Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade"

Transkript

1 Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat

2 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån HELSINGFORS Telefonväxel (09) Kundbetjäning och placeringsrådgivning (09) Fax (09) Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån HELSINGFORS Institutionell förmögenhetsförvaltning (09) Fax (09) Ansvarsbegränsning I denna publikation används Alfred Berg som ett samlingsbegrepp för de två bolagen Alfred Berg Fondbolag Ab och Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Att placera i fonder innebär alltid risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska. När värdet minskar kan placeraren helt eller delvis förlora de placerade medlen. Den som tar del av informationen i denna publikation bör särskilt beakta att information avser läget vid tiden för publikationens avfattande och att den snabbt kan bli inaktuell. Antaganden och bedömningar är baserade på källor som av Alfred Berg har bedömts vara tillförlitliga. Alfred Berg kan dock inte garantera riktigheten av sådan information som erhållits av tredje part. Alfred Berg frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag detv må vara som grundar sig på kunders användande av publikationen för olika investeringsbeslut, samt för eventuella felaktigheter i publikationen som beror på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från tredje part.

3 Innehåll Detta fondprospekt är uppgjort i enlighet med finansministeriets förordning om fondprospekt utfärdat och består av de fondspecifika faktablad samt fondernas stadgar. Stadgarna senast fastställda i Finland Kontaktinformation och ansvarsbegränsning Presentation av Alfred Berg & gemensam fondfakta Placeringsfondernas faktablad Alfred Berg Aktieförvaltning Alfred Berg Europe Alfred Berg Finland Alfred Berg Obligation Alfred Berg Optimal Alfred Berg Ränta Alfred Berg Ränteförvaltning Alfred Berg Small Cap Finland Prislista & Teckningskonton Gemensamma stadgar Placeringsfondspecifika stadgar Alfred Berg Aktieförvaltning Alfred Berg Europe Alfred Berg Finland Alfred Berg Obligation Alfred Berg Optimal Alfred Berg Ränta Alfred Berg Ränteförvaltning Alfred Berg Small Cap Finland

4 Presentation av Alfred Berg & gemensam fondfakta Alfred Berg erbjuder placerare ett brett urval placeringsfonder inklusive de utländska placeringsfonderna. Placeraren kan bland fonderna välja tillgångsklasser och geografiska områden enligt sitt tycke. Den gemensamma filosofin för all förvaltning är att genom aktiva beslut uppnå en högre riskjusterad avkastning på respektive placeringsmarknad. VD & Styrelse för Alfred Berg Fondbolag Ab Verkställande direktör: Petra Sommardahl Fullvärdiga styrelsemedlemmar: Tomas Scherp Jean Frédéric Cousté Andreas Doepel* Suppleant: Matti Sallamaa* *) vald av fondandelsägarna Alfred Berg Fondbolag Ab:s revisorer För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Förvaringsinstitut J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial, verksam inom branschen för diverse övriga finansiella tjänster (exklusive försäkringsoch pensionsverksamhet). En global vy Alfred Berg är en del av den internationella BNP Paribas Investment Partners organisationen (BNPP IP). BNPP IP är representerad i cirka 40 länder i Europa, Asien och Amerika. Sammanlagt förvaltar BNPP IP, i separat mandat och fonder, medel för cirka 497 miljarder euro ( ) och erbjuder ett mångsidigt sortiment placeringsprodukter i alla tillgångsklasser. En stark finansinstitution BNPP IP hör till BNP Paribas koncernen vars S & P kreditklassificeringen är (A+). 2 BNPP IP är den sjunde största kapitalförvaltaren i Europa. 3 I Finland bedrivs kapitalförvaltningsverksamheten av BNPP IP:s dotterbolag Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab:s dotterbolag, Alfred Berg Fondbolag Ab och Alfred Berg Asset Management AB:s filial i Helsingfors, ansvarar för förvaltningen av de i Finland registrerade fonderna. Alfred Berg har ett team på cirka 30 personer i Helsingfors som ansvarar för den finska aktiestrategin, för placeringar i penningmarknadsinstrument och statsobligationer inom euroområdet samt för kundbetjäning och rapportering åt inhemska kunder. I den lokala förvaltningen är utgångspunkten Alfred Bergs nordiska placeringsstrategi. Expertis, omfattande resurser samt teamwork nyckeln till framgång Med hjälp av sin omfattande interna analysverksamhet strävar BNPP IP och Alfred Berg till att skapa en oberoende och så rätt bild som möjligt av marknaderna. Analytikerna samarbetar intensivt med portföljförvaltarna, och den egna analysen. Företagsbesöken spelar även en central roll i placeringsverksamheten. BNPP IP verksamhet baserar sig på såväl ett koordinerat samarbete mellan de olika kapitalförvaltningscentren, som ett intensivt samarbete mellan analytiker, portföljförvaltare och kundansvariga. Brett fondsortiment Vi lever i ett informationssamhälle som ofta resulterar i en okontrollerbar mängd information. Dagens placerare har en oerhört stor mängd olika placeringsmöjligheter att välja mellan, och för att uppnå och upprätthålla en optimal placeringsportfölj krävs ett enormt analyseringsarbete av enskilda aktier och obligationer. Genom att placera i fonder som erbjuds av Alfred Berg minskar mängden placeringsbeslut som den enskilda placeraren måste göra samtidigt som optimeringen av den egna placeringsportföljen underlättas. Genom att placera i fonder som Alfred Berg säljer kan var och en enkelt och smidigt skapa sin egen placeringsportfölj, som motsvarar de egna placeringsmålsättningarna och den egna riksprofilen. Placeringsfond Fondverksamheten i Finland är tillståndsbelagd och övervakas av Finansinspektionen. Fonderna följer gällande lag om placeringsfonder och sina registrerade stadgar. En vanlig placeringsfond får normalt placera högst 10 procent av sina tillgångar i en enda emittents (företags eller samfunds) värdepapper. En placeringsfonds tillgångar ägs gemensamt av de fondandelsägare som köpt andelar i fonden i proportion till antalet fondandelar. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds i frågor som rör placeringsfonden av ett fondbolag. Fondbolaget besluter över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. Fonden är dock ett självständigt skattesubjekt. Värdet på en placeringsfond, och därmed på en fondandel, beror på värdet av de värdepapper som fonden investerat i och kan således både stiga och sjunka. Den historiska värdeutvecklingen är ingen garanti för hur det framtida värdet kommer att utvecklas. Alfred Bergs finländska placeringsfonder förvaltas, representeras och marknadsförs av Alfred Berg Fondbolag Ab. Alfred Berg Fondbolag Ab har grundats Fondbolagets aktiekapital är ,26 euro. Fondbolagets hemort är Helsingfors. Som förvaringsinstitut för Alfred Bergs finländska placeringsfonder fungerar J.P. Morgan Europe Ltd, Helsingfors filialkontor. Fondbolagets verksamhetsområde är att idka placeringsfondsverksamhet såsom står i lagen om placeringsfonder samt med tillstånd av finansministeriet eller annan vederbörlig myndighet att idka verksamhet som i väsentlig grad hänför sig till placeringsfondsverksamheten. Fondbolaget har rätt att använda utomstående förvaltningsoch rådgivningstjänster som t.ex. portföljförvaltnings-, bokförings- och datateknik-, administrativa tjänster samt tjänster för mottagande av tecknings- och inlösningsuppdrag för skötsel av placeringsfondsverksamhet. Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab svarar för tjänster för mottagande av tecknings- och inlösningsuppdrag för skötsel av placeringsfondsverksamhet. Fondbolagets andelsregister är delvis utkontrakterat till Eufex Oy och Henki-Fennia Varainhoito Oy vilka står under Finansinspektionens tillsyn samt till Nordnet Bank AB som övervakas av Finansinspektionen i Sverige. För portföljförvaltningstjänsterna svarar likaså Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab, som har rätt att använda sig av följande samfund som professionellt erbjuder motsvarande tjänster Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och BNP Paribas Investment Partners som är underkastade Finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets övervakning. Värdeberäkningen och Källa: 1 BNP Paribas Investment Partner 2 Standard & Poors, juni BNP Paribas Investment Partner, juni 2014

5 bokföringen för Alfred Bergs placeringsfonder har lagts ut till J.P.Morgan Chase Bank NA (London branch). Alfred Bergs i Finland registrerade placeringsfonder För en placerare på aktiemarknaden är det av stor vikt att kapitalet kan spridas på ett större antal placeringar för att därigenom åstadkomma en riskspridning. Förvaltning av kapital på räntemarknaderna sker effektivast om kapitalet är tillräckligt stort för att kunna handlas i handelsposter som storleksmässigt överensstämmer med de som handlas på de institutionella marknaderna. Inom ramen för Alfred Bergs samlade fondutbud - inklusive de utländska fonderna - kan Alfred Berg idag erbjuda ett brett sortiment av fonder som möjliggör placeringar på de viktigaste marknaderna världen över. Alfred Berg har åtta i Finland registrerade placeringsfonder - aktiefonderna Alfred Berg Finland, Alfred Berg Small Cap Finland och Alfred Berg Europe, räntefonderna Alfred Berg Obligation och Alfred Berg Ränta, blandfonden Alfred Berg Optimal samt fondernas fonder Alfred Berg Ränteförvaltning och Alfred Berg Aktieförvaltning. Andelsserier, tillväxt- och avkastningsandelar & utdelning En fond kan inneha andelsserier med olika förvaltningsprovision. Inom en andelsserie kan finnas avkastnings- eller tillväxtandelar. Innehavarna av avkastningsandelar (A-andelar) erhåller årligen en del av avkastningen i samband med utdelning av avkastning. Den resterande avkastningen erhålls i form av den möjliga värdeförändring, som realiseras då fondandelarna inlöses (säljs). Utdelningen av avkastning är beroende av fondens resultat och fast ställs årligen av Fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen utbetalas, i enlighet med registeruppgifterna på dagen för bolagsstämman, på det bankkonto som andelsägaren uppgett, senast inom en månad från bolagsstämman. Till innehavarna av tillväxtandelar (B-andelar) utdelas ingen årlig avkastning, utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Detta innebär en snabbare värdeökning för tillväxtandelarna i förhållande till avkastningsandelarna. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller avkastning i form av den möjliga värdeförändring som realiseras då fondandelarna inlöses (säljs). Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar står till buds i fondens stadgar 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelarnas värde Fonden och fondandelsvärdet beräknas av fondbolaget varje vardag i enlighet med lagen om placeringsfonder samt enligt fondens stadgar 7. Varje A-andel, (och på motsvarande vis B-andel), skall vara lika stor och, inom ramen för den ifrågavarande andelsklassen, medföra lika rätt till fondens egendom. Fondens värde är det sammanlagda marknadsvärdet av fondens tillgångar, minskat med eventuella skulder. Fondandelsvärdet är placeringsfondens värde dividerat med det proportionerade antalet utestående A- och B-andelar. Fondandelens teckningspris är fondandelens värde på dagen. Fondandelens inlösningspris är fondandelens värde på inlösningsdagen. Information om möjliga fel vid värdeberäkningen av fonder förvaltade av Alfred Berg Fondbolag Ab finns till påseende under affärstid hos Alfred Berg Fondbolag Ab. Fondandelarnas värden publiceras dagligen på internet på adressen Dessutom publicerar de största dagstidningarna värden på de flesta placeringsfonder dagligen. Närmare information om teckning och inlösen av fondandelar finns att tillgå i fondens stadgar, 8 och 9 samt i den gällande prislistan. Teckning av fondandelar och tidpunkt, plats och praxis för inlösen av andelar Fondandelar tecknas genom att betala in teckningssumman på fondens konto. Tecknaren bör vid teckningstillfället meddela vilken andelsserie han väljer samt om teckningen gäller avkastnings- eller tillväxtandelar. Teckningen av fondandelar verkställs till värdet den bankdag som pengarna är på fondens konto. Ifall teckningssumman registreras på fondens konto för Alfred Berg Aktieförvaltningens eller Alfred Berg Ränteförvaltningens del efter kl och för Alfred Berg Räntas del efter kl och för Alfred Berg Europes, Alfred Berg Finlands, Alfred Berg Obligations, Alfred Berg Optimals eller Alfred Berg Small Caps del efter kl , verkställs teckningen till fondandelsvärdet som räknas följande bankdag. Inlösningsuppdraget kan ges per telefon, per telefax eller även under vissa förutsättningar per e-post. Inlösningspriset är andelsvärdet på dagen för verkställandet av inlösningen, förutsatt att inlösningsuppdraget har getts åt Fondbolaget för Alfred Berg Aktieförvaltningens eller Alfred Berg Ränteförvaltiningens del före kl , för Alfred Berg Räntas del före kl eller för Alfred Berg Europes, Alfred Berg Finlands, Alfred Berg Obligations, Alfred Berg Optimals eller Alfred Berg Small Caps del före kl Inlösningsuppdrag som ges efter de ovannämnda gränstiderna verkställs till värdet därpå följande bankdag. Bolaget kan låta bli att verkställa en teckning eller inlösning om man inte kunnat identifiera kunden på det sätt som placeringsfondslagen kräver. Fondandelar kan lösas in varje bankdag. Avbrytning av teckningar och inlösningar Fondbolaget kan med Finansinspektionens tillåtelse avbryta teckningen av fondandelar då fondandelsägares intresse kräver det eller av annat särskilt vägande skäl. Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av andelar om marknadsplatsen på grund av störningar i anslutning till normal informationsförmedling eller då marknadsplats, som med hänsyn till placeringsfondens investeringspolitik kans anses vara huvudmarknadsplats, är stängd på grund av oförutsebart skäl eller om handeln på nämnda marknadsplats är begränsad enligt 17 i stadgarna. Ersättning till fondbolaget & förvaringsinstitutet Till fondbolaget betalas en ersättning ur fondens medel för förvaltning, analys, bokföring och administration. Förvaltningsprovisionen bestäms i fondens stadgar 10 och hittas i, vid var tidpunkt i kraft varande prislista. Förvaltningsprovisionen beräknas dagligen utgående från fondens dagsvärde, d.v.s. provisionen är beaktad i fondens kurs och avkastnings procent. Förvaltningsprovisionen innehåller förvaringsprovisionen åt förvaringssamfundet. Närmare information om förvaltningsprovisionerna finns att tillgå i fondens regler 10. Redovisning och tidpunkten för bokslut Placeringsfondens och fondbolagets räkenskapsår är ett kalenderår. Placeringsfondens fondprospekt, halvårsrapporter och årsberättelse offentliggörs enligt anvisningarna i lagen om placeringsfonder. Årsberättelsen finns tillgänglig hos fondbolaget inom tre månader och halvårsrapporten inom två månader från rapportperiodens utgång, enligt fondens stadgar 15. Tidpunkten för bokslut är Ändring i placeringsfondens stadgar Fondbolagets styrelse besluter om eventuella förändringar i fondens stadgar. En ändring av fondens stadgar träder i kraft en månad och 5 dagar från det att ändringen av stadgarna som godkänts av Finansinspektionen har bringats till fondandelsägarnas kännedom. Fastställda ändringar skall underrättas samtliga fondandelsägare på det sätt som anges i fondens stadgar 16. Fondandelsägarstämma Fondandelsägarstämma sammankallas av Fondbolagets styrelse enligt stadgarnas 14. En fondandelsägare är inte berättigad att använda fondandelsägare tillkommande rättigheter förrän ägarens fondandel är registrerad eller för-

6 rän han har meddelat sitt förvärv och uppvisat en utredning gällande förvärvet till Fondbolaget. Rätten till deltagande i fondandelsägarstämman bestäms enligt den rådande situationen i fondandelsregistret den dag som angivits som sista anmälningsdag i möteskallelsen. Andelsägaren representerar vid fondandelsägarstämman det röstetal som är antecknat i fondandelsregistret den dag som angivits som sista anmälningsdag i möteskallelsen. Ägarstyrningens mål Alfred Berg Fondbolag Ab har i sitt styrelsemöte godkänt principerna för placeringsfondernas ägarpolitik samt de mål som ställs för ägarstyrningen. Enligt placeringsfondslagen skall fondbolaget utöva sin verksamhet omsorgsfullt, självständigt och professionellt för att tillvarata andelsägarnas gemensamma intressen. Alfred Berg företräder andelsägarna i alla ärenden som gäller de av Alfred Berg förvaltade fonderna. Då den i fonder placerade egendomen ökar framhävs andelsägarnas position i de företag som fonden placerar i. Till följd av detta är det i allt högre grad fondbolagets uppgift att tillse andelsägarnas intressen i ägarrelaterade frågor. De av Alfred Berg godkända principerna för placeringsfondernas ägarpolitik samt de mål som ställs för ägarstyrningen baserar sig på Finansbranschens centralförbunds rekommendationer över fondbolagets ägarstyrning. Alfred Berg fäster uppmärksamhet vid att bolagen fungerar enligt Finsk kod för bolagsstyrning och tar i beaktande ärenden som hänför sig till miljön och samhälleligt ansvar. Alfred Berg fäster uppmärksamhet åtminstone vid grunderna för användning av rösträtten i bolagsstämman, belöning, sammansättningen av bolagets styrelse och utnämningen av styrelsemedlemmarna. Alfred Berg deltar enligt ägarstyrningens principer i de finska bolags bolagsstämmor där Alfred Bergs placeringsfonders ägarandel är väsentlig med beaktande av de målsättningar uppsatta får ett längre tidsperspektiv och att det är av betydelse för fondandelsägarnas intressen. Då fondbolaget lägger ut portföljförvaltningen på utomstående kapitalförvaltare minskar möjligheten att kontrollera de objekt ombuden väljer att investera i och därmed också möjligheten att kontrollera att principerna för ägarstyrningen följs. Alfred Berg förutsätter dock till tillämpliga delar att motsvarande principer följs av alla utomstående portföljförvaltare. Ägarpolicyn i sin helhet finns tillgänglig hos Alfred Berg. Placeringsfondens fusionshistoria Placeringsfond Alfred Berg Portfolio har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Finland Placeringsfond Alfred Berg Small Cap Europe har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Small Cap Finland Placeringsfond Alfred Berg Euro Obligation Pro har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Euro Obligation (namnbyte till Placeringsfond Alfred Berg Obligation ) Placeringsfond Alfred Berg Euro Korko och Placeringsfond Euro Yhdistelmäkorko har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Korko Pro (namnbyte till Placeringsfond Alfred Berg Korko ) Placeringsfond Alfred Berg Optimal Europe har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Optimal Placeringsfond Alfred Berg Global har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Europe Marknadsrisker samt risker förknippade med investeringsobjekt Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. Om värdet sjunker, kan placeraren förlora de placerade tillgångarna delvis eller i sin helhet. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker förknippade med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Den ömsesidiga korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Fonden kan inom ramen för stadgarna placera sina tillgångarna i bolag som är föremål för börslistning (Initial Public Offering). Beträffande placeringar är det möjligt att aktiekursen som fastställts i samband med börslistningen fluktuerar kraftigt till exempel på grund av att offentlig handel saknas, tillgången till aktier är begränsad eller informationen om emittenten är bristfällig. Fonder som placerar i tillväxtaktier kan vara mer volativa än marknaden och reagera på olika sätt på förändringar i ekonomin, politiken, marknaden eller emittentens egenskaper. Tillväxtaktierna har traditionellt sett haft en högre volatilitet än övriga värdepapper, speciellt på kort sikt. Fondens portföljförvaltare kan enligt marknadssituationen utöka fondens marknadsrisk, vilket höjer volatiliteten över genomsnittet. Portföljförvaltaren kan också ta en defensiv position, om han bedömer att volatiliteten stiger för högt på den börs eller i det land i vilket fonden placerat, att den allmänna lågkonjunkturen fortsätter eller om han observerar andra oförmånliga förändringar. I sådana situationer finns det inga garantier för att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt. Risk förknippad med tillväxtmarknaden: Fonder som placerar på tillväxtmarknaden har ofta en högre volatilitet än genomsnittet, eftersom deras verksamhet är mycket koncentrerad, det finns tillgång till mycket liten information, vilket ökar osäkerhetsfaktorerna, penningtillgångarna är mindre eller så är de är mer utsatta för förändringar på marknaden (det sociala, politiska och ekonomiska läget). Risk förknippad med småföretag: De minsta företagen klarar inte nödvändigtvis av att skaffa nya tillgångar för att garantera tillväxt och utveckling, eller att utveckla produkter för nya och osäkra marknader. Likviditeten hos småföretagens aktier är också allmänt taget svagare. Kreditrisk: Risk förknippad med emittentens förmåga att betala sin skuld, eller med den allmänna bedömningen av skuldbetalningsförmågan (kreditklassificering). Då kreditklassificeringen sjunker, minskar placeringens värde. Kreditrisken förknippad med högavkastande High Yield-obligationer är större än i genomsnitt. Ränterisk: Förändringarna i räntenivåerna kan inverka på placeringarnas värde. Räntorna påverkas av många olika faktorer och händelser, såsom t.ex. penningpolitik, diskonteringsränta och inflation. Då räntorna stiger, sjunker värdet på placeringar bundna till obligationsinstrument och skuldebrev. Inflationsrisk: Det är möjligt att avkastningen på kortfristiga placeringar inte utvecklas i samma takt som inflationen, vilket minskar placerarens köpkraft.

7 Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Om valutaskydd används, kan skyddets framgång inte hundraprocentigt garanteras. Risk förknippad med warranter: Warranterna är invecklade och riskbenägna finansieringsinstrument: sannolikheten att förlora hela det placerade kapitalet är stort. Den typiska hävstångseffekten hos warranter samt eventuell avsaknad av likviditet kan därtill inverka på placeringarnas värde. Risk förknippad med råvarumarknaden: Kurserna på råvarumarknaden kan fluktuera avsevärt och plötsligt. Förändringarna kan inverka på värdet på fondens placeringar (t.ex. aktier, obligationer eller index). Förändringen kan vara en helt annan än på den traditionella värdepappersmarknaden (aktier, obligationer osv.) Skatterisk: Placeringarnas värde kan påverkas av skattelagstiftningen i de olika länderna inklusive källskatter eller av ekonomioch penningpolitiken i de aktuella länderna. Likviditetsrisk: Det finns en risk för att fondens placeringar blir olikvida, t.ex. på grund av marknadssituationen, vilket innebär att placeringarna inte nödvändigtvis kan säljas eller köpas tillräckligt snabbt eller till önskat pris. Motpartsrisk: Risken ansluter sig till de motparter som fonden använder (t.ex. i insättningar och derivathandel), och deras förmåga att följa avtalade förbindelser (t.ex. betalning, leverans, gottgörelse). Derivatrisk: Derivatinstrument kan användas för att täcka risker (hedging) eller för att optimera placeringens avkastning (trading) i enlighet med fondens stadgar. Till derivatinstrumenten ansluter sig ofta en hävstångseffekt som kan öka fondens volatilitet. Risk förknippad med förvararen: Förvaringen av fondens tillgångar och bevarandet av deras värde, speciellt utomlands, är förknippad med risker som kan bero på att förvararen försatts i likvidation eller på förvararens vårdslösa eller svikliga handling. Operativ risk: Fondbolagets verksamhet eller verksamheten hos de samarbetsparter som bolaget använder kan medföra negativa konsekvenser för fondens värdeutveckling eller för uppnåendet av placeringsmålet. Fel i värdeberäkningen Fondbolagets styrelse har beslutat att vid bedömningen av väsentligheten av fel som sker vid värdeberäkningen av placeringsfonderna används följande gränser: Kategori 1 Placeringsfonder med en årlig volatilitet på 10 % Väsentlighetsgräns 0,5 % Alfred Berg Finland, Alfred Berg Small Cap Finland Kategori 2 Placeringsfonder med en årlig volatilitet mellan 5 % och <10 % Väsentlighetsgräns 0,3 % Alfred Berg Aktieförvaltning, Alfred Berg Europe, Alfred Berg Optimal Kategori 3 Placeringsfonder med en årlig volatilitet mellan >2 % och <5 % Väsentlighetsgräns 0,2% Alfred Berg Obligation, Alfred Berg Ränteförvaltning Kategori 4 Placeringsfonder med en årlig volatilitet på 2 % Väsentlighetsgräns 0,1 % Alfred Berg Ränta Eftersom fonderna Alfred Berg Aktieförvaltning och Alfred Berg Ränteförvaltning har startat , grundas information om dessa fonders riskklass på volatilitetsimulering enligt volatilitet av de fonder som respektive fonder placerar i. Fondkategoriseringen baserar sig på den årliga volatiliteten som publicerats i den senaste helårs- eller halvårsberättelsen. En förteckning över de fel som skett i placeringsfondernas värdeberäkning finns tillgänglig hos fondbolaget. Allmän information Huvuddragen för beskattning av fondandelar Alfred Berg bistår årligen skattemyndigheterna med följande information på andelsägarna i de i Finland registrerade placeringsfonderna: innehavets storlek i slutet av året, inlösningar av fondandelar samt utbetalda vinstandelar. Som andelsägare behöver man alltså inte separat bistå skattemyndigheterna med information beträffande innehav samt vinstutdelning i de i Finland regis trerade placeringsfonderna. Däremot skall andelsägaren själv meddela all erhållen överlåtelsevinst då skattemyndigheterna innehåller skatten på basen av skattedeklarationen. Beskattning av försäljningsvinst Den vinst som privatpersoner erhåller på försäljning av fondan delar beskattas som kapitalinkomst. På de beskattningsbara kapitalinkomsterna betalas en 30 % skatt (år 2015) till den del som beloppet på den beskattningsbara kapitalinkomsten är högst euro. För den del av den beskattningsbara kapitalinkomsten som överstiger euro betalas i skatt 33 %. Överlåtelsevinsten beräknas genom att från överlåtelsepriset minska den reella anskaffningskostnaden samt kostnaderna för införskaffandet av vinsten som tecknings- och inlösnings provisioner. Alternativt kan privatpersonen minska överlå telsepriset med ett så kallat anskaffningsutgiftsantagande. Anskaffningsutgiftsantagandet för en fondandel som ägts i minst 10 år är 40 % av försäljningspriset och för en fondandel som ägts under 10 år 20 % av försäljningspriset. Eventuella försäljningsförluster får avdras från motsvarande försäljningsvinster under skatteåret samt under fem därpå följande år. Beskattning av avkastningsutdelning I samband med avkastningsutdelningen för de i Finland registrerade fonderna innehålls av skatteskyldiga privatpersoner i Finland en förskottsinnehållning på 30 % (år 2015) och för summor över euro 33 %. Av företag samt övriga samfund, vars hemort är i Finland, innehålls ingen förskottsinnehållning. Beskattningen av enskilda andelsägares inkomst eller försäljningsvinst beror på den enskilda andelsägarens ställning och/eller skattelagstiftningen för kapitalets placeringsställe. Ifall andelsägaren är osäker beträffande sin beskattningsställning bör andelsägaren enligt möjlighet vara i kontakt med lokala skatteverket eller övriga skatteexperter. Tilläggsinformation om distansförsäljning Fr.o.m hör finansieringstjänster samt finansieringsverktyg, som faller under värdepappersmarknadslagen, till området för konsumentskyddslagens distansförsäljning. Finlands konsumentlagstiftning förutsätter att följande information bör ges vid distansförsäljning av fonder: Då konsumenten genom distansför-

8 säljning, t.ex. via internet eller per telefon, gör ett avtal angående finansieringstjänster har han under vissa omständigheter rätt att annullera det kontrakt han avtalat om. Enligt lagen gäller dock denna annulleringsrätt inte avtal beträffande fonder. Dessa fondsamhörande avtal är bl.a. fondteckningar, -byten och -inlösningar. Kunden kan dock givetvis lösa in sina fondandelar i enlighet med tillvägagångssättet i fondens stadgar. De preliminära uppgifterna beträffande distansförsäljningen, avtalsklausulerna samt kundbetjäning ges såväl på finska som på svenska och de preliminära uppgifterna är utgivna i enlighet med Finlands lagstiftning. Uppgörelse av meningsskiljaktigheter samt rättsskyddsförfarande utanför domstolen I frågor beträffande fondplaceringar bör kunden alltid i första hand kontakta Alfred Bergs kundtjänst, tfn (09) I fall det mellan kunden och Alfred Berg uppstår meningsskiljaktigheter samhörande fonder, som inte genom förhandlingar parterna emellan går att lösa, kan kunden, om han så önskar, (i stället för domstolsbehandling) föra meningsskiljaktigheten till värdepappersnämnden som fungerar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen, för behandling. Värdepappersnämnden tillråder, handleder och söker lösningar. Dessutom ger nämnden lösningsrekommendationer som gäller innehåll i värdepappersmarknadslagstiftningen, myndighetsbestämmelser anknutna till den och tillämpning av avtalsvillkor, god sed i värdepappershandel samt övriga ärenden beträffande värdepapperspraxis. Servicen är avgiftsfri och den står till buds för alla fondbolagets kunder som är icke-professionella placerare. Kunden kan vara i kontakt med Försäkrings- och finansrådgivningen per telefon eller per brev. Försäkrings- och finansieringsrådgivningens kontaktuppgifter är Porkalagatan 1, Helsingfors, tfn (09) och fax (09) Närmare uppgifter om Värdepappersnämnden finns att tillgå på dess hemsida

9 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Placeringsfond Alfred Berg Aktieförvaltning B (tillväxt), A (avkastning) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Aktieförvaltning är en på aktiemarknaderna aktiv fondernas fond vars syfte är att få stabil avkastning på placerad fondkapital på lång sikt. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Fonden placerar sina medel globalt på aktiemarknader genom att enligt marknadsläge dra nytta av olika geografiska regioner och aktieplaceringar som representerar olika placeringsinrikningar (t.ex. småbolag, tillväxtaktier, värdeaktier). Fonden kan också placera direkt i aktier och dessutom derivatavtal med syfte att skydda placeringarna. För tillfället används det inga derivatavtal inom fonden. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. Portföljförvaltaren strävar efter att genom ett gott fondval och en aktiv portföljförvaltning uppnå en god avkastning enligt den ekonomiska situationen och marknadsläget vid respektive tidpunkt. Portföljförvaltningen är behärskad och syftar till att med en tämligen låg risknivå uppnå sitt avkastningsmål på lång sikt. I praktiken innebär detta att de risker som portföljförvaltaren tar är moderata med beaktande av marknaden och följs upp kontinuerligt. Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Då man aktivt placerar i varierande aktier liknar den förväntade avkastningen den som man har för fonder vars medel sprids i den globala aktiemarknaden. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 5-10 år. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Eftersom fonden är ny baserar sig riskklassifieringen på en simulerad beräkning av risken vid starten av fonden. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Låg risk klassifiering (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfritt. De historiska uppgifterna får inte vara en pålitlig indikator på fondens risk i framtiden. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

10 Placeringsfond Alfred Berg Aktieförvaltning B (tillväxt), A (avkastning) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 1,55% (uppskattning) Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision: Fonden uppbär ingen tecknings- eller inlösningsavgift. Löpande kostnader: Ongoing charges mäter andelen kostnader som debiteras från placeringsfondens kapital i förhållande till fondkapitalet. OCR innefattar inte transaktionskostnader för handel med värdepapper. Då fonden är ny är denna siffra en uppskattning på löpande kostnader. Tilläggsinformation gällande kostnader finns i fondprospektet. Tidigare resultat 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% -2,5% -5,0% -7,5% -10,0% Att placera i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska. Då kursen sjunker kan placeraren helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens startdatum är Eftersom fonden är ny, är inte historisk information tillgänglig för att beskriva fondens avkastning. Basvaluta är EUR. Praktisk information Tilläggsinformation om fonder finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapporter samt annan praktisk information som fondens värde finns hos fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors samt på vår hemsida Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

11 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Europe A (Avkastning) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Europe är en aktiv aktiefond vars syfte är att få stabil avkastning på placerad fondkapital på lång sikt. Fonden diversifierar sina investeringar främst i europeiska aktier. Fondens syfte är att överskrida europeiska aktiemarknadernas genomsnittliga avkastning på lång sikt. Fondens medel placeras på den europeiska aktiemarknaden. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Return, som beskriver den genomsnittliga utvecklingen av aktiemarknaderna. Indexet omfattar 437 stora och medelstora bolag inom den utvecklade europeiska marknaden och indexet omfattar ca 85 % av marknadsvärdet inom Europas utvecklade marknad. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Return. Fondens regler tillåter användning av derivatinstrument, vilka kan användas som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Fonden använder för närvarande inte av dem. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. Väsentliga kriterier vid valet av placeringsobjekt är företagets lönsamhet, ekonomiska utsikter, konkurrensförmåga, finansieringsställning samt företagsledningens kompetens. Fondens placeringspolitik är aktiv och grundar sig på en omfattande investeringsanalys. Fonden placerar i företag som verkar inom konsoliderande branscher, eller inom branscher som genomgår omfattande strukturomvandlingar. Företagen inom dessa branscher har större tillväxtförutsättningar. I branschanalysen tillämpas Herfindahl-Hirschman-indexet. Fonden placerar i huvudsak i storföretag och placeringarna är geografiskt fördelade på olika områden. Portföljförvaltningen är behärskad och syftar till att med en tämligen låg risknivå uppnå en jämn avkastning som överträffar indexet på lång sikt. Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Placeringarna är väldiversifierade på olika branscher samt områden och genom detta strävar man efter att minimera fondens risk. Fondens risknivå ligger nära aktiemarknadens genomsnittliga risknivå. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 5-7 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Den lägsta riskklassifieringen (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfritt. Man kan inte på basen av historisk information nödvändigtvis skapa tillförlitliga antaganden om fondens framtida risker. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Skatterisk: Placeringarnas värde kan påverkas av skattelagstiftningen i de olika länderna inklusive källskatter eller av ekonomi- och penningpolitiken i de aktuella länderna. Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

12 Alfred Berg Europe A (Avkastning) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 1,80% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision är de maximala beloppen. Mer detaljerad information i prislistan. Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte: - Avkastningsbaserad provision - Transaktionsprovisioner som betalas av fonden utom när det gäller köp eller försäljning av en annans fonds andelar betalda tecknings och inlösningsprovisioner. Ytterligare information om kostnader finns i det officiella prislista på Tidigare resultat 45% 30% 15% 0% -15% -30% -45% -60% 30,8 31,6 24,2 26,1 18,1 19,6 22,6 15,5 17,3 18,5 19,8 11,1 6,8 2,4 2,7-6,3-8,1-3,3-40,2-43, Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär alltid en risk och värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska och placeraren kan helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens startdag är Basvaluta är EUR. Praktisk information Ytterligare information om fonden finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapport på eller från fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors. Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

13 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Europe B (Tillväxt) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Europe är en aktiv aktiefond vars syfte är att få stabil avkastning på placerad fondkapital på lång sikt. Fonden diversifierar sina investeringar främst i europeiska aktier. Fondens syfte är att överskrida europeiska aktiemarknadernas genomsnittliga avkastning på lång sikt. Fondens medel placeras på den europeiska aktiemarknaden. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Return, som beskriver den genomsnittliga utvecklingen av aktiemarknaderna. Indexet omfattar 437 stora och medelstora bolag inom den utvecklade europeiska marknaden och indexet omfattar ca 85 % av marknadsvärdet inom Europas utvecklade marknad. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Return. Fondens regler tillåter användning av derivatinstrument, vilka kan användas som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Fonden använder för närvarande inte av dem. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. Väsentliga kriterier vid valet av placeringsobjekt är företagets lönsamhet, ekonomiska utsikter, konkurrensförmåga, finansieringsställning samt företagsledningens kompetens. Fondens placeringspolitik är aktiv och grundar sig på en omfattande investeringsanalys. Fonden placerar i företag som verkar inom konsoliderande branscher, eller inom branscher som genomgår omfattande strukturomvandlingar. Företagen inom dessa branscher har större tillväxtförutsättningar. I branschanalysen tillämpas Herfindahl-Hirschman-indexet. Fonden placerar i huvudsak i storföretag och placeringarna är geografiskt fördelade på olika områden. Portföljförvaltningen är behärskad och syftar till att med en tämligen låg risknivå uppnå en jämn avkastning som överträffar indexet på lång sikt. Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Placeringarna är väldiversifierade på olika branscher samt områden och genom detta strävar man efter att minimera fondens risk. Fondens risknivå ligger nära aktiemarknadens genomsnittliga risknivå. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 5-7 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Den lägsta riskklassifieringen (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfritt. Man kan inte på basen av historisk information nödvändigtvis skapa tillförlitliga antaganden om fondens framtida risker. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Skatterisk: Placeringarnas värde kan påverkas av skattelagstiftningen i de olika länderna inklusive källskatter eller av ekonomi- och penningpolitiken i de aktuella länderna. Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

14 Alfred Berg Europe B (Tillväxt) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 1,80% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision är de maximala beloppen. Mer detaljerad information i prislistan. Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte: - Avkastningsbaserad provision - Transaktionsprovisioner som betalas av fonden utom när det gäller köp eller försäljning av en annans fonds andelar betalda tecknings och inlösningsprovisioner. Ytterligare information om kostnader finns i det officiella prislista på Tidigare resultat 45% 30% 15% 0% -15% -30% -45% -60% 30,8 31,6 24,3 26,1 18,1 19,6 22,5 15,5 17,3 18,4 19,8 11,1 6,8 2,4 2,7-0,6-6,3-8,1-40,2-43, Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär alltid en risk och värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska och placeraren kan helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens startdag är Basvaluta är EUR. Praktisk information Ytterligare information om fonden finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapport på eller från fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors. Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

15 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Finland A (Avkastning) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Finland är en aktiv aktiefond vars syfte är att få stabil avkastning på placerad fondkapital på lång sikt. Fonden diversifierar sina investeringar främst i aktier noterade i Finland. Fondens syfte är att överskrida Finlands aktiemarknadernas genomsnittliga avkastning på lång sikt. Fondens medel placeras i huvudsak i aktier noterade i Finland. Fondens jämförelseindex är OMX Helsinki Cap GI. I indexet har varje enskilt bolags värde begränsats till 10 %. Fondens regler tillåter användning av derivatinstrument, vilka kan användas som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Fonden använder för närvarande inte av dem. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. På samma sätt som i jämförelseindexet har maximivikten för ett bolag i fonden begränsats till 10 procent. Portföljförvaltaren strävar efter att genom ett gott aktieval och en aktiv portföljförvaltning uppnå en god avkastning enligt den ekonomiska situationen och marknadsläget vid respektive tidpunkt. Portföljförvaltningen är behärskad och syftar till att med en tämligen låg risknivå uppnå en jämn avkastning som överträffar indexet på lång sikt. I praktiken innebär detta att de risker som portföljförvaltaren tar är moderata med beaktande av marknaden och följs upp kontinuerligt. Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Då man placerar på en marknad som innehåller tillväxt bolag samt cykliska branscher är den förväntade avkastningen något högre än de för en marknad med bredare branschfördelning. Å andra sidan är även kursfluktuationerna starkare. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 5-10 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Den lägsta riskklassifieringen (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfri. Man kan inte på basen av historisk information nödvändigtvis skapa tillförlitliga antaganden om fondens framtida risker. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

16 Alfred Berg Finland A (Avkastning) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 1,80% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision är de maximala beloppen. Mer detaljerad information i prislistan. Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte: - Avkastningsbaserad provision - Transaktionsprovisioner som betalas av fonden utom när det gäller köp eller försäljning av en annans fonds andelar betalda tecknings och inlösningsprovisioner. Ytterligare information om kostnader finns i det officiella fondens prislista på Tidigare resultat 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 30,4 34,5 30,3 29,9 11,2 8,1-43,0-47,3 58,6 44,5 29,8 25,3-24,9-30,1 5,6 15,5 30,7 31,6 0,8 10,6 Att placera i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska. Då kursen sjunker kan placeraren helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens startdatum är Basvaluta är EUR. -80% Praktisk information Ytterligare information om fonden finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapport på eller från fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors. Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

17 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Finland B (Tillväxt) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Finland är en aktiv aktiefond vars syfte är att få stabil avkastning på placerad fondkapital på lång sikt. Fonden diversifierar sina investeringar främst i aktier noterade i Finland. Fondens syfte är att överskrida Finlands aktiemarknadernas genomsnittliga avkastning på lång sikt. Fondens medel placeras i huvudsak i aktier noterade i Finland. Fondens jämförelseindex är OMX Helsinki Cap GI. I indexet har varje enskilt bolags värde begränsats till 10 %. Fondens regler tillåter användning av derivatinstrument, vilka kan användas som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Fonden använder för närvarande inte av dem. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. På samma sätt som i jämförelseindexet har maximivikten för ett bolag i fonden begränsats till 10 procent. Portföljförvaltaren strävar efter att genom ett gott aktieval och en aktiv portföljförvaltning uppnå en god avkastning enligt den ekonomiska situationen och marknadsläget vid respektive tidpunkt. Portföljförvaltningen är behärskad och syftar till att med en tämligen låg risknivå uppnå en jämn avkastning som överträffar indexet på lång sikt. I praktiken innebär detta att de risker som portföljförvaltaren tar är moderata med beaktande av marknaden och följs upp kontinuerligt. Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Då man placerar på en marknad som innehåller tillväxt bolag samt cykliska branscher är den förväntade avkastningen något högre än de för en marknad med bredare branschfördelning. Å andra sidan är även kursfluktuationerna starkare. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 5-10 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Den lägsta riskklassifieringen (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfri. Man kan inte på basen av historisk information nödvändigtvis skapa tillförlitliga antaganden om fondens framtida risker. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

18 Alfred Berg Finland B (Tillväxt) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 1,80% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision är de maximala beloppen. Mer detaljerad information i prislistan. Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte: - Avkastningsbaserad provision - Transaktionsprovisioner som betalas av fonden utom när det gäller köp eller försäljning av en annans fonds andelar betalda tecknings och inlösningsprovisioner. Ytterligare information om kostnader finns i det officiella fondens prislista på Tidigare resultat 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 30,5 34,5 30,3 29,9 11,2 8,1-43,0-47,3 58,7 44,5 29,8 25,2-24,9-30,1 5,7 15,5 30,7 31,6 4,4 10,6 Att placera i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska. Då kursen sjunker kan placeraren helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens startdatum är Basvaluta är EUR. -80% Praktisk information Ytterligare information om fonden finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapport på eller från fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors. Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

19 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Obligation A (Avkastning) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Obligation är en aktiv obligationsfond som strävar till att på lång sikt uppnå en reell värdestegring. Fondens placeringar diversifieras i ränteinstrument i eurobelopp och belopp i euroområdets nationella valutor inom euroområdet. Fondens målsättning är att på lång sikt överskrida avkastningen för placeringar i statsobligationer inom euroområdet. Fondens medel placeras huvudsakligen i EMU noterade stadsobligationer. Fondens jämförelseindex är JP Morgan EMU Government Bond. Indexet består av ca 200 masskuldebrevslån, vars emittenter är länder vars officiella valuta är euro. Fondens regler tillåter användning av derivatinstrument, vilka kan användas som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Fonden använder för närvarande inte av dem. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. Fondens portföljförvaltare tar aktivt ställning till utvecklingen av olika långa obligationer genom att vikta placeringarna enligt den rådande marknadssituationen vid respektive tidpunkt. Fonden strävar genom aktiva portföljförvaltningsåtgärder att producera bättre än jämförelseindexet. Portföljförvaltaren utnyttjar också olika rörelser mellan olika EMU-staters obligationer. Fondens placeringar sprids vanligen på 5 10 olika emittenters värdepapper. Man strävar efter att få en jämn avkastning på fondens tillgångar och att trygga fondens kapital. bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Obligationfondernas ränterisk är större än penningmarknadernas för att placeringens genomsnittliga återstående löptiden, durationen är längre. Eftersom fonden huvudsakligen placerar i masskuldebrev som är emitterade eller garanterade av europeiska stater estimeras dess kreditrisk vara relativt låg. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 2 år. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Den lägsta riskklassifieringen (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfritt. Man kan inte på basen av historisk information nödvändigtvis skapa tillförlitliga antaganden om fondens framtida risker. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Kreditrisk: Risk förknippad med emittentens förmåga att betala sin skuld, eller med den allmänna bedömningen av skuldbetalningsförmågan (kreditklassificering). Då kreditklassificeringen sjunker, minskar placeringens värde. Ränterisk: Förändringarna i räntenivåerna kan inverka på placeringarnas värde. Räntorna påverkas av många olika faktorer och händelser, såsom t.ex. penningpolitik, diskonteringsränta och inflation. Då räntorna stiger, sjunker värdet på placeringar bundna till obligationsinstrument och skuldebrev. Inflationsrisk: Det är möjligt att avkastningen på kortfristiga placeringar inte utvecklas i samma takt som inflationen, vilket minskar placerarens köpkraft. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

20 Alfred Berg Obligation A (Avkastning) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 0,70% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision är de maximala beloppen. Detaljiinformation tillgängliga i gällände prislista. Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte: - prestationsbaserad avgift - fondens handelskostnader Ytterligare information om kostnader finns i det officiella fondens prislista på webbadressen wwww.alfredberg.fi. Tidigare resultat 15% 12% 9% 6% 3% 0% -3% 4,9 5,3-0,9-0,3 1,0 1,8 9,1 9,4 3,7 4,3 2,4 1,2 3,9 1,8 11,4 10,3 2,1 2,4 13,5 11,7 Att placera i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska. Då kursen sjunker kan placeraren helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens start datum är Basvaluta är EUR. -6% Praktisk information Ytterligare information om fonden finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapport på eller från fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors. Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4

AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4 AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4 Aktier, utvecklade marknader Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Europa, Aktia Europe Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia America, Nomura Japan

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL

oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL Välgörenhetsaspekten har varit en hörnsten i Placeringsfonden Aktia Medicas verksamhet i och med att 0,2 % p.a. av fondens förvaltningsprovision

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.11.2016 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv 22/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Nordenfond Aggressiv med Handelsbanken

Läs mer

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Sammanläggning av penningmarknadsfonder Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

UB AMERIKA PLACERINGSFOND

UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB Amerika en patenterad investeringsprocess som ger resultat UB Amerika-fonden investerar på aktiemarknaden i USA. Fondens portföljförvaltning använder sig av en investeringsprocess

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Faktablad Simplicity Sverige

Faktablad Simplicity Sverige Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna.

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015

Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015 Stockholm oktober 2015 1(4) Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015 I vårt fondsortiment har vi tre fonder som är inriktade mot tillväxtmarknader

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Sparbanken Småföretag -placeringsfond

Sparbanken Småföretag -placeringsfond 1 Sparbanken Småföretag -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Småföretag placeringsfond, på finska Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP Stadgarna har fastställts av Finansinspektionen 30.5.2014 och gäller fr. o m 30.5.2014. 1 Placeringsfonden Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Dividend House European Small Cap (Fonden), på finska

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015

Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015 Stockholm oktober 2015 1(4) Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015 I vårt fondsortiment har vi två fonder som är inriktade mot informationsteknologi,

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur.

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur. Stockholm januarii 2014 1(4) Viktig information till dig som sparar i våra TransferT rfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud avv fonder medd hög kvalitet. Det innebär att

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Basaktiefonder Förenklat fondprospekt Det förenklade fondprospektet gäller fr.o.m. 31.3.2010. 1 INFORMATION OM FONDEN Placeringsfond Danske Invest Nordamerika

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Bankkonton SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Bankkonton SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 FONDPROSPEKT ALLMÄN DEL FONDPROSPEKTETS STRUKTUR Detta Alexandria Fondbolag Ab:s (nedan Fondbolaget ) fondprospekt består av själva fondprospektet, faktabladen med basfakta för investerare för samtliga

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Nowo Fund... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V 1 (5) Stockholm 18 januari 2012 Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga

Läs mer