Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar"

Transkript

1 2016:12 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Delrapport 2

2

3 MISSIV DATUM DIARIENR /35-5 ERT DATUM ER BETECKNING A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Stockholm Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Regeringen gav den 6 februari 2014 Statskontoret i uppdrag att medverka i utvärderingen av stödet för yrkesintroduktionsanställningar. Statskontoret lämnade den 25 november 2014 en muntlig lägesbeskrivning och den 1 oktober 2015 en delrapport till Regeringskansliet. Statskontoret ska senast den 29 april 2016 lämna en andra delrapport och senast den 30 juni 2016 en slutrapport. Slutrapporten avser en övergripande bedömning av om stödet når sitt syfte. Statskontoret överlämnar härmed delrapporten Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar delrapport II (2016:12). Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Anna Pauloff och utredare Andreas Hagström, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Ingvar Mattson Andreas Hagström POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL:

4

5 Innehåll Sammanfattning 7 1 Utvärdering av stödet för yrkesintroduktionsanställningar Bakgrund Statskontorets uppdrag Statskontorets tolkning av uppdragsfrågorna Metod och genomförande Rapportens disposition 22 2 Statligt stöd för yrkesintroduktionsanställningar Ekonomiskt stöd till arbetsgivare Främjande av yrkesintroduktionsanställningar 26 3 Anställningar på yrkesintroduktionsavtal Ungdomar som har anställts Resultat efter slutförd yrkesintroduktion Sammanfattande iakttagelser 36 4 Utbildning och handledning Branschernas stödstrukturer för utbildning och handledning Yrkesintroduktionsanställda om utbildningens och handledningens innehåll och kvalitet Handledarna om handledaruppdraget Granskning av ansökningshandlingar och utbildningsplaner Sammanfattande iakttagelser 52 5 Uppföljning, validering och dokumentation Branschernas stödstrukturer för uppföljning och validering Yrkesintroduktionsanställda om uppföljning och dokumentation Handledarna om uppföljning och dokumentation Sammanfattande iakttagelser 61 6 Förutsättningar för lärande på arbetsplatserna Arbetsgivare som anställt med stöd för yrkesintroduktionsanställningar Stödets betydelse för arbetsplatsförlagt lärande Det ekonomiska stödets betydelse Stödstrukturernas betydelse för arbetsplatsförlagt lärande Sammanfattande iakttagelser 74 5

6 7 Slutsatser och rekommendationer Är innehållet i utbildning och handledning strukturerat och kvalitetssäkrat? Har förutsättningarna för arbetsplatsförlagt lärande förbättrats? En ökad användning av stöd skulle stärka yrkesintroduktionsanställningarna 81 Referenser 83 Bilagor 1 Statskontorets uppdrag 85 2 Statskontorets enkätundersökningar 89 3 Tabeller och diagram 105 6

7 Sammanfattning Statskontoret har i uppdrag av regeringen att utvärdera stödet för yrkesintroduktionsanställningar. Syftet med det ekonomiska stödet är att bidra till att underlätta arbetsmarknadsinträdet och minska ungdomsarbetslösheten. För att en arbetsgivare ska få stöd ställs bland annat krav på att en viss andel av den anställdes arbetstid ska utgöras av utbildning och handledning. I denna delrapport utvärderar Statskontoret innehållet och kvaliteten i den utbildning och handledning som de anställda får. I arbetet har även ingått att undersöka om stödet har lett till att arbetsgivarnas förutsättningar för att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande har förbättrats inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna. Relativt få anställningar har kommit till stånd Från det att stödet infördes i januari 2014 till februari 2016 har totalt ungdomar påbörjat en yrkesintroduktionsanställning. Inflödet har i genomsnitt varit lågt cirka 80 per månad och det är långt kvar till regeringens ursprungliga ambition om anställda per år i ett fullt utbyggt system. I februari 2016 fanns det totalt 873 yrkesintroduktionsanställda med pågående beslut. Tre av fyra som har anställts är män. Anställningarna har i stor utsträckning koncentrerats till tre avtal som tecknats inom industrin, elbranschen respektive vård- och omsorgsbranschen. Utbildningen och handledningen fungerar överlag bra Statskontorets utvärdering visar att de anställda till övervägande del är nöjda med utbildningen och handledningen. Handledarna är ofta erfarna inom yrket och de anställda uppfattar dem som kompetenta. Bland de anställda finns det därtill en utbredd uppfattning om att yrkesintroduktionen ger tillräckligt goda yrkeskunskaper för en fortsatt anställning. Statskontorets sammanfattande bedömning är att utbildningen och handledningen i yrkesintroduktionsanställningarna i stort sett fungerar bra. För de berörda arbetsgivarna har det ekonomiska stödet varit viktigt för deras beslut om att anställa. Statskontoret bedömer också att det särskilda handledarstödet har en positiv effekt på arbetsgivarnas förutsättningar för att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande. 7

8 Utbildningen kan bli mer strukturerad och kvalitetssäkrad Det flesta anställda upplever att utbildningen följer planeringen. Statskontorets utvärdering visar dock att utbildningsplanerna sällan är individuellt anpassade och att det inte framgår tydligt när olika moment eller delar av utbildningen ska vara avklarade. Statskontoret bedömer att utbildningsplanerna skulle tjäna på att vara mer informativa och tydligare. Det råder stor variation i uppföljningen av vad den anställde har lärt sig. Det är vanligt att uppföljningen sker löpande under arbetets gång och arbetsgivarna avsätter sällan särskild tid för detta. Det finns också ofta brister i dokumentationen av lärandet. Statskontoret bedömer att en mer strukturerad uppföljning och mer dokumentation är viktigt för att säkerställa att målen i utbildningsplanen nås. En mer strukturerad uppföljning kan åstadkommas om arbetsmarknadens parter fortsätter arbetet med att ta fram rekommendationer och riktlinjer om uppföljningens form och innehåll. Parternas arbete med stödstrukturer bör fortsätta Statskontoret konstaterar att arbetsmarknadens parter gemensamt utvecklat stödstrukturer för yrkesintroduktion inom alla branscher som vi studerat. Stödstrukturerna innefattar exempelvis mallar för utbildningsplaner, riktlinjer för uppföljning, utbildningsmaterial och handledarutbildningar. Statskontoret bedömer att det är viktigt att parterna fortsätter att utveckla stödstrukturerna, eftersom de utgör ett betydelsefullt bidrag för att uppnå en strukturerad och kvalitetssäkrad utbildning och handledning hos arbetsgivare som anställer på yrkesintroduktionsavtal. Arbetsförmedlingens rutiner för uppföljning kan utvecklas En arbetsgivare ska efter avslutad anställning lämna in en slutrapport till Arbetsförmedlingen med uppgifter om innehållet och omfattningen av den utbildning och handledning som den anställde har fått. Enligt vad Statskontoret erfar saknar Arbetsförmedlingen formella rutiner för att hantera slutrapporterna. Statskontoret menar att Arbetsförmedlingen bör se över denna hantering så att förutsättningarna för att upptäcka brister och korrigera felaktiga utbetalningar förbättras. Det ekonomiska stödet har sannolikt haft betydelse för beslut om anställning En grundläggande förutsättning för ett förbättrat arbetsplatsförlagt lärande är att anställningar kommer till stånd. Statskontoret konstaterar att stödet, som består av en lönesubvention och ett handledarstöd, har haft en positiv effekt på arbetsgivarnas benägenhet att anställa. Var tredje arbetsgivare menar att 8

9 stödet har varit helt avgörande i detta sammanhang. Samtidigt noterar Statskontoret att de flesta arbetsgivare som anställer har stor erfarenhet av att anställa och lära upp unga på arbetsplatsen. Det finns därmed anledning att anta att många anställningar hade kommit till stånd även utan stödet. Handledarstödet är positivt för lärandet Statskontoret bedömer att det särskilda handledarstödet har en positiv effekt på arbetsgivarnas förutsättningar för att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande. Handledarstödet tydliggör att resurser ska avsättas för handledning. Denna stödform är också uppskattad av arbetsgivarna, trots att medlen enligt många ofta inte täcker kostnaderna för handledning och utbildning. Ökad användning av stödstrukturer skulle stärka yrkesintroduktionsanställningarna Statskontoret bedömer att en ökad användning av de stödstrukturer som parterna och den statligt finansierade YA-delegationen erbjuder skulle kunna höja kvaliteten i utbildningen och handledningen samt förbättra förutsättningarna för lärandet på arbetsplatserna. De flesta arbetsgivare upplever att de inte har behov av stöd och hjälp från till exempel partsgemensamma organisationer. Statskontoret bedömer att detta delvis beror på att de inte känner till vad som erbjuds, vilket i sin tur beror på att parterna inte når fram med information till arbetsgivarna. En större insikt om behoven skulle enligt Statskontoret leda till ett ökat användande av det stöd som finns. Regeringen bör förbättra förutsättningarna för YAdelegationen Ungdomar som anställs med stöd för yrkesintroduktion skrivs automatiskt in på Arbetsförmedlingen. Med detta följer att de sekretessbestämmelser som gäller för ungdomarna även omfattar de arbetsgivare som anställer. Externa aktörer, såsom YA-delegationen, får därmed inte tillgång till uppgifter om vilka arbetsgivare som har anställt med stöd. Sekretessen utgör ett hinder för YA-delegationens arbete med främjandeinsatser som bland annat syftar till att ge arbetsgivare stöd och information om utbildning och handledning. Enligt YA-delegationen kan problemet lösas genom en samtyckesblankett för hävande av sekretess från arbetsgivare som anställer på yrkesintroduktionsavtal. Ett eventuellt samtycke skulle då hanteras i samband med ansökningsförfarandet. Statskontoret bedömer att detta är en framkomlig väg. 9

10 Statskontoret lämnar följande rekommendation till regeringen: Regeringen bör se över möjligheten att låta YA-delegationen ta del av information om arbetsgivare som beviljas stöd för yrkesintroduktionsanställningar av Arbetsförmedlingen. 10

11 1 Utvärdering av stödet för yrkesintroduktionsanställningar Statskontoret fick i februari 2014 i uppdrag av regeringen att utvärdera stödet för yrkesintroduktionsanställningar. Vid samma tidpunkt fick ytterligare tre myndigheter i uppdrag att utvärdera stödet i olika avseenden. Dessa myndigheter är Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Konjunkturinstitutet och Konkurrensverket. Inom ramen för uppdraget har Statskontoret i december 2014 muntligen presenterat en lägesbeskrivning för Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Finansdepartementet) samt i september 2015 lämnat en delrapport till regeringen. 1.1 Bakgrund Regeringen inledde hösten 2011 samtal med arbetsmarknadens parter i syfte att finna gemensamma lösningar som varaktigt förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt. 1 Ett av de områden som samtalen har kretsat kring är yrkes introduktionsanställningar för ungdomar. I budgetpropositionen för 2014 beskrivs bakgrunden på följande sätt: Parterna har inom ett antal avtalsområden på arbetsmarknaden tecknat s.k. yrkesintroduktionsavtal i syfte att underlätta ungas övergång från skola till arbetsliv och för att säkra arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning. Dessa avtal bygger normalt sett på principen att personer som saknar relevant erfarenhet i yrket får handledning och utbildning under en del av arbetstiden. Denna del av arbetstiden är inte lönegrundande. Yrkesintroduktionsavtalen innebär att det blir mer attraktivt för arbetsgivare att anställa personer utan yrkeserfarenhet. Regeringen bedömer att yrkesintroduktionsanställningar har potential att väsentligt bidra till att underlätta arbetsmarknadsinträdet och därigenom minska ungdomsarbetslösheten. 2 Det rör sig med andra ord om ett initiativ som kommer från, och ägs av, arbetsmarknadens parter, men som stöds av regeringen. Regeringen har infört ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare i syfte att stimulera till anställning av unga på basis av yrkesintroduktionsavtal. Stödet infördes från den 15 januari 1 Prop. 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014, s Prop. 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014, s

12 2014. Enligt regeringens beräkningar skulle stöd för yrkesintroduktionsanställningar omfatta upp emot anställda per år när systemet väl är etablerat. 3 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar är inte ett arbetsmarknadspolitiskt program i vanlig mening utan i likhet med nystartsjobb utformat som en rättighet. Det innebär bland annat att Arbetsförmedlingen inte gör någon arbetsmarknadspolitisk prövning i samband med ansökan och det finns inte heller några krav på att anställningen ska ha förmedlats av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har dock i uppdrag att använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg i myndighetens arbete för att unga arbetslösa ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 4 Stödet regleras i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Förordningen anger bland annat att anställningen ska omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion och innehålla utbildning eller handledning som sammantaget ska uppgå till minst 15 procent av arbetstiden. I avsnitt 2.1 presenterar vi en sammanställning av kraven i förordningen Stödet förutsätter kollektivavtal I nuläget är det endast arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal om yrkesintroduktion som har möjlighet att få ekonomiskt stöd. Stöd som inte riktas till alla arbetsgivare på arbetsmarknaden behöver av konkurrensskäl notifieras till Europeiska kommissionen innan de kan träda i kraft. 5 Regeringen notifierade därför under 2013 stödet för yrkesintroduktionsanställningar för en period om tre år. I samband med detta angavs att regeringen skulle låta utvärdera stödet under det tredje året, vilket kommissionen tog fasta på vid sitt godkännande. Regeringen angav också att den hade för avsikt att efter hela treårsperioden notifiera stödet för ytterligare två år, under förutsättning att utvärderingen visar att det fungerar väl och att sunda konkurrensförhållanden upprätthålls. 6 3 Prop. 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014, s. 26. Regering budgeterade 53 mnkr för stödet 2014, 106 mnkr för 2015, 186 mnkr för 2016 och 319 mnkr för Stödet bedömdes även leda till ökade skatteutgifter på budgetens inkomstsida, med 102 mnkr 2014, 204 mnkr 2015, 356 mnkr 2016 och 611 mnkr (Prop. 2013/14:1, utg. omr. 14, s. 50). 4 Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Arbetsförmedlingen. 5 Huvudregeln enligt artikel i EUF-fördraget är att statligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen, genom att gynna vissa företag eller viss produktion, är oförenligt med den inre marknaden, om det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Stöd som inte riktar sig till alla företag i ekonomin ska därför föranmälas (notifieras) till Europeiska kommissionen för prövning i enlighet med artikel i EUF-fördraget. 6 Europeiska kommissionen (2013), Statligt stöd SA (2013/N) Sverige. Ordning för sysselsättningsstöd för unga arbetstagare. C(2013) 4053 final. 12

13 Det är bland annat mot bakgrund av detta som Statskontoret, tillsammans med övriga nämnda myndigheter, har fått i uppdrag att utvärdera stödet. 1.2 Statskontorets uppdrag Statskontorets uppdrag består av tre delar. Den första delen handlade om att utvärdera genomförandet av stödet för yrkesintroduktionsanställningar. Statskontoret redogjorde bland annat för hur Arbetsförmedlingen matchar arbetssökande mot yrkesintroduktionsanställningar inom ramen för sitt arbete med unga arbetssökande. Denna del avrapporterade Statskontoret dels i en muntlig lägesbeskrivning i november 2014, dels i delrapporten Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2015:22). För en mer utförlig redogörelse för delrapporten, se avsnitt Återstående uppdragsfrågor För Statskontoret återstår följande deluppdrag: att utvärdera innehållet och kvaliteten i den utbildning och handledning som arbetsgivare erbjuder inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna, och i detta sammanhang bedöma om förutsättningarna för lärande på arbetsplatserna har förbättrats att göra en övergripande bedömning av om stödet når syftet att stimulera till anställning av unga och bidra till en smidigare övergång från utbildning till arbete för unga Den övergripande bedömningen ska göras på basis av uppdragsredovisningar från samtliga utvärderande myndigheter, inklusive Statskontoret. I denna delrapport fokuserar vi på det första av de två återstående deluppdragen. Vi gör även en uppdatering av vissa uppgifter som presenterades i den förra delrapporten, bland annat hur antalet anställningar har utvecklats. Enligt uppdraget ska denna delrapport lämnas till regeringen senast den 29 april Sedan återstår Statskontorets slutrapport, som avser det andra av de två återstående deluppdragen. Den ska lämnas till regeringen senast den 30 juni Enligt uppdraget ska Statskontoret ha en samordnande roll i relation till de övriga utvärderande myndigheterna (se avsnitt 1.4.6). Vidare framgår av uppdraget att Statskontorets samordning ska ske inom ramen för en samverkansgrupp bestående av de utvärderande myndigheterna och Arbetsförmedlingen. 13

14 1.2.2 Slutsatser och resultat i Statskontorets första delrapport I Statskontorets första delrapport fokuserade vi på genomförandet av stödet fram till och med september Statskontoret bedömde att genomförandet var på rätt väg, men att den fortsatta utbyggnaden skulle kräva ytterligare tid. Vi konstaterade att antalet ungdomar som anställts på yrkesintroduktionsavtal var få i förhållande till de volymer som beräknades på förhand. Flest anställningar hade kommit till stånd inom industrin, el- och vård- och omsorgsbranschen. Statskontoret bedömde att den svaga volymutvecklingen hade flera förklaringar, bland annat den låga kännedomen om yrkesintroduktionsavtalen. Vidare konstaterade vi att parternas uppbyggnad av stödstrukturer är tidskrävande samt att arbetet har kommit olika långt i olika branscher. Vår bedömning var dock att detta långsiktiga utvecklingsarbete, i kombination med informationsinsatser, ger bäst förutsättningar för att få fler arbetsgivare att anställa. Statskontoret bedömde att regelverkets och ansökningsökningsprocessens utformning skapar en otydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Att Arbetsförmedlingen handlägger stödet medför att syftet med stödet blir otydligt, eftersom förmedlingens uppdrag normalt sett inte förknippas med partsdrivna lärlingsliknande initiativ. Därtill innebär upplägget att parterna på central nivå upplever att de inte har fullständig kontroll över anställningarna eftersom uppgifter om vilka arbetsgivare som anställer skyddas av sekretess. Statskontoret lämnade följande rekommendationer till regeringen: Ta initiativ till att förändra ansökningsprocessen så att arbetsgivaren först skickar ansökan om stöd till partsorganisationerna i branschen för en första bedömning. Lämna åt parterna att definiera vad som är relevant yrkeserfarenhet. Statskontoret lämnade följande rekommendationer till Arbetsförmedlingen: Centralisera handläggningen av ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Utred möjligheterna att frångå kravet på att den som anställs ska vara inskriven som arbetssökande. 14

15 1.3 Statskontorets tolkning av uppdragsfrågorna I denna delrapport behandlar Statskontoret följande två frågor: 1. Är innehållet i den utbildning och handledning som arbetsgivare erbjuder inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna strukturerat och kvalitetssäkrat? 2. Har stödet för yrkesintroduktionsanställningar och yrkesintroduktionsavtalen medfört bättre förutsättningar för arbetsplatsförlagt lärande? Är innehållet i utbildningen och handledningen strukturerat och kvalitetssäkrat? En undersökning av innehåll och kvalitet i utbildning och handledning kan innefatta olika aspekter. Vi har valt att studera de insatser som arbetsgivare har gjort för att få till stånd ett strukturerat och kvalitetssäkrat lärande på arbetsplatsen. Exempel på sådana insatser kan till exempel vara att målen i utbildningsplanen följs upp kontinuerligt under anställningen eller att handledaren har fått gå en handledarutbildning. Vi har i detta sammanhang även undersökt arbetsmarknadens parters bidrag till en kvalitetssäkrad och strukturerad utbildning och handledning. Vi har också valt att undersöka hur de yrkesintroduktionsanställda själva upplever innehållet och kvaliteten i utbildningen och handledningen. Ett annat sätt att mäta kvaliteten i utbildningen och handledningen skulle kunna vara att utgå från resultatet av anställningen. Problemet med en sådan ansats är bland annat att ett dåligt resultat i termer av övergångar till arbete inte nödvändigtvis behöver bero på bristande kvalitet i utbildningen och handledningen, utan snarare kan förklaras av såväl organisatoriska som individuella faktorer. 7 Vi kommer därför inte att använda resultatet av anställningen som ett mått på kvalitet i den utbildning och handledning som arbetsgivaren erbjuder. Vi redovisar dock utfallet av anställningarna i kapitel Vad kännetecknar ett strukturerat och kvalitetssäkrat lärande på arbetsplatsen? Lärande på arbetsplatsen förekommer i olika former och verksamheter, till exempel inom ramen för gymnasieskolan och yrkeshögskolan. Det kan ha olika syfte och innehåll men beståndsdelarna är i stort sett desamma oavsett inom vilken verksamhetsform lärandet bedrivs. På senare år har ett antal offentliga utredningar tillsatts för att lämna förslag om att underlätta över- 7 Education Economics (2006), The Quality of Apprenticeship Training, Vol. 14, No. 3,

16 gången från skola till arbetsliv genom lärlingsutbildning eller lärlingsanställning. 8 Lärlingsutbildning och lärlingsanställning har vissa likheter med yrkesintroduktionsanställning, bland annat genom att en del av lärandet ska ske på arbetsplatsen. En viktig skillnad mellan en yrkesintroduktionsanställning och till exempel en yrkesinriktad gymnasieutbildning med delar av utbildningen förlagd på en arbetsplats är att yrkesintroduktionsanställningen inte har någon kursplan eller någon lärare som ansvarar för utbildningen. Anställningens upplägg och innehållet i utbildningen och handledningen bestäms av arbetsmarknadens parter och arbetsgivaren. Även utbildningsplanens närmare innehåll och genomförande är en del av anställningsvillkoren och därmed en fråga för parterna. Enligt Utredningen om lärlingsprovanställning (SOU 2012:80) visar erfarenheterna att det arbetsplatsförlagda lärandet måste kvalitetssäkras för att det ska fungera bra. Utredningen identifierade följande fyra byggstenar för ett framgångsrikt lärande på arbetsplatsen: utbildningsplanering handledning uppföljning validering och dokumentation. I vår undersökning av innehållet i utbildningen och handledningen har vi valt att utgå ifrån huvuddragen i de fyra byggstenarna och förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Nedan följer en närmare beskrivning av byggstenarna samt ett antal frågeställningar som är kopplade till var och en av dem. Utbildningsplanering En förutsättning för ett framgångsrikt lärande på arbetsplatsen är att det finns en tydlig och strukturerad utbildningsplan. Både arbetsgivare och arbetstagare kan behöva stöd för att identifiera behov av kompetensutveckling. Ett sådant stöd kan vara så kallade kompetensprofiler, en modell som anger vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att bli anställningsbar i den aktuella branschen eller yrket. Vi har formulerat följande frågeställningar inför vår bedömning i denna del: Får de anställda en utbildningsplan? Framgår det tydligt vad de anställda ska lära sig och när? Får de anställda den utbildning som de har rätt till? 8 Bland annat Lärlingsutredningen (SOU 2010:19), Nationella lärlingskommittén (SOU 2011:72) och Utredningen om lärlingsprovanställning (SOU 2012:80). 16

17 Handledning Enligt Utredningen om lärlingsprovanställning är handledning en avgörande del i ett framgångsrikt lärande. Det handlar om att det måste finnas en eller flera personer på arbetsplatsen som har ett särskilt ansvar för att ta emot och vägleda dem som anställs. Handledaren ska bland annat ansvara för att den aktuella utbildningsplanen följs. För att kunna ge stöd till den anställde ska handledaren bland annat ha stor kompetens inom sitt yrkesområde. 9 I vår undersökning av handledningen av de yrkesintroduktionsanställda utgår vi från följande frågor: Har de anställda fått en handledare? Har handledaren kompetens inom yrkesområdet? Har handledaren gått någon handledarutbildning? Uppföljning Att följa upp utbildningsplanen är också av central betydelse för ett framgångsrikt lärande på arbetsplatsen. 10 Enligt Utredningen om lärlingsprovanställning behöver arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren, arbetstagaren och handledaren systematiskt följa upp målen i utbildningsplanen för att vid behov kunna göra särskilda insatser för att målen ska uppnås. Uppföljningen bör ske kontinuerligt under anställningen. Vi har utgått från två frågor när vi undersökt uppföljningen av yrkesintroduktionsanställningarna: Avsätter man tid på arbetsplatsen för att följa upp vad de anställda har lärt sig? Hur ofta följer man upp lärandet under anställningen? Validering och dokumentation Validering och dokumentation är de sista byggstenarna för ett framgångsrikt lärande. Enligt Utredningen om lärlingsprovanställning är en väsentlig fråga i sammanhanget hur innehållet i utbildningen ska dokumenteras. Dokumentation är också viktigt eftersom den visar om den anställde har uppnått vissa av de generella kvalifikationskrav som ställs i branschen. Delegationen för yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen), vars uppdrag och verksamhet vi beskriver närmare i avsnitt 2.2.2, menar att det i samband med yrkesintroduktionsanställningar kan vara aktuellt att validera en persons kunskaper både inför och efter anställningen. Inledningsvis för att ta reda på vad en person redan vet och vad han eller hon behöver lära sig. Utifrån en sådan kartläggning kan arbetsgivaren utforma en individuell utbildningsplan. Efter yrkesintroduktionsanställningen kan en genomgång av 9 SOU 2012:80 sid Ibid. 17

18 en persons kompetenser visa om han eller hon har fått den särskilda kompetens som behövs för att vara anställningsbar inom yrket. 11 I denna del utgår vi ifrån följande två frågor: Använder arbetsgivarna valideringsmodeller? Dokumenteras lärandet? Har reformen medfört bättre förutsättningar för arbetsplatsförlagt lärande? Enligt uppdraget ska Statskontoret bedöma om förutsättningarna för arbetsgivare att erbjuda lärande på arbetsplatserna har förbättrats. Vår tolkning av frågan är att det handlar om förutsättningarna inom ramen för stödet för yrkesintroduktionsanställningar och avtalen. Vi kommer därmed inte att undersöka om förutsättningarna för lärande på arbetsplatserna generellt har förbättrats, eftersom en sådan undersökning skulle innebära ett betydligt vidare uppdrag. Vår tolkning av frågans avgränsning har stämts av med Arbetsmarknadsdepartementet och Finansdepartementet. Det har heller inte varit möjligt för oss att undersöka förutsättningarna i utgångsläget, det vill säga innan stödet infördes. I vår undersökning har vi identifierat två aspekter av reformen som vi bedömer har potential att åstadkomma bättre förutsättningar för arbetsplatsförlagt lärande. Dessa är att 1. ett ekonomiskt stöd har införts för att underlätta anställningar av unga som måste läras upp 2. arbetsmarknadens parter samt staten har utvecklat olika stödstrukturer som arbetsgivare kan ta del av. I en enkätundersökning har vi frågat arbetsgivare som har anställt på yrkesintroduktionsavtal vilken betydelse stödet har haft för förutsättningarna för arbetsplatsförlagt lärande. Längre fram i rapporten beskriver vi de partsgemensamma och statliga stödstrukturer som arbetsgivarna kan ta del av. Vi har undersökt vilken betydelse dessa har haft för arbetsgivarnas förutsättningar för arbetsplatsförlagt lärande. 1.4 Metod och genomförande Av Statskontorets tidigare delrapport framgår att frågan om utbildningens och handledningens kvalitet avser ett begränsat antal anställningar inom i huvudsak tre branscher, elbranschen, industrin och vård- och omsorgsbranschen. Det rör sig om branscher och arbetsgivare med skilda förutsättningar och 11 YA-delegationen ( ) Validering, Tillgänglig ( ) 18

19 varierande grad av erfarenhet av lärlingsliknande anställningar. Vidare konstaterade vi att parternas uppbyggnad av stödstrukturer kräver tid samt att arbetet har kommit olika långt i olika branscher. Utifrån ett brett underlag har vi gjort en övergripande analys av utbildningens och handledningens innehåll och kvalitet samt reformens påverkan på förutsättningarna för arbetsplatsförlagt lärande Enkätundersökning till yrkesintroduktionsanställda Arbetsförmedlingen har på Statskontorets uppdrag genomfört en webbaserad enkätundersökning som riktar sig till yrkesintroduktionsanställda. Urvalet för undersökningen var 221 anställda som i december 2015 hade som mest tre månader kvar av yrkesintroduktionen. Urvalet omfattar flera branscher, bland annat elbranschen, vård- och omsorgsbranschen och industrin. Det finns två skäl för vårt urval. För det första har vi valt att inte rikta undersökningen till ungdomar som avslutat sina anställningar. Vi bedömer att svaren i sådana fall riskerar att färgas av bland annat om personen i fråga fått fortsatt anställning eller inte. För det andra har vi gjort bedömningen att de med merparten av anställningstiden avklarad har bättre förutsättningar att besvara frågorna, än de som är i början av sin anställning. Av de 221 personerna i urvalet har 99 personer helt eller delvis besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 46 procent. Svarsfrekvensen är jämförelsevis låg, men vår bortfallsanalys visar att gruppen som svarat i stor utsträckning avspeglar urvalet när vi ser till exempelvis fördelningen mellan avtalsområden, geografisk spridning och utbildningsnivå. Därför bedömer vi att resultatet ger ett bra underlag för analyser. För en redogörelse för vår bortfallsanalys, se bilaga Enkätundersökning till arbetsgivare Arbetsförmedlingen har för Statskontorets räkning genomfört en enkätundersökning som riktar sig till arbetsgivare. Enkäten genomfördes i form av telefonintervjuer med arbetsgivare som i januari 2016 hade anställda med stöd för yrkesintroduktion. Sammanlagt 375 arbetsgivare intervjuades, vilket motsvarar 70 procent av samtliga i urvalet. Den här enkätundersökningen är delvis en uppdatering av en liknande undersökning som Statskontoret genomförde för den tidigare delrapporten. Urvalet omfattar alla branscher. I likhet med enkätundersökningen som riktats till anställda visar vår bortfallsanalys att undersökningsunderlaget är representativt och därmed i hög grad användbart för analyser (se bilaga 2). 19

20 1.4.3 Granskning av utbildningsplaner och övrigt skriftligt material Med stöd av Arbetsförmedlingen har Statskontoret fått ta del av ansökningshandlingar från arbetsgivare som har beviljats stöd för att anställa på yrkesintroduktionsavtal. Två granskningar har genomförts, en under 2014 och en under Urvalet i 2015 års granskning består av samtliga ansökningar, med undantag för elbranschen, som inkommit till tre av Arbetsförmedlingens marknadsområden: Stockholm och Gotland, Skåne samt Norra Norrland. Att vi valt bort elbranschen beror på att dessa ansökningar enligt uppgift genomgående är identiska. De tre marknadsområden är valda utifrån att de tillsammans avspeglar fördelningen i landet avseende avtalsområden för yrkesintroduktionsanställningar. Den första granskningen genomfördes under 2014 och avsåg samtliga ansökningshandlingar som hade kommit till Arbetsförmedlingen fram till mitten av maj 2014 och ett urval av dem som hade kommit in mellan mitten av maj och slutet av september. Totalt avsåg denna undersökningsomgång 130 ansökningar. Den andra granskningsomgången avsåg 206 ansökningar som tillsammans utgjorde ett urval av dem som hade kommit in till Arbetsförmedlingen under perioden september 2014 till och med oktober Statskontoret har också tagit del av skriftligt material från Arbetsförmedlingen, Skolverket, YA-delegationen samt arbetsmarknadens parter Enkätundersökning till handledare Statskontoret genomförde i februari 2016 en enkätundersökning till 77 handledare. Av dessa har 34 helt eller delvis besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent. På grund av att det saknas tillgängliga kontaktuppgifter till alla handledare har vi inte kunnat göra ett representativt urval för denna enkätundersökning. Med tillåtelse från Arbetsförmedlingen har vi i stället använt kontaktuppgifter till handledare som vi fått i samband med att vi samlat in ansökningshandlingar från arbetsgivare som har beviljats stöd för att anställa på yrkesintroduktionsavtal. Urvalet medför vissa svagheter i representativitet. Inför granskningen av ansökningshandlingarna valde vi bort ansökningar som lämnats på elbranschens två avtal (se 1.4.3). Det innebär att elbranschen inte är representerad i urvalet av handledare. En ytterligare konsekvens är att urvalet av handledare är mindre än det annars skulle vara eftersom elbranschen står för en stor del av de yrkesintroduktionsanställda. I urvalet ingår handledare inom vård- och omsorgsbranschen, industrin, fastighetsbranschen och detaljhandeln. 20

21 På grund av problemen med urvalet har vi inte haft möjlighet att göra en bortfallsanalys. Vi tolkar därför svaren med försiktighet Referensgrupp med arbetsmarknadens parter Som en del av samordningsuppdraget etablerade Statskontoret tidigt en referensgrupp med företrädare för arbetsmarknadens parter. Syftet har varit att ge parterna möjlighet att redovisa sina erfarenheter och beskriva de stödstrukturer som finns, eller är under uppbyggnad, och som har betydelse för systemet med yrkesintroduktionsanställningar. Totalt har referensgruppen samlats tre gånger under arbetet med de två delrapporterna. Till mötena har även de övriga utvärderande myndigheterna bjudits in. Statskontoret har för denna delrapport genomfört ytterligare ett par intervjuer samt ställt skriftliga frågor till samtliga medlemmar i referensgruppen angående utbildningens och handledningens kvalitet Samverkansgrupp med utvärderande myndigheter I enlighet med uppdraget har Statskontoret etablerat en samverkansgrupp med de myndigheter som utvärderar stödet till yrkesintroduktionsanställningar och Arbetsförmedlingen. Ett första möte med samverkansgruppen hölls den 21 mars Samverkansgruppen har hittills träffats fem gånger. Även Arbetsförmedlingen har varit med vid dessa tillfällen. De utvärderande myndigheterna har olika uppdrag: I uppdraget till IFAU ingår att analysera hur stödet påverkar arbetsgivarnas rekryteringsbeteende och effekterna på lönestrukturerna. Detta syftar till att öka kunskapen om hur stödet påverkar chanserna att få arbete för olika grupper inom de berörda avtalsområdena. Konjunkturinstitutet ska fokusera på att analysera effekterna på lönebildning och sysselsättning ur ett aggregerat perspektiv, inklusive dödvikts- och undanträngningseffekter. Konkurrensverket ska fokusera på de konkurrenseffekter som stödet kan ha mot bakgrund av att endast arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal om yrkesintroduktion kan få del av det. De utvärderande myndigheternas avrapportering kommer att utgöra underlag för Statskontorets sista deluppdrag, då vi gör en övergripande bedömning av om stödet når sitt syfte Projektgrupp och kvalitetssäkring Delrapporten har tagits fram av Statskontorets utredare Andreas Hagström (projektledare) och Lisa Widén. En intern referensgrupp har varit knuten till projektet. Statskontoret har träffat YA-delegationens sekretariat vid sammanlagt tre tillfällen. Sekretariatet har också faktagranskat ett utkast till rapporten. Även Arbetsförmedlingen har faktagranskat delar av rapporten. 21

22 1.4.8 Avgränsningar Statskontoret redovisar iakttagelser av stödstrukturer och utvecklingsarbete inom detaljhandeln, elbranschen, fastighetsbranschen, industrin, servicebranschen 12 och vård- och omsorgsbranschen. Övriga branscher med yrkesintroduktionsavtal har vi inte studerat närmare eftersom de har ett litet antal anställda på sina avtal. I den migrationspolitiska överenskommelsen som regeringen och allianspartierna slöt i oktober 2015 aviserades vissa regelförändringar för stöd för yrkesintroduktionsanställningar. 13 Som en del av genomförandet av överenskommelsen beslutade regeringen den 21 april 2016 att utvidga målgruppen för stödet till att även omfatta nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och långtidsarbetslösa, oavsett ålder. En förutsättning för att stöd ska kunna lämnas är att parterna på arbetsmarknaden kommit överens om yrkesintroduktionsavtal som omfattar de nya målgrupperna. Förordningsförändringarna träder i kraft den 1 juni Enligt överenskommelsen ska det på sikt även bli möjligt för arbetsgivare som inte har kollektivavtal att teckna yrkesintroduktionsavtal. I arbetet med denna delrapport har Statskontoret inte tagit förändringarna som nämns ovan i beaktande. Som vi skriver i avsnitt avgränsar vi hanteringen av frågan om arbetsgivarnas förutsättningar för att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande till att endast avse arbetsgivare som har stöd för yrkesintroduktionsanställningar. 1.5 Rapportens disposition I kapitel 2 beskriver vi statliga stöd och bidrag som finns för arbetsgivare och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer att ansöka om inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar. I kapitel 3 presenterar vi statistik över de yrkesintroduktionsanställningar som har kommit till stånd samt resultaten av avslutade anställningar. I kapitel 4 beskriver och analyserar vi arbetsmarknadens parters stödstrukturer för arbetsgivare som har anställt på yrkesintroduktionsavtal och svaren från enkätundersökningar riktade till de anställda och handledare. Frågorna handlar i detta kapitel om utbildning och handledning. I kapitel 5 beskriver och analyserar vi parternas stödstrukturer och svaren från enkätundersökningar riktade till de anställda och handledare. Frågorna handlar i detta kapitel om uppföljning, validering och dokumentation. 12 Med servicebranschen avses huvudsakligen arbetsgivare inom städning och sanering. 13 Överenskommelsen Insatser med anledning av flyktingkrisen ( ). 14 Regeringens hemsida ( ). 22

23 I kapitel 6 beskriver vi och analyserar om förutsättningarna för lärande på arbetsplatserna har förbättrats inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna. I kapitel 7 redovisar vi Statskontorets sammanfattande iakttagelser, slutsatser och rekommendationer. 23

24 24

25 2 Statligt stöd för yrkesintroduktionsanställningar Statens stöd för yrkesintroduktionsanställningar består dels av ekonomiskt stöd till arbetsgivare, dels av andra stödinsatser riktade till främst arbetsmarknadens parter men även till enskilda arbetsgivare. Stödinsatserna syftar till informations- och kunskapsspridning samt utveckling av kvaliteten i och förutsättningarna för lärandet på arbetsplatsen. Med stöd avser vi fortsättningsvis det statliga ekonomiska stödet, om inte annat anges. I detta kapitel redogör vi för de villkor som ska vara uppfyllda för att arbetsgivaren ska beviljas stöd samt hur övriga statliga stödinsatser är konstruerade. 2.1 Ekonomiskt stöd till arbetsgivare Sedan den 15 januari 2014 kan arbetsgivare ansöka om ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställningar hos Arbetsförmedlingen. Stödet består dels av en lönesubvention, i form av en kreditering på arbetsgivarens skattekonto motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift, 15 dels ett handledarstöd om 115 kronor per dag och anställd, vilket motsvarar cirka kronor per månad. Arbetsförmedlingen gör inte någon arbetsmarknadspolitisk bedömning i samband med ansökan och det finns inte heller något krav på att individen som ansökan avser ska vara arbetslös. Villkoren som ska vara uppfyllda för att ansökan om stöd ska kunna beviljas framgår av förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar: Anställningen ska omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, eller ett hängavtal 16 till ett sådant avtal. Utbildning eller handledning ska sammantaget uppgå till minst 15 procent av arbetstiden. 15 En ordinarie arbetsgivaravgift motsvarar 31,42 procent på bruttolönen. Lönesubventionen ges utöver de nedsatta arbetsgivaravgifterna för unga. Från och med 1 juni 2016 betalar arbetsgivaren full arbetsgivaravgift även för dessa, vilket innebär att subventionen till arbetsgivarna minskar. 16 Med hängavtal avses ett avtal som ingås direkt mellan en oorganiserad arbetsgivare och ett eller flera fackförbund, och som har motsvarande innehåll som kollektivavtalet på det eller de områden som berörs. 25

26 Lönen ska uppgå till minst 75 procent av ordinarie kollektivavtalsenlig lön, och minst motsvara den del av arbetstiden som inte är utbildning eller handledning. 17 Anställningen ska vara minst sex månader, och stöd lämnas under högst tolv månader. Det ska finnas en upprättad utbildningsplan som anger utbildningens innehåll, omfattning och mål samt vem som ska vara handledare på arbetsplatsen. Individen ska ha fyllt 15 men inte 25 år. Individen ska sakna relevant yrkeserfarenhet, alternativt ha varit inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i tre månader. 18 Stöd får inte lämnas om den som anställs har haft en yrkesintroduktionsanställning med stöd på samma kollektivavtalsområde under de senaste 18 månaderna. Den lokala arbetstagarorganisationen ska ges möjlighet att yttra sig över om lön och utbildningsplan är i enlighet med kollektivavtalet. För att arbetsgivaren ska ha rätt till statligt stöd för anställningen måste både kollektivavtalets och förordningens krav vara uppfyllda. Kollektivavtalen för de olika branscherna kan innehålla både snävare och vidare krav än ovanstående, exempelvis vad gäller ålder eller utbildningsbakgrund för den som anställs. Om utbildning och handledning sammantaget överstiger 15 procent av arbetstiden får den överstigande delen utgöras av extern utbildning såsom till exempel gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, yrkeshögskola med mera. 2.2 Främjande av yrkesintroduktionsanställningar Under åren 2013 till och med 2015 kunde arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom samma bransch gemensamt ansöka om så kallade främjandemedel. Med hjälp av dessa medel skulle parterna sprida information och 17 Om tiden i utbildning eller med handledning är 25 procent eller mer av arbetstiden, ska lönen vara minst 75 procent av lönen enligt kollektivavtal för en anställning utan utbildning eller handledning. Om tiden i utbildning eller med handledning är mindre än 25 procent av arbetstiden, ska lönen minst motsvara den andel av arbetstiden som inte är utbildning eller med handledning. 18 Om den som anställs är arbetslös och har relevant yrkeserfarenhet, ska han eller hon ha varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om fyra månader. Det finns inget i regelverket som hindrar att inskrivningen kan avse deltid. Den som anställs får inte redan vara anställd hos arbetsgivaren (exempelvis på deltid), om inte den befintliga anställningen avser andra arbetsuppgifter på ett annat kollektivavtalsområde eller arbete vid sidan av gymnasiestudier på heltid. 26

27 kunskap om avtalen till de egna medlemmarna, och därmed främja användningen av kommande eller befintliga yrkesintroduktionsavtal. Syftet var att bidra till att fler unga skulle få möjlighet till anställning. 19 Bidraget uppgick till kronor per bransch och år, och ansökan gjordes till Arbetsmarknadsdepartementet. Totalt har kronor beviljats i stöd till tolv partsorganisationer. En dryg tredjedel av tilldelade medel har inte förbrukats utan har återbetalats till Kammarkollegiet. 20 Av Arbetsförmedlingens återrapportering för framgår att partsorganisationerna ofta har använt medlen till att projektanställa en projektledare för att arbeta med implementering och olika typer av informationsinsatser. Medlen har också använts för att ta fram handledarstöd och mallar för utbildningsplaner Statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatsen Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom samma bransch kan gemensamt ansöka om statsbidrag från Skolverket för att utveckla lärandet på arbetsplatsen. 22 Skolverket kan bevilja bidrag för högst 50 procent av de kostnader som är bidragsberättigade. De organisationer som söker ska därmed stå för minst hälften av den totala kostnaden för insatsen. Statsbidraget kan betalas ut för insatser som avser lärandet som sker på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal. Det kan till exempel gälla insatser som syftar till att utveckla kvaliteten genom att bygga upp stödstrukturer. Sedan möjligheten att söka stödet infördes 2014 har flertalet ansökningar handlat om insatser för att ta fram kompetensprofiler och valideringsmodeller. Därutöver har bidrag också betalats ut för insatser som syftar till att ta fram branschkriterier för handledarutbildning, system för certifiering av aktörer som kan bistå arbetsplatser med att upprätta utbildningsplaner samt för regional samverkan för att stödja arbetsplatsförlagt lärande. I tabell 1 nedan framgår syftet med och antalet ansökningar per år för 2014 och A2014/4397/ Bemyndigande att besluta om bidrag till centrala partsorganisationer för särskilda främjandeinsatser. 20 Särskilda främjandeinsatser avseende yrkesintroduktionsavtal - Arbetsförmedlingens återrapportering Särskilda främjandeinsatser avseende yrkesintroduktionsavtal - Arbetsförmedlingens återrapportering Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser. 27

28 Tabell 1 Av Skolverket beviljade ansökningar om statsbidrag Syfte och antal ansökningar per år Kompetensprofiler och valideringsmodeller 9 8 Branschkriterier för handledarutbildning 2 0 System för certifiering av aktörer som kan bistå arbetsplatser med att upprätta utbildningsplaner 2 3 Regional samverkan för att stödja arbetsplatsförlagt lärande 3 1 Övriga 4 0 Källa: Skolverket 2016 Under 2014 har drygt 7 miljoner kronor beviljats och betalats ut. Under 2015 uppgick motsvarande belopp till knappt 11 miljoner kronor YA-delegationen Utöver statsbidraget har regeringen också tillsatt en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar, YA-delegationen. 24 I delegationen ingår representanter för arbetsmarknadens parter. Ett sekretariat sköter det operativa, dagliga arbetet. Delegationen ska samla och sprida information om hur ett väl strukturerat och relevant lärande på arbetsplatser kan utformas. Den ska också bistå partsorganisationer med stöd i arbetet med att utveckla lärandet. Vidare ingår i uppdraget att följa och analysera hur förutsättningarna för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna utvecklas och lämna förslag till regeringen på åtgärder för hur lärandet kan utvecklas. YA-delegationen har bland annat tagit fram utbildningar och olika mallar samt bistår med information om lärande på arbetsplatsen via sin hemsida. 23 Källa: Skolverket Direktiv 2014:51 Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar. 28

29 3 Anställningar på yrkesintroduktionsavtal I detta kapitel beskriver vi de yrkesintroduktionsanställningar med stöd som har kommit till stånd mellan januari 2014 och februari Vi redogör bland annat för hur antalet anställningar har utvecklats under de dryga två åren samt i vilka branscher de har tillkommit. Vi redogör också för de anställdas bakgrund samt om de är i anställning eller inte tre månader efter att yrkesintroduktionsanställningen är avslutad. 3.1 Ungdomar som har anställts Avtal om yrkesintroduktion eller motsvarande finns inom följande branscher: detaljhandeln elbranschen fastighetsbranschen industrin livsmedelsbranschen scenkonstbranschen servicebranschen vård och omsorgsbranschen För närvarande finns 42 branschavtal för yrkesintroduktionsanställningar. De tecknade avtalen återfinns både i branscher där unga redan i dag är överrepresenterade jämfört med äldre arbetstagare, som till exempel inom detaljhandeln, och i branscher som är i behov av generationsväxling, till exempel inom tillverkningsindustrin. Den 29 februari 2016 hade 873 personer en yrkesintroduktionsanställning med stöd. Av dessa var 181 kvinnor och 692 män. Sammanlagt har ungdomar påbörjat en anställning sedan januari 2014, varav 546 kvinnor och män Inflöde om i genomsnitt 80 ungdomar varje månad Sedan mitten av 2014 har som regel ungdomar per månad påbörjat en stödberättigad yrkesintroduktionsanställning. Ett undantag var november 2014, då Volvo beviljades stöd för närmare 400 deltagare i företagets årliga introduktionssatsning Volvosteget. En annan månad då ovanligt många anställdes med stöd för yrkesintroduktionsanställningar var juni 2015, då många ungdomar som just hade gått ut elprogrammet fick anställning på elbranschens lärlingsavtal (se diagram 1). 29

30 Som framgår av diagram 1 har antalet kvarstående anställningar minskat sedan toppnoteringen i augusti 2015 när sammanlagt ungdomar hade anställning. Minskningen beror på att en stor mängd anställningar inom Volvokoncernen löpte ut under hösten Diagram 1 Antal nya (inflöde) respektive kvarstående (stock) med stöd för yrkesintroduktionsanställningar per månad Kvarstående Inflöde Källa: Arbetsförmedlingen 2016 Utöver de hittills sammanlagt anställningarna finns, eller har det funnits, yrkesintroduktionsanställda även hos arbetsgivare som inte har sökt eller inte beviljats stöd från Arbetsförmedlingen. Dessa anställningar syns inte i Arbetsförmedlingens statistik, och den närmare omfattningen är därför inte känd. Statskontoret bedömer emellertid att förekomsten inte är betydande, eftersom detta annars skulle ha kommit till arbetsmarknadens parters kännedom. Med anställningar avser vi fortsättningsvis anställningar för vilka Arbetsförmedlingen har beviljat stöd De flesta har anställts inom industrin och elbranschen Till och med februari 2016 har åtminstone någon anställning kommit till stånd på 39 av de totalt 42 yrkesintroduktionsavtalen. Flest har anställts på IF Metalls och Teknikarbetsgivarnas avtal: sammanlagt 711 ungdomar. Av dessa har närmare 400 varit deltagare i Volvosteget och därmed anställts i en och samma koncern. Även elbranschens yrkesutbildningsavtal och Kommunals och SKL:s avtal om arbetslivsintroduktionsanställning (BAL) står för en relativt stor del av anställningarna (se tabell 2). Sammantaget har 79 procent av anställningarna skett på något av dessa tre avtal. 30

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2015:22 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-09-22 2014/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Dnr 2014/3-4 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2016-06-15 2014/35 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Helén Ängmo, ordförande Marianne Feldt, huvudsekreterare Hans-Eric Wikström, sekreterare Amanda Lindqvist, sekreterare Uppdraget

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Senaste nytt från YA-delegationen

Senaste nytt från YA-delegationen 2016-12-11 Senaste nytt från YA-delegationen Pia Enochsson, ny ordförande i YA-delegationen Yrkesintroduktionsanställning är en genial form av anställning som är väl förankrad hos parterna på arbetsmarknaden

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Christina Ramm-Ericson, 2013-11-28 Utgångspunkter för trepartssamtalen Arbetsmarknadens funktionssätt är ett gemensamt ansvar för regeringen och parterna

Läs mer

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare Bilaga 3 Enkäter och enkätresultat Inom ramen för delrapporten om stödet för yrkesintroduktionsanställningar har Statskontoret genomfört fyra olika enkäter: En webbenkät till arbetsförmedlare som har fattat

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 2014-04-01 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-04-01 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg

Läs mer

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-02-28 UAN-2014-0059 Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning Förslag till beslut, UAN, föreslås besluta

Läs mer

Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion

Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion Elin Landell Jonas Olofsson Helena Asp Peter Holmberg Annika Jervgren Uppdraget (Fi 2013:D) Kartlägga och analysera former av lärande på arbetsplatser arbetsgivarnas

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare:

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Phia Moberg Sandra Bergendorff Avdelningen för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarfrågor Phia Moberg Sandra Bergendorff Nyckelord: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Läs mer

Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar

Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar Kompetensförsörjningsdagarna 8-9 maj 2014 Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar Karin Alm Chearnley Regeringens övergripande mål (för att säkra Välfärd, Konkurrenskraft,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07)

Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07) 2014-10-01 U2014/ Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Energi och nyfikenhet är viktigt och påverkar hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YAanställning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna; SFS 2010:2016 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1402-0240 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN U-05-2 0 0002 7 Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie 2016-08-29 dnr 2014-21-4.2 Förord Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget (A2014/559/A) att utvärdera effekterna av stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69)

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-31 A2012/3434/IU Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer

Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer Sida 1 (7) Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer Datum: 2016-03-24 Ansökande organisation/er: Namn på Organisationsnummer: SKL 222000-0315

Läs mer

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen Lägesbeskrivning Elin Landell Kanslichef Vad är validering? en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 20 februari 2015 Avser år 2014 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 20 februari 2015 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Yrkesutbildning i Sverige;

Yrkesutbildning i Sverige; Yrkesutbildning i Sverige; vart är vi på väg Seminarium Köpenhamn 23 september 2009 1 Yrkesutbildning i Sverigeen tillbakablick 1846 Skråväsendet upphör, näringsfrihet införs och hantverksföreningar bildasutbildningsfrågor

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 1 augusti 2014 Sida: 2 av 22 Sida: 3 av 22 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 1 augusti 2014 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Sammanfattade synpunkter REMISSVAR MF/PB Rnr Utbildningsdepartementet STOCKHOLM

Sammanfattade synpunkter REMISSVAR MF/PB Rnr Utbildningsdepartementet STOCKHOLM 2010-11-22 REMISSVAR MF/PB Rnr 60.10 Dnr 298/10 U2010/5775/G Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Lärling en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19) Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan YH-dagen Stockholm

Tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan YH-dagen Stockholm Tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan YH-dagen Stockholm 2015-03-19 Kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan är sedan 2013 skild från tillsyn är myndighetsutövning riktar sig mot enskilda

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 SFS nr: 2013:1157 Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 206 Ett åttiotal fler fick arbete i oktober Under oktober månad erhöll 390 personer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag; SFS 1998:658 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Regeringen föreskriver

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Y 4 A 1 Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Anställ lärlingar och ETG-certifierade ungdomar en möjlighet du inte har råd att missa Elektriska

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Sammanfattning 2. 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3

Sammanfattning 2. 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3 KKV2002, v1.2, 2011-02-05 PM 2015-09-30 Dnr 120/2014 1 (24) Innehåll Sammanfattning 2 1 Det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar 3 1.1 Konkurrensverkets regeringsuppdrag... 3 2 Stöd enbart

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016 Innehåll Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016 Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i 1 juni 2016 Avser februari 2013-april 2016 1 Innehåll Arbetsförmedlingen Författare: Sofie

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande ungdomar

Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande ungdomar Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande ungdomar ENKÄTSTUDIE JUNI 2013 Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande ungdomar 1 Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete Yrkesintroduktion Agenda Hur ser avtalet ut? Vem kan anställas på yrkesintroduktion? Vad är fördelarna med yrkesintroduktion för arbetsgivare och anställd? Att tänka på när man fattar en lokal överenskommelse

Läs mer

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns?

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Ylva Häggblad, partsgemensam projektledare Industriarbetsgivarna/IF Metall Yrkesintroduktion Avtal om yrkesintroduktion slöts

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid

Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid 2016-04-01 U2014:07 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid 2 Yrkesintroduktion kan vara ett verktyg som möjliggör den viktiga kompetensförsörjningen Varför yrkesintroduktion FASTIGHETSBRANSCHEN

Läs mer