INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING"

Transkript

1 INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab Estlander & Partners Fondbolag Ab Förhandsinformation vid distansförsäljning Distansförsäljning av finansiella tjänster Teckning och inlösen av fondandelar Ångerrätt Information om placeringsfonderna Allmänt om avgifter och beskattning av fondandelar Kundrådgivning och rättskyddsmedel Värdepappersnämnden Konsumenttvistenämnden Ersättningsfonden för investerare... 6 Nedan ges allmän information om Estlander & Partners Ab och Estlander & Partners Fondbolag Ab, de tjänster som bolagen erbjuder samt, i enlighet med kapitel 6a i den finska konsumentskyddslagen, förhandsinformation vid distansförsäljning. Förhandsinformationen, avtalsvillkor och kundbetjäning tillhandahålls på finska och svenska samt i mån av möjlighet även på engelska. Distansförsäljningens förhandsinformation ges enligt finsk lag. På distansavtalen tillämpas finsk lag och meningsskiljaktigheter avgörs i finsk domstol. Närmare information om de här avsedda placeringstjänsterna och avtalsvillkoren ges vid behov i samband med erbjudandet av tjänsten eller fondandelar, t.ex. i fondprospekt, faktablad och övrig dokumentation som bör tillställas konsumenter, eller i samband med diskussioner med kunden.

2 1. Estlander & Partners Ab Estlander & Partners Ab (FO-nummer ) ( Estlander & Partners ) historia går tillbaka ända till 1991 och är ett värdepappersföretag specialiserat på förmögenhetsförvaltning och vars målsättning är att uppnå positiv avkastning på placerade medel i alla marknadslägen, både på stigande och sjunkande marknader. Estlander & Partners Ab är ett helägt dotterbolag till Estlander Holding Ab. Estlander & Partners Ab:s hemort är Vasa. Estlander & Partners Ab har av Finansinspektionen beviljat tillstånd att erbjuda följande tjänster och idka följande verksamhet: förvaringstjänster och handhavande av finansiella instrument samt bankfacktjänster, investerings- och finansanalyser och rekommendationer med finansiella instrument, investeringsrådgivning, investeringstjänster med underliggande tillgångar till derivatinstrument, kapitalförvaltning, placering av finansiella instrument, tjänster som anknyter till garantigivning och emission av finansiella instrument, utförande och vidarebefordran av order samt valutatjänster som anknyter till investeringsjänster. Estlander & Partners Ab erbjuder aktivt förmedling av uppdrag och förmögenhetsförvaltning. Estlander & Partners Ab kan använda sig av anknutna ombud i enlighet med Lagen om investeringstjänster. Estlander & Partners Ab upprätthåller ett offentligt register över anknutna ombud som anlitats. Registret finns att tillgå på begäran. Estlander & Partners Ab har meddelat Finansinspektionen om de anknutna ombud som anlitats. Estlander & Partners Ab är registrerat i handelsregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen, och dess verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, Helsingfors, tfn Kontaktuppgifter: Norra esplanaden 25 B Helsingfors Tfn Fax Vasakontorets adress: Nedre Torget 1 A, Vasa 2. Estlander & Partners Fondbolag Ab Estlander & Partners Fondbolag Ab (FO-nummer ) ( Fondbolaget ) är ett helägt dotterbolag till Estlander Holding Ab. Fondbolagets hemort är Helsingfors. Fondbolaget har av Finansinspektionen beviljat tillstånd att idka fondverksamhet och därtill väsentligen hörande verksamhet. Fondbolaget förvaltar två placeringsfonder, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom. Fondbolaget är registrerat i handelsregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen, och dess verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, Helsingfors, tfn

3 Kontaktuppgifter: Norra esplanaden 25 B Helsingfors Tfn Fax Besöksadress: Nedre Torget 1 A, Vasa. 3. Förhandsinformation vid distansförsäljning 3.1 Distansförsäljning av finansiella tjänster Distansförsäljning av finansiella tjänster betyder enligt konsumentskyddslagen att avtalet gällande finansieringstjänsten görs utan personlig kundkontakt t.ex. per post, telefon eller via nättjänst. Som distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen anses dock inte en ändring av ett existerande avtal även om ändringen skulle genomföras på ovan angivet sätt. 3.2 Teckning och inlösen av fondandelar Fondandelar tecknas genom att betala teckningssumman till Fondens bankkonto, samt genom att skicka den ifyllda teckningsblanketten jämte bilagor till Fondbolaget. Begäran om inlösen skall meddelas till Fondbolaget, genom att skicka en ifylld inlösenblankett. Tecknings- och inlösendagar för Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom är varje bankdag. I fondernas stadgar och fondprospekt ges vidare information om förfarandet vid teckning och inlösen. 3.3 Ångerrätt När en kund ingår ett avtal om finansieringstjänster via distansförsäljning har denne i vissa fall rätt att återkalla det ingångna avtalet. Ångerrätten gäller dock inte enligt konsumentskyddslagen sådana distansavtal som gäller en finansiell tjänst, vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden vilka tjänsteleverantören inte kan påverka, så som t.ex. teckning, inlösen, byte eller serieöverföring av fondandelar. Sålunda föreligger det inte någon ångerrätt för teckning, inlösen, byte eller överföring av fondandelar i de specialplaceringsfonder som Fondbolaget förvaltar. Ångerrätt föreligger inte heller om distansavtalet har fullbordats i sin helhet på kundens uttryckliga begäran före tiden för ångerrätten har löpt ut eller om ett existerande avtal har ändrats. En eventuell ångerrätt är i kraft 14 dagar från det att distansavtalet ingicks. Efter tidsfristen tillämpas avtalsvillkoren för respektive tjänst för uppsägning av avtalet. En kund som vill utnyttja sin ångerrätt skall meddela tjänsteleverantören därom inom utsatt tid. Meddelandet bör inkludera tillräckliga uppgifter om det avtal som skall återkallas. Tjänsteleverantören meddelar vid ingåendet av distansavtalet (eller i sin prislista) de kostnader och arvoden som kunden är skyldig att betala, om denne utnyttjar sin ångerrätt, och övriga avtalsvillkor.

4 3.4 Information om placeringsfonderna Estlander & Partners Fondbolag Ab förvaltar Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom. Fonderna är specialplaceringsfonder, vilket innebär att fonderna till skillnad från vanliga placeringsfonder kan koncentrera sina investeringar till ett färre antal värdepappersslag. Fondernas medel placeras i derivatavtal som är bundna till internationella aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknader. Vid val av tillgångar beaktas kriterier såsom hög likviditet, dvs. att tillgångarna lätt kan köpas och säljas, låga handelskostnader och tillförlitlig värdeberäkning. Fonderna använder inte diskretionära investeringsval som är beroende av någon enskild person i portföljförvaltarens team. Fondernas placeringar görs istället enligt en databaserad systematisk handelsmodell, som strävar efter att utnyttja prisrörelser på marknaderna. Fonderna kan även använda hävstång i sin placeringsverksamhet och därmed skapa ett placeringsutrymme som är större än fondernas kapital, vilket ger bättre avkastningsmöjligheter samtidigt som risken ökar. Fondernas placeringsstrategier avser dock att skydda kapitalet, vilket förorsakar kostnader för fonderna. Detta kan innebära att fondernas avkastning inte når upp till den avkastning som t.ex. aktiefonder har under perioder med goda förhållanden. En investeringsperiod på minst 3 år rekommenderas. Investeringarna är förknippade med risken att förlora de placerade medlen. Värdet på de medel som placeras kan både stiga och sjunka, och det finns inte någon garanti för att det placerade kapitalet återfås i sin helhet. Den historiska avkastningen är inte någon garanti för framtida avkastning. Från placeringsfondens medel uppbärs avgifter som hör till dess verksamhet, såsom förvaltnings- och förvaringsavgifter. Avgifterna i de olika fonderna kan variera beroende på andelsserie och anges i det gällande fondprospektet och faktabladet. 3.5 Allmänt om avgifter och beskattning av fondandelar Arvoden, avgifter och betalningar, som är förknippade med tjänsterna, samt grunderna för dessa, anges i fondprospektet och faktabladet. Avgifterna, som betalas av investerarna, används för att betala fondens verksamhetskostnader, såsom marknadsförings- och distributionskostnader. Avgifterna påverkar investeringens möjliga vinst. Kunder bör notera att innehav och försäljning av fondandelar är förknippade med skattepåföljder. Envar kund svarar själv för skatteeffekten av sin placeringsverksamhet. Skattehanteringen beror på en enskild kunds förhållanden och kunder ombeds därmed att kontakta skattemyndigheterna på sin hemort före placeringsbeslutet görs för att erhålla tillräcklig information och utreda eventuella frågor hänförliga till beskattningen. Syftet med den här angivna informationen är enbart att ge allmän information om beskattningen i Finland av de fondandelar som Fondbolaget förvaltar. Alla fondandelar som emitterats i den av Estlander & Partners Fondbolag Ab förvaltade fonden Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto är tillväxtandelar, vilkas avkastning kapitaliseras. På fondandelarnas avkastning betalas skatt först i samband med inlösen enligt gällande kapitalskatteprocent.

5 För Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom är fondandelar i klasserna A-D tillväxtandelar, vilkas avkastning kapitaliseras. På fondandelarnas avkastning betalas skatt i samband med inlösen enligt gällande kapitalskatteprocent. E-andelarna i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom är avkastningsandelar. Fondbolaget är skyldigt att verkställa förskottsinnehållning på årlig avkastning som utdelas till E-andelarnas andelsägare. Fondbolaget verkställer inte förskottsinnehållning på fondandelarnas kapitalvinster. Fondandelsägare bör uppge överlåtelsevinster på försäljning av fondandelar i sin skattedeklaration eller sitt skatteförslag. Fondandelar bör uppges som beskattningsbar förmögenhet. Tjänsteleverantörerna ger ingen skatterådgivning och de ansvarar inte för ändringar i skattelagstiftningen, rätts- eller beskattningspraxis och inte heller för att dylika ändringar beaktas i distansförsäljningens förhandsuppgifter. Närmare uppgifter om beskattningen i Finland och de vid envar tidpunkt gällande skattesatserna finns tillgängliga på Skatteförvaltningens internetsida 4. Kundrådgivning och rättskyddsmedel I frågor som gäller fondplaceringar bör i första hand Fondbolaget kontaktas. Om det uppstår en meningsskiljaktighet mellan tjänsteleverantören och kunden gällande en investeringstjänst eller fondplaceringar, vilka inte kan lösas genom inbördes förhandlingar, kan kunden istället för domstol även vända sig till följande expertorgan: 4.1 Värdepappersnämnden Värdepappersnämnden ger rekommendationer i ärenden och tvister mellan ett företag, som erbjuder investeringstjänster som avses i lagen om investeringstjänster och lagen om placeringsfonder, och en konsument gällande dylika tjänster, tillämpningen av lag, myndighetsbestämmelser, god värdepappershandelssed och avtalsvillkor samt tjänsteleverantörens förfarande. Tilläggsinformation och närmare anvisningar finns tillgängliga på värdepappersnämndens internetsida Värdepappersnämnden Porkkalangatan Helsingfors 4.2 Konsumenttvistenämnden Konsumenttvistenämnden kan på basis av ett skriftligt klagomål ge en rekommendation till lösning i en tvist mellan en konsument och en näringsidkare, vilken hänför sig till t.ex. köp av finansiell tjänst eller det underliggande avtalet och vilken inte har behandlats i domstol. Nämnden handlägger dock inte värdepappersärenden så som t.ex. frågor hänförliga till aktier, andelsbevis eller obligationer. Tilläggsinformation och närmare anvisningar finns tillgängliga på konsumenttvistenämndens internetsida Konsumenttvistenämnden PB 306

6 00531 Helsingfors 4.3 Ersättningsfonden för investerare Estlander & Partners Ab är medlem i ersättningsfonden för investerare med beaktande av de investeringstjänster den erbjuder. Ersättningsfondens syfte är att skydda icke-professionella kunder i fall tjänsteleverantören blir betalningsoförmögen. En privatperson är inte en professionell kund, om inte denne har klassificerats som sådan. Ifall Estlander & Partners Ab inte enligt avtal har erlagt en kunds klara och ostridiga fordringar på medel som Estlander & Partners Ab disponerar över eller förvaltar och som faller inom ramen för skyddet, kan kunden göra en anmälan till Finansinspektionen, som avgör om ersättningsfonden skall betala kundens fordringar. Tilläggsinformation om ersättningsfonden för investerare finns tillgängliga på internetsidan Kunder ombeds notera att de specialplaceringsfonder som Estlander & Partners Fondbolag Ab förvaltar inte omfattas av ersättningsfonden för investerare.

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors.

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors. INFORMATION GÄLLANDE WIP OCH DESS UTBUD AV INVESTERINGSTJÄNSTER SAMT INFORMATION GÄLLANDE DE FINANSIELLA INSTRUMENTENS NATUR OCH OM TYPISKA RISKER, SAMT OM FÖRHANDSINFORMATION GÄLLANDE FINANSIELLA TJÄNSTERS

Läs mer

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon.

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon. 1(7) FÖRHANDSUPPGIFTER OM BUNDET LÅNGSIKTIGT SPARANDE 1. Allmänt Detta meddelande omfattar information om Evli Bank Abp och Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande i enlighet med det

Läs mer

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER Detta är en översatt version av det ursprungliga dokumentet skrivet på finska, som gäller i fall av innehållsmässig konflikt. UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 15.2.2013 Enkelt är effektivt! Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska. 1 SELIGSON & CO FONDBOLAG

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A2.7 1.1.2013/1 Kund Efternamn: Alla förnamn: Personnummer: Servicespråk: svenska finska engelska Nationalitet: Hemort: Postadress: Telefon: (hem/arbete/ mobil):

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR Sid 1 (5) ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR 1. Tillämpningsområde samt de bestämmelser och avtal som ska tillämpas Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för förvar och tillämpas på förhållandet mellan Ålandsbanken

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Marknadsföringsbroschyr

Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod 2.11. - 20.11.2009 1 Certifikatet Nokia 2012 2 Placeringswarranten BRIC Valuta 2012 1 Sijoituswarrantti Aktierelaterad Certifikatet Nokia 2012 Myynnissä 17.8

Läs mer

Marknadsföringsbroschyr

Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod 13.9. - 15.10.2010 1 Front Castor Telecom 2 Front Regulus Ryssland 1 Front Castor Telecom - 1-5 -årigt aktierelaterat Certifikat utan kapitalgaranti Vad? Varför?

Läs mer

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

www.danskebank.se Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ( distansavtalslagen )

www.danskebank.se Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ( distansavtalslagen ) www.danskebank.se Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ( distansavtalslagen ) Fr o m 2 December 2014 Innehåll Baskonto... 3 Danske Direkt... 3 Danske Direkt

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital.

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om värdepappersföretag, lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband därmed PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer