Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014"

Transkript

1 Arbetsförmedlingen Återrapportering augusti 2014

2 Sida: 2 av 22

3 Sida: 3 av 22 Dnr: Af-2013/ Datum: 1 augusti 2014 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg i myndighetens arbete för unga arbetslösa kvinnor och män som ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska den 1 april och den 1 augusti 2014 samt i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa antalet ansökningar om stöd, hur stor andel av ansökningarna som har beviljats respektive inte beviljats, hur såväl det totala antalet ansökningar som de ansökningar som har beviljats respektive inte har beviljats fördelar sig på olika avtalsområden, hur stor andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa, och vilka grunderna för avslag huvudsakligen varit vad gäller ej beviljade ansökningar. Beslut i detta ärende har fattats av tf. generaldirektör Karin Leth den 21 juli Ärendet har föredragits av Davor Zovko. I den slutliga handläggningen har enhetschef Soledad Grafeuille samt avdelningschef för avdelningen Nationella Kunder Said Maroufkhani deltagit. Karin Leth Tf. generaldirektör Davor Zovko

4 Sida: 4 av 22 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Metod Resultat och analys Antalet ansökningar om stöd samt beviljade respektive icke beviljade Fördelning av såväl det totala antalet ansökningar som beviljade respektive icke beviljade på olika avtalsområden Fördelning av det totala antalet ansökningar på olika avtalsområden Fördelning av beviljade ansökningar på olika avtalsområden Fördelning av icke beviljade ansökningar på avtalsområden Andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen Grunderna för avslag vad gäller ej beviljade ansökningar Insatser som genomförts i arbetet med stödet för yrkesintroduktionsanställningar Externa insatser Stöd till arbetsgivare och parterna Extern information Samverkan och samordning Interna insatser information och utbildning Uppföljning och utvärdering Diskussion Externa utmaningar Interna utmaningar Bilaga

5 Sida: 5 av 22 Sammanfattning Stöd för yrkesintroduktionsanställningar trädde i kraft den 15 januari Sedan återrapporteringen den 1 april har antalet yrkesintroduktionsanställningar fortsatt att öka. Ansökningar inkomna inom EIO/Elektrikerförbundets område har bidragit till en snabbare ökning av antalet yrkesintroduktionsanställningar under juni månad. Resultatet för perioden är 188 beslut om stöd till yrkesintroduktionsanställningar, varav 153 bifall och 35 avslag. Av de 153 beviljade besluten avser 37 beslut kvinnor och 116 beslut män. Att en övervägande andel av besluten avser män beror bland annat på att det finns fler avtal inom områden eller branscher där det traditionellt arbetar fler män än kvinnor. Besluten är fördelade på olika avtalsområden. Inom vissa avtalsområden har ännu inga ansökningar inkommit. Av de 153 ungdomar som anställts på yrkesintroduktionsanställningar, har 79 (52 procent) varit inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Av dessa är 14 kvinnor och 65 män. Av de 35 besluten om avslag beror de flesta på att kollektivavtal saknas. Avslagen berör sex kvinnor och 29 män. Arbetsförmedlingen har sedan den senaste återrapporteringen genomfört följande insatser i arbetet med stödet för yrkesintroduktionsanställningar: Gett stöd till arbetsgivare, bland annat rekryteringsstöd och webbaserat stöd. Genomfört fortsatta informationsinsatser med enskilda arbetsgivare samt deltagit i parternas informationskampanjer, seminarier, konferenser och andra aktiviteter, i syfte att bidra till en mer effektiv informationsspridning samt att ge närmare information om såväl stödet till yrkesintroduktionsanställningar som Arbetsförmedlingens stöd till arbetsgivare. Samverkat med parterna genom bland annat samordningsmöten, nationella och regionala branschråd, diskussioner kring bland annat utformning av information för arbetsgivare samt genom deltagande i den nationella kommittén för utbildning och handledning inom yrkesintroduktionsanställningar. Det hittills relativt låga antalet ansökningar kan förklaras med arbetsgivarnas bristande kännedom om stödet, striktare krav i vissa yrkesintroduktionsavtal avseende deltagares ålder och tidigare utbildning samt det faktum att parterna fortfarande söker effektiva modeller för utbildning och handledning. Internt fortsätter Arbetsförmedlingen att utbilda arbetsförmedlare och chefer i syfte att stärka arbetsförmedlarnas kunskaper om yrkesintroduktionsanställningar och införliva handläggningen av stödet i myndighetens ordinarie arbete. Riktad information ges till företagare främst genom Arbetsförmedlingens ordinarie arbete med arbetsgivare men även genom alternativa kanaler, exempelvis i form av e-nyhetsbrev till arbetsgivare, som varje månad når ut till arbetsgivare.

6 Sida: 6 av Inledning Den 13 september 2013 uppdrog regeringen åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet av ett stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Utgångspunkten för uppdragets genomförande är dels det förslag till stöd som godkänts av EUkommissionen den 2 juli 2013, dels vad regeringen anger i budgetpropositionen 2014 om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för individer utan tidigare erfarenhet i yrket 1. Inom ramen för sådana avtal ska personer som saknar relevant erfarenhet eller utbildning introduceras i ett yrke genom handledning och utbildning under en icke lönegrundande del av arbetstiden. Regeringen har föreslagit införande av ett ekonomiskt stöd 2 till arbetsgivare som anställer unga personer på yrkesintroduktionsanställningar. Syftet är att stimulera tillkomsten av nya avtal vilka möjliggör anställning av unga personer på yrkesintroduktion samt att för unga personer utveckla en fungerande övergång från utbildning till arbete. Stöd för yrkesintroduktionsanställningar trädde i kraft den 15 januari Enligt Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar är yrkesintroduktionsanställningar anställningar som innehåller en andel om minst 15 procent utbildning eller handledning samt minst 75 procent anställning med avtalsenlig lön. Anställningarna är avsedda för personer mellan 15 och 24 år som saknar relevant yrkeserfarenhet eller är arbetslösa. Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014 använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg i myndighetens arbete för att unga arbetslösa kvinnor och män ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska den 1 april och den 1 augusti 2014 samt i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa följande: Antalet ansökningar om stöd. Hur stor andel av ansökningarna som har beviljats respektive inte beviljats. Hur såväl det totala antalet ansökningar som de ansökningar som har beviljats respektive inte har beviljats fördelar sig på olika avtalsområden. Hur stor andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa, och Vilka grunderna för avslag huvudsakligen varit vad gäller ej beviljade ansökningar. 1 Regeringen (2014a). - en ny väg till jobb för unga. Hämtad den 30 april från 2 Stödet består dels av en kreditering på arbetsgivarens skattekonto, motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen), dels ett ekonomiskt handledarstöd till arbetsgivaren på 115 kr/dag.

7 Sida: 7 av 22 Implementering av yrkesintroduktionsanställningar har återrapporterats den 15 november 2013 samt den 1 april Antalet beslut om stöd fortsätter att öka. En snabbare uppgång under juni månad har uppmätts. Regeringen har inrättat en nationell delegation för utbildning och handledning inom yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar. Delegationen kommer att samarbeta med Arbetsförmedlingen som bistår med bland annat information och statistiska underlag. Regeringen har den 1 juli 2014 fattat beslut om en ändring av Förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Ändringen, som träder i kraft den 1 augusti 2014, innebär att möjligheten att få stöd till yrkesintroduktionsanställningar utökas till arbetsgivare som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation men som har tecknat ett kollektivavtal (hängavtal) med en facklig organisation som hänvisar till ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion. Arbetsförmedlingen har redan vidtagit de åtgärder som behövs inför den kommande ändringen i förordningen, bland annat framtagning av nya ansökningshandlingar samt uppdatering av såväl intern som extern information. 2. Metod Redovisningen innehåller resultat för perioden Resultaten redovisas enligt uppdraget i regleringsbrevet, med ansökningar samt antal bifall respektive avslag fördelade på olika avtalsområden, andel av beviljade ärenden som avsett arbetslösa, samt grunder för avslag beträffande ej beviljade ansökningar redovisas. Därutöver redovisas insatser som har genomförts i Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med yrkesintroduktionsanställningar, en diskussion kring troliga anledningar till att antalet yrkesintroduktionsanställningar fortfarande är relativt begränsat samt en analys av kritiska frågor och utmaningar. Källan till samtliga framtagna statistikuppgifter, förutom redovisningen av de manuella underlagen av ansökningar som inte blivit beviljade, är Arbetsförmedlingens datalager. Under en övergångsperiod ( ) har Arbetsförmedlingen inhämtat information till redovisning via manuell hantering, avseende beslut som icke beviljats. Uppgifter har inhämtats från Arbetsförmedlingens marknadsområden. Källan till övriga uppgifter redovisade i återrapporten är analyser av befintligt skriftligt material (tecknade yrkesintroduktionsavtal, informations- och kommunikationsmaterial, protokoll, beslut i Arbetsförmedlingens informationssystem samt beslutsunderlag). Därutöver har intervjuer med ansvariga för insatsen på Arbetsförmedlingens huvudkontor samt på de lokala kontoren genomförts. Uppgifter har inhämtats även genom deltagande observation (bland annat vid utbildnings- och chattillfällen).

8 Sida: 8 av Resultat och analys 3.1. Antalet ansökningar om stöd samt beviljade respektive icke beviljade Under perioden har totalt 188 ansökningar inkommit till Arbetsförmedlingen. Av dessa har 153 beviljats och 35 avslagits. Av de 153 personerna mellan 16 och 24 år som har fått en anställning med yrkesintroduktion, är 37 kvinnor (24 procent) och 116 män (76 procent). Att män utgör en majoritet bland personer anställda på yrkesintroduktionsanställningar beror på att fler anställningar har kommit till på små företag vilka erbjuder yrkesintroduktionsanställningar inom traditionellt mansdominerade yrken. Totalt antal ansökningar redovisas i tabell 1. Tabell 1 Totalt antal ansökningar, med antal beviljade 3 och icke beviljade/avslag Period: Ansökningar Antal ansökningar Kvinnor Män Totalt antal Totalt antal ansökningar - varav antal beviljade antal avslag (icke beviljade) Källa: Arbetsförmedlingens datalager, Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) 3.2. Fördelning av såväl det totala antalet ansökningar som beviljade respektive icke beviljade på olika avtalsområden Fördelning av det totala antalet ansökningar på olika avtalsområden Det totala antalet ansökningar fördelar sig mellan olika avtalsområden. Av resultatet framgår att flest ansökningar om yrkesintroduktionsanställning har kommit inom SKL/BAL-avtalet, inom två av IF Metalls områden, Teknikarbetsgivarna och Gemensamma avtalen samt inom Elektrikerförbundets område, där ett förhållandevis stort antal ansökningar har kommit in under juni månad. En trolig förklaring till att antalet ansökningar är störst inom de nämnda avtalsområdena är det faktum att SKL redan 2013 har genomfört informationskampanjer för arbetsgivare (bland annat 22 partsgemensamma konferenser) samt det faktum att kommuner i sig är stora organisationer med goda möjligheter till spridning av information. Resultaten inom IF Metalls avtal, där små företag är i majoritet, anses främst bero på att 3 Med antal beviljade menas här de ansökningar som genererat ett beslut med startdatum under perioden

9 Sida: 9 av 22 yrkesintroduktionsavtal har existerat redan sedan november samt att man inom branscherna redan har utvecklade system för introduktion och utbildning av ungdomar utifrån efterfrågan på arbetskraft. Resultaten inom Elektrikerförbundets område beror troligen på det starka lärlingssystemet som finns inom branschen. Fördelning av ansökningar på olika avtalsområden redovisas i tabell 2. Resultatet visar att några ansökningar ännu inte har inkommit inom 14 av 32 avtalsområden. Tabell 2 Totalt antal ansökningar fördelade per avtalsområde 5 Period: Avtalsområde Antal ansökningar Kvinnor Män Total SKL/KOMMUNAL BAL TMF TRÄINDUSTRIN/GS FACKET SVENSK HANDEL/HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND SVERIGES SKOGSINDUSTRIER/GS FACKET TEKNIKFÖRETAGEN/IF METALL IKEM GEMENSAMMA AVTAL/IF METALL TMF STOPPMÖBELINDUSTRIN/GS FACKET FASTIGO/FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND ALMEGA SERVICE/FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRB GRAFISKA FÖRETAGEN FÖRP./GS FACKET BÄF/IF METALL FASTIGO/KOMMUNAL ALMEGA SPECIALSERVICE/FASTIGHETSANSTÄLLDAS F GRUVORNAS ARBETSGIVARFÖRBUND/IF METALL IKEM STENINDUSTRIN/IF METALL IKEM NORDIC SUGAR/IF METALL EIO/SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET GRAFISKA FÖRETAGEN INFOM./GS FACKET /BYGGNADS ALMEGA/UNIONEN ALMEGA/FASTIGHETSANST. FÖRB ALMEGA/SEKO /HOTELL OCH RESTAURANG SSR/KOMMUNAL FÖRETAGARNA/IF METALL TRANSPORTGRUPPEN/KOMMUNAL TRANSPORTGRUPPEN/IF METALL ARBETSGIVARALLIANSEN/VISION Totalt Källa: Arbetsförmedlingens datalager, Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) Fördelning av beviljade ansökningar på olika avtalsområden Beviljade ansökningar fördelar sig på 18 avtalsområden. I likhet med ansökningar så finns flest yrkesintroduktionsanställningar inom SKL/BAL-avtalet samt inom två av IF Metalls områden, Teknikarbetsgivarna och Gemensamma avtalen. Även inom 4 Teknikföretagen (2010). Avtal om yrkesintroduktion med IF Metall. I Information Teknikföretagens service till medlemsföretagen, nr. 10/2010. Stockholm: Teknikföretagen. Hämtad den 30 april 2014 från 5 Förteckning över avtalsområden med förklaring av förkortningarna i tabellen, redovisas i bilaga 1

10 Sida: 10 av 22 Elektrikerförbundets område har ett förhållandevis stort antal yrkesintroduktionsanställningar kommit till. Resultaten inom dessa avtalsområden skiljer sig ifrån resultaten inom övriga avtalsområden där endast enstaka ansökningar inkommit. Det kan också noteras att kvinnor dominerar inom SKL/BAL-avtalet. Detta beror på att flera kvinnor anställdes i början inom kommunala verksamheter. Fördelning av beviljade ansökningar redovisas i tabell 3. Tabell 3 Antal beviljade ansökningar fördelade per avtalsområde 6 Period: Avtalsområde Antal beviljade ansökningar Kvinnor Män Total SKL/KOMMUNAL BAL TMF TRÄINDUSTRIN/GS FACKET SVENSK HANDEL/HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND SVERIGES SKOGSINDUSTRIER/GS FACKET TEKNIKFÖRETAGEN/IF METALL IKEM GEMENSAMMA AVTAL/IF METALL TMF STOPPMÖBELINDUSTRIN/GS FACKET FASTIGO/FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND ALMEGA SERVICE/FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRB GRAFISKA FÖRETAGEN FÖRP./GS FACKET BÄF/IF METALL FASTIGO/KOMMUNAL ALMEGA SPECIALSERVICE/FASTIGHETSANSTÄLLDAS F GRUVORNAS ARBETSGIVARFÖRBUND/IF METALL IKEM STENINDUSTRIN/IF METALL IKEM NORDIC SUGAR/IF METALL EIO/SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET GRAFISKA FÖRETAGEN INFOM./GS FACKET Totalt Källa: Arbetsförmedlingens datalager Fördelning av icke beviljade ansökningar på avtalsområden De 35 icke beviljade ansökningarna är fördelade mellan olika avtalsområden. Att avtal om yrkesintroduktionsanställning saknas inom branschen, är den vanligast förekommande orsaken till avslag, vilket framgår av tabell 5. Fördelning av icke beviljade ansökningar på avtalsområden redovisas i tabell 4. De nio översta branscherna i tabellen saknar avtal om yrkesintroduktionsanställningar. 6 Förteckning över avtalsområden med förklaring av förkortningarna i tabellen, redovisas i bilaga 1

11 Sida: 11 av 22 Tabell 4 Antal icke beviljade ansökningar (avslag) per avtalsområde Period: Avtalsområde Antal avslag Kvinnor Män Total /BYGGNADS ALMEGA/UNIONEN ALMEGA/SEKO /HOTELL OCH RESTAURANG SSR/KOMMUNAL FÖRETAGARNA/IF METALL ARBETSGIVARALLIANSEN/VISION TRANSPORTGRUPPEN/IF METALL TRANSPORTGRUPPEN/KOMMUNAL SVENSK HANDEL/HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND ALMEGA/FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND SKL/KOMMUNAL BAL EIO/SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET Totalt Källa: Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) 3.3. Andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen Av de 153 personer som anställts på yrkesintroduktionsanställningar var drygt hälften, 79 personer, arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen. Av de 79 ungdomarna är 14 kvinnor (18 procent) och 65 män (82 procent) vilket är en högre andel män än i gruppen generellt. Fördelning per avtalsområde av anställda i yrkesintroduktionen från målgruppen arbetslösa, redovisas i tabell 5. Tabell 5 Antal nya i Yrkesintroduktionsanställning från målgruppen arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen, per avtalsområde Period: Avtalsområde Antal beviljade ansökningar Kvinnor Män Total SKL/KOMMUNAL BAL SVENSK HANDEL/HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND SVERIGES SKOGSINDUSTRIER/GS FACKET TEKNIKFÖRETAGEN/IF METALL IKEM GEMENSAMMA AVTAL/IF METALL FASTIGO/FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND ALMEGA SERVICE/FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRB GRAFISKA FÖRETAGEN FÖRP./GS FACKET BÄF/IF METALL FASTIGO/KOMMUNAL ALMEGA SPECIALSERVICE/FASTIGHETSANSTÄLLDAS F IKEM NORDIC SUGAR/IF METALL EIO/SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET GRAFISKA FÖRETAGEN INFOM./GS FACKET Totalt Källa: Arbetsförmedlingen datalager

12 Sida: 12 av Grunderna för avslag vad gäller ej beviljade ansökningar Totalt har 188 ansökningar lämnats till Arbetsförmedlingen under perioden Av dessa har 35 avslagits. Fördelning efter orsak och kön redovisas i tabell 6. Som framgår av tabellen, är den vanligast förekommande orsaken till avslag, att kollektivavtal om yrkesintroduktion saknas för branschen. Mindre förekommande orsaker är att utbildningsplan saknas, att sökande redan har relevant utbildning och erfarenhet inom yrket, att sökande redan är anställd samt att sökande inte uppfyller kraven för yrkesintroduktionsanställning. Den sistnämnda orsaken berör ett avslag inom Svensk Handel/Handelsanställdas område. Avslagen berör sex kvinnor och 29 män. Tabell 6 Icke beviljade ansökningar (avslag) fördelade efter avslagsorsak Period: Avslagsorsak Antal avslag Kvinnor Män Total Avtal saknas Utbildningsplan saknas Sökande uppfyllen inte kraven Sökande har redan relevant utbildning och erfarenhet Arbetstagaren redan anställd Totalt Källa: Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) Per den 30 juni 2014 hade 32 yrkesintroduktionsavtal tecknats. 4. Insatser som genomförts i arbetet med stödet för yrkesintroduktionsanställningar 4.1. Externa insatser Stöd till arbetsgivare och parterna Arbetsförmedlingen har sedan insatsen trädde i kraft erbjudit stöd till arbetsgivare, bland annat i form av anpassat rekryteringsstöd och matchning. Arbetsgivare får hjälp med att hitta unga personer lämpliga för anställning genom yrkesintroduktionsanställningar. Arbetsförmedlingen har tidigare utvecklat ett webbstöd som hjälper arbetsgivare att beräkna stödnivåer samt kontrollera om de uppfyller alla villkor för ett bifall.

13 Sida: 13 av 22 Utvecklingen fortsätter mot ett fullt utvecklat webbstöd som kommer att ge arbetsgivaren möjlighet att ansöka om stöd direkt via webben. Arbetsförmedlaren ska då kunna hämta uppgifterna direkt i Arbetsförmedlingens datasystem (AIS) samt elektroniskt kunna utväxla dokument med arbetsgivaren. I syfte att sprida kunskap om webbstödet har Arbetsförmedlingen informerat arbetsgivare om det via sitt nyhetsbrev riktat till arbetsgivare. Ett nytt samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, lokala arbetsgivare och arbetsmarknadsparter där det finns centrala kollektivavtal om yrkesintroduktion, har inletts i Skaraborgs län. Syftet med samarbetet är att skapa en högre attraktionskraft för en tidvis militärtjänstgöring genom att underlätta deltidssoldaters förberedelse för en civilkarriär. Yrkesintroduktionsanställning, som ska inledas efter avslutad militärutbildning, ses som ett sätt att mer effektivt utnyttja resurserna. Försvarsmakten och arbetsgivarna undertecknar en avsiktsförklaring enligt vilken Försvarsmakten ska anpassa militärtjänstgöring efter villkoren på soldatens civila arbetsplats. Den civila arbetsgivaren ska samtidigt möjliggöra att militärtjänst kombineras med anställningen. Arbetsförmedlingen stödjer samarbetet på olika sätt. Unga personer erbjuds vägledning och studiebesök på aktuella företag ingår i vägledningsinsatserna. Arbetsgivare erbjuds möjlighet att besöka soldaterna och informera om karriärvägar. Försvarsmakten önskar samarbeta med alla branscher där kollektivavtal om yrkesintroduktion finns. Samarbetet genomförs på prov. Avsikten är att utveckla samarbetet till en rikstäckande modell Extern information Arbetsförmedlingen har noterat att ett stort informations- och kommunikationsbehov fortfarande föreligger, varför informationsarbetet även fortsättningsvis står i fokus. Att behov av och intresse för fortsatt information finns tydliggörs av det faktum att webbstödet som marknadsfördes via Arbetsförmedlingens nyhetsbrev för arbetsgivare, besöktes av över arbetsgivare på mindre än en vecka. Arbetsgivare som inte prenumererar på nyhetsbrevet kommer att informeras genom Arbetsförmedlingens ordinarie arbete med arbetsgivare. Parterna har signalerat att Arbetsförmedlingens tidiga informationsinsatser har underlättat deras kampanjer lokalt. Arbetsförmedlingen har deltagit i parternas informationskampanjer, seminarier, konferenser och andra aktiviteter för att bidra till en mer effektiv informationsspridning samt för att ge närmare information om stödet till yrkesintroduktionsanställningar och om formerna för Arbetsförmedlingens stöd till arbetsgivare. Avtalsparterna bjuder regelbundet in Arbetsförmedlingen att närvara vid informationsmöten runt om i landet, som anordnas för arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har använt informationsmötena för att direkt erbjuda stöd till arbetsgivare, exempelvis rekryteringsstöd.

14 Sida: 14 av 22 Fortsatta nära kontakter med branscher, arbetsgivarorganisationer, enskilda arbetsgivare och fackförbunden upprätthålls av Arbetsförmedlingens nationella och regionala branschstrateger. står i fokus för de nationella och regionala branschråden där bland annat information ges om hur arbetsgivare kan ansöka om stödet samt hur Arbetsförmedlingen handlägger stödet för yrkesintroduktionsanställningar. Arbetsförmedlingen har utvecklat information om yrkesintroduktionsanställningar även för arbetssökande. Arbetssökande kan ta del av filmer, faktablad och chattar online. Arbetsförmedlingen informerar om yrkesintroduktionsanställningar främst genom ordinarie arbete med arbetssökande men även på andra sätt, exempelvis genom information för gymnasieavgångsklasser. Arbetsförmedlingen har även genomfört informationsmöten med SKL/Kommunal, IF metall, fastighetsanställdas förbund. Arbetsförmedlingen deltog med en monter på SKL/kommunalmässan i Uppsala. Under hösten kommer Arbetsförmedlingen medverka vid IF Metalls och IKEM samt Industriarbetsgivarnas rikstäckande seminarier riktade till arbetsgivare Samverkan och samordning Redan under förarbetet har parterna bjudits in till samverkan och delaktighet i arbetet med insatsen. Möten och avstämningar med Landsorganisationen LO samt avstämningar med förbunden avseende utformingen av ansökningsblankett och utformningen av meddelande till centrala arbetstagarorganisationer har skett löpande. Vid utformningen av faktabladen för arbetsgivare och arbetssökande har Arbetsförmedlingen tagit hänsyn till de synpunkter som inkommit från arbetsgivarorganisationerna. Arbetsförmedlingen har informerat branschorganisationerna om hur ansökningsprocessen av stödet hanteras samt om den service Arbetsförmedlingen kan erbjuda arbetsgivare. Genom regeringens direktiv nr. 2014:51 har en nationell delegation för utbildning och handledning inom yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar inrättats. Utbildningsdepartementet har huvudansvar för delegationen. Syftet med delegationens inrättande är att främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna samt utveckla förutsättningarna för sådant lärande 7. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen den 1 7 Regeringen (2014b). Kommittédirektiv (Dir. 2014:51) Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar.

15 Sida: 15 av 22 november Arbetsförmedlingen ska bistå delegationen bland annat med information beträffande avtalen och statistik. 4.2 Interna insatser information och utbildning Även internt ligger informationsarbetet i fokus. Arbetsförmedlingen fortsätter med regelbundna utbildningstillfällen i syfte att stärka arbetsförmedlarnas kunskaper om yrkesintroduktionsanställningar och på så sätt främja en snabb och effektiv handläggning av hög kvalitet. Handläggning av stödet till yrkesintroduktionsanställningar förutsätter god kännedom om centrala kollektivavtal och avtal om yrkesintroduktion, god kunskap om kraven fastställda i förordningen, samt noggrann kontroll av ansökningar avseende flera kriterier. Arbetsförmedlingen säkerställer därför att handläggarnas kunskaper fördjupas samt att alla frågor som uppstår besvaras snabbt och sedan används som underlag för fortsatt lärande. I detta avseende har även Arbetsförmedlingen Rådgivning haft en särskild betydelse som en stödfunktion på nationell nivå. I syfte att underlätta handläggningen har en mall tagits fram vilken avtalsparterna fyller i för varje nytt avtal. Ifyllda mallar utgör underlag för sammanfattad information om befintliga avtal. Sammanfattningarna, publicerade på Arbetsförmedlingens intranät, möjliggör en tydlig översikt över de krav som alla befintliga branschavtal om yrkesintroduktionsanställning ställer. Kraven avser den anställdes ålder och tidigare utbildningsbakgrund, anställningens varaktighet och omfattning, utbildningsplanens innehåll samt yrkeskategori som omfattas av respektive avtal. Utbildningstillfällen erbjuds kontinuerligt och kommer i olika former att fortsätta även framledes. Information till och utbildning av arbetsförmedlare och chefer syftar till att rusta Arbetsförmedlingens medarbetare så att handläggningen av insatsen på ett smidigt sätt integreras i ordinarie verksamhet. Under perioden har stödet till yrkesintroduktionsanställningar blivit ett av verktygen i myndighetens ordinarie arbete med unga arbetslösa kvinnor och män som ska etablera sig på arbetsmarknaden. 5. Uppföljning och utvärdering Arbetsförmedlingen följer kontinuerligt upp yrkesintroduktionsanställningarna genom Arbetsförmedlingens ordinarie uppföljningssystem. I uppföljningen ingår antalet beviljade ansökningar fördelade på ålder, utrikesfödda, funktionsnedsättning,

16 Sida: 16 av 22 utbildningsnivå och kön. Uppföljning görs för riket, marknadsområden samt enskilda kontor respektive kommuner. Arbetsförmedlingens huvudkontor har inledningsvis under våren granskat beslut om yrkesintroduktionsanställning för att tillförsäkra att de uppfyller såväl de krav som finns i förordningen om stöd till yrkesintroduktionsanställning som de som följer av det aktuella kollektivavtalet om yrkesintroduktionsanställning. Alla ärenden ska vara korrekt dokumenterade och yttrande från berörd facklig organisation gällande lön och utbildningsplan ska vara inhämtat. Arbetsförmedlingen kommer fortsättningsvis att kvalitetssäkra handläggning av stödet via stickprovskontroller. Regeringen har beslutat att stöd för yrkesintroduktionsanställningar kommer att utvärderas av andra myndigheter. Enligt regleringsbrevet ska Arbetsförmedlingen, där så är möjligt, bistå de myndigheter som har fått i uppdrag av regeringen att följa upp stödet för yrkesintroduktionsanställningar med den information och statistik som dessa efterfrågar. För att möjliggöra en god utvärdering av stödet ska Arbetsförmedlingen samråda med de utsedda myndigheterna. Myndigheter med särskilt utvärderingsansvar är Statskontoret 8, Konjunkturinstitutet 9, Konkurrensverket 10 och IFAU 11. Arbetsförmedlingen deltar i de möten som Myndighetsgruppen för utvärdering avsvarar för. Statskontoret, som utvärderar stödet för yrkesintroduktionsanställningar, har genom regeringens beslut givits möjlighet att från och med den 1 maj 2014 ta del av alla ansökningar och beslut trots att dessa omfattas av sekretess. Arbetsförmedlingen håller kontinuerlig kontakt med Statskontoret och tillhandahåller till den utvärderande myndigheten underlag för utvärdering, bland annat inkomna ansökningshandlingar samt uppgifter rörande pågående yrkesintroduktionsanställningar, beslut och avtal. 6. Diskussion Antalet nya yrkesintroduktionsanställningar ökar kontinuerligt. Figur 1 visar förändring av antalet inkomna respektive beviljade ansökningar om yrkesintroduktionsanställning veckovis. Som nämndes i återrapporten från den 1 april 2014 tar det tid för nya former av utbildningar eller anställningsformer att få fotfäste på arbetsmarknaden och att nå större volymer. 8 Beslut A2014/558/A 9 Beslut A2014/559/A 10 Beslut A2014/560/A 11 Beslut A2014/561/A

17 Sida: 17 av 22 är inte ett arbetsmarknadspolitiskt program som ingår i Arbetsförmedlingens stödinsatser, till vilka Arbetsförmedlingen kan anvisa arbetssökande. Det är därför främst antalet ansökningar som arbetsgivare lämnat till Arbetsförmedlingen, samt antalet nya yrkesintroduktionsavtal, som direkt påverkar antalet nya yrkesintroduktionsanställningar. Figur 1. Förändring av antalet inkomna respektive beviljade ansökningar om yrkesintroduktionsanställning veckovis. Vecka 27 redovisas till och med fredagen den 4 juli Antal nya YA Antal ansökn Källa: Arbetsförmedlingens datalager 6.1. Externa utmaningar Det finns flera anledningar till att antalet yrkesintroduktionsanställningar, trots den stadiga ökningen, fortfarande är relativt begränsat. Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetsgivarna fortfarande har bristande kännedom och kunskap om yrkesintroduktionsanställningar, inklusive vilka avtalsområden som täcks av kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar. En tänkbar orsak är att det fortfarande finns brister i de avtalsslutande organisationernas information till sina medlemmar. Till exempel så saknas det lättillgänglig information om avtalens innehåll på arbetsgivarorganisationers och fackliga organisationers hemsidor. Ett undantag är SKL som regelbundet informerar om yrkesintroduktionsanställningar och bland annat publicerar vanliga frågor och svar på sin hemsida. Arbetsgivarnas svårigheter att hitta information om yrkesintroduktionsanställningarna tar sig också uttryck i att enskilda arbetsgivare vänder sig till Arbetsförmedlingen med frågor rörande avtalens innehåll, vilka bara kan besvaras av de avtalsbärande organisationerna.

18 Sida: 18 av 22 En annan faktor som sannolikt bidrar till att antalet yrkesintroduktionsanställningar inte ökar fortare är att den form av kompetensutveckling som dessa utgör är relativt ny på många avtalsområden. är ännu inte en naturlig del av arbetsgivarnas kompetensförsörjning och formerna för utbildning och handledning är ännu inte fullt utvecklade, vilket kan göra att enskilda arbetsgivare tvekar att använda denna möjlighet. Man bör även beakta att kollektivavtalen om yrkesintroduktionsanställning snarare är utformade för att säkra respektive branschs långsiktiga kompetensbehov än för att erbjuda en snabb väg in på arbetsmarknaden för unga, vilket till exempel tar sig uttryck i krav på förkunskaper eller tidigare utbildning för att vara behörig till en yrkesintroduktionsanställning. Ett exempel är Svensk Handels avtal som begränsar yrkesintroduktionsanställningar till ungdomar mellan 18 0ch 21 år och ställer krav på gymnasieutbildning inom yrket. En alltför komplicerad handläggning av yrkesintroduktionsanställningar i kombination med att kraven i avtalen begränsar urvalet av kandidater till tjänsten, kan resultera i att arbetsgivare väljer andra stödinsatser än yrkesintroduktionsanställningar. Yrkesintroduktionsanställning är bara en av flera insatser som kan ge en potentiell arbetsgivare stöd vid anställning. Dessutom kräver de flesta avtalen att även ett lokalt avtal mellan arbetsgivaren och fackliga organisationen ska vara tecknat. Regeringen har den 1 juli fattat beslut om ändring i förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Ändringen, som träder i kraft den 1 augusti, möjliggör att även hängavtal ska kunna ge rätt till stöd för yrkesintroduktion. Detta innebär i praktiken att möjligheten att få stöd till yrkesintroduktionsanställningar utökas till arbetsgivare som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation men som har tecknat ett hängavtal med en facklig organisation som hänvisar till ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion. Inför förordningsändringen har Arbetsförmedlingen vidtagit de åtgärder som är nödvändiga, exempelvis förberett extern och intern information. Företagens utbildningssystem nämns som en faktor som kan ha påverkan på volymerna. ses som en bra lösning för kompetensförsörjning på små företag då utbildningen är verksamhetsnära. Större företag löser kompetensförsörjning genom andra typer av utbildningar. Några av de stora företagen stödjer eller äger gymnasieskolor och specialiserade tekniska utbildningar som exempelvis Teknikcollege. Andra samarbetar med det reguljära utbildningsväsendet, på både gymnasie- och högskolenivå. Mer än hälften av alla nya yrkesintroduktionsanställningar är förlagda på små och medelstora företag där små företag utgör en majoritet. Parterna uttrycker att det är naturligt att det tar tid för arbetsgivarna att hitta former för hur de ska ta emot ungdomar, utbilda handledare och hitta rätt arbetsuppgifter för dem. Även regeringen har uppmärksammat behovet av att utveckla former för organiserad utbildning inom ramen för yrkesintroduktionsanställning och inrättat Delegationen för

19 Sida: 19 av 22 utbildning inom yrkesintroduktionsanställning. Dokumentation från branschernas informationsarbete visar att parterna intensivt diskuterar hur företagens behov av stöd ska tillgodoses, hur handledning och pedagogiskt arbete inom ramen för yrkesintroduktion ska utvecklas samt hur samarbetet mellan företag ska främjas. Att arbetsgivarna ska hitta former för utbildning av hög kvalitet inom yrkesintroduktionsanställningar och införliva yrkesintroduktionsanställningar som en naturlig del i verksamheten, uttrycks som ett långsiktigt mål i parternas informationsarbete. Av betydelse för antalet yrkesintroduktionsanställningar är också konjunkturläget som direkt påverkar företagens vilja till rekrytering och därmed antalet nya beslut Interna utmaningar Stödet till yrkesintroduktionsanställningar skiljer sig från vanliga arbetsmarknadspolitiska program då det bygger på kollektivavtal och involverar flera parter. För att kunna fatta korrekta beslut ska arbetsförmedlaren bland annat kontrollera att arbetsgivaren omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion samt försäkra sig om att anställningens villkor följer det centrala avtalet om yrkesintroduktionsanställningen. För detta krävs korrekt information om vilka kriterier de olika avtalen ställer upp för yrkesintroduktionsanställning. Kriterierna skiljer sig åt mellan avtalen. På grund av relativt få ansökningar hittills finns det fortfarande lokala förmedlingskontor som ännu inte har kommit i kontakt med stödet till yrkesintroduktionsanställningar. Förordningsändringen som träder i kraft den 1 augusti möjliggör även för arbetsgivare som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation men som har tecknat ett kollektivavtal (hängavtal) med en facklig organisation, att få stöd för yrkesintroduktionsanställningar. I syfte att stärka arbetsförmedlarnas kunskaper om yrkesintroduktionsanställningar, säkra en effektiv handläggning av stödet även efter förordningsändringen samt införliva handläggningen av stödet i myndighetens ordinarie arbete, fortsätter Arbetsförmedlingen att genomföra regelbundna utbildningar för arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen har utvecklat system för ärendehantering och uppföljning och avser att vidareutveckla alla delar av systemet. Detta i kombination med utbildning av arbetsförmedlare gällande handläggning av stödet, gör stödet till ett effektivt redskap i matchningsarbetet. Sammantaget innebär detta att Arbetsförmedlingen har kapacitet att såväl effektivt handlägga de ansökningar som inkommer idag som att klara av en ökning av antalet ansökningar.

20 Sida: 20 av 22 Bilaga 1 Förteckning över branschavtal för yrkesintroduktionsanställningar Fackförbund Avtalsområde Avtal GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch Föreningen Sveriges Skogsindustrier (sågverksindustrin) Trä och möbelföretagen TMF (träindustrin) Trä och möbelföretagen TMF (stoppmöbelindustrin) Grafiska företagens förbund Grafiska företagens förbund Avtal om yrkesintroduktion för sågverksindustrin Avtal om yrkesintroduktion för träindustrin Avtal om yrkesintroduktion för stoppmöbelindustrin Avtal om yrkes introduktion för grafiska branschen, Förpackningsavtalet Avtal om yrkes introduktion för grafiska branschen, Infomediaavtalet 6 IF Metall Gruvornas arbetsgivarförbund Avtal om yrkesintroduktion 7 IF Metall 8 IF Metall Stål och Metall Arbetsgivareförbundet Byggnadsämnes förbundet och Buteljglasindustrin (BÄF) Avtal om yrkesintroduktion Avtal om yrkesintroduktion (Byggnadsämnesindustrin och Buteljglasindustrin) 9 IF Metall Teknikföretagen Avtal om yrkesintroduktion 10 IF Metall Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) Avtal om yrkesintroduktion 11 IF Metall IKEM (Allokemi) Avtal om yrkesintroduktion 12 IF Metall IKEM (Gemensamma Metallavtalet) Avtal om yrkesintroduktion 13 IF Metall IKEM (Glasindustrin) Avtal om yrkesintroduktion 14 IF Metall IKEM (Läder- och sportartikelindustrin) Avtal om yrkesintroduktion 15 IF Metall IKEM (Nordic Sugar) Avtal om yrkesintroduktion 16 IF Metall IKEM (Oljeraffinaderier) Avtal om yrkesintroduktion 17 IF Metall IKEM (Stenindustrin) Avtal om yrkesintroduktion 18 IF Metall IKEM (Explosivämnesindustri) Avtal om yrkesintroduktion 19 IF Metall IKEM (Tvättindustrin/Textilservice) Avtal om yrkesintroduktion 20 IF Metall IKEM (Återvinningsföretag) Avtal om yrkesintroduktion 21 IF Metall IKEM (Kemiska Fabriker) Avtal om yrkesintroduktion 22 IF Metall SVEMEK Avtal om yrkesintroduktion 23 Svenska Elektrikerförbundet Elektriska Installatörsorganisationen EIO Yrkesintroduktionsavtal

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar En ny väg till jobb för ungdomar För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar Varför yrkesintroduktionsanställning? Du får möjlighet att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt Att anställa

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 2014-04-01 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-04-01 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 20 februari 2015 Avser år 2014 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 20 februari 2015 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna)

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) sanställning 15 Unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Fackförbund

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

Bransch Avtalsparter Ålder Förkunskap Längd (mån)

Bransch Avtalsparter Ålder Förkunskap Längd (mån) El El (ETG-konceptet) Energi Energi Installatörsföretagen (f.d. EIO) & SEF (Svenska elektrikerförbundet) Installatörsföretagen (f.d. EIO) & SEF (Svenska elektrikerförbundet) KFS (a företagens KFS (a företagens

Läs mer

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2015:22 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-09-22 2014/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Bransch Avtalsparter Kan anställas Förkunskap Längd (mån)

Bransch Avtalsparter Kan anställas Förkunskap Längd (mån) El El ETG-konceptet Energi Energi Bygg Yrkesintroduktionsanställning Entreprenadmaskinavtalet Fastighet BI (Sveriges Byggindustrier) & Byggnads Installatörsföretagen (f.d. EIO) & SEF (Svenska elektrikerförbundet)

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Helén Ängmo, ordförande Marianne Feldt, huvudsekreterare Hans-Eric Wikström, sekreterare Amanda Lindqvist, sekreterare Uppdraget

Läs mer

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare Bilaga 3 Enkäter och enkätresultat Inom ramen för delrapporten om stödet för yrkesintroduktionsanställningar har Statskontoret genomfört fyra olika enkäter: En webbenkät till arbetsförmedlare som har fattat

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns?

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Ylva Häggblad, partsgemensam projektledare Industriarbetsgivarna/IF Metall Yrkesintroduktion Avtal om yrkesintroduktion slöts

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Energi och nyfikenhet är viktigt och påverkar hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YAanställning,

Läs mer

Tecknade avtal till och med

Tecknade avtal till och med Tecknade avtal till och med 2017-04-28 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal slöts Löneavtal från Löneavtal till Arbetsgivareföreningen KFO Handelsanställdas förbund Butiker 2017-04-12 2017-04-01

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016 Innehåll Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016 Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i 1 juni 2016 Avser februari 2013-april 2016 1 Innehåll Arbetsförmedlingen Författare: Sofie

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar fler jobb om fler företag kan delta

Yrkesintroduktionsanställningar fler jobb om fler företag kan delta www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Yrkesintroduktionsanställningar fler jobb om fler företag kan delta Rapportförfattare:

Läs mer

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid

En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid En unik möjlighet att anställa unga och trygga branschens framtid 2 Yrkesintroduktion kan vara ett verktyg som möjliggör den viktiga kompetensförsörjningen Varför yrkesintroduktion FASTIGHETSBRANSCHEN

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-02-28 UAN-2014-0059 Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning Förslag till beslut, UAN, föreslås besluta

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1402-0240 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN U-05-2 0 0002 7 Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Läs mer

Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07)

Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07) 2014-10-01 U2014/ Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Urval av överenskommelser avtalsåret 2015 om lägstlöner/minimilöner

Urval av överenskommelser avtalsåret 2015 om lägstlöner/minimilöner Urval av överenskommelser avtalsåret 15 om lägstlöner/minimilöner Arbetsgivarorganisation/ arbetstagarorganisation/ avtalsnamn Ålder Krav på utbildning/ / stid Avtalsår 15 Almega Tjänsteförbunden./. Fackförbundet

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Inrapporterade tecknade avtal till och med

Inrapporterade tecknade avtal till och med Inrapporterade tecknade avtal till och med 2017-06-02 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal_slöts Löneavtal_från Löneavtal_till Arbetsgivaralliansen Svenska Kommunalarbetareförbundet Liseberg

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer

Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer Sida 1 (7) Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer Datum: 2016-03-24 Ansökande organisation/er: Namn på Organisationsnummer: SKL 222000-0315

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Senaste nytt från YA-delegationen

Senaste nytt från YA-delegationen 2016-12-11 Senaste nytt från YA-delegationen Pia Enochsson, ny ordförande i YA-delegationen Yrkesintroduktionsanställning är en genial form av anställning som är väl förankrad hos parterna på arbetsmarknaden

Läs mer

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarfrågor Phia Moberg Sandra Bergendorff Nyckelord: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Läs mer

Avtal tecknade under 2016 fram till

Avtal tecknade under 2016 fram till Avtal tecknade under 2016 fram till 2016-05-31 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal slöts Löneavtal från Löneavtal till Arbetsgivareföreningen KFO Handelsanställdas förbund Butiker 2016-04-14

Läs mer

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete Yrkesintroduktion Agenda Hur ser avtalet ut? Vem kan anställas på yrkesintroduktion? Vad är fördelarna med yrkesintroduktion för arbetsgivare och anställd? Att tänka på när man fattar en lokal överenskommelse

Läs mer

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare:

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Phia Moberg Sandra Bergendorff Avdelningen för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2016:12 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Delrapport 2 MISSIV DATUM DIARIENR 2016-04-25 2014/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-06 A2014/558/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Christina Ramm-Ericson, 2013-11-28 Utgångspunkter för trepartssamtalen Arbetsmarknadens funktionssätt är ett gemensamt ansvar för regeringen och parterna

Läs mer

2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i samverkan med industrin

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i samverkan med industrin Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 samverkan med industrin 1 mars 2015 Avser februari 2013 januari 2015 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/073052 Datum: 1 mars 2015 samverkan med industrin

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 samverkan med industrin. [28 februari 2014] [1 juni 2013 28 februari 2014] Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: Af-2013/073052 Datum: 2014-02-28 samverkan med industrin

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 - Informationskampanj kring funktionsnedsatta Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af 2010/436389 Datum: 2011-07-08 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Läs mer

Redovisning av uppdrag Uppstart av verksamhet enligt BUI 12 och BAL 13. KS

Redovisning av uppdrag Uppstart av verksamhet enligt BUI 12 och BAL 13. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-02-28 27 Redovisning av uppdrag Uppstart av verksamhet enligt BUI 12 och BAL 13. KS 2013-435 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Antal personer som beviljats omställningsstöd

Antal personer som beviljats omställningsstöd antal personer antal personer TSL-rapport kvartal tre 28 Antal personer som beviljats omställningsstöd 27-1-1-28-9-3 har vi beviljat omställningsstöd för 13 39 (1 992) personer, fördelade på 3 59 (2 453)

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal 7a. 2014-08-04 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-04 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal Detta är en uppdatering av

Läs mer

Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar

Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar Kompetensförsörjningsdagarna 8-9 maj 2014 Trepartssamtalen och regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar Karin Alm Chearnley Regeringens övergripande mål (för att säkra Välfärd, Konkurrenskraft,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Inlämnat 2014-02-21 Avser februari december 2013 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2012/445712 Datum: 2014-02-21 Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv DECEMBER 2015 Centrala förhandlingar En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv 2010 2014 Innehåll Förord... 2 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd Halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd 2008-06-30 har vi beviljat omställningsstöd för 6 480 (5 943) personer, motsvarande 147,6 (122,6) Mkr, fördelat på 1 610 (1 320) arbetsplatser.

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer