RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo"

Transkript

1 Stadsstyrelsen: bilaga 1 1 (7) RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo En del av programmet genomförs som normalt linjeledarskap och verksamhetsutveckling, en del i projektform Huvudelementen i programmet 1. Hållbar finansieringsbalans 2. Balanseringsåtgärder 2.1. Justering av avgifter och taxor 2.2. Inkomstbas och skattenivå 2.3. Servicenivå och serviceutbud 2.4. Ledarskap och personalstyrning 3. Förbättrad produktivitet 3.1. Tjänsteförsörjning 3.2. Effektiverad användning av lokaler och lokalinvesteringar 3.3. Utveckling av verksamheten och tjänsteproduktionen 3.4. Styrning av koncernsamfunden 3.5. Ökad exploatering RIKTLINJER FÖR HUVUDELEMENTEN 1. Hållbar finansieringsbalans Målet för årsbidraget är 180 miljoner euro Enligt beräkningarna är årsbidraget 150 miljoner euro år 2016 och 180 miljoner euro år 2020.

2 2 (7) I målet för årsbidraget beaktas att avskrivningarna ökar. (avskrivningarna är 150 miljoner euro år 2020) Stadens investeringstak (nettoinvesteringar, exkl. metron) från år 2016 till 2020 är 180 miljoner euro I investeringsplaneringen ingår investeringar som görs av bolag och hyresprojekt. Beslut om dem fattas som del av investeringsplaneringen. En långsiktig investeringsplan granskas i samband med beredningen av ramanvisningen och budgetramen. Målet för stadens lånestock är högst euro per invånare Målet för koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) är högst euro per invånare Produktiviteten och finansieringsbalansen förbättras med i snitt 2,4 % (ca 33 miljoner euro) årligen under perioden En hållbar finansieringsbalans bestäms som en kombination av de centrala nyckeltalen i ekonomin. Förutsättningen för att nyckeltalen för årsbidraget och lånestocken ska kunna realiseras är att produktiviteten och finansieringsbalansen förbättras med 2,4 % årligen samt att investeringarna dimensioneras enligt lånetaket. Målet för årsbidraget har ställts så att årsbidraget räcker till för att finansiera nettomängden ersättningsinvesteringar i baskommunen samt i viss mån för nyinvesteringar. Baskommunens årliga avskrivningar, med vilka ersättningsinvesteringarna ska finansieras, kommer att öka från 114 miljoner euro i år till 150 miljoner euro år Målet för årsbidraget är svårt att nå eftersom hyrorna för lokaler som byggts i bolagsform också innefattar avskrivningsandelen. Investeringstaket för investeringar och motsvarande långfristiga ansvarsförbindelser ska bromsa upp stadens skuldsättning. Taket tvingar också staden att kritiskt bedöma projekten i investeringsprogrammet samt deras innehåll. Investeringstaket har bestämts så att investeringar som beror på befolkningsökningen och stadsutvecklingen samt reparationer även i fortsättningen kan genomföras på en god nivå. Stadens och koncernens lånestock ökar årligen som följd av det omfattande investeringsprogrammet. Genom de balanserande åtgärderna säkerställs att baskommunens lånestock uppgår till högst euro per invånare. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM, vilkas lånekostnader på lång sikt täcks med internt tillförda medel i form av hyres och avgiftsintäkter) ökar i och med Västmetron, projektet Esbo sjukhus samt övriga bolagiserade projekt till högst euro per invånare. 2. Balanseringsåtgärder 2.1. Justering av avgifter och taxor Avgiftsfinansieringen ökar som del av inkomstbasen. Taxor och avgifter justeras år 2014 i enlighet med sektorernas planer och beslut och nivån på dem utvärderas och jämförs systematiskt i fortsättningen.

3 3 (7) Faktureringens täckning och inkasseringen effektiveras. Betalningssätten utvecklas i kostnadseffektivare riktning. Små klientavgifter borde betalas med bl.a. elektronisk plånbok eller via webben. Lagstadgade serviceavgifter och taxor uppbärs också i fortsättningen enligt normens övre gräns, efterskänkning och nedsättning samt inkomstnivå och förmögenhetsställning beaktas Staden driver höjning av nationella avgiftstak, t.ex. vårdhem för äldre. Avgifterna för ickelagstadgade tjänster bestäms utifrån produktionskostnaderna och nivån i Helsingforsregionen. Priserna för stadens interna tjänster bedöms i förhållande till marknaden och kvaliteten. Avgifternas totalekonomiska fördelaktighet utreds. Staden utreder vilka avgiftsfria tjänster som kan ändras till avgiftsbelagda. Avgifterna ska grunda sig på en kalkyl av alla kostnader för tjänsten, faktureringen och indrivningen m.m Inkomstbas och skattenivå Stadens konkurrenskraft som etableringsort för företag utvecklas aktivt. Staden främjar existerande och nygrundade företags utveckling, tillväxt och förankring i Esbo Staden skapar bättre kontakt mellan finansiärer och placerare samt möjligheter till nya finansieringskanaler och modeller. Större mångfald i näringslivet (industriarbetsplatser, cleantech). Målet är en höjning av sysselsättningsgraden. Intäkts och kostnadseffekten av en ökning av sysselsättningsgraden med 1 procentenhet utreds. Staden utvecklas som en god boningsort. Staden skapar mångsidiga boendemöjligheter intill goda kollektivtrafikförbindelser och kostnadseffektiva tjänster av god kvalitet. Antalet invånare ökar med ca årligen. En hållbar befolkningsökning i staden ligger på ca invånare. Beskattningsnivån är fortsättningsvis moderat i jämförelse med Helsingforsregionen utan att finansieringsbalansen äventyras Servicenivå och serviceutbud Servicenivån justeras i enlighet med besluten i statens strukturpolitiska program. En ekonomiskt hållbar servicenivå definieras i samverkan mellan de sex största städerna.

4 4 (7) Egen aktivitet och eget ansvar bland invånarna stöds men de som behöver stöd tar staden hand om. Basservicen prioriteras och likaså förebyggande tidigt ingripande. Vid förnyelser söks också nationella lösningar i samverkan mellan de sex största städerna 2.4. Ledarskap och personalstyrning Styrningen av personalanvändningen effektiveras. Förfarandet med besättningstillstånd fortsätter och reglerna preciseras. Målet är att staden inte ökar det totala antalet anställda år Med projektet Ledarskapet i Esbo (ESJO) förbättras ledarskap och produktivitet. Ett personalavtal ingås med huvudavtalsorganisationerna. Produktiviteten förbättras genom andan i "Tillsammans skapar vi Berättelsen om Esbo". Befrämjande av arbetshälsan och gott ledarskap minskar frånvaron i arbetet. Förnyade arbetsmiljöer främjar produktiviteten. Ett gott ledarskap och främjande av personalens arbetshälsa ökar produktiviteten 3. Produktivitetsåtgärder 3.1. Tjänsteförsörjning Vid tjänsteförsörjningen används kostnadseffektiva produktionssätt. En plan upprättas för tjänsteförsörjningen: Vad ska staden själv producera, vad ska köpas in och vilka tjänster skapar vi förutsättningar för att produceras på annat sätt. Utbudet av etjänster utökas. Förebyggande verksamhet betonas. Kostnadseffektivitet söks genom att användningen av servicesedeln utvidgas Tjänster produceras i större utsträckning än tidigare i samarbete med aktörer från tredje sektorn. Omläggningen av servicenätet fortsätter i enlighet med Målbild 2020 för tjänsteförsörjningen och servicenätet. Lokala tjänster utvecklas med beaktande av rättvis områdesfördelning En plan för Målbild 2020 för tjänsteförsörjningen och servicenätet upprättas. Den innehåller principerna för tjänsteförsörjningen och utvecklingen av servicenätet. Detta konstaterades under förra fullmäktigeperioden, men för att man ska nå eller röra i sig riktning mot målet krävs fortsatt arbete enligt målbilden. Staden väljer ut och koncentrerar sig på att genomföra centrala objekt eller frågor som förbättrar produktiviteten.

5 5 (7) Serviceutbudet centraliseras och koncentreras till stadscentrumen som nås av goda kollektivförbindelser Tjänsterna erbjuds lokalt, i storområdena, i hela staden eller i regionen. Centraliseringsgraden beror på verksamhetens volym och behovet av specialkompetens. Serviceutbudet centraliseras och koncentreras till stadscentrumen. De centraliserade tjänsterna är tillgängliga i ett eller flera stadscentrum. Samtidigt avyttras små och sårbara verksamhetsställen. Stadscentrumen är olika och kan profilera sig också i tjänsteutbudet. Stadscentrumen kompletterar varandra och bildar tillsammans en fungerande och effektiv servicehelhet Effektivare användning av lokaler och lokalinvesteringar Lokalkostnaderna per invånare minskar med en procent per år från läget En procent innebär ca 1,4 miljoner euro på årsnivå. Kostnadsnivån sjunker med ca 10 miljoner euro till Chefen för verksamhetsstället ansvarar för att lokalerna har rätt användningsgrad. Utvärdering av lokalanvändning och behov utförs vid ändringar och regelbundet. Ett uppföljningssystem skapas för att följa upp den verkliga användningen av lokalen. Samanvändning av lokalerna främjas och spelregler för det utarbetas. Spelregler utarbetas också för upplåtelse av lokaler åt utomstående. Byggnadsprojekten växer inte efter behovsutredningen. Lokalbehovet och funktionerna som anges i behovsutredningen och projektplanen måste hållas oförändrade. Projektplaneringsprocessen och lokalanskaffningsprocessen utvecklas fortfarande, målet är också att påskynda processen. Behovsutredningarnas kvalitet förbättras. Kriterier upprättas för att definiera behoven och innehållet i behovsutredningen. Staden fastslår pristak för investeringarna. Uppföljningen av enskilda objekt utvecklas. Baskvalitet i byggandet tryggar smidighet i vardagen. Vid ändringar i servicenätet och i enskilda lokalprojekt beaktas den totalekonomiska fördelaktigheten. I samband med beredningen av investeringsprogrammet utvärderas vilka av de valda projekten som är viktiga för stadsbilden. Standarer utarbetas för lokalernas storlek och kvalitet samt för möblernas kvalitet. Principer för tillfälliga, ersättande lokaler upprättas. Energieffektiviteten ökar till år 2020 genom bättre byggande och effektiverad användning av lokaler. Energieffektiviteten får ett målvärde Staden fäster vikt vid inneluftens kvalitet och byggnadernas skick Materialeffektiviteten förbättras och kostnaderna för avfallhantering minskar genom ökad sortering och återvinning

6 6 (7) Onödiga lokaler avyttras. Lokaler som blir tomma utvärderas ur markanvändningssynvinkel Utveckling av verksamheten och tjänsteproduktionen En fungerande vardag. Utgångspunkten för verksamhetsutvecklingen är en välfungerande vardag för invånare, kunder och personal. Kunderna görs delaktiga i utvecklingen av tjänsteproduktionen. Bättre och kostnadseffektivare tjänster och förvaltning med hjälp av IKT Esbo deltar aktivt i utvecklingen av den offentliga förvaltningens (speciellt städernas) informations och kommunikationsteknologi. Esbo utnyttjar de bästa IKTaktörerna och främjar med hjälp av aktivt samarbete utvecklingen av industrins och serviceproducenternas konkurrenskraft. Fortlöpande förbättring av den egna verksamheten. Fortlöpande utveckling av den egna verksamheten bygger på snabbare och effektiverade processer. Bättre utnyttjande av existerande resurser (lokaler, anläggningar och kunskap). Mera tjänster och högre kvalitet på tjänsterna med samma resurser bl.a. genom förbättrade processer. Utgångspunkten för produktiviteten är bättre tjänster, processer och metoder så att man med existerande eller åtstramade resurser kan producera mera än tidigare med bibehållande av kvaliteten. Sektoröverskridande processer effektiveras. Utvecklingen av IKT fortsätter. IKTverksamhetsmodellen tas i bruk. Upphandlings och beställningsprocesserna görs elektroniska och instruktioner utarbetas för dem så att andelen elektronisk upphandling och beställning ökar, vilket medför att produktiviteten ökar. Kunskapsbasen för köp av tjänster och ledning utvecklas. Ägarbeställarutförarrollerna utvärderas och avtalas och de interna tjänsternas processer och produktivitet förbättras 3.4. Styrning av koncernsamfunden Med hjälp av koncernstyrning ökar produktiviteten i koncernsamfunden.

7 7 (7) Minst samma produktivitetsmål ställs för samfunden som för baskommunen. Produktivitetsutvecklingen utvärderas, stöds och styrs aktivt. Nivån på understöden till samfunden utvärderas och justeras. Stadens interna roller och processer för koncernstyrning förtydligas. Koncernstrukturen koncentreras och effektiveras. Esbo stads ägarpolitik och koncernanvisningar förnyas. De fungerar som principer och riktlinjer för hur stadens verksamhet ska organiseras via en koncern. Stadens ägande och medlemskap utvärderas. Syftet med ägandet och medlemskapen är att Berättelsen om Esbo och de kärnuppgifter samfunden tilldelats ska genomföras högklassigt och effektivt. Koncernstrukturen och koncernverksamheter koncentreras och effektiveras. Det kan ske genom fusioner, fissioner, omorganisering av verksamheter, utvidgad användning av stadens interna och koncernens gemensamma tjänster. De förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas samarbete i ägarstyrningen samt samarbetet med koncernsamfundens styrelsemedlemmar förstärks. Proaktiviteten i koncernstyrningen och beredningen av samfundens ärenden stärks Ökad exploatering Stadsstrukturen koncentreras. Kostnadseffektiva tomter planläggs för bostadsproduktion i närheten av färdigt utbyggd kommunalteknik, trafikinfrastuktur och existerande tjänster särskilt på mark som är i stadens ägo. Objekten i planläggningsprogrammet prioriteras så att intäkterna från de planlagda objekten och områdena åtminstone täcker kostnaderna för gator och kommunalteknik. En totalekonomisk granskning av planläggningen görs, i ett vidare än infrastrukturellt perspektiv. Processerna kring planläggning och byggande snabbas upp så att projekten fullföljs och nyttan av dem realiseras fortare. Processen planläggningbyggnadslovbyggande blir snabbare. Planläggning för bolag med många planerade arbetstillfällen prioriteras, snabbare handläggning. Möjligheten att öka utarrendering av tomter utreds. Avkastningspotentialen i planläggningen och markanvändningen utnyttjas. Markpolitiken aktiveras.

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Helsingfors

Läs mer

187 FASTIGHETSCENTRALEN

187 FASTIGHETSCENTRALEN 187 FASTIGHETSCENTRALEN 188 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Revisionsnämnden 18.4.2012 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Tav 100 år Omslag Helsingfors stadsmuseum Helsingfors stad Telefon (09) 310 1613 revisionskontoret tarkastusvirasto@hel.fi Internet www.hel.fi/tav

Läs mer

VANDAS BALANSERADE STRATEGI

VANDAS BALANSERADE STRATEGI VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö

Läs mer

FINANSMINISTERIET Bilaga 4 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ÅSTADKOMMANDE AV STATENS VARAKTIGA OMKOSTNADSBESPARINGAR OCH AV OMKOSTNADSBESPARINGAR ÅR 2010

FINANSMINISTERIET Bilaga 4 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ÅSTADKOMMANDE AV STATENS VARAKTIGA OMKOSTNADSBESPARINGAR OCH AV OMKOSTNADSBESPARINGAR ÅR 2010 FINANSMINISTERIET Bilaga 4 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ÅSTADKOMMANDE AV STATENS VARAKTIGA OMKOSTNADSBESPARINGAR OCH AV OMKOSTNADSBESPARINGAR ÅR 2010 Staten har under de senaste åren utvecklat gemensamma

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

Pedersöre inför år 2014

Pedersöre inför år 2014 1(112) Pedersöre inför år 2014 Pedersöre kommuns budget för år 2014 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunerna ur ett nationellt

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012 Grankulla stads revisionsnämnd Utvärderingsberättelse för år 2012 STF 10.6.2013 Innehåll 1 Ordförandens översikt 2 2 Revisionsnämndens uppgifter och sammansättning 2 3 Extern revision 3 4 Grankulla stads

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 LARSMO KOMMUN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 sid. Inledning 1 Driftshushållning 14 Centralvalnämnden 15 Revisionsnämnden 16 Kommunstyrelsen 17 Nämnden för barnomsorg och bildning 31 Miljönämnden

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer