Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare"

Transkript

1 Bilaga 3 Enkäter och enkätresultat Inom ramen för delrapporten om stödet för yrkesintroduktionsanställningar har Statskontoret genomfört fyra olika enkäter: En webbenkät till arbetsförmedlare som har fattat beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. En webbenkät till samtliga enhetschefer inom Arbetsförmedlingens marknadsorganisation. En telefonenkät till arbetsgivare som har yrkesintroduktionsanställda med stöd från Arbetsförmedlingen. En telefonenkät till arbetsgivare som är verksamma i de berörda branscherna men som inte har yrkesintroduktionsanställda. I denna bilaga beskriver vi enkäternas tekniska utformning och redovisar svarsfördelningen i respektive enkät. Enkät till arbetsförmedlare Teknisk beskrivning Enkäten riktades till de arbetsförmedlare som hade fattat beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Enkäten genomfördes i form av en webbenkät i slutet av april och början av maj 2015 (vecka 17, 18 och 19). Arbetsförmedlingen genomförde enkäten på uppdrag av Statskontoret. Populationen uppgick till totalt 270 arbetsförmedlare. Antalet svar var 214, vilket ger en svarsfrekvens på 79 procent. Några närmare egenskaper hos de förmedlare som har besvarat respektive inte besvarat enkäten är inte kända. Den höga svarsfrekvensen talar för att de inkomna svaren har hög representativitet. Det partiella bortfallet var försumbart, förutom vad gäller de två öppna frågor som ställdes sist i enkäten (fråga 6 och 7). På dessa två frågor avstod 17 respektive 29 procent av respondenterna från att svara. Redovisning av enkätsvar I tabellerna nedan redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Enkätfrågorna består av både envalsfrågor och flervalsfrågor. I de fall den svarande har kunnat välja flera svarsalternativ redovisas svaren i förhållande till antalet svarande, inte i förhållande till antalet svar. Det innebär i dessa fall 1

2 att summan av andelarna kan överstiga 100 procent. På grund av avrundningsfel förekommer det också att procentandelarna inte summerar till exakt 100 procent. 1. Hur många ansökningar från arbetsgivare om stöd för yrkesintroduktionsanställningar har du fattat beslut om? Fler än 10 ansökningar 16 7 % 1-10 ansökningar % Inga ansökningar 5 2 % Osäker/vet ej 1 0 % 2. Utöver handläggningen av ansökan om stöd, i vilken omfattning gav ni arbetsgivarna stöd med något av följande i rekryteringsprocessen? (1= I ingen omfattning, 5= I stor omfattning ) a) Hjälp med urval av lämpliga personer % % % % % Osäker/vet ej 6 3 % Ej svar 1 0 % b) Hjälp med att anordna en rekryteringsträff % % % % % Osäker/vet ej 7 3 % Ej svar 6 3 % 2

3 3. Ta ställning till följande påståenden om arbetssätt och information om yrkesintroduktionsanställningar på ert kontor. (1= Instämmer inte alls, 5= Instämmer helt ) a) Vi arbetar aktivt med stöd för yrkesintroduktionsanställningar inom ramen för det ordinarie matchningsarbetet % % % % % Osäker/vet ej 12 6 % Ej svar 2 1 % b) Vi har genomfört särskilda informationsinsatser till arbetsgivare om stödet för yrkesintroduktionsanställningar % % % % % Osäker/vet ej 19 9 % Ej svar 2 1 % c) Vi har genomfört särskilda informationsinsatser till ungdomar om stödet för yrkesintroduktionsanställningar % % % % % Osäker/vet ej 16 8 % Ej svar 1 0 % 3

4 d) Jag får ofta frågor från arbetsgivare om villkoren i avtalen % % % % % Osäker/vet ej 3 1 % Ej svar 2 1 % e) Jag får ofta frågor från arbetsgivare om stödet för yrkesintroduktionsanställningar % % % % % Osäker/vet ej 2 1 % Ej svar 2 1 % 4. Ta ställning till följande påståenden om verktygen och förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställning. (1= Instämmer inte alls, 5= Instämmer helt ) a) Jag har tillgång till den information och de verktyg som jag behöver för att kunna informera om och handlägga ansökningar % % % % % Osäker/vet ej 0 0 % Ej svar 2 1 % 4

5 b) Jag tycker att förordningen är lätt att förstå och tillämpa % % % % % Osäker/vet ej 8 4 % Ej svar 1 0 % 5. Ta ställning till följande påståenden om yrkesintroduktionsanställning. (1= Instämmer inte alls, 5= Instämmer helt ) a) Arbetslösa ungdomar i allmänhet är intresserade av att ta en yrkesintroduktionsanställning % % % % % Osäker/vet ej % Ej svar 2 1 % b) Arbetslösa ungdomar i allmänhet uppfyller kraven i förordningen för yrkesintroduktionsanställningar % % % % % Osäker/vet ej % Ej svar 3 1 % c) Jag tycker att yrkesintroduktionsanställning är ett bra verktyg för att minska ungdomsarbetslösheten % % % % % Osäker/vet ej 10 5 % Ej svar 2 1 % 5

6 6. Enligt din bedömning, varför har inte fler yrkesintroduktionsanställningar kommit till stånd så här långt? (Öppen fråga) Svaren har lämnats i fritext. Statskontoret har kategoriserat svaren enligt nedan. Flera kategorier är möjliga. Kategori Antal Andel Det har gått för kort tid 2 1 % Arbetsgivare saknar kollektivavtal 16 7 % För få yrkesintroduktionsavtal har tecknats % Avtalen är för snäva 19 9 % Arbetsgivarna känner inte till yrkesintroduktion % Arbetsgivarna är ointresserade för krångligt % Arbetsgivarna är ointresserade annan/ospec. anledning 6 3 % Utbildningskomponenten är för svår eller oklar för 8 4 % arbetsgivaren Unga känner inte till yrkesintroduktion 19 9 % Unga är ointresserade av yrkesintroduktion 2 1 % Facket känner inte till yrkesintroduktion 5 2 % Lokala parter kommer inte överens 5 2 % Stödet är för litet 8 4 % Arbetsförmedlingen har svårt att informera om % yrkesintroduktion Arbetsförmedlingens implementering har brustit % Annat 4 2 % Ej svar % Anmärkning: Andelarna summerar till över 100 procent eftersom vissa svar har sorterats i flera kategorier. 6

7 7. Finns det något som du tycker skulle kunna göras för att fler yrkesintroduktionsanställningar ska komma till stånd? Svaren har lämnats i fritext. Statskontoret har kategoriserat svaren enligt nedan. Flera kategorier är möjliga. Kategori Antal Andel Ta bort/ändra parternas roll 5 2 % Ta bort krav på lokalt avtal/styr hårdare från centralt håll 2 1 % Teckna avtal i fler branscher % Förenkla/ensa villkoren i de olika avtalen % Mer/bättre information till arbetsgivare % Mer/bättre information till unga 20 9 % Mer/bättre information till lokala facket 3 1 % Mer organiserat samarbete mellan Arbetsförmedlingen 3 1 % och parterna Förtydliga innebörden av/ge mer stöd till arbetsgivarna i 2 1 % utbildningsdelen Större ekonomiskt stöd 0 0 % Mer/bättre information från Arbetsförmedlingen centralt 16 7 % till förmedlare Enklare ansökningsprocess/handläggning/regelverk % Arbetsförmedlingen behöver få information om vilka 1 0 % arbetsgivare som tillhör vilket avtalsområde Andra Arbetsförmedlingsinterna faktorer 12 6 % (organiseringsfrågor, etc.) Annat 15 7 % Ej önskvärt att öka volymerna/finns ingen efterfrågan 3 1 % Ej svar % Anmärkning: Andelarna summerar till över 100 procent eftersom vissa svar har sorterats i flera kategorier. 7

8 Enkät till chefer inom Arbetsförmedlingen Teknisk beskrivning Enkäten riktades till enhetschefer i Arbetsförmedlingens marknadsorganisation. Enkäten genomfördes i form av en webbenkät i slutet av april och början av maj 2015 (vecka 17, 18 och 19). Arbetsförmedlingen genomförde enkäten på uppdrag av Statskontoret. Populationen uppgick till totalt 156 chefer. Antalet svar var 116, vilket ger en svarsfrekvens på 74 procent. Några närmare egenskaper hos de chefer som har besvarat respektive inte besvarat enkäten är inte kända. Den höga svarsfrekvensen talar för att de inkomna svaren har hög representativitet. Det partiella bortfallet var försumbart, förutom vad gäller de två öppna frågor som ställdes sist i enkäten (fråga 4 och 5). På dessa två frågor avstod 20 respektive 39 procent av respondenterna från att svara. Redovisning av enkätsvar I tabellerna nedan redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Enkätfrågorna består av både envalsfrågor och flervalsfrågor. I de fall den svarande har kunnat välja flera svarsalternativ redovisas svaren i förhållande till antalet svarande, inte i förhållande till antalet svar. Det innebär i dessa fall att summan av andelarna kan överstiga 100 procent. På grund av avrundningsfel förekommer det också att procentandelarna inte summerar till exakt 100 procent. 1. Har ditt kontor handlagt några ansökningar från arbetsgivare om stöd för yrkesintroduktionsanställningar? Ja, flera (fler än 10 ansökningar) % Ja, ett fåtal (1-10 ansökningar) % Nej % Osäker/vet ej 2 2 % 8

9 2. Ta ställning till följande påståenden om arbetssätt och information om yrkesintroduktionsanställningar på ert kontor. (1= Instämmer inte alls, 5= Instämmer helt ) a) Vi arbetar aktivt med stöd för yrkesintroduktionsanställningar inom ramen för det ordinarie matchningsarbetet % % % % % Osäker/vet ej 2 2 % Ej svar 6 5 % b) Vi har genomfört särskilda informationsinsatser till arbetsgivare om stödet för yrkesintroduktionsanställningar % % % % % Osäker/vet ej 4 3 % Ej svar 6 5 % c) Vi har genomfört särskilda informationsinsatser till ungdomar om stödet för yrkesintroduktionsanställningar % % % % % Osäker/vet ej 6 5 % Ej svar 6 5 % 9

10 d) Vi får ofta frågor från arbetsgivare om villkoren i avtalen % % % % % Osäker/vet ej 3 3 % Ej svar 6 5 % e) Vi får ofta frågor från arbetsgivare om stödet för yrkesintroduktionsanställningar % % % % % Osäker/vet ej 3 3 % Ej svar 6 5 % 3. Ta ställning till följande påståenden om yrkesintroduktionsanställning. (1= Instämmer inte alls, 5= Instämmer helt ) a) Arbetslösa ungdomar i allmänhet är intresserade av att ta en yrkesintroduktionsanställning % % % % % Osäker/vet ej % Ej svar 6 5 % 10

11 b) Arbetslösa ungdomar i allmänhet uppfyller kraven i förordningen för yrkesintroduktionsanställningar % % % % % Osäker/vet ej % Ej svar 6 5 % c) Jag tycker att yrkesintroduktionsanställning är ett bra verktyg för att minska ungdomsarbetslösheten % % % % % Osäker/vet ej 11 9 % Ej svar 6 5 % 11

12 4. Enligt din bedömning, varför har inte fler yrkesintroduktionsanställningar kommit till stånd så här långt? (Öppen fråga) Svaren har lämnats i fritext. Statskontoret har kategoriserat svaren enligt nedan. Flera kategorier är möjliga. Kategori Antal Andel Det har gått för kort tid 1 1 % Arbetsgivare saknar kollektivavtal 4 3 % För få yrkesintroduktionsavtal har tecknats 9 8 % Avtalen är för snäva % Arbetsgivarna känner inte till yrkesintroduktion % Arbetsgivarna är ointresserade för krångligt % Arbetsgivarna är ointresserade annan/ospec. anledning 11 9 % Utbildningskomponenten är för svår eller oklar för 3 3 % arbetsgivaren Unga känner inte till yrkesintroduktion 1 1 % Unga är ointresserade av yrkesintroduktion 3 3 % Facket känner inte till yrkesintroduktion 1 1 % Lokala parter kommer inte överens 4 3 % Stödet är för litet 5 4 % Arbetsförmedlingen har svårt att informera om 11 9 % yrkesintroduktion Arbetsförmedlingens implementering har brustit 8 7 % Annat % Ej svar % Anmärkning: Andelarna summerar till över 100 procent eftersom vissa svar har sorterats i flera kategorier. 12

13 5. Finns det något som du tycker skulle kunna göras för att fler yrkesintroduktionsanställningar ska komma till stånd? Svaren har lämnats i fritext. Statskontoret har kategoriserat svaren enligt nedan. Flera kategorier är möjliga. Kategori Antal Andel Ta bort/ändra parternas roll 2 2 % Ta bort krav på lokalt avtal/styr hårdare från centralt håll 2 2 % Teckna avtal i fler branscher 5 4 % Förenkla/ensa villkoren i de olika avtalen 7 6 % Mer/bättre information till arbetsgivare % Mer/bättre information till unga 4 3 % Mer/bättre information till lokala facket 1 1 % Mer organiserat samarbete mellan Arbetsförmedlingen 5 4 % och parterna Förtydliga innebörden av/ge mer stöd till arbetsgivarna i 1 1 % utbildningsdelen Större ekonomiskt stöd 2 2 % Mer/bättre information från Arbetsförmedlingen centralt 2 2 % till förmedlare Enklare ansökningsprocess/handläggning/regelverk % Arbetsförmedlingen behöver få information om vilka 0 0 % arbetsgivare som tillhör vilket avtalsområde Andra Arbetsförmedlingsinterna faktorer 3 3 % (organiseringsfrågor, etc.) Annat 11 9 % Ej önskvärt att öka volymerna/finns ingen efterfrågan 1 1 % Ej svar % Anmärkning: Andelarna summerar till över 100 procent eftersom vissa svar har sorterats i flera kategorier. 13

14 Enkät till arbetsgivare som har yrkesintroduktionsanställda Teknisk beskrivning Enkäten till arbetsgivare som har yrkesintroduktionsanställda riktades till samtliga arbetsgivare som i april 2015 hade yrkesintroduktionsanställda med stöd från Arbetsförmedlingen. Enkäten genomfördes i slutet av april och början av maj 2015 (vecka 18 och 19). Arbetsförmedlingen genomförde enkäten på uppdrag av Statskontoret i form av en telefonenkät. Populationen uppgick till totalt 386 arbetsgivare. Antalet arbetsgivare som besvarade enkäten var 271, vilket ger en svarsfrekvens på 70 procent. Det partiella bortfallet var försumbart, förutom vad gäller fråga 11. På denna fråga avstod 26 procent av respondenterna från att svara. En bortfallsanalys visar att små och medelstora arbetsgivare är något överrepresenterade bland de svarande, medan större arbetsgivare i något högre utsträckning har fallit bort. Vidare är arbetsgivare inom IF Metalls avtalsområden något överrepresenterade, medan de arbetsgivare som tillhör Kommunalarbetareförbundets avtalsområden är något underrepresenterade. Detta innebär sammantaget att en viss snedvridning av enkätsvaren vid fördelning på storleksklass och avtalsområde kan förekomma. Redovisning av enkätsvar I tabellerna nedan redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Enkätfrågorna består både av envalsfrågor och flervalsfrågor. I de fall den svarande har kunnat välja flera svarsalternativ redovisas svaren i förhållande till antalet svarande, inte i förhållande till antalet svar. Det innebär i dessa fall att summan av andelarna kan överstiga 100 procent. På grund av avrundningsfel förekommer det också att procentandelarna inte summerar till exakt 100 procent. 14

15 1. Varifrån fick ditt företag eller din organisation främst information om yrkesintroduktionsavtalet? Flera svarsalternativ är möjliga. Vår arbetsgivarorganisation % Vår yrkesnämnd, vård- och omsorgscollege eller 0 0 % teknikcollege Arbetsförmedlingen % Media 9 3 % Facket 18 7 % Från den person som vi sedan anställde 12 4 % Annat % Osäker/Vet ej 18 7 % Anmärkning: Andelarna summerar till över 100 procent eftersom vissa svarande har valt flera svarsalternativ. 2. Varifrån fick ditt företag eller din organisation främst information om möjligheten att få statligt stöd för en yrkesintroduktionsanställning? Flera svarsalternativ är möjliga. Vår arbetsgivarorganisation % Vår yrkesnämnd, vård- och omsorgscollege eller 0 0 % teknikcollege Arbetsförmedlingen % Media 9 3 % Facket 14 5 % Från den person som vi sedan anställde 8 3 % Annat % Osäker/Vet ej 23 8 % Anmärkning: Andelarna summerar till över 100 procent eftersom vissa svarande har valt flera svarsalternativ. 15

16 3. Varför valde ni att anställa med yrkesintroduktion? Flera svarsalternativ är möjliga. Vi behöver säkra vår framtida kompetensförsörjning % Vi har svårt att hitta personer att anställa med rätt % utbildning Den anställde bidrar med arbetskraft 21 8 % Upplärningen bidrar till att vi själva utvecklas 0 0 % Det är ett sätt att ställa upp för samhället/skapa % arbetstillfällen Lönekostnaden i yrkesintroduktion motsvarar bättre % en nyanställd persons produktivitet, jämfört med Annat skäl % Osäker/Vet ej 4 1 % Anmärkning: Andelarna summerar till över 100 procent eftersom vissa svarande har valt flera svarsalternativ. 4. Vilken typ av hjälp fick ditt företag (din organisation) från Arbetsförmedlingen i samband med anställningen? Flera svarsalternativ är möjliga. Hjälp med urval av lämpliga personer 25 9 % Hjälp med att anordna rekryteringsträff 6 2 % Hjälp med utbildning eller praktik för individen innan 6 2 % anställningen Hjälp med att fylla i ansökan om ekonomiskt stöd % Information % Annat 17 6 % Vi har inte fått någon hjälp % Osäker/Vet ej % Ej svar 6 0 % Anmärkning: Andelarna summerar till över 100 procent eftersom vissa svarande har valt flera svarsalternativ. 16

17 5. Hade ni något behov av hjälp från Arbetsförmedlingen? Frågan besvarades endast av dem som på föregående fråga angav att de inte fått någon hjälp. Ja % Nej % Osäker/Vet ej 1 2 % 6. Hur nöjda är ni sammantaget med de kontakter som ni haft med Arbetsförmedlingen i samband med anställningen? Gradera på en skala från 1 till 5, där 1 är Mycket missnöjda och 5 är Mycket nöjda. Frågan besvarades endast av dem som på fråga 4 angav att de hade fått hjälp. Mycket missnöjda (1) 2 1 % Ganska missnöjda (2) 6 3 % Varken nöjda eller missnöjda (3) % Ganska nöjda (4) % Mycket nöjda (5) % Osäker/Vet ej 4 2 % 7. Vilken typ av stöd eller hjälp med utbildning och handledning har ni fått från er arbetsgivarorganisation, yrkesnämnd eller motsvarande? Flera svarsalternativ är möjliga. En kontaktperson at vända oss till vid behov 21 8 % Att upprätta utbildningsplanen % Att följa upp och dokumentera 9 3 % lärandet/utbildningsplanen Handledarutbildning 20 7 % Information % Annat 9 3 % Vi har inte fått något stöd eller hjälp % Osäker/Vet ej % Ej svar 6 0 % Anmärkning: Andelarna summerar till över 100 procent eftersom vissa svarande har valt flera svarsalternativ. 17

18 8. Hur nöjda är ni sammantaget med det stöd eller den hjälp som ni har fått från er arbetsgivarorganisation, yrkesnämnd eller motsvarande? Gradera på en skala från 1 till 5, där 1 är Mycket missnöjda och 5 är Mycket nöjda. Frågan besvarades endast av dem som på föregående fråga angav att de hade fått hjälp eller stöd. Mycket missnöjda (1) 0 0 % Ganska missnöjda (2) 2 2 % Varken nöjda eller missnöjda (3) % Ganska nöjda (4) % Mycket nöjda (5) % Ej svar 1 1 % 9. Hade ni något behov av hjälp från er arbetsgivarorganisation, yrkesnämnd eller motsvarande? Frågan besvarades endast av dem som på fråga 7 angav att de inte fått någon hjälp eller stöd. Ja % Nej % Osäker/Vet ej 10 8 % Ej svar 1 1 % 10. Har ni tidigare, under de senaste 5 åren, tagit emot unga för lärande på arbetsplatsen, till exempel från gymnasieskolan eller Arbetsförmedlingen? Ja, ofta % Ja, ibland % Ja, vid något enstaka tillfälle % Nej, aldrig % Osäker/Vet ej 8 3 % Ej svar 7 3 % 11. Har handledarstödet på kronor per månad påverkat förutsättningarna för att kunna erbjuda utbildning och handledning på arbetsplatsen inom ramen för yrkesintroduktion? Ja, förutsättningarna har förbättrats avsevärt % Ja, förutsättningarna har förbättrats något % Nej, förutsättningarna har inte påverkats % Osäker/Vet ej 14 5 % Ej svar % 18

19 12. I vilken utsträckning täcker det ekonomiska stödet för handledning kronor per månad dina totala kostnader för handledning under anställningsperioden? Handledarstödet täcker i stor utsträckning % kostnaderna Handledarstödet täcker precis kostnaderna % Handledarstödet täcker inte kostnaderna % Osäker/Vet ej % Ej svar 8 3 % 13. Har lönesubventionen, som lämnas genom skattekreditering, varit avgörande för att du skulle anställa en ungdom på yrkesintroduktionsavtalet? Ja % Nej, vi hade anställt ändå % Osäker/Vet ej 14 5 % Ej svar 8 3 % 14. Finns det något som du tycker skulle kunna göras för att yrkesintroduktionsanställningar ska fungera bättre? Svaren har lämnats i fritext. Statskontoret har kategoriserat svaren enligt nedan. Flera kategorier är möjliga. Svar Antal Andel Nej/Det är bra som det är % Mer/Bättre information om att det finns/hur det % fungerar Enklare administration och regler % Bättre kunskap och hjälp från AF 17 6 % Mer ekonomiskt stöd 13 5 % Övrigt % Vet ej % Ej svar 20 7 % Anmärkning: Andelarna summerar till över 100 procent eftersom vissa svar har sorterats i flera kategorier. 19

20 Enkät till arbetsgivare som inte har anställt med yrkesintroduktion Teknisk beskrivning Enkäten till arbetsgivare som inte har yrkesintroduktionsanställda riktades till ett urval bland samtliga arbetsgivare i ett antal branscher där avtal om yrkesintroduktion har träffats. Enkäten genomfördes under april Arbetsförmedlingen genomförde enkäten på uppdrag av Statskontoret i form av en telefonenkät. Urvalet uppgick till totalt arbetsgivare. Antalet arbetsgivare som besvarade enkäten var totalt 1 010, vilket ger en svarsfrekvens på 70 procent. Det partiella bortfallet var försumbart. Av urvalstekniska skäl genomfördes undersökningen i form av två separata enkätdelar. Den ena enkätdelen riktade sig till arbetsgivare inom vård och omsorg, den andra till arbetsgivare i övriga branscher. Vissa av frågorna var likalydande i de två enkätdelarna medan andra skilde sig åt (se vidare nedan). Enkätdelen till arbetsgivare inom vård och omsorg riktades till en enda urvalsgrupp utan stratifiering, medan urvalet för enkäten till övriga arbetsgivare var stratifierat med avseende på bransch respektive arbetsplatsstorlek. Avgränsningar Urvalet till enkäten innebar flera olika avgränsningar. Målgruppen för enkäten är de arbetsgivare som potentiellt skulle kunna anställa med yrkesintroduktion, men som ännu inte har gjort det. Huruvida arbetsgivaren kan anställa med yrkesintroduktion bestäms av om arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation som har tecknat ett kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställning, alternativt om arbetsgivaren har tecknat ett så kallat hängavtal till ett sådant kollektivavtal. Statskontoret har dock inte tillgång till uppgifter om vilka arbetsgivare som är medlemmar i respektive arbetsgivarorganisation. Urvalet i undersökningen baserades därför i stället på SCB:s så kallade näringsgrensindelning (SNI-koder). Denna indelning av arbetsgivarna motsvarar endast delvis hur arbetsgivarna fördelar sig på olika avtalsområden. Överensstämmelsen är större i vissa branscher än i andra (se även avsnittet om övertäckning nedan). På grund av detta valde Statskontoret att avgränsa enkäten till branscher där det finns en relativt god överensstämmelse mellan SNI-koder och avtalsområden. Detta har framför allt inneburit att den kemiska industrin inte ingår i undersökningen, trots att det där finns ett yrkesintroduktionsavtal. Ytterligare en avgränsning är att enkäten endast ställdes till arbetsgivare inom avtalstecknande arbetsgivarorganisationer med 500 medlemsföretag eller mer (undantaget SKL). Motivet till detta är att arbetsgivare som är medlemmar i små arbetsgivarorganisationer är alltför svåra att hitta med den 20

21 urvalsmetod som beskrivs ovan. Ett orimligt stort urval skulle annars ha krävts. En annan avgränsning var att endast avtal som var ingångna och godkända för stöd före halvårsskiftet 2014 inkluderades. Motivet till detta är att det krävs en viss tid för informationen om avtalen att sprida sig bland arbetsgivarna i respektive bransch. Enkäten ställdes inte heller till arbetsgivare i elbranschen. Syftet med enkäten är att utröna arbetsgivarnas kännedom och intresse för yrkesintroduktionsavtalet, men elbranschens lärlingsavtal är sedan länge etablerat och lärlingstiden är obligatorisk för alla som vill bli elektriker. Om vi hade inkluderat elbranschen skulle detta därför ha inneburit en risk för att resultaten skulle snedvridas. Enkätdelen till arbetsgivare inom vård och omsorg inkluderade endast offentliga arbetsgivare. Fem branscher kvar i undersökningen Ovanstående avgränsningar innebär att ett antal branscher och avtal faller bort ur undersökningen. De avtal som kvarstår i urvalet är följande: Fastighets avtal med Almega och Fastigo. GS avtal med Grafiska företagens förbund och Trä- och möbelföretagen (TMF). Handels avtal med Svensk Handel. IF Metalls avtal med Teknikarbetsgivarna. Kommunals avtal med SKL och Fastigo. Bortfall Som redovisas ovan var svarsfrekvensen i de två enkäterna omkring 70 procent. Det innebar ett bortfall på 30 procent totalt. Fördelat på de olika strata var bortfallet relativt jämnt fördelat med mellan 20 och strax över 30 procent i samtliga med två undantag. Det gäller små och medelstora företag nom Fastighet och städ där bortfallet var 42 respektive 36 procent. Övertäckning Utöver det direkta bortfallet, som beror på att ingen intervju kunde genomföras, uppstod även ett indirekt bortfall i de fall den intervjuade arbetsgivaren saknade medlemskap i en relevant arbetsgivarorganisation. Här skilde sig andelen som föll bort mellan olika branscher och arbetsplatsstorlekar. Att medlemskap i en relevant organisation saknas kan dels bero på skillnader i avtalens täckningsgrad och dels på att överlappningen mellan urvalet och de faktiska avtalsområdena skiljer sig åt (se ovan om avgränsningar). 21

22 I de fall medlemskap i en relevant arbetsgivarorganisation saknades fick den intervjuade svara på om han eller hon hade tecknat ett så kallat hängavtal om yrkesintroduktionsanställningar. Detta förekom i enstaka fall, men var ovanligt. Om arbetsgivaren svarade ja fick han eller hon fortsätta att besvara enkäten. Om arbetsgivaren däremot svarade nej även på denna fråga fick han eller hon ta ställning till en särskild fråga gällande om han eller hon skulle ha varit intresserad av att anställa någon på yrkesintroduktionsavtal om möjligheten hade funnits (se fråga 6 nedan). Däremot fick inte arbetsgivare som varken var med i en relevant arbetsgivarorganisation eller hade tecknat hängavtal besvara övriga frågor i enkäten. Statskontoret har därför också valt att justera viktningen av urvalsgrupperna med avseende på skillnaderna i övertäckning. I tabell 1 presenteras en bortfallsanalys genom att fördela svarsgrupp och bortfall respektive övertäckning (avsaknad av medlemskap i eller hängavtal med relevant arbetsgivarorganisation) fördelat på storleksklass och avtalsområde. Vård och omsorg redovisas som en gemensam grupp. Av tabellen framgår att bortfallet är något större bland arbetsgivare inom fastighets- och städbranschen än bland övriga. Det framgår också att det inte finns något generellt mönster för bortfallet med avseende på arbetsplatsstorlek. När det gäller övertäckningen som beror på att arbetsgivaren saknar medlemskap i relevant arbetsgivarorganisation finns det dock som förväntat ett tydligt samband med arbetsplatsstorlek. Mindre arbetsgivare har lägre anslutningsgrad till en relevant arbetsgivarorganisation jämfört med större arbetsgivare. Störst är skillnaderna inom skogs- och träindustrin respektive inom verkstadsindustrin. Bland de små arbetsgivarna inom dessa två branscher innebär detta att antalet intervjuer där de svarande har deltagit i hela intervjun blir lågt, med 20 respektive 21 intervjuer. Vi har därför enbart valt att redovisa sammanvägda resultat för branscher respektive arbetsplatsstorlek. 22

23 Tabell 1 Bortfallsanalys efter bransch och storlek (antal anställda) Bakgrundsvariabel Intervjuer Bortfall (% av urval) Övertäckning (% av intervjuer) Skogs/trä/grafisk 238 Små arbetsgivare (1 9 anst.) % 74 % Medelstora arbetsgivare (10 49 anst.) % 36 % Stora arbetsgivare (50- anst.) % 21 % Verkstadsindustri 236 Små arbetsgivare % 72 % Medelstora arbetsgivare % 47 % Stora arbetsgivare % 26 % Detaljhandel 228 Små arbetsgivare % 42 % Medelstora arbetsgivare % 29 % Stora arbetsgivare % 15 % Fastighet och städ 167 Små arbetsgivare % 45 % Medelstora arbetsgivare % 28 % Stora arbetsgivare % 17 % Vård och omsorg % - TOTALT % Signifikans Som framgår ovan har undersökningen genomförts med hjälp av ett urval. Det innebär att punktskattningarna omges av osäkerhetsintervall. När vi uttalar oss om samtliga arbetsgivare i samtliga undersökta branscher uppgår de approximativa konfidensintervallen för punktskattningarna till i storleksordningen +/- 8 procentenheter. När vi uttalar oss om enskilda branscher är motsvarande siffra +/- 3 5 procentenheter. Vidare är konfidensintervallen betydligt större för de små arbetsgivarna jämfört med de större. För små arbetsgivare uppgår konfidensintervallen till i storleksordningen +/- 7 procentenheter, för stora arbetsgivare +/- 1 procentenhet. Signifikansen har också genomgående testats med hjälp av så kallade Chi2- test. Resultaten av dessa visar på robusta skillnader i svaren beroende på arbetsplatsstorlek och bransch. Redovisning av enkätsvar I tabellerna nedan redovisas svaren på frågorna i enkäten fördelade på de olika svarsalternativen. Enkätfrågorna består både av envalsfrågor och flervalsfrågor. I de fall den svarande har kunnat välja flera svarsalternativ redovisas svaren i förhållande till antalet svarande, inte i förhållande till antalet svar. Det innebär i dessa fall att summan av andelarna kan överstiga 23

24 100 procent. På grund av avrundningsfel förekommer det också att procentandelarna inte summerar till exakt 100 procent. Fråga 1. Hur väl känner du till det här avtalet? Gradera på en skala från 1 till 5, där 1 är Inte alls och 5 är Väldigt väl. Frågan besvarades av samtliga arbetsgivare med avtal. Antal svarande: 707. Känner ej till alls Känner till i någon utsträckning (2,3) känner till väl eller väldigt väl (4,5) Vet ej /ej svar Bransch Skogs/trä/grafiska 51 % 31 % 18 % 0 % Verkstadsindustri 35 % 49 % 16 % 0 % Detaljhandel 50 % 42 % 7 % 0 % Fastighets 57 % 30 % 13 % 0 % Vård och omsorg 39 % 50 % 11 % 0 % Arbetsplatsstorlek Små 53 % 37 % 10 % 0 % Medel 38 % 53 % 9 % 1 % Stora 26 % 57 % 16 % 1 % Vård och omsorg 39 % 50 % 11 % 0 % Totalt 48 % 41 % 10 % 0 % Fråga 2. Varifrån har du eller ditt företag främst fått information om avtalet? Flera svarsalternativ är möjliga. Frågan besvarades av de arbetsgivare som hade kännedom om avtalet (2-5 på fråga 1) Antal svarande: 382. Bransch Från Arbetsförmedlingen Arbetsplatsstorlek Från vår arbetsgivarorganisation, yrkesnämnd eller liknande Via media Från facket Annat Skogs/trä/ 53 % 18 % 8 % 3 % 10 % grafiska Verkstadsindustri 54 % 20 % 17 % 12 % 13 % Detaljhandel 28 % 19 % 21 % 0 % 30 % Fastighets 46 % 20 % 15 % 1 % 17 % Vård och omsorg 22 % 14 % 24 % 2 % 41 % Små 38 % 19 % 18 % 3 % 26 % Medel 36 % 21 % 21 % 2 % 16 % Stora 49 % 19 % 16 % 3 % 17 % Vård och omsorg 22 % 14 % 24 % 2 % 41 % Totalt 37 % 19 % 19 % 3 % 24 % Anmärkning: Varje rad summerar inte till 100 procent eftersom de svarande har kunnat välja flera svarsalternativ. I enkäten till arbetsgivarna inom vård och omsorg har det första svarsalternativet angivits som Från SKL eller Vård- och omsorgscollege. 24

25 Fråga 3. Känner du till att det är möjligt att få statligt stöd för anställning av unga enligt det här avtalet? Frågan besvarades av de arbetsgivare som hade kännedom om avtalet (2 5 på fråga 1) Antal svarande: 384. Ja Nej Osäker / Ej svar vet ej Bransch Skogs/trä/grafiska 66 % 33 % 0 % 0 % Verkstadsindustri 65 % 21 % 7 % 7 % Detaljhandel 70 % 21 % 0 % 9 % Fastighets 60 % 28 % 0 % 12 % Vård och omsorg 58 % 33 % 5 % 4 % Arbetsplatsstorlek Små 65 % 23 % 2 % 11 % Medel 75 % 24 % 1 % 0 % Stora 67 % 23 % 1 % 9 % Vård och omsorg 58 % 33 % 5 % 4 % Totalt 67 % 24 % 2 % 8 % Fråga 4. Hur troligt är det att ni kommer att behöva rekrytera nya medarbetare med gymnasiekompetens inom de närmaste 2 åren? Gradera på en skala från 1 till 5, där 1 är Inte alls troligt och 5 är Mycket troligt. Frågan besvarades av samtliga arbetsgivare med avtal. Antal svarande: Osäker / ej svar Bransch Skogs/trä/grafiska 25 % 25 % 15 % 8 % 22 % 5 % Verkstadsindustri 9 % 14 % 21 % 26 % 27 % 3 % Detaljhandel 27 % 14 % 24 % 6 % 28 % 1 % Fastighets 11 % 16 % 20 % 7 % 33 % 13 % Vård och omsorg 27 % 4 % 9 % 9 % 45 % 5 % Arbetsplatsstorlek Små 24 % 15 % 23 % 8 % 27 % 3 % Medel 13 % 11 % 22 % 16 % 33 % 6 % Stora 8 % 16 % 19 % 18 % 36 % 4 % Vård och omsorg 27 % 4 % 9 % 9 % 45 % 5 % Totalt 22 % 14 % 22 % 10 % 29 % 3 % 25

26 Fråga 5. Hur troligt är det att ditt företag skulle vara intresserat av att anställa unga enligt detta avtal inom de närmaste två åren? Gradera på en skala från 1 till 5, där 1 är Inte alls troligt och 5 är Mycket troligt. Frågan besvarades av de arbetsgivare som hade kännedom om avtalet (2 5 på fråga 1) och som förutsåg ett rekryteringsbehov på fråga 4 (4,5 på fråga 4). Antal svarande: Osäker / ej svar Bransch Skogs/trä/grafiska 6 % 4 % 30 % 18 % 42 % 1 % Verkstadsindustri 3 % 15 % 19 % 45 % 8 % 11 % Detaljhandel 4 % 15 % 27 % 10 % 39 % 4 % Fastighets 0 % 4 % 19 % 38 % 36 % 2 % Vård och omsorg 4 % 18 % 26 % 16 % 20 % 18 % Arbetsplatsstorlek Små 0 % 16 % 29 % 21 % 29 % 5 % Medel 10 % 10 % 12 % 34 % 28 % 13 % Stora 5 % 10 % 23 % 28 % 26 % 8 % Vård och omsorg 4 % 18 % 26 % 16 % 20 % 18 % Totalt 3 % 14 % 24 % 25 % 28 % 7 % Fråga 6 Om möjligheten hade funnits för ert företag, skulle ni ha varit intresserade av att anställa någon ung person på yrkesintroduktionsavtal? Frågan besvarades av arbetsgivare som inte täcktes av kollektivavtal eller hängavtal om yrkesintroduktion. Antal svarande: 332. Ja Nej Osäker/vet ej Totalt 45 % 34 % 21 % 26

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar En ny väg till jobb för ungdomar För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar Varför yrkesintroduktionsanställning? Du får möjlighet att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt Att anställa

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 2014-04-01 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-04-01 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg

Läs mer

Kompetensenkät 2015. Fokus: Arbetsplatslärande. Industriarbetsgivarnas kompetensråd

Kompetensenkät 2015. Fokus: Arbetsplatslärande. Industriarbetsgivarnas kompetensråd Kompetensenkät 2015 Fokus: Arbetsplatslärande Industriarbetsgivarnas kompetensråd Innehållsförteckning Kompetensenkät 2015... 2 Vilka besvarade enkäten?... 3 Kontakt med utbildningsanordnare... 5 Vilka

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2015:22 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-09-22 2014/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Rekryteringsundersökning

Rekryteringsundersökning Rekryteringsundersökning 2015 Rekryteringsbehovet inom trä- och möbelindustrin fram till 2020 TMF TRÄ & MÖBELFÖRETAGEN TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-02-28 UAN-2014-0059 Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning Förslag till beslut, UAN, föreslås besluta

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 1 augusti 2014 Sida: 2 av 22 Sida: 3 av 22 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 1 augusti 2014 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 20 februari 2015 Avser år 2014 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 20 februari 2015 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Energi och nyfikenhet är viktigt och påverkar hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YAanställning,

Läs mer

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Helén Ängmo, ordförande Marianne Feldt, huvudsekreterare Hans-Eric Wikström, sekreterare Amanda Lindqvist, sekreterare Uppdraget

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Sammanfattning 2. 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3

Sammanfattning 2. 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3 KKV2002, v1.2, 2011-02-05 PM 2015-09-30 Dnr 120/2014 1 (24) Innehåll Sammanfattning 2 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3 2 Stöd enbart

Läs mer

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid 2 Yrkesintroduktion kan vara ett verktyg som möjliggör den viktiga kompetensförsörjningen Varför yrkesintroduktion FASTIGHETSBRANSCHEN

Läs mer

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna)

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) sanställning 15 Unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Fackförbund

Läs mer

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2016:12 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Delrapport 2 MISSIV DATUM DIARIENR 2016-04-25 2014/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Y 4 A 1 Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Anställ lärlingar och ETG-certifierade ungdomar en möjlighet du inte har råd att missa Elektriska

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 samverkan med industrin. [28 februari 2014] [1 juni 2013 28 februari 2014] Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: Af-2013/073052 Datum: 2014-02-28 samverkan med industrin

Läs mer

Senaste nytt från YA-delegationen

Senaste nytt från YA-delegationen 2016-12-11 Senaste nytt från YA-delegationen Pia Enochsson, ny ordförande i YA-delegationen Yrkesintroduktionsanställning är en genial form av anställning som är väl förankrad hos parterna på arbetsmarknaden

Läs mer

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete Yrkesintroduktion Agenda Hur ser avtalet ut? Vem kan anställas på yrkesintroduktion? Vad är fördelarna med yrkesintroduktion för arbetsgivare och anställd? Att tänka på när man fattar en lokal överenskommelse

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till 2021

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till 2021 Trä- och Möbelföretagen Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till 2021 Analytiker: Joel Jönsson, Malin Zethraeus och Jan von Essen Stockholm, januari 2017 TMF TRÄ & MÖBELFÖRETAGEN TMF är

Läs mer

Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar

Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0722 rir 2014:27 Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

Läs mer

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Februari 2003 2 Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport om förhandlingsprocessen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016 Innehåll Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016 Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i 1 juni 2016 Avser februari 2013-april 2016 1 Innehåll Arbetsförmedlingen Författare: Sofie

Läs mer

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Dnr 2014/3-4 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2016-06-15 2014/35 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till september 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Metod...3 Rekryteringsbehov av yrkesarbetare och tjänstemän...4 Rekrytering i utbildningsnivåer...4 Orsaker

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan Bilaga 3 Dnr 31-2011-1450 Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan I denna bilaga redovisas resultatet av den enkät som Riksrevisionen sänt ut till samtliga huvudmän

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Det handlar om lika villkor undersökning om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar

Det handlar om lika villkor undersökning om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar Det handlar om lika villkor undersökning om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar Inledning Under våren 2012 presenterade GS rapporten Jämställt arbetsliv ett arbete på lika villkor. Rapporten syftade

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Enkätundersökning 2015 utvärdering RALS-T

Enkätundersökning 2015 utvärdering RALS-T Enkätundersökning 2015 utvärdering RALS-T Bakgrund Som vid den tidigare utvärderingen av lönebildningsprocessen genomfördes även denna gång en enkätundersökning. Enkäten skickades ut i april månad 2015

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer:

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar 1 (2) 2014-09-22 DIARlEN R: 2013/88 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Diarienr?Df~/)!.}?,. jaktbilaga Dpb: 1.':) Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Christina Ramm-Ericson, 2013-11-28 Utgångspunkter för trepartssamtalen Arbetsmarknadens funktionssätt är ett gemensamt ansvar för regeringen och parterna

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Författare: Kerstin Gunnarsson. Granskare: Anders Sundström. Statisticon AB

Författare: Kerstin Gunnarsson. Granskare: Anders Sundström. Statisticon AB 1 Författare: Kerstin Gunnarsson Granskare: Anders Sundström Statisticon AB 2 Innehåll Innehåll... 3 Bakgrund... 4 Tillvägagångssätt... 5 Enkätkonstruktion... 5 Ram för undersökningen... 5 Urval... 5 Utskick...

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Urval av överenskommelser avtalsåret 2015 om lägstlöner/minimilöner

Urval av överenskommelser avtalsåret 2015 om lägstlöner/minimilöner Urval av överenskommelser avtalsåret 15 om lägstlöner/minimilöner Arbetsgivarorganisation/ arbetstagarorganisation/ avtalsnamn Ålder Krav på utbildning/ / stid Avtalsår 15 Almega Tjänsteförbunden./. Fackförbundet

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07)

Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07) 2014-10-01 U2014/ Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011.

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. 1 (18) Statistikenheten 20110808 Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. Inledning Under våren/försommaren 2011 har Arbetsförmedlingens Statistikenhet,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie 2016-08-29 dnr 2014-21-4.2 Förord Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget (A2014/559/A) att utvärdera effekterna av stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Bilaga 3. Metodbilaga. Statskontorets rapport 2016:22

Bilaga 3. Metodbilaga. Statskontorets rapport 2016:22 Bilaga 3 Metodbilaga Statskontorets rapport 2016:22 PM 1 (6) Metodbilaga Vårt material har vi huvudsakligen samlat in genom intervjuer, skriftlig dokumentation från Polismyndigheten samt genom en medborgarundersökning

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Bransch Avtalsparter Ålder Förkunskap Längd (mån)

Bransch Avtalsparter Ålder Förkunskap Längd (mån) El El (ETG-konceptet) Energi Energi Installatörsföretagen (f.d. EIO) & SEF (Svenska elektrikerförbundet) Installatörsföretagen (f.d. EIO) & SEF (Svenska elektrikerförbundet) KFS (a företagens KFS (a företagens

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns?

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Ylva Häggblad, partsgemensam projektledare Industriarbetsgivarna/IF Metall Yrkesintroduktion Avtal om yrkesintroduktion slöts

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare:

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Phia Moberg Sandra Bergendorff Avdelningen för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass 370 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarfrågor Phia Moberg Sandra Bergendorff Nyckelord: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 1 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer: 7418 totalt, 300 i Västerbottens

Läs mer