FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners"

Transkript

1 FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Innehållsförteckning Dynamic, Freedom och Presto 1 Februari 2015

2 1. Viktig information Tillsynsmyndighet Distansförsäljning Rättsskyddsmedel Allmänt Information om fondbolaget Förmögenhetsförvaltare Information om förvaringsinstitutet Information om Prime brokern Placeringsfonderna Information om placeringsfonderna Allmänt om placeringsstrategin Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Dynamic Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Presto Risker Riskhantering De huvudsakliga riskerna sammanfattat Övrig info Teckning Inlösen Kostnader Beräkning och publicering av fondandelarnas värde Intressekonflikter Beskattning av Fonderna Beskattning av andelsägare Användning av ombud Särbehandling av placerare Principer för ägarstyrning FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 2

3 1. Viktig information Specialplaceringsfond Estlander & Partners Commodity, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto (i fortsättningen nämns de enskilt som Fond eller tillsammans som Fonderna ) är registrerade i Finland där de enligt lagen om placeringsfonden kan marknadsföras till professionella och icke-professionella placerare. Därutöver är Fonderna notifierade för marknadsföring till professionella placerare i Nederländerna, Stor-Britannien och Sverige samt till professionella och semi-professionella placerare i Tyskland. Fondprospektet är inte riktat till eller avsett för icke-professionella placerare utanför Finland. Fonden är inte öppen för placeringar av en person från Förenta Staterna eller för en dylik persons räkning oberoende av personens boningsort. Marknadsföring av Fonderna i ett land där de inte har registrerats eller notifierats för marknadsföring är förbjudet. Fondbolaget ansvarar inte för distribution av Fondprospektet till personer, till vilka Fonderna inte får erbjudas enligt lagstiftningen på den ort där dessa personer befinner sig. De placerare som tecknar fondandelar bör utreda vilka krav och bestämmelser som gäller i det egna hemlandet för köp, försäljning och övriga transaktioner av fondandelar, för valutahandel samt vilka skattepåföljder som uppstår av transaktioner i ifrågavarande land Enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) skall Estander & Partners Fondbolag Ab utöver faktabladet publicera fondprospekt för de fonder som det förvaltar. Fondprospektet skall innehålla fondens stadgar. Fondprospektet skall innehålla väsentlig och tillräcklig information för att investerare skall kunna göra en tillförlitlig bedömning av placeringsfondens fondandelar och deras värde innan investeringsbeslutet görs. Om fondprospektets innehåll föreskrivs i finansministeriets förordning (236/2014). Lagen om placeringsfonder och finansministeriets förordning kompletteras av bestämmelserna i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) angående den information som skall tillställas placerare. Estlander & Partners Fondbolag Ab strävar till att ständigt upprätthålla ett uppdaterat fondprospekt. Fondbolaget försäkrar att uppgifterna i detta Fondprospekt är riktiga enligt datum angivet i detta Fondprospekt. Estlander & Partners Fondbolag Ab:s fonder är i 12 kap. i lagen om placeringsfonder avsedda specialplaceringsfonder, som kan avvika från bl.a. begränsningarna i lagen om placeringsfonder gällande diversifiering av tillgångar. Det är möjligt att utländska placerare enligt sitt lands lagstiftning inte kan placera i Estlander & Partners Fondbolag Ab:s fonder. Estlander & Partners Fondbolag Ab är inte ansvarigt för om utländska placeringar gjorts enligt respektive lands lag. Meningsskiljaktigheter som hänför sig till Estlander & Partners Fondbolag Ab:s fonder eller informationen hänförbara till fonderna avgörs enligt finsk lag och enbart i finsk domstol. Placeraren bör grunda sitt placeringsbeslut på detta Fondprospekt, Fondens faktablad och Fondens stadgar som helhet. Fondteckningar mottas endast på basis av detta Fondprospekt och den senaste års- och halvårsrapporten. Fondbolaget ansvarar inte för anbud som inte motsvarar Fondprospektet, FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 3

4 Fondens stadgar och uppgifterna i års- eller halvårsrapporten. Fondens års- och halvårsrapport kan kostnadsfritt erhållas av Fondbolaget. Frågor gällande innehållet i Fondprospektet kan ställas till Fondbolaget, Förmögenhetsförvaltaren eller Fondbolagets samarbetspartners. I oklara fall bör Fondbolaget kontaktas. Ifall Fondprospektet och Fondens stadgar inte motsvarar varandra till sitt innehåll, är Fondens stadgar och deras ordalydelse avgörande. Om de olika språkversionerna av Fondprospektet och/eller Fondens stadgar inte motsvarar varandra, är den finska versionen av Fondprospektet och Fondens stadgar avgörande. Fondbolagets styrelse och verkställande direktör har med alla tillbudsstående metoder som kan anses skäliga enligt bästa förmåga och kunskap, säkerställt att de uppgifter som nämns i detta Fondprospekt är riktiga och att ingenting väsentligt uteblivit. Förmögenhetsförvaltaren, Fondbolaget och Förvaringsinstitutet har rätt att banda samtal. Genom att ringa ett samtal anses motparten ha gett sitt samtycke till att samtal mellan motparten och Förmögenhetsförvaltaren, Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet bandas och till att Förmögenhetsförvaltaren, Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet enligt sin prövning kan använda bandningarna för att lösa eventuella tvister Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors Telefon: Fax: Distansförsäljning Dessa uppgifter ges i enlighet med kap. 6 a i konsumentskyddslagen. Då en konsument ingår avtal om köp av finansiella tjänster via distansförsäljning, har denne i vissa fall rätt att annullera avtalet. Denna annulleringsrätt gäller dock inte avtal gällande fonder. Sådana avtal gällande fonder är bl.a. fondteckningar, -byten, -inlösen och serieöverföringar. Kunden kan naturligtvis enligt det förfarande som beskrivs nedan i punkten Fondandelar lösa in de fondandelar som den innehar Rättsskyddsmedel I frågor som gäller fondplaceringar bör man i första hand kontakta Fondbolaget. Om det mellan Fondbolaget och kunden uppstår meningsskiljaktigheter hänförliga till fondplaceringar, vilka inte kan lösas genom inbördes förhandlingar, kan kunden om denne så önskar hänskjuta ärendet till behandling i värdepappersnämnden (i stället för domstol). Värdepappersnämnden Porkkalagatan Helsingfors FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 4

5 2. Allmänt 2.1. Information om fondbolaget Fondbolagets namn Estlander & Partners Fondbolag Ab Grundat FO-nummer euro (Kravet på tilläggskapital enligt Aktiekapital 6:4 i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder uppfylls med fritt eget kapital.) Hemstat Finland Hemort Helsingfors Administrativ huvudort Vasa Fondplaceringverksamhet och all nödvändig Verksamhetsområde verksamhet i samband med detta. Även förvaltning av alternativa investeringsfonder. Tillstånd Fondbolaget och förvaltningen av de alternativa investeringsfonderna. Martin Estlander Styrelsemedlemmarna Per-Johan West Hans Seppelin* * Av fondandelsägarna utsedd styrelseledamot Verkställande direktör Per-Johan West Fondbolagets och Fondens revisorer CGR Kjell Berts CGR Kristian Berg* Revisorssuppleant: Revisionssamfund Ernst & Young Ab * Av fondandelsägarna utsedd revisor 2.2. Förmögenhetsförvaltare Namn Estlander & Partners Ab FO-nummer Hemstat Finland Hemort Helsingfors Tillstånd Placeringstjänster FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 5

6 2.3. Information om förvaringsinstitutet Förvaringsinstitutets namn Huvudsakliga verksamhetsområde Filialens huvudort Hemort Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB (publ), Helsingforsfilialen Bankverksamhet Helsingfors Stockholm, Sverige Förvaringsinstitutets uppgift är att säkerställa att Fondens och Fondbolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lag, Fondens stadgar och myndighetsbestämmelser samt att handha övriga uppgifter som enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder hör till ett förvaringsinstitut. Till den del Fondens finansiella instrument inte kan förvaras på ett förvarskonto som öppnats hos Förvaringsinstitutet i Fondens eller Fondbolagets namn eller inte fysiskt levereras till Förvaringsinstitutet, har Förvaringsinstitutet avtalat med Fondens Prime Broker (se nedan) om förvaring av dem i Fondens namn hos Prime Brokern. Om inte annat stadgas i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, är Förvaringsinstitutet oberoende av sin oaktsamhet skydligt att enligt sagda lags 15 kap., 2, 1 mom. ersätta Fonden och dess placerare för skada som förorsakats av förlust av finansiella instrument. Förvaringsinstitutet är skyldigt att ersätta en skada som det uppsåtligen eller av oaktsamhet eller försumlighet har orsakat Fonden eller dess placerare i strid med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. En skada behöver dock inte ersättas om Förvaringsinstitutet kan visa att skadan har orsakats av en sådan yttre exceptionell och oförutsedd händelse som Förvaringsinstitutet inte har kunnat förhindra och vars konsekvenser det inte har kunnat undvika med iakttagande av all tänkbar omsorgsfullhet. Förvaringsinstitutet är heller inte ersättningsskyldigt för skada som förorsakats av annan orsak, om det i sin verksamhet har iakttagit normal omsorg och inte annat följer av tvingande lagstiftning. Förvaringsinstitutet är inte i något fall eller under några omständigheter ansvarigt för indirekt skada som förorsakats Fondbolaget, Fondens placerare eller annan part. SEB erbjuder förvaringstjänster både för egna och utomstående kunder. Detta kan förorsaka en intressekonflikt mellan SEBs förvaringsverksamhet och SEBs egna fondverksamhet, samt mellan verksamheterna i fråga och SEBs kunder. Förvaringsverksamheten utövas skilt från SEBs egna fondverksamhet. Ifrågavarande verksamheter utövas alltid i enlighet med fondkundernas gemensamma intresse. Även de till förvaringsverksamheten tillhörande uppgifterna, såsom övervakningen, utförs enligt fondkundernas intresse och skilt från SEBs fondaffärsverksamhet. För att hantera och undvika intressekonflikter har det vid arrangerandet av förvarings- och fondverksamheten beaktats en ändamålsenlig separation av verksamheterna (s.k. kinesiska murar). Förvaringsverksamhetens självständighet och en effektiv övervakning av andelsägarnas medel har även beaktats. Utöver detta är det förutsatt att verksamheten drivs på marknadens villkor. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 6

7 2.4. Information om Prime brokern Prime brokerns namn Hemort Société Générale Newedge UK Financial Limited London, Storbritannien och Wales Société Générale Newedge UK Limited står under Storbritanniens Finansinspektions (FCA) tillsyn och ägs av Société Générale. Samarbetet med Prime Brokern sköts i praktiken via den delegerade portföljförvaltningen där Förmögenhetsförvaltaren ansvarar för fondernas handel och allokeringssystem. Eventuella intressekonflikter hänförliga till samarbetet med Prime Brokern hanteras och sköts primärt enligt Förmögenhetsförvaltarens interna anvisningar. 3. Placeringsfonderna 3.1. Information om placeringsfonderna Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom och Presto är i Finland registrerade i 12 kap. i lagen om placeringsfonder avsedda specialplaceringsfonder och i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedda alternativa investeringsfonder. Placeringsfondens namn Commodity Dynamic Freedom Presto Specialplaceringsfond Estlander & Partners Commodity Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom Specialplaceringfond Estlander & Partners Presto Likviditet Veckovis Dagligen Dagligen Dagligen Fondens startdatum Fastställningsdatum av nuvarande stadgar Års- och halvårsrapporter Tillgängliga kostnadsfritt av fondbolaget eller på adressen Värdeutveckling Tillgängliga kostnadsfritt av fondbolaget eller på adressen Tidpunkt för bokslut Fondbolagets och Fondens revisorer (första räkenskapsåret avslutas ) CGR Kjell Berts CGR Kristian Berg* Revisorssuppleant: Revisionssamfund Ernst & Young Ab * Av fondandelsägarna utsedd revisor FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 7

8 3.2. Allmänt om placeringsstrategierna Fonderna förvaltas av Estlander & Partners Fondbolag Ab. Fondbolaget har delegerat Fondernas portföljförvaltning till placeringstjänstföretaget Estlander & Partners Ab ( Förmögenhetsförvaltaren ). Fonderna och Fondbolaget övervakas av Finansinspektionen. Fonderna lämpar sig för placerare som i sin förmögenhetsförvaltning vill utnyttja Estlander & Partners över 20 år långa erfarenhet av att utveckla och förverkliga systematiska placeringsstrategier. En placeringstid på minst fem år rekommenderas. Strategiernas köp- och säljsignaler baserar sig på både statistiska och matematiska analyser. Handelssignalerna följer vissa statistiska principer och utnyttjar situationer då sannolikheten att få en positiv avkastning, med beaktande av risknivån, är beaktansvärd enligt Strategin. Strategin producerar således både lönsamma och olönsamma affärer. Ett portföljförvaltarteam följer dagligen med strategierna. Teamets huvuduppgift är att följa med avkastningen för strategiernas olika handelsmodeller och vidare utveckla modellernas funktion i olika situationer på marknaden. Genom att använda kvantitativa analyser kan portföljförvaltarna identifiera de perioder då den förväntade avkastningen på vissa marknader är exceptionellt hög eller låg i förhållande till deras risknivå. Centrala kriterier vid valet av placeringsinstrument är en hög likviditet, låga kostnader för handeln samt tillförlitlig beräkning av värdet. Genom att söka placeringar endast på mycket likvida marknader säkerställer strategierna att positionerna både kan öppnas och avslutas till priser, som ligger mycket nära de modellvärden placeringstrategierna använder. Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Fondernas placeringsstrategi i enlighet med Fondernas stadgar. En ändring av Fondernas stadgar behöver inte fastställas av Finansinspektionen men stadgarna skall sändas för kännedom till Finansinspektionen och även delges fondandelsägarna innan de träder ikraft. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 8

9 3.3. Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Commodity är till sin natur en alternativ råvarufond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera en del av den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i råvarusegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare som vill utnyttja de avkastningsmöjligheter som de globala råvarumarknaderna, oberoende av marknadens tillstånd, erbjuder. B-andel* C-andel Minimiteckning Teckningsavgift 2 % 0 % Inlösenavgift 1 % 0 % Förvaltningsarvode 2 % 1,5 % Avkastningsbundet arvode 20 % 20 % ISIN FI FI Valuta EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel Tillväxtandel Estlander & Partners Commodity kan tecknas och lösas in varje veckas och månads sista bankdag. Teckningskonto: Nordea FI *startdatum FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 9

10 3.4. Estlander & Partners Dynamic Fonden är till sin natur en alternativ blandfond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i aktie- och räntesegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare som vill utnyttja de avkastningsmöjligheter som de globala aktie- och räntemarknaderna erbjuder. A-andel B-andel C-andel II-andel Minimiteckning andel Teckningsavgift 2,5 % 1,5 % 0 % 3 % Inlösenavgift 1 % 1 % 0 % 1 % Förvaltningsarvode 1,9 % 1,4 % 0,90 % 1,9 % Avkastningsbundet arvode ISIN Meddelas FI FI FI senare Valuta EUR EUR EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel, Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel värdeandel Estlander & Partners Dynamic kan tecknas och lösas in varje bankdag. Estlander & Partners Dynamic II-andelarna emitteras tidigast 1 februari 2015 i Euroclear Finlands värdeandelssystem. Andelarna anslutna till värdeandelssystemet är främst avsedda för utländska placerare. Teckning och inlösen av fondandelar underlättas genom användningen av det internationella systemet för värdepappersavveckling. Fondbolagets emittents ombud meddelas senare. Teckningskonto: Nordea FI FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 10

11 3.5. Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Freedom är en alternativ investeringsfond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i aktie-, ränte-, råvaru- och valutasegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare, som vill uttnyttja en väl, globalt och i flera tillgångsklasser, diversifierad portfölj och de avkastningsmöjligheter som olika långa prisfluktuationerna erbjuder. A-andel B-andel C-andel D-andel E-andel Minimiteckning Teckningsavgift 3 % 2 % 1 % 0 % 1, 5 % Inlösenavgift 1 % 1 % 0 % 0 % 0,5 % Förvaltningsarvode 3 % 2,5 % 1,8 % 1,5 % 2 % Avkastningsbundet arvode 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI FI Valuta EUR EUR EUR EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Avkastningsandel Estlander & Partners Freedom kan tecknas och lösas in varje bankdag. Teckningskonto: Nordea FI FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 11

12 3.6. Estlander & Partners Presto Estlander & Partners Presto är en alternativ investeringsfond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i aktie-, ränte-, råvaruoch valutasegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare, som vill uttnyttja en väl, globalt och i flera tillgångsklasser, diversifierad portfölj och de avkastningsmöjligheter som kortare prisfluktuationerna erbjuder. D-andel E-andel C-andel F-andel Minimiteckning Teckningsavgift 2,5 % 1,75 % 1 % 0 % Inlösenavgift 1 % 1 % 0 % 0 % Förvaltningsarvode 2,75 % 2,25 % 2 % 1,5 % Avkastningsbundet arvode 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI Valuta EUR EUR EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Estlander & Partners Presto kan tecknas och lösas in varje bankdag. Teckningskonto: Nordea FI FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 12

13 4. Risker All placeringsverksamhet innebär risker. Det finns inga garantier om att en placering i Fonderna skulle ge en god avkastning, även om den allmänna kapitalmarknadens utveckling skulle vara positiv. Det finns inga garantier om att en fondplacering inte kan leda till förluster. Värdet på de placerade medlen kan både sjunka och stiga, och det finns inga garantier om att det placerade kapitalet återfås i sin helhet. Den eventuella målavkastningen som uppställts för Fonderna garanterar inte Fondernas framtida utveckling. Placeringarna har ingen kapitalgaranti och i placeringen ingår således en risk för att förlora de placerade medlen. Historisk avkastning är heller ingen garanti för framtida avkastning. Fondplaceringarna bör vara långsiktiga Riskhantering Placeringsstrategin innehåller ett system för riskhantering, med vars hjälp en kontroll av den dagliga risken samt en diversifiering av portföljen i olika marknadssituationer eftersträvas. Portföljförvaltarteamet och den ansvarige för Risk Management övervakar att strategins risknivå motsvarar strategins riskmandat både på portfölj- och instrumentnivå. De riskparametrar som i huvudsak används, är Value at Risk (VaR), som beskriver hur mycket portföljens värde vid en viss sannolikhet för en viss tid kan sjunka, och volatiliteten, som beskriver portföljens dagliga fluktuationer. Förmögenhetsförvaltarens riskanalyser grundar sig även på olika känslighets- och stresstester, med hjälp av vilka potentiella framtida värdeförändringar av Fondernas portföljer analyseras med avseende på olika marknadsscenarier. Dessa vad händer om -analyserna indikerar hur portföljens värde beter sig vid olika chocksituationer, ifall det skulle inträffa också i historiska mått stora fluktuationer på finansmarknaden. Fonderna använder hävstångseffekt (leverage) i sin placeringsverksamhet. Nivån på hävstångseffekten kontrolleras fortgående. Vid beräkningen av hävstången används åtagandeförfarandet (commitment method), enligt vilket en position i ett derivatavtal omvandlas till motsvarande position i derivatavtalets underliggande tillgång. Nivån på hävstångseffekten kan tidvis vara hög. Nivån beror på den portföljförvaltningsteknik som Fonderna använder och där det eftersträvas en välbalanserad volatilitet mellan tillgångsklasserna och en portfölj som är diversifierad i ränteinstrument samt aktier, råvaror och valutor. I synnerhet för räntebaserade derivat leder åtagandeförfarandet till en hög hävstångseffekt, på grund av ränteinstrumentens beräknade underliggande värde. Eventuella ändringar av den maximala hävstångseffekten som Fonderna kan använda och hävstångseffektens totala belopp rapporteras i Fondernas års- och halvårsrapporter. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 13

14 4.2. De huvudsakliga riskerna sammanfattat Nedan finns en sammanfattning på risker anslutna till Fonderna: Commodity Dynamic Freedom Presto Volatilitet (risknivå) 8-13 % Ca. 9 % Ca. 16 % % Margin to Equity I genomsnitt I genomsnitt ca. I genomsnitt ca. I genomsnitt ca. ca. 10 % (bör 15% (bör vara 20% (bör vara 15% (bör vara vara under under 50%) under 50 %) under 50%) 50%) Hävstång Med derivat Med derivat Med derivat Med derivat Hävstångseffektens maximinivå Derivatrisk Ja Ja Ja Ja Motpartrisk Ja Ja Ja Ja Operativ risk Ja Ja Ja Ja Likviditetsrisk Ja Ja Ja Ja Marknadsrisk Ja Ja Ja Ja Risker hänförliga till särskilda Ja Ja Ja Ja omständigheter Force Majeure-risk Ja Ja Ja Ja Övriga risker Ja Ja Ja Ja Derivatrisk Likviditetsrisk Marknadsrisk Operativ risk Användningen av derivatavtal kan öka eller minska Fondens risk och förväntade avkastning. Användningen av derivatavtal kan öka motpartsrisken och de operativa riskerna. Risk att Fondens placeringar inte kan realiseras som planerat eller till önskat pris. Fondernas placeringsstrategier strävar till att endast placera i placeringsinstrument med hög likviditet. Likviditetsrisken kan eventuellt höja Fondens handelsavgifter t.ex i samband med stora inlösen. Med marknadsrisk avses att marknadsvärdet på positioner i Fondens portfölj kan fluktuera t.ex. till följd av den allmänna värdeutvecklingen på växelkurser eller råvarupriser. Risker som förorsakas av bristande funktion i processer, personal eller datasystem. Operativa risker strävar man efter att kontrollera genom interna och externa arrangemang, med hjälp av vilka man försöker beakta alla eventuella riskfaktorer och minimera riskens sannolikhet eller förlusten FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 14

15 Motpartrisk Risker hänförliga till särskilda omständigheter Force Majeure-risk Övriga risker orsakad av risken. Risken att Fondens motpart i värdepappershandeln inte uppfyller sina avtalade skyldigheter. Motpartsrisk kan förorsakas t.ex. vid clearing av värdepapper eller finansiella instrument, om motparten inte agerar enligt överenskomna villkor. I förvarssituationer kan det uppstå en motpartsrisk om de tillgångar som förvaras helt eller delvis förloras t.ex. på grund av försummelse, bedrägligt förfarande eller någon annan orsak. Risker som förorsakas av oförutsedda, externa omständigheter, som t.ex. politiska händelser. Risken spelar större roll då Fonden handlar internationellt i olika handelsmiljöer. Risken kan främst minimeras genom att beakta den världspolitiska situationen och genom att försöka reagera på eventuella katastrofsituationer redan innan de sker. Risk som påverkar Fondens verksamhet och uppkommer av en oförutsägbar händelse som inte går att övervinnas. Sådana risker är bl.a. naturkatastrofer, uppror och fackliga stridsåtgärder. Realisering av dessa risker kan påverka Fondens värde och därmed i fondandelens värde. I Fondens verksamhet kan det finnas risker som man har inte kunnat identifiera på förhand. Dessa risker kan ha betydande inverkan på fondens värde och avkastning. All placeringsverksamhet innebär risken att förlora de placerade medlen FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 15

16 5. Övrig info 5.1. Teckning Den som tecknar fondandelar bör skriftligen meddela sin avsikt att teckna fondandelar senast dagen innan själva teckningsdagen genom att sända en ifylld teckningsblankett jämte bilagor till Fondbolaget. Dokumenten kan sändas till Fondbolaget per fax, e-post eller post. Därutöver bör den som tecknar överföra hela teckningssumman till Fondens bankkonto. Teckningssumman skall finnas på Fondens bankkonto senast dagen innan själva teckningsdagen eller på sådan annan dag som fondbolaget och den fondandelsägare som begärt teckning avtalat. Vid kontoöverföringen skall i meddelandefältet anges tecknarens namn, personbeteckning eller FOnummer och telefonnummer. Betalningsmottagare är Estlander & Partners Fondbolag Ab. Finansinspektionen kan av särskilda skäl och då fondandelsägarnas intresse det kräver bevilja Fondbolaget tillstånd att temporärt avbryta utgivandet av fondandelar Inlösen Begäran om inlösen bör skriftligen meddelas till Fondbolaget senast dagen innan själva inlösendagen genom att skicka den ifyllda inlösenblanketten till Fondbolaget. Blanketten kan skickas per fax, e- post eller post. Eventuellt andelsbevis bör inlämnas till Fondbolaget samtidigt som begäran om inlösen. Begäran om inlösen som inlämnas efter tidsfristen verkställs följande inlösendag. En begäran om inlösen kan återkallas endast med Fondbolagets samtycke. Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen. Inlösensumman utbetalas inom några bankdagar från inlösendagen eller på sådan annan dag som Fondbolaget och den fondandelsägare som begärt inlösen avtalat Kostnader I samband med teckning och inlösen uppbärs en tecknings- och inlösenavgift av placeraren. Övriga kostnader som uppkommer från de enskilda Fondernas verksamhet uppbärs från placeringsfondernas medel enligt den ifrågavarande Fondens stadgar. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 16

17 5.4. Beräkning och publicering av fondandelarnas värde Fondbolaget publicerar fondandelarnas värde inom två bankdagar från varje teckningsdag på Fondbolagets hemsida (www.estlanderpartners.fi) och meddelas även till Suomen Sijoitustutkimus Oy. Fondandelens värde beräknas och publiceras i samma valuta som den emitteras. Värdeberäkningen görs enligt de värderingsprinciper som nämns i Fondernas stadgar. Fondbolaget gör månads- och årsrapporter samt halvårsöversikter, som kan erhållas kostnadsfritt av Fondbolaget. Fondernas tidigare avkastning finns tillgängliga på Fondbolagets hemsida (adress ovan) eller direkt av Fondbolaget. Gränsen för ett väsentligt fel i värdeberäkning för Freedom och Presto ligger vid 0,5 % och för Commodity och Dynamic vid 0,3 % av Fondens värde. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över alla fel som skett vid Fondens värdeberäkning och denna förteckning kan kostnadsfritt erhållas av Fondbolaget. I situationer då gränsen för ett väsentligt fel överskrids, sköts saken i enlighet med Finansinspektionens direktiv och Fondbolagets interna anvisningar Intressekonflikter Fondbolagets verksamhet består i att förvalta fonderna och i det sammanhanget kan det uppstå situationer där två parters intresse är i konflikt med varandra. En dylik situation kan t.ex. uppstå mellan två placerare, Fondbolaget, ett annat bolag inom samma koncern och anställda i ifrågavarande bolag. Fondbolaget tillämpar skriftliga anvisningar och har vidtagit strukturella och administrativa åtgärder för att hantera de intressekonflikter som identifierats. Gällande portföljförvaltningen har Fondbolaget sett till att Förmögenhetsförvaltaren har tillräckliga anvisningar för sin verksamhet och att den vidtagit tillräckliga strukturella åtgärder för att hantera intressekonflikter. Fondbolaget har i synnerhet försäkrat sig om att Förmögenhetsförvaltaren inte idkar handel för egen räkning som konkurerrar med Fondernas placeringsstrategier, att allokeringen av placeringar mellan Förmögenhetsförvaltarens kunder är automatiserad, att riskhanteringsfunktionen är separerad från portföljförvaltningen både funktionellt och hierarkiskt samt att Förmögenhetsförvaltaren tillämpar lämpliga ersättningssystem som förhindrar en för stor risktagning. Trots Fondbolagets förebyggande åtgärder kan intressekonflikter uppstå. I sådana fall meddelar Fondbolaget ifrågavarande parter om saken och vidtar sådana åtgärder som är nödvändiga och möjliga för att undanröja intressekonflikten. Ytterligare information om hanteringen av intressekonflikter finns att få av Fondbolaget Beskattning av Fonderna Enligt finsk lag är Fonderna inte inkomstskattskyldiga och betalar inte heller skatt på överlåtelsevinsterna eller ränteintäkterna. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 17

18 5.7. Beskattning av andelsägare Samtliga tillväxtandelar som emitterats i Fonderna är andelar vilkas avkastning kapitaliseras. På andelarnas avkastning betalas skatt först i samband med inlösen enligt gällande kapitalskatteprocent. Fondbolaget verkställer inte förskottsinnehållning på överlåtelsevinst som uppstår i samband med inlösen. En fondandelsägare bör uppge överlåtelsevinster på försäljning av fondandelar i sin skattedeklaration eller sitt skatteförslag. Fondandelar bör uppges som beskattningsbar förmögenhet. Fondbolaget meddelar årligen innehav av fondandelar och inlösen av fondandelar samt avkastning som betalats till andelsägarna till de finska skattemyndigheterna. Beskattningen av en enskild placerares överlåtelsevinster beror på den skattelagstiftning som tillämpas enligt den enskilda placerarens skattesits och/eller uppehälle. Placerare ombeds kontakta sin hemorts skattemyndigheter för att utreda eventuella beskattningsfrågor. Närmare uppgifter om beskattningen i Finland och de vid envar tidpunkt tillämpliga skattesatserna finns på internet-adressen Användning av ombud Fondbolaget använder ombud enligt Fondernas stadgar. Tilläggsuppgifter om de ombud som Fondbolaget använder fås av Fondbolaget Särbehandling av placerare Enligt lagen om placeringsfonder är Fondbolaget skyldigt att behandla fondandelsägare likvärdigt. En särbehandling av placerare är enligt Fondernas stadgar möjligt på basis av den totala investeringen, grupptillhörighet eller anställningsförhållande enligt vad som framgår i Fondernas stadgar Principer för ägarstyrning Fondbolaget och Förmögenhetsförvaltaren strävar inte efter en aktiv ägarstyrning. Målsättningen för Fondernas placeringsverksamhet är huvudsakligen att placera medlen i tillgångsklasser, till vilka det inte hänför sig någon ägarstyrning. Om Fondernas medel har placerats så att Fondbolaget kan utöva ägarstyrning, strävar Fondbolaget enbart efter att se till att ägarstyrningen på ett allmänt plan fungerar i Fondernas och dess andelsägares ekonomiska intresse. Ägarstyrningen omfattar att säkerställa att det fås behövlig information om Fondernas placeringar. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 18

19 FONDSTADGAR FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 19

20 Fondernas gemensamma stadgar Estlander & Partners Fondbolags förvaltade fonder (fr.o.m ) Fondernas gemensamma stadgar tillämpas för alla Fonder som Estlander & Partners Fondbolag Ab (nedan Fondbolag) förvaltar, ifall inte annat nämns i den enskilda Fondens stadgar. I det fall den enskilda Fondens stadgar har en paragraf som motsvarar en paragraf i Fondernas gemensamma stadgar, skall stadgan för den enskilda Fonden till denna del ersätta Fondernas gemensamma stadgar i sin helhet. 2 Fondbolag Fondbolaget svarar för Fondens förvaltning. Som Fondens förmögenhetsförvaltare och placeringsrådgivare verkar Estlander & Partners Ab (nedan Förmögenhetsförvaltare). Fondbolaget representerar placeringsfonden i sitt eget namn och ansvarar för frågor som gäller Fonden samt utövar rättigheter som anknyter till Fondens tillgångar. Fondbolaget har rätt att vid bedrivandet av placeringsfondverksamheten anlita utomstående förvaltnings- och rådgivningstjänster, till exempel portfölj-, placeringsrådgivnings-, förmögenhetsförvaltnings-, juridiska rådgivnings-, revisions- och datatekniktjänster. 3 Förvaringsinstitut och Prime Broker Som förvaringsinstitut för Fonden verkar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filialen (nedan Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutets uppgift är att kontrollera att Fondens och Fondbolagets verksamhet är i enlighet med lag, Fondens stadgar och myndighetsbestämmelser samt att handha övriga uppgifter som enligt finländsk lagstiftning hör till ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet kan för genomförandet av sina uppgifter anlita samfund som är specialiserade på förvaringstjänster. Samfunden bör vara underställda Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn. Prime Broker för Fonden kan vara ett kreditinstitut, finansinstitut eller en värdepappersförmedlare som är aktiv(t) på kapitalmarknaden och som har tillräcklig kreditvärdighet och verksamhetstillstånd i någon av staterna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 4 Fondandelsägarstämma och meddelanden Ordinarie fondandelsägarstämma skall hållas årligen före utgången av april på den dag som Fondbolagets styrelse fastställer. Extra fondandelsägarstämma bör hållas då Fondbolagets styrelse anser det nödvändigt eller om revisorerna eller fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla emitterade fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett angivet ärende. Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelse till fondandelsägarstämman bör publiceras till fondandelsägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman med ett meddelande som publiceras på Fondbolagets eller Förmögenhetsförvaltarens hemsidor, skickas per post eller e-post till Fondandelsägarna eller publiceras i minst en (1) rikstäckande dagstidning. Övriga meddelanden förmedlas till fondandelsägarna genom ett meddelande som publiceras på Fondbolagets eller Förmögenhetsförvaltarens internetsida, skickas per post eller e-post till andelsägarna eller genom annons som publiceras i minst en (1) rikstäckande dagstidning. Meddelanden om stadgeändringar anses ha kommit fondandelsägaren tillhanda senast fem (5) dagar efter det att det sänts från Fondbolaget till fondandelsägaren på något av de i det här stycket nämnda sätten. En fondandelsägare skall för att få delta i stämman anmäla sitt deltagande för Fondbolaget senast på i kallelsen angiven dag, som kan vara tidigast fem (5) dagar före stämman. Ordinarie fondandelsägarstämma öppnas av Fondbolagets styrelseordförande eller av annan av Fondbolagets styrelse utsedd person. Vid ordinarie fondandelsägarstämma skall följande ärenden behandlas: 1. val av mötesordförande; 2. uppgörande och godkännande av röstlängd; 3. val av två protokolljusterare och två rösträknare; 4. konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet; 5. presentation av Fondbolagets och Fondens bokslut och verksamhetsberättelser; 6. val av fondandelsägarnas representant i styrelsen i enlighet med Fondbolagets bolagsordning; och 7. övriga eventuella ärenden. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 20

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 15.2.2013 Enkelt är effektivt! Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska. 1 SELIGSON & CO FONDBOLAG

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

Fondprospekt 1.5.2015

Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken placeringsfonder Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehåll 4 Ålandsbanken Placeringsfonder 12 Information om beskattning 13 Ålandsbanken Fondbolag Ab 14 Ålandsbanken Bostadsfond

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER Detta är en översatt version av det ursprungliga dokumentet skrivet på finska, som gäller i fall av innehållsmässig konflikt. UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR Sid 1 (5) ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR 1. Tillämpningsområde samt de bestämmelser och avtal som ska tillämpas Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för förvar och tillämpas på förhållandet mellan Ålandsbanken

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors.

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors. INFORMATION GÄLLANDE WIP OCH DESS UTBUD AV INVESTERINGSTJÄNSTER SAMT INFORMATION GÄLLANDE DE FINANSIELLA INSTRUMENTENS NATUR OCH OM TYPISKA RISKER, SAMT OM FÖRHANDSINFORMATION GÄLLANDE FINANSIELLA TJÄNSTERS

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer