Utbildningsföretagens årsrapport 2015/2016. Kostnadseffektiv SFI Fungerande mångfald Växande utbildningsföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsföretagens årsrapport 2015/2016. Kostnadseffektiv SFI Fungerande mångfald Växande utbildningsföretag"

Transkript

1 Utbildningsföretagens årsrapport 2015/2016 Kostnadseffektiv SFI Fungerande mångfald Växande utbildningsföretag 1

2 Sammanfattning: fler SFI-platser utan höjda kostnader Med förra årets flyktinginvandring väntas ca personer i arbetsför ålder komma in på arbetsmarknaden. Språk- och vuxenutbildning är strategiska verktyg för att klara integrationen. Men för att ett miljonprogram för kunskap ska bli verklighet går det inte att nöja sig med krav på ökade resurser. Verkligheten är snarare den att offentliga resurser är begränsade, vilket innebär skattemedlen måste användas smartare. Den här årsrapporten identifierar 4 utbildningsreformer som både kan stärka integrationen och göra insatserna mer kostnadseffektiva: Fortsätt upphandla SFI. Om all SFI upphandlas enligt den så kallade Hermods-modellen skulle nya SFI-platser frigöras och kostnaderna skulle sjunka med över 1 miljard. Om besparingarna investeras i nya SFIplatser skapas ytterligare ca platser 1. Totalt kan utbyggd konkurrensutsättning därför skapa fler SFI-platser, inom befintlig budget. Genomströmningstiderna i SFI har halverats sedan Däremot är andelen godkända elever fortsatt låga. Men även kvaliteten stärks med Hermods-modellen. Omsatt i hela riket kan minst fler årligen godkännas i SFI, om Hermodsmodellen införs. Införa valfrihetsmodeller för SFI och Komvux med resultatstyrning, lokalt eller nationellt. Det ger långsiktiga förutsättningar för seriösa aktörer, vilket skapar mer varaktiga förhållanden för medarbetare och elever. Underlätta företagens mångfaldsarbete genom stärkta avskrivningsmöjligheter för köp av utbildning i mångfald och ledarskapsutveckling. Årsrapporten analyserar också branschens ekonomiska utveckling. För utbildningsföretag inom vuxnas lärande som helhet var utvecklingen svagt positiv under 2015 sett till omsättning, men antalet anställda minskade något. Detta drivs huvudsakligen av förutsättningarna för offentligt finansierade utbildningar, där fördröjda upphandlingar och ett större ifrågasättande av upphandlad verksamhet kan förklara en viss inbromsning. Delbranschen för personalutbildning utvecklades positivt Li Jansson Branschansvarig Almega Utbildningsföretagen. Nationalekonom. 1 Kostnaden för SFI är i snitt per elev och år, år 2014, Skolverket 2

3 Andel i arbete, procent Ett miljonprogram för kunskap och integration I nvandringen till Sverige under 2015 var den högsta i modern tid. Totalt bedöms ca personer i arbetsför ålder få uppehållstillstånd 2. Inflödet på arbetsmarknaden av nyanlända är därmed lika stort som antalet som förlorade jobbet vid finanskrisen Den nyanlända arbetskraften är en utbudschock av arbetskraft. Men samtidigt har inte en efterfrågechock på arbete inträffat, vilket medför hög risken att ett permanent utanförskap växer fram. Att människor invandrar i vuxen ålder ökar dessutom behoven av vuxenutbildning, SFI och mångfalds- och ledarskapsinsatser. När väntetiderna på asyl och etableringsinsatser uppgår till 15 månader riskerar många samtidigt att tappa motivationen. Nyanländas kompetensprofil och arbetsmarknadsetablering Av deltagarna i Arbetsförmedlingens etableringssinsats är hälften kortutbildade med högst förgymnasial utbildning. Därutöver har ca procent en eftergymnasial utbildning, vilket omfattar allt från militärer till forskare. Totalt finns kortutbildade utlandsfödda som inte arbetar. Av dem är nyanlända förra året, andra har invandrat tidigare. Antalet kortutbildade som inte arbetar är därmed lika stort som hela Malmös befolkning. Som figur 1 visar är utanförskapet högt bland kortutbildade. Lägst sysselsättning har kortutbildade Asien- och Afrikafödda, där bara ca 30 procent arbetar. Figur 1 Sysselsättningsgrad, personer med förgymnasial utbildning, år 60, 45, 30, 15, 0, Sverige Europa Sydamerika Nordamerika Asien Afrika Källa: SCB/AKU Forskning visar att det finns en rad hinder på svensk arbetsmarknad som försvårar kortutbildades jobbchanser, som höga ingångslöner och strikt arbetsrätt 3. Men även om arbetsmarknaden blir mer flexibel kan det inte ensamt höja kortutbildades sysselsättning, det krävs också bättre utbildningsinsatser. 2 Flyktingkrisens arbetsmarknadseffekter Handbok till en kostnadseffektiv integrationspolitik, Se t ex OECD 2015 och Konjunkturinstitutets Lönebildningsrapport

4 Som figur 2 visar finns bara platser på Grundläggande vuxenutbildning, Grundvux, vilket bara täcker en åttondel av gruppens behov. Då nästan alla elever är utlandsfödda har Grundvux blivit avgörande för integrationen. Resultaten är dock förskräckande. Enbart 61,7 procent slutför kurserna och bara 16,7 procent av deltagarna går vidare till andra studier efter Grundvux 4. Figur 2 Kortutbildade och Grundvux Antal Antal platser på kortutbildade Grundvux utlandsfödda utan arbete Antal som går vidare till studier efter Grundvux Källa: Skolverket samt Budgetpropositionen 2016 Grundvux präglas också av låg aktivitet. Deltagarna läser bara i snitt 2,4 kurser jämfört med 4,1 kurser bland Komvux-deltagarna. De vanligaste kurserna i Grundvux är Svenska som andraspråk samt engelska. Det tyder på att få Grundvux-elever läser matematik, trots att det också är avgörande för arbetsmarknadsetablering och samhällsförståelse kortutbildade utlandsfödda som inte arbetar Lika många som hela Malmös befolkning 4 Budgetpropositionen för

5 Innovativa kommuner och utbildningsföretag V uxenutbildningen finansieras idag i hög grad av statsbidrag. Regelverket sätts nationellt. Däremot är det upp till kommunerna att bestämma om vuxenutbildningen ska utföras i egenregi eller av en extern aktör. Regeringen vänder trenden men räcker det? Antalet platser på vuxenutbildningen sjönk under lång tid. Nuvarande regering har dock börja att bygga ut vuxenutbildningen, även om antalet platser inte motsvarar de ökade behoven i befolkningen. Ett exempel är att köerna till SFI växer så mycket att många kommuner redan idag bryter mot skollagen. Därutöver har SFI gått från att vara en egen skolform till att ingå i vuxenutbildningen. Det införs också en rättighet att läsa på Komvux. Utbildningssatsningarna ett svart hål utan uppföljning? Regeringen saknar dock svar på om avkastningen på den offentliga investeringen i vuxenutbildningen är tillräckligt hög. Det saknas statistik på vad som händer med eleverna efter avslutade studier i en stor del av vuxenutbildningen. Det finns inga styrsystem som säkerställer att pengarna används på utbildningar med goda resultat. Tvärt om systemet påminner mer om ett svart hål, där resurser försvinner in i andra kommunala utgiftsposter än utbildning samt till utbildningar med blandad kvalitet. Hermodsmodellen mer kostnadseffektiv SFI Med invandringen ökar kostnaderna markant för såväl flyktingmottagande som insatser för språk och etablering. Oavsett ideologisk utgångspunkt är möjligheterna att höja skatten begränsade. Resurserna till integrationsinsatserna kommer därmed att vara begränsade. Det innebär att varken kommuner eller regering har råd att fortsätta blunda för resultat och kostnadsuppföljning. Utbildningarna måste bli mer kostnadseffektiva. Skattemedlen måste räcka till fler och ha bättre resultat. Sveriges äldsta utbildningsföretag, Hermods, att kompetensinvesteringar kan bli smartare. När Hermods tog över SFI i en medelstor kommun ökade andelen elever som slutförde SFI ökade från 61 till 81 procent. Antalet elever ökade från 500 till 800. Antalet studieformer ökade från enbart katederundervisning till tre olika studieformer. Samtidigt sparade kommunen 6 miljoner att investera i annan välfärd, när kostnaderna sjönk från 11 till 5 miljoner. Kostnaderna uppstod inte på grund av snålhet och besparingar. Tvärt om Hermods behöll all personal från tidigare kommunala verksamhet. Skillnaderna 5

6 uppstod för att Hermods hade en annan pedagogisk modell samt snabbare beslutsvägar. Kommunen har också en viktig roll, med tydligt kravställande. Enligt Skolverket (?) läser bara 30 procent av SFI-eleverna hos extern aktör. Om all SFI-utbildning utfördes av utbildningsföretag finns samtidigt stora effektivitetsvinster. Om effekterna är samma som i Hermodsmodellen kan nya SFI-platser skapas och över en miljard kronor frigörs. De extra medlen kan investeras i fler SFI-platser, vilket innebär att konkurrensutsättningen totalt kan skapa nya SFI-platser. Blir SFI bättre eller sämre? Tabell 1: SFI förändringar sedan 2009 per studieform Genomsnittlig tid i veckor Andel som fått godkänt till godkänd År Kurs 1A Kurs 1B Kurs 2B Kurs 2C Kurs 3C Kurs 3D Källa Skolverket Som tabellen visar har SFI förändrats kraftigt sedan Den genomsnittliga tiden det tar att nå godkända resultat har fallit mellan 30 och 53 procent år 2015 jämfört med år Samtidigt visar samma tabell att antalet som godkänns efter utbildningen inte har ökat. Det visar att de snabbare genomströmningstiderna inte hänger samman med någon betygsinflation, men väcker även frågor om hur kvaliteten kan stärkas. Om Hermods-modellens effekter gällde för riket skulle andelen som slutför SFI höjas till 81 procent. Om vi utgår från andelen som får godkänt på kurs 3D (47%), innebär det en höjning av andelen som slutför SFI på 34 procentenheter. Totalt studerade ca personer på SFI år Det innebär att Hermodsmodellen skulle medföra att minst fler elever skulle godkännas varje år, med dagens omfattning på SFI. Givetvis krävs mer statistik och forskning om vad som händer deltagarna som blir godkända. Men en granskning som DN genomförde på unikt SCB-material visar att sannolikheten är betydligt större att få jobb för den som genomför en SFIutbildning jämfört med om man inte läst den

7 Hermods tog över SFI från kommunen. Andelen elever som slutförde SFI ökade från 61 till 81 procent. Antalet elever ökade från 500 till 800. Kommunen sparade 6 miljoner när kostnaderna sjönk. Att införa Hermodsmodellen i hela Sverige kan skapa fler SFI-platser och spara över 1 miljard. Om vi köper SFI för pengarna som sparas får vi totalt fler platser. 7

8 Nacka-modellen paradiset i miniatyr? I Nacka har kommunen byggt upp ett komvuxsystem som möter både arbetsgivarna och deltagarnas behov. Här finns rätt till Komvux, där vem som helst får läsa. Utbildningarna (samt jobbcoaching) tillhandahålls i valfrihetssystem där sökande väljer bland auktoriserade utförare. Utförarna följs därefter upp på resultat som publiceras lättillgängligt på kommunens hemsida. Efter Yrkesvux går 87 procent vidare till arbete eller andra studier. De goda resultaten bidrar till att andra kommuner gör likadant. Här kan nämnas Sollentuna och Växjö kommun, som har eller håller på att utveckla vuxenutbildning med valfrihet och resultatuppföljning. Avesta och Australien med fokus på kortutbildade Ett reformarbete för att möta kortutbildades behov är också nödvändigt. I Australien finns en specialutbildning för kortutbildade, med särskilt fokus på språk- och läsförståelse samt matematik. Utbildningen utförs av över trettio olika utförare, som alla följs upp efter resultat. Totalt har 60 procent gått vidare till arbete och studier betydligt bättre än i Sverige. Även Avesta är innovativa kring kortutbildade som upphandlat kombinerad SFI och matematik av Eductus. Kundval långsiktighet för elev och medarbetare Upphandlingar överklagas och fördröjs. Ersättningen sätts ofta från lägsta pris istället för bästa resultat. Upphandlingarnas utformning driver ibland fram mer kortsiktiga anställningsförhållanden vilket gör det svårare att attrahera och behålla talanger. Med valfrihetsmodeller, t ex LOV eller tjänstekoncession, får de bästa aktörerna, medarbetare och elever mer långsiktiga förutsättningar. Reformförslag Inför Hermodsmodellen för SFI och Nackamodellen för Komvux Inför en nationell komvux-peng om kommunerna inte reformerar tillräckligt Inför en specialutbildning för kortutbildade Wow-toppen! Trelleborgs kommun stod i händelsernas centrum i höstas när staden blev centrum för stora delar av migrationen till Sverige. Med många nyanlända vill kommunen tänka nytt. Nu får alla som vill läsa på Komvux, även om de senare får avslag på sin asylansökan. Förlusten av att vänta till att alla få säkra besked är betydligt större än att göra rätt från början, resonerar kommunen. Astar är utbildningsföretaget som får Malmös nyanlända att komma i jobb snabbare. Med en kombinerad SFI och restaurangutbildning gör man upp med traditionen som säger att man måste gå en utbildning i taget. Att utbildningsföretag tillhandahåller språkutbildning innebär att de också är experter på språken som migranterna talar. Dessutom vet de vilken information som deltagarna saknar för att klara sig i det nya landet. Lernia har därför startat radiokanalen Jalla på arabiska. Med stora rekryteringsbehov i vården är det särskilt roligt att Medlearn kan tillhandahålla SFI med vårdinriktning i Västerås. 8

9 Arbetsförmedlingen G enom att Arbetsförmedlingen förfogar över arbetsmarknadsutbildning samt ett antal insatser för nyanländas etablering är myndigheten en central aktör för att bidra till integrationen av nyanlända. Många utbildningsföretag arbetar också inom ramen för Arbetsförmedlingens insatser. Arbetsmarknadsutbildningarna är vanligtvis högst 6 månader. Under tiden får deltagaren aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Utbildningarna kan dels vara yrkesinriktade, dels förberedande inför andra studier eller insatser. Det finns också en särskild yrkessvenska på sex månader, som nu är under förändring inför en ny upphandling. Ett annat exempel är modulen Stöd och matchning, som också kan innehålla utbildningsinsatser. Arbetsmarknadsutbildningarna ökade arbetssökandes jobbchanser fram till 2007, men därefter har utbildningarna haft en minskad effekt och bidrar idag allt mindre till deltagarnas arbetsetablering 6. En tänkbar orsak är att deltagarna inom ramen för myndighetens uppdrag har förändrats, och att arbetsmarknadsutbildningarna därmed har fått en annan uppgift idag att vara mer förberedande snarare än att leda direkt till arbete. Arbetsförmedlingen vittnar också om låg koordinering mellan arbetsmarknadsutbildningar och andra insatser, som yrkessvenska. Reformförslag Kortutbildade personer med svag arbetsmarknadsförankring behöver framför allt gå på Grundvux, inte arbetsmarknadsutbildning. Separera mer tydligt i statistiken vad som händer med personer i förberedande utbildning respektive bristyrkesutbildningar Stärk Arbetsförmedlingens förmåga att upphandla med fokus på resultat samt gör det enklare att säga upp kontrakten ifall resultaten inte uppnås 6 Arbetsförmedlingens Årsrapport för

10 Fördubbla platserna på Yrkeshögskolan E n underskattad aktör i integrationsfrågor är Yrkeshögskolan. Bara 17 procent av studenterna är utlandsfödda, vilket är något lägre än andelen utlandsfödda i befolkningen. Samtidigt vet vi att Yrkeshögskolan har goda resultat hela 9 av 10 har arbete efteråt. En del av de goda resultaten förklaras av att personerna varit yrkesverksamma tidigare. Men även bland nyanlända har hälften av dem en yrkeserfarenhet eller eftergymnasial utbildning. Att komplettera sin erfarenhet med en YH-utbildning skulle kunna vara ett bevisat effektivt sätt att komma i arbete. Myndigheten för Yrkeshögskolan har också konstaterat att fler utbildningar hade kunnat startas om bara medelstilldelningen hade varit högre. Det vill säga, många ansökningar höll tillräckligt hög kvalitet för att få starta, men anslagen räckte inte till. Reformförslag Inför ett snabbspår till YH-utbildning. Det kan vara intensiv-svenska som gör att man därefter är färdig att genomgå en YH-utbildning. Var innovativa med YH-utbildningarna. Kan man införa särskilda YHutbildningar som man läser svenska parallellt i? Fördubbla anslagen till YH-myndighetens utbildningar 10

11 Underlätta mångfald och språk-på-jobbet-utbildningar F ör nyanlända fortsätter lärandet i arbetslivet. Det är helt orimligt att tro att den nyanlände kommer att ha ett perfekt språk efter avslutat SFI. För att språket ska mogna och utvecklas krävs möjlighet att använda språket i det verkliga yrkeslivet. För många företag är det tydligt att väntetiderna på SFI är ett hinder för de som har akuta rekryteringsutmaningar. Här kan språkutbildningar som köps in av arbetsgivare vara ett verktyg att utveckla bättre. Då är det dock oroande att det saknas tillräckligt bra avskrivningsmöjligheter för köp av sådana utbildningar. Utbildningen ses som en utgift, inte som den investering det är. Att stärka avskrivningsmöjligheterna för köp av utbildning är också ett sätt att underlätta mångfaldsutvecklingen i näringslivet. För de företag som idag lyckas väl med mångfalden i personalsammansättningen är det ett resultat av ett långsiktigt arbete med att utveckla såväl ledarskap som interna arbetssätt. För många företag är det helt avgörande att ta in externa konsulter på ledarskap, personalutveckling eller mångfald för att lyckas med den resan. Reformförslag Stärk avskrivningsmöjligheterna för köp av utbildning. Det är mer lönsamt att investera i maskiner istället för människor. Det försvårar för arbetsgivare som vill köpa språkutbildning till personalen. 11

12 Procent Branschutveckling Den årliga analysen av utbildningsbranschens ekonomiska utveckling visar att omsättningen bland utbildningsföretagen utvecklades svagare 2015 jämfört med tidigare år. Även antalet anställda minskade något. Sammantaget omsatte företagen för vuxnas lärande 10,8 miljarder år 2015 samt anställde knappt personer. JÄMFÖRT MED TIDIGARE ÅRSRAPPORTER? Figur 3 Vuxenutbildning total omsättning Omsättning, miljarder (vänster axel) Antal anställda (höger axel) Källa: Bisnode, Soliditet Offentligt finansierad vuxenutbildning Utbildningsföretagen har dock vitt skilda verksamhetsområden. I offentligt finansierad vuxenutbildning SFI, Komvux och arbetsmarknadsutbildningar har resurserna delvis ökat. Behoven av utbildningsplatser har också ökat. Utbildningsföretagens utför utbildningar som kommuner och Arbetsförmedlingen har upphandlat. Som figur X visar ökar också andelen av Komvux-deltagarna som läser hos en annan utförare, och uppgår idag till 45 procent. Anmärkningsvärt sjunker andelen externa utförare på SFI, trots att behoven av fler platser är omfattande (som tidigare avsnitt i rapporten visat). 80 Figur 4 Andel kursdeltagare efter anordnare, SFI Annan utbildningsanordnarre Folkhögskola Kommun Studieförbund Källa: Skolverket 12

13 Figur 5 Andel av kursdeltagare på Komvux som studerar hos annan anordnare än kommunen Källa: Skolverket Delbranschen för offentligt finansierad vuxenutbildning mäts delvis genom Arbetsmarknadsutbildning och Komvux (måttet inkluderar dock inte SFI, vilket inte finns renodlat i dataunderlaget). Under 2015 bromsade verksamheten in något jämfört med året innan, vilket kan ha bero på att kommuner återtagit verksamhet (?) samt att Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar fungerat bristfälligt (?). Med en viss inbromsning i marknaden som helhet föll också sysselsättningen i branschen. Totalt omsatte företagen knappt 5 miljarder år 2015 och anställde nästan personer. JÄMFÖR MED FÖRRA ÅRSRAPPORTEN I SAK. Figur 6 Företag som utför arbetsmarknadsutbildning och Komvux, omsättning och antal anställda Omsättning miljarder Antal anställda Källa: Bisnode/Soliditet Personalutbildning Företag som tillhandahåller personalutbildning omfattar allt från ledarskapsutbildningar till yrkesutbildningar i arbetslivet. Delbranschen har haft 13

14 en positiv utveckling de senaste fyra åren, och inte minst ökat i såväl omsättning som antal anställda under Totalt omsätter personalutbildningsföretagen knappt 4,7 miljarder och anställer personer. Dock arbetar många företag med underkonsulter vilket innebär att betydligt fler än det formella antalet sysselsatta kan vara sysselsatta i branschen. Figur 7 Omsättning och antal anställda inom personalutbildning 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3, Omsättning miljarder (vänster axel) Antal anställda (höger axel) Källa: Bisnode/Soliditet Källor: OECD, PAreliussen, Jon K; Bussi, Margherita; André, Christophe och Koen, Vincent, Skills and Inclusive Growth in Sweden, OECD Economics Department Working Papers, no 1232, OECD Publishing Paris,

15 Vi organiserar utbildningsföretag som tillhandahåller personalutbildning samt offentligt finansierad vuxenutbildning. Bland våra medlemsföretag finns allt från Academedia och Lernia till Hyper Island och STF Ingenjörsutbildning. 15

Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov

Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov Utbildningsföretagens årsrapport 214/215 Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov Sammanfattning/Inledning Ökad globalisering och digitalisering slår ut och förändra mängder av jobb. Den här rapporten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10.1 Utredningen om tidsbegränsad sfi Regeringen tillsatte i december 2009 en utredning som bl.a. skulle föreslå hur en tidsbegränsning av studier inom sfi skulle kunna

Läs mer

Mål och budget 2016-2018

Mål och budget 2016-2018 2015-09-05 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/96-041 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Nytt kunskapslyft för fler jobb 2014-08-22 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som 400 000 människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Remissvar. Sammanfattande kommentar Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm

Remissvar. Sammanfattande kommentar Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm Datum 2017-02- 24 Vår referens LJ Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Remissvar Utbildningsföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar över utredningen Ordning

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Li Jansson Almega 214-11-1 Sammanfattning Den här rapporten visar att integrationen stärkts, men att utmaningar

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 Beslut UN091008 118 1 Övergripande beskrivning av organisation Utbildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret och utbildningsförvaltningen har det övergripande

Läs mer

YTTRANDE 2011-09-08. Yttrande över betänkande av utredningen om tidsbegränsad sfi, Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19)

YTTRANDE 2011-09-08. Yttrande över betänkande av utredningen om tidsbegränsad sfi, Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19) 1 YTTRANDE 2011-09-08 Dnr SU 50-1550-11 U2011/3454/SV Handläggare: Byrådirektör Karin Hedberg Humanistiska fakultetskansliet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkande

Läs mer

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens!

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland Jobbkrisen förvärras Den borgerliga regeringen gick till val på att ordna jobben. Idag kan

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) Arbetsmarknad Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Äldres deltagande på arbetsmarknaden

Äldres deltagande på arbetsmarknaden Fördjupning i Konjunkturläget augusti 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Äldres deltagande på arbetsmarknaden De senaste tio åren har andelen personer som är 55 år eller äldre och deltar på arbetsmarknaden

Läs mer

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016 Beslut UN 2015-12-10 Nämndplan 2016 Utbildningsnämnden 2016 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Mål Lista på åtgärder som vidtagits Bedömd påverkan av åtgärderna (kvalitativ eller kvantitativ) Nationellt 2020 mål för sysselsättning

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011 Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga Li Jansson Maj 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går som tåget, men några står

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Åland Arbetslösheten, fokus och lagstiftning Trendbrott I den ekonomiska översikten 2015

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Stockholm 28 augusti 2010 Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/8 Förslag för studenterna ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk

Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Vuxenutbildning efter reformerna

Vuxenutbildning efter reformerna Vuxenutbildning efter reformerna Lägesbeskrivning ur SKL perspektiv Gymnasieskola, gymnasiesärskola,särvux Kompetensförsörjning Regionförbundet Västerbotten, Skellefteå 24 feb 2011 mats.soderberg@skl.se

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Statusrapport måndagen den 18 januari 2010 Arbetsförmedlingens decembersiffror Måndagen den 18 januari 2010 I december 2009 gick 3 858 ungdomar i Örebro utan

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Pressträff. Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 2015. John Hassler: Ordförande

Pressträff. Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 2015. John Hassler: Ordförande Pressträff Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 215 John Hassler: Ordförande Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige på många år. Mina kommentarer: finanspolitiken på kort sikt

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara,

Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU6 Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens skrivelse 2011/12:9 Riksrevisionens rapport om

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 För att skapa fler vägar till jobb för unga föreslår regeringen ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-11 Vår referens Eva Wetterdal HR-chef Eva.Wetterdal@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete

Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete Bakgrund En avgörande faktor för en lyckad integration av nyanlända 1 till Sverige är en snabb etablering på arbetsmarknaden där individens kompetens

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund.

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (6) Datum: 2011-12-20 Information om yrkeshögskolans

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer