FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners"

Transkript

1 FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Innehållsförteckning Dynamic, Freedom och Presto 1 Februari 2015

2 1. Viktig information Tillsynsmyndighet Distansförsäljning Rättsskyddsmedel Allmänt Information om fondbolaget Förmögenhetsförvaltare Information om förvaringsinstitutet Information om Prime brokern Placeringsfonderna Information om placeringsfonderna Allmänt om placeringsstrategin Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Dynamic Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Presto Risker Riskhantering De huvudsakliga riskerna sammanfattat Övrig info Teckning Inlösen Kostnader Beräkning och publicering av fondandelarnas värde Intressekonflikter Beskattning av Fonderna Beskattning av andelsägare Användning av ombud Särbehandling av placerare Principer för ägarstyrning FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 2

3 1. Viktig information Specialplaceringsfond Estlander & Partners Commodity, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto (i fortsättningen nämns de enskilt som Fond eller tillsammans som Fonderna ) är registrerade i Finland där de enligt lagen om placeringsfonden kan marknadsföras till professionella och icke-professionella placerare. Därutöver är Fonderna notifierade för marknadsföring till professionella placerare i Nederländerna, Stor-Britannien och Sverige samt till professionella och semi-professionella placerare i Tyskland. Fondprospektet är inte riktat till eller avsett för icke-professionella placerare utanför Finland. Fonden är inte öppen för placeringar av en person från Förenta Staterna eller för en dylik persons räkning oberoende av personens boningsort. Marknadsföring av Fonderna i ett land där de inte har registrerats eller notifierats för marknadsföring är förbjudet. Fondbolaget ansvarar inte för distribution av Fondprospektet till personer, till vilka Fonderna inte får erbjudas enligt lagstiftningen på den ort där dessa personer befinner sig. De placerare som tecknar fondandelar bör utreda vilka krav och bestämmelser som gäller i det egna hemlandet för köp, försäljning och övriga transaktioner av fondandelar, för valutahandel samt vilka skattepåföljder som uppstår av transaktioner i ifrågavarande land Enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) skall Estander & Partners Fondbolag Ab utöver faktabladet publicera fondprospekt för de fonder som det förvaltar. Fondprospektet skall innehålla fondens stadgar. Fondprospektet skall innehålla väsentlig och tillräcklig information för att investerare skall kunna göra en tillförlitlig bedömning av placeringsfondens fondandelar och deras värde innan investeringsbeslutet görs. Om fondprospektets innehåll föreskrivs i finansministeriets förordning (236/2014). Lagen om placeringsfonder och finansministeriets förordning kompletteras av bestämmelserna i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) angående den information som skall tillställas placerare. Estlander & Partners Fondbolag Ab strävar till att ständigt upprätthålla ett uppdaterat fondprospekt. Fondbolaget försäkrar att uppgifterna i detta Fondprospekt är riktiga enligt datum angivet i detta Fondprospekt. Estlander & Partners Fondbolag Ab:s fonder är i 12 kap. i lagen om placeringsfonder avsedda specialplaceringsfonder, som kan avvika från bl.a. begränsningarna i lagen om placeringsfonder gällande diversifiering av tillgångar. Det är möjligt att utländska placerare enligt sitt lands lagstiftning inte kan placera i Estlander & Partners Fondbolag Ab:s fonder. Estlander & Partners Fondbolag Ab är inte ansvarigt för om utländska placeringar gjorts enligt respektive lands lag. Meningsskiljaktigheter som hänför sig till Estlander & Partners Fondbolag Ab:s fonder eller informationen hänförbara till fonderna avgörs enligt finsk lag och enbart i finsk domstol. Placeraren bör grunda sitt placeringsbeslut på detta Fondprospekt, Fondens faktablad och Fondens stadgar som helhet. Fondteckningar mottas endast på basis av detta Fondprospekt och den senaste års- och halvårsrapporten. Fondbolaget ansvarar inte för anbud som inte motsvarar Fondprospektet, FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 3

4 Fondens stadgar och uppgifterna i års- eller halvårsrapporten. Fondens års- och halvårsrapport kan kostnadsfritt erhållas av Fondbolaget. Frågor gällande innehållet i Fondprospektet kan ställas till Fondbolaget, Förmögenhetsförvaltaren eller Fondbolagets samarbetspartners. I oklara fall bör Fondbolaget kontaktas. Ifall Fondprospektet och Fondens stadgar inte motsvarar varandra till sitt innehåll, är Fondens stadgar och deras ordalydelse avgörande. Om de olika språkversionerna av Fondprospektet och/eller Fondens stadgar inte motsvarar varandra, är den finska versionen av Fondprospektet och Fondens stadgar avgörande. Fondbolagets styrelse och verkställande direktör har med alla tillbudsstående metoder som kan anses skäliga enligt bästa förmåga och kunskap, säkerställt att de uppgifter som nämns i detta Fondprospekt är riktiga och att ingenting väsentligt uteblivit. Förmögenhetsförvaltaren, Fondbolaget och Förvaringsinstitutet har rätt att banda samtal. Genom att ringa ett samtal anses motparten ha gett sitt samtycke till att samtal mellan motparten och Förmögenhetsförvaltaren, Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet bandas och till att Förmögenhetsförvaltaren, Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet enligt sin prövning kan använda bandningarna för att lösa eventuella tvister Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors Telefon: Fax: Distansförsäljning Dessa uppgifter ges i enlighet med kap. 6 a i konsumentskyddslagen. Då en konsument ingår avtal om köp av finansiella tjänster via distansförsäljning, har denne i vissa fall rätt att annullera avtalet. Denna annulleringsrätt gäller dock inte avtal gällande fonder. Sådana avtal gällande fonder är bl.a. fondteckningar, -byten, -inlösen och serieöverföringar. Kunden kan naturligtvis enligt det förfarande som beskrivs nedan i punkten Fondandelar lösa in de fondandelar som den innehar Rättsskyddsmedel I frågor som gäller fondplaceringar bör man i första hand kontakta Fondbolaget. Om det mellan Fondbolaget och kunden uppstår meningsskiljaktigheter hänförliga till fondplaceringar, vilka inte kan lösas genom inbördes förhandlingar, kan kunden om denne så önskar hänskjuta ärendet till behandling i värdepappersnämnden (i stället för domstol). Värdepappersnämnden Porkkalagatan Helsingfors FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 4

5 2. Allmänt 2.1. Information om fondbolaget Fondbolagets namn Estlander & Partners Fondbolag Ab Grundat FO-nummer euro (Kravet på tilläggskapital enligt Aktiekapital 6:4 i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder uppfylls med fritt eget kapital.) Hemstat Finland Hemort Helsingfors Administrativ huvudort Vasa Fondplaceringverksamhet och all nödvändig Verksamhetsområde verksamhet i samband med detta. Även förvaltning av alternativa investeringsfonder. Tillstånd Fondbolaget och förvaltningen av de alternativa investeringsfonderna. Martin Estlander Styrelsemedlemmarna Per-Johan West Hans Seppelin* * Av fondandelsägarna utsedd styrelseledamot Verkställande direktör Per-Johan West Fondbolagets och Fondens revisorer CGR Kjell Berts CGR Kristian Berg* Revisorssuppleant: Revisionssamfund Ernst & Young Ab * Av fondandelsägarna utsedd revisor 2.2. Förmögenhetsförvaltare Namn Estlander & Partners Ab FO-nummer Hemstat Finland Hemort Helsingfors Tillstånd Placeringstjänster FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 5

6 2.3. Information om förvaringsinstitutet Förvaringsinstitutets namn Huvudsakliga verksamhetsområde Filialens huvudort Hemort Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB (publ), Helsingforsfilialen Bankverksamhet Helsingfors Stockholm, Sverige Förvaringsinstitutets uppgift är att säkerställa att Fondens och Fondbolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lag, Fondens stadgar och myndighetsbestämmelser samt att handha övriga uppgifter som enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder hör till ett förvaringsinstitut. Till den del Fondens finansiella instrument inte kan förvaras på ett förvarskonto som öppnats hos Förvaringsinstitutet i Fondens eller Fondbolagets namn eller inte fysiskt levereras till Förvaringsinstitutet, har Förvaringsinstitutet avtalat med Fondens Prime Broker (se nedan) om förvaring av dem i Fondens namn hos Prime Brokern. Om inte annat stadgas i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, är Förvaringsinstitutet oberoende av sin oaktsamhet skydligt att enligt sagda lags 15 kap., 2, 1 mom. ersätta Fonden och dess placerare för skada som förorsakats av förlust av finansiella instrument. Förvaringsinstitutet är skyldigt att ersätta en skada som det uppsåtligen eller av oaktsamhet eller försumlighet har orsakat Fonden eller dess placerare i strid med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. En skada behöver dock inte ersättas om Förvaringsinstitutet kan visa att skadan har orsakats av en sådan yttre exceptionell och oförutsedd händelse som Förvaringsinstitutet inte har kunnat förhindra och vars konsekvenser det inte har kunnat undvika med iakttagande av all tänkbar omsorgsfullhet. Förvaringsinstitutet är heller inte ersättningsskyldigt för skada som förorsakats av annan orsak, om det i sin verksamhet har iakttagit normal omsorg och inte annat följer av tvingande lagstiftning. Förvaringsinstitutet är inte i något fall eller under några omständigheter ansvarigt för indirekt skada som förorsakats Fondbolaget, Fondens placerare eller annan part. SEB erbjuder förvaringstjänster både för egna och utomstående kunder. Detta kan förorsaka en intressekonflikt mellan SEBs förvaringsverksamhet och SEBs egna fondverksamhet, samt mellan verksamheterna i fråga och SEBs kunder. Förvaringsverksamheten utövas skilt från SEBs egna fondverksamhet. Ifrågavarande verksamheter utövas alltid i enlighet med fondkundernas gemensamma intresse. Även de till förvaringsverksamheten tillhörande uppgifterna, såsom övervakningen, utförs enligt fondkundernas intresse och skilt från SEBs fondaffärsverksamhet. För att hantera och undvika intressekonflikter har det vid arrangerandet av förvarings- och fondverksamheten beaktats en ändamålsenlig separation av verksamheterna (s.k. kinesiska murar). Förvaringsverksamhetens självständighet och en effektiv övervakning av andelsägarnas medel har även beaktats. Utöver detta är det förutsatt att verksamheten drivs på marknadens villkor. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 6

7 2.4. Information om Prime brokern Prime brokerns namn Hemort Société Générale Newedge UK Financial Limited London, Storbritannien och Wales Société Générale Newedge UK Limited står under Storbritanniens Finansinspektions (FCA) tillsyn och ägs av Société Générale. Samarbetet med Prime Brokern sköts i praktiken via den delegerade portföljförvaltningen där Förmögenhetsförvaltaren ansvarar för fondernas handel och allokeringssystem. Eventuella intressekonflikter hänförliga till samarbetet med Prime Brokern hanteras och sköts primärt enligt Förmögenhetsförvaltarens interna anvisningar. 3. Placeringsfonderna 3.1. Information om placeringsfonderna Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom och Presto är i Finland registrerade i 12 kap. i lagen om placeringsfonder avsedda specialplaceringsfonder och i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedda alternativa investeringsfonder. Placeringsfondens namn Commodity Dynamic Freedom Presto Specialplaceringsfond Estlander & Partners Commodity Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom Specialplaceringfond Estlander & Partners Presto Likviditet Veckovis Dagligen Dagligen Dagligen Fondens startdatum Fastställningsdatum av nuvarande stadgar Års- och halvårsrapporter Tillgängliga kostnadsfritt av fondbolaget eller på adressen Värdeutveckling Tillgängliga kostnadsfritt av fondbolaget eller på adressen Tidpunkt för bokslut Fondbolagets och Fondens revisorer (första räkenskapsåret avslutas ) CGR Kjell Berts CGR Kristian Berg* Revisorssuppleant: Revisionssamfund Ernst & Young Ab * Av fondandelsägarna utsedd revisor FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 7

8 3.2. Allmänt om placeringsstrategierna Fonderna förvaltas av Estlander & Partners Fondbolag Ab. Fondbolaget har delegerat Fondernas portföljförvaltning till placeringstjänstföretaget Estlander & Partners Ab ( Förmögenhetsförvaltaren ). Fonderna och Fondbolaget övervakas av Finansinspektionen. Fonderna lämpar sig för placerare som i sin förmögenhetsförvaltning vill utnyttja Estlander & Partners över 20 år långa erfarenhet av att utveckla och förverkliga systematiska placeringsstrategier. En placeringstid på minst fem år rekommenderas. Strategiernas köp- och säljsignaler baserar sig på både statistiska och matematiska analyser. Handelssignalerna följer vissa statistiska principer och utnyttjar situationer då sannolikheten att få en positiv avkastning, med beaktande av risknivån, är beaktansvärd enligt Strategin. Strategin producerar således både lönsamma och olönsamma affärer. Ett portföljförvaltarteam följer dagligen med strategierna. Teamets huvuduppgift är att följa med avkastningen för strategiernas olika handelsmodeller och vidare utveckla modellernas funktion i olika situationer på marknaden. Genom att använda kvantitativa analyser kan portföljförvaltarna identifiera de perioder då den förväntade avkastningen på vissa marknader är exceptionellt hög eller låg i förhållande till deras risknivå. Centrala kriterier vid valet av placeringsinstrument är en hög likviditet, låga kostnader för handeln samt tillförlitlig beräkning av värdet. Genom att söka placeringar endast på mycket likvida marknader säkerställer strategierna att positionerna både kan öppnas och avslutas till priser, som ligger mycket nära de modellvärden placeringstrategierna använder. Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Fondernas placeringsstrategi i enlighet med Fondernas stadgar. En ändring av Fondernas stadgar behöver inte fastställas av Finansinspektionen men stadgarna skall sändas för kännedom till Finansinspektionen och även delges fondandelsägarna innan de träder ikraft. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 8

9 3.3. Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Commodity är till sin natur en alternativ råvarufond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera en del av den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i råvarusegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare som vill utnyttja de avkastningsmöjligheter som de globala råvarumarknaderna, oberoende av marknadens tillstånd, erbjuder. B-andel* C-andel Minimiteckning Teckningsavgift 2 % 0 % Inlösenavgift 1 % 0 % Förvaltningsarvode 2 % 1,5 % Avkastningsbundet arvode 20 % 20 % ISIN FI FI Valuta EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel Tillväxtandel Estlander & Partners Commodity kan tecknas och lösas in varje veckas och månads sista bankdag. Teckningskonto: Nordea FI *startdatum FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 9

10 3.4. Estlander & Partners Dynamic Fonden är till sin natur en alternativ blandfond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i aktie- och räntesegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare som vill utnyttja de avkastningsmöjligheter som de globala aktie- och räntemarknaderna erbjuder. A-andel B-andel C-andel II-andel Minimiteckning andel Teckningsavgift 2,5 % 1,5 % 0 % 3 % Inlösenavgift 1 % 1 % 0 % 1 % Förvaltningsarvode 1,9 % 1,4 % 0,90 % 1,9 % Avkastningsbundet arvode ISIN Meddelas FI FI FI senare Valuta EUR EUR EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel, Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel värdeandel Estlander & Partners Dynamic kan tecknas och lösas in varje bankdag. Estlander & Partners Dynamic II-andelarna emitteras tidigast 1 februari 2015 i Euroclear Finlands värdeandelssystem. Andelarna anslutna till värdeandelssystemet är främst avsedda för utländska placerare. Teckning och inlösen av fondandelar underlättas genom användningen av det internationella systemet för värdepappersavveckling. Fondbolagets emittents ombud meddelas senare. Teckningskonto: Nordea FI FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 10

11 3.5. Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Freedom är en alternativ investeringsfond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i aktie-, ränte-, råvaru- och valutasegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare, som vill uttnyttja en väl, globalt och i flera tillgångsklasser, diversifierad portfölj och de avkastningsmöjligheter som olika långa prisfluktuationerna erbjuder. A-andel B-andel C-andel D-andel E-andel Minimiteckning Teckningsavgift 3 % 2 % 1 % 0 % 1, 5 % Inlösenavgift 1 % 1 % 0 % 0 % 0,5 % Förvaltningsarvode 3 % 2,5 % 1,8 % 1,5 % 2 % Avkastningsbundet arvode 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI FI Valuta EUR EUR EUR EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Avkastningsandel Estlander & Partners Freedom kan tecknas och lösas in varje bankdag. Teckningskonto: Nordea FI FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 11

12 3.6. Estlander & Partners Presto Estlander & Partners Presto är en alternativ investeringsfond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i aktie-, ränte-, råvaruoch valutasegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare, som vill uttnyttja en väl, globalt och i flera tillgångsklasser, diversifierad portfölj och de avkastningsmöjligheter som kortare prisfluktuationerna erbjuder. D-andel E-andel C-andel F-andel Minimiteckning Teckningsavgift 2,5 % 1,75 % 1 % 0 % Inlösenavgift 1 % 1 % 0 % 0 % Förvaltningsarvode 2,75 % 2,25 % 2 % 1,5 % Avkastningsbundet arvode 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI Valuta EUR EUR EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Estlander & Partners Presto kan tecknas och lösas in varje bankdag. Teckningskonto: Nordea FI FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 12

13 4. Risker All placeringsverksamhet innebär risker. Det finns inga garantier om att en placering i Fonderna skulle ge en god avkastning, även om den allmänna kapitalmarknadens utveckling skulle vara positiv. Det finns inga garantier om att en fondplacering inte kan leda till förluster. Värdet på de placerade medlen kan både sjunka och stiga, och det finns inga garantier om att det placerade kapitalet återfås i sin helhet. Den eventuella målavkastningen som uppställts för Fonderna garanterar inte Fondernas framtida utveckling. Placeringarna har ingen kapitalgaranti och i placeringen ingår således en risk för att förlora de placerade medlen. Historisk avkastning är heller ingen garanti för framtida avkastning. Fondplaceringarna bör vara långsiktiga Riskhantering Placeringsstrategin innehåller ett system för riskhantering, med vars hjälp en kontroll av den dagliga risken samt en diversifiering av portföljen i olika marknadssituationer eftersträvas. Portföljförvaltarteamet och den ansvarige för Risk Management övervakar att strategins risknivå motsvarar strategins riskmandat både på portfölj- och instrumentnivå. De riskparametrar som i huvudsak används, är Value at Risk (VaR), som beskriver hur mycket portföljens värde vid en viss sannolikhet för en viss tid kan sjunka, och volatiliteten, som beskriver portföljens dagliga fluktuationer. Förmögenhetsförvaltarens riskanalyser grundar sig även på olika känslighets- och stresstester, med hjälp av vilka potentiella framtida värdeförändringar av Fondernas portföljer analyseras med avseende på olika marknadsscenarier. Dessa vad händer om -analyserna indikerar hur portföljens värde beter sig vid olika chocksituationer, ifall det skulle inträffa också i historiska mått stora fluktuationer på finansmarknaden. Fonderna använder hävstångseffekt (leverage) i sin placeringsverksamhet. Nivån på hävstångseffekten kontrolleras fortgående. Vid beräkningen av hävstången används åtagandeförfarandet (commitment method), enligt vilket en position i ett derivatavtal omvandlas till motsvarande position i derivatavtalets underliggande tillgång. Nivån på hävstångseffekten kan tidvis vara hög. Nivån beror på den portföljförvaltningsteknik som Fonderna använder och där det eftersträvas en välbalanserad volatilitet mellan tillgångsklasserna och en portfölj som är diversifierad i ränteinstrument samt aktier, råvaror och valutor. I synnerhet för räntebaserade derivat leder åtagandeförfarandet till en hög hävstångseffekt, på grund av ränteinstrumentens beräknade underliggande värde. Eventuella ändringar av den maximala hävstångseffekten som Fonderna kan använda och hävstångseffektens totala belopp rapporteras i Fondernas års- och halvårsrapporter. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 13

14 4.2. De huvudsakliga riskerna sammanfattat Nedan finns en sammanfattning på risker anslutna till Fonderna: Commodity Dynamic Freedom Presto Volatilitet (risknivå) 8-13 % Ca. 9 % Ca. 16 % % Margin to Equity I genomsnitt I genomsnitt ca. I genomsnitt ca. I genomsnitt ca. ca. 10 % (bör 15% (bör vara 20% (bör vara 15% (bör vara vara under under 50%) under 50 %) under 50%) 50%) Hävstång Med derivat Med derivat Med derivat Med derivat Hävstångseffektens maximinivå Derivatrisk Ja Ja Ja Ja Motpartrisk Ja Ja Ja Ja Operativ risk Ja Ja Ja Ja Likviditetsrisk Ja Ja Ja Ja Marknadsrisk Ja Ja Ja Ja Risker hänförliga till särskilda Ja Ja Ja Ja omständigheter Force Majeure-risk Ja Ja Ja Ja Övriga risker Ja Ja Ja Ja Derivatrisk Likviditetsrisk Marknadsrisk Operativ risk Användningen av derivatavtal kan öka eller minska Fondens risk och förväntade avkastning. Användningen av derivatavtal kan öka motpartsrisken och de operativa riskerna. Risk att Fondens placeringar inte kan realiseras som planerat eller till önskat pris. Fondernas placeringsstrategier strävar till att endast placera i placeringsinstrument med hög likviditet. Likviditetsrisken kan eventuellt höja Fondens handelsavgifter t.ex i samband med stora inlösen. Med marknadsrisk avses att marknadsvärdet på positioner i Fondens portfölj kan fluktuera t.ex. till följd av den allmänna värdeutvecklingen på växelkurser eller råvarupriser. Risker som förorsakas av bristande funktion i processer, personal eller datasystem. Operativa risker strävar man efter att kontrollera genom interna och externa arrangemang, med hjälp av vilka man försöker beakta alla eventuella riskfaktorer och minimera riskens sannolikhet eller förlusten FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 14

15 Motpartrisk Risker hänförliga till särskilda omständigheter Force Majeure-risk Övriga risker orsakad av risken. Risken att Fondens motpart i värdepappershandeln inte uppfyller sina avtalade skyldigheter. Motpartsrisk kan förorsakas t.ex. vid clearing av värdepapper eller finansiella instrument, om motparten inte agerar enligt överenskomna villkor. I förvarssituationer kan det uppstå en motpartsrisk om de tillgångar som förvaras helt eller delvis förloras t.ex. på grund av försummelse, bedrägligt förfarande eller någon annan orsak. Risker som förorsakas av oförutsedda, externa omständigheter, som t.ex. politiska händelser. Risken spelar större roll då Fonden handlar internationellt i olika handelsmiljöer. Risken kan främst minimeras genom att beakta den världspolitiska situationen och genom att försöka reagera på eventuella katastrofsituationer redan innan de sker. Risk som påverkar Fondens verksamhet och uppkommer av en oförutsägbar händelse som inte går att övervinnas. Sådana risker är bl.a. naturkatastrofer, uppror och fackliga stridsåtgärder. Realisering av dessa risker kan påverka Fondens värde och därmed i fondandelens värde. I Fondens verksamhet kan det finnas risker som man har inte kunnat identifiera på förhand. Dessa risker kan ha betydande inverkan på fondens värde och avkastning. All placeringsverksamhet innebär risken att förlora de placerade medlen FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 15

16 5. Övrig info 5.1. Teckning Den som tecknar fondandelar bör skriftligen meddela sin avsikt att teckna fondandelar senast dagen innan själva teckningsdagen genom att sända en ifylld teckningsblankett jämte bilagor till Fondbolaget. Dokumenten kan sändas till Fondbolaget per fax, e-post eller post. Därutöver bör den som tecknar överföra hela teckningssumman till Fondens bankkonto. Teckningssumman skall finnas på Fondens bankkonto senast dagen innan själva teckningsdagen eller på sådan annan dag som fondbolaget och den fondandelsägare som begärt teckning avtalat. Vid kontoöverföringen skall i meddelandefältet anges tecknarens namn, personbeteckning eller FOnummer och telefonnummer. Betalningsmottagare är Estlander & Partners Fondbolag Ab. Finansinspektionen kan av särskilda skäl och då fondandelsägarnas intresse det kräver bevilja Fondbolaget tillstånd att temporärt avbryta utgivandet av fondandelar Inlösen Begäran om inlösen bör skriftligen meddelas till Fondbolaget senast dagen innan själva inlösendagen genom att skicka den ifyllda inlösenblanketten till Fondbolaget. Blanketten kan skickas per fax, e- post eller post. Eventuellt andelsbevis bör inlämnas till Fondbolaget samtidigt som begäran om inlösen. Begäran om inlösen som inlämnas efter tidsfristen verkställs följande inlösendag. En begäran om inlösen kan återkallas endast med Fondbolagets samtycke. Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen. Inlösensumman utbetalas inom några bankdagar från inlösendagen eller på sådan annan dag som Fondbolaget och den fondandelsägare som begärt inlösen avtalat Kostnader I samband med teckning och inlösen uppbärs en tecknings- och inlösenavgift av placeraren. Övriga kostnader som uppkommer från de enskilda Fondernas verksamhet uppbärs från placeringsfondernas medel enligt den ifrågavarande Fondens stadgar. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 16

17 5.4. Beräkning och publicering av fondandelarnas värde Fondbolaget publicerar fondandelarnas värde inom två bankdagar från varje teckningsdag på Fondbolagets hemsida (www.estlanderpartners.fi) och meddelas även till Suomen Sijoitustutkimus Oy. Fondandelens värde beräknas och publiceras i samma valuta som den emitteras. Värdeberäkningen görs enligt de värderingsprinciper som nämns i Fondernas stadgar. Fondbolaget gör månads- och årsrapporter samt halvårsöversikter, som kan erhållas kostnadsfritt av Fondbolaget. Fondernas tidigare avkastning finns tillgängliga på Fondbolagets hemsida (adress ovan) eller direkt av Fondbolaget. Gränsen för ett väsentligt fel i värdeberäkning för Freedom och Presto ligger vid 0,5 % och för Commodity och Dynamic vid 0,3 % av Fondens värde. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över alla fel som skett vid Fondens värdeberäkning och denna förteckning kan kostnadsfritt erhållas av Fondbolaget. I situationer då gränsen för ett väsentligt fel överskrids, sköts saken i enlighet med Finansinspektionens direktiv och Fondbolagets interna anvisningar Intressekonflikter Fondbolagets verksamhet består i att förvalta fonderna och i det sammanhanget kan det uppstå situationer där två parters intresse är i konflikt med varandra. En dylik situation kan t.ex. uppstå mellan två placerare, Fondbolaget, ett annat bolag inom samma koncern och anställda i ifrågavarande bolag. Fondbolaget tillämpar skriftliga anvisningar och har vidtagit strukturella och administrativa åtgärder för att hantera de intressekonflikter som identifierats. Gällande portföljförvaltningen har Fondbolaget sett till att Förmögenhetsförvaltaren har tillräckliga anvisningar för sin verksamhet och att den vidtagit tillräckliga strukturella åtgärder för att hantera intressekonflikter. Fondbolaget har i synnerhet försäkrat sig om att Förmögenhetsförvaltaren inte idkar handel för egen räkning som konkurerrar med Fondernas placeringsstrategier, att allokeringen av placeringar mellan Förmögenhetsförvaltarens kunder är automatiserad, att riskhanteringsfunktionen är separerad från portföljförvaltningen både funktionellt och hierarkiskt samt att Förmögenhetsförvaltaren tillämpar lämpliga ersättningssystem som förhindrar en för stor risktagning. Trots Fondbolagets förebyggande åtgärder kan intressekonflikter uppstå. I sådana fall meddelar Fondbolaget ifrågavarande parter om saken och vidtar sådana åtgärder som är nödvändiga och möjliga för att undanröja intressekonflikten. Ytterligare information om hanteringen av intressekonflikter finns att få av Fondbolaget Beskattning av Fonderna Enligt finsk lag är Fonderna inte inkomstskattskyldiga och betalar inte heller skatt på överlåtelsevinsterna eller ränteintäkterna. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 17

18 5.7. Beskattning av andelsägare Samtliga tillväxtandelar som emitterats i Fonderna är andelar vilkas avkastning kapitaliseras. På andelarnas avkastning betalas skatt först i samband med inlösen enligt gällande kapitalskatteprocent. Fondbolaget verkställer inte förskottsinnehållning på överlåtelsevinst som uppstår i samband med inlösen. En fondandelsägare bör uppge överlåtelsevinster på försäljning av fondandelar i sin skattedeklaration eller sitt skatteförslag. Fondandelar bör uppges som beskattningsbar förmögenhet. Fondbolaget meddelar årligen innehav av fondandelar och inlösen av fondandelar samt avkastning som betalats till andelsägarna till de finska skattemyndigheterna. Beskattningen av en enskild placerares överlåtelsevinster beror på den skattelagstiftning som tillämpas enligt den enskilda placerarens skattesits och/eller uppehälle. Placerare ombeds kontakta sin hemorts skattemyndigheter för att utreda eventuella beskattningsfrågor. Närmare uppgifter om beskattningen i Finland och de vid envar tidpunkt tillämpliga skattesatserna finns på internet-adressen Användning av ombud Fondbolaget använder ombud enligt Fondernas stadgar. Tilläggsuppgifter om de ombud som Fondbolaget använder fås av Fondbolaget Särbehandling av placerare Enligt lagen om placeringsfonder är Fondbolaget skyldigt att behandla fondandelsägare likvärdigt. En särbehandling av placerare är enligt Fondernas stadgar möjligt på basis av den totala investeringen, grupptillhörighet eller anställningsförhållande enligt vad som framgår i Fondernas stadgar Principer för ägarstyrning Fondbolaget och Förmögenhetsförvaltaren strävar inte efter en aktiv ägarstyrning. Målsättningen för Fondernas placeringsverksamhet är huvudsakligen att placera medlen i tillgångsklasser, till vilka det inte hänför sig någon ägarstyrning. Om Fondernas medel har placerats så att Fondbolaget kan utöva ägarstyrning, strävar Fondbolaget enbart efter att se till att ägarstyrningen på ett allmänt plan fungerar i Fondernas och dess andelsägares ekonomiska intresse. Ägarstyrningen omfattar att säkerställa att det fås behövlig information om Fondernas placeringar. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 18

19 FONDSTADGAR FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 19

20 Fondernas gemensamma stadgar Estlander & Partners Fondbolags förvaltade fonder (fr.o.m ) Fondernas gemensamma stadgar tillämpas för alla Fonder som Estlander & Partners Fondbolag Ab (nedan Fondbolag) förvaltar, ifall inte annat nämns i den enskilda Fondens stadgar. I det fall den enskilda Fondens stadgar har en paragraf som motsvarar en paragraf i Fondernas gemensamma stadgar, skall stadgan för den enskilda Fonden till denna del ersätta Fondernas gemensamma stadgar i sin helhet. 2 Fondbolag Fondbolaget svarar för Fondens förvaltning. Som Fondens förmögenhetsförvaltare och placeringsrådgivare verkar Estlander & Partners Ab (nedan Förmögenhetsförvaltare). Fondbolaget representerar placeringsfonden i sitt eget namn och ansvarar för frågor som gäller Fonden samt utövar rättigheter som anknyter till Fondens tillgångar. Fondbolaget har rätt att vid bedrivandet av placeringsfondverksamheten anlita utomstående förvaltnings- och rådgivningstjänster, till exempel portfölj-, placeringsrådgivnings-, förmögenhetsförvaltnings-, juridiska rådgivnings-, revisions- och datatekniktjänster. 3 Förvaringsinstitut och Prime Broker Som förvaringsinstitut för Fonden verkar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filialen (nedan Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutets uppgift är att kontrollera att Fondens och Fondbolagets verksamhet är i enlighet med lag, Fondens stadgar och myndighetsbestämmelser samt att handha övriga uppgifter som enligt finländsk lagstiftning hör till ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet kan för genomförandet av sina uppgifter anlita samfund som är specialiserade på förvaringstjänster. Samfunden bör vara underställda Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn. Prime Broker för Fonden kan vara ett kreditinstitut, finansinstitut eller en värdepappersförmedlare som är aktiv(t) på kapitalmarknaden och som har tillräcklig kreditvärdighet och verksamhetstillstånd i någon av staterna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 4 Fondandelsägarstämma och meddelanden Ordinarie fondandelsägarstämma skall hållas årligen före utgången av april på den dag som Fondbolagets styrelse fastställer. Extra fondandelsägarstämma bör hållas då Fondbolagets styrelse anser det nödvändigt eller om revisorerna eller fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla emitterade fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett angivet ärende. Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelse till fondandelsägarstämman bör publiceras till fondandelsägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman med ett meddelande som publiceras på Fondbolagets eller Förmögenhetsförvaltarens hemsidor, skickas per post eller e-post till Fondandelsägarna eller publiceras i minst en (1) rikstäckande dagstidning. Övriga meddelanden förmedlas till fondandelsägarna genom ett meddelande som publiceras på Fondbolagets eller Förmögenhetsförvaltarens internetsida, skickas per post eller e-post till andelsägarna eller genom annons som publiceras i minst en (1) rikstäckande dagstidning. Meddelanden om stadgeändringar anses ha kommit fondandelsägaren tillhanda senast fem (5) dagar efter det att det sänts från Fondbolaget till fondandelsägaren på något av de i det här stycket nämnda sätten. En fondandelsägare skall för att få delta i stämman anmäla sitt deltagande för Fondbolaget senast på i kallelsen angiven dag, som kan vara tidigast fem (5) dagar före stämman. Ordinarie fondandelsägarstämma öppnas av Fondbolagets styrelseordförande eller av annan av Fondbolagets styrelse utsedd person. Vid ordinarie fondandelsägarstämma skall följande ärenden behandlas: 1. val av mötesordförande; 2. uppgörande och godkännande av röstlängd; 3. val av två protokolljusterare och två rösträknare; 4. konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet; 5. presentation av Fondbolagets och Fondens bokslut och verksamhetsberättelser; 6. val av fondandelsägarnas representant i styrelsen i enlighet med Fondbolagets bolagsordning; och 7. övriga eventuella ärenden. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 20

FONDPROSPEKT OCH STADGAR ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced,

FONDPROSPEKT OCH STADGAR ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, FONDPROSPEKT OCH STADGAR ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom Innehållsförteckning och Presto Februari 2016 1.

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP Stadgarna har fastställts av Finansinspektionen 30.5.2014 och gäller fr. o m 30.5.2014. 1 Placeringsfonden Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Dividend House European Small Cap (Fonden), på finska

Läs mer

Sparbanken Småföretag -placeringsfond

Sparbanken Småföretag -placeringsfond 1 Sparbanken Småföretag -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Småföretag placeringsfond, på finska Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Kassa -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND Detta dokument är en översättning. Den finländska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska den 7.11.2011. Om det ursprungliga

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2 JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 Finansinspektionen har fastställt JOM Silkkitie -placeringsfonds stadgar 6.3.2014, och de är i kraft

Läs mer

Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Sparbanken Kortränta -placeringsfond 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto.

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 23.10.2014. Stadgarna gäller från 1.12.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt

Läs mer

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden HCP Black, på finska Erikoissijoitusrahasto HCP Black och på engelska Non-UCITS

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Långränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND 1 PLACERINGSFONDENS NAMN Placeringsfondens namn är Fondita European Small Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita European

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01.

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2004.01.26 Sparbanken Världen Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Världen-placeringsfond,stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Långa räntefonder. 1 Specialplaceringsfond. 3 Anlitande av ombud. 4 Förvaringsinstitut. 5 Placering av Fondens tillgångar.

Långa räntefonder. 1 Specialplaceringsfond. 3 Anlitande av ombud. 4 Förvaringsinstitut. 5 Placering av Fondens tillgångar. S p ecialplaceringsfond Danske Invest Emerging Markets Debt Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har godkänt dessa stadgar för fonden 22.5.2015. Stadgarna har

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Basaktiefonder Förenklat fondprospekt Det förenklade fondprospektet gäller fr.o.m. 31.3.2010. 1 INFORMATION OM FONDEN Placeringsfond Danske Invest Nordamerika

Läs mer

SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR

SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR De gemensamma stadgarna för Sparbankens fonder har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. De gemensamma stadgarna gäller placeringsfonder

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING NUVARANDE BOLAGSORDNING Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning godkänt av bolagsstämman 24.8.2016 inte ännu registrerad i sin helhet 1 Firma Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Stil- och temaaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Basaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 22.11.2011.

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna.

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW 1 Placeringsfonden Fonden heter Specialplaceringsfonden UBView (nedan Fonden), på finska Erikoissijoitusrahasto UBView och på engelska UBView Non-Ucits Fund. Fonden är en

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna.

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna. OP FONDBOLAGET AB Fondens gällande stadgar har fastställts 22.10.2012. Stadgarna gäller från 13.12.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-EUROPA DIVIDENDBOLAG Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 2.12.2013. Stadgarna gäller från 20.1.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-JAPAN Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de gemensamma

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland.

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland. OBS! Endast den ursprungliga finskspråkiga version en är juridiskt gällande. Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA 1 / 9 SELIGSON & CO FONDBOLAG Stadgar för Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA Alla klockslag

Läs mer

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 20.3.2014. Stadgarna gäller från 23.4.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-AMERIKA VÄRDE Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Nyckelfonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 18.10.2012. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 19.12.2012.

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken Trend specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 12.1.2016. Stadgarna gäller från och med 1.3.2016. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom.

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom. Fondens gällande stadgar har fastställts 25.02.2014. Stadgarna gäller från 30.05.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-HYRESINKOMST 1 Placeringsfondens namn Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden

Läs mer

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Nowo Fund... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie

Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Aktiefonder på tillväxtmarknaden Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 16.5.2014. Dessa stadgar

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.5.2014 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.9.2014.

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015. Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND 1 Specialplaceringsfondens namn och målsättningen med Fondens verksamhet Namn Specialplaceringsfondens namn är Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond,

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER

STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER 1/6 STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER Styrelsen föreslår att bolagsstämman berättigar styrelsen att emittera optionsrätter till nyckelpersoner vid Stockmann-koncernen

Läs mer

Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab

Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab 2 Fondbolaget och tillämpning av stadgarna... 2 3 Anlitande av ombud... 2 4 Förvaringsinstitut... 2

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer