Revisionsrapport Fördjupad uppföljning av ärendehantering och diarieföring inom nämnden för teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Fördjupad uppföljning av ärendehantering och diarieföring inom nämnden för teknik"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Revisionsrapport Fördjupad uppföljning av ärendehantering och diarieföring inom nämnden för teknik Kommunrevisionen har vid sitt möte den 14 december 2015 antagit bifogad revisionsrapport. Revisorerna genomförde år 2012 en granskning av ärendehanteringen och diarieföringen inom nämnden för teknik. I granskningen gjordes bedömningen att det fanns brister avseende hanteringen av allmänna handlingar. Nämnden för teknik beslutade 2013 att under året genomföra ett antal åtgärder med anledning av de uppmärksammade bristerna. År 2014 konstaterade revisionen att åtgärderna ännu inte hade genomförts. Mot bakgrund av detta beslutade revisionen att under 2015 genomföra en uppföljande granskning. 1 (1) Datum Syftet med den uppföljande granskningen har varit att granska om nämnden för teknik har åtgärdat tidigare uppmärksammade brister så att beredning och hantering av ärenden och allmänna handlingar uppfyller lagkrav och övriga riktlinjer. Granskningen visar att nämnden inte har vidtagit samtliga beslutade åtgärder utifrån granskningen som genomfördes Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att det finns anmärkningsvärt stora brister i ärendehantering och diarieföring inom nämnden för teknik. Kommunrevisionen ser allvarligt på att det fortfarande finns brister inom området. Om nämnden för teknik inte vidtar åtgärder kommer revisionen att beakta detta i kommande ansvarsprövning. Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. För revisorerna i Kungsbacka kommun Birgitta Litsegård Kommunrevisionens ordförande Christine Lindeberg Vice ordförande kommunrevisionen uniform KUB100 v 1.0, Kommunrevision Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset Telefon vx Fax

2 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2015 Kungsbacka kommun Fördjupad uppföljning av ärendehantering och diarieföring inom nämnden för teknik

3 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Revisionskriterier Avgränsningar Metod Uppföljning av ärendehantering och diarieföring Genomförda och återstående åtgärder utifrån nämndens beslut Stickprov Samlad bedömning Slutsatser Bedömning utifrån revisionsfrågorna Identifierade förbättringsområden och rekommendationer...11 Bilagor: Bilaga 1Bakgrund Bilaga 2 Revisionskriterier Bilaga 3 Källförteckning Bilaga 4 Stickprovsgranskning 1

4 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har EY genomfört en fördjupad uppföljande granskning av ärendehantering och diarieföring inom nämnden för teknik. Syftet har varit att granska vilka åtgärder nämnden vidtagit utifrån den granskning av ärendehantering och diarieföring som kommunrevisionen genomförde Granskningen har även omfattat ett stickprov om tio slumpvis utvalda ärenden. Granskningen visar att nämnden genomfört ett antal av de åtgärder som beslutades efter granskningen Exempelvis antog nämnden under 2014 en kommunikationsplan. Under har ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem (Lex) införts. Under 2015 inleddes därtill ett arbete för att ta fram ny dokumenthanteringsplan, men arbetet har ännu inte slutförts. Flera av åtgärderna kvarstår dock. Förvaltningen har inte tagit fram någon skriftlig rutin för kvalitetssäkring av tjänsteskrivelser i enlighet med de rekommendationer som lämnades i granskningen Nämndens rådande dokumenthanteringsplan strider mot kommunövergripande riktlinjer om diarieföring. Nämnden har därtill inte genomfört kompetensinventering eller utbildningssatsningar i syfte att bygga upp kompetensnivån inom området. Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att nämnden för teknik arbetat för att åtgärda de brister som identifierades i granskningen 2012, men att vissa åtgärder fortfarande kvarstår. Genomfört stickprov visar avvikelser i sex av tio ärenden. Avvikelserna består bland annat i allmänna handlingar som inte registrerats, en handling som registrerats på fel ärende och en handling som inte registrerats som allmän och offentlig trots att den expedierats. Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande bedömning att det finns brister i ärendehantering och diarieföring inom nämnden för teknik. Nämnden för teknik rekommenderas att: Prioritera att åtgärder vidtas för att hanteringen av allmänna handlingar är i enlighet med ställda lagkrav samt kommunens egna riktlinjer och rutiner. Tillse att rutiner för hantering av allmänna handlingar kommuniceras till medarbetare vid förvaltningen. Tillse att dokumenthanteringsplanen överensstämmer med kommunövergripande riktlinjer om diarieföring. Säkerställa att kommunikationsplanens tillhörande aktivitetsplan uppdateras löpande i enlighet med instruktioner i kommunikationsplanen. 2

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund De förtroendevalda revisorerna har i årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt det väsentligt att genomföra en fördjupad uppföljande granskning av ärendehantering och diarieföring inom nämnden för teknik. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga Syfte och revisionsfrågor Syftet är att granska om nämnden för teknik har åtgärdat tidigare uppmärksammade brister så att beredning och hantering av ärenden och allmänna handlingar uppfyller lagkrav och övriga riktlinjer. Granskningen har varit inriktad på följande revisionsfrågor: Har nämnden för teknik vidtagit åtgärder för att säkerställa att hanteringen av allmänna handlingar sker i enlighet med ställda lagkrav och kommunens egna rutiner och riktlinjer? Har nämnden för Teknik vidtagit åtgärder för att det ska finnas ändamålsenliga rutiner avseende registrering, diarieföring och utelämnande av allmänna handlingar? o Har nämnden för teknik tillsett att det finns kännedom inom förvaltningen om dessa rutiner? Har nämnden för teknik tillsett att rutinen för kvalitetssäkring av tjänsteskrivelser och eventuella krav på vad handläggarnas beredning/utredning av ett ärende ska omfatta har tydliggjorts? Har nämnden för teknik säkerställt att samtliga av de beslutade åtgärderna under 2013 har genomförts? 2.3. Revisionskriterier Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga Avgränsningar Granskningen omfattar de övergripande rutiner och arbetssätt som nämnden för teknik tillämpar avseende ärendeberedning och hantering av allmänna handlingar. Granskningen inriktas på vilka åtgärder som nämnden har genomfört med anledning av de brister som uppmärksammades i kommunrevisionens granskning från Granskningen omfattar även en fördjupad granskning av hanteringen av ett urval av ärenden Metod Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och stickprov. Källförteckning framgår av bilaga 3 och sammanställning och beskrivning av stickprov framgår av bilaga 4. Samtliga intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 3

6 3. Uppföljning av ärendehantering och diarieföring I detta kapitel beskrivs resultat av genomförd granskning utifrån de iakttagelser vi bedömer som mest relevanta utifrån vad som framkommit i granskningen. För varje iakttagelse framgår en beskrivning av vår bedömning och därefter en beskrivning av underlagen för bedömningen. Avsnitt Våra iakttagelser 3.1 Sedan granskningen 2012 och uppföljningen 2014 har stora förändringar skett inom nämnden för teknik. Organisation och personal har förändrats, ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem har införts och nya rutiner och riktlinjer har tillkommit. Vi kan konstatera att några av de åtgärder nämnden beslutade om 2013 har genomförts men att några åtgärder kvarstår. Till exempel har dokumenthanteringsplanen ännu inte reviderats och medarbetarnas kompetensnivå inom området inte kartlagts. 3.2 I granskningen har vi genomfört stickprov på tio slumpvis utvalda ärenden. Vi har noterat avvikelser i sex av tio stickprov. Avvikelserna rör handlingar som inte diarieförts, diarieförts fel eller inte registrerats som allmänna trots att de expedierats Genomförda och återstående åtgärder utifrån nämndens beslut Vår bedömning Granskningen visar att nämnden genomfört ett antal av de åtgärder som beslutades Exempelvis antog nämnden under 2014 en kommunikationsplan. Under har ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem (Lex) införts. Under 2015 inleddes därtill ett arbete för att ta fram ny dokumenthanteringsplan, men arbetet har ännu inte slutförts. Nämndens beslutade åtgärd att kartlägga kompetensnivån bland förvaltningens medarbetare har inte genomförts. Riktade utbildningar i syfte att bygga upp kompetensnivån inom området har inte hållits. Nämnden har inte heller gjort någon översyn av befintliga riktlinjer och rutiner i syfte att kartlägga om de uppfyller lag- och policykrav. Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att nämnden för teknik arbetat för att åtgärda de brister som identifierades i granskningen 2012, men att vissa åtgärder fortfarande kvarstår. Exempelvis strider nämndens rådande dokumenthanteringsplan mot kommunövergripande riktlinjer om diarieföring och den stämmer inte överens med nuvarande rutiner för diarieföring inom förvaltningen. Vi bedömer att nämnden bör säkerställa att samtliga åtgärder genomförs Underlag för bedömning Förändringar inom förvaltningen och nämnden för teknik Följande avsnitt har utgångspunkt i granskningen av ärendehantering och diarieföring som genomfördes 2012 och de åtgärder nämnden 2013 beslutade om som en följd av denna. Sedan granskningen 2012 har ett antal förändringar skett inom både nämnd och förvaltning, 4

7 vilket påverkat förvaltningens arbete med att genomföra beslutade åtgärder. Enligt uppgift från förvaltningschef är omkring hälften av förvaltningens handläggare anställda efter Förvaltningschef, samtliga verksamhetschefer förutom en, samtliga enhetschefer samt nämndsekreteraren är nya i organisationen eller i sin befattning. Under våren 2014 genomfördes en omorganisering på förvaltningen då VA- samt trafik och parkverksamheten delades upp i en planerings- respektive driftsverksamhet. Majoriteten av ledamöterna i nämnden är nya sedan 1 januari Genomförda åtgärder och förändringar i ärendehantering Under 2014 infördes diarie- och ärendehanteringssystem Lex i Kungsbacka kommun. Lex har ersatt det tidigare diariesystemet Docs. Lex fungerar dels som diarium och dels som dokument- och ärendehanteringssystem. Tanken är att Lex ska fungera som ett handläggarstöd där handläggaren själv ska kunna ha översikt över sitt ärende, handlägga och skapa tjänsteskrivelser, rapporter, utredningar med mera direkt i systemet. Sedan 2014 har förvaltningen arbetat med implementering av Lex. Enligt intervjuad förvaltningschef har samtliga handläggare på förvaltningen utbildats i systemet. En överföring har skett från Docs till Lex. Cirka två tredjedelar av handlingarna har dock inte kunnat överföras från det gamla ärendehanteringssystemet på grund av tekniska problem enligt intervjuad nämndsekreterare och förvaltningschef. Dessa finns dock fortfarande tillgängliga i Docs eller arkivet. Lex har fler funktioner i jämförelse med sin föregångare enligt de intervjuade. Exempelvis kan tjänsteskrivelser skapas direkt i Lex 1. I Lex finns en inbyggd kvalitetssäkring där verksamhetschef och förvaltningschef kan godkänna tjänsteskrivelsen. Funktionen med kvalitetssäkring används inte för närvarande men ska enligt intervjuad nämndsekreterare implementeras. I systemet finns ingen spärr som hindrar tjänsteskrivelsen från att skickas om kvalitetssäkring saknas, enligt intervjuad nämndsekreterare. Förvaltningen använder sig även av andra verksamhetsystem. Ett exempel är VA-banken där det finns uppgifter kopplat till varje fastighet. Enligt intervjuad nämndsekreterare och förvaltningschef är det inte tydliggjort vilka handlingar som ska finnas i vilket system. Detta uppges vara ett utvecklingsområde. Sedan granskningen 2012 och uppföljningen 2014 har ett antal nya riktlinjer och rutiner upprättas. I december 2014 fastställdes Hantering av inkommen och upprättad information i Kungsbacka kommun med tillhörande bilaga. Dokumentet är kommunövergripande och beskriver hur allmänna-, offentliga och sekretessbelagda handlingar hanteras. I bilagan ges exempel på vad som anses vara allmänna handlingar, se exempel i tabellen nedan. 1 På kommunens intranät finns en lathund för hur tjänsteskrivelse skapas i Lex. 5

8 Inkomna handlingar Upprättade handlingar Icke offentliga handlingar Handling från någon Protokoll Tjänsteskrivelser som som finns utanför den mottagande nämnden Tjänsteskrivelse som utgör grund till beslut lämnats till annan myndighet för konsultation Färdig rapport som Handlingar som lämnar Minnesanteckningar beställts av myndigheten (t.ex. e- Elektroniska kalendrar nämnd/förvaltning från post). Post till politiker som rör konsult blir allmän Förteckning över in- och det partipolitiska arbetet handling när den utgående e-post inkommer Globalfiler, d.v.s. uppgifter om vilka sidor som besökts på internet Tabell 1: Exempel från rutindokument om hantering av inkommen och upprättad information. Nämnden för teknik antog i april 2014 en kommunikationsplan för perioden Kommunikationsplanen beskriver ansvarsfördelning, målgrupper och riktlinjer för kommunikationen. I planen finns en checklista för direktkommunikation med kommuninvånare som bland annat beskriver att meddelanden ska besvaras skyndsamt. Därtill står i kommunikationsplanen att inkomna och upprättade allmänna handlingar ska registreras innan handläggning. Till kommunikationsplanen hör en aktivitetsplan som ska uppdateras löpande. Nämnden antog en aktivitetsplan för januari till juni 2014 i samband med kommunikationsplanen. Därefter har nämnden inte antagit någon ny aktivitetsplan. I maj 2015 anställdes en registrator med uppgift att ta fram en ny dokumenthanteringsplan. Registratorn fick kort efter anställningen en ny tjänst inom kommunen. Nämndsekreteraren är i dagsläget även registrator, men rekrytering av ny registrator pågår enligt de intervjuade. Arbetet med att ta fram en ny dokumenthanteringsplan är för närvarande vilande enligt de intervjuade. Gällande dokumenthanteringsplan är från 2012 och stämmer inte överens med nu gällande rutiner för registrering av allmänna handlingar. I en översiktlig granskning av nämndens protokoll från 2014 och 2015 framgår att nämnden under perioden inte fattat beslut i ärenden som rör ärendehantering eller diarieföring, utöver kommunikationsplanen. Nämnden har antagit en intern kontrollplan för 2015 där nämnden identifierat ett antal risker kring ärendehantering, diarieföring och kommunikation. Till riskerna finns åtgärder kopplade enligt beskrivning nedan. Risk Åtgärd Risk att dokument på förvaltningen inte Dokumenthanteringsplan hanteras korrekt Risk att ärenden och diarium inte hanteras Skriftliga rutiner korrekt Risk att förvaltningens kommunikation internt Kommunikationsplan och aktivitetsplan och externt inte fungerar Tabell 2: Risker ur nämnden för tekniks intern kontrollplan Dokumenthanteringsplan och aktivitetsplan har ännu inte uppdaterats. 6

9 Återstående åtgärder I granskningen av ärendehantering och diarieföring som genomfördes 2012 hölls en fokusgrupp med verksamhetschefer. Cheferna identifierade flera förbättringsområden avseende ärendehantering och registrering av allmänna handlingar. Exempelvis bedömde cheferna att vad som är allmän handling, när hänvisning kan ges till sekretess och arbetsmaterial samt hur inkomna mail ska hanteras behövde tydliggöras. Förvaltningschef uppger vid intervju att förvaltningen inte genomfört beslutad åtgärd från 2013 om att göra en kompetensinventering i syfte att kartlägga kompetensnivån på förvaltningen. Som en följd av det har inte heller några riktade utbildningar i syfte att bygga upp kompetensnivån inom området hållits. Nämndsekreterare uppger vid intervju att kommunen årligen erbjuder samtliga medarbetare en frivillig utbildning om sekretess och allmänna handlingar med extern föreläsare. Nämnden har inte gjort någon översyn av befintliga riktlinjer och rutiner i syfte att kartlägga om de uppfyller lag- och policykrav. Då detta inte gjorts har heller inga handlingsplaner kopplat till översynen upprättats. Som ovan nämnts har arbetet med att uppdatera dokumenthanteringsplanen påbörjats men inte slutförts Stickprov Vår bedömning Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska allmänna handlingar som inkommit eller upprättats registreras utan dröjsmål. I kommunens gemensamma handbok för ärendeprocessen 2 står att alla handlingar och underlag till ett ärende ska registreras. Därtill står i nämndens kommunikationsplan att inkomna och upprättade allmänna handlingar ska registreras innan handläggning. Vår granskning visar avvikelser i sex av tio stickprov. Bland annat tre fall av handlingar som inte registrerats, en handling som registrerats på fel ärende och en handling som inte registrerats som allmän och offentlig trots att den expedierats. Det sistnämnda innebär att handlingen inte visas som vid sökning i diariet på kommunens hemsida. Av stickprovet framgår att det finns tre ärenden där det inte framgår att avsändaren fått svar på inkomna skrivelser eller liknande. En återkoppling kan självklart ha skett muntligt till avsändaren, vilket vi inom ramen för denna granskning inte undersökt. Enligt nämndens Kommunikationsplan ska invånarna få svar senast inom två arbetsdagar. Vår bedömning mot bakgrund av upptäckta avvikelser i stickprovsgranskningen är att nämnden har brister i hantering och diarieföring av allmänna handlingar Underlag för bedömning I granskningen har tio ärenden valts ut slumpmässigt för en fördjupad granskning. En beskrivning av ärendena samt bedömningsgrunder beskrivs i bilaga 4. Resultatet från granskningen redovisas i tabellerna nedan. Stickproven kommenteras vid behov. 2 Handbok i Kungsbackas kommungemensamma ärendeprocess för kommunstyrelse, nämnd och utskott (Kungsbacka 2011). 7

10 Frågor Ärende 1. Informationsutskick detaljplan 2. LTF: förbud mot trafik Sjöallén 3. Anmälan om dagvattenanläggning 4. Önskemål om fartdämpande åtgärder *Handlingar som är arbetsmaterial får datum för registrering först när de expedieras. 5. Projektering och byggnation av busshållplatser Typ av handling Inkommen Inkommen Inkommen Inkommen Inkommen Antal kända handlingar i ärendet Från inkommet / upprättat datum till registrering Samma dag (2), 5 dagar (1) Inkommen handling ej diarieförd (1), 18 dagar (1) Inkommen handling ej Samma dag (1) (antal handlingar inom parentes)* arbetsmaterial (1) arbetsmaterial (3) diarieförd (1) Framgår avsändare? Ja Ja Ja Ja Ja Innehåll i korthet? Ja Ja Ja Ja Ja Vidarebefodrats till handläggare? Nej Ja Ja Ja Ja Svar till avsändare? Ja Nej E/T Nej Nej Status Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående I ärende 1 är en handling markerad som arbetsmaterial trots att den blivit expedierad. Detta innebär att handlingen inte blivit allmän och offentlig trots att den skulle varit det. Utöver detta hade ärendet vid tidpunkten för stickprovet ingen registrerad handläggare. Detta ska enligt nämndsekreterare läggas in av registrator när ett ärende upprättas i Lex. I ärende 2 är en inkommen handling som hör till ärendet inte registrerad. Den inkomna handlingen avser synpunkter som inkommit till förvaltningen via mail och telefonsamtal. Enligt nämndsekreterare är synpunkterna ännu inte diarieförda då dialogen är pågående. Av vad som framkommer i Lex har avsändaren ännu inte fått svar, men ärendet är pågående. I ärende 3 är en handling felregistrerad. Den felregistrerade handlingen hör till ett annat ärende. Utöver den felaktiga handlingen har en handling registrerats 18 dagar från att den inkommit. Handlingen har även registrerats med fel handlingsdatum och fel inkomstdatum i Lex. Svar till avändaren är inte tillämpligt då det rör sig om dagvattenanläggningar, vilka endast är anmälningspliktiga från brukaren till förvaltningen. I ärende 4 är en inkommen handling som hör till ärendet inte registrerad. Handlingen avser synpunkter som inkommit till förvaltningen via telefonsamtal. Nämndsekreterare uppger att handläggaren gjort skriftliga tjänstenoteringar vilka inte registrerats i Lex. Av vad som framkommer i Lex har avsändaren ännu inte fått svar, men ärendet är pågående. I ärende 5 har en uppdragsbekräftelse från ett konsultföretag inkommit. I uppdragsbekräftelsen skriver avsändaren att ett exemplar ska undertecknas och sändas 8

11 tillbaka. Den inkomna handlingen är undertecknad av en enhetschef på förvaltningen men något svar till avsändaren finns inte registrerat. Frågor Ärende 6. Intyg enskild avloppsansläggning 7. Fråga om dagvattenhantering i Vallda Park 8. LTF: upphävande av förbud att parkera 9. Gemensam sopbehållare Guntofta 1: Åtgärder vid dagvattenledning Typ av handling Inkommen Inkommen Upprättad Inkommen Upprättad Antal kända handlingar i ärendet Från inkommet / upprättat datum till registrering (antal dagar) Framgår avsändare? dagar (1) 1 dag (1), 3 dagar (1) Samma dag (4) Samma dag (1) Upprättad handling ej diarieförd (1) Ja Ja Ja Ja Nej Innehåll i korthet? Ja Ja Ja Ja Ja Vidarebefodrats till handläggare? Ja Ja Ja Ja Ja Svar till avsändare? E/T Ja E/T E/T E/T Status Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Pågående I ärende 6 har ett intyg om enskild avloppsanläggning inkommit till förvaltningen för kännedom. Svar till avsändare är inte tillämpligt eftersom detta ärende inte handläggs på förvaltningen för Teknik utan av förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. I ärende 8 är svar till avsändare inte tillämpligt då ärendet avser en upprättad handling. I ärende 9 har ett intyg om gemensam sopbehållare inkommit till förvaltningen för kännedom. Svar till avsändare är inte tillämpligt eftersom detta ärende inte handläggs av förvaltningen för Teknik utan av förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. I ärendet är en inkommen handling registerad med fel handlingsdatum. I ärende 10 finns inga handlingar registrerade. Enligt nämndsekreterare avser ärendet en upprättad handling som skickats till en annan förvaltning inom kommunen, men handläggaren har glömt att registrera handlingen i Lex. Svar till avsändare är inte tillämpligt eftersom ärendet avser en upprättad handling. 9

12 4. Samlad bedömning I detta kapitel framgår våra slutsatser utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning. Svar ges också på ställda revisionsfrågor i granskningen. Utifrån identifierade förbättringsområden i granskningen framgår våra rekommendationer Slutsatser Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande bedömning att det finns brister i ärendehantering och diarieföring inom nämnden för teknik. Granskningen visar att nämnden inte har viditagit samtliga beslutade åtgärder utifrån granskningen som genomfördes Bedömning utifrån revisionsfrågorna Revisionsfrågor Bedömning Har nämnden för teknik vidtagit åtgärder för att säkerställa att hanteringen av allmänna handlingar sker i enlighet med ställda lagkrav och kommunens egna rutiner och riktlinjer? Samtliga åtgårder sedan 2012 har inte vidtagits. Mot bakgrund av detta och utifrån resultaten av genomförda stickprov har nämnden för teknik enligt vår bedömning inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att hanteringen av allmänna handlingar sker i enlighet med ställda lagkrav och kommunens egna rutiner och riktlinjer. Har nämnden för teknik vidtagit åtgärder för att det ska finnas ändamålsenliga rutiner avseende registrering, diarieföring och utelämnande av allmänna handlingar? Har nämnden för teknik tillsett att det finns kännedom inom förvaltningen om dessa rutiner? I Kungsbacka kommun finns kommungemensamma riktlinjer för hantering av allmänna handlingar. Riktlinjerna har förtydligats sedan granskning 2012, bland annat med vad som är att betrakta som allmän handling och inte. Nämnden för teknik beslutade 2013 att en kompetensinventering skulle genomföras i syfte att kartlägga kompetensnivån bland de av tekniks anställda som berörs. Därefter skulle riktade utbildningar planeras i syfte att bygga upp kompetensnivån inom området. Detta har inte genomförts. Mot bakgrund av detta och utifrån resultaten av genomförda stickprov har nämnden för teknik enligt vår bedömning inte tillsett att det inom förvaltningen finns tillräcklig kännedom om rutiner avseende registrering, diarieföring och utelämnande av allmänna handlingar. Har nämnden för teknik tillsett att I Lex finns en funktion för kvalitetssäkring av 10

13 rutinen för kvalitetssäkring av tjänsteskrivelser och eventuella krav på vad handläggarnas beredning/utredning av ett ärende ska omfatta har tydliggjorts? tjänsteskrivelser där överordnad chef kan godkänna tjänsteskrivelsen. Funktionen är ännu inte implementerad på förvaltningen. Förvaltningen har inte tagit fram någon skriftlig rutin för kvalitetssäkring av tjänsteskrivelser i enlighet med de rekommendationer som lämnades i granskningen Vi bedömer att nämnden inte tillsett att rutinen för kvalitetssäkring av tjänsteskrivelser har tydliggjorts. Har nämnden för teknik säkerställt att samtliga av de beslutade åtgärderna under 2013 har genomförts? Nämnden har inte genomfört kompetensinventering eller utbildningssatsningar i syfte att bygga upp kompetensnivån inom området. Arbetet med att se över dokumenthanteringsplanen har påbörjats men inte slutförts. Vi bedömer därmed att nämnden inte säkerställt att samtliga åtgärder genomförts Identifierade förbättringsområden och rekommendationer Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer framgår nedan. Nämnden för teknik rekommenderas att: Prioritera att åtgärder vidtas för att hanteringen av allmänna handlingar är i enlighet med ställda lagkrav samt kommunens egna riktlinjer och rutiner. Tillse att rutiner för hantering av allmänna handlingar kommuniceras till medarbetare vid förvaltningen. Tillse att dokumenthanteringsplanen överensstämmer med kommunövergripande riktlinjer om diarieföring. Säkerställa att kommunikationsplanens tillhörande aktivitetsplan uppdateras löpande i enlighet med instruktioner i kommunikationsplanen. Göteborg den 14 december 2015 Mikaela Bengtsson Certifierad kommunal yrkesrevisor Ernst & Young AB Elin Cronholm Verksamhetsrevisor Ernst & Young AB Hans Gavin Certifierad kommunal yrkesrevisor Kvalitetssäkrare 11

14 Bilaga 1: Bakgrund Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för den svenska förvaltningen i stat, landsting och kommun. Medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar endast med undantag om det är påkallat utifrån bland annat rikets säkerhet eller skydd för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Lagstiftningen kräver att allmänna handlingar ska registreras utan dröjsmål så snart de inkommit eller upprättats. Kommunernas skyldigheter regleras av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i förvaltningslagen (1986:223). Revisorerna genomförde år 2012 en granskning av ärendehanteringen och diarieföringen inom nämnden för teknik. I granskningen gjordes bedömningen att det fanns brister avseende hanteringen av allmänna handlingar. Följande rekommendationer lämnades: Prioritera att åtgärder vidtas för att hanteringen av allmänna handlingar är i enlighet med ställda lagkrav och kommunens egna rutiner och riktlinjer. Säkerställa att rutinerna och kunskapen avseende registrering, diarieföring och utelämnande av allmänna handlingar förbättras. Tillse att det tydliggörs hur förvaltningens kommunikation till allmänheten under en ärendeprocess ska ske. Tillse att rutinen för kvalitetssäkring av tjänsteskrivelser och eventuella krav på vad handläggarnas beredning/utredning av ett ärende ska omfatta tydliggörs, exempelvis i en skriftlig rutin. Nämnden för teknik beslutade 2013 att under året genomföra ett antal åtgärder med anledning av de uppmärksammade bristerna. Dessa åtgärder var bland annat: En översyn av riktlinjer och rutiner görs med hjälp av interna och externa resurser. Syftet är att kartlägga om befintliga riktlinjer och rutiner uppfyller lag- och policykrav och därefter upprätta handlingsplaner. En översyn av kommunikationsplanen görs med stöd av Serviceområde Kommunikation. En översyn av dokumenthanteringsplanen görs med stöd av extern rådgivare. En kompetensinventering genomförs i syfte att kartlägga kompetensnivån bland de av Tekniks anställda som berörs. Därefter kommer riktade utbildningar planeras i syfte att bygga upp kompetensnivån inom området. År 2014 efterfrågade revisorerna skriftliga svar på vilka åtgärder som nämnden för teknik vidtagit med anledningen av de uppmärksammande bristerna. Av de skriftliga svaren från nämnden framgick att de beslutade åtgärderna som nämns ovan ännu inte genomförts. Revisorerna har under 2014 följt frågan och har inte kunnat se på vilket sätt nämnden för teknik har åtgärdat de uppmärksammade bristerna avseende ärendehantering och diarieföring. Revisorerna har i årets risk- och väsentlighetsanalys därför bedömt det väsentligt att genomföra en uppföljande granskning. 12

15 Bilaga 2: Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning styrs av tillämpliga delar av kommunlagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltnings Kommunallagen Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen Förvaltningslagen Arkivlagen Handbok i Kungsbackas kommungemensamma ärendeprocess för kommunstyrelse, nämnd och utskott Kommunikationsplan Kommunallagen (1991:900) Enligt 6 kap 7 kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. Beredningskrav I kommunallagens 5 kap finns bestämmelser kring beredning av ärenden till kommunfullmäktige. Det finns inte några särskilda beredningsregler för styrelser och nämnder och beredningstvånget gäller således inte för nämnder och styrelser. Av Kungsbacka kommuns Allmänna stadga för nämnder och styrelser i Kungsbacka kommun (KF 90/99) framgår att förvaltningschef ansvarar för att ärenden bereds och överlämnas till nämnden. Likställighetsprincipen Kommunallagens 2 kap. 2 reglerar den så kallade likställighetsprincipen, det vill säga att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns särskilda skäl till något annat. Tryckfrihetsförordningen (1949:105) I Tryckfrihetsförordningen anges att för att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. I 2 kap 3 framgår att med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling är allmän om den förvaras hos myndighet eller är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. 13

16 Av 2 kap. 4 framgår att brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och inte är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning. Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska allmänna handlingar utan dröjsmål registreras när de inkommit eller upprättats (5 kap. 1 ). Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Beträffande handlingar som registreras enligt 5 kap 1 OSL ska det av registret framgå: 1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och 4. i korthet vad handlingen rör. Enligt 4 kap 1 ska en myndighet ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar. Myndigheten ska särskilt se till att: 1. allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, 2. allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, 3. rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och 4. automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar. En myndighet ska vidare särskilt beakta att: 1. enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar, 2. det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt att 3. allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen. Förvaltningslagen (1986:223) I förvaltningslagen framgår krav på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. Bestämmelserna i 4-6 om myndigheternas serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter och allmänna krav på handläggning av ärenden gäller också annan förvaltningsverksamhet. 4-5 reglerar myndigheternas serviceskyldighet. Av 4 framgår att varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig 14

17 med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa henne/honom till rätta. Arkivlagen (1990:782) Arkivlagen anger grundläggande bestämmer för hur myndigheterna ska hantera sina arkiv. Av arkivlagen framgår bland annat att handlingar som ska bevaras ska framställas med arkiv- och åldersbeständiga skrivmaterial och metoder. Vilka handlingar som ska bevaras ska framgå av nämndens dokumenthanteringsplan. Handbok i Kungsbackas kommungemensamma ärendeprocess för kommunstyrelse, nämnd och utskott Kungsbackas kommunövergripande handbok för ärendeprocessen togs fram I handboken finns riktlinjer för registrering, anslag och expediering. Enligt riktlinjerna ska alla handlingar och underlag till ett ärende ska registreras. Kommunikationsplan Nämnden för teknik antog i april 2014 en kommunikationsplan. I kommunikationsplanen står att inkomna och upprättade allmänna handlingar ska registeraras innan handläggning. 15

18 Bilaga 3: Källförteckning Intervjuer Förvaltningschef förvaltningen för teknik Nämndsekreterare/tillförordnad registrator vid förvaltningen för teknik. Dokumentation Bilaga till Hantering av inkommen och upprättad information i Kungsbacka kommun : Exempel på allmänna handlingar, inkomna och upprättade samt icke allmänna handlingar ( , reviderad ) Bilaga till Kommunikationsplan Aktivitetsplan januari juni 2014 (Nämnden för Teknik ) Dokumenthanteringsplan (Nämnden för teknik ). Handbok i Kungsbackas kommungemensamma ärendeprocess för kommunstyrelse, nämnd och utskott. Kungsbacka Hantering av inkommen och upprättad information i Kungsbacka kommun (Kommunstyrelsens förvaltning ) Kommunikationsplan (Nämnden för Teknik ) Nämnden för tekniks budget inklusive intern kontroll plan Nämnden för Tekniks protokoll januari december 2014 Nämnden för Tekniks protokoll januari november

19 Bilaga 4: Stickprovsgranskning Stickprovet har omfattat tio ärenden. Ärendena har valts ut slumpmässigt utifrån en lista med de 892 av nämnden för tekniks ärenden som fram till den 14 oktober 2015 var registrerade i Lex. I stickproven har undersökts om ärendet har registrerats i enlighet med kraven i offentlighets- och sekretesslagen samt om ärendet därefter vidarebefordrats till handläggare och utretts. Bedömning har gjorts utifrån checklistan nedan: Typ av handling. Detta avser om första handlingen i ärendet är inkommande eller upprättad Antal dagar från inkommet/upprättat datum till registrering Avsändare Innehåll i korthet Om det vidarebefordrats till handläggare Svar till avsändare Status på ärendet, om det är pågående eller avslutat De ärenden som granskats presenteras kortfattat nedan. Ärende 1 (TE/2015:606) är ett informationsutskick gällande detaljplan för Foss 1:337 (Basunens förskola). Informationsutskicket har skickats från Plan & Bygg. En verksamhetschef på tekniska förvaltningen svarat på informationsutskicket. Plan & Bygg skickade två månader senare ut samrådshandlingar för samma detaljplan. I samband med det fick teknik ett e-postmeddelande från administratören på Plan & Bygg under vilken tidsperiod samrådet pågick. Ärende 2 (TE/2015:876) avser en Lokal trafikföreskrift (LTF) om förbud mot trafik med fordon på Sjöallén. I ett utkast till remiss till polismyndigheten skriver en av kommunens trafikingenjörer att förvaltningen fått in synpunkter och klagomål från boende i området. Synpunkterna var vid tiden för stickprovet inte diarieförda i Lex. I ärendet fanns vid stickprovsgranskningen även ett utkast till tjänsteskrivelse samt utkast till beslut. Ärende 3 (TE/2015:227) avser en anmälan om dagvattenanläggning på fastigheten Tölö 4:13. Vid stickprovskontrollen upptäcktes en felregistrerad handling på ärendet. Handlingen avsåg ett beslut om bygglov på samma fastighet, vilket borde varit registrerat under ett annat diarienummer. Ärende 4 (TE/2015:836) avser önskemål om fartdämpande åtgärder på Bärnstensvägen. Vid stickprovskontrollen fanns inga handlingar eller arbetsmaterial upprättade ännu. Enligt kompletterande uppgifter från nämndsekreteraren har ärendet initierats av två telefonsamtal vilka inte registrerats i Lex. Ärende 5 (TE/2015:32) avser projektering och byggnation av busshållplatser i nya linjenätet. I ärendet finns en inkommande handling registrerad vilken utgörs av en uppdragsbekräftelse från Ramböll. 17

20 Ärende 6 (TE/2015:583) avser intyg för enskild avloppsanläggning på Oleträ 1:16. Intyget har skickats för kännedom från Miljö- och hälsoskydd. Ärendet registrerades som avslutat samma dag som det skapades då det inte handläggs på tekniska förvaltningen. I ärende 7 (TE/2015:339) har en kommuninvånare ställt frågor till anställda på tekniska förvaltningen rörande VA-ledningar på tomten Buera 5:99. Två registrerade handlingar finns kopplade till ärendet. Den ena är ett mail från kommuninvånaren till förvaltningen. Den andra handlingen är förvaltningens svar. Ärende 8 (TE/2015:693) är en LTF avseende upphävande av förbud att parkera på Trumpetvägen. Till ärendet finns en tjänsteskrivelse om att upphäva en tidigare föreskrift om förbud att parkera på Trumpetvägen. Ärendet togs upp i nämnden för tekniks arbetsutskott som i september 2015 beslutade att upphäva föreskriften. Ärende 9 (TE/2015:659) är ett delegationsbeslut från Miljö & Hälsoskydd som ger fastigheten Guntofta 1:45 tillstånd att använda gemensam sopbehållare. Ärendet har skickats till nämnden för teknik för kännedom och avslutades samma dag som det registrerades då det inte handläggs på teknik. Ärende 10 (TE/2015:842) avser ett ärende om åtgärder vid dagvattenledning. Vid stickprovskontrollen fanns inga upprättade handlingar eller arbetsmaterial kopplade till ärendet. Enligt kompletterande uppgifter från nämndesekreteraren har handläggaren glömt att lägga in upprättad handling i Lex efter att den skickats till Miljö & Hälsoskydd. Ärendet är enligt nämndsekreterare pågående då förvaltningen inväntar svar från Miljö & Hälsoskydd. 18

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03. Huvudregistrator Jenny Åtegård

Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03. Huvudregistrator Jenny Åtegård Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03 Huvudregistrator Jenny Åtegård Offentlighetsprincipen Yttrande- och meddelarfrihet Offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden Allmänna

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Granskning av hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte, frågeställningar och metod 1 3. Regler som styr hanteringen av allmänna

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Riktlinjer för klagomål & synpunkter

Riktlinjer för klagomål & synpunkter Riktlinjer för klagomål & synpunkter 2 [7] Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Kvalitetsdefinition... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 3 4. Klagomål & synpunkter... 4 4.1 Vad är synpunkter

Läs mer

Datum 2008-01-14 Kommunikationsavdelningen Södertälje kommuns riktlinjer för E-post Följande riktlinjer omfattar användningen av e-post i Södertälje kommun men omfattar inte elevers användning av e-post.

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur KPMG Bohlins AB Datum Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer 1 2. Uppdrag 3 3. Bakgrund 3 4. Revisionsmål

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om postbehandling och diarieföring vid polismyndigheterna;

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning Revisionsrapport Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning Halland, sammanfattning Kristian Hafskjär Laholms kommun Charlotte Hammar Deloitte Cecilia Svensson Ernst&Young Irene Dahl Ernst&Young Christel

Läs mer

u,qfr-&hrr,n För kännedom tíll: Kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, kanslichefen samt ekonomichefen. GRANSKNING AV KOMMUNENS DIARIEFÖRING

u,qfr-&hrr,n För kännedom tíll: Kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, kanslichefen samt ekonomichefen. GRANSKNING AV KOMMUNENS DIARIEFÖRING N - HARRYÐA KOMMUN Kommunens revisorer 2017-05-08 Kommunstyrelsen GRANSKNING AV KOMMUNENS DIARIEFÖRING Kommunens revisorer beslutade den 8 maj 2017 att överlämna granskningen avseende diarieftiring till

Läs mer

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig KLK 1(5) Riktlinje dnr KS 566/08 Uppdatering Riktlinjer för hantering av 2 Till Dig som är anställd vid Kramfors kommun Alla, som tar emot eller

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Överförmyndarnämnder och överförmyndare

Överförmyndarnämnder och överförmyndare Överförmyndarnämnder och överförmyndare Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun angående handläggningen av ett ärende om förvaltarskap m.m. (Dnr 6301-2010) Anmälan I en anmälan, som kom in till

Läs mer

Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska nämndens svar

Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska nämndens svar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 18 Ks 72 Au 48 Dnr 56/2014-007 Information om granskning av klagomålshantering inom tekniska nämndens ansvarsområden samt tekniska

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Kommunrevisionen. Granskning av Klagomålshantering 2006-03-22. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen. Granskning av Klagomålshantering 2006-03-22. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunrevisionen 2006-03-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Klagomålshantering Kommunrevisionen har granskat rutinerna för klagomålshantering, vilka utgör del av kommunens övergripande

Läs mer

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se BESLUT 1(1) Kungl. Tekniska högskolan Universitetsstyrelsen 100 44 Stockholm Kungl. Tekniska högskolans

Läs mer

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1 DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET 2015-10-29 Version 0.1 2 1. INTRODUKTION 1.1 INTRODUKTION I den här handboken finns anvisningar om hur Malmö högskola ska hantera och registrera allmänna handlingar.

Läs mer

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult Revisionsrapport Föreningsbidrag Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23

Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23 Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23 Dokumentnamn Instruktion för e-post Dokumenttyp Instruktion Omfattar Kommunen Dokumentägare Dokumentansvarig Publicering Insidan Fastställd

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin Förstudie Diarieföring av allmänna handlingar Nerikes Brandkår 2009-06-04 Ref Roger Wallin 1. Uppdrag... 3 2. Offentlighetsprincipen... 3 2.1 Hur diarieförs handlingar och finns gemensamma rutiner?...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

Granskning om registrering av inkommande handlingar

Granskning om registrering av inkommande handlingar www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor, Sandra Marcusson Granskning om registrering av inkommande handlingar Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Klagomålshantering. Karlskrona kommun

Klagomålshantering. Karlskrona kommun Klagomålshantering Karlskrona kommun FC 2006 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlskrona kommun granskat klagomålshanteringen. Granskningens syfte har varit

Läs mer

Ärendehandbok. Piteå kommun

Ärendehandbok. Piteå kommun Ärendehandbok Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Ärendehandbok Riktlinjer 2010-01-25, 7 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 13. 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER För beslut i vissa frågor, som annars skulle

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess RIKTLINJER Datum 2013-11-12 Reviderad datum 1(19) Sekretariatet Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess 2(19) Dokument- och ärendehantering Inledning En effektiv ärendehantering förutsätter

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET

DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET -VARFÖR DOKUMENTERAR NI? -VAD HAR DOKUMENTATIONEN FÖR RÄTTSLIG STATUS? SKÄLTILL DOKUMENTATION RÄTTSSÄKERHETSSYNPUNKT BEVISA NÄR? VAR? HUR? VEM? INGÅR I PROFESSIONEN INGEN SAMMANFATTANDE

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport - Granskning av förbundets rutiner för att hålla god offentlighetsstruktur Dnr 45-2014 Ingela Carlsson Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Rutiner

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Inspektion av Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun den 15 17 februari 2012

Inspektion av Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun den 15 17 februari 2012 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2012-06-25 Dnr 743-2012 Sid 1 (11) Inspektion av Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun den 15 17 februari 2012 Närvarande från Riksdagens ombudsmän:

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Mora kommun den 26 maj 2004, såvitt avser ärenden om bostads anpassnings bidrag

Inspektion av Byggnadsnämnden i Mora kommun den 26 maj 2004, såvitt avser ärenden om bostads anpassnings bidrag PROTOKOLL Datum Dur Sid -JO- 2004-06-14 1740-2004 1 (5) Justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren Inspektion av Byggnadsnämnden i Mora kommun den 26 maj 2004, såvitt avser ärenden om bostads anpassnings

Läs mer

Säkerhetsskyddsplan för Älvsbyns kommun

Säkerhetsskyddsplan för Älvsbyns kommun 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-20 Säkerhetsskyddsplan för Älvsbyns kommun 1 Inledning För att säkerhetsskyddet i kommunen ska uppnå en tillfredställande nivå, i enlighet med lagstiftningens krav, ska

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Arkivhandbok för Karolinska Institutet

Arkivhandbok för Karolinska Institutet Arkivhandbok för Karolinska Institutet Diarienummer: 1-814/2014 Version: 1.0 Fastställd: 2014-12-15 Giltig fr.o.m.: 2014-12-15 Arkivhandboken innehåller övergripande riktlinjer gällande arkivering vid

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 153-2012 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Diariehantering och arkivvård

Diariehantering och arkivvård Revisionsrapport Diariehantering och arkivvård Region Halland Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1.1. Kontrollfrågor... 1 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga... 4 2.3. Avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Gallring av digitala handlingar

Gallring av digitala handlingar Datum 2002-09-13 Version från IT 1.0 Kommunkansliet Gallring av digitala handlingar 1. Offentlighetslagstiftningen och digitala handlingar Hörnpelarna i det regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer