Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programmets namn: Interreg Sverige-Norge"

Transkript

1 Förvaltande myndighets dnr F Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge Programperiod: Programnummer: CCI:2007CB163PO016 Rapporteringsår: 2010 Övervakningskommitténs godkännande: EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

2 Förvaltande myndighets dnr F Inledning Geografiskt område Genomförandet av programmet Programgenomförande Arbetet för förvaltande myndighet, de norska förvaltande organisationerna samt sekretariaten Erfarenhetsutbyte Styrkommitténs arbete EU:s strategi för Östersjön Resultat och analys av utvecklingen för de prioriterade områdena Prioriterat område A. Ekonomisk tillväxt Exempel på projekt för prioriterat område A. Ekonomisk tillväxt Resultat och analys av utvecklingen för prioriterat område B. Attraktiv livsmiljö Exempel på pågående och avslutade projekt för prioriterat område B. Attraktiv livsmiljö Det ekonomiska genomförandet EU-medel (Europeiska regionala utvecklingsfonden) Norska IR-midler Kategorier Säkerställande av genomförandets kvalité och måluppfyllelse Övervakning Uppföljning Utvärdering Miljökonsekvensbeskrivning Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem Insamling av uppgifter En sammanfattning av betydande problem som uppstått vid genomförandet Samordning med andra finansieringsformer Användning av tekniskt stöd Information En sammanfattning av viktiga förändringar i kommunikationsplanen Uppgifter om betydande problem som rör överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen och programgenomförandet Användning av stöd som frigörs efter indragning enligt art Bilagor... 41

3 ÅRSRAPPORT FÖR INTERREG SVERIGE-NORGE AVSEENDE ÅR Inledning Årsrapporten är upprättad av programmets svenska förvaltande myndighet i samråd med de svenska och norska sekretariaten. De norska sekretariaten fungerar även som förvaltande organisationer på norsk sida med ansvar för de norska IR-midlerna. Årsrapporten godkändes av övervakningskommittén den XXX Årsrapporten är upprättad enligt Rådets förordning (EG) 1083/2006 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna. Följande förkortningar används i denna årsrapport: ÖK = Övervakningskommittén SK = Styrkommittén FM = Förvaltande myndighet FO = Förvaltande organisation (Norge) NGB = Nordens Gröna Bälte IS = Inre Skandinavien GS = Gränslöst Samarbete 1 (41)

4 2. Geografiskt område Det gränsöverskridande programmet Interreg Sverige-Norge omfattar ett till ytan mycket stort geografiskt område. Av följande kartbild framgår programmets kärnområde samt belägenhet i förhållande till övriga Europa. Programmet är uppbyggt som ett gemensamt program med decentraliserade sekretariatsfunktioner och regionala prioriterande partnerskap i tre geografiska delområden. De tre delområdena är Nordens Gröna Bälte, Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete. Det främsta motivet för denna decentraliserade struktur är att behålla närheten mellan partnerskap, projektägare och programadministration i ett till ytan mycket stort geografisk programområde. Programstrukturen kombinerar en centralt sammanhållen programadministration med decentraliserade regionala kontaktytor som har ett stort inflytande över prioriteringen av projekt. Förvaltande myndighet (FM), attesterande myndighet (AM) och övervakningskommitté (ÖK) har sina kontakter företrädesvis uppåt i systemet, till nationella regeringar, centrala nationella myndigheter och till EU-systemets organ medan de decentraliserade sekretariaten och de regionala prioriterande partnerskapen primärt har kontakter nedåt med övrigt partnerskap, projektsökande och projektägare i den konkreta projektverksamheten. 2 (41)

5 Programmets stödberättigande områden, kärnområden, är följande regioner: Nordens Gröna Bälte (NGB): Jämtlands län i Sverige, Nord-Trøndelags fylke och Sør-Trøndelags fylke i Norge. Inre Skandinavien (IS) Värmlands och Dalarnas län i Sverige. I Norge ingår Hedmarks fylke, kommunerna Askim, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog, Aremark, Hobøl och Spydeberg i Østfolds fylke, kommunerna Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum och Aurskog-Høland i Akershus fylke. Gränslöst Samarbete (GS) Fyrbodalområdet i Västra Götalands län i Sverige (kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors samt Dals-Ed.). I Norge ingår kommunerna Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler och Rakkestad i Østfolds fylke samt kommunerna Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård och Enebakk i Akershus fylke. I välmotiverade fall får även utgifter som har uppkommit i områden på NUTS IIInivå, som gränsar till kärnområdet inkluderas i programmet. Utgifterna i sådana områden får dock uppgå till högst 20 procent av programmets totala budget. Till programmet hör följande 20 procent områden: Västernorrlands, Gävleborgs och Örebro län i Sverige och Oppland fylke samt Oslo kommun i Norge. 3. Genomförandet av programmet 3.1 Programgenomförande Totalt under året har det kommit in 40 ansökningar. Av dessa har beslut om bifall fattats till 30 projekt. Fördelning mellan de olika projekttyperna är följande: Initieringsprojekt (max kr i stöd) 3 st Småprojekt (max kr i stöd) 14 st Projekt (över kr i stöd) 13 st Småprojekt används ofta som förstudie innan projektet går vidare till ett huvudprojekt. Det har visat sig att de projektägare som har valt denna modell kommer snabbare igång med sitt huvudprojekt. Anledningen till detta är bl.a. att under förstudien har en väl förankring skett med alla parter som ska ingå i projektet. En genomarbetad planering av projektet har skett och förtydligats. Under de två utlysningar (nr 5 och 6) som programmet haft under året kom det sammanlagt in 20 ansökningar. Söktrycket på programnivå är jämnt och med några 3 (41)

6 smärre skillnader på delområdesnivå. Utifrån de träffar som genomförts under hösten i respektive delområde, med presumtiva sökande, bedöms att antalet ansökningar kommer att stiga under Vid övervakningskommitténs möte den 29 november beslutades att utlysning nr 8 ska vara inriktad mot näringslivsinriktad miljödriven utveckling inom områdena: Miljö- och energiteknik Förnybar energi Miljödriven tillväxt Energieffektivisering Klimat Projekt inom dessa områden kommer att prioriteras men utesluter inte andra projektansökningar. Utlysning nr 8 sker under första halvåret Arbetet för förvaltande myndighet, de norska förvaltande organisationerna samt sekretariaten Förvaltande myndighets arbete Arbetet för FM har under året bestått av att leda och genomföra programmet. I arbetet har bland annat ingått samordning av och rådgivning till sekretariaten, revidering av rutiner för genomförandeorganisationen, förberedelse och genomförande av SK-möten, förberedelser inför ÖK-möten, genomgång av ansökningar samt beslutfattande m.m. FM har i detta arbete samverkat med programmets svenska och norska sekretariat samt med de norska förvaltande organisationerna. Samarbete har även skett med andra gränsöverskridande Interregprogram främst Interreg Nord, Botnia-Atlantica och Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Syftet med samarbetet har varit att ta del av varandras erfarenheter samt att diskutera olika förslag till förbättring av arbetsrutiner och arbetet med att införliva EU:s strategi för Östersjöregionen i programmen. FM har tillsammans med de svenska och norska delområdessekretariaten samt FO genomfört tre sekretariatsmöten. Syftet med sekretariatsmötena har varit att få en delaktighet och samsyn för programmets genomförande samt för informations- och resultatspridning. Det första mötet hade fokus på information kommunikation med syftet att planera för insatser under 2010 samt en dialog om hur programmet kan bli ännu bättre i att sprida resultat vidare. Möte nummer två innehöll en kompetensutvecklingsinsats med föreläsning om hållbar utveckling miljö. Det sista mötet hade temat samarbete för att se över hur arbetet kan förbättras ytterligare i kvarvarande programperiod. En koordineringsgrupp bildades 2008 som består av FM och de norska förvaltande organisationerna. Syftet med koordineringsgruppen är att diskutera frågor som rör förvaltningen av programmet. Gruppen har haft flera möten under året, både fysiska och genom telefonmöten. 4 (41)

7 Efter varje utlysningsomgång har FM genomfört beredningsmöten med sekretariatens handläggare. Vid dessa tillfällen har beslutsförslagen gåtts igenom och projektens överensstämmelse med gemenskapregler, nationella regler och programmet har kontrollerats. Vidare har diskuterats om projekten uppfyllt kraven på additionalitet, kostnadseffektivitet, projektets långsiktiga effekt m.m. Beredningsmötena har varit viktiga för att få till stånd en samsyn i programorganisationen och för att handläggarna ska vara informerade om alla de ansökningar som kommit in. Vid dessa tillfällen har handläggarna tagit del av varandras kunskaper och erfarenheter vilket har varit ett viktigt stöd i den fortsatta beredningen av ansökningarna. Ett flertal av handläggarna har arbetat under tidigare programperioder och har därmed stor kunskap om tidigare projekt. Nya projekt med likartade inriktningar kan därmed ges tips om intressanta och genomförda projekt för erfarenhetsutbyte. Sekretariatens och de norska förvaltande organisationernas arbete Delområdet NGB Nätverkssekretariatet i NGB har under året haft 18 protokollförda möten, de flesta som telefonmöten, men också med ny teknik i form av webbkonferens (Live Meeting) har använts. Sekretariatets arbete har till stor del bestått av insatser före, under och efter de två utlysningar som genomförts under året. I samband med utlysningarna har annonsering skett i lokal/regional media, men framförallt har programmets hemsida använts för att sprida information till olika intressenter. I direkt anslutning till och i startskedet av utlysningarna har sekretariatet inbjudit till individuella träffar, för dem som önskat mer information om programmet eller för att diskutera sin egen projektidé innan ansökan lämnas in. Detta har varit uppskattat då det har underlättat för den sökande att på ett tidigt stadium få råd och besked om vad som kan vara stödbart. Mycket av sekretariatets arbete har karaktär av informationsarbete. Under året har informationsinsatser getts vid sextio olika tillfällen inom NGB. Uppskattningsvis har tusen personer representerande cirka 200 organisationer deltagit vid dessa träffar. Ett bra samarbete finns också med både Mid Sweden Office och Tröndelags Europakontor kring information om programmet. Annonsering i regionens tidningar om programmet har gjorts i samband med de två utlysningarna. För att stödja och stimulera projektledarna genomfördes en projektledarträff i Åre. Sekretariatet hade sammanställt ett digert program med föreläsningar och workshops. Träffens höjdpunkt var Stefan Edmans föredrag inom miljöområdet. Förutom projektledare deltog också delar av partnerskapet och programmets genomförandeorganisation. Genomförandet av programmet har fungerat bra under år Efter finanskrisen har ett ökat intresse för programmet märkts. Sekretariatet har också vid flera tillfällen informerat om att Sverige-Norge programmet är betydelsefullt för att förstärka det regionala utvecklingsarbetet i regionen. 5 (41)

8 Delområdet IS Genomförandet av programmet har fungerat bra och söktrycket har under 2010 åter börjat öka. Redan under det första året med beslut om projekt intecknades en stor andel av tillgängliga medel. Intresset var med andra ord mycket stort i det geografiska området och detta tyder på att Interregprogrammet marknadsförts på ett effektivt sätt och att programmet nu är relativt väl känt i regionen. Beredningen av ansökningar i det svensk-norska beredningssekretariatet har fungerat bra och de beredningsmöten som genomförts tillsammans med FM för att gemensamt gå igenom inkommande ansökningar med avseende på laglighet enligt EU:s regelverk etc. har också fungerat väl. Delområdet GS Arbetet har till stor del utgjorts av proaktiv kontaktverksamhet riktad mot potentiella projektintressenter. Denna verksamhet har genomförts i nära samverkan med Gränskommittén Östfold-Bohuslän/Dalsland och omfattat insatser före, under och efter respektive utlysning. Vid utlysningar har annonsering skett i lokal/regional media, via hemsidor hos Västra Götalandsregionen, Östfold respektive Akershus fylkeskommuner. Under utvecklingsfasen av projektansökningar har GS-sekretariatet bjudit in intressenter till individuella projektmöten där viktiga råd och synpunkter har kunnat delges. Under året har två projektledarträffar genomförts, maj och december. Vid träffarna som är ett två dagars arrangemang samlades samtliga pågående projekt i GS (projektledare + andra landets kontaktperson och respektive lands kontaktpersoner för ekonomihantering), personal från GS-sekretariatet, nationell kontrollant, förvaltande organisation samt förvaltande myndighet. Vid träffarna gavs möjlighet för information och kommunikation från projekten och genomförandeorganisationen. Ett viktigt inslag var också möjlighet till mötesbörs där varje projekt kunde boka in individuella möten (mötestid begränsad till 30 minuter per bokning). Avsikten med dessa var att möjliggöra en utveckling av samverkan mellan pågående projekt samt att specifika projektfrågor kunde diskuteras individuellt med GSsekretariat, nationell kontrollant/förvaltande organisation och/eller förvaltande myndighet. 3.3 Erfarenhetsutbyte Förvaltande myndighet FM har deltagit i Interacts nätverk för Heads of JTS och nätverket för Managing authority. På mötet diskuterades finansiella frågor, utvärdering, EU:s strategi för Östersjön samt utbyte av best practice m.m. Ett värdefullt nätverk med utbyte mellan program och andra länder. Vidare har FM deltagit i Tillväxtverkets Interreg-ERFA som är utbyte mellan de program som Sverige deltar i. Andra utbytesträffar som FM deltagit i är med Interreg Nord, Botnia-Atlantica och Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Utifrån en av träffarna med Interreg Nord och Botnia-Atlantica bestämdes att samverka kring en 6 (41)

9 gemensam work-shop på kommande års Interreg-Forum som arrangeras av Tillväxtverket, Regeringskansliet Näringsdepartementet, SIDA Östersjöenheten, Sveriges kommuner och landsting. Temat kommer att vara Gränsöverskridande projekt för medborgarna. Delområde NGB Sekretariatet deltog under året i en studieresa till gränsområdet mellan Spanien och Portugal, Duero Douro området. Det regionala utvecklingsarbetet, framförallt det som drevs genom den nya organisationsformen europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS), var huvudsyftet med resan, men även turismen hade stort programutrymme. Samarbetet med Eduardo Medeiros, från universitetet i Lissabon, fortsätter och han var delaktig i flera avseenden under studieresan. Inte minst hans arbete och föredrag om de territoriella programmen inom EU har lämnat tydliga spår inom sekretariatet i Nordens Gröna Bälte. Erfarenhetsutbyte med sekretariat från Nord- och Botnia-Atlantica-programmen har genomförts. Det har varit bra, inte minst i handläggningen av en ansökan som har som mål att göra norra Skandinavien till ett europeiskt ideal för tillväxtföretag. Delområde GS Utbyte av information har under året förmedlats mellan GS-sekretariatet och sekretariatet för ÖKS-programmet genom medverkan på seminarier och/eller kontaktträffar. 3.4 Styrkommitténs arbete Sveriges och Norges regeringar har kommit överens om att inrätta en styrkommitté, som rapporterar till ÖK. SK består av 12 svenska ledamöter och 12 norska ledamöter. Ordförandeskapet alternerar årsvis mellan länderna. Under 2010 har Sverige haft ordförandeskapet och Norge har haft vice ordförandeposten. SK:s främsta uppgift är att behandla ansökningar om projektstöd och att besluta om urval av stöd. SK har sammanträtt två gånger under året; i maj i Hamar, Norge, och i december i Stockholm, Sverige. Vid mötena har bl.a. följande frågor behandlats: - val av ordförande för beslut om urval av projekt - information och diskussion angående utvärdering av genomförandeorganisationen och hållbar utveckling - finansieringsbalansen i programmet mellan Sverige och Norge - redovisning av fattade beslut för småprojekt och initieringsprojekt - redovisning av genomförandeläget - information från ÖK - information om EU:s strategi för Östersjöregionen - information om sammanhållningspolitiken 7 (41)

10 Vid mötet i maj hade SK och ÖK ett gemensamt möte för att diskutera en strategisk inriktning för programmet för den återstående programperioden. 3.5 EU:s strategi för Östersjön ÖK antog vid sitt möte den 21 maj 2010, med revidering den 29 november 2010, ett dokument med titeln EU:s strategi för Östersjöregionen och programmet Interreg Sverige-Norge. I dokumentet beskrivs översiktligt strategins fyra huvudmål och dess prioriterade områden. ÖK:s slutsatser är att Sverige-Norge programmet har flera beröringspunkter till strategin men att programmets möjligheter att aktivt bidra till att uppfylla strategin är begränsade. ÖK konstaterar att strategins prioriterade område 11, interna och externa transportförbindelser, är det enda område där programmet bedöms ha en direkt påverkan på strategin. Ett särskilt urvalskriterium har förts in i programmets prioriterade område Ekonomisk tillväxt under insatser för infrastruktur. I övrigt kan programmet bidra med att förmedla framgångsrika projekt och dess resultat, t.ex. goda exempel på tillvägagångssätt, modeller, metoder och nya lösningar. En bedömning är att nio projekt hittills bidrar till att uppfylla EUSBSR. Inget av projekten är flag-ship eller sub-projekt. I det dokument som ÖK fastställt finns ett antal åtgärder som ska genomföras för att bidra till att uppfylla EUSBSR. Dessa åtgärder är bl.a.: - nytt urvalskriterium Insatser för att förbättra de interna och externa transportförbindelser som stödjer EU:s strategi för Östersjöregionen ska vägas tyngre vid prioritering av stöd - information på programmets hemsida - sökande och projektägare ges information om möjligheten att bidra till EUSBSR - sekretariaten gör en bedömning om ett beviljat projekt är i linje med strategin - i datasystemet för programmet markeras de projekt som främjar EUSBSR - utbyta erfarenheter med andra program i arbetet med EUSBSR Dessa åtgärder och rutiner har införts och sker löpande. FM har deltagit på två EUSBSR konferenser. Det ena var working meeting of EUSBSR implementation i Riga i mars och den andra den årliga konferensen som ägde rum i Tallin i oktober. 3.6 Resultat och analys av utvecklingen för de prioriterade områdena Under 2010 har totalt 40 ansökningar lämnats in. Av dessa har 30 projekt beviljats medel. De ansökningar som ska lämnas in under utlysningsperioden ska vara kompletta, dvs. uppfylla vissa krav, för att vara prövningsbara. Lissabonstrategin har legat till grund för programmets övergripande mål för att uppnå en god tillväxt och hållbar utveckling; Ekonomiskt stark region med en 8 (41)

11 attraktiv livsmiljö. Vid val av målet har hänsyn tagits till de tre dimensionerna inom begreppet hållbar utveckling; ekonomisk, ekologisk och den sociala dimensionen. Det övergripande målet är direkt kopplat till programmets två prioriterade områden; Ekonomisk tillväxt och Attraktiv livsmiljö. Inför ÖK:s möte har en analys gjorts av projektstocken för att se om projekten täcker in programmets alla insatser och om projekten tillsammans bidrar till att uppfylla programmets mål. Analysen visar på en bredd av projekt och att det pågår projekt inom alla insatser. Inriktningen på projekten samt projektens förväntade resultat visar att programmet är på god väg att uppfylla programmets effektmål. De övergripande målen i programmet är: deltagare i projekt varav minst kvinnor och minst män - av antalet deltagare ska minst vara ungdomar (15 24 år) deltagande företag Vid utgången av 2010 har 46 projekt avslutats, varav 89 % är småprojekt och initieringsprojekt. Detta medför att det fortfarande är för tidigt att konstatera om programmet mål kommer att uppnås eller inte. De förväntade resultat som beviljade projekt uppgett visar dock att de övergripande målen bör uppnås. I följande redovisning av resultat för respektive indikator innehåller kolumnen Förväntat resultat enligt projektbeslut det sammantagna förväntade resultatet från alla de hittills fattade besluten. Kolumnen Utfall, avslutade projekt innehåller de faktiska resultaten från de 46 projekt som är avslutade. Kolumnen Utfall i % av förväntat visar i procent Utfall, avslutade projekt / Förväntat resultat enligt projektbeslut. Deltagande kvinnor och män Det förväntade utfall som projekten uppgett, visar ett förvånansvärt jämnt numerärt deltagande av kvinnor och män. Både när det gäller åldersgruppen 15-24, liksom för åldersgrupperna under 15 år och över 24 år. Förväntat antal deltagare överstiger per årsskiftet , dvs. markant över programmålet deltagare i projektens verksamheter. 46 projekt är avslutade, utfallet från dessa visar totalt sätt en relativt god överensstämmelse med förväntat deltagande. Detta kan ses som en tydlig indikation på att målet deltagare kommer att uppnås. Däremot är underlaget avslutade projekt fortfarande för litet för att kunna prognostisera att förväntade värden i sin helhet kommer att uppnås. Ett fåtal projekt, fortfarande pågående, har i sina ansökningar angett relativt höga förväntningar. Det slutliga utfallet kommer därför att avgöras av hur dessa projekt lyckas i genomförandet. Programmålet, deltagare, bedöms dock komma att överstigas. 9 (41)

12 Indikator Antal kvinnor 15 till 24 år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 år eller äldre än 24 år Antal män 15 till 24 år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 år eller äldre än 24 år som deltar i projektet Förväntat resultat enligt projektbeslut Förväntat i avslutade projekt Utfall, avslutade projekt Utfall i % av förväntat i avsl projekt % % % % Deltagande företag Programmets mål är att företag ska delta i projektaktiviteter. Nedanstående redovisning visar att projektens förväntade resultat är knappt deltagande företag. Detta visar på ett stort intresse från företagen att delta i ett svensk-norskt samarbete. Det förväntade deltagandet fördelas på 18,7 % ( %) deltagande företag med kvinnligt ägande, 40,8 % (37 %) med manligt ägande och 40.5 % (43 %) är med ett mixat ägande. Andelen förväntat deltagande från företag med manligt ägande har till viss del ökat i förhållande till föregående år. Detta förväntade resultat bedöms dock fortfarande vara i likhet med regionens företagsstruktur. Utfallet i avslutade projekt visar en delad bild där deltagandet från företag med manligt ägande överstiger det förväntade. Medan utfallet från företag med kvinnligt, resp. mixat ägande uppgår till 58, resp. 70 % av förväntningarna. Det går dock inte redan nu dra för säkra slutsatser av detta, dels är det ett relativt litet antal avslutade projekt, dels är dessa främst små- och initieringsprojekt. Indikator Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter Förväntat resultat enligt projektbeslut Förväntat i avslutade projekt Utfall, avslutade projekt Utfall i % av förväntat avsl. projekt % % % Prioriterat område A. Ekonomisk tillväxt I prioriterat område A. Ekonomisk tillväxt har beslut om bifall getts till 16 projekt. Antalet avslag uppgår till 2 st. Målsättningarna i det prioriterade området ska uppnås genom att projekten genomförs inom följande insatser: 10 (41)

13 1. insatser mot gränshinder 2. insatser för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap 3. insatser för kompetensutveckling och FoU 4. insatser för infrastruktur Ett projekt kan innehålla flera av insatser. De beviljade projekten har en bred spridning över insatserna. De projekt som under 2010 beviljats stöd genom Interreg Sverige Norge har den absoluta tyngdpunkten (12 av 16) på projekt inom insatsen utveckling av företag, branscher och entreprenörskap, därutöver 2 projekt med insatser för kompetensutveckling och FoU, samt 1 projekt vardera under insatser mot gränshinder och insatser för infrastruktur. Målsättningar enligt det operativa programmet För det prioriterade området finns fem resultatindikatorer. Indikator Mål Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 5 Antal undanröjda upplevda gränshinder. 50 Antal personer som deltar i gemensamma utbildningar och praktik Antal studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. 120 Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 100 De personrelaterade indikatorerna ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män. Förväntat resultat i fattade beslut, samt uppnått resultat i avslutade projekt redovisas i nedanstående tabell. Antalet projekt inom insatsområdet som avslutats t o m 2010 är 21 st., varav 19 är småprojekt eller initieringsprojekt. De förväntade resultat som projektägarna har uppgett ger en indikation på att programmet har goda förutsättningar för att nå uppsatta mål. Även om hittills avslutade projekt är få till antalet, visar utfallet från dessa att programmets målsättningar bör kunna uppnås. I kapitlet beskrivs ett urval av de projekt som avslutats och dess resultat i övrigt. Resultatindikator Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja Antal undanröjda upplevda gränshinder Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik Förväntat resultat enligt projektbeslut Förväntat i avslutade projekt Utfall, avslutade projekt Utfall i % av förväntat i avsl projekt 100 % % % 11 (41)

14 Resultatindikator Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster Förväntat resultat enligt projektbeslut Förväntat i avslutade projekt Utfall, avslutade projekt Utfall i % av förväntat i avsl projekt % % % % Beviljade EU-medel För det prioriterade området A. Ekonomisk tillväxt har 60 % av budgeten beslutats. EURO (omräknat från sek med kurs 9 sek/euro) A. Ekonomisk tillväxt Januari december 2010 % av prio områdets budget Antal fattade beslut om 16 bifall Summa beviljat EU-stöd ,9 % Januari 2007 december 2010 Budget för programperioden Summa beviljat EU-stöd ,2 % Återstående medel ,8 % 12 (41)

15 Beviljade IR-midler (norska offentliga medel) För respektive delområde finns på norsk sida en förvaltande organisation som har ansvaret för de norska IR-midlerna. Nedan redovisas en tabell över beviljade medel per delområde. Beloppen är angivna i euro (omräknat från nok med kurs 8,00) Delområdet Nordens Gröna Bälte A. Ekonomisk tillväxt Januari - december 2010 Summa beviljat IR-midler Januari december 2010 Budget för programperioden Summa beviljat IR-midler Återstående medel % av prio områdets budget Delområdet Inre Skandinavien A. Ekonomisk tillväxt Januari - december 2010 Summa beviljat IR-midler Januari december 2010 Budget för programperioden Summa beviljat IR-midler Återstående medel % av prio områdets budget Budget totalt för A och B Återstående medel ,10% Delområdet Gränslöst Samarbete A. Ekonomisk tillväxt Januari - december 2010 % av prio områdets budget Summa beviljat IR-midler ,20% Januari december 2010 Budget för programperioden % Summa beviljat IR-midler ,20% Återstående medel ,80% 13 (41)

16 3.6.2 Exempel på projekt för prioriterat område A. Ekonomisk tillväxt Exempel av pågående projekt Projektnamn: VARMEEKOM Värme och energi kompetensutveckling Målet med projektet är att i samarbete mellan de ingående utbildningsinstitutionerna Karlstads universitet, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Akershus, Högskolan i Gjövik och Högskolan i Hedmark utveckla en kurs på nivån upp till Mastergrad nivå inom värmeproduktion, distribution och användning knutet till värmecentraler och processindustri. Vidare ska det utvecklas relevanta kurser efter- och vidareutbildning som kan tas som enstaka kurser och som ger formell kompetens. Utöver de tekniska kurserna, kommer det att utvecklas en kurs som omfattar ekonomi och projektledning och inte minst HMS Hälsa, Miljö, Säkerhet (arbetsmiljö) med problematiken knuten till denna sektor. Visionen för projektet är att det ska utvecklas ett långsiktigt permanent samarbete mellan Karlstads universitet, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Akershus, Högskolan i Gjövik och Högskolan i Hedmark om etablering och drift av ett gemensamt nordiskt utbildningsutbud med Master och doktorsgradsutbildning inom fjärrvärme, med stöd från branschorganisationerna i respektive land. Projektägare svensk och norsk: Karlstads universitet och Högskolan i Akershus Projektnamn: Företagsamhet i hela skolan Ung Entreprenörskap (UE) och Ung Företagsamhet (UF) är de centrala aktörerna i arbetet med entreprenörskap i skolan i Norge och Sverige. Organisationernas arbete bygger på en pedagogisk (lära genom att göra) näringspolitisk (stimulera till näringsutveckling) och en regionalpolitisk plattform (stimulera till entreprenörskap på alla platser). Organisationerna har både nationella och ett internationellt nätverk; Junior Achievement - Young Enterprise. Initiativet kommer genom samarbetet mellan institutionerna stärka entreprenörskapsutbildningen i de tre deltagande länen/fylkena. Ungt Entreprenörskap har en styrka i samarbetet med grundskolorna upp till 10:e klassen, medan Ung Företagsamhet har sin relativa styrka i arbetet tillsammans med gymnasieskolan. På sikt ska projektet bidra till att stärka innovationskraften och värdeskapande i alla delar av gränsregionen. UE och UF har som mål att i samarbete med Skolverket, näringslivet och andra aktörer: utveckla barn och ungdoms kreativitet, skaparglädje och tron på sig själva ge barn och ungdom förståelse för betydelsen av värdeskapande och nyskapande i näringslivet uppmuntra barn och ungdomars samarbetsförmåga och ansvarstagande ge förståelse för och kunskap om etik och regler i närings- och arbetslivet 14 (41)

17 stärka samspelet i lokalsamhället mellan närings- och arbetslivet och skolorna stimulera samarbete över landgränserna inspirera till framtida värdeskapande i ett socialt, kulturellt och ekonomiskt sammanhang Projektägare svensk och norsk: Ung Företagsamhet Värmland, Ung Företagsamhet Dalarna och Ungt Entreprenörskap i Hedmark Säker arbetsdag Riskanalys och avvikelsehantering är aktiviteter som lagstiftningen i Norge och Sverige ålägger verksamhetsutövare att genomföra oavsett om företaget har en anställd eller 1000 anställda. Det finns inget verktyg som är utformat speciellt för de små företagen. Gränsregionen har ett betydande antal av små entreprenörer ofta verksamma inom den agrara näringen. Deras verksamhet sker ofta utomhus och utan närhet till andra personer. Genom en seminarieserie som riktats mot skolor och företagare inom naturbrukssektorn ska ett nytt verktyg växa fram och anpassas efter seminariedeltagarnas behov och synpunkter. Projektägare svensk och norsk: Naturbruksgymnasiet Dingle och Östfold fylkeskommune, Kalnes vidaregående skole Gränslös fiskedestination Ett gemensamt varumärke ska byggas upp och gemensam norsk/svensk marknads-, säljoch bokningsfunktion ska färdigställas. Vidare ska ett affärs- och produktutvecklingsarbete bedrivas i syfte att skapa ett bredare och mer attraktivt utbud inom den gränsregionala sportfiskenäringen. Under året har mycket krut lagts på framtagandet av den norsksvenska bokningsfunktionen samt strategier och regler avseende förvaltning och drift av fiskevatten. Projektägare svensk och norsk: Bengtsfors kommun och Havass Skog BA 15 (41)

18 IGS Intermodala-Godstransporter-Statistik Projektet ska undersöka transportmönstren i gränsregionen och analysera fördelarna med ökad intermodalitet, dvs. växling mellan olika transportsätt såsom lastbil, järnväg, luft- och sjöfart. Målsättningen är att se hur gränsöverskridande godstransporter kan optimeras med hänsyn tagen till strävan efter hållbar utveckling. Området Gränslöst Samarbete (GS) har högst transportbelastning av samtliga gränsregioner i Sverige och Norge. Projektets övergripande mål är att det ska bidra till utvecklingen av ett mer effektivt och bärkraftigt/hållbart näringsliv för gränsregionen. Projektägare svensk och norsk: Fyrbodals kommunalförbund och Östfold fylkeskommune Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt GIM GIM-projektet har varit mycket uppmärksammat i media. Projektet pågår fram till årsskiftet 2012 och har som mål att stabilisera befolkningstalet i Lierne och Röyrvik på norsk sida och Frostviken och Hotagen på svensk sida. Projektet omfattar många områden och vill utveckla det svensknorska samarbetet inom hälsa- och sjukvård, information, kultur, kyrka, natur- och miljö, naturrum och nationalpark, näringsliv, samiskt, skola, turism och ungdom. Projektet har ett uttalat fokus inom insatsområdet mot gränshinder. För att få mer bestående resultat planerades redan från början att projektet skulle vara sexårigt och därför kommer en ny ansökan att lämnas in under en av utlysningarna Projektägare svensk och norsk: Strömsunds kommun och Lierne kommune Ett urval av avslutade projekt Se möjligheterna och gör något med dem Projektet byggde på samverkan mellan utbildningssystem och näringsliv i Östfold - Västra Götalandsregionen (Fyrbodal) med syftet att skapa en gränsöverskridande 16 (41)

19 entreprenörskultur genom hela utbildningssystemet från små barn till högskolestudenter. Genom ett helhetligt tänkande ska utväxling av idéer och kunskap främja den interregionala näringslivsutvecklingen. Projektets resultat har vidareförts i nya projekt såväl i Interreg Sverige-Norge som i ÖKS-programmet. Bilden: I maj 2010 arrangerade projektet ett entreprenörsläger för högstadieelever i samarbete med Ytre Hvaler och Kosteröarnas nationalpark som också samarbetar i ett Interregprojekt. Projektägare svensk och norsk: Ung företagsamhet och Ungt entreprenörskap Östfold Nyheter och information över gränsen Förstudiens syfte var att undersöka förutsättningarna för ett utökat nyhets- och informationsutbyte inom Nordens Gröna Bälte. Redaktionsledningarna för de större medierna har ett uttalat behov av en arena där medier från båda sidor av nationsgränsen kan mötas, utbyta erfarenheter, kompetensutvecklas och bygga nätverk. Projektet resulterade i en ansökan till ett huvudprojekt, som kommer att starta vid årsskiftet 2011/2012. Projektägare svensk och norsk: Handelskammaren MittSverige och Nord- Tröndelag fylkeskommune Resultat och analys av utvecklingen för prioriterat område B. Attraktiv livsmiljö I prioriterat område B. Attraktiv livsmiljö har beslut om bifall getts till 14 projekt. Antalet avslag uppgår till 3 stycken. Inom detta prioriterade område ska projekt genomföras inom ett eller flera av följande insatser: 1. insatser för stads- och landsbygdsutveckling 2. insatser för folkhälsa 3. insatser för kultur och kreativitet 17 (41)

20 4. insatser för hushållning med naturresurser De beviljade projekten är relativt jämnt fördelade över dessa insatser, undantaget är området insatser för folkhälsa där bara en ansökan kommit in och beviljats. Målsättningar enligt det operativa programmet För prioriterade område B finns två resultatindikatorer. Indikator Mål Etablerade institutionella samarbeten 30 Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling 50 Förväntat resultat i fattade beslut, samt uppnått resultat i avslutade projekt redovisas i nedanstående tabell. Antalet projekt inom insatsområdet som avslutats t o m 2010 är 25 st., varav 19 är små- eller initieringsprojekt. De förväntade resultat som projektägarna har uppgett överstiger redan nu målsättningarna i programmet. Speciellt indikatorn Etablerade institutionella samarbeten överstiger med sex gånger de mål som programmet har. Detta ger en indikation på att det prioriterade området Attraktiv livsmiljö, har goda förutsättningar att nå och överstiga uppsatta mål. Av nedanstående tabell framgår beviljade projekts förväntade resultat, förväntat resultat i avslutade projekt samt utfall i avslutade projekt i antal och i %. I kapitlet beskrivs ett urval av de projekt som avslutats och dess resultat i övrigt. Resultatindikator Etablerade institutionella samarbeten Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling Förväntat resultat enligt projektbeslut Förväntat i avslutade projekt Utfall, avslutade projekt Utfall i % av förväntat i avsl projekt 90 % % 18 (41)

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-25-10 Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Bilaga 8/3/08 Datum 2008-11-05 Dnr ÖKS.3-2008-00081 Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Version 081027 1 (8) 1. Bakgrund Den förvaltande myndigheten (FM) Nutek ska enligt

Läs mer

Det ska finnas två sökande parter, en från Sverige och en från Norge.

Det ska finnas två sökande parter, en från Sverige och en från Norge. Ansöka Vem kan ansöka? Det ska finnas två sökande parter, en från Sverige och en från Norge. Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga och privata. Exempel på offentliga organisationer är

Läs mer

Nordens Gröna Bälte Pressinformation

Nordens Gröna Bälte Pressinformation 1 (6) Nordens Gröna Bälte Pressinformation Det nya projektet Markering 2005 ska stimulera till, förstärka och lyfta fram aktiviteter i Jämtland och Tröndelag som har gränsöverskridande nytta och ingredienser

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-43-11

DIARIENUMMER N30441-43-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-06-14 DIARIENUMMER N30441-43-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Birka Folkhögskola Att: Annkristin Holmberg Birkavägen 25 836 95 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DIARIENUMMER R330441-188-08

DIARIENUMMER R330441-188-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-01-12 DIARIENUMMER R330441-188-08 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Anders Gustafsson Universitetsgatan 2 651 88

Läs mer

Diarienummer G

Diarienummer G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-29 Diarienummer G30441-30-10 Delområde GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Connect Väst Att: Dag Stulen Stena Center 1 A 412 92 GÖTEBORG Projekt: Företagsaccelerator

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3828-13

DIARIENUMMER 304-3828-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-3828-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Suzan Stenberg, MSSP Box 3123 831 03 Östersund

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER G30441-17-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Christina Christiansson Regionens Hus 542 87 MARIESTAD

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2012 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

ÅRSRAPPORT 2012 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr 304-3637-13 ÅRSRAPPORT 2012 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-09 DIARIENUMMER N30441-119-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens församling Att: Gustaf Forsmark Box 63 830 90 Gäddede

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31

Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31 Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31 Ung Företagsamhet Dalarna Ung Företagsamhet Värmland Ungt

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER S30441-69-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Urban Karlsson Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 651

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Kristina Carling Verkstadsgatan 1 652

Läs mer

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet 1 Figur 2 Organisationsstruktur, lokalt ledd utveckling Figur 3 Centrala aktörer i uppföljnings- och utvärderingsverksamheten 2 Tabell 1. Övergripande

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Avropsförfrågan från ramavtal 2008-12-16 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Dnr: 8541 2008 6108 Ramavtalets Dnr: 8521-2007-1416/K Anna Ullsten FM Interreg

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-120-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Turistföreningen Gränslauta Att: Örjan Sedin Brogränd 26 B 831 41 Östersund

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER S30441-8-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands idrottsförbund Att: Per Dalebjer Box 10 651 02 Karlstad Projekt: Världens

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 februari 2008 Sida 1(6) Plats och tid Borregaard huvudgård, Sarpsborg, Norge kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Mette

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, 2010 2009 Plats och tid Quality Spa och Resort, Strömstad, 12 november, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, 3 november, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 23 januari, 2009 kl. 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-43-08

DIARIENUMMER G30441-43-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-43-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Göran Holmberg Naturbruksgymnasiet Dingle

Läs mer

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Nr 65 Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Stockholm och Helsingfors den 29 juni och 5 juli 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2011-10-21 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete Det var 11 projekt som den 21 oktober 2011 fick stöd ur

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid BESLUT SMÅPROJEKT 2011-02-18 DIARIENUMMER R30441-61-10 DELOMRÅDE R (NGB/IS) Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges lantbruksuniversitet/cbm Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 Plats och tid Quality Hotel, Luleå, 19 augusti, 2009 kl. 18.00 20.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Compare Karlstad Att: Mikael Lundström Lagergrens gata 4 651 07 Karlstad Projekt:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 Plats och tid Folkets Hus i Halden, 7 november, 2008 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Innehållsförteckning Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket...

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER N30441-34-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län/länskulturen Att: Stefan Ek Box 377 831 03 Östersund

Läs mer

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål 3.1 Regionens kultur och kulturarv har blivit stärkt och levande 3.1 Stärkt samiskt språk inom den samiska befolkningen 3.2 Förbättrad bevarandestatus

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft BESLUT PROJEKT 2013-03-25 DIARIENUMMER 304-631-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Samhällsentreprenörskap

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Vägledning. Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet

Vägledning. Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet 1 (25) Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet 2014-2020 Bakgrund Indikatorer används som en del i att följa upp och utvärdera de insatser som finansieras

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2010-01-12 DIARIENUMMER N30441-68-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 S-831 82 Östersund Projekt: Gränsfjällen

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2012 Antagen av Gränskommittén 2011-12-09 10 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder... 1 Beskrivning av delåtgärd 1.1, Stöd till yrkesutbildnings- och

Läs mer