta har gett tillräckliga effekter. 2.3 Matchnings- och arbetsprocessen Arbetsförmedlingen har inom pilotprojektet, tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall, tagit fram en gemensam handlingsplan avseende Industrins yrkesår. Handlingsplanen har omfattat en arbetsprocess för samarbetet enligt följande: Teknikföretagen har ansvarat för att värva företag. Arbetsförmedlingen har matchat ungdomar utifrån arbetsgivarnas kravspecifikationer. Arbetsgivarna har valt ut de lämpligaste kandidaterna och träffat en överenskommelse om anställning. Arbetsförmedlingen har därefter tillhandahållit en grundläggande arbetsmarknadsutbildning på maximalt 16 veckor. Efter avslutad, och godkänd, grundläggande arbetsmarknadsutbildning har ungdomen erbjudits en tidsbegränsad anställning enligt yrkesintroduktionsavtalet parallellt med maximalt 16 veckors branschanpassad arbetsmarknadsutbildning hos det aktuella företaget. Arbetsprocessen har följt yrkesintroduktionsavtalet mellan Teknikföretagen och IF Metall. Yrkesintroduktionsavtalets syfte har varit att erbjuda särskilda introduktionsanställningar åt ungdomar för att bidra till en långsiktig kompetensförsörjning för företagen samtidigt som det underlättar för ungdomar att få arbete och därmed utvecklas i sitt yrkesliv. Avtalet bygger på lokala överenskommelser och kräver att det finns lokala kollektivavtal. I de fall det inte finns en lokal fackförening på företaget har överenskommelsen fattats på central nivå. 4 För att ta del av Industrins yrkesår ska individen ha grundläggande gymnasiekompetens, med betyg i minst matematik, svenska och engelska men inte ha gått industriteknisk utbildning. För Yrkesintroduktionsanställningar gäller att individen kan ha genomgått en industriinriktad yrkesutbildning 5 Vad gäller Industrins yrkesår har ingen ersättning utgått fr handledararvode eftersom sådant stöd, i kombination med det stöd som redan utgått för arbetsmarknadsutbildning, befaras överskrida gränserna i EU:s statsstödsregler. För Yrkesintroduktionsanställningar gäller att företaget kan söka ersättning för handledararvode. 9

10 Utbildningsinsatser Arbetsförmedlingen har säkerställt att arbetsprocessen blivit gemensam mellan de lokala arbetsförmedlingskontor som deltagit samt att processen blivit enhetlig över tid. Alla marknadsområden som ingått i pilotprojektet har haft samma informationsmaterial och de informationsmöten som har hållits för ungdomar har huvudsakligen haft samma innehåll. Teknikföretagen och IF Metall har ansvarat för att informera företagen om Industrins yrkesår. Lokalt på arbetsförmedlingarna har ungdomar bjudits in till informations- och rekryteringsträffar. Arbetsförmedlingen och Teknikföretagen har haft ett gemensamt ansvar för att matcha ungdom och företag. Efter genomförd matchning har företaget och ungdomen gjort en överenskommelse om anställning. En förutsättning för anställning har varit att den inledande grundläggande arbetsmarknadsutbildningen på maximalt 16 veckor genomförts och att ungdomen klarat de uppsatta målen för utbildningen. 2.4 Urval och matchning av ungdomar I det första steget identifierades ungdomar som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Målgruppen var ungdomar som deltog i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar eller ungdomar som av särskilda skäl stod långt ifrån arbetsmarknaden. Kriterier var avslutat gymnasium med godkänt i svenska, matematik och engelska samt att ungdomen inte skulle ha läst ett industriprogram. Matchning mellan ungdomar och arbetsgivare har i de flesta fall skett genom rekryteringsmöten, där Arbetsförmedlingen har gjort ett första urval av lämpliga arbetssökande. Arbetsgivaren har sedan gått vidare i sin rekryteringsprocess med de kandidater som de har funnit lämpliga. Företaget och ungdomen har träffat en överenskommelse om anställning. Arbetsförmedlingens arbete med matchning av ungdom och kontakterna med utbildningsleverantörerna har i sin helhet fungerat väl. Dock har intresset för pilotprojektet varit begränsat hos företagen och matchningsprocessen har därför inte prövats i någon större omfattning. Det främsta skälet till detta är den dämpade orderingången inom industrin. Två övriga faktorer har påverkat resultatet, det ena är att första delen av projekttiden gick åt till att informera arbetsgivarna om yrkesintroduktionsavtalet. Den andra är att arbetsgivarna upplevde att administrationen inom pilotprojektet var krävande avseende praktiska rutiner, utbildningsplaner och handledning. 3 Utbildningsinsatser Ungdomar som har ingått i pilotprojektet har erbjudits en kombination av grundläggande arbetsmarknadsutbildning och branschanpassad yrkesutbildning. Utbildningarna har delats in i två block som har omfattat maximalt 16 veckor vardera. Utbildningarnas innehåll och de generella kunskapsnivåer som är satta är framtagna av projektet 10

11 Resultat Gnosjöandans yrkesår. Ungdomarna i pilotprojektet har haft förtur till de aktuella utbildningarna och kunnat beredas plats på den inledande utbildningen utan dröjsmål. 3.1 Grundläggande arbetsmarknadsutbildning Det första blocket, grundläggande arbetsmarknadsutbildning, har genomförts före anställning. Syftet med utbildningen har varit att ge deltagarna den kunskapsnivå som är nödvändig för att en anställning ska kunna påbörjas. 3.2 Branschanpassad arbetsmarknadsutbildning När deltagaren har uppnått målet för den inledande grundläggande arbetsmarknadsutbildningen sker en anställning på företaget. Anställning enligt branschavtalet kan uppgå till maximalt tolv månader, med möjlighet till förlängning ytterligare maximalt 12 månader. Sedan ska anställning under reguljära avtal ske. Det andra utbildningsblocket, branschanpassad arbetsmarknadsutbildning, ges parallellt under anställningstiden. Utbildningen ska ge deltagarna den kompetens de behöver för att få en fortsatt anställning inom branschens avtalsområde. Tillsammans med Arbetsförmedlingens utbildningsleverantör utarbetas en utbildningsplan, utifrån företaget och ungdomens behov. Utbildningarna är, så långt det är möjligt inom ramen för de redan upphandlade arbetsmarknadsutbildningarna inom verkstadsteknik, anpassade till individen och respektive företags kompetensbehov. Det finns även möjlighet att upphandla enskild plats. 3.3 Utbildningsleverantörer Projektets utbildningsleverantör är de leverantörer som idag bedriver arbetsmarknadsutbildningar på respektive ort. Utbildningsleverantörerna kan med relativt kort framförhållning ta emot deltagare på de grundläggande, såväl som de branschanpassade, utbildningarna. Arbetsförmedlingen, liksom de företag som tillämpar projektets modell, har ansvarat för kontakterna med utbildningsleverantörerna. 4 Resultat Den huvudsakliga källan till redovisade resultat är Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS). Dokumenterade erfarenheter är vidare hämtade från Arbetsförmedlingens ekonomisystem samt Teknikföretagens och IF Metalls utvärdering av pilotprojektet6. 6 Hösten 2014 genomförde Teknikföretagen och IF Metall en enkätundersökning riktad till 1200 företag i pilotregionerna där 264 företag, motsvarande 23 procent, svarade. 11

12 Resultat Information har även hämtats från dokumentation från möten med projektets externa styrgrupp och arbetsgrupp. Redovisning av statistik görs i tabellform uppdelat på kön. Det numerära antalet deltagare i projektet är begränsat och därav kommer redovisningen inte utgå ifrån ytterligare variabler. 4.1 Antal i arbetsmarknadsutbildning och anställning Pilotprojektet avslutades den sista december Redovisning sker i tabellform och är fördelad på kön och beviljade utbildningsinsatser samt antal anställda och avslutade anställningar. 4.2 Antal deltagare i grundläggande och branschanpassad arbetsmarknadsutbildning Av de 38 ungdomar som har påbörjat eller genomfört den grundläggande arbetsmarknadsutbildningen är 18 kvinnor och 20 män. Av de15 ungdomar som har påbörjat eller genomfört den branschanpassade utbildningen är 5 kvinnor och 10 män, se tabell 1 nedan. Enkätundersökningen kompletterades med djupintervjuer av 13 företag. Trots låg svarsfrekvens i enkätundersökningen finner Arbetsförmedlingen att företagens synpunkter är intressanta att redovisa. 12

13 Kostnader Tabell 1 Totalt antal deltagare i grundläggande och branschanpassad arbetsmarknadsutbildning, fördelat på kön 7 Period: februari 2013 mars Antal deltagare Totalt Kvinnor Män antal Beviljad grundläggande arbetsmarknadsutbildning Beviljad branschanpassad arbetsmarknadsutbildning Källa: Arbetsförmedlingens Informationssystem (AIS) 4.3 Nya och fortsatta anställningar Tabell 2 Totalt antal anställda och (varav) avslutade anställningar, fördelat på kön. Period: februari 2013 april Anställda och avslutade Kvinnor Män Totalt Antal anställda Antal avslutade Total Källa: Arbetsförmedlingens Informationssystem (AIS) 34 ungdomar har fullgjort den grundläggande arbetsmarknadsutbildningen och därefter påbörjat en anställning. Fyra ungdomar har avslutat sina anställningar. 5 Kostnader Enligt uppdraget ska pilotprojektets kostnader belasta anslaget 1:3, Kostnader för Arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Resultat för kostnader avser perioden februari 2013 mars Kostnad per deltagarvecka är kronor. Därtill kommer kostnader för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under individens deltagande i den grundläggande arbetsmarknadsutbildningen. 8 7 Med antal beviljade menas i tabellen de ansökningar som har genererat ett beslut med startdatum under pilotprojektets period. 8 Här tillkommer sedan indirekt kostnaden för deltagarens aktivitetsstöd, men då majoriteten av deltagarna anvisats från jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar skulle den kostnaden funnits oavsett projektdeltagande. 13

14 Externa och interna utmaningar Tabell 3 Kostnad avseende grundläggande arbetsmarknadsutbildning och branschanpassad arbetsmarknadsutbildning. Period: februari 2013 april Total Kostnad avser 32 deltagare Kostnad (kr) Grundläggande arbetsmarknadsutbildning Branschanpassad arbetsmarknadsutbildning Total Källa: Arbetsförmedlingens ekonomisystem 6 Externa och interna utmaningar Inom pilotprojektet har styr-och arbetsgrupperna identifierat ett antal externa och interna utmaningar som i olika grad påverkat utgången av projektet. Externa utmaningar 1. Begränsade rekryteringsbehov. En avgörande faktor har varit att endast företag med direkta rekryteringsbehov har visat intresse för att tillämpa modellen. Det dämpade konjunkturläget inom industrin har varit den främsta orsaken till att företagen inte har kunnat planera sin rekryteringsprocess mer långsiktigt och att man därmed har avvaktat med att rekrytera. I de fall då rekryteringsbehov har förekommit, har företagen istället vänt sig till bemanningsbranschen. 2. Utveckling av handledning och utbildning. En annan faktor är att modellen ännu inte har blivit en naturlig del av arbetsgivarnas kompetensförsörjning och formerna för utbildning och handledning inte är fullt utvecklade. Detta kan göra att enskilda företagare tvekar inför att anställa ungdomar enligt yrkesintroduktionsavtal och pilotprojektets modell. 3. Pilotprojektets modell konkurrerar med andra stödformer. Modellen är bara en av flera insatser som kan ge en potentiell arbetsgivare stöd vid en anställning. Om arbetsgivaren upplever anställningsformens regelverk som komplex är det möjligt att denne väljer bort modellen till förmån för anställningsformer som uppfattas som enklare, exempelvis Nystartsjobb. Ökade informationsinsatser är därför centralt för att företag ska uppfatta modellen som ett attraktivt sätt att rekrytera ungdomar till industrin. 14

15 Externa och interna utmaningar 4. Parterna har inte tecknat lokala yrkesintroduktionsavtal. Det finns företag som har varit intresserade av att använda pilotprojektets modell men där det inte har varit möjligt att träffa ett lokalt avtal då det exempelvis har varslats på arbetsplatsen. 5. Arbetsgivarnas bristande intresse för den branschanpassade arbetsmarknadsutbildningen. De flesta arbetsgivare har ännu bara varit intresserade av arbetsmarknadsutbildningen som sker inför anställningen och har haft ett begränsat intresse av att de anställda deltar i arbetsmarknadsutbildning under anställningstiden. Nackdelen med detta är att insatsen blir mindre långsiktig och risken för att den unge åter blir arbetslös ökar. Det svaga intresset kan delvis bero på svårigheter med att kombinera Arbetsförmedlingens upphandlade leverantörers utbildningsutbud med den praktik och handledning som sker hos arbetsgivarna. De upphandlande leverantörerna har dock gjort stora ansträngningar för att anpassa sitt utbud till det behov som framställts. Interna utmaningar för Arbetsförmedlingen 1. Ytterligare informationsinsatser internt. Att initiera nya insatser är en komplex process som tar tid. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen kan ge ett bra stöd till företag i deras rekryteringsprocess och kunna informera om modellen som ett alternativ då företagen inte finner arbetssökande med rätt kompetens. 2. Stärka arbetsgivarkontakterna inom industrin. I Teknikföretagen och IF Metalls utvärdering framgår det att företagen efterfrågar kontinuerliga kontakter med Arbetsförmedlingen, inte bara när det föreligger rekryteringsbehov. Genom stärkta arbetsgivarkontakter får Arbetsförmedlingen en ökad kunskap om företagens verksamhet och behov och kan på så sätt ge mer kvalitativ service och stöd. 3. En jämn och god kvalitet i arbetsmarknadsutbildningen. Ett annat utvecklingsområde är att nå en förbättrad och jämn kvalitet i arbetsmarknadsutbildningen. I de djupintervjuer som har genomförts har det framkommit att utbildningsanordnarna upplevs vara av skiftande kvalitet. Arbetsförmedlingen har inte fått något förtydligande av vad som avses med skiftande kvalitet. När Arbetsförmedlingen får tydlig information i denna fråga så kan Arbetsförmedlingen agera för att förbättra utbildningarnas innehåll. 15

16 Erfarenheter och lärdomar 4. Ett mer flexibelt utbildningsinnehåll. Både företagen och utbildningsleverantörer har framfört behovet av en större flexibilitet i utbildningsinnehållet för att öka individens anställningsbarhet i branschen. Teknikföretagen och IF Metall föreslår att utbildningsleverantörer bjuds in till företagen för att skapa en bättre förståelse för företagens verksamhet och behov. De erfarenheter som kommer från pilotprojektet kan också vara av vikt kommande upphandlingar av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar inom industriteknik. 7 Erfarenheter och lärdomar Pilotprojektet innefattar få deltagare, enbart 15 deltagare har genomgått den branschanpassade utbildningen. Det låga antalet medför svårigheter att dra några långtgående slutsatser. Dock finns det lärdomar att dra utifrån pilotprojektet. Teknikföretagens och IF Metalls har arbetat med att utvärdera pilotprojektet. Det finns ett antal lärdomar att dra utifrån denna utvärdering. Enkätundersökningen omfattar 264 företag varav 13 företag även har deltagit i djupintervjuer Generella dokumenterade slutsatser efter djupintervjuer med 13 företag är följande: Företagen har en god kännedom om yrkesintroduktion och Industrins yrkesår inom projektets pilotområde. Företagen upplever en osäkerhet avseende hur man praktiskt ska gå tillväga. Arbetsförmedlingen har en viktig roll och företagen efterfrågar en kontinuerlig kontakt med den lokala Arbetsförmedlingen, inte bara då det finns ett rekryteringsbehov. Företagen upplever att utbildningsanordnarna är av skiftande kvalitet. Ekonomiska incitament och stöd är viktigt men inte avgörande. Företag och fackförbund betonar vikten av handledning. Det finns ett ökat behov av att stärka kompetensen på området. Rekryteringsbehovet är den avgörande faktorn för intresse. Ledtiden från behov till anställning upplevs som för lång. Utbildningsplaner och kompetensbeskrivningar upplevs som för omfattande. 8 Fortsatt arbete efter projektet Teknikföretagen och IF Metall är som helhet nöjda med pilotprojektet Industrins yrkesår och samarbetet med Arbetsförmedlingen har fortsatt 16

17 Fortsatt arbete efter projektet utifrån en justerad modell. Det fortsatta samarbetet fokuserar på yrkesintroduktionsavtalet och den grundläggande arbetsmarknadsutbildningen före anställning. Denna samverkan sker inom ramen för Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. 17

18 18

19 19

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i samverkan med industrin

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i samverkan med industrin Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 samverkan med industrin 1 mars 2015 Avser februari 2013 januari 2015 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/073052 Datum: 1 mars 2015 samverkan med industrin

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 samverkan med industrin. [28 februari 2014] [1 juni 2013 28 februari 2014] Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: Af-2013/073052 Datum: 2014-02-28 samverkan med industrin

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 2014-04-01 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-04-01 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Helén Ängmo, ordförande Marianne Feldt, huvudsekreterare Hans-Eric Wikström, sekreterare Amanda Lindqvist, sekreterare Uppdraget

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete Yrkesintroduktion Agenda Hur ser avtalet ut? Vem kan anställas på yrkesintroduktion? Vad är fördelarna med yrkesintroduktion för arbetsgivare och anställd? Att tänka på när man fattar en lokal överenskommelse

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Senaste nytt från YA-delegationen

Senaste nytt från YA-delegationen 2016-12-11 Senaste nytt från YA-delegationen Pia Enochsson, ny ordförande i YA-delegationen Yrkesintroduktionsanställning är en genial form av anställning som är väl förankrad hos parterna på arbetsmarknaden

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen 2014-11-20 Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen Antagen av styrgruppen 2014-11-20 Denna arbetsordning utgör grunden för hur man i upphandlingen kan skapa förutsättningar till arbete för

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare Bilaga 3 Enkäter och enkätresultat Inom ramen för delrapporten om stödet för yrkesintroduktionsanställningar har Statskontoret genomfört fyra olika enkäter: En webbenkät till arbetsförmedlare som har fattat

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar En ny väg till jobb för ungdomar För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar Varför yrkesintroduktionsanställning? Du får möjlighet att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt Att anställa

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen. Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.se Arbetsmarknadsutbildning Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI 2015

Samarbetsavtal om KRAMI 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2014-12-04 Diarienummer AMN-2015-0113 Arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

LOs yttrande över utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D)

LOs yttrande över utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D) 1 HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad, Emil Johansson 2015-06-08 20150163 ERT DATUM ER REFERENS 2015-03-25 A2015/881/A Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sida: 1 av 6 Dnr Af-2016/191118 Datum: 2016-06-21 Avsändarens referens: Ku2016/- 00504/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU

Läs mer

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013-2013-03-01 Avser perioden 19 april 2012 till och med 31 januari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2012/116323 Datum: 2012-03-01 Återrapportering enligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 13 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar att

Läs mer

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns?

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Ylva Häggblad, partsgemensam projektledare Industriarbetsgivarna/IF Metall Yrkesintroduktion Avtal om yrkesintroduktion slöts

Läs mer

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Erfarenheterna från samverkan kring ungdomar Överenskommelser i 287 kommuner Framgångsfaktorer Utmaningar Identifierade hinder och problem Påtalade behov av

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Inlämnat 2014-02-21 Avser februari december 2013 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2012/445712 Datum: 2014-02-21 Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 mars 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2016 Skåne län Nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget augusti 2016 Skåne län Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2013-12-06 Rev 2014-01-24 Diarienummer UAN-2013-0567 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (18) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (18) Sammanfattning De nya reglerna inom sjukskrivningsprocessen som trädde i kraft den

Läs mer

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 2012 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-31 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, september. arbetslöshet.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1402-0240 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN U-05-2 0 0002 7 Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Kulturarvslyftet slutrapport 29 maj 2015 Avser åren

Arbetsförmedlingens Återrapportering Kulturarvslyftet slutrapport 29 maj 2015 Avser åren , Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 slutrapport 29 maj 2015 Avser åren 2012-2014 Sida: 2 av 12 Dnr Af-2015/235202 Datum 2015-05-29 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2014 Den tillfälliga

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 1 400 personer fick arbete i februari Under februari månad erhöll 1 435 personer

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 1 augusti 2014 Sida: 2 av 22 Sida: 3 av 22 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 1 augusti 2014 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Remissyttrande över utredningen Matchningsanställningen - Nya vägar till jobb

Remissyttrande över utredningen Matchningsanställningen - Nya vägar till jobb Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-05-07 Handläggare Anna Almén Telefon: 08-508 35 804 Linda Truvered Telefon: 08-508 35 804 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 15 juni 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna och

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 februari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget januari 2016 Skåne län Den ekonomiska tillväxten var stark under tredje kvartalet i fjol

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:42

Regeringens skrivelse 2014/15:42 Regeringens skrivelse 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. Skr. 2014/15:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015 Stefan

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN Ett informationsmaterial om VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER Energibranschen står inför ett tydligt rekryteringsbehov de kommande åren. Samtidigt

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer