SYSTEMSKISS. Detektion och felisolering i förbränningsmotor Philip Nilsson. Version 1.0. Status. TSRT10 Reglerteknisk projektkurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYSTEMSKISS. Detektion och felisolering i förbränningsmotor Philip Nilsson. Version 1.0. Status. TSRT10 Reglerteknisk projektkurs"

Transkript

1 SYSTEMSKISS Philip Nilsson Version 1.0 Status Granskad BoL Godkänd

2 PROJEKTIDENTITET HT2015, Detektion och felisolering i förbränningsmotorer Linköpings Universitet, Institutionen för systemteknik Namn Ansvar Telefon E-post Bohan Liang Projektledare (PL) Markus Vilhelmsson Testansvarig (TA) Max Karjalainen Designansvarig (DA) Minh Le Tran Dokumentansvarig (DOC) Philip Nilsson Mjukvaruansvarig (MA) Erik Carlsson Dataansvarig (DA) E-postlista för hela gruppen: Hemsida: Kund: Volvo Car Sverige AB, GÖTEBORG, Växel Kontaktperson hos kund: Mikael Krizmanik, Kursansvarig: Daniel Axehill, B-huset 2A:581, , Handledare: Daniel Jung, ,

3 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Översikt av systemet Modellering Modellering av motorn Validering av modell Simulering av fel Diagnos Detektion Isolering och rangordning Test Analys Analys av detekterbarhet och isolerbarhet givet modellen Analys av diagnosprestanda med avseende på extra sensorer Val av arbetspunkter Analys av falsklarmssannolikhet Analys av teststorheter Analys av modellnoggrannhet Analys av systemets realtidsprestanda Referenser... 11

4 Dokumenthistorik Version Datum Utförda förändringar Utförda av Granskad v Första utkast BoL, PhN v Andra utkast BoL, PhN v Tredje utkast BoL, PhN v Första versionen BoL, PhN BoL

5 1 Inledning Detta dokument kommer att ge en överblick över hur det diagnossystem som kommer tas fram i projektet ska se ut. Även de analyser och den dokumentation av metodiken som använts för att ta fram diagnossystemet beskrivs i detta dokument. Projektets fokus ligger på modellbaserad diagnos, dess tillämpning på en modern förbränningsmotor samt analys av diagnossystemet. Analyserna ska bland annat göras ur detekterbarhets och isolerbarhetsperspektiv. 2 Bakgrund Feldetekterings- och felisoleringsalgoritmer övervakar komponenter och delsystem för att larma då komponenter felar eller inte längre uppfyller sin funktion. I personbilar är motordiagnostikalgoritmer en central och viktig del av styrsystemets funktionalitet och algoritmerna körs typiskt i realtid under normal drift av fordonet. Diagnosfunktionaliteten kan vara riktad mot On-Board Diagnostics (OBD)- lagstiftning som krävs för certifiering av fordon, eller användas som information till verkstadstekniker för att effektivisera felsökning. En enkel beskrivning av ett diagnossystem är att ett antal, så kallade teststorheter, är implementerade som detekterar olika fel. I en ideal situation har man en teststorhet för varje typ av fel och då blir felutpekningen trivial, eftersom varje larm direkt pekar ut en specifik komponent. I ett komplext system som en modern förbränningsmotor i en personbil, är det inte realistiskt med en sådan ideal situation. Detta beror delvis på att det skulle krävas en stor mängd sensorer, något som inte är ekonomiskt eller tekniskt möjligt idag. Dessutom, i en motor är delsystemen ihopkopplade på så sätt att en förändring i en komponent kommer påverka hela systemet vilket gör att ett fel på ett ställe manifesterar sig även i andra delar av motorn och ett fel kan leda till larm i flera teststorheter. Exempelvis är insug och avgas-sidorna ihopkopplade via turbo och kompressor och ett läckage av luft kan leda till onormala luftflöden på flera positioner vilket kan ge upphov till larm och samtidigt oväntade tryck vilket också kan ge larm. Att systemet dessutom är dynamiskt, det vill säga det tar en viss tid innan fel börjar påverka systemet, bidrar med ytterligare komplexitet. Fel kan också uppenbara sig under speciella driftsförhållanden för att senare inte visa sig under andra driftsförhållanden. Det kan också vara fel som försvinner efter en tid, till exempel en kloggning som sedan släpper. Dessa fel kallas för intermittenta fel och kan vara svåra att återskapa och därmed åtgärda. 3 Översikt av systemet Systemet kommer att bestå av två större delar som här kommer att beskrivas i korthet. Den första delen är den modell som kommer att användas för att modellera det nominella beteendet samt felmoder hos förbränningsmotorn. Den andra delen är själva diagnossystemet, vars uppgift det är att så långt som möjligt peka ut vad som faktiskt är fel i motorn. Figur 1: översikt av systemet visar en översikt av systemet där kopplingen mellan motormodell, motor och diagnossystem syns. Motor Sensordata Filter Styrsignal Diagnossystem Motormodell Modell output Figur 1: översikt av systemet

6 För att kunna fastställa huruvida det är fel på motorn eller inte behövs redundans. Redundansen ges av att kombinera modellerade med uppmätta värden. Detta gör det möjligt att konstruera teststorheter som reagerar på olika uppsättningar av fel. Vidare kommer diagnossystemet isolera vilka fel det är som möjligen kan orsaka det uppmätta beteendet. Slutligen rangordnas de möjliga diagnoserna efter vilken feluppsättning som mest sannolikt orsakar beteendet. 4 Modellering En grundförutsättning för diagnossystemet är att en modell av den aktuella motorn utvecklas. Den slutgiltiga modellen ska simulera motorn och producera relevant simuleringsdata för vidarebehandling av diagnosalgoritmerna. 4.1 Modellering av motorn Modelleringen av motorn sker komponentvis. Figur 2 nedan visar en principskiss på modellen med samtliga ingående komponenter. Pressure sensor Intake manifold Cylinders Exhaust manifold Turbine Throttle control Intake throttle Intercooler Compressor Position sensor Pressure, temperature sensor Figur 2: flödesschema som visar relationer mellan delkomponenterna i motorn Vid projektets start hade en modell av motorn framtagits av Fordonsystem, ISY. Parametrisering av samtliga delkomponenter, som beskrivs av block i ovanstående figur, ska kontrolleras mot dimensioner och egenskaper som motsvarar den fysiska motorn. 4.2 Validering av modell Innan validering av modellen sker ska mätdata från ett urval av den tillhandahållna motormappen väljas ut. Arbetspunkterna väljs så att motorns egenskaper fångas på ett sätt som är representativt för hur den används i verkligheten. Modellen ska sedan valideras mot tillgängliga mätdata genom simulering. Detta utförs först komponentvis och för hela motormodellen. Valideringen sker huvudsakligen på två olika sätt. Komponenterna valideras dels genom att jämföra de modellerade värdena mot uppmätta statiska värden. Detta ger information om modellens validitet i statiska arbetspunkter. Vidare sker valideringen genom att jämföra modellens och den faktiska motorns beteende under dynamiska förlopp, exempelvis då motorn rör sig mellan olika arbetspunkter. Denna validering ger information om huruvida modellen klarar av att beskriva de dynamiska förlopp som exempelvis kan vara förknippade med svagt detekterbara fel. En stor del av den statiska valideringen är redan gjord genom att jämföra en uppmätt motormapp med simulerade värden. På grund av detta kommer främst de delar av modellen som inte är tillräckligt bra för att utnyttjas till diagnos att modelleras om och valideras på nytt. 4.3 Simulering av fel Eftersom alla de fel som kan inträffa i ett verkligt scenario inte kommer att kunna testas i laborationsmiljö krävs även möjligheten att simulera motorns beteende vid inträffade fel. Exempel på fel som eventuellt inte kommer vara möjliga att införa på den fysiska motorn är hål i de olika komponenterna. För att testa den här typen av fel behövs således en motormodell som klarar av att simulera scenarion där det är fel på motorn. Detta innebär att felens påverkan i form av extra dynamik behöver introduceras i den ursprungliga modellen. MAF sensor

7 För att introducera den extra dynamiken läggs felmodeller som beskriver motorns beteende då fel inträffar till i modellen. Dessa felmodeller kan sedan användas för att simulera felbeteende hos motorn. 5 Diagnos Diagnossystemet kan delas upp i två delar: Detektion och isolering. Detektionssteget i diagnosen går ut på att detektera fel, i isoleringssteget ska sedan de möjliga orsakerna till felet pekas ut i form av diagnoser. Slutligen kommer diagnoserna rangordnas efter vilken diagnos som med högst sannolikhet stämmer. En översikt av diagnossystemet visas i Figur 3 nedan. Diagnossystem Motor och motormodell Filtrerad sensordata Modell outout Generera residualer Residualer Utvärdering av residualer och tröskling Larm Felisolering och rangordning Diagnosbeslut Figur 3: diagnosdelens principskiss 5.1 Detektion Detektion utgör de två första blocken inuti diagnossystemet i Figur 3. För att detektera de olika fel som finns krävs först och främst att de modellekvationer som ingår i motormodellen sammanställs. Sensordata från den fysiska motorn ska vid behov förbehandlas före användning. De felen som är av värde att detekteras presenteras i Tabell 1 nedan: Fel Beskrivning f paf Ökat tryckfall över luftfiltret som simulerar en strypning av luftflödet i luftfiltret. fw af Luftläckage genom ett hål med variabel diameter efter MAF-sensor och före kompressorn. fw th Luftläckage genom ett hål med variabel diameter efter gasspjället i insugsröret. fw ic, fw c fc vol Luftläckage genom ett hål med variabel diameter efter kompressorn och före gasspjället. Insugsventilens ställdon har fastnat vid godtycklig position (volymetrisk effektivitet som funktion av position). f wt Ökad friktion i turbinen. fx th Gasspjällslägets position mäts felaktigt. fy waf Mätningsfel av luftmassflöde.

8 fy pim Fel i sensorn för tryck i insugningsröret fy pic Laddtrycksensor, mätfel (turbo) fy tic Laddtemperatursensor, mätfel (turbo) Tabell 1: olika fel som kan uppstå i motorn Ett fel detekteras genom att en teststorhet konstrueras. En teststorhet kan bland annat skapas baserat på följande metoder: Prediktionsfel Konstruktion av residualer via konsistensrelationer eller observatör Likelihoodfunktioner Parameterskattning För varje fel ska tillämpning av ovanstående metoder analyseras och slutgiltiga valet motiveras. För att genera larm från teststorheter behövs trösklar. Trösklar designas så att icke normalt beteende hos teststorheten fångas och avvägning mellan falsklarm och missad detektion når den önskade nivån. Trösklar kan även vara adaptiva och variera i storlek så att falsklarmsannolikheten är detsamma över olika arbetspunkter. Ett exempel på en metod som kan användas för tröskling är Cumulative SUM (CUSUM). 5.2 Isolering och rangordning För att kunna peka ut vilket eller vilka fel som kan orsaka ett visst beteende krävs i det ideala fallet att man för varje fel har minst en sensor som övervakar felet. I det här projektet och även i praktiken kommer detta inte vara möjligt då en förbränningsmotor är ett så pass komplext system och fler sensorer är inte ekonomiskt optimal. Istället kan man dra slutsatser om vilken diagnos som är möjlig genom att utnyttja att de olika felen påverkar olika teststorheter. Denna information kan sedan sammanställas i en isolerbarhetsmatris för att visa vilka fel som kan isoleras. Vidare kan en beslutsstruktur tas fram, ur vilken en diagnos kan tas fram beroende av vilka teststorheter som har larmat. I det fall att det inte går att isolera vilket fel det är som orsakar motorns felbeteende ska de möjliga diagnoserna rankas. Detta skulle i någon mån kunna åstadkommas genom att räkna antalet teststorheter som larmar för de olika diagnoserna. Har man två diagnoser, så kommer man i vissa fall kunna säga att den diagnos som har sin grund i att flest teststorheter larmar är mer sannolik än den andra. Det finns dock stora begränsningar med denna metod, då den indirekt utnyttjar det faktum att vissa teststorheter ännu inte har larmat. En metod som i praktiken skulle vara mycket användbar är att bygga en databas över de fel som uppkommer. I databasen loggas sedan vilka fel som är vanligast och utifrån detta kan man på en verkstad börja med att undersöka det fel som är mest frekvent förekommande. Felens sannolikhet kan då skattas från historisk data och sannolikhetbaserad diagnos tillämpas. Ett annat försök för rangordning som är värt att undersökas är att man succesivt ökar den tillåtna falsklarmsannolikheten genom att justera tröskeln. De felen som efter justeringen orsakar förändringar i beslutsstrukturen rankas därefter.

9 5.3 Test Diagnossystemet testas genom att felen injiceras i den fysiska motorn. Felen som inte går att injicera fysiskt ska införas i simuleringsmiljö. Även systemets realtidsegenskaper ska testas och analyseras med avseende på exempelvis beräkningstyngd och detektionshastighet. Generellt kan sägas att alla de fel som har med feluppmätt sensordata att göra går att införa i den fysiska motorn via Volvos styrsystem INCA. De fel som inte kommer att kunna testas experimentellt är framförallt den typ av fel som kräver fysiska ingrepp på motorn. Exempel på detta är läckage som skulle kunna åstadkommas av hål orsakade av korrosion. Denna typ av hål vet man dessutom på förhand inte hur de ser ut, vilket gör att det skulle vara svårt att införa dessa även om motorn kunde modifieras fritt. 6 Analys Alla separata delar av diagnossystemet ska analyseras för att kunna utvärdera huruvida de kunde göras bättre. Vidare ska den metodik som ligger bakom framtagandet av diagnossystemet dokumenteras och analyseras. Dessa analyser ska kunna ligga till grund för vidareutveckling av diagnossystem. 6.1 Analys av detekterbarhet och isolerbarhet givet modellen Den detekterbarhet som uppnås kommer att bero på hur de olika felen syns i de modellekvationer som motormodellen består av. Detekterbarheten för de olika felen ska således dokumenteras och en analys ska göras som ska förklara vad som skulle krävas för att utöka systemets detekterbarhet. Analysen ska även inkludera resonemang vad gäller huruvida de olika felen är svagt respektive starkt detekterbara samt ifall att diagnosprestandan hos systemet skulle kunna höjas ifall fler fel var starkt detekterbara. Det arbete som leder fram till den isolerbarhetsmatris som ligger till grund för beslutsstrukturen i diagnossystemet ska sammanställas i en analys. Syftet med denna är att visa hur den resulterande isolerbarhetsprestandan uppnåtts. Vidare ska analysen förklara hur man, om möjligt, kan uppnå bättre isolerbarhetsprestanda. 6.2 Analys av diagnosprestanda med avseende på extra sensorer Det är möjligheterna att skapa teststorhet som avgör detekterbarheten av felen och dessa möjligheter ska motiveras i samband med icke-detekterbara fel. Om ett fel ej kan detekteras utförs en analys om möjligheten att installera extra sensorer. 6.3 Val av arbetspunkter De arbetspunkter som används för att utföra tester av diagnossystemet ska väljas för att representera motorn under typiska arbetsförhållanden med avseende på last och varvtal. Arbetspunkter väljs först och främst för att validera den felfria modellen av motorn. Fel injiceringarna sker också under de valda arbetspunkterna. En analys som motiverar de valda arbetspunkterna ska göras, för att säkerställa ett så bra urval som möjligt. 6.4 Analys av falsklarmssannolikhet Eftersom falsklarm är högst oönskade i den här applikationen så kommer den uppnådda falsklarmssannolikheten att utvärderas. De värden som valts på trösklarna för de olika testerna kommer att spegla en avvägning mellan falsklarmssannolikhet och missad detektion. Analysen av falslarmssannolikhet ska alltså utvärdera huruvida den uppnådda falsklarmssannolikheten är tillräcklig. Vidare ska, om möjligt, vidareutveckling föreslås för att förbättra förhållandet mellan falsklarm och missad detektion.

10 6.5 Analys av teststorheter De teststorheter som tas fram ska analyseras med avseende på den metod som använts. Syftet är att ta reda på vilken prestanda de olika teststorheterna har, det vill säga vilka som är mest tillförlitliga och användbara för diagnos. Ett exempel på en praktiskt användbar metod för att utvärdera prestandan hos teststorheter är styrkefunktioner. 6.6 Analys av modellnoggrannhet Modellnoggrannhet analyseras i samband med modellvalideringarna. Vid validering av varje delmodell ska delmodellens exakthet analyseras och dess användbarhet ur en diagnostisk synvinkel analyseras. Om en delmodell inte kan uppnå önskad kvalité för diagnostikens ändamål ska fortsatt användning motiveras. Möjligtvis kan modellen användas enbart inom en delmängd av valda arbetspunkter där modellens noggrannhet är god. 6.7 Analys av systemets realtidsprestanda Diagnossystemets reaktionstid kan variera beroende på olika typer av fel. Det är därför värdefullt att analysera systemets realtidsprestanda för att undersöka huruvida systemet kan vidareutvecklas i syfte att arbeta online i ett fordon. Även den tid det tar för systemet att detektera och isolera de olika felen är intressant ur ett realtidsperspektiv.

11 Referenser Publicerade källor Eriksson, Lars & Nielsen, Lars(2014), Modeling and Control of Engines and Drivelines. 1 uppl, John Wiley and Sons Ltd. ISBN Elektroniska källor CARB (2002).California s OBD-II regulation. Section , Title 13, California Code of Regulations ( Opublicerade källor Nyberg, Mattias & Frisk, Erik (2014), Model Based Diagnosis of Technical Processes. Institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet (kurskompendium), Linköping

TESTPLAN. Markus Vilhelmsson. Version 1.3. Status Detektion och felisolering i förbränningsmotor

TESTPLAN. Markus Vilhelmsson. Version 1.3. Status Detektion och felisolering i förbränningsmotor TESTPLAN Markus Vilhelmsson Version 1.3 Status Granskad Godkänd LIPS Kravspecifikation i bohli890@student.liu.se PROJEKTIDENTITET HT15, Detektion och felisolering i er Linköpings universitet, Institutionen

Läs mer

Detektion och felisolering i förbränningsmotor KRAVSPECIFIKATION. Minh Le Tran. Version 1.1. Status

Detektion och felisolering i förbränningsmotor KRAVSPECIFIKATION. Minh Le Tran. Version 1.1. Status 205-2-09 KRAVSPECIFIKATION Minh Le Tran Version. Status Granskad BoL 205--20 Godkänd LIPS Kravspecifikation i bohli890@student.liu.se 205-2-09 PROJEKTIDENTITET HT5, Detektion och felisolering i er Linköpings

Läs mer

Designspecifikation Max Karjalainen

Designspecifikation Max Karjalainen Designspecifikation Max Karjalainen Version 1.1 Granskad Status Godkänd LIPS Designspecifikation i bohli890@student.liu.se PROJEKTIDENTITET HT15, Detektion och felisolering i er Linköpings universitet,

Läs mer

Detektion och felisolering i förbränningsmotorer PROJEKTPLAN. Max Karjalainen. Version 1.0. Status

Detektion och felisolering i förbränningsmotorer PROJEKTPLAN. Max Karjalainen. Version 1.0. Status PROJEKTPLAN Max Karjalainen Version 1.0 Status Granskad MaK 2015-09-22 Godkänd Reglerteknisk projektkurs LIPS Projektplan i bohli890@student.liu.se Reglerteknisk projektkurs LIPS Projektplan ii bohli890@student.liu.se

Läs mer

Tentamen med lösningsdiskussion. TSFS06 Diagnos och övervakning 1 juni, 2013, kl

Tentamen med lösningsdiskussion. TSFS06 Diagnos och övervakning 1 juni, 2013, kl Tentamen med lösningsdiskussion TSFS6 Diagnos och övervakning juni, 23, kl. 4.-8. Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta, Physics Handbook, Reglerteknik (Glad och Ljung), Formelsamling i statistik och signalteori

Läs mer

Teknisk rapport Bohan Liang

Teknisk rapport Bohan Liang Teknisk rapport Bohan Liang Version 1.0 Granskad Status Godkänd LIPS Designspecifikation i bohli890@student.liu.se PROJEKTIDENTITET HT15, Detektion och felisolering i er Linköpings universitet, Institutionen

Läs mer

Tentamen. TSFS06 Diagnos och övervakning 12 januari, 2012, kl

Tentamen. TSFS06 Diagnos och övervakning 12 januari, 2012, kl Tentamen TSFS06 Diagnos och övervakning 12 januari, 2012, kl. 14.00-18.00 Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta, Physics Handbook, Reglerteknik (Glad och Ljung), Formelsamling i statistik och signalteori samt

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-08-19 Sal KÅRA Tid 14-18 Kurskod TSFS06 Provkod TEN1 Kursnamn Diagnos och övervakning Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Kravspecifikation21.pdf. Diagnos av elkraftsystem

Kravspecifikation21.pdf. Diagnos av elkraftsystem Kravspecifikation Diagnos av elkraftsystem i satellit Version 3.0 Ansvarig utgivare: Karin Ohlsson-O hman Datum: 29 november 200 Status Granskad Godka nd Kursnamn: Projektgrupp: Kurskod: Projekt: EF EF

Läs mer

Tentamen. TSFS06 Diagnos och övervakning 4 juni, 2007, kl

Tentamen. TSFS06 Diagnos och övervakning 4 juni, 2007, kl Tentamen TSFS06 Diagnos och övervakning 4 juni, 2007, kl. 08.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta, Physics Handbook, Reglerteknik (Glad och Ljung), Formelsamling i statistik och signalteori och miniräknare.

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-01-15 Sal KÅRA Tid 14-18 Kurskod TSFS06 Provkod TEN1 Kursnamn Diagnos och övervakning Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Testprotokoll. Redaktör: Sofie Dam Version 0.1. Status. Planering och sensorfusion för autonom truck Granskad Dokumentansvarig - Godkänd

Testprotokoll. Redaktör: Sofie Dam Version 0.1. Status. Planering och sensorfusion för autonom truck Granskad Dokumentansvarig - Godkänd Redaktör: Sofie Dam Version 0.1 Status Granskad Dokumentansvarig - Godkänd 1 GruppTruck Projektidentitet 2017/HT, GruppTruck Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar

Läs mer

Systemskiss. Redaktör: Anders Toverland Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Anders Toverland

Systemskiss. Redaktör: Anders Toverland Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Anders Toverland Systemskiss Redaktör: Version 1.0 Granskad Godkänd Status Sida 1 PROJEKTIDENTITET Grupp 1, 2005/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Anders Wikström Kvalitetsansvarig

Läs mer

Systemskiss. LiTH. Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer Erik Andersson Version 1.0. Status

Systemskiss. LiTH. Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer Erik Andersson Version 1.0. Status Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer 2007-02-05 LiTH Systemskiss Erik Andersson Version 1.0 Status Granskad Godkänd DOK Henrik Ohlsson Systemskiss10.pdf 1 Autopositioneringssystem

Läs mer

Lärare i kursen. TSFS06 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning 1 - Kursformalia och introduktion. Denna föreläsning - disposition.

Lärare i kursen. TSFS06 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning 1 - Kursformalia och introduktion. Denna föreläsning - disposition. Lärare i kursen TSFS06 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning 1 - Kursformalia och introduktion Erik Frisk Institutionen för systemteknik Linköpings universitet frisk@isy.liu.se Kursansvarig: Erik Frisk

Läs mer

LiTH 7 december 2011. Optimering av hjullastare. Testplan. Per Henriksson Version 1.0. LIPs. TSRT10 testplan.pdf WHOPS 1. tsrt10-vce@googlegroups.

LiTH 7 december 2011. Optimering av hjullastare. Testplan. Per Henriksson Version 1.0. LIPs. TSRT10 testplan.pdf WHOPS 1. tsrt10-vce@googlegroups. Testplan Per Henriksson Version 1.0 1 Status Granskad - Godkänd - 2 Projektidentitet Optimering av Hjullastare HT2011 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Per Henriksson Projektledare

Läs mer

Systemskiss. Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24. Status. Platooning 2012-09-24. Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24

Systemskiss. Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24. Status. Platooning 2012-09-24. Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24 2012-09-24 Systemskiss Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24 Status Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24 Systemskiss i 2012-09-24 Projektidentitet, TSRT10, HT2012, Tekniska högskolan

Läs mer

Testplan. Redaktör: Sofie Dam Version 0.1. Status. Planering och sensorfusion för autonom truck Granskad Dokumentansvarig - Godkänd

Testplan. Redaktör: Sofie Dam Version 0.1. Status. Planering och sensorfusion för autonom truck Granskad Dokumentansvarig - Godkänd Redaktör: Sofie Dam Version 0.1 Status Granskad Dokumentansvarig - Godkänd 1 GruppTruck Projektidentitet 2017/HT, GruppTruck Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar

Läs mer

Erik Hellström. Status. Granskad. Godkänd

Erik Hellström. Status. Granskad. Godkänd 3URMHNWSODQ Erik Hellström 9HUVLRQ Status Granskad Godkänd PROJEKTIDENTITET Vt 2004 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare 1DPQ $QVYDU 7HOHIRQ (SRVW Erik Hellström Projektledare 013-10 61 64

Läs mer

Projektplan. Modellbaserad diagnos av motortestcell 07-05-10. Fredrik Johansson Version 1.0. Status. TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs

Projektplan. Modellbaserad diagnos av motortestcell 07-05-10. Fredrik Johansson Version 1.0. Status. TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs 07-05-10 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs PPDiagnos10.odt 1 PROJEKTIDENTITET Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Systemskiss. LiTH Kamerabaserat Positioneringssystem för Hamnkranar Mikael Ögren Version 1.0. Status

Systemskiss. LiTH Kamerabaserat Positioneringssystem för Hamnkranar Mikael Ögren Version 1.0. Status Mikael Ögren Version 1.0 Granskad Status Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET 09/HT, CaPS Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mohsen Alami designansvarig(des) 073-7704709 mohal385@student.liu.se

Läs mer

Systemskiss. Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status:

Systemskiss. Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status: Systemskiss Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0 Status: Granskad Alla 6 december 2010 Godkänd Markus (DOK) 6 december 2010 PROJEKTIDENTITET Segway, HT 2010 Tekniska högskolan vid

Läs mer

Testplan Autonom truck

Testplan Autonom truck Testplan Autonom truck Version 1.1 Redaktör: Joar Manhed Datum: 20 november 2018 Status Granskad Kim Byström 2018-11-20 Godkänd Andreas Bergström 2018-10-12 Projektidentitet Grupp E-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Testplan. LiTH. Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer Martin Skoglund Version 1.1. Status

Testplan. LiTH. Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer Martin Skoglund Version 1.1. Status Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer 2007-05-04 LiTH Testplan Martin Skoglund Version 1.1 Status Granskad Godkänd testplan1.1.pdf 1 PROJEKTIDENTITET Autopositionering för utlagda undervattenssensorer,

Läs mer

Systemskiss. LiTH AMASE Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Jon Månsson Version 1.0

Systemskiss. LiTH AMASE Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Jon Månsson Version 1.0 2006-02-15 Systemskiss Jon Månsson Version 1.0 Granskad Godkänd TSBB51 LIPs John Wood johha697@student.liu.se 1 PROJEKTIDENTITET VT2006, Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mikael

Läs mer

Vad är diagnos? Diagnos i fordon och andra tillämpningar. Varför diagnos i fordon?

Vad är diagnos? Diagnos i fordon och andra tillämpningar. Varför diagnos i fordon? Diagnos i fordon och andra tillämpningar Vad är diagnos? Diagnos är att automatiskt, och helst under normal drift, detektera fel. (ibland) isolera fel, dvs. peka ut vilken komponent som är trasig. Erik

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

Testprotokoll. Redaktör: Simon Malmberg. Version 0.1. Status LIU Flervariabla reglerstrategier för avancerade motorer. Granskad

Testprotokoll. Redaktör: Simon Malmberg. Version 0.1. Status LIU Flervariabla reglerstrategier för avancerade motorer. Granskad Testprotokoll Redaktör: Simon Malmberg Version 0. Status Granskad Godkänd Lars Eriksson Sida PROJEKTIDENTITET 208/HT, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-06-01 Sal(3) U6, U7, U10 Tid 14-18 Kurskod TSFS06 Provkod TEN1 Kursnamn Diagnos och övervakning Institution ISY Antal

Läs mer

LIPs Fredrik Ljungberg ChrKr Projektdirektiv18_ROV.doc CKr

LIPs Fredrik Ljungberg ChrKr Projektdirektiv18_ROV.doc CKr Fredrik Ljungberg 2018-08-28 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Parter Projektets bakgrund och Remotely Operated Underwater Vehicle Fredrik Ljungberg, ISY

Läs mer

Kravspecifikation. Estimering och övervakning av avgasmottryck i en dieselmotor. Version 1.2 Dokumentansvarig: Gustav Hedlund Datum: 24 april 2008

Kravspecifikation. Estimering och övervakning av avgasmottryck i en dieselmotor. Version 1.2 Dokumentansvarig: Gustav Hedlund Datum: 24 april 2008 Kravspecifikation Estimering och övervakning av avgasmottryck i en dieselmotor Version.2 Dokumentansvarig: Gustav Hedlund Datum: 24 april 2008 Granskad Godkänd Status Kurskod: TSRT7 Dokument: Kravspec.pdf

Läs mer

Lösningsförslag till Tentamen. TSFS06 Diagnos och övervakning 14 augusti, 2007, kl

Lösningsförslag till Tentamen. TSFS06 Diagnos och övervakning 14 augusti, 2007, kl Lösningsförslag till Tentamen TSFS06 Diagnos och övervakning 14 augusti, 007, kl. 14.00-18.00 Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta, Physics Handbook, Reglerteknik (Glad och Ljung), Formelsamling i statistik

Läs mer

Systemskiss.pdf. Diagnos av elkraftsystem

Systemskiss.pdf. Diagnos av elkraftsystem Systemskiss Diagnos av elkraftsystem i satellit Version 1.0 Ansvarig utgivare: Karin Ohlsson-O hman Datum: 27 september 2010 Status Granskad Godka nd Kursnamn: Projektgrupp: Kurskod: Projekt: EF EF Reglerteknisk

Läs mer

LIPs Daniel Axehill ChrKr Projektdirektiv_Saab_v3 CKr

LIPs Daniel Axehill ChrKr Projektdirektiv_Saab_v3 CKr Daniel Axehill 2006-01-19 Sida 1 Projektnamn Beställare Daniel Axehill, ISY Projektledare Student Projektbeslut Torbjörn Crona, Daniel Axehill Projekttid Läsperiod 3-4, vårterminen 2006. Projektet klart

Läs mer

Översikt. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 4 - Linjär residualgenerering och detekterbarhet. Linjär residualgenerering

Översikt. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 4 - Linjär residualgenerering och detekterbarhet. Linjär residualgenerering TSFS6 Diagnos och övervakning Föreläsning 4 - och detekterbarhet Erik Frisk Institutionen för systemteknik Linköpings universitet erik.frisk@liu.se 21-4-3 1 2 Definition Ett propert linjärt filter R(p)

Läs mer

Lärare i kursen. TSFS06 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning 1 - Kursformalia och introduktion. Denna föreläsning - disposition.

Lärare i kursen. TSFS06 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning 1 - Kursformalia och introduktion. Denna föreläsning - disposition. Lärare i kursen TSFS06 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning 1 - Kursformalia och introduktion Erik Frisk Institutionen för systemteknik Linköpings universitet frisk@isy.liu.se Kursansvarig/lektion:

Läs mer

LiTH, Reglerteknik Saab Dynamics. Testplan Collision avoidance för autonomt fordon Version 1.0

LiTH, Reglerteknik Saab Dynamics. Testplan Collision avoidance för autonomt fordon Version 1.0 LiTH, Reglerteknik Saab Dynamics Testplan Collision avoidance för autonomt fordon Version 1.0 Torbjörn Lindström 3 maj 2005 Granskad Godkänd Collision avoidance för autonomt fordon i Sammanfattning Testplan

Läs mer

Testplan. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.0. Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 14 mars Status.

Testplan. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.0. Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 14 mars Status. Flygande Autonomt Spaningsplan Version 1.0 Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 14 mars 2008 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Hemsida: Kund: http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt71/2008/flygproj2008/

Läs mer

TURBO Systemskiss. 5 december Status. Granskad SL

TURBO Systemskiss. 5 december Status. Granskad SL TURBO Systemskiss 5 december 2009 Status Granskad 2009-09-21 SL Godkänd Projektidentitet Beställare: Lars Eriksson, Linköping University Telefon: +46 13 284409, E-post: larer@isy.liu.se Köpare: Per Andersson

Läs mer

Lösningsförslag/facit till Tentamen. TSFS06 Diagnos och övervakning 14 januari, 2008, kl

Lösningsförslag/facit till Tentamen. TSFS06 Diagnos och övervakning 14 januari, 2008, kl Lösningsförslag/facit till Tentamen TSFS06 Diagnos och övervakning 14 januari, 2008, kl. 14.00-18.00 Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta, Physics Handbook, Reglerteknik (Glad och Ljung), Formelsamling i

Läs mer

Testspecifikation. Henrik Hagelin TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status:

Testspecifikation. Henrik Hagelin TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status: Testspecifikation Henrik Hagelin TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0 Status: Granskad Alla 6 december 2010 Godkänd DOK, PL 6 december 2010 PROJEKTIDENTITET Segway, HT 2010 Tekniska högskolan vid

Läs mer

Testprotokoll Autonom målföljning med quadcopter

Testprotokoll Autonom målföljning med quadcopter Version 1.0 Robo Ptarmigan 3 december 2015 Status Granskad HC 2015-11-29 Godkänd Projektidentitet Gruppmail: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvarig: Projektledare: Handledare: karlo343@student.liu.se

Läs mer

Dagens föreläsning. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 6 - Tröskling och analys av teststorheter. Tröskelsättning och beslut i osäker miljö

Dagens föreläsning. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 6 - Tröskling och analys av teststorheter. Tröskelsättning och beslut i osäker miljö Dagens föreläsning TSFS6 Diagnos och övervakning Föreläsning 6 - Tröskling och analys av teststorheter Erik Frisk Institutionen för systemteknik Linköpings universitet frisk@isy.liu.se 22-3-28 Tröskelsättning

Läs mer

Kravspecifikation. LIPs. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-04-23. Niclas Lerede Version 1.2. Status. Reglerteknisk Projektkurs

Kravspecifikation. LIPs. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-04-23. Niclas Lerede Version 1.2. Status. Reglerteknisk Projektkurs Niclas Lerede Version.2 Status Granskad 2008-04-23 PA Godkänd PROJEKTIDENTITET VT 2008, -Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg ansvarig delsystem

Läs mer

Systemskiss. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 0.2. Christian Östman Datum: 15 maj 2008

Systemskiss. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 0.2. Christian Östman Datum: 15 maj 2008 Systemskiss Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS Version 0.2 Christian Östman Datum: 15 maj 2008 Status Granskad Johan Lundström 2008-02-08 Godkänd Projektidentitet Gruppens e-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering LiU Racetrack, ISY Student, ISY Läsperiod 1-2, HT 2017. Projektet klart senast vid projektkonferensen. Löpande rapportering:

Läs mer

Systemskiss. Vidareutveckling Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.0 Simon Eiderbrant. Granskad Erik Olsson 20 September 2012

Systemskiss. Vidareutveckling Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.0 Simon Eiderbrant. Granskad Erik Olsson 20 September 2012 Systemskiss Vidareutveckling Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil Version 1.0 Simon Eiderbrant Status Granskad Erik Olsson 20 September 2012 Godkänd Projektidentitet Grupp-e-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Kravspecifikation. Version 1.3 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Datum: 29 november 2013

Kravspecifikation. Version 1.3 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Datum: 29 november 2013 Kravspecifikation Version.3 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Datum: 29 november 203 Status Granskad Camilla Larsson 203--29 Godkänd Kurskod: TSRT0 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Projektidentitet Gruppmail:

Läs mer

Testplan Erik Jakobsson Version 1.1

Testplan Erik Jakobsson Version 1.1 Erik Jakobsson Version 1.1 Granskad Status Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET 09/HT, Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mohsen Alami designansvarig (DES) 073-7704709 mohal385@student.liu.se

Läs mer

TSRT10 - Projektplan

TSRT10 - Projektplan TSRT10 - Projektplan Turbogruppen Version 0.2 22 september 2016 Status Granskad Dennis Åberg Skender 22 september 2016 Godkänd Namn Datum i Turbogruppen Projektidentitet Name Ansvar Telefon E-post (@student.liu.se)

Läs mer

Kravspecifikation. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund Version 1.0. Status

Kravspecifikation. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund Version 1.0. Status 2006-02-02 Kravspecifikation Version.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 2006-02-02 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola, CVL Namn Ansvar Telefon

Läs mer

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs Testplan Mitun Dey Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Reglerteknisk projektkurs, WalkCAM, 2007/VT Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Henrik Johansson Projektledare

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer

Dagens föreläsning. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 6 - Tröskling och analys av teststorheter. Tröskelsättning och beslut i osäker miljö

Dagens föreläsning. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 6 - Tröskling och analys av teststorheter. Tröskelsättning och beslut i osäker miljö Dagens föreläsning SFS6 Diagnos och övervakning Föreläsning 6 - röskling och analys av teststorheter Erik Frisk Institutionen för systemteknik Linköpings universitet frisk@isy.liu.se 25-4-2 röskelsättning

Läs mer

TURBO Kravspecifikation

TURBO Kravspecifikation TURBO Kravspecifikation 8 december 009 Status Granskad 009--07 SL Godkänd Projektidentitet Beställare: Lars Eriksson, Linköping University Telefon: +46 3 84409, E-post: larer@isy.liu.se Köpare: Per Andersson

Läs mer

Systemskiss. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad

Systemskiss. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad Gustav Hanning Version 1.0 Status Granskad Godkänd Jonas Callmer 2010-09-24 1 PROJEKTIDENTITET 2010/HT, 8Yare Linköpings tekniska högskola, institutionen för systemteknik (ISY) Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

HARALD. Systemskiss. Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006. Status

HARALD. Systemskiss. Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006. Status HARALD Systemskiss Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006 Status Granskad Johan Sjöberg 2006-02-10 Godkänd - yyyy-mm-dd Projektidentitet Gruppens e-post: Beställare: Kund: Kursansvarig:

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-04-09 Sal U6 (12 platser) Tid 8-12 Kurskod TSFS05 Provkod TENA Kursnamn Fordonssystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Testplan. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Fredrik Karlsson 26 november Granskad JL, FK 26 november 2012

Testplan. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Fredrik Karlsson 26 november Granskad JL, FK 26 november 2012 Testplan Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil Version. Fredrik Karlsson 26 november 202 Status Granskad JL, FK 26 november 202 Godkänd Kurskod: TSRT0 E-post: freca476@student.liu.se

Läs mer

Testprotokoll.pdf. Diagnos av elkraftsystem

Testprotokoll.pdf. Diagnos av elkraftsystem Testprotokoll Diagnos av elkraftsystem i satellit Version 1.0 Ansvarig utgivare: Emma Andersson Datum: 3 december 2010 Status Granskad Godka nd Kursnamn: Projektgrupp: Kurskod: Projekt: Erik Frisk Erik

Läs mer

Systemskiss. Status. David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.0. Granskad Godkänd

Systemskiss. Status. David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.0. Granskad Godkänd Systemskiss David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.0 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Grupp 2, 2010/HT Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon

Läs mer

Kravspecifikation. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Joel Lejonklou 26 november 2012

Kravspecifikation. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Joel Lejonklou 26 november 2012 Kravspecifikation Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil Version. Joel Lejonklou 26 november 202 Status Granskad Simon Eiderbrant 26 November 202 Godkänd Kurskod: TSRT0 E-post: joele569@student.liu.se

Läs mer

Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt

Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, 2016-04-12 Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt Trådlös reglering Tidigare och nuvarande PiiA-projekt Control & Communications

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Översikt. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 9 - Multipelfelisolering med metoder från Artificell Intelligens.

Översikt. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 9 - Multipelfelisolering med metoder från Artificell Intelligens. Översikt TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 9 - Multipelfelisolering med metoder från Artificell Intelligens Erik Frisk Institutionen för systemteknik Linköpings universitet frisk@isy.liu.se 2015-05-06

Läs mer

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg Efterstudie Redaktör: Version 1.0 Granskad Godkänd Status Sida 1 PROJEKTIDENTITET Grupp 1, 2006/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Simon Danielsson Kvalitetsansvarig

Läs mer

The Problem. Vad är diagnos? Diagnos i fordon och andra tillämpningar. Varför diagnos i fordon? diagnos i fordon? Vad krävs?

The Problem. Vad är diagnos? Diagnos i fordon och andra tillämpningar. Varför diagnos i fordon? diagnos i fordon? Vad krävs? rman Information AB. All rights reserved. he Problem Diagnos i fordon och andra tillämpningar Vad är diagnos? Diagnos är att automatiskt, och helst under normal drift, detektera fel. (ibland) isolera fel,

Läs mer

Översikt. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 8 - Change detection. Change detection. Change detection

Översikt. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 8 - Change detection. Change detection. Change detection Översikt TSFS6 Diagnos och övervakning Föreläsning 8 - Change detection Erik Frisk Institutionen för systemteknik Linköpings universitet frisk@isy.liu.se 6-5- Change detection Likelihood-funktionen Likelihood-kvot

Läs mer

Kravspecifikation. LiTH AMASE Accurate Multipoint Acquisition from Stereo vision Equipment. John Wood Version 1.0.

Kravspecifikation. LiTH AMASE Accurate Multipoint Acquisition from Stereo vision Equipment. John Wood Version 1.0. AMASE 2006-02-5 Accurate Multipoint Acquisition from Stereo vision Equipment Kravspecifikation John Wood Version.0 Granskad Godkänd Status TSBB5 AMASE LIPs John Wood johha697@student.liu.se Kravspec_0.3.odt

Läs mer

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU 2018-08-30 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering, ISY Student, ISY Läsperiod 1-2, HT 2018. Projektet klart senast vid projektkonferensen. Löpande rapportering:

Läs mer

Modellering av Dynamiska system Bengt Carlsson Rum 2211

Modellering av Dynamiska system Bengt Carlsson Rum 2211 Modellering av Dynamiska system -2011 Bengt Carlsson bc@it.uu.se Rum 2211 Introduktion #1 System och deras modeller Dynamiska och statiska system Användning av modeller Matematisk modellering Ett modelleringsexempel

Läs mer

Teststorheten är ett modellvalideringsmått Betrakta. Översikt. Modellvalideringsmått, forts. Titta lite noggrannare på testet.

Teststorheten är ett modellvalideringsmått Betrakta. Översikt. Modellvalideringsmått, forts. Titta lite noggrannare på testet. Ämnen för dagen TSFS6 Diagnos och övervakning Föreläsning 5 - Konstruktion av teststorheter Erik Frisk Institutionen för systemteknik Linköpings universitet frisk@isy.liu.se 27-4-5 En teststorhet är ett

Läs mer

Modellering av en Tankprocess

Modellering av en Tankprocess UPPSALA UNIVERSITET SYSTEMTEKNIK EKL och PSA 2002, AR 2004, BC2009 Modellering av dynamiska system Modellering av en Tankprocess Sammanfattning En tankprocess modelleras utifrån kända fysikaliska relationer.

Läs mer

Lärare i kursen. TSFS06 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning 1 - Kursformalia och introduktion. Denna föreläsning - disposition.

Lärare i kursen. TSFS06 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning 1 - Kursformalia och introduktion. Denna föreläsning - disposition. Lärare i kursen TSFS6 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning - Kursformalia och introduktion Erik Frisk Institutionen för systemteknik Linköpings universitet erik.frisk@liu.se Kursansvarig/lektion: Erik

Läs mer

Modellering av Dynamiska system Bengt Carlsson Rum 2211

Modellering av Dynamiska system Bengt Carlsson Rum 2211 Modellering av Dynamiska system -2013 Bengt Carlsson bc@it.uu.se Rum 2211 Introduktion #1 System och deras modeller Dynamiska och statiska system Användning av modeller Matematisk modellering Ett modelleringsexempel

Läs mer

Ämnen för dagen. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 5 - Konstruktion av teststorheter. Beteendemoder och felmodeller.

Ämnen för dagen. TSFS06 Diagnos och övervakning Föreläsning 5 - Konstruktion av teststorheter. Beteendemoder och felmodeller. Ämnen för dagen TSFS6 Diagnos och övervakning Föreläsning 5 - Konstruktion av teststorheter Erik Frisk Institutionen för systemteknik Linköpings universitet erik.frisk@liu.se 29-4-8 En teststorhet är ett

Läs mer

Reglerteknik. Lars Eriksson Johan Löfberg - presentatör. Fordonssystem Institutionen för Systemteknik Linköpings Universitet

Reglerteknik. Lars Eriksson Johan Löfberg - presentatör. Fordonssystem Institutionen för Systemteknik Linköpings Universitet Reglerteknik Masterprofil på M Lars Eriksson Johan Löfberg - presentatör Fordonssystem Institutionen för Systemteknik Linköpings Universitet 2014-03-24 Lars Eriksson (larer@isy.liu.se) Reglerteknik 2014-03-24

Läs mer

Ingenjörsprojekt. Utmaningar i projektet. Projektbeskrivning. Styrning och optimering av bilbana

Ingenjörsprojekt. Utmaningar i projektet. Projektbeskrivning. Styrning och optimering av bilbana Beställarmöte Ingenjörsprojekt Styrning och optimering av bilbana Erik Frisk, Lektor, Institutionen för teknik Fordons, Linköpings universitet 2015-09-21 Projektet Akademisk och industriell

Läs mer

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testrapport. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testrapport. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs Testrapport Mitun Dey Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Reglerteknisk projektkurs, WalkCAM, 2007/VT Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Henrik Johansson Projektledare

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Industriell reglerteknik: Föreläsning 6

Industriell reglerteknik: Föreläsning 6 Föreläsningar 1 / 15 Industriell reglerteknik: Föreläsning 6 Martin Enqvist Reglerteknik Institutionen för systemteknik Linköpings universitet 1 Sekvensstyrning: Funktionsdiagram, Grafcet. 2 Grundläggande

Läs mer

Testplan. Status. David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.2. Granskad Godkänd

Testplan. Status. David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.2. Granskad Godkänd Testplan David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.2 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Grupp 2, 2010/HT Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-mail

Läs mer

Systemskiss Minröjningsbandvagn

Systemskiss Minröjningsbandvagn Systemskiss Minröjningsbandvagn Version 1.0 Utgivare: Emmeline Kemperyd Datum: 19 september 2013 Status Granskad Anton Pettersson 2013-09-19 Godkänd Projektidentitet Gruppens e-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Systemskiss. Version 1.0 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Datum: 25 september 2013

Systemskiss. Version 1.0 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Datum: 25 september 2013 Systemskiss Version 1.0 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Datum: 25 september 2013 Status Granskad Svante Löthgren 2013-09-22 Godkänd Projektidentitet Gruppmail: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvariga: Projektledare:

Läs mer

Projektplan. Redaktör: Amanda Nilsson Version 1.1. Status LIU Flervariabla reglerstrategier för avancerade motorer. Granskad

Projektplan. Redaktör: Amanda Nilsson Version 1.1. Status LIU Flervariabla reglerstrategier för avancerade motorer. Granskad Projektplan Redaktör: Amanda Nilsson Version 1.1 Status Granskad Godkänd Lars Eriksson Sida 1 PROJEKTIDENTITET 2018/HT, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon

Läs mer

Användarhandledning. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Mobile Scout. Status. LiTH Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin

Användarhandledning. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Mobile Scout. Status. LiTH Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin Användarhandledning Redaktör: Version 1.0 Granskad Godkänd Status Sida 1 PROJEKTIDENTITET 2009/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Martin Larsson Projektledare

Läs mer

LIPs Isak Nielsen ChrKr Projektdirektiv13_ROV.doc CKr

LIPs Isak Nielsen ChrKr Projektdirektiv13_ROV.doc CKr Isak Nielsen 2013/08/28 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Remotely Operated Underwater Vehicle Isak Nielsen, ISY Student Micael Derelöv och Isak Nielsen

Läs mer

Ansiktsigenkänning med MATLAB

Ansiktsigenkänning med MATLAB Ansiktsigenkänning med MATLAB Avancerad bildbehandling Christoffer Dahl, Johannes Dahlgren, Semone Kallin Clarke, Michaela Ulvhammar 12/2/2012 Sammanfattning Uppgiften som gavs var att skapa ett system

Läs mer

LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Efterstudie MCIV. Anders Eklund. Status

LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Efterstudie MCIV. Anders Eklund. Status Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-05-15 Efterstudie MCIV Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-05-15 PROJEKTIDENTITET MCIV

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

LIPs Martin Lindfors ChrKr Projdir2017_sbd.doc CKr

LIPs Martin Lindfors ChrKr Projdir2017_sbd.doc CKr Martin Lindfors 2017-08-22 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Minröjningssystem Martin Lindfors, ISY Student Torbjörn Crona och Martin Lindfors Läsperiod

Läs mer

Detta exjobb handlar om att skapa felträd utifrån specificerade rutiner i reparationshandböckerna för samtliga av Hägglunds fordon.

Detta exjobb handlar om att skapa felträd utifrån specificerade rutiner i reparationshandböckerna för samtliga av Hägglunds fordon. Rubrik: Maintenance - Felträd för mekaniska fel Arbetsuppgifter: Skapa felträd för mekanik utifrån reparationshandböcker. I våra fordonssystem använder vi oss av en interaktiv felsökning som går ut på

Läs mer

EVO SYSTEM UTFORMAD FÖR ATT OPTIMERA DIN VERKSTADS PRESTATION

EVO SYSTEM UTFORMAD FÖR ATT OPTIMERA DIN VERKSTADS PRESTATION EVO SYSTEM UTFORMAD FÖR ATT OPTIMERA DIN VERKSTADS PRESTATION EVOTM SYSTEM OPTIMERA DIN VERKSTADS PRESTANDA 24 I 35 DET ÄR DIN VERKSTADS SLUTRESULTAT SOM ÄR VIKTIGAST, DÄRFÖR HAR EVO UTFORMATS FÖR ATT

Läs mer

Projektplan. LiTH AMASE 2006-02-15 Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Johan Hallenberg Version 1.0

Projektplan. LiTH AMASE 2006-02-15 Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Johan Hallenberg Version 1.0 AMASE 2006-02-15 Projektplan Johan Hallenberg Version 1.0 Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET VT2006, AMASE Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mikael Karelid kundansvarig (KUN)

Läs mer

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd 1 IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd Scania CV, Linköpings universitet, Stockholms universitet Jonas Biteus, Scania CV Vehicle Service Information Projektstart: 2012 Projektavslut:

Läs mer

HARALD Testprotokoll

HARALD Testprotokoll HARALD Testprotokoll Version 0.2 Redaktör: Patrik Sköld Datum: 9 maj 2006 Status Granskad Johan Sjöberg 2006-05-09 Godkänd - yyyy-mm-dd Projektidentitet Gruppens e-post: Beställare: Kund: Kursansvarig:

Läs mer

MIO310 Optimering & Simulering. Kursansvarig: Universitetslektor Fredrik Olsson, Produktionsekonomi, Lunds tekniska högskola

MIO310 Optimering & Simulering. Kursansvarig: Universitetslektor Fredrik Olsson, Produktionsekonomi, Lunds tekniska högskola MIO310 Optimering & Simulering 2013 Kursansvarig: Universitetslektor Fredrik Olsson, Produktionsekonomi, Lunds tekniska högskola Antal poäng: 6 hp. Obligatorisk för: Industriell Ekonomi åk 3. Nivå: G2

Läs mer

Projektdirektiv Hanna Nyqvist Sida 1

Projektdirektiv Hanna Nyqvist Sida 1 2014-08-27 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Minröjningsbandvagn, ISY Student Torbjörn Crona, Läsperiod 1-2, HT 2014. Projektet klart senast vid projektkonferensen.

Läs mer

Lärare i kursen. TSFS06 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning 1 - Kursformalia och introduktion. Denna föreläsning - disposition.

Lärare i kursen. TSFS06 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning 1 - Kursformalia och introduktion. Denna föreläsning - disposition. Lärare i kursen TSFS6 Diagnos och övervakning, 6hp Föreläsning - Kursformalia och introduktion Kursansvarig/lektion: Erik Frisk frisk@isy.liu.se Lektion/laboration: Sergii Voronov sergii.voronov@liu.se

Läs mer