Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade"

Transkript

1 Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat

2 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån HELSINGFORS Telefonväxel (09) Kundbetjäning och placeringsrådgivning (09) Fax (09) Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån HELSINGFORS Institutionell förmögenhetsförvaltning (09) Fax (09) Ansvarsbegränsning I denna publikation används Alfred Berg som ett samlingsbegrepp för de två bolagen Alfred Berg Fondbolag Ab och Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Att placera i fonder innebär alltid risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska. När värdet minskar kan placeraren helt eller delvis förlora de placerade medlen. Den som tar del av informationen i denna publikation bör särskilt beakta att information avser läget vid tiden för publikationens avfattande och att den snabbt kan bli inaktuell. Antaganden och bedömningar är baserade på källor som av Alfred Berg har bedömts vara tillförlitliga. Alfred Berg kan dock inte garantera riktigheten av sådan information som erhållits av tredje part. Alfred Berg frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag detv må vara som grundar sig på kunders användande av publikationen för olika investeringsbeslut, samt för eventuella felaktigheter i publikationen som beror på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från tredje part.

3 Innehåll Detta fondprospekt är uppgjort i enlighet med finansministeriets förordning om fondprospekt utfärdat och består av de fondspecifika faktablad samt fondernas stadgar. Stadgarna senast fastställda i Finland Kontaktinformation och ansvarsbegränsning Presentation av Alfred Berg & gemensam fondfakta Placeringsfondernas faktablad Alfred Berg Aktieförvaltning Alfred Berg Europe Alfred Berg Finland Alfred Berg Obligation Alfred Berg Optimal Alfred Berg Ränta Alfred Berg Ränteförvaltning Alfred Berg Small Cap Finland Prislista & Teckningskonton Gemensamma stadgar Placeringsfondspecifika stadgar Alfred Berg Aktieförvaltning Alfred Berg Europe Alfred Berg Finland Alfred Berg Obligation Alfred Berg Optimal Alfred Berg Ränta Alfred Berg Ränteförvaltning Alfred Berg Small Cap Finland

4 Presentation av Alfred Berg & gemensam fondfakta Alfred Berg erbjuder placerare ett brett urval placeringsfonder inklusive de utländska placeringsfonderna. Placeraren kan bland fonderna välja tillgångsklasser och geografiska områden enligt sitt tycke. Den gemensamma filosofin för all förvaltning är att genom aktiva beslut uppnå en högre riskjusterad avkastning på respektive placeringsmarknad. VD & Styrelse för Alfred Berg Fondbolag Ab Verkställande direktör: Petra Sommardahl Fullvärdiga styrelsemedlemmar: Tomas Scherp Jean Frédéric Cousté Andreas Doepel* Suppleant: Matti Sallamaa* *) vald av fondandelsägarna Alfred Berg Fondbolag Ab:s revisorer För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Förvaringsinstitut J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial, verksam inom branschen för diverse övriga finansiella tjänster (exklusive försäkringsoch pensionsverksamhet). En global vy Alfred Berg är en del av den internationella BNP Paribas Investment Partners organisationen (BNPP IP). BNPP IP är representerad i cirka 40 länder i Europa, Asien och Amerika. Sammanlagt förvaltar BNPP IP, i separat mandat och fonder, medel för cirka 497 miljarder euro ( ) och erbjuder ett mångsidigt sortiment placeringsprodukter i alla tillgångsklasser. En stark finansinstitution BNPP IP hör till BNP Paribas koncernen vars S & P kreditklassificeringen är (A+). 2 BNPP IP är den sjunde största kapitalförvaltaren i Europa. 3 I Finland bedrivs kapitalförvaltningsverksamheten av BNPP IP:s dotterbolag Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab:s dotterbolag, Alfred Berg Fondbolag Ab och Alfred Berg Asset Management AB:s filial i Helsingfors, ansvarar för förvaltningen av de i Finland registrerade fonderna. Alfred Berg har ett team på cirka 30 personer i Helsingfors som ansvarar för den finska aktiestrategin, för placeringar i penningmarknadsinstrument och statsobligationer inom euroområdet samt för kundbetjäning och rapportering åt inhemska kunder. I den lokala förvaltningen är utgångspunkten Alfred Bergs nordiska placeringsstrategi. Expertis, omfattande resurser samt teamwork nyckeln till framgång Med hjälp av sin omfattande interna analysverksamhet strävar BNPP IP och Alfred Berg till att skapa en oberoende och så rätt bild som möjligt av marknaderna. Analytikerna samarbetar intensivt med portföljförvaltarna, och den egna analysen. Företagsbesöken spelar även en central roll i placeringsverksamheten. BNPP IP verksamhet baserar sig på såväl ett koordinerat samarbete mellan de olika kapitalförvaltningscentren, som ett intensivt samarbete mellan analytiker, portföljförvaltare och kundansvariga. Brett fondsortiment Vi lever i ett informationssamhälle som ofta resulterar i en okontrollerbar mängd information. Dagens placerare har en oerhört stor mängd olika placeringsmöjligheter att välja mellan, och för att uppnå och upprätthålla en optimal placeringsportfölj krävs ett enormt analyseringsarbete av enskilda aktier och obligationer. Genom att placera i fonder som erbjuds av Alfred Berg minskar mängden placeringsbeslut som den enskilda placeraren måste göra samtidigt som optimeringen av den egna placeringsportföljen underlättas. Genom att placera i fonder som Alfred Berg säljer kan var och en enkelt och smidigt skapa sin egen placeringsportfölj, som motsvarar de egna placeringsmålsättningarna och den egna riksprofilen. Placeringsfond Fondverksamheten i Finland är tillståndsbelagd och övervakas av Finansinspektionen. Fonderna följer gällande lag om placeringsfonder och sina registrerade stadgar. En vanlig placeringsfond får normalt placera högst 10 procent av sina tillgångar i en enda emittents (företags eller samfunds) värdepapper. En placeringsfonds tillgångar ägs gemensamt av de fondandelsägare som köpt andelar i fonden i proportion till antalet fondandelar. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds i frågor som rör placeringsfonden av ett fondbolag. Fondbolaget besluter över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. Fonden är dock ett självständigt skattesubjekt. Värdet på en placeringsfond, och därmed på en fondandel, beror på värdet av de värdepapper som fonden investerat i och kan således både stiga och sjunka. Den historiska värdeutvecklingen är ingen garanti för hur det framtida värdet kommer att utvecklas. Alfred Bergs finländska placeringsfonder förvaltas, representeras och marknadsförs av Alfred Berg Fondbolag Ab. Alfred Berg Fondbolag Ab har grundats Fondbolagets aktiekapital är ,26 euro. Fondbolagets hemort är Helsingfors. Som förvaringsinstitut för Alfred Bergs finländska placeringsfonder fungerar J.P. Morgan Europe Ltd, Helsingfors filialkontor. Fondbolagets verksamhetsområde är att idka placeringsfondsverksamhet såsom står i lagen om placeringsfonder samt med tillstånd av finansministeriet eller annan vederbörlig myndighet att idka verksamhet som i väsentlig grad hänför sig till placeringsfondsverksamheten. Fondbolaget har rätt att använda utomstående förvaltningsoch rådgivningstjänster som t.ex. portföljförvaltnings-, bokförings- och datateknik-, administrativa tjänster samt tjänster för mottagande av tecknings- och inlösningsuppdrag för skötsel av placeringsfondsverksamhet. Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab svarar för tjänster för mottagande av tecknings- och inlösningsuppdrag för skötsel av placeringsfondsverksamhet. Fondbolagets andelsregister är delvis utkontrakterat till Eufex Oy och Henki-Fennia Varainhoito Oy vilka står under Finansinspektionens tillsyn samt till Nordnet Bank AB som övervakas av Finansinspektionen i Sverige. För portföljförvaltningstjänsterna svarar likaså Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab, som har rätt att använda sig av följande samfund som professionellt erbjuder motsvarande tjänster Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och BNP Paribas Investment Partners som är underkastade Finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets övervakning. Värdeberäkningen och Källa: 1 BNP Paribas Investment Partner 2 Standard & Poors, juni BNP Paribas Investment Partner, juni 2014

5 bokföringen för Alfred Bergs placeringsfonder har lagts ut till J.P.Morgan Chase Bank NA (London branch). Alfred Bergs i Finland registrerade placeringsfonder För en placerare på aktiemarknaden är det av stor vikt att kapitalet kan spridas på ett större antal placeringar för att därigenom åstadkomma en riskspridning. Förvaltning av kapital på räntemarknaderna sker effektivast om kapitalet är tillräckligt stort för att kunna handlas i handelsposter som storleksmässigt överensstämmer med de som handlas på de institutionella marknaderna. Inom ramen för Alfred Bergs samlade fondutbud - inklusive de utländska fonderna - kan Alfred Berg idag erbjuda ett brett sortiment av fonder som möjliggör placeringar på de viktigaste marknaderna världen över. Alfred Berg har åtta i Finland registrerade placeringsfonder - aktiefonderna Alfred Berg Finland, Alfred Berg Small Cap Finland och Alfred Berg Europe, räntefonderna Alfred Berg Obligation och Alfred Berg Ränta, blandfonden Alfred Berg Optimal samt fondernas fonder Alfred Berg Ränteförvaltning och Alfred Berg Aktieförvaltning. Andelsserier, tillväxt- och avkastningsandelar & utdelning En fond kan inneha andelsserier med olika förvaltningsprovision. Inom en andelsserie kan finnas avkastnings- eller tillväxtandelar. Innehavarna av avkastningsandelar (A-andelar) erhåller årligen en del av avkastningen i samband med utdelning av avkastning. Den resterande avkastningen erhålls i form av den möjliga värdeförändring, som realiseras då fondandelarna inlöses (säljs). Utdelningen av avkastning är beroende av fondens resultat och fast ställs årligen av Fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen utbetalas, i enlighet med registeruppgifterna på dagen för bolagsstämman, på det bankkonto som andelsägaren uppgett, senast inom en månad från bolagsstämman. Till innehavarna av tillväxtandelar (B-andelar) utdelas ingen årlig avkastning, utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Detta innebär en snabbare värdeökning för tillväxtandelarna i förhållande till avkastningsandelarna. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller avkastning i form av den möjliga värdeförändring som realiseras då fondandelarna inlöses (säljs). Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar står till buds i fondens stadgar 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelarnas värde Fonden och fondandelsvärdet beräknas av fondbolaget varje vardag i enlighet med lagen om placeringsfonder samt enligt fondens stadgar 7. Varje A-andel, (och på motsvarande vis B-andel), skall vara lika stor och, inom ramen för den ifrågavarande andelsklassen, medföra lika rätt till fondens egendom. Fondens värde är det sammanlagda marknadsvärdet av fondens tillgångar, minskat med eventuella skulder. Fondandelsvärdet är placeringsfondens värde dividerat med det proportionerade antalet utestående A- och B-andelar. Fondandelens teckningspris är fondandelens värde på dagen. Fondandelens inlösningspris är fondandelens värde på inlösningsdagen. Information om möjliga fel vid värdeberäkningen av fonder förvaltade av Alfred Berg Fondbolag Ab finns till påseende under affärstid hos Alfred Berg Fondbolag Ab. Fondandelarnas värden publiceras dagligen på internet på adressen Dessutom publicerar de största dagstidningarna värden på de flesta placeringsfonder dagligen. Närmare information om teckning och inlösen av fondandelar finns att tillgå i fondens stadgar, 8 och 9 samt i den gällande prislistan. Teckning av fondandelar och tidpunkt, plats och praxis för inlösen av andelar Fondandelar tecknas genom att betala in teckningssumman på fondens konto. Tecknaren bör vid teckningstillfället meddela vilken andelsserie han väljer samt om teckningen gäller avkastnings- eller tillväxtandelar. Teckningen av fondandelar verkställs till värdet den bankdag som pengarna är på fondens konto. Ifall teckningssumman registreras på fondens konto för Alfred Berg Aktieförvaltningens eller Alfred Berg Ränteförvaltningens del efter kl och för Alfred Berg Räntas del efter kl och för Alfred Berg Europes, Alfred Berg Finlands, Alfred Berg Obligations, Alfred Berg Optimals eller Alfred Berg Small Caps del efter kl , verkställs teckningen till fondandelsvärdet som räknas följande bankdag. Inlösningsuppdraget kan ges per telefon, per telefax eller även under vissa förutsättningar per e-post. Inlösningspriset är andelsvärdet på dagen för verkställandet av inlösningen, förutsatt att inlösningsuppdraget har getts åt Fondbolaget för Alfred Berg Aktieförvaltningens eller Alfred Berg Ränteförvaltiningens del före kl , för Alfred Berg Räntas del före kl eller för Alfred Berg Europes, Alfred Berg Finlands, Alfred Berg Obligations, Alfred Berg Optimals eller Alfred Berg Small Caps del före kl Inlösningsuppdrag som ges efter de ovannämnda gränstiderna verkställs till värdet därpå följande bankdag. Bolaget kan låta bli att verkställa en teckning eller inlösning om man inte kunnat identifiera kunden på det sätt som placeringsfondslagen kräver. Fondandelar kan lösas in varje bankdag. Avbrytning av teckningar och inlösningar Fondbolaget kan med Finansinspektionens tillåtelse avbryta teckningen av fondandelar då fondandelsägares intresse kräver det eller av annat särskilt vägande skäl. Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av andelar om marknadsplatsen på grund av störningar i anslutning till normal informationsförmedling eller då marknadsplats, som med hänsyn till placeringsfondens investeringspolitik kans anses vara huvudmarknadsplats, är stängd på grund av oförutsebart skäl eller om handeln på nämnda marknadsplats är begränsad enligt 17 i stadgarna. Ersättning till fondbolaget & förvaringsinstitutet Till fondbolaget betalas en ersättning ur fondens medel för förvaltning, analys, bokföring och administration. Förvaltningsprovisionen bestäms i fondens stadgar 10 och hittas i, vid var tidpunkt i kraft varande prislista. Förvaltningsprovisionen beräknas dagligen utgående från fondens dagsvärde, d.v.s. provisionen är beaktad i fondens kurs och avkastnings procent. Förvaltningsprovisionen innehåller förvaringsprovisionen åt förvaringssamfundet. Närmare information om förvaltningsprovisionerna finns att tillgå i fondens regler 10. Redovisning och tidpunkten för bokslut Placeringsfondens och fondbolagets räkenskapsår är ett kalenderår. Placeringsfondens fondprospekt, halvårsrapporter och årsberättelse offentliggörs enligt anvisningarna i lagen om placeringsfonder. Årsberättelsen finns tillgänglig hos fondbolaget inom tre månader och halvårsrapporten inom två månader från rapportperiodens utgång, enligt fondens stadgar 15. Tidpunkten för bokslut är Ändring i placeringsfondens stadgar Fondbolagets styrelse besluter om eventuella förändringar i fondens stadgar. En ändring av fondens stadgar träder i kraft en månad och 5 dagar från det att ändringen av stadgarna som godkänts av Finansinspektionen har bringats till fondandelsägarnas kännedom. Fastställda ändringar skall underrättas samtliga fondandelsägare på det sätt som anges i fondens stadgar 16. Fondandelsägarstämma Fondandelsägarstämma sammankallas av Fondbolagets styrelse enligt stadgarnas 14. En fondandelsägare är inte berättigad att använda fondandelsägare tillkommande rättigheter förrän ägarens fondandel är registrerad eller för-

6 rän han har meddelat sitt förvärv och uppvisat en utredning gällande förvärvet till Fondbolaget. Rätten till deltagande i fondandelsägarstämman bestäms enligt den rådande situationen i fondandelsregistret den dag som angivits som sista anmälningsdag i möteskallelsen. Andelsägaren representerar vid fondandelsägarstämman det röstetal som är antecknat i fondandelsregistret den dag som angivits som sista anmälningsdag i möteskallelsen. Ägarstyrningens mål Alfred Berg Fondbolag Ab har i sitt styrelsemöte godkänt principerna för placeringsfondernas ägarpolitik samt de mål som ställs för ägarstyrningen. Enligt placeringsfondslagen skall fondbolaget utöva sin verksamhet omsorgsfullt, självständigt och professionellt för att tillvarata andelsägarnas gemensamma intressen. Alfred Berg företräder andelsägarna i alla ärenden som gäller de av Alfred Berg förvaltade fonderna. Då den i fonder placerade egendomen ökar framhävs andelsägarnas position i de företag som fonden placerar i. Till följd av detta är det i allt högre grad fondbolagets uppgift att tillse andelsägarnas intressen i ägarrelaterade frågor. De av Alfred Berg godkända principerna för placeringsfondernas ägarpolitik samt de mål som ställs för ägarstyrningen baserar sig på Finansbranschens centralförbunds rekommendationer över fondbolagets ägarstyrning. Alfred Berg fäster uppmärksamhet vid att bolagen fungerar enligt Finsk kod för bolagsstyrning och tar i beaktande ärenden som hänför sig till miljön och samhälleligt ansvar. Alfred Berg fäster uppmärksamhet åtminstone vid grunderna för användning av rösträtten i bolagsstämman, belöning, sammansättningen av bolagets styrelse och utnämningen av styrelsemedlemmarna. Alfred Berg deltar enligt ägarstyrningens principer i de finska bolags bolagsstämmor där Alfred Bergs placeringsfonders ägarandel är väsentlig med beaktande av de målsättningar uppsatta får ett längre tidsperspektiv och att det är av betydelse för fondandelsägarnas intressen. Då fondbolaget lägger ut portföljförvaltningen på utomstående kapitalförvaltare minskar möjligheten att kontrollera de objekt ombuden väljer att investera i och därmed också möjligheten att kontrollera att principerna för ägarstyrningen följs. Alfred Berg förutsätter dock till tillämpliga delar att motsvarande principer följs av alla utomstående portföljförvaltare. Ägarpolicyn i sin helhet finns tillgänglig hos Alfred Berg. Placeringsfondens fusionshistoria Placeringsfond Alfred Berg Portfolio har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Finland Placeringsfond Alfred Berg Small Cap Europe har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Small Cap Finland Placeringsfond Alfred Berg Euro Obligation Pro har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Euro Obligation (namnbyte till Placeringsfond Alfred Berg Obligation ) Placeringsfond Alfred Berg Euro Korko och Placeringsfond Euro Yhdistelmäkorko har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Korko Pro (namnbyte till Placeringsfond Alfred Berg Korko ) Placeringsfond Alfred Berg Optimal Europe har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Optimal Placeringsfond Alfred Berg Global har fusionerats med Placeringsfond Alfred Berg Europe Marknadsrisker samt risker förknippade med investeringsobjekt Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. Om värdet sjunker, kan placeraren förlora de placerade tillgångarna delvis eller i sin helhet. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker förknippade med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Den ömsesidiga korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Fonden kan inom ramen för stadgarna placera sina tillgångarna i bolag som är föremål för börslistning (Initial Public Offering). Beträffande placeringar är det möjligt att aktiekursen som fastställts i samband med börslistningen fluktuerar kraftigt till exempel på grund av att offentlig handel saknas, tillgången till aktier är begränsad eller informationen om emittenten är bristfällig. Fonder som placerar i tillväxtaktier kan vara mer volativa än marknaden och reagera på olika sätt på förändringar i ekonomin, politiken, marknaden eller emittentens egenskaper. Tillväxtaktierna har traditionellt sett haft en högre volatilitet än övriga värdepapper, speciellt på kort sikt. Fondens portföljförvaltare kan enligt marknadssituationen utöka fondens marknadsrisk, vilket höjer volatiliteten över genomsnittet. Portföljförvaltaren kan också ta en defensiv position, om han bedömer att volatiliteten stiger för högt på den börs eller i det land i vilket fonden placerat, att den allmänna lågkonjunkturen fortsätter eller om han observerar andra oförmånliga förändringar. I sådana situationer finns det inga garantier för att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt. Risk förknippad med tillväxtmarknaden: Fonder som placerar på tillväxtmarknaden har ofta en högre volatilitet än genomsnittet, eftersom deras verksamhet är mycket koncentrerad, det finns tillgång till mycket liten information, vilket ökar osäkerhetsfaktorerna, penningtillgångarna är mindre eller så är de är mer utsatta för förändringar på marknaden (det sociala, politiska och ekonomiska läget). Risk förknippad med småföretag: De minsta företagen klarar inte nödvändigtvis av att skaffa nya tillgångar för att garantera tillväxt och utveckling, eller att utveckla produkter för nya och osäkra marknader. Likviditeten hos småföretagens aktier är också allmänt taget svagare. Kreditrisk: Risk förknippad med emittentens förmåga att betala sin skuld, eller med den allmänna bedömningen av skuldbetalningsförmågan (kreditklassificering). Då kreditklassificeringen sjunker, minskar placeringens värde. Kreditrisken förknippad med högavkastande High Yield-obligationer är större än i genomsnitt. Ränterisk: Förändringarna i räntenivåerna kan inverka på placeringarnas värde. Räntorna påverkas av många olika faktorer och händelser, såsom t.ex. penningpolitik, diskonteringsränta och inflation. Då räntorna stiger, sjunker värdet på placeringar bundna till obligationsinstrument och skuldebrev. Inflationsrisk: Det är möjligt att avkastningen på kortfristiga placeringar inte utvecklas i samma takt som inflationen, vilket minskar placerarens köpkraft.

7 Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Om valutaskydd används, kan skyddets framgång inte hundraprocentigt garanteras. Risk förknippad med warranter: Warranterna är invecklade och riskbenägna finansieringsinstrument: sannolikheten att förlora hela det placerade kapitalet är stort. Den typiska hävstångseffekten hos warranter samt eventuell avsaknad av likviditet kan därtill inverka på placeringarnas värde. Risk förknippad med råvarumarknaden: Kurserna på råvarumarknaden kan fluktuera avsevärt och plötsligt. Förändringarna kan inverka på värdet på fondens placeringar (t.ex. aktier, obligationer eller index). Förändringen kan vara en helt annan än på den traditionella värdepappersmarknaden (aktier, obligationer osv.) Skatterisk: Placeringarnas värde kan påverkas av skattelagstiftningen i de olika länderna inklusive källskatter eller av ekonomioch penningpolitiken i de aktuella länderna. Likviditetsrisk: Det finns en risk för att fondens placeringar blir olikvida, t.ex. på grund av marknadssituationen, vilket innebär att placeringarna inte nödvändigtvis kan säljas eller köpas tillräckligt snabbt eller till önskat pris. Motpartsrisk: Risken ansluter sig till de motparter som fonden använder (t.ex. i insättningar och derivathandel), och deras förmåga att följa avtalade förbindelser (t.ex. betalning, leverans, gottgörelse). Derivatrisk: Derivatinstrument kan användas för att täcka risker (hedging) eller för att optimera placeringens avkastning (trading) i enlighet med fondens stadgar. Till derivatinstrumenten ansluter sig ofta en hävstångseffekt som kan öka fondens volatilitet. Risk förknippad med förvararen: Förvaringen av fondens tillgångar och bevarandet av deras värde, speciellt utomlands, är förknippad med risker som kan bero på att förvararen försatts i likvidation eller på förvararens vårdslösa eller svikliga handling. Operativ risk: Fondbolagets verksamhet eller verksamheten hos de samarbetsparter som bolaget använder kan medföra negativa konsekvenser för fondens värdeutveckling eller för uppnåendet av placeringsmålet. Fel i värdeberäkningen Fondbolagets styrelse har beslutat att vid bedömningen av väsentligheten av fel som sker vid värdeberäkningen av placeringsfonderna används följande gränser: Kategori 1 Placeringsfonder med en årlig volatilitet på 10 % Väsentlighetsgräns 0,5 % Alfred Berg Finland, Alfred Berg Small Cap Finland Kategori 2 Placeringsfonder med en årlig volatilitet mellan 5 % och <10 % Väsentlighetsgräns 0,3 % Alfred Berg Aktieförvaltning, Alfred Berg Europe, Alfred Berg Optimal Kategori 3 Placeringsfonder med en årlig volatilitet mellan >2 % och <5 % Väsentlighetsgräns 0,2% Alfred Berg Obligation, Alfred Berg Ränteförvaltning Kategori 4 Placeringsfonder med en årlig volatilitet på 2 % Väsentlighetsgräns 0,1 % Alfred Berg Ränta Eftersom fonderna Alfred Berg Aktieförvaltning och Alfred Berg Ränteförvaltning har startat , grundas information om dessa fonders riskklass på volatilitetsimulering enligt volatilitet av de fonder som respektive fonder placerar i. Fondkategoriseringen baserar sig på den årliga volatiliteten som publicerats i den senaste helårs- eller halvårsberättelsen. En förteckning över de fel som skett i placeringsfondernas värdeberäkning finns tillgänglig hos fondbolaget. Allmän information Huvuddragen för beskattning av fondandelar Alfred Berg bistår årligen skattemyndigheterna med följande information på andelsägarna i de i Finland registrerade placeringsfonderna: innehavets storlek i slutet av året, inlösningar av fondandelar samt utbetalda vinstandelar. Som andelsägare behöver man alltså inte separat bistå skattemyndigheterna med information beträffande innehav samt vinstutdelning i de i Finland regis trerade placeringsfonderna. Däremot skall andelsägaren själv meddela all erhållen överlåtelsevinst då skattemyndigheterna innehåller skatten på basen av skattedeklarationen. Beskattning av försäljningsvinst Den vinst som privatpersoner erhåller på försäljning av fondan delar beskattas som kapitalinkomst. På de beskattningsbara kapitalinkomsterna betalas en 30 % skatt (år 2015) till den del som beloppet på den beskattningsbara kapitalinkomsten är högst euro. För den del av den beskattningsbara kapitalinkomsten som överstiger euro betalas i skatt 33 %. Överlåtelsevinsten beräknas genom att från överlåtelsepriset minska den reella anskaffningskostnaden samt kostnaderna för införskaffandet av vinsten som tecknings- och inlösnings provisioner. Alternativt kan privatpersonen minska överlå telsepriset med ett så kallat anskaffningsutgiftsantagande. Anskaffningsutgiftsantagandet för en fondandel som ägts i minst 10 år är 40 % av försäljningspriset och för en fondandel som ägts under 10 år 20 % av försäljningspriset. Eventuella försäljningsförluster får avdras från motsvarande försäljningsvinster under skatteåret samt under fem därpå följande år. Beskattning av avkastningsutdelning I samband med avkastningsutdelningen för de i Finland registrerade fonderna innehålls av skatteskyldiga privatpersoner i Finland en förskottsinnehållning på 30 % (år 2015) och för summor över euro 33 %. Av företag samt övriga samfund, vars hemort är i Finland, innehålls ingen förskottsinnehållning. Beskattningen av enskilda andelsägares inkomst eller försäljningsvinst beror på den enskilda andelsägarens ställning och/eller skattelagstiftningen för kapitalets placeringsställe. Ifall andelsägaren är osäker beträffande sin beskattningsställning bör andelsägaren enligt möjlighet vara i kontakt med lokala skatteverket eller övriga skatteexperter. Tilläggsinformation om distansförsäljning Fr.o.m hör finansieringstjänster samt finansieringsverktyg, som faller under värdepappersmarknadslagen, till området för konsumentskyddslagens distansförsäljning. Finlands konsumentlagstiftning förutsätter att följande information bör ges vid distansförsäljning av fonder: Då konsumenten genom distansför-

8 säljning, t.ex. via internet eller per telefon, gör ett avtal angående finansieringstjänster har han under vissa omständigheter rätt att annullera det kontrakt han avtalat om. Enligt lagen gäller dock denna annulleringsrätt inte avtal beträffande fonder. Dessa fondsamhörande avtal är bl.a. fondteckningar, -byten och -inlösningar. Kunden kan dock givetvis lösa in sina fondandelar i enlighet med tillvägagångssättet i fondens stadgar. De preliminära uppgifterna beträffande distansförsäljningen, avtalsklausulerna samt kundbetjäning ges såväl på finska som på svenska och de preliminära uppgifterna är utgivna i enlighet med Finlands lagstiftning. Uppgörelse av meningsskiljaktigheter samt rättsskyddsförfarande utanför domstolen I frågor beträffande fondplaceringar bör kunden alltid i första hand kontakta Alfred Bergs kundtjänst, tfn (09) I fall det mellan kunden och Alfred Berg uppstår meningsskiljaktigheter samhörande fonder, som inte genom förhandlingar parterna emellan går att lösa, kan kunden, om han så önskar, (i stället för domstolsbehandling) föra meningsskiljaktigheten till värdepappersnämnden som fungerar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen, för behandling. Värdepappersnämnden tillråder, handleder och söker lösningar. Dessutom ger nämnden lösningsrekommendationer som gäller innehåll i värdepappersmarknadslagstiftningen, myndighetsbestämmelser anknutna till den och tillämpning av avtalsvillkor, god sed i värdepappershandel samt övriga ärenden beträffande värdepapperspraxis. Servicen är avgiftsfri och den står till buds för alla fondbolagets kunder som är icke-professionella placerare. Kunden kan vara i kontakt med Försäkrings- och finansrådgivningen per telefon eller per brev. Försäkrings- och finansieringsrådgivningens kontaktuppgifter är Porkalagatan 1, Helsingfors, tfn (09) och fax (09) Närmare uppgifter om Värdepappersnämnden finns att tillgå på dess hemsida

9 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Placeringsfond Alfred Berg Aktieförvaltning B (tillväxt), A (avkastning) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Aktieförvaltning är en på aktiemarknaderna aktiv fondernas fond vars syfte är att få stabil avkastning på placerad fondkapital på lång sikt. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Fonden placerar sina medel globalt på aktiemarknader genom att enligt marknadsläge dra nytta av olika geografiska regioner och aktieplaceringar som representerar olika placeringsinrikningar (t.ex. småbolag, tillväxtaktier, värdeaktier). Fonden kan också placera direkt i aktier och dessutom derivatavtal med syfte att skydda placeringarna. För tillfället används det inga derivatavtal inom fonden. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. Portföljförvaltaren strävar efter att genom ett gott fondval och en aktiv portföljförvaltning uppnå en god avkastning enligt den ekonomiska situationen och marknadsläget vid respektive tidpunkt. Portföljförvaltningen är behärskad och syftar till att med en tämligen låg risknivå uppnå sitt avkastningsmål på lång sikt. I praktiken innebär detta att de risker som portföljförvaltaren tar är moderata med beaktande av marknaden och följs upp kontinuerligt. Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Då man aktivt placerar i varierande aktier liknar den förväntade avkastningen den som man har för fonder vars medel sprids i den globala aktiemarknaden. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 5-10 år. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Eftersom fonden är ny baserar sig riskklassifieringen på en simulerad beräkning av risken vid starten av fonden. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Låg risk klassifiering (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfritt. De historiska uppgifterna får inte vara en pålitlig indikator på fondens risk i framtiden. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

10 Placeringsfond Alfred Berg Aktieförvaltning B (tillväxt), A (avkastning) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 1,55% (uppskattning) Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision: Fonden uppbär ingen tecknings- eller inlösningsavgift. Löpande kostnader: Ongoing charges mäter andelen kostnader som debiteras från placeringsfondens kapital i förhållande till fondkapitalet. OCR innefattar inte transaktionskostnader för handel med värdepapper. Då fonden är ny är denna siffra en uppskattning på löpande kostnader. Tilläggsinformation gällande kostnader finns i fondprospektet. Tidigare resultat 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% -2,5% -5,0% -7,5% -10,0% Att placera i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska. Då kursen sjunker kan placeraren helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens startdatum är Eftersom fonden är ny, är inte historisk information tillgänglig för att beskriva fondens avkastning. Basvaluta är EUR. Praktisk information Tilläggsinformation om fonder finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapporter samt annan praktisk information som fondens värde finns hos fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors samt på vår hemsida Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

11 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Europe A (Avkastning) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Europe är en aktiv aktiefond vars syfte är att få stabil avkastning på placerad fondkapital på lång sikt. Fonden diversifierar sina investeringar främst i europeiska aktier. Fondens syfte är att överskrida europeiska aktiemarknadernas genomsnittliga avkastning på lång sikt. Fondens medel placeras på den europeiska aktiemarknaden. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Return, som beskriver den genomsnittliga utvecklingen av aktiemarknaderna. Indexet omfattar 437 stora och medelstora bolag inom den utvecklade europeiska marknaden och indexet omfattar ca 85 % av marknadsvärdet inom Europas utvecklade marknad. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Return. Fondens regler tillåter användning av derivatinstrument, vilka kan användas som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Fonden använder för närvarande inte av dem. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. Väsentliga kriterier vid valet av placeringsobjekt är företagets lönsamhet, ekonomiska utsikter, konkurrensförmåga, finansieringsställning samt företagsledningens kompetens. Fondens placeringspolitik är aktiv och grundar sig på en omfattande investeringsanalys. Fonden placerar i företag som verkar inom konsoliderande branscher, eller inom branscher som genomgår omfattande strukturomvandlingar. Företagen inom dessa branscher har större tillväxtförutsättningar. I branschanalysen tillämpas Herfindahl-Hirschman-indexet. Fonden placerar i huvudsak i storföretag och placeringarna är geografiskt fördelade på olika områden. Portföljförvaltningen är behärskad och syftar till att med en tämligen låg risknivå uppnå en jämn avkastning som överträffar indexet på lång sikt. Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Placeringarna är väldiversifierade på olika branscher samt områden och genom detta strävar man efter att minimera fondens risk. Fondens risknivå ligger nära aktiemarknadens genomsnittliga risknivå. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 5-7 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Den lägsta riskklassifieringen (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfritt. Man kan inte på basen av historisk information nödvändigtvis skapa tillförlitliga antaganden om fondens framtida risker. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Skatterisk: Placeringarnas värde kan påverkas av skattelagstiftningen i de olika länderna inklusive källskatter eller av ekonomi- och penningpolitiken i de aktuella länderna. Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

12 Alfred Berg Europe A (Avkastning) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 1,80% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision är de maximala beloppen. Mer detaljerad information i prislistan. Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte: - Avkastningsbaserad provision - Transaktionsprovisioner som betalas av fonden utom när det gäller köp eller försäljning av en annans fonds andelar betalda tecknings och inlösningsprovisioner. Ytterligare information om kostnader finns i det officiella prislista på Tidigare resultat 45% 30% 15% 0% -15% -30% -45% -60% 30,8 31,6 24,2 26,1 18,1 19,6 22,6 15,5 17,3 18,5 19,8 11,1 6,8 2,4 2,7-6,3-8,1-3,3-40,2-43, Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär alltid en risk och värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska och placeraren kan helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens startdag är Basvaluta är EUR. Praktisk information Ytterligare information om fonden finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapport på eller från fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors. Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

13 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Europe B (Tillväxt) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Europe är en aktiv aktiefond vars syfte är att få stabil avkastning på placerad fondkapital på lång sikt. Fonden diversifierar sina investeringar främst i europeiska aktier. Fondens syfte är att överskrida europeiska aktiemarknadernas genomsnittliga avkastning på lång sikt. Fondens medel placeras på den europeiska aktiemarknaden. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Return, som beskriver den genomsnittliga utvecklingen av aktiemarknaderna. Indexet omfattar 437 stora och medelstora bolag inom den utvecklade europeiska marknaden och indexet omfattar ca 85 % av marknadsvärdet inom Europas utvecklade marknad. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Return. Fondens regler tillåter användning av derivatinstrument, vilka kan användas som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Fonden använder för närvarande inte av dem. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. Väsentliga kriterier vid valet av placeringsobjekt är företagets lönsamhet, ekonomiska utsikter, konkurrensförmåga, finansieringsställning samt företagsledningens kompetens. Fondens placeringspolitik är aktiv och grundar sig på en omfattande investeringsanalys. Fonden placerar i företag som verkar inom konsoliderande branscher, eller inom branscher som genomgår omfattande strukturomvandlingar. Företagen inom dessa branscher har större tillväxtförutsättningar. I branschanalysen tillämpas Herfindahl-Hirschman-indexet. Fonden placerar i huvudsak i storföretag och placeringarna är geografiskt fördelade på olika områden. Portföljförvaltningen är behärskad och syftar till att med en tämligen låg risknivå uppnå en jämn avkastning som överträffar indexet på lång sikt. Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Placeringarna är väldiversifierade på olika branscher samt områden och genom detta strävar man efter att minimera fondens risk. Fondens risknivå ligger nära aktiemarknadens genomsnittliga risknivå. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 5-7 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Den lägsta riskklassifieringen (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfritt. Man kan inte på basen av historisk information nödvändigtvis skapa tillförlitliga antaganden om fondens framtida risker. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Skatterisk: Placeringarnas värde kan påverkas av skattelagstiftningen i de olika länderna inklusive källskatter eller av ekonomi- och penningpolitiken i de aktuella länderna. Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

14 Alfred Berg Europe B (Tillväxt) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 1,80% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision är de maximala beloppen. Mer detaljerad information i prislistan. Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte: - Avkastningsbaserad provision - Transaktionsprovisioner som betalas av fonden utom när det gäller köp eller försäljning av en annans fonds andelar betalda tecknings och inlösningsprovisioner. Ytterligare information om kostnader finns i det officiella prislista på Tidigare resultat 45% 30% 15% 0% -15% -30% -45% -60% 30,8 31,6 24,3 26,1 18,1 19,6 22,5 15,5 17,3 18,4 19,8 11,1 6,8 2,4 2,7-0,6-6,3-8,1-40,2-43, Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär alltid en risk och värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska och placeraren kan helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens startdag är Basvaluta är EUR. Praktisk information Ytterligare information om fonden finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapport på eller från fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors. Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

15 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Finland A (Avkastning) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Finland är en aktiv aktiefond vars syfte är att få stabil avkastning på placerad fondkapital på lång sikt. Fonden diversifierar sina investeringar främst i aktier noterade i Finland. Fondens syfte är att överskrida Finlands aktiemarknadernas genomsnittliga avkastning på lång sikt. Fondens medel placeras i huvudsak i aktier noterade i Finland. Fondens jämförelseindex är OMX Helsinki Cap GI. I indexet har varje enskilt bolags värde begränsats till 10 %. Fondens regler tillåter användning av derivatinstrument, vilka kan användas som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Fonden använder för närvarande inte av dem. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. På samma sätt som i jämförelseindexet har maximivikten för ett bolag i fonden begränsats till 10 procent. Portföljförvaltaren strävar efter att genom ett gott aktieval och en aktiv portföljförvaltning uppnå en god avkastning enligt den ekonomiska situationen och marknadsläget vid respektive tidpunkt. Portföljförvaltningen är behärskad och syftar till att med en tämligen låg risknivå uppnå en jämn avkastning som överträffar indexet på lång sikt. I praktiken innebär detta att de risker som portföljförvaltaren tar är moderata med beaktande av marknaden och följs upp kontinuerligt. Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Då man placerar på en marknad som innehåller tillväxt bolag samt cykliska branscher är den förväntade avkastningen något högre än de för en marknad med bredare branschfördelning. Å andra sidan är även kursfluktuationerna starkare. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 5-10 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Den lägsta riskklassifieringen (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfri. Man kan inte på basen av historisk information nödvändigtvis skapa tillförlitliga antaganden om fondens framtida risker. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

16 Alfred Berg Finland A (Avkastning) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 1,80% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision är de maximala beloppen. Mer detaljerad information i prislistan. Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte: - Avkastningsbaserad provision - Transaktionsprovisioner som betalas av fonden utom när det gäller köp eller försäljning av en annans fonds andelar betalda tecknings och inlösningsprovisioner. Ytterligare information om kostnader finns i det officiella fondens prislista på Tidigare resultat 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 30,4 34,5 30,3 29,9 11,2 8,1-43,0-47,3 58,6 44,5 29,8 25,3-24,9-30,1 5,6 15,5 30,7 31,6 0,8 10,6 Att placera i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska. Då kursen sjunker kan placeraren helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens startdatum är Basvaluta är EUR. -80% Praktisk information Ytterligare information om fonden finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapport på eller från fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors. Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

17 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Finland B (Tillväxt) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Finland är en aktiv aktiefond vars syfte är att få stabil avkastning på placerad fondkapital på lång sikt. Fonden diversifierar sina investeringar främst i aktier noterade i Finland. Fondens syfte är att överskrida Finlands aktiemarknadernas genomsnittliga avkastning på lång sikt. Fondens medel placeras i huvudsak i aktier noterade i Finland. Fondens jämförelseindex är OMX Helsinki Cap GI. I indexet har varje enskilt bolags värde begränsats till 10 %. Fondens regler tillåter användning av derivatinstrument, vilka kan användas som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Fonden använder för närvarande inte av dem. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. På samma sätt som i jämförelseindexet har maximivikten för ett bolag i fonden begränsats till 10 procent. Portföljförvaltaren strävar efter att genom ett gott aktieval och en aktiv portföljförvaltning uppnå en god avkastning enligt den ekonomiska situationen och marknadsläget vid respektive tidpunkt. Portföljförvaltningen är behärskad och syftar till att med en tämligen låg risknivå uppnå en jämn avkastning som överträffar indexet på lång sikt. I praktiken innebär detta att de risker som portföljförvaltaren tar är moderata med beaktande av marknaden och följs upp kontinuerligt. Värdet på de medel som placerats i fonden kan stiga eller sjunka. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Då man placerar på en marknad som innehåller tillväxt bolag samt cykliska branscher är den förväntade avkastningen något högre än de för en marknad med bredare branschfördelning. Å andra sidan är även kursfluktuationerna starkare. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 5-10 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Den lägsta riskklassifieringen (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfri. Man kan inte på basen av historisk information nödvändigtvis skapa tillförlitliga antaganden om fondens framtida risker. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Risk förknippad med aktiemarknaden: Risker med aktieplaceringar är bland annat betydande kursfluktuationer samt negativ information i anslutning till emittenten eller den allmänna marknadssituationen. Värdeförändringarna kan vara kraftiga, speciellt på kort sikt. Korrelationen mellan aktierna ökar risken, då kursförändringarna är likriktade samtidigt. Valutarisk: Fonden kan ha placeringar i annan valuta än dess basvaluta. Fluktuationer i placeringsvalutans och basvalutans växelkurs kan inverka negativt på fondens avkastning. Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

18 Alfred Berg Finland B (Tillväxt) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 1,80% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision är de maximala beloppen. Mer detaljerad information i prislistan. Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte: - Avkastningsbaserad provision - Transaktionsprovisioner som betalas av fonden utom när det gäller köp eller försäljning av en annans fonds andelar betalda tecknings och inlösningsprovisioner. Ytterligare information om kostnader finns i det officiella fondens prislista på Tidigare resultat 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 30,5 34,5 30,3 29,9 11,2 8,1-43,0-47,3 58,7 44,5 29,8 25,2-24,9-30,1 5,7 15,5 30,7 31,6 4,4 10,6 Att placera i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska. Då kursen sjunker kan placeraren helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens startdatum är Basvaluta är EUR. -80% Praktisk information Ytterligare information om fonden finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapport på eller från fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors. Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

19 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Obligation A (Avkastning) ISIN kod: FI Fonden förvaltas av Alfred Berg Fondbolag Ab, som tillhör BNP Paribas-koncernen Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Obligation är en aktiv obligationsfond som strävar till att på lång sikt uppnå en reell värdestegring. Fondens placeringar diversifieras i ränteinstrument i eurobelopp och belopp i euroområdets nationella valutor inom euroområdet. Fondens målsättning är att på lång sikt överskrida avkastningen för placeringar i statsobligationer inom euroområdet. Fondens medel placeras huvudsakligen i EMU noterade stadsobligationer. Fondens jämförelseindex är JP Morgan EMU Government Bond. Indexet består av ca 200 masskuldebrevslån, vars emittenter är länder vars officiella valuta är euro. Fondens regler tillåter användning av derivatinstrument, vilka kan användas som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Fonden använder för närvarande inte av dem. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. Fondens portföljförvaltare tar aktivt ställning till utvecklingen av olika långa obligationer genom att vikta placeringarna enligt den rådande marknadssituationen vid respektive tidpunkt. Fonden strävar genom aktiva portföljförvaltningsåtgärder att producera bättre än jämförelseindexet. Portföljförvaltaren utnyttjar också olika rörelser mellan olika EMU-staters obligationer. Fondens placeringar sprids vanligen på 5 10 olika emittenters värdepapper. Man strävar efter att få en jämn avkastning på fondens tillgångar och att trygga fondens kapital. bankdag. Innehavare av avkastningsandelar erhåller årligen en del av avkastningen i samband med vinstutdelningen. Den resterande avkastningen erhålls i form av den värdeförändring som realiseras då fondandelarna säljs. Vinstutdelningen fastställs årligen av fondbolagets bolagsstämma. Avkastningen betalas ut inom en (1) månad från datumet för bolagsstämman. Innehavarna av tillväxtandelar erhåller ingen vinstutdelning utan avkastningen kapitaliseras i sin helhet. Närmare information om tillväxt- och avkastningsandelar samt vinstutdelning finns att tillgå i fondens stadgar, 5. Åt privatpersoner rekommenderar vi tillväxtandelar (B). Fondandelens värde kan variera på kort sikt och en regelbunden avkastning eller ett fortbestående värde för kapitalet kan ej garanteras. Obligationfondernas ränterisk är större än penningmarknadernas för att placeringens genomsnittliga återstående löptiden, durationen är längre. Eftersom fonden huvudsakligen placerar i masskuldebrev som är emitterade eller garanterade av europeiska stater estimeras dess kreditrisk vara relativt låg. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 2 år. Placeringsfondernas andelar kan delas in i tillväxt- och avkastningsandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Om fondens riskmätare används volatilitet som beskriver hur mycket fondens avkastning har fluktuerat under en bestämd tidsperiod. Ju mera avkastningarna fluktuerar desto högre är fondens risk. Varje fonds riskklass definieras på basen av fondens historiska volatilitet samt genom att uppskatta hur fondens avkastningar förväntas fluktuera på lång sikt. Klassificeringen har sju steg. Fonder med den lägsta risken hör till klass ett och risken stiger gradvis ända upp till klass sju. Den lägsta riskklassifieringen (1) betyder inte att investeringen skulle vara helt riskfritt. Man kan inte på basen av historisk information nödvändigtvis skapa tillförlitliga antaganden om fondens framtida risker. Investerare bör bekanta sig utöver dessa fondspecifika risker i fondprospektet beskrivna allmänna risker i fondplaceringen. Det finns inga garantier om att placeringsmålet uppnås, speciellt på kort sikt, och utvecklingen av fondens värde kan avvika från jämförelseindexet eller andra motsvarande fonder. Kreditrisk: Risk förknippad med emittentens förmåga att betala sin skuld, eller med den allmänna bedömningen av skuldbetalningsförmågan (kreditklassificering). Då kreditklassificeringen sjunker, minskar placeringens värde. Ränterisk: Förändringarna i räntenivåerna kan inverka på placeringarnas värde. Räntorna påverkas av många olika faktorer och händelser, såsom t.ex. penningpolitik, diskonteringsränta och inflation. Då räntorna stiger, sjunker värdet på placeringar bundna till obligationsinstrument och skuldebrev. Inflationsrisk: Det är möjligt att avkastningen på kortfristiga placeringar inte utvecklas i samma takt som inflationen, vilket minskar placerarens köpkraft. Fonden kan dessutom utsättas för risker som förknippas med den operativa verksamheten eller förvaring av fondens medel. 1 (2)

20 Alfred Berg Obligation A (Avkastning) Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Löpande kostnader 0,70% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen avkastningsbunden provision Kostnaderna betalda av investerare används till fondens driftskostnad som portföljförvaltning, marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning. Tecknings- och inlösningsprovision är de maximala beloppen. Detaljiinformation tillgängliga i gällände prislista. Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte: - prestationsbaserad avgift - fondens handelskostnader Ytterligare information om kostnader finns i det officiella fondens prislista på webbadressen wwww.alfredberg.fi. Tidigare resultat 15% 12% 9% 6% 3% 0% -3% 4,9 5,3-0,9-0,3 1,0 1,8 9,1 9,4 3,7 4,3 2,4 1,2 3,9 1,8 11,4 10,3 2,1 2,4 13,5 11,7 Att placera i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på de i fonden placerade medlen kan öka eller minska. Då kursen sjunker kan placeraren helt eller delvis förlora de placerade medlen. Förvaltnings- och förvaringsprovision är inkluderad i fondens avkastning samt möjlig avkastning som utdelats åt andelsägare. Fondens start datum är Basvaluta är EUR. -6% Praktisk information Ytterligare information om fonden finns i fondprospektet, fondbestämmelserna och i fondens hel- och halvårsrapport på eller från fondbolaget, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors. Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Helsingfors filial. Revisor: För fondbolaget och fonderna PricewaterhouseCoopers, CGR Martin Grandell, suppleant CGR Petter Lindeman. Av fondandelsägarna vald CGR Jukka Paunonen, suppleant Jonas Blomqvist. Beskattning av individuella andelsägarnas inkomst eller utbetalda vinster kommer att bero på den enskilda andelsägares position och/eller kapital position gällande skattelagstiftningen. Alfred Berg Fondbolag Ab kan hållas ansvarig endast på grund av att detta dokument innehåller felaktig eller vilseledande information som är oförenliga med prospektet. Alfred Berg Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland den och fonden övervakas av Finansinspektionen. Fondens stadgar har fastställts den och är i kraft från och med den Detta faktablad är i kraft från och med (2)

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors.

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors. INFORMATION GÄLLANDE WIP OCH DESS UTBUD AV INVESTERINGSTJÄNSTER SAMT INFORMATION GÄLLANDE DE FINANSIELLA INSTRUMENTENS NATUR OCH OM TYPISKA RISKER, SAMT OM FÖRHANDSINFORMATION GÄLLANDE FINANSIELLA TJÄNSTERS

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon.

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon. 1(7) FÖRHANDSUPPGIFTER OM BUNDET LÅNGSIKTIGT SPARANDE 1. Allmänt Detta meddelande omfattar information om Evli Bank Abp och Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande i enlighet med det

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer