JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5"

Transkript

1 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2 JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 Finansinspektionen har fastställt JOM Silkkitie -placeringsfonds stadgar , och de är i kraft fr.o.m

2 JOM SILKKITIE -PLACERINGSFOND - STADGAR JOM Silkkitie -placeringsfond stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn på finska är JOM Silkkitie -sijoitusrahasto, på engelska JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund och på svenska JOM Silkkitie Placeringsfond (Fonden). 2 Fondbolag Fonden förvaltas av JOM Rahastoyhtiö Oy (Fondbolag). Fondbolaget representerar Fonden i eget namn, agerar för Fonden i frågor som berör den, samt använder sig av de rättigheter som hänför sig till Fondens tillgångar. 3 Förvaringsinstitut Som förvaringsinstitut för Fondens medel verkar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), filialverksamheten i Finland (nedan Förvaringsinstitut). 4 Målsättningen för Fondens placeringsverksamhet, placeringsstrategi och placeringen av dess tillgångar Målsättningen för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå högsta möjliga avkastning, genom att med måttlig risktagning diversifiera tillgångarna, i enlighet med Lagen om placeringsfonder samt Fondens stadgar. Placeringsverksamhet och strategi Fondens strategi är att aktivt placera i kvalitativa asiatiska företags aktier. a.) Med aktiv portföljförvaltning strävar Fonden att hitta och betona undervärderade och kvalitativa aktier från rådande eller nya placeringsteman. Fonden följer inte områdets aktieindex i sin placeringsverksamhet. Med aktivitet avses även undvikandet av dyra och dåliga aktier. Detta är en av hörnstenarna i Fondbolagets riskhantering. b.) Med kvalitet avses följande: 1). Företagets verksamhet är stabil och lönsam, och företaget är ledande inom sin bransch eller marknadsområde. 2). Företagets pris är lågt jämfört med andra konkurrenter i samma bransch och/eller företagets marknadsområde har haft en svag utveckling under det senaste året eller åren. c.) Fonden strävar efter fokuserad placeringsverksamhet genom att hålla emittenternas antal mellan beroende på marknadsläget. d.) I undantagsfall, då marknadsläget så kräver, kan Fonden även placera i företags aktier utanför Asien. e.) Av fondens medel kan mera än 75 % inte vara samtidigt placerade i ett land eller en bransch. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser Fonden använder. Förteckningen fås från Fondens tillgångar placeras enligt bestämmelserna i, 11:e kapitlet i Lagen om placeringsfonder, i sådana företags aktier eller aktiebundna värdepapper (nedan värdepapper) som har betydande verksamhet på Asiens tillväxt- och utvecklade marknader, och som är föremål för offentlig handel. Fonden kan vid behov även placera i depositioner och fonder (även i ETF:er). Marknadsplatsens läge begränsas inte geografiskt. Med asiatiska länder avses i detta sammanhang åtminstone följande länder: Kina, Hongkong, Taiwan, Indien, Singapore, Japan, Indonesien, Filippinerna, Thailand, Vietnam, Malaysia och Sydkorea. Fonden kan placera högst 10 % av sina tillgångar i en och samma emittents värdepapper. Enskilda placeringar, som överskrider 5 % av Fondens tillgångar, får uppgå till högst 40 % av Fondens tillgångar. Fondens nettoplaceringsgrad kan variera mellan 0 % %, beroende på marknadsläget. I ett normalt marknadsläge är Fondens nettoplaceringsgrad (eller aktieallokering) över 75 procent. Placeringsfonden följer inte jämförelseindex i sin investeringsverksamhet. Högst 20 % av Fondens tillgångar kan placeras i depositioner i ett och samma kreditinstitut, vars hemvist är i ett land hörande till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Australien, Japan, Kanada, Förenta Staterna och Schweiz. Depositionen bör vid begäran vara återbetalbar eller kunna lyftas och förfalla till betalning senast efter 12 månader. Tillsammans kan 100 % av Fondens tillgångar vara placerade i depositioner. Fondens tillgångar kan placeras i fonders och placeringsfonder fondandelar och i fondföretags andelar som i Finland eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fått koncession. Dessa placeringsobjekt kan även vara andra än sådana placeringsfonder och fondföretag som enligt lagstiftningen i sina hemstater uppfyller placeringsfondsdirektivets krav, förutsatt att skyddsnivån för andelsägarna och separation av tillgångarna, in- och utlåning samt regleringen av överlåtelse av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning motsvarar det skydd placeringsfondsdirektivet kräver. Fondens tillgångar kan inte placeras i andelar, i sådana fonder, placeringsfonder och fondföretag, som enligt sina stadgar eller bolagsordning kan placera mera än 10 % av sina tillgångar i andra placeringsfonders eller fondföretags andelar. Fondens tillgångar kan endast placeras i sådana fonders och placeringsfonders fondandelar eller fondföretags andelar, vars fasta årliga förvaltningsarvode är högst 3 % av fondens, placeringsfondens eller fondföretagets värde. Placeringsfonden, placeringsfonden och fondföretaget som är föremål för placeringen kan dessutom debitera ett avkastningsrelaterat arvode. Fonden kan använda börsnoterade fondandelar (ETF:er) för att effektivera egendomsförvaltningen genom att ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaderna, för att sålunda säkra Fondens placeringar och för att bygga upp positioner, som ger en positiv avkastning på sjunkande marknader. Av fondens tillgångar kan högst 10 % placeras i placeringsfonders, fondföretags eller börsnoterade fondandelars (ETF:er) andelar. Fonden kan använda derivat mm. a.) för att säkra fondens positioner mot valutarisker b.) för att effektivera egendomsförvaltningen genom att ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaderna c.) för att säkra fondens placeringar med positioner, som ger en positiv avkastning på sjunkande marknader Fonden kan köpa och sälja derivatinstrument, vars underliggande egendom är ett offentligt noterat värdepapper, aktieindex, termin- eller volatilitetsindex (eller en kombination av de nyss nämnda) oberoende av om Fonden har positioner i den underliggande egendomen. Derivatavtalen kan vara standardiserade eller icke-standardiserade. Fonden kan sälja och köpa derivatavtal i Europa, Förenta Staterna och på annat håll i världen. En förteckning över de i varje enskilt fall använda marknadsplatserna finns att få hos fondbolaget. Motpart till icke-standardiserade derivatavtal kan vara ett kreditinstitut, vars hemvist är i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i USA, eller ett värdepappersföretag, vars hemvist är i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Motpartsrisken som placeringar i icke-standardiserade derivatavtal medför får för samma motpart inte överstiga 10 %, ifall motparten är ett kreditinstitut, och för andra motparter inte överstiga 5 % av Fondens värde. Fonden kan använda sig av valutaderivatkontrakt för att säkra sina positioner mot fluktuation i valutakurser. Valutaderivatkontrakt kan användas i säkringssyfte även i sådana valutor, som Fonden inte har placeringar i, bara Fondens positioners valutor korrelerar med valutaderivatkontraktens valutor. Fonden utökar inte totalrisken, med derivat över en sådan nivå, där Fondens alla tillgångar är placerade på aktiemarknaden. Krav på säkerhet som beror på derivatinstrument, får högst uppgå till 30 % av Fondens tillgångar, och de bundna premiernas marknadsvärde får högst uppgå till 30 % av Fondens tillgångar. Säkerheter kan även ges på så sätt att äganderätten överförs på borgenären. Derivatavtalens riskposition följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltatal. Fonden bör ha de kontanta medel som förutsätts för Fondens verksamhet. 5 Fondandelen och fondandelsregistret Fonden har endast tillväxtandelar. En fondandel indelas i tiotusen (10 000) bråkdelar av samma storlek. Fondbolaget upprätthåller ett register över alla fondandelar och 2

3 JOM SILKKITIE -PLACERINGSFOND - STADGAR registrerar överlåtelser av fondandelar. Fondandelar registreras i ett avgiftsfritt fondandelsregister som Fondbolaget upprätthåller. Till registret anmäls följande uppgifter: namn, postadress, antalet ägda fondandelar, registrerings datum, andelsbevisets eller teckningens ordningsnummer. Teckningen registreras i fondandelsregistret först då hela teckningsbeloppet för fondandelen har betalats. Fondandelsägaren har möjlighet att be Fondbolaget att utfärda ett andelsbevis över de fondandelar andelsägaren förfogar över. För utfärdande och expedition av andelsbevis har Fondbolaget rätt att av andelsägaren debitera en avgift enligt den vid tidpunkten gällande prislistan. Prislistan kan fås från Fondbolagets internetsidor eller från 6 Fondens och fondandelens värde Fondens dagliga värde beräknas varje dag, som bankerna i Finland är allmänt öppna. Beräkningen görs på följande sätt: fondens skulder subtraheras från fondens tillgångar. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utgivna fondandelar. Fondens värde anges i euro. Fondens värde finns att få på fondbolagets internetsidor ( fondrapport tjänsten Suomen Sijoitustutkimus Oy:s ( och Morningstars internetsidor ( Fondens värdepapper och derivatavtal värderas till gällande marknadsvärde. Icke-standardiserade derivatinstrument värderas till den underliggande egendomens marknadsvärde. Marknadsvärdet bestäms, enligt den underliggande egendomens värde kl finsk tid. Med marknadsvärde avses det sista avslutet innan den ovan nämnda tiden. Då handelskurs saknas används den sista tillgängliga köpnoteringen som marknadsvärde. Ifall sådan saknas eller om den enligt Fondbolaget avviker avsevärt från den dagens handelsnivå, kan Fondbolaget bestämma värdet enligt objektiva kriterier fastställda av Fondbolagets styrelse. Depositioner värderas genom att periodisera depositionens ränta och genom att dagligen beakta ränta i värderingen. Fondernas och fondföretagens andelar värderas till sitt marknadsvärde, vilket är det senaste fondandelsvärdet till vilken de noterades vid Fondens värderingstidpunkt klockan finsk tid. Fondens placeringar i börsnoterade fondandelar (ETF:er) värderas enligt samma principer som börsnoterade värdepapper. Värdet på innehav i valutabelopp omvandlas i euro enligt marknadskurs, på Fondens värderingsdag klockan Teckning och inlösen av fondandelar Tecknings-, inlösen- och bytesuppdrag mottages hos Fondbolaget samt på andra i fondprospektet fastställda teckningsställen som Fondbolagets styrelse beslutat om. Fondandelar kan i huvudsak tecknas, inlösas och bytas två (2) gånger i månaden: 1) månadens 15:e dag eller dagen innan den 15:e ifall den 15:e inte är en bankdag, och 2) månadens sista bankdag. Med andra ord tecknings- och inlösensdagar är; månadens 15:e dag eller dagen innan den 15:e ifall den 15:e inte är en bankdag, och månadens sista bankdag. Värdet på tecknings och inlösendagen bestämmer sålunda tecknings- och inlösensvärdet. Teckning Teckningen förutsätter, att tecknaren har meddelat korrekta och tillräckliga uppgifter om teckningen, tecknaren och dennes identitet. Tecknare av fondandelar bör skriftligt meddela Fondbolaget om sin avsikt att teckna fondandelar samt det avsedda teckningsbeloppet senast två (2) bankdagar före teckningsdagen. Teckningsdagens värde bestämmer teckningsvärdet. Teckningsbeloppet bör finnas tillgängligt på Fondens bankkonto senast klockan på teckningsdagen. Från det förutnämnda går det bara att avvika, ifall det gäller byte av fondandelar till en annan fonds fondandelar som Fondbolaget förvaltar. Då sköter Fondbolaget gireringen av teckningsmedlen för tecknaren senast den på bytesdagen nästföljande värdedagen. Fondbolaget har rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller en gjord teckning, ifall Fondbolaget inte har tillräcklig information om tecknaren. Fondbolaget förbehåller sig rätten att besluta om ett mindre teckningsbelopp. Inlösen Fondandelar inlöses genom att inlämna ett skriftligt inlösenuppdrag samt eventuellt andelsbevis till Fondbolaget senast klockan fem (5) bankdagar före dagen för inlösen. Antalet fondandelar som skall inlösas eller motsvarande eurobelopp bör framgå från inlösenuppdraget. Fondandelarna inlöses enligt inlösensdagens värde och betalas till det bankkonto som andelsägaren har angivit. Betalningen görs den på inlösensdagen nästföljande bankdagen. Fondbolaget använder Fondens kontantmedel för inlösen. Ifall Fonden inte har tillräckligt med kontanta medel, införskaffar Fonden medlen genom att sälja Fonden tillhörande värdepapper utan oskäligt dröjsmål. Försäljningen bör dock ske senast två veckor efter att inlösen krävts. Då förverkligas inlösen enligt den dag som medlen från försäljningen har erhållits. Inlösen- och bytesuppdrag verkställs i den ordning som de tagits emot och inlösenuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets lov. Byte av fondandelar Det är möjligt att byta fondandelar till fondandelar i en annan fond som förvaltas av JOM Rahastoyhtiö. Byte av fondandel sköts som inlösen av fondandel och teckning av fondandel i en annan fond. Ett tecknings- eller inlösenuppdrag som ansluter sig till ett bytesuppdrag verkställs samma tecknings- eller inlösendag förutsatt att, båda fonderna som ansluter sig till bytet kan handlas dagen i fråga. Ifall någondera fonden inte kan handlas genomförs inlösen först och teckningsmedlen överförs till teckningskontot för den fond som skall tecknas för att invänta nästa möjliga teckningstillfälle, då teckningen görs. För att byta fondandelar till en annan placeringsfonds andelar bör andelsägaren inlämna ett skriftligt inlösenuppdrag till Fondbolaget senast klockan fem (5) bankdagar före fondens inlösendag. Namnet på fonden som skall inlösas, namnet på fonden som skall tecknas samt andelarnas antal eller eurobeloppet som skall bytas, bör framgå från bytesuppdraget. Bytesuppdragets inlösen sker enligt inlösensdagens värde för fonden som inlöses, och på motsvarande sätt bytesuppdragets teckning sker enligt teckningsdagens värde för fonden som tecknas. För byte kan ett arvode debiteras enligt prislistan. Fondbolaget använder Fondens kontantmedel för inlösen av fondbytesuppdraget. Ifall Fonden inte har tillräckligt med kontanta medel, införskaffar Fonden medlen genom att sälja Fonden tillhörande värdepapper utan oskäligt dröjsmål. Försäljningen bör dock ske senast två veckor efter att inlösen krävts. I detta fall verkställs inlösen enligt den dag som medlen från försäljningen har erhållits, och teckningen som anknyter till bytet verkställs vid första möjliga teckningstidpunkt efter detta. Inlösen- och bytesuppdrag verkställd i den ordning som de anlänt och inlösenuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets lov. Fondbolaget förbehåller sig rätten att avvika från tidpunkterna för teckning, inlösen och byte om situationen så kräver. En fondandel kan överlåtas vidare. Den nya fondandelsägaren skall presentera en utredning över sitt förvärv till Fondbolaget, varefter innehavet registreras i fondandelsägarregistret. Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen och teckning av fondandelar, om a.) marknadsplatsen, som med beaktande av Fondens placeringspolitik kan anses vara huvudmarknadsplats, är stängd eller handeln på ifrågavarande marknad har begränsats, eller på grund av störningar i den normala förmedlingen av information; b.) om fondandelsägarnas intresse eller säkerställandet av deras jämställda behandling kräver det: c.) ifall det finns någon annan vägande orsak. 8 Fondbolagets och förvaringsinstitutets arvode Fondbolagets arvode består av tecknings- och inlösenprovision, fast förvaltningsarvode samt ett avkastningsrelaterat arvode. Teckningsprovisionen är högst 1,5 procent av teckningssumman. Inlösenprovision är högst 1 procent av den inlösta summans värde, dock minst 20 euro. Vid byte av fondandelar debiteras en provision som är högst 1 procent av bytets inlösenpris, dock minst 20 euro. Det fasta förvaltningsarvodet är högst 1,2 procent årligen beräknat av Fondens värde. Arvodet (1/365 * Fondens totala värde den senaste värdeberäkningsdagen * procenttalet för förvaltningsarvodet) avdras 3

4 JOM SILKKITIE -PLACERINGSFOND - STADGAR från Fondens värde dagligen och utbetalas från Fondens medel månatligen i efterskott. Det avkastningsbundna förvaltningsarvodet bestäms månatligen. Fondbolaget erhåller (10) procent av den avkastning, som på månadsnivå överstiger referensavkastningen kumulativt. Referensavkastningen är fem (5) procent årligen. Det avkastningsrelaterade arvodet beräknas och avdras från Fondens dagliga värde efter att det fasta förvaltningsarvodet och förvaringsinstitutsarvodet har avdragits. Arvodet betalas ur Fondens medel månatligen i efterskott. Fonden tillämpar för det avkastningsbundna arvodet den s.k. High Water Mark -principen: Ifall Fondens värde på månadens sista bankdag understiger Fondens tidigare högsta historiska notering på någon månads sista bankdag, betalas inget avkastningsbundet arvode till Fondbolaget förrän detta avkastningsunderskott är kompenserat. Till förvaringsinstitutet betalas från Fondens medel ett årligt förvaringsinstitutsarvode. Arvodet täcker Förvaringsinstitutets på lag baserade uppgifter. 9 Anlitandet av ombudsman Fondbolaget kan lägga ut sin verksamhet på ombud. I Fondprospektet beskrivs i vilken utsträckning Fonden anlitar ombud. 10 Räkenskapsperiod Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 11 Andelsägarstämman Den ordinarie andelsägarstämman hålls årligen på av Fondbolagets styrelse beslutad mötesdag dock senast inom sex månader efter räkenskapsperiodens slut. Fondbolagets styrelse sammankallar andelsägarstämman. Möteskallelse skickas till andelsägarna senast två veckor före mötet per post eller med andelsägarens godkännande per elektronisk post. Alternativt kan kallelsen publiceras i en Helsingfors utkommande riksomfattande tidning minst två (2) veckor före stämman. Vid andelsägarstämman bör åtminstone följande ärenden behandlas: a.) Val av ordförande för stämman, b.) Upprättande och godkännande av röstlängd, c.) Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare, d.) Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet, e.) Redogörelse för de vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Fonden, f.) Val av Fondens representant till representantskapet för de av Fondbolagets förvaltade fonder. g.) Behandling av eventuella övriga ärenden, Varje fondandel i Fonden berättigar vid andelsägarstämman till en röst. Andelsägaren har inte rätt att utnyttja andelsägare tillhörande rättigheter innan respektive andelsägares fondandelar registrerats. Rätt att delta i andelsägarstämman och röstetalet vid stämman avgörs enligt läget tio dagar före stämman. Mötesärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Då rösterna faller lika avgör ordförandens röst. För att få delta i stämman skall andelsägaren senast på den i möteskallelsen nämnda anmälningsdagen anmäla om sitt deltagande till Övriga meddelanden om Fonden delges registrerade andelsägare per brev till deras i fondandelsregistret uppgivna adress eller med andelsägarens godkännande per elektronisk post eller annan elektronisk kommunikation, eller medelst en annons som publiceras i minst en (1), i Helsingfors utkommande riksomfattande tidning. En extraordinär andelsägarstämma hålles, ifall Fondbolagets styrelse anser det vara nödvändigt eller om en revisor, eller andelsägare som tillsammans innehar minst fem procent av alla utelöpande fondandelar, skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende. 12 Andelsägarnas representantskap Vid andelsägarstämman väljer varje enskild Fond som förvaltas av Fondbolaget, en medlem till Fondernas gemensamma representantskap. Medlems mandatperiod upphör när på valet därpå följande nästa egentliga andelsägarstämma har avslutats. De till representantskapet valda medlemmarna samlas för att välja Fondbolaget och Fonden en revisor, samt för denne en revisorssuppleant ifall placeringsfondslagen så kräver, samt till Fondbolagets styrelse så många medlemmar som Fondbolagets bolagsstämma har beslutat. Fondbolagets bör meddelas om valen inom en (1) månad från representantskapets möte. 13 Fondprospekt, årsberättelse och delårsrapporter Fondbolaget upprätthåller för Fonden ett fondprospekt och ett faktablad, som innehåller de uppgifter som Finansministeriets förordning om fondprospekt kräver. Fondens och Fondbolagets årsberättelser bör publiceras senast tre (3) månader efter räkenskapsperiodens utgång och Fondens halvårsrapport och kvartalsrapport senast två (2) månader från periodens slut. Fondens stadgar, fondprospekt och kvartalsrapporter samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser kan fås på Fondbolagets internetsidor( eller 14 Ändring av Fondens stadgar Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Fondens stadgar. Fastställelse av ändringar i stadgar ska sökas hos Finansinspektionen. Fondens stadgeändring träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt stadgeändringen och ändringen har meddelats andelsägarna, såvida Finansinspektionen inte annorlunda bestämmer. Stadgeändring anses vara meddelad till andelsägarna den femte dagen efter att stadgeändringen postats till andelsägarna, eller den dag som en annons om stadgeändringen publicerats i, en i Finland utkommande, riksomfattande dagstidning eller stadgeändringen har skickats per e-post till andelsägaren, med dess samtycke. Då stadgeändringen trätt i kraft gäller den alla andelsägare. 15 Överlåtande av information Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter om andelsägarna i enlighet med den vid respektive tidpunkt i kraft varande lagstiftning. 16 Tillämpad lag Finländsk lag tillämpas på Fondbolaget och Fondens verksamhet. 4

5 JOM KOMODO -PLACERINGSFOND - STADGAR JOM KOMODO -placeringsfond stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn på finska är JOM Komodo -sijoitusrahasto, på engelska JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund på svenska JOM Komodo Placeringsfond (Fonden). 2 Fondbolag Fonden förvaltas av JOM Rahastoyhtiö Oy (Fondbolag). Fondbolaget representerar Fonden i eget namn, agerar för Fonden i frågor som berör den, samt använder sig av de rättigheter som hänför sig till Fondens tillgångar. 3 Förvaringsinstitut Som förvaringsinstitut för Fondens medel verkar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), filialverksamheten i Finland (nedan Förvaringsinstitut). 4 Målsättningen för Fondens placeringsverksamhet, placeringsstrategi och placeringen av dess tillgångar Målsättningen för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå så hög avkastning som möjligt, genom att med måttlig risktagning diversifiera tillgångarna, i enlighet med Lagen om placeringsfonder samt Fondens stadgar. Placeringsverksamhet och strategi Fondens strategi är att aktivt placera i kvalitativa små och mellanstora Indonesiska företags aktier. a.) Med aktiv portföljförvaltning strävar Fonden att hitta och betona undervärderade och kvalitativa aktier från rådande eller nya placeringsteman. Fonden följer inte Indonesiens aktieindex i sin placeringsverksamhet. Med aktivitet avses även undvikandet av dyra och dåliga aktier. Denna princip är en av hörnstenarna i JOM Rahastoyhtiö:s riskhantering. b.) Med kvalitet avses följande: 1). Företagets verksamhet är stabil och lönsam, och det är ledande eller på väg att bli ledande inom sin bransch eller marknadsområde. 2). Företagets pris är lågt jämfört med andra konkurrenter i samma bransch med beaktande av företagets tillväxtmöjligheter och resultatförmåga. c.) Fonden strävar efter fokuserad placeringsverksamhet genom att hålla emittenternas antal mellan beroende på marknadsläget. d.) I undantagsfall, då marknadsläget så kräver, kan Fonden även placera i företags aktier utanför Indonesien. e.) Av fondens medel kan mera än 75 % inte vara samtidigt placerade i en bransch. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser Fonden använder. Förteckningen fås från Fondens tillgångar placeras enligt bestämmelserna i, 11:e kapitlet i Lagen om placeringsfonder, i huvudsak i sådana företags aktier eller aktiebundna värdepapper (nedan värdepapper) som har betydande verksamhet i Indonesien, och som är föremål för offentlig handel. Fonden kan vid behov även placera i depositioner och fonder (även i ETF:er). Marknadsplatsens läge begränsas inte geografiskt. Med asiatiska länder avses i detta sammanhang åtminstone följande länder: Kina, Hongkong, Taiwan, Indien, Singapore, Japan, Indonesien, Filippinerna, Thailand, Vietnam, Malaysia, Sydkorea. Fonden kan placera högst 10 % av sina tillgångar i en och samma emittents värdepapper. Enskilda placeringar, som överskrider 5 % av Fondens tillgångar, får uppgå till högst 40 % av Fondens tillgångar. Fondens nettoplaceringsgrad kan variera mellan 0 % %, beroende på marknadsläget. I ett normalt marknadsläge är Fondens nettoplaceringsgrad (eller aktieallokering) över 75 procent. Placeringsfonden följer inte jämförelseindex i sin investeringsverksamhet. Högst 20 % av Fondens tillgångar kan placeras i depositioner i ett och samma kreditinstitut, vars hemvist är i ett land hörande till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Australien, Japan, Kanada, Förenta Staterna och Schweiz. Depositionen bör vid begäran vara återbetalbar eller kunna lyftas och förfalla till betalning senast efter 12 månader. Tillsammans kan 100 % av Fondens tillgångar vara placerade i depositioner. Fondens tillgångar kan placeras i fonders och placeringsfonder fondandelar och i fondföretags andelar som i Finland eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fått koncession. Dessa placeringsobjekt kan även vara andra än sådana placeringsfonder och fondföretag som enligt lagstiftningen i sina hemstater uppfyller placeringsfondsdirektivets krav, förutsatt att skyddsnivån för andelsägarna och separation av tillgångarna, in- och utlåning samt regleringen av överlåtelse av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning motsvarar det skydd placeringsfondsdirektivet kräver. Fondens tillgångar kan inte placeras i andelar, i sådana fonder, placeringsfonder och fondföretag, som enligt sina stadgar eller bolagsordning kan placera mera än 10 % av sina tillgångar i andra placeringsfonder eller fondföretags andelar. Fondens tillgångar kan endast placeras i sådana fonders och placeringsfonders fondandelar eller fondföretags andelar, vars fasta årliga förvaltningsarvode är högst 3 % av fondens, placeringsfondens eller fondföretagets värde. Placeringsfonden, placeringsfonden och fondföretaget som är föremål för placeringen kan dessutom debitera ett avkastningsrelaterat arvode. Fonden kan använda börsnoterade fondandelar (ETF:er) för att effektivera egendomsförvaltningen genom att ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaderna, för att sålunda säkra Fondens placeringar och för att bygga upp positioner, som ger en positiv avkastning på sjunkande marknader. Av fondens tillgångar kan högst 10 % placeras i placeringsfonders, fondföretags eller börsnoterade fondandelars (ETF:er) andelar. Fonden kan använda derivat mm. a.) för att säkra fondens positioner mot valutarisker b.) för att effektivera egendomsförvaltningen genom att ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaderna c.) för att säkra fondens placeringar med positioner, som ger en positiv avkastning på sjunkande marknader Fonden kan köpa och sälja derivatinstrument, vars underliggande egendom är ett offentligt noterat värdepapper, aktieindex, termin- eller volatilitetsindex (eller en kombination av de nyss nämnda) oberoende av om Fonden har positioner i den underliggande egendomen. Derivatavtalen kan vara standardiserade eller icke-standardiserade. Fonden kan sälja och köpa derivatavtal i Europa, Förenta Staterna och på annat håll i världen. En förteckning över de i varje enskilt fall använda marknadsplatserna finns att få hos fondbolaget. Motpart till icke-standardiserade derivatavtal kan vara ett kreditinstitut, vars hemvist är i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i USA, eller ett värdepappersföretag, vars hemvist är i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Motpartsrisken som placeringar i icke-standardiserade derivatavtal medför får för samma motpart inte överstiga 10 %, ifall motparten är ett kreditinstitut, och för andra motparter inte överstiga 5 % av Fondens värde. Fonden kan använda sig av valutaderivatkontrakt för att säkra sina positioner mot fluktuation i valutakurser. Valutaderivatkontrakt kan användas i säkringssyfte även i sådana valutor, som Fonden inte har placeringar i, bara Fondens positioners valutor korrelerar med valutaderivatkontraktens valutor. Fonden utökar inte totalrisken, med derivat över en sådan nivå, där Fondens alla tillgångar är placerade på aktiemarknaden. Krav på säkerhet som beror på derivatinstrument får högst uppgå till 30 % av Fondens tillgångar och de bundna premiernas marknadsvärde får högst uppgå till 30 % av Fondens tillgångar. Säkerheter kan även ges på så sätt att äganderätten överförs på borgenären. Derivatavtalens riskposition följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltatal. 5

6 JOM KOMODO -PLACERINGSFOND - STADGAR Fonden bör ha de kontanta medel som förutsätts för Fondens verksamhet. 5 Fondandelen och fondandelsregistret Fonden har endast tillväxtandelar. En fondandel indelas i tiotusen (10 000) bråkdelar av samma storlek. Fondbolaget upprätthåller ett register över alla fondandelar och registrerar överlåtelser av fondandelarna. Fondandelarna registreras i ett avgiftsfritt fondandelsregister som Fondbolaget upprätthåller. Till registret anmäls följande uppgifter: namn, postadress, antalet ägda fondandelar, registrerings datum, andelsbevisets eller teckningens ordningsnummer. Teckningen registreras i fondandelsregistret först då hela teckningsbeloppet för fondandelen har betalats. Fondandelsägaren har möjlighet att be Fondbolaget att utfärda ett andelsbevis över de fondandelar andelsägaren förfogar över. För utfärdande och expedition av andelsbevis har Fondbolaget rätt att av andelsägaren debitera en avgift enligt den vid tidpunkten gällande prislistan. Prislistan kan fås från Fondbolagets internetsidor eller från 6 Fondens och fondandelens värde Fondens dagliga värde beräknas varje dag, som bankerna i Finland är allmänt öppna. Beräkningen görs på följande sätt: fondens skulder subtraheras från fondens tillgångar. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utgivna fondandelar. Fondens värde anges i euro. Fondens värde finns att få på fondbolagets internetsidor ( fondrapport tjänsten Suomen Sijoitustutkimus Oy:s ( och Morningstars internetsidor ( Fondens värdepapper och derivatavtal värderas till gällande marknadsvärde. Icke-standardiserade derivatinstrument värderas till den underliggande egendomens marknadsvärde. Marknadsvärdet bestäms, enligt den underliggande egendomens värde kl finsk tid. Med marknadsvärde avses det sista avslutet innan den ovan nämnda tiden. Då handelskurs saknas används den sista tillgängliga köpnoteringen som marknadsvärde. Ifall sådan saknas eller om den enligt Fondbolaget avviker avsevärt från den dagens handelsnivå, kan Fondbolaget bestämma värdet enligt objektiva kriterier fastställda av Fondbolagets styrelse. Depositioner värderas genom att periodisera depositionens ränta och genom att dagligen beakta ränta i värderingen. Fondernas och fondföretagens andelar värderas till sitt marknadsvärde, vilket är det senaste fondandelsvärdet till vilken de noterades vid Fondens värderingstidpunkt klockan finsk tid. Fondens placeringar i börsnoterade fondandelar (ETF:er) värderas enligt samma principer som börsnoterade värdepapper. Värdet på innehav i valutabelopp omvandlas i euro enligt marknadskurs, på Fondens värderingsdag klockan Teckning och inlösen av fondandelar Tecknings-, inlösen- och bytesuppdrag mottages hos Fondbolaget samt på andra i fondprospektet fastställda teckningsställen som Fondbolagets styrelse beslutat om. Fondandelar kan i huvudsak tecknas, inlösas och bytas två (2) gånger i månaden: 1) månadens 15:e dag eller dagen innan den 15:e ifall den 15:e inte är en bankdag, och 2) månadens sista bankdag. Med andra ord tecknings- och inlösensdagar är; månadens 15:e dag eller dagen innan den 15:e ifall den 15:e inte är en bankdag, och månadens sista bankdag. Värdet på tecknings och inlösendagen bestämmer sålunda tecknings- och inlösensvärdet. Teckning Teckningen förutsätter, att tecknaren har meddelat korrekta och tillräckliga uppgifter om teckningen, tecknaren och dennes identitet. Tecknare av fondandelar bör skriftligt meddela Fondbolaget om sin avsikt att teckna fondandelar samt det avsedda teckningsbeloppet senast två (2) bankdagar före teckningsdagen. Teckningsdagens värde bestämmer teckningsvärdet. Teckningsbeloppet bör finnas tillgängligt på Fondens bankkonto senast klockan på teckningsdagen. Från det förutnämnda går det bara att avvika ifall det gäller byte av fondandelar till en annan fonds fondandelar som JOM Rahastoyhtiö förvaltar. Då sköter Fondbolaget gireringen av teckningsmedlen för tecknaren senast den på bytesdagen nästföljande värdedagen. Fondbolaget har rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller en gjord teckning, ifall Fondbolaget inte har tillräcklig information om tecknaren. Fondbolaget förbehåller sig rätten att besluta om ett mindre teckningsbelopp. Inlösen Fondandelar inlöses genom att inlämna ett skriftligt inlösenuppdrag samt eventuellt andelsbevis, till Fondbolaget senast klockan fem (5) bankdagar före dagen för inlösen. Antalet fondandelar som skall inlösas eller motsvarande eurobelopp bör framgå från inlösenuppdraget. Fondandelarna inlöses enligt inlösensdagens värde och betalas till det bankkonto som andelsägaren har angivit. Betalningen görs den på inlösensdagen nästföljande bankdagen. Fondbolaget använder Fondens kontantmedel för inlösen. Ifall Fonden inte har tillräckligt med kontanta medel, införskaffar Fonden medlen genom att sälja Fonden tillhörande värdepapper utan oskäligt dröjsmål. Försäljningen bör dock ske senast två veckor efter att inlösen krävts. Då förverkligas inlösen enligt den dag som medlen från försäljningen har erhållits. Inlösen- och bytesuppdrag verkställs i den ordning som de anlänt och inlösenuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets lov. Byte av fondandelar Det är möjligt att byta fondandelar till fondandelar i en annan fond som förvaltas av JOM Rahastoyhtiö. Byte av fondandel sköts som inlösen av fondandel och teckning av fondandel i en annan fond. Ett teckningseller inlösenuppdrag som ansluter sig till ett bytesuppdrag verkställs samma tecknings- eller inlösendag förutsatt att, båda fonderna som ansluter sig till bytet kan handlas dagen i fråga. Ifall någondera fonden inte kan handlas genomförs inlösen först och teckningsmedlen överförs till teckningskontot för den fond som skall tecknas för att invänta nästa möjliga teckningstillfälle, då teckningen görs. För att byta fondandelar till en annan placeringsfonds andelar bör andelsägaren inlämna ett skriftligt inlösenuppdrag till Fondbolaget senast klockan fem (5) bankdagar före fondens inlösendag. Från bytesuppdraget bör namnet på fonden som skall inlösas, namnet på fonden som skall tecknas samt andelarnas antal eller värde i euro som skall bytas. Bytesuppdragets inlösen sker enligt inlösensdagens värde för fonden som inlöses, och på motsvarande sätt bytesuppdragets teckning sker enligt teckningsdagens värde för fonden som tecknas. För byte kan ett arvode debiteras enligt prislistan. Fondbolaget använder Fondens kontantmedel för inlösen av fondbytesuppdraget. Ifall Fonden inte har tillräckligt med kontanta medel, införskaffar Fonden medlen genom att sälja Fonden tillhörande värdepapper utan oskäligt dröjsmål. Försäljningen bör dock ske senast två veckor efter att inlösen krävts. I detta fall verkställs inlösen enligt den dag som medlen från försäljningen har erhållits, och teckningen som anknyter till bytet verkställs vid första möjliga teckningstidpunkt efter detta. Inlösen- och bytesuppdrag verkställs i den ordning som de anlänt och inlösenuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets lov. Fondbolaget förbehåller sig rätten att avvika från tidpunkterna för teckning, inlösen och byte om situationen så kräver. En fondandel kan överlåtas vidare. Den nya fondandelsägaren skall presentera en utredning över sitt förvärv till Fondbolaget, varefter innehavet registreras i fondandelsägarregistret. Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen och teckning av fondandelar, om a.) marknadsplatsen, som med beaktande av Fondens placeringspolitik kan anses vara huvudmarknadsplats, är stängd eller handeln på ifrågavarande marknad har begränsats, eller på grund av störningar i den normala förmedlingen av information; b.) om fondandelsägarnas intresse eller säkerställandet av deras jämställda behandling kräver det: c.) ifall det finns någon annan vägande orsak. 8 Fondbolagets och förvaringsinstitutets arvode Fondbolagets arvode består av tecknings- och inlösenprovision, fast förvaltningsarvode samt ett avkastningsrelaterat arvode. Teckningsprovisionen är högst 1,5 procent av teckningssumman. 6

7 JOM KOMODO -PLACERINGSFOND - STADGAR Inlösenprovision är högst 2 procent av den inlösta summans värde, dock minst 20 euro. Vid byte av fondandelar debiteras en provision som är högst 1 procent av bytets inlösenpris, dock minst 20 euro. Det fasta förvaltningsarvodet är högst 1,5 procent årligen beräknat av Fondens värde. Arvodet (1/365 * Fondens totala värde den senaste värdeberäkningsdagen * procenttalet för förvaltningsarvodet) avdras från Fondens värde dagligen och utbetalas från Fondens medel månatligen i efterskott. Det avkastningsbundna förvaltningsarvodet bestäms månatligen. Fondbolaget erhåller (10) procent av den avkastning, som på månadsnivå överstiger referensavkastningen kumulativt. Referensavkastningen är fem (5) procent per räkenskapsår. Det avkastningsrelaterade arvodet beräknas och avdras från Fondens dagliga värde efter att det fasta förvaltningsarvodet och förvaringsinstitutsarvodet har avdragits. Arvodet betalas ur Fondens medel månatligen i efterskott. Fonden tillämpar för det avkastningsbundna arvodet den s.k. high water mark principen för gällande och föregående räkenskapsperiod: Ifall det har gått mindre än två år sedan fondandelsseriens emission, och Fondens värde på månadens sista bankdag understiger Fondens tidigare högsta historiska notering på någon månads sista bankdag, betalas inget avkastningsbundet arvode till Fondbolaget förrän detta avkastningsunderskott är kompenserat. Ifall det har gått minst två år sedan fondandelsseriens emission, och Fondens värde på månadens sista bankdag underskrider Fondens historiskt högsta värde för månadens sista bankdag under pågående eller föregående räkenskapsperiod, betalas inget avkastningsbundet arvode till Fondbolaget förrän detta avkastningsunderskott är kompenserat. Till förvaringsinstitutet betalas från Fondens medel ett årligt förvaringsinstitutsarvode. Arvodet täcker Förvaringsinstitutets på lag baserade uppgifter. 9 Anlitandet av ombudsman Fondbolaget kan lägga ut sin verksamhet på ombud. I Fondprospektet beskrivs i vilken utsträckning Fonden anlitar ombud. 10 Räkenskapsperiod Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 11 Andelsägarstämman Den ordinarie andelsägarstämman hålls årligen på av Fondbolagets styrelse beslutad mötesdag dock senast inom sex månader efter räkenskapsperiodens slut. Fondbolagets styrelse sammankallar andelsägarstämman. Möteskallelse skickas till andelsägarna senast två veckor före mötet per post eller med andelsägarens godkännande per elektronisk post. Alternativt kan kallelsen publiceras i en Helsingfors utkommande riksomfattande tidning minst två (2) veckor före stämman. Vid andelsägarstämman bör åtminstone följande ärenden behandlas: a.) Val av ordförande för stämman, b.) Upprättande och godkännande av röstlängd, c.) Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare, d.) Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet, e.) Redogörelse för de vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Fonden, f.) Val av Fondens representant till representantskapet för de av Fondbolagets förvaltade fonder. g.) Behandling av eventuella övriga ärenden, Varje fondandel i Fonden berättigar vid andelsägarstämman till en röst. Andelsägaren har inte rätt att utnyttja andelsägare tillhörande rättigheter innan respektive andelsägares fondandelar registrerats. Rätt att delta i andelsägarstämman och röstetalet vid stämman avgörs enligt läget tio dagar före stämman. Mötesärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Då rösterna faller lika avgör ordförandens röst. För att få delta i stämman skall andelsägaren senast på den i möteskallelsen nämnda anmälningsdagen anmäla om sitt deltagande till Övriga meddelanden om Fonden delges registrerade andelsägare per brev till deras i fondandelsregistret uppgivna adress eller med andelsägarens godkännande per elektronisk post eller annan elektronisk kommunikation, eller medelst en annons som publiceras i minst en (1) i Helsingfors utkommande riksomfattande tidning. En extraordinär andelsägarstämma hålles, ifall Fondbolagets styrelse anser det vara nödvändigt eller om en revisor, eller andelsägare som tillsammans innehar minst fem procent av alla utelöpande fondandelar, skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende. 12 Andelsägarnas representantskap Vid andelsägarstämman väljer varje enskild Fond som förvaltas av Fondbolaget en medlem till Fondernas gemensamma representantskap. Medlems mandatperiod upphör när på valet därpå följande nästa egentliga andelsägarstämma har avslutats. De till representantskapet valda medlemmarna samlas för att välja Fondbolaget och Fonden en revisor samt för denne en revisorssuppleant ifall placeringsfondslagen så kräver, samt till Fondbolagets styrelse så många medlemmar som Fondbolagets bolagsstämma har beslutat. Fondbolagets bör meddelas om valen inom en (1) månad från representantskapets möte. 13 Fondprospekt, årsberättelse och delårsrapporter Fondbolaget upprätthåller för Fonden ett fondprospekt och ett faktablad, som innehåller de uppgifter som Finansministeriets förordning om fondprospekt kräver. Fondens och Fondbolagets årsberättelser bör publiceras senast tre (3) månader efter räkenskapsperiodens utgång och Fondens halvårsrapport och kvartalsrapport senast två (2) månader från periodens slut. Fondens stadgar, fondprospekt och kvartalsrapporter samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser kan fås på Fondbolagets internetsidor( eller hos 14 Ändring av Fondens stadgar Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Fondens stadgar. Fastställelse av ändringar i stadgar ska sökas hos Finansinspektionen. Fondens stadgeändring träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt stadgeändringen och ändringen har meddelats andelsägarna, såvida Finansinspektionen inte annorlunda bestämmer. Stadgeändring anses vara meddelad till andelsägarna den femte dagen efter att stadgeändringen postats till andelsägarna, eller den dag som en annons om stadgeändringen publicerats i en i Helsingfors utkommande riksomfattande dagstidning eller stadgeändringen har skickats per e-post till andelsägaren, med dess samtycke. Då stadgeändringen trätt i kraft gäller den alla andelsägare. 15 Överlåtande av information Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter om andelsägarna i enlighet med den vid respektive tidpunkt i kraft varande lagstiftning. 16 Tillämpad lag Finländsk lag tillämpas på Fondbolaget och Fondens verksamhet. Finansinspektionen har fastställt JOM Komodo -placeringsfonds stadgar , och de är i kraft fr.o.m

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. Officiellt Fondprospekt

JOM Rahastoyhtiö Oy. Officiellt Fondprospekt JOM Rahastoyhtiö Oy Officiellt Fondprospekt JOM Silkkitie -placeringsfond 30.9.2015 s.2 JOM Komodo -placeringsfond 30.9.2015 s.9 1 JOM SILKKITIE -PLACERINGSFOND FONDPROSPEKT 30.9.2015 JOM SILKKITIE - PLACERINGSFOND

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP Stadgarna har fastställts av Finansinspektionen 30.5.2014 och gäller fr. o m 30.5.2014. 1 Placeringsfonden Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Dividend House European Small Cap (Fonden), på finska

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. Officiellt Fondprospekt

JOM Rahastoyhtiö Oy. Officiellt Fondprospekt JOM Rahastoyhtiö Oy Officiellt Fondprospekt JOM Silkkitie -placeringsfond 12.8.2015 s.2 JOM Komodo -placeringsfond 12.8.2015 s.9 1 JOM SILKKITIE -PLACERINGSFOND FONDPROSPEKT 12.8.2015 JOM SILKKITIE - PLACERINGSFOND

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Sparbanken Småföretag -placeringsfond

Sparbanken Småföretag -placeringsfond 1 Sparbanken Småföretag -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Småföretag placeringsfond, på finska Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Kassa -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Sparbanken Kortränta -placeringsfond 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto.

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Långränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND 1 PLACERINGSFONDENS NAMN Placeringsfondens namn är Fondita European Small Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita European

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND Detta dokument är en översättning. Den finländska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska den 7.11.2011. Om det ursprungliga

Läs mer

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 23.10.2014. Stadgarna gäller från 1.12.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt

Läs mer

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden HCP Black, på finska Erikoissijoitusrahasto HCP Black och på engelska Non-UCITS

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Långa räntefonder. 1 Specialplaceringsfond. 3 Anlitande av ombud. 4 Förvaringsinstitut. 5 Placering av Fondens tillgångar.

Långa räntefonder. 1 Specialplaceringsfond. 3 Anlitande av ombud. 4 Förvaringsinstitut. 5 Placering av Fondens tillgångar. S p ecialplaceringsfond Danske Invest Emerging Markets Debt Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har godkänt dessa stadgar för fonden 22.5.2015. Stadgarna har

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Stil- och temaaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Basaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 22.11.2011.

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW 1 Placeringsfonden Fonden heter Specialplaceringsfonden UBView (nedan Fonden), på finska Erikoissijoitusrahasto UBView och på engelska UBView Non-Ucits Fund. Fonden är en

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Nyckelfonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 18.10.2012. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 19.12.2012.

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller

Läs mer

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna.

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna. OP FONDBOLAGET AB Fondens gällande stadgar har fastställts 22.10.2012. Stadgarna gäller från 13.12.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-EUROPA DIVIDENDBOLAG Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie

Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Aktiefonder på tillväxtmarknaden Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 16.5.2014. Dessa stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 12.1.2016. Stadgarna gäller från och med 1.3.2016. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01.

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2004.01.26 Sparbanken Världen Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Världen-placeringsfond,stadgar

Läs mer

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland.

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland. OBS! Endast den ursprungliga finskspråkiga version en är juridiskt gällande. Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA 1 / 9 SELIGSON & CO FONDBOLAG Stadgar för Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA Alla klockslag

Läs mer

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 2.12.2013. Stadgarna gäller från 20.1.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-JAPAN Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de gemensamma

Läs mer

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 20.3.2014. Stadgarna gäller från 23.4.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-AMERIKA VÄRDE Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR

SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR De gemensamma stadgarna för Sparbankens fonder har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. De gemensamma stadgarna gäller placeringsfonder

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken Trend specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG Fondens gällande stadgar har givits Finansinspektionen i Finland till kännedom och de trädde i kraft den 30.10.2015. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG 1 Placeringsfondens namn och tillämpliga

Läs mer

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom.

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom. Fondens gällande stadgar har fastställts 25.02.2014. Stadgarna gäller från 30.05.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-HYRESINKOMST 1 Placeringsfondens namn Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield

Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 28.4.2016.

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND 1 Specialplaceringsfondens namn och målsättningen med Fondens verksamhet Namn Specialplaceringsfondens namn är Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab

Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab 2 Fondbolaget och tillämpning av stadgarna... 2 3 Anlitande av ombud... 2 4 Förvaringsinstitut... 2

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT

PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader

Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader Placeringsfond Fondspecifika stadgar Fastställda av Finansinspektionen 19.7.2016 Placeringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader, på finska Sijoitusrahasto

Läs mer

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.5.2014 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.9.2014.

Läs mer

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015. Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK

PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

ÅLANDSBANKEN PLACERINGS- FONDER GEMENSAMMA STADGAR

ÅLANDSBANKEN PLACERINGS- FONDER GEMENSAMMA STADGAR 1 ÅLANDSBANKEN PLACERINGS- FONDER GEMENSAMMA STADGAR Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

(Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt )

(Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt ) 1 Fondspecifika stadgar för placeringsfonden Aktia Government Bond+ (Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt 13.5.2015.) 1 Placeringsfond

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Antagna av styrelsen för IKC Fonder AB 2011- xx - xx, godkända av Finansinspektionen 2011 xx - xx, gäller från och med 2011 xx - xx. 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA 1 Placeringsfondens namn och syfte 2 Fondbolag 3 Användning av ombud Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden OP-Tillväxtmarknad Ränta, på

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG Fondens gällande stadgar har givits Finansinspektionen i Finland till kännedom och de har trätt i kraft den 15.12.2016. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG 1 Placeringsfondens namn och tillämpliga

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer