Avropsförfrågan från ramavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avropsförfrågan från ramavtal"

Transkript

1 Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Avropsförfrågan från ramavtal Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Dnr: Ramavtalets Dnr: /K Anna Ullsten FM Interreg IVA Nord, Sverige Norge, Botnia Atlantica 1,0 Avropsförfrågan från ramavtal Utvärdering av Interreg IVA Botnia Atlantica, Interreg IVA Sverige Norge, Interreg IVA Nord 1 (17)

2 Innehåll 1 BAKGRUND INTERREG IVA SVERIGE NORGE INTERREG IVA BOTNIA ATLANTICA INTERREG IVA NORD ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV UPPDRAGET TEMA GENOMFÖRANDEORGANISATIONEN FRÅGOR FÖR UTVÄRDERING AV GENOMFÖRANDEORGANISATIONEN INFORMATION FÖR ATT NÅ PROGRAMMENS MÅLGRUPPER ANSÖKAN, BEREDNING, PRIORITERING, BESLUT UPPFÖLJNING, ÅTERFÖRING AV RESULTAT, LÄRANDE OCH AVSLUT JÄMFÖRELSER MELLAN PROGRAMMEN TEMA HÅLLBAR UTVECKLING FRÅGOR FÖR UTVÄRDERING AV HÅLLBAR UTVECKLING JÄMFÖRELSER MELLAN PROGRAMMEN GENOMFÖRANDE AV UPPDRAGET SAMVERKAN MED NUTEK OCH DE FÖRVALTANDE MYNDIGHETERNA UNDER UPPDRAGETS GÅNG SKRIFTLIG AVRAPPORTERING GENOMFÖRANDEORGANISATIONEN SKRIFTLIG AVRAPPORTERING TEMA HÅLLBAR UTVECKLING LÄRSEMINARIER OMFATTNING OCH PRIS KRAV PÅ LEVERANTÖREN UTVÄRDERING AV ANBUD SISTA DAG FÖR ATT LÄMNA IN ANBUD BILAGA 1. FÖR UPPDRAGET RELEVANTA DOKUMENT (17)

3 1 Bakgrund Fyra gränsöverskridande program har sin förvaltande myndighet i Sverige. Detta avrop omfattar tre av dessa program Interreg IVA Sverige Norge (med förvaltande myndighet vid länsstyrelsen i Jämtand), Interreg IVA Botnia-Atlantica (med förvaltande myndighet vid länsstyrelsen i Västerbotten), och Interreg IVA Nord (med förvaltande myndighet vid länsstyrelsen i Norrbotten). I enlighet med kommissionens riktlinjer för utvärdering av strukturfonderna ska alla program inom EU:s strukturfonder följas upp och utvärderas. Nutek inbjuder på uppdrag av de Förvaltande myndigheterna för ovanstående tre program, ert företag att inkomma med anbud från befintligt ramavtal på utvärdering av genomförandeorganisationen, samt för Interreg IVA Sverige Norge även utvärdering av hållbar utveckling. 1.1 Interreg IVA Sverige Norge Programmet Sverige-Norge programmets vision är att Genom gränsöverskridande samarbete stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Sverige Norge-programmets mål är en ekonomsikt stark region med attraktiv livsmiljö. Programmet har tre prioriterade områden: 1. Ekonomisk tillväxt 2. Attraktiv livsmiljö 3. Tekniskt stöd Programmets geografi Jämfört med den föregående programperioden har programmets geografi utökats med hela Dalarna län och Orust kommun samt utökning i Akershus fylke. Västernorrlands, Gävleborgs och Örebro län samt Oppland fylke och Oslo kommun ingår som nya s.k. 20-% områden. Genomförandeorganisation Genomförandeorganisationen för Interreg Sverige-Norge programmet är förändrad mot föregående programperiod och detta har delvis inneburit en ny organisation. Programperioden I den förra programperioden fanns fem beslutsgrupper, ett i varje delområde (Åarjelsaemien dajve, Nordens Gröna Bälte, Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete) samt en beslutsgrupp för regionöverskridande projekt (projekt som sträcker sig över minst två delområden). Programmets EU-budget var uppdelad på respektive beslutsgrupp. Beslutsgrupperna fattade beslut om EU-stöd och stöd från de norska statliga IR-midlerna till projekt. Programperioden Delområdena Nordens Gröna Bälte, Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete finns kvar i programmet med sekretariat på både svensk och norsk sida. Delområdet Åarjelsaemien dajve 3 (17)

4 finns inte kvar i detta program utan tillhör numera Nord-programmet. Delområdessekretariaten bereder ansökningar och skriver beslutsförslag m.m. Programmets budget är gemensam för hela programområdet och de tidigare beslutsgrupperna har upphört. För att vidmakthålla ett regionalt inflytande över projektbedömningarna har det istället inrättats regionala prioriterande partnerskap (RPP), ett i varje delområde. Sekretariat till RPP är delområdessekretariaten. RPP bedömer och prioriterar ansökningar samt fattar beslut om de norska statliga IR-midlerna. De fattar inte beslut om EU-stöd. Förvaltande organisation för de norska IR-midlerna är fylkeskommunerna i Sör-Tröndelags fylke, Hedmarks fylke och Östfolds fylke. En styrkommitté har inrättats och dess uppgift är bl.a att fatta beslut om urval av vilka projekt som ska få stöd utifrån underlaget från de tre RPP. Länsstyrelsen Jämtlands län, är som tidigare, förvaltande myndighet (FM) för programmet. Utifrån styrkommitténs beslut om prioritering fattar FM beslut om EU-stöd till projekt. 1.2 Interreg IVA Botnia Atlantica Programmet Botnia-Atlantica-programmets mål är att Botnia-Atlanticaprogrammet ska stärka den östvästliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan för en starkare tillväxt och en hållbar utveckling. Programmet har tre prioriterade områden: 1. Strukturer för samverkan 2. Tillväxt genom samverkan 3. Tekniskt stöd Programmets geografi Interreg IIA och IIIA-programmen för Kvarken MittSkandia är direkta föregångare till Botnia- Atlanticaprogrammet. Den största skillnaden är att området nu är större än tidigare. Programmet omfattar landskapen Mellersta Österbotten, Satakunta och Österbotten i Finland, Västerbottens län, Västernorrlands län och Nordanstigs kommun i Sverige samt Nordlands fylke i Norge. Dessutom medverkar landskapet Södra Österbotten i Finland och de delar av Gävleborgs län i Sverige som inte utgörs av Nordanstig. Jämfört med föregående programperiod är programområdet utvidgat med Nordland norr om Helgeland i Norge, Västernorrland (Örnsköldsviks kommun var tidigare ett så kallat 20% - område) samt Nordanstigs kommun i Gävleborg, i Sverige och Satakunta i Finland. Genomförandeorganisation Botnia-Atlanticaprogrammet handhas av den Förvaltande myndigheten som är placerad på Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå. Programsekretariatet som bland annat ansvarar för handläggning av projektärenden finns på den förvaltande myndigheten i Umeå. 4 (17)

5 Sekretariatet har ett lokalkontor vid Österbottens förbund i Vasa. Den norska delen av projekten handläggas på Nordland fylkeskommune i Bodö. 1.3 Interreg IVA Nord Programmet Programmets vision är att I Nord/Sápmi förverkligas möjligheterna genom gränsregionalt samarbete. Interreg IVA Nords övergripande mål är att förstärka programområdets konkurrenskraft och sammanhållning. Delprogrammet Sápmis övergripande mål är att, med användning av det samiska samhällets alla resurser, utveckla samiskt kultur- och näringsliv utifrån ett ekologiskt och långsiktigt resursutnyttjande. Programmets har fem prioriterade områden: 1. Utveckling av näringslivet 2. Forskning, utveckling och utbildning 3. Regional funktionalitet och identitet 4. Delprogrammet Sápmi gränslös utveckling 5. Tekniskt stöd Programmets geografi Norra Sverige, norra Finland, norra Norge och Sápmi ingår i Interreg IV A Nord Programområdet har utvidgats jämfört med föregående period, både på svensk och finsk sida. I Sverige omfattas hela Norrbottens län och Skellefteå, Sorsele, Malå och Norsjö kommuner i Västerbottens län. Övriga delar av Västerbottens län är stödberättigande som angränsande område. Att Västerbottens län ingår i programmet är nytt för denna programperiod. I Finland omfattas länen Lappland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten. Att Norra Österbotten och Mellersta Österbotten ingår i programområdet är nytt för denna programperiod. I Norge omfattas Finnmarks, Troms och Nordlands fylken. Sápmi delprogram innefattar på svensk sida, utöver de ovan nämnda områden, även Jämtlands län och delar av Dalarnas län (Idre sameby). Västernorrlands län ingår som angränsande område i delprogram Sápmi. På norsk sida ingår i Sapmi område även Nords- och Sörtröndelags fylken samt del av Hedmarks kommun. Det samiska området är nu ett sammanhållet delprogram under Interreg IV A Nord som kallas Sápmi. Det är inte längre uppdelat på flera program som det varit under föregående programperioder, utan det interregprogram som berört samerna kommer att leva vidare och dessutom täcka ett större område. Genomförandeorganisation Länsstyrelsen i Norrbottens län är utsedd till Förvaltningsmyndighet för Interreg IVA Nord. Huvudprogramsekretariatet är placerat på Länsstyrelsen i Norrbotten län med en informationspunkt vid Lapplands förbund i Rovaniemi. Huvudprogramsekretariatet har ansvar för hela programområdet och koordinationen mellan sekretariaten och informationspunkterna. 5 (17)

6 Delprogramsekretariatet för delprogram Sámpi är placerat vid Sametinget i Kiruna. En informationspunkt för Sámpiprogrammet kommer att placeras vid Sametinget i Östersund. Programsekretariat på norsk sida är placerat vid Troms Fylkes kommun. 6 (17)

7 2 Övergripande beskrivning av uppdraget Uppdraget innebär utvärdering av Interregprogrammen Interreg IVA Nord, Interreg IVA Botnia Atlantica och Interreg IVA Sverige Norge. Uppdraget innefattar: utvärdering av genomförandeorganisationen för programmen Interreg IVA Nord, Interreg IVA Botnia Atlantica samt Interreg IVA Sverige Norge. utvärdering av hållbar utveckling för programmet Interreg IVA Sverige Norge Utvärderingen ska omfatta hela programmen, vilket innebär att även de delar av programmen som ligger utanför Sverige ska utvärderas. Syftet med utvärderingen av genomförandeorganisationen är att förbättra genomförandeprocessen av programmet. Syftet med utvärderingen av hållbar utveckling är dels att fördjupa genomförandeorganisationens kunskap om hållbar utveckling, dels att kunna genomföra förbättringar i programmets arbete med hållbar utveckling. Utvärderaren ska för alla ovanstående teman analysera de frågor som preciseras nedan samt komma med rekommendationer till hur programmen kan förbättra sitt arbete inom dessa teman. Uppdraget ska genomföras i linje med kommissionens riktlinjer för utvärdering av strukturfondsprogrammen Kommissionens riktlinjer markerar, jämfört med föregående programperioder, en förskjutning mot mer flexibla, utvärderingsansatser, så kallad on-going evaluation 1. Syftet ska vara att skapa ett kontinuerligt lärande kring programmen genom en löpande återkoppling av erfarenheter från utvärderingen. 1 Working document number 5 7 (17)

8 3 Tema genomförandeorganisationen Uppdraget avser utvärdering av genomförandeorganisationen för de territoriella samarbetsprogrammen Interreg IVA Sverige Norge, Interreg IVA Botnia-Atlantica och Interreg IVA Nord. Det övergripande syftet med utvärderingen av genomförandeorganisationen är att förbättra genomförandeprocessen av programmet i olika avseenden: Hur fungerar arbetsprocessen? Är arbetsprocessen effektiv? Når programmen rätt målgrupper? Är kriterier och indikatorer relevanta och konsistenta? Hur ser projektportföljen ut? Detta uppdrag avser inte utvärdering av resultat och effekter av programmen. Detta hindrar givetvis inte att de tidiga erfarenheter från projektverksamheten som kommer att kunna redovisas under uppdragsperioden ska ingå i underlaget för utvärderingen av genomförandeorganisationen. 3.1 Frågor för utvärdering av genomförandeorganisationen Organisationen för genomförandet av programmen är av strategisk betydelse. En väl fungerande organisation gör att resurserna kan fokuseras på att främja utvecklingen av bra projekt för programområdena. Utvärderingen av genomförandeorganisationen bör utgå från arbetsprocessen. Något förenklat kan arbetsprocessen delas in i följande faser: 1. Information för att nå programmets målgrupper 2. Ansökan om finansiering 3. Beredning av ansökningar 4. Förslag till prioritering 5. Beslut 6. Lägesrapporter och utbetalningar 7. Uppföljning, återföring av resultat, lärande och avslut Fokus i utvärderingen av genomförandeorganisationen läggs på de fem första faserna i arbetsprocessen eftersom det kommer att ta längre tid innan erfarenheter från de senare två faserna finns tillgängliga. Huvudfrågan är att bedöma arbetsprocessens effektivitet och funktionalitet. Utvärderaren ska belysa huruvida den organisatoriska strukturen i programmen och samarbetet mellan olika organ i genomförande- och övervakningssystemet fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. I detta ingår att analysera arbetssätt, roller, organisation, administrativa processer och effektivitet inom genomförande- och övervakningssystemen. Dels ska utvärderaren belysa hur arbetsprocessen och arbetsfördelningen mellan programmens infopunkter, sekretariat och olika noder fungerar, dels hur rådgivning, information, rekvisitionshantering och uppföljning gentemot projekten fungerar. Utvärderaren ska belysa följande frågeställningar: 8 (17)

9 I vilken utsträckning fungerar arbetsfördelning och informationsspridning mellan de olika delarna av genomförandeorganisationen i respektive program effektivt? Vad fungerar bra respektive mindre bra? Hur fungerar rådgivning, information, rekvisitionshantering och uppföljning gentemot projekten? Vad fungerar bra respektive mindre bra? Har rätt processer och/eller aktiviteter prioriterats under den inledande fasen av programmet? Hur har aktiviteterna prioriterats i förhållande till resurserna? Dessa frågeställningar gäller alla sju faser av arbetsprocessen. Dock bör fokus i detta inledande skede av programperioden ligga på de fem första faserna. Nedan specificeras ett antal frågeställningar kopplande till de olika delarna i arbetsprocessen. 3.2 Information för att nå programmens målgrupper Att nå ut till relevanta aktörer och grupperingar är avgörande för att programmen skall bli framgångsrika. Utvärderaren ska belysa följande frågeställningar: I vilken utsträckning och via vilka kanaler har informationen nått ut till relevanta målgrupper? Hur kan detta avläsas i förfrågningar och inflöde av ansökningar? I vilken utsträckning och via vilka kanaler har information nått ut till aktörer utanför myndighetssektorn? I synnerhet bör utvärderaren studera i vilken utsträckning information har nått näringslivets aktörer i programområdena. Hur väl har information om programmet nått ut till de aktörer som befinner sig inom de nya delarna av programmens programområden? 3.3 Ansökan, beredning, prioritering, beslut Är programmens kriterier relevanta och konsistenta? Övervakningskommittéerna har beslutat om de kriterier som ligger till grund för urval av projekt. Programmen omfattar såväl generella som mer specifika kriterier. I utvärderingen ska ingå att granska hur urvalskriterierna inklusive de horisontella kriterierna påverkar olika delar av arbetsprocessen. Utvärderarna ska belysa följande frågeställningar: Vilket stöd ges till ansökare för att uppfylla dessa kriterier i projektens planering och genomförande? Vilken vikt ges dessa kriterier vid prioriteringen mellan ansökningar? Bedöms urvalskriterierna inklusive de horisontella kriterierna likvärdigt vid beslut inom genomförandeorganisationen? Uppfattas kriterierna lika av ansökarna och handläggarna? 9 (17)

10 Är urvalskriterierna inklusive de horisontella kriterierna relevanta? Finns det målkonflikter mellan olika kriterier och hur kan dessa i sådana fall lösas? För Interreg IVA Sverige Norge ska utvärderaren särskilt belysa hur hållbar utveckling säkerställs i ansökningsprocessen. Utvärderaren ska, utöver ovanstående frågeställningar, särskilt belysa följande frågor: Vilken experthjälp beträffande de horisontella kriterierna finns för handläggarna? Hur ofta tillkallas experthjälp och i vilket skede av ansökningsprocessen? Är handläggarnas/beslutsfattarna kompetens inom hållbar utveckling tillräcklig? I vilken utsträckning återfinns horisontella kriterierna genom hela ansökan dvs. även i planerade aktiviteter och inte bara i det avsnitt som handlar om horisontella kriterierna? Vilka handledningar etc. finns för projektsökandena och håller de tillräckligt hög kvalitet beträffande hållbar utveckling/de horisontella kriterierna? Är de horisontella målen tillräckligt preciserade/definierade? För Interreg IVA Botnia Atlantica och Interreg IVA Nord ska utvärderaren särskilt belysa hur det gränsöverskridande mervärdet, säkerställs i ansökningsprocessen. Utvärderaren ska särskilt belysa följande frågor: I vilken utsträckning genomsyras hela ansökningarna dvs. även i de planerade aktiviteterna av den gränsöverskridande dimensionen? Vilka handledningar etc. finns för projektsökandena och håller dessa tillräckligt hög kvalitet beträffande gränsöverskridande mervärde? Är gränsöverskridande mervärde tillräckligt preciserat/definierat? Hur ser projektportföljen ut? Eftersom vi fortfarande befinner oss i programperiodens början kan det vara svårt att göra allt för omfattande slutsatser av huruvida projekten kommer att leda till uppfyllande av programmens mål eller inte. Dock är det av intresse att analysera hur projektportföljen ser ut så här långt. Utvärderaren ska belysa följande frågeställningar: Hur ser projektportföljen ut? Hur relaterar projektportföljens sammansättning till uppsatta mål i programmen? Hur fördelar sig beviljade projekt över de olika insatsområdena? 3.4 Uppföljning, återföring av resultat, lärande och avslut Viktiga verktyg för bedömning av resultaten av satsningarna är programmens indikatorer. Eftersom programperioden fortfarande är i sitt inledande skede kan inte allt för långtgående slutsatser dras av de inrapporterade indikatorerna. Däremot ör det av intresse att belysa indikatorernas relevans för uppföljning av programmens mål. Utvärderaren ska belysa följande frågeställningar: Är indikatorerna relevanta i förhållande till programmens mål? 10 (17)

11 Finns behov av att utveckla och komplettera indikatorerna för att bättre stödja uppnåendet av programmens mål? Innehåller programmen indikatorer som kan tas bort? Ger uppföljningssystemet goda förutsättningar för utvärdering av programmets resultat och effekter? 3.5 Jämförelser mellan programmen Jämförelser mellan programmen ska göras av utvärderaren för samtliga frågor ovan i de fall utvärderaren anser att jämförelser mellan program är relevanta. För respektive program ska utvärderaren ge rekommendationer till förbättringar utifrån gjord utvärdering. Utvärderingarnas analyser och slutsatser ska utgå från ett lärande perspektiv med syfte att förmedla kunskap som kan användas för eventuella förbättringar av programgenomförandet under innevarnade period. Därför ska utredaren särskilt lyfta fram best practice som kan bidra till förbättringar i de övriga programmen. Utvärderaren rekommenderas att ha kontakt med utvärderaren av programgenomförandet för Interreg IVA Öresund Kattegatt Skagerack för erfarenhetsutbyte under utvärderingens gång. 11 (17)

12 4 Tema hållbar utveckling För programmet Interreg IVA Sverige Norge ska hållbar utveckling utvärderas. Utvärderaren ska analysera hur projekten arbetar med hållbar utveckling och i vilken grad projekten bedöms kunna bidra till programmens mål för hållbar utveckling. Syftet med utvärderingen av detta tema är dels att fördjupa genomförandeorganisationens kunskap om hållbar utveckling, dels att kunna genomföra förbättringar i programmets arbete med hållbar utveckling, baserat på utvärderingens resultat. Utvärderaren ska dra slutsatser av det samlade resultatet och ge rekommendationer för fortsatt arbete. Hållbar utveckling inbegriper ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Utvärderaren ska utgå från de dimensioner av hållbar utveckling som tas upp i de horisontella kriterierna jämställdhet, integration och miljöhänsyn. 4.1 Frågor för utvärdering av hållbar utveckling Utvärderaren ska, i samråd med förvaltande myndighet, välja ut ett 50-tal projekt. I urvalet av projekt ska hänsyn tas till programmets insatsområden, typ av projektägare, och projektens klassificering enligt de horisontella kriterierna. Projekt med näringslivsinriktning bör ingå i urvalet av projekt. Utvärderaren ska utvärdera hur de utvalda projekten arbetar med hållbar utveckling. Utvärderaren ska dels belysa vilka eventuella svårigheter projekten har med att integrera hållbar utveckling i sitt arbete och dels lyfta fram goda exempel på projekt som framgångsrikt lyckats integrera hållbar utveckling. Utvärderaren ska särskilt belysa följande frågor: Finns det tillräcklig kunskap i projekten om vad de horisontella kriterierna och hållbar utveckling innebär? I vilken utsträckning är hållbar utveckling/horisontella kriterier en integrerad del av projekten? Vilka är de största svårigheterna med att integrera hållbar utveckling i projektet? På vilket sätt har projekten försökt att överkomma svårigheter med att integrera hållbar utveckling i projekten? Vad bedömer utvärderaren vara effekterna på hållbar utveckling av projekten? 4.2 Jämförelser mellan programmen Jämförelser mellan programmen ska göras av utvärderaren för samtliga frågor ovan i de fall utvärderaren anser att jämförelser mellan program är relevanta. Utvärderaren ge rekommendationer till förbättringar utifrån gjord utvärdering. Utvärderingarnas analyser och slutsatser ska utgå från ett lärande perspektiv med syfte att förmedla kunskap som kan användas för eventuella förbättringar av programgenomförandet under innevarnade period. Därför ska utredaren särskilt lyfta fram best practice som kan bidra till förbättringar i de övriga programmen. 12 (17)

13 5 Genomförande av uppdraget Uppdragstagaren skall ge förslag på hur uppdraget skall utformas och genomföras. Leverantören ska utforma uppdraget med utgångspunkt från de förutsättningar och villkor som anges enligt Nuteks ramavtal. 5.1 Samverkan med Nutek och de Förvaltande myndigheterna under uppdragets gång Under arbetets gång ska uppdragstagaren delta i arbetsgruppsmöten och eventuellt övriga möten på uppdragsgivarens initiativ. Vid dessa möten ska Nutek/arbetsgruppen ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag som kan förbättra uppdragets resultat. Utvärderaren ska föredra utvärderingens resultat vid två möten med Övervakningskommittén för respektive Interreg-program Interreg IVA Sverige Norge, Interreg IVA Botnia-Atlantica och Interreg IVA Nord. Dessa möten ska räknas in i resebudgeten. Anbudsgivaren ska delta vid lärseminrier Anbudet ska innehålla: Bekräftelse från anbudgivaren att samverkan på ovanstående sätt accepteras som arbetssätt 5.2 Skriftlig avrapportering genomförandeorganisationen Resultatet av utvärderingen ska sammanställas skriftligt och redovisas i en slutrapport per Interregprogram som detta avrop omfattar. Nutek och de förvaltande myndigheterna ska ges möjlighet att i god tid lämna synpunkter innan slutrapporterna levereras. Rapporterna ska skrivas i Nuteks rapportmall. Vilka språk rapporterna ska finnas på specificeras nedan under respektive program. Eftersom ÖK-möten för de fyra Interregprogrammen infaller vid olika tidpunkt är tidplanen något olika för de olika programmen Interreg IVA Sverige Norge En första större, preliminär rapport ska lämnas till de utvärderingsansvariga och Övervakningskommitténs referensgrupp den 11 september Efter uppdragsgivarens och referensgruppernas synpunkter på denna ska en reviderad slutversion lämnas senast den 13 november Ytterligare synpunkter kan därefter tillkomma efter Övervakningskommitténs möte under hösten Slutrapporten ska vara slutgiltigt levererad till Nutek senast den 16 januari Rapporten ska finnas på svenska eller norska Interreg IVA Botnia Atlantica En första större, preliminär rapport ska lämnas till de utvärderingsansvariga och Övervakningskommitténs referensgrupp den 11 september Efter uppdragsgivarens och referensgruppernas synpunkter på denna ska en reviderad slutversion lämnas senast den 14 oktober (17)

14 Ytterligare synpunkter kan därefter tillkomma efter Övervakningskommitténs möte under hösten Slutrapporten ska vara slutgiltigt levererad till Nutek senast den 16 januari Rapporten ska finnas på svenska och finska Interreg IVA Nord En första större, preliminär rapport ska lämnas till de utvärderingsansvariga och Övervakningskommittérns referensgrupp den 11 september Efter uppdragsgivarens och referensgruppernas synpunkter på denna ska en reviderad slutversion lämnas senast den 23 oktober. Ytterligare synpunkter kan därefter tillkomma efter Övervakningskommitténs möte under hösten Slutrapporten ska vara slutgiltigt levererad till Nutek senast den 16 januari Rapporten ska finnas på svenska och finska. Anbudet ska innehålla: Bekräftelse på att ovanstående krav accepteras 5.3 Skriftlig avrapportering tema hållbar utveckling Interreg IVA Sverige Norge En första större, preliminär rapport ska lämnas till de utvärderingsansvariga och Övervakningskommitténs referensgrupp den 2 oktober Efter uppdragsgivarens och referensgruppernas synpunkter på denna ska en reviderad slutversion lämnas senast den 13 november Ytterligare synpunkter kan därefter tillkomma efter Övervakningskommitténs möte under hösten Slutrapporten ska vara slutgiltigt levererad till Nutek senast den 16 januari Rapporten ska finnas på svenska eller norska. Anbudet ska innehålla: Bekräftelse på att ovanstående krav accepteras 5.4 Lärseminarier Under utvärderingens gång kommer 1 lärseminarium att genomföras. Syftet med dessa är att ta till vara de erfarenheter som framkommer under utvärderingens gång. Lärseminarierna ska också kunna utgöra en arena för att påverka utvärderingens inriktning. Utvärderaren ska delta vid dessa lärseminarier och där föredra resultat samt diskutera eventuella ändringar i den fortsatta utvärderingens inriktning. Anbudet ska innehålla: Bekräftelse på att ovanstående krav accepteras 5.5 Omfattning och pris Utvärdering av genomförandeorganisationen skall utföras under perioden februari 2009 januari (17)

15 Utvärdering av hållbar utveckling skall utföras under perioden augusti 2009 januari Nuteks bedömning är att uppdraget inte bör överstiga 1050 timmar totalt. Dessa timmar ska fördelas på de olika programmen enligt följande: Interreg IVA Sverige Norge bör inte överstiga 450 timmar. Av dessa timmar bör ca 300 timmar läggas på utvärdering av genomförandeorganisationen och resterande timmar på utvärdering av hållbar utveckling. Interreg IVA Botnia Atlantica bör inte överstiga 300 timmar Interreg IVA Nord bör inte överstiga 300 timmar Leverantören ska inkomma med ett takpris. Priset ska inkludera samtliga kostnader för uppdragets genomförande inklusive översättningskostnader för översättning av slutrapport till finska för programmen Interreg IVA Nord och Interreg IVA Botnia Atlantica. Anbudet ska inkludera en separat beräkning för resor och uppehälle. Det belopp som anges är det högsta som totalt kommer att betalas ut för resor och uppehälle. Kostnaderna för detta ska styrkas i samband med fakturering. 5.6 Krav på leverantören Hos merparten av utvärderingsteamet ska det finnas kompetens inom närings- och regional utvecklingspolitik. Dessa personer ska även svara för merparten av den tid som läggs ned på utvärderingen. Utvärderaren ska kunna utföra intervjuer och enkäter etc. med de finska deltagarna i programmen Interreg IVA Botnia Atlantica och Interreg IVA Nord på finska. I utvärderingsteamet bör det finnas flera personer med dokumenterat goda språkkunskaper i finska. I det fall anbudsgivaren inte har dokumenterat goda språkkunskaper i finska ska anbudsgivaren anlita underleverantör i Finland för att utföra intervjuer, enkäter etc. på finska. Uppdragstagaren bör ha kunskaper i norska. Uppdragstagarna bör ha god kännedom om de ingående ländernas kultur och förvaltning. Uppdragstagarna bör ha erfarenheter av utvärderingar av strukturfondsprogrammen. Anbudet ska innehålla: Redovisning av vilka personer som anbudsgivaren avser att använda i uppdraget En plan som tydliggör hur arbetet kommer att fördelas mellan de olika personerna i utvärderingsteamet Redovisning av eventuella underleverantörer som kommer att anlitas för uppdraget En plan som tydliggör hur arbetet kommer att fördelas mellan anbudsgivaren och eventuell underleverantör Redovisning av vilken kompetens som finns inom utvärderingsteamet och eventuell underleverantör, inom närings- och regional utvecklingspolitik Redovisning av utvärderingsteamets språkkunskaper i finska och norska 15 (17)

16 6 Utvärdering av anbud Avropsförfrågan sker i konkurrens. Utvärderingskriterier som kommer att användas är: Upplägg, genomförande och metod Kompetens och erfarenhet inom området Pris Kvalitet värderas högre än pris 7 Sista dag för att lämna in anbud Avropsanbudet skall inkomma i skriftlig form och vara huvudregistraturen vid Nutek tillhanda senast den 23 januari 2009, Nutek, Box 4044, Stockholm. En elektronisk kopia av anbudet skickas till Avropet ska vara giltigt till och med Anbudet skall vara märkt med texten Anbud, dnr utvärdering Interreg IVA Nord, Sverige Norge, Botnia Atlantica 16 (17)

17 Bilaga 1. För uppdraget relevanta dokument RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/ The New Programming Period Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators. Working Document No.2 October The New Programming Period Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation during the Programming Period. Working Document No.5 April Förordning (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder Sveriges nationella strategi: En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Bilaga till regeringsbeslut den 14 december 2006, dnr N2006/11184/RUT Finlands nationella strukturfondsstrategi: Suomen rakennerahastostrategia Program för Europeiskt Territoriellt Samarbete 1. Interreg IVA Sverige Norge 2. Intererg IVA Botnia Atlantica 3. Interreg IVA Nord Se även: Interreg IVA Öresund Kategatt Skagerack Nuteks webbplats 17 (17)

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Bilaga 8/3/08 Datum 2008-11-05 Dnr ÖKS.3-2008-00081 Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Version 081027 1 (8) 1. Bakgrund Den förvaltande myndigheten (FM) Nutek ska enligt

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål 3.1 Regionens kultur och kulturarv har blivit stärkt och levande 3.1 Stärkt samiskt språk inom den samiska befolkningen 3.2 Förbättrad bevarandestatus

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Nätverksträff inom MILJÖ

Nätverksträff inom MILJÖ Nätverksträff inom MILJÖ Härnösand 2016-10-26 9.30 Fika 10.00 Turism på naturens villkor 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 2014 2020 11.30 Lunch 12.30 Exempel på pågående miljöprojekt 13.00

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Nr 65 Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Stockholm och Helsingfors den 29 juni och 5 juli 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Bakgrund Inför programperioden 2014-2020 väntas regeringarna ge uppdrag kring programskrivning till regionerna. Region Skåne har aviserat

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns Resumé 117/54/07 Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område Föremål för den parallella revisionen var resultaten (utfall/verkningar)

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Uppstartsmöte. Luleå 8. december 2016

Uppstartsmöte. Luleå 8. december 2016 Uppstartsmöte Luleå 8. december 2016 Uppstartsmöte Allmän information alla projekt 1. Programorganisationen 2. Beviljade projekt call 4 3. Beslut om stöd - allmänt 4. www.interregnord.com 5. Rapportering

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Gränslösa möjligheter!

Gränslösa möjligheter! Gränslösa möjligheter! Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-120-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Turistföreningen Gränslauta Att: Örjan Sedin Brogränd 26 B 831 41 Östersund

Läs mer

Gränslösa möjligheter

Gränslösa möjligheter Gränslösa möjligheter INTERREG IVA Nord Årsrapport 2009 Operativt program Mål: Territoriellt samarbete Stödberättigande område: Nord Norddelen av programmet innefattar följande stödberättigande områden.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord 09.00 Presentation 09.15 Kort om programmet 09.45 Hållbar utveckling 10.15 Kaffe/te och smörgås 10.45 Redovisning

Läs mer

Kristinehamns kommuns riktlinjer för EU- och internationellt arbete

Kristinehamns kommuns riktlinjer för EU- och internationellt arbete Reviderade Riktlinjer för Sida EU- och internationellt 1(5) Datum Referens 2009-09-01 07:61-001 C. Kommunledningskontoret, Peter Eskebrink 85836 peter.eskebrink@kristinehamn.se Kommunstyrelsen Kristinehamns

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Vägledning. Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet

Vägledning. Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet 1 (25) Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet 2014-2020 Bakgrund Indikatorer används som en del i att följa upp och utvärdera de insatser som finansieras

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

INTERREG IIIA KVARKEN- MITTSKANDIA MITTSKANDIA INTERREG IIIA MERENKURKKU-MITTSKANDIA

INTERREG IIIA KVARKEN- MITTSKANDIA MITTSKANDIA INTERREG IIIA MERENKURKKU-MITTSKANDIA KVARKEN- 2000-2006 INTERREG IIIA MERENKURKKU- KVARKEN INTERREG IIIA MERENKURKKU- KVARKEN The Interreg Area INTERREG IIIA MERENKURKKU- KVARKEN The Regions Nordland Norrbotten Helgeland Nord Trøndelag Västerbotten

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:92

Regeringens proposition 2006/07:92 Regeringens proposition 2006/07:92 Lag om strukturfondspartnerskap Prop. 2006/07:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson (Näringsdepartementet)

Läs mer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Delområden Nordens Gröna Bälte: Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sör-Tröndelags fylken Inre Skandinavien: Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden ESI-fonderna Fondöverskridande samverkan 2014-2020

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER S30441-69-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Urban Karlsson Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 651

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö=

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö= i åëëíóêéäëéå g ãíä~åçëä å ^îçéäåáåöéåñ êe äää~ê ríîéåâäáåö Främja kvinnors företagande 2007-2009 Länsstyrelsen i Jämtlands län inbjuder härmed Er att ansöka om medel inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland DAGORDNING 2014-10-28 1 (2) Fredag 7 november 2014 Tid TELEFONMÖTE Anslut dig till mötet genom att ringa 08-99 92 12 Möteskod/inloggning: 504 895, ordfkod:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3828-13

DIARIENUMMER 304-3828-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-3828-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Suzan Stenberg, MSSP Box 3123 831 03 Östersund

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER S30441-8-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands idrottsförbund Att: Per Dalebjer Box 10 651 02 Karlstad Projekt: Världens

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013

Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Territoriellt samarbetsprogram Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 CCI:2007CB163PO026 Kommunikationsplan 1 (15) 1. UTGÅNGSPUNKT... 4 2. SYFTE OCH MÅL FÖR KOMMUNIKATIONSINSATSERNA... 4 3.

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Har vi en vision för landsbygden? Vad är en attraktiv och god Natur och miljö Trygghet

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-43-11

DIARIENUMMER N30441-43-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-06-14 DIARIENUMMER N30441-43-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Birka Folkhögskola Att: Annkristin Holmberg Birkavägen 25 836 95 Ås Projekt:

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer