FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners"

Transkript

1 FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Innehållsförteckning Dynamic, Freedom och Presto 1 Februari 2015

2 1. Viktig information Tillsynsmyndighet Distansförsäljning Rättsskyddsmedel Allmänt Information om fondbolaget Förmögenhetsförvaltare Information om förvaringsinstitutet Information om Prime brokern Placeringsfonderna Information om placeringsfonderna Allmänt om placeringsstrategin Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Dynamic Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Presto Risker Riskhantering De huvudsakliga riskerna sammanfattat Övrig info Teckning Inlösen Kostnader Beräkning och publicering av fondandelarnas värde Intressekonflikter Beskattning av Fonderna Beskattning av andelsägare Användning av ombud Särbehandling av placerare Principer för ägarstyrning FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 2

3 1. Viktig information Specialplaceringsfond Estlander & Partners Commodity, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto (i fortsättningen nämns de enskilt som Fond eller tillsammans som Fonderna ) är registrerade i Finland där de enligt lagen om placeringsfonden kan marknadsföras till professionella och icke-professionella placerare. Därutöver är Fonderna notifierade för marknadsföring till professionella placerare i Nederländerna, Stor-Britannien och Sverige samt till professionella och semi-professionella placerare i Tyskland. Fondprospektet är inte riktat till eller avsett för icke-professionella placerare utanför Finland. Fonden är inte öppen för placeringar av en person från Förenta Staterna eller för en dylik persons räkning oberoende av personens boningsort. Marknadsföring av Fonderna i ett land där de inte har registrerats eller notifierats för marknadsföring är förbjudet. Fondbolaget ansvarar inte för distribution av Fondprospektet till personer, till vilka Fonderna inte får erbjudas enligt lagstiftningen på den ort där dessa personer befinner sig. De placerare som tecknar fondandelar bör utreda vilka krav och bestämmelser som gäller i det egna hemlandet för köp, försäljning och övriga transaktioner av fondandelar, för valutahandel samt vilka skattepåföljder som uppstår av transaktioner i ifrågavarande land Enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) skall Estander & Partners Fondbolag Ab utöver faktabladet publicera fondprospekt för de fonder som det förvaltar. Fondprospektet skall innehålla fondens stadgar. Fondprospektet skall innehålla väsentlig och tillräcklig information för att investerare skall kunna göra en tillförlitlig bedömning av placeringsfondens fondandelar och deras värde innan investeringsbeslutet görs. Om fondprospektets innehåll föreskrivs i finansministeriets förordning (236/2014). Lagen om placeringsfonder och finansministeriets förordning kompletteras av bestämmelserna i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) angående den information som skall tillställas placerare. Estlander & Partners Fondbolag Ab strävar till att ständigt upprätthålla ett uppdaterat fondprospekt. Fondbolaget försäkrar att uppgifterna i detta Fondprospekt är riktiga enligt datum angivet i detta Fondprospekt. Estlander & Partners Fondbolag Ab:s fonder är i 12 kap. i lagen om placeringsfonder avsedda specialplaceringsfonder, som kan avvika från bl.a. begränsningarna i lagen om placeringsfonder gällande diversifiering av tillgångar. Det är möjligt att utländska placerare enligt sitt lands lagstiftning inte kan placera i Estlander & Partners Fondbolag Ab:s fonder. Estlander & Partners Fondbolag Ab är inte ansvarigt för om utländska placeringar gjorts enligt respektive lands lag. Meningsskiljaktigheter som hänför sig till Estlander & Partners Fondbolag Ab:s fonder eller informationen hänförbara till fonderna avgörs enligt finsk lag och enbart i finsk domstol. Placeraren bör grunda sitt placeringsbeslut på detta Fondprospekt, Fondens faktablad och Fondens stadgar som helhet. Fondteckningar mottas endast på basis av detta Fondprospekt och den senaste års- och halvårsrapporten. Fondbolaget ansvarar inte för anbud som inte motsvarar Fondprospektet, FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 3

4 Fondens stadgar och uppgifterna i års- eller halvårsrapporten. Fondens års- och halvårsrapport kan kostnadsfritt erhållas av Fondbolaget. Frågor gällande innehållet i Fondprospektet kan ställas till Fondbolaget, Förmögenhetsförvaltaren eller Fondbolagets samarbetspartners. I oklara fall bör Fondbolaget kontaktas. Ifall Fondprospektet och Fondens stadgar inte motsvarar varandra till sitt innehåll, är Fondens stadgar och deras ordalydelse avgörande. Om de olika språkversionerna av Fondprospektet och/eller Fondens stadgar inte motsvarar varandra, är den finska versionen av Fondprospektet och Fondens stadgar avgörande. Fondbolagets styrelse och verkställande direktör har med alla tillbudsstående metoder som kan anses skäliga enligt bästa förmåga och kunskap, säkerställt att de uppgifter som nämns i detta Fondprospekt är riktiga och att ingenting väsentligt uteblivit. Förmögenhetsförvaltaren, Fondbolaget och Förvaringsinstitutet har rätt att banda samtal. Genom att ringa ett samtal anses motparten ha gett sitt samtycke till att samtal mellan motparten och Förmögenhetsförvaltaren, Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet bandas och till att Förmögenhetsförvaltaren, Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet enligt sin prövning kan använda bandningarna för att lösa eventuella tvister Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors Telefon: Fax: Distansförsäljning Dessa uppgifter ges i enlighet med kap. 6 a i konsumentskyddslagen. Då en konsument ingår avtal om köp av finansiella tjänster via distansförsäljning, har denne i vissa fall rätt att annullera avtalet. Denna annulleringsrätt gäller dock inte avtal gällande fonder. Sådana avtal gällande fonder är bl.a. fondteckningar, -byten, -inlösen och serieöverföringar. Kunden kan naturligtvis enligt det förfarande som beskrivs nedan i punkten Fondandelar lösa in de fondandelar som den innehar Rättsskyddsmedel I frågor som gäller fondplaceringar bör man i första hand kontakta Fondbolaget. Om det mellan Fondbolaget och kunden uppstår meningsskiljaktigheter hänförliga till fondplaceringar, vilka inte kan lösas genom inbördes förhandlingar, kan kunden om denne så önskar hänskjuta ärendet till behandling i värdepappersnämnden (i stället för domstol). Värdepappersnämnden Porkkalagatan Helsingfors FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 4

5 2. Allmänt 2.1. Information om fondbolaget Fondbolagets namn Estlander & Partners Fondbolag Ab Grundat FO-nummer euro (Kravet på tilläggskapital enligt Aktiekapital 6:4 i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder uppfylls med fritt eget kapital.) Hemstat Finland Hemort Helsingfors Administrativ huvudort Vasa Fondplaceringverksamhet och all nödvändig Verksamhetsområde verksamhet i samband med detta. Även förvaltning av alternativa investeringsfonder. Tillstånd Fondbolaget och förvaltningen av de alternativa investeringsfonderna. Martin Estlander Styrelsemedlemmarna Per-Johan West Hans Seppelin* * Av fondandelsägarna utsedd styrelseledamot Verkställande direktör Per-Johan West Fondbolagets och Fondens revisorer CGR Kjell Berts CGR Kristian Berg* Revisorssuppleant: Revisionssamfund Ernst & Young Ab * Av fondandelsägarna utsedd revisor 2.2. Förmögenhetsförvaltare Namn Estlander & Partners Ab FO-nummer Hemstat Finland Hemort Helsingfors Tillstånd Placeringstjänster FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 5

6 2.3. Information om förvaringsinstitutet Förvaringsinstitutets namn Huvudsakliga verksamhetsområde Filialens huvudort Hemort Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB (publ), Helsingforsfilialen Bankverksamhet Helsingfors Stockholm, Sverige Förvaringsinstitutets uppgift är att säkerställa att Fondens och Fondbolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lag, Fondens stadgar och myndighetsbestämmelser samt att handha övriga uppgifter som enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder hör till ett förvaringsinstitut. Till den del Fondens finansiella instrument inte kan förvaras på ett förvarskonto som öppnats hos Förvaringsinstitutet i Fondens eller Fondbolagets namn eller inte fysiskt levereras till Förvaringsinstitutet, har Förvaringsinstitutet avtalat med Fondens Prime Broker (se nedan) om förvaring av dem i Fondens namn hos Prime Brokern. Om inte annat stadgas i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, är Förvaringsinstitutet oberoende av sin oaktsamhet skydligt att enligt sagda lags 15 kap., 2, 1 mom. ersätta Fonden och dess placerare för skada som förorsakats av förlust av finansiella instrument. Förvaringsinstitutet är skyldigt att ersätta en skada som det uppsåtligen eller av oaktsamhet eller försumlighet har orsakat Fonden eller dess placerare i strid med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. En skada behöver dock inte ersättas om Förvaringsinstitutet kan visa att skadan har orsakats av en sådan yttre exceptionell och oförutsedd händelse som Förvaringsinstitutet inte har kunnat förhindra och vars konsekvenser det inte har kunnat undvika med iakttagande av all tänkbar omsorgsfullhet. Förvaringsinstitutet är heller inte ersättningsskyldigt för skada som förorsakats av annan orsak, om det i sin verksamhet har iakttagit normal omsorg och inte annat följer av tvingande lagstiftning. Förvaringsinstitutet är inte i något fall eller under några omständigheter ansvarigt för indirekt skada som förorsakats Fondbolaget, Fondens placerare eller annan part. SEB erbjuder förvaringstjänster både för egna och utomstående kunder. Detta kan förorsaka en intressekonflikt mellan SEBs förvaringsverksamhet och SEBs egna fondverksamhet, samt mellan verksamheterna i fråga och SEBs kunder. Förvaringsverksamheten utövas skilt från SEBs egna fondverksamhet. Ifrågavarande verksamheter utövas alltid i enlighet med fondkundernas gemensamma intresse. Även de till förvaringsverksamheten tillhörande uppgifterna, såsom övervakningen, utförs enligt fondkundernas intresse och skilt från SEBs fondaffärsverksamhet. För att hantera och undvika intressekonflikter har det vid arrangerandet av förvarings- och fondverksamheten beaktats en ändamålsenlig separation av verksamheterna (s.k. kinesiska murar). Förvaringsverksamhetens självständighet och en effektiv övervakning av andelsägarnas medel har även beaktats. Utöver detta är det förutsatt att verksamheten drivs på marknadens villkor. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 6

7 2.4. Information om Prime brokern Prime brokerns namn Hemort Société Générale Newedge UK Financial Limited London, Storbritannien och Wales Société Générale Newedge UK Limited står under Storbritanniens Finansinspektions (FCA) tillsyn och ägs av Société Générale. Samarbetet med Prime Brokern sköts i praktiken via den delegerade portföljförvaltningen där Förmögenhetsförvaltaren ansvarar för fondernas handel och allokeringssystem. Eventuella intressekonflikter hänförliga till samarbetet med Prime Brokern hanteras och sköts primärt enligt Förmögenhetsförvaltarens interna anvisningar. 3. Placeringsfonderna 3.1. Information om placeringsfonderna Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom och Presto är i Finland registrerade i 12 kap. i lagen om placeringsfonder avsedda specialplaceringsfonder och i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedda alternativa investeringsfonder. Placeringsfondens namn Commodity Dynamic Freedom Presto Specialplaceringsfond Estlander & Partners Commodity Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom Specialplaceringfond Estlander & Partners Presto Likviditet Veckovis Dagligen Dagligen Dagligen Fondens startdatum Fastställningsdatum av nuvarande stadgar Års- och halvårsrapporter Tillgängliga kostnadsfritt av fondbolaget eller på adressen Värdeutveckling Tillgängliga kostnadsfritt av fondbolaget eller på adressen Tidpunkt för bokslut Fondbolagets och Fondens revisorer (första räkenskapsåret avslutas ) CGR Kjell Berts CGR Kristian Berg* Revisorssuppleant: Revisionssamfund Ernst & Young Ab * Av fondandelsägarna utsedd revisor FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 7

8 3.2. Allmänt om placeringsstrategierna Fonderna förvaltas av Estlander & Partners Fondbolag Ab. Fondbolaget har delegerat Fondernas portföljförvaltning till placeringstjänstföretaget Estlander & Partners Ab ( Förmögenhetsförvaltaren ). Fonderna och Fondbolaget övervakas av Finansinspektionen. Fonderna lämpar sig för placerare som i sin förmögenhetsförvaltning vill utnyttja Estlander & Partners över 20 år långa erfarenhet av att utveckla och förverkliga systematiska placeringsstrategier. En placeringstid på minst fem år rekommenderas. Strategiernas köp- och säljsignaler baserar sig på både statistiska och matematiska analyser. Handelssignalerna följer vissa statistiska principer och utnyttjar situationer då sannolikheten att få en positiv avkastning, med beaktande av risknivån, är beaktansvärd enligt Strategin. Strategin producerar således både lönsamma och olönsamma affärer. Ett portföljförvaltarteam följer dagligen med strategierna. Teamets huvuduppgift är att följa med avkastningen för strategiernas olika handelsmodeller och vidare utveckla modellernas funktion i olika situationer på marknaden. Genom att använda kvantitativa analyser kan portföljförvaltarna identifiera de perioder då den förväntade avkastningen på vissa marknader är exceptionellt hög eller låg i förhållande till deras risknivå. Centrala kriterier vid valet av placeringsinstrument är en hög likviditet, låga kostnader för handeln samt tillförlitlig beräkning av värdet. Genom att söka placeringar endast på mycket likvida marknader säkerställer strategierna att positionerna både kan öppnas och avslutas till priser, som ligger mycket nära de modellvärden placeringstrategierna använder. Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Fondernas placeringsstrategi i enlighet med Fondernas stadgar. En ändring av Fondernas stadgar behöver inte fastställas av Finansinspektionen men stadgarna skall sändas för kännedom till Finansinspektionen och även delges fondandelsägarna innan de träder ikraft. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 8

9 3.3. Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Commodity är till sin natur en alternativ råvarufond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera en del av den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i råvarusegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare som vill utnyttja de avkastningsmöjligheter som de globala råvarumarknaderna, oberoende av marknadens tillstånd, erbjuder. B-andel* C-andel Minimiteckning Teckningsavgift 2 % 0 % Inlösenavgift 1 % 0 % Förvaltningsarvode 2 % 1,5 % Avkastningsbundet arvode 20 % 20 % ISIN FI FI Valuta EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel Tillväxtandel Estlander & Partners Commodity kan tecknas och lösas in varje veckas och månads sista bankdag. Teckningskonto: Nordea FI *startdatum FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 9

10 3.4. Estlander & Partners Dynamic Fonden är till sin natur en alternativ blandfond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i aktie- och räntesegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare som vill utnyttja de avkastningsmöjligheter som de globala aktie- och räntemarknaderna erbjuder. A-andel B-andel C-andel II-andel Minimiteckning andel Teckningsavgift 2,5 % 1,5 % 0 % 3 % Inlösenavgift 1 % 1 % 0 % 1 % Förvaltningsarvode 1,9 % 1,4 % 0,90 % 1,9 % Avkastningsbundet arvode ISIN Meddelas FI FI FI senare Valuta EUR EUR EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel, Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel värdeandel Estlander & Partners Dynamic kan tecknas och lösas in varje bankdag. Estlander & Partners Dynamic II-andelarna emitteras tidigast 1 februari 2015 i Euroclear Finlands värdeandelssystem. Andelarna anslutna till värdeandelssystemet är främst avsedda för utländska placerare. Teckning och inlösen av fondandelar underlättas genom användningen av det internationella systemet för värdepappersavveckling. Fondbolagets emittents ombud meddelas senare. Teckningskonto: Nordea FI FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 10

11 3.5. Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Freedom är en alternativ investeringsfond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i aktie-, ränte-, råvaru- och valutasegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare, som vill uttnyttja en väl, globalt och i flera tillgångsklasser, diversifierad portfölj och de avkastningsmöjligheter som olika långa prisfluktuationerna erbjuder. A-andel B-andel C-andel D-andel E-andel Minimiteckning Teckningsavgift 3 % 2 % 1 % 0 % 1, 5 % Inlösenavgift 1 % 1 % 0 % 0 % 0,5 % Förvaltningsarvode 3 % 2,5 % 1,8 % 1,5 % 2 % Avkastningsbundet arvode 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI FI Valuta EUR EUR EUR EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Avkastningsandel Estlander & Partners Freedom kan tecknas och lösas in varje bankdag. Teckningskonto: Nordea FI FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 11

12 3.6. Estlander & Partners Presto Estlander & Partners Presto är en alternativ investeringsfond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att allokera den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i aktie-, ränte-, råvaruoch valutasegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare, som vill uttnyttja en väl, globalt och i flera tillgångsklasser, diversifierad portfölj och de avkastningsmöjligheter som kortare prisfluktuationerna erbjuder. D-andel E-andel C-andel F-andel Minimiteckning Teckningsavgift 2,5 % 1,75 % 1 % 0 % Inlösenavgift 1 % 1 % 0 % 0 % Förvaltningsarvode 2,75 % 2,25 % 2 % 1,5 % Avkastningsbundet arvode 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI Valuta EUR EUR EUR EUR Andelstyp Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Estlander & Partners Presto kan tecknas och lösas in varje bankdag. Teckningskonto: Nordea FI FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 12

13 4. Risker All placeringsverksamhet innebär risker. Det finns inga garantier om att en placering i Fonderna skulle ge en god avkastning, även om den allmänna kapitalmarknadens utveckling skulle vara positiv. Det finns inga garantier om att en fondplacering inte kan leda till förluster. Värdet på de placerade medlen kan både sjunka och stiga, och det finns inga garantier om att det placerade kapitalet återfås i sin helhet. Den eventuella målavkastningen som uppställts för Fonderna garanterar inte Fondernas framtida utveckling. Placeringarna har ingen kapitalgaranti och i placeringen ingår således en risk för att förlora de placerade medlen. Historisk avkastning är heller ingen garanti för framtida avkastning. Fondplaceringarna bör vara långsiktiga Riskhantering Placeringsstrategin innehåller ett system för riskhantering, med vars hjälp en kontroll av den dagliga risken samt en diversifiering av portföljen i olika marknadssituationer eftersträvas. Portföljförvaltarteamet och den ansvarige för Risk Management övervakar att strategins risknivå motsvarar strategins riskmandat både på portfölj- och instrumentnivå. De riskparametrar som i huvudsak används, är Value at Risk (VaR), som beskriver hur mycket portföljens värde vid en viss sannolikhet för en viss tid kan sjunka, och volatiliteten, som beskriver portföljens dagliga fluktuationer. Förmögenhetsförvaltarens riskanalyser grundar sig även på olika känslighets- och stresstester, med hjälp av vilka potentiella framtida värdeförändringar av Fondernas portföljer analyseras med avseende på olika marknadsscenarier. Dessa vad händer om -analyserna indikerar hur portföljens värde beter sig vid olika chocksituationer, ifall det skulle inträffa också i historiska mått stora fluktuationer på finansmarknaden. Fonderna använder hävstångseffekt (leverage) i sin placeringsverksamhet. Nivån på hävstångseffekten kontrolleras fortgående. Vid beräkningen av hävstången används åtagandeförfarandet (commitment method), enligt vilket en position i ett derivatavtal omvandlas till motsvarande position i derivatavtalets underliggande tillgång. Nivån på hävstångseffekten kan tidvis vara hög. Nivån beror på den portföljförvaltningsteknik som Fonderna använder och där det eftersträvas en välbalanserad volatilitet mellan tillgångsklasserna och en portfölj som är diversifierad i ränteinstrument samt aktier, råvaror och valutor. I synnerhet för räntebaserade derivat leder åtagandeförfarandet till en hög hävstångseffekt, på grund av ränteinstrumentens beräknade underliggande värde. Eventuella ändringar av den maximala hävstångseffekten som Fonderna kan använda och hävstångseffektens totala belopp rapporteras i Fondernas års- och halvårsrapporter. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 13

14 4.2. De huvudsakliga riskerna sammanfattat Nedan finns en sammanfattning på risker anslutna till Fonderna: Commodity Dynamic Freedom Presto Volatilitet (risknivå) 8-13 % Ca. 9 % Ca. 16 % % Margin to Equity I genomsnitt I genomsnitt ca. I genomsnitt ca. I genomsnitt ca. ca. 10 % (bör 15% (bör vara 20% (bör vara 15% (bör vara vara under under 50%) under 50 %) under 50%) 50%) Hävstång Med derivat Med derivat Med derivat Med derivat Hävstångseffektens maximinivå Derivatrisk Ja Ja Ja Ja Motpartrisk Ja Ja Ja Ja Operativ risk Ja Ja Ja Ja Likviditetsrisk Ja Ja Ja Ja Marknadsrisk Ja Ja Ja Ja Risker hänförliga till särskilda Ja Ja Ja Ja omständigheter Force Majeure-risk Ja Ja Ja Ja Övriga risker Ja Ja Ja Ja Derivatrisk Likviditetsrisk Marknadsrisk Operativ risk Användningen av derivatavtal kan öka eller minska Fondens risk och förväntade avkastning. Användningen av derivatavtal kan öka motpartsrisken och de operativa riskerna. Risk att Fondens placeringar inte kan realiseras som planerat eller till önskat pris. Fondernas placeringsstrategier strävar till att endast placera i placeringsinstrument med hög likviditet. Likviditetsrisken kan eventuellt höja Fondens handelsavgifter t.ex i samband med stora inlösen. Med marknadsrisk avses att marknadsvärdet på positioner i Fondens portfölj kan fluktuera t.ex. till följd av den allmänna värdeutvecklingen på växelkurser eller råvarupriser. Risker som förorsakas av bristande funktion i processer, personal eller datasystem. Operativa risker strävar man efter att kontrollera genom interna och externa arrangemang, med hjälp av vilka man försöker beakta alla eventuella riskfaktorer och minimera riskens sannolikhet eller förlusten FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 14

15 Motpartrisk Risker hänförliga till särskilda omständigheter Force Majeure-risk Övriga risker orsakad av risken. Risken att Fondens motpart i värdepappershandeln inte uppfyller sina avtalade skyldigheter. Motpartsrisk kan förorsakas t.ex. vid clearing av värdepapper eller finansiella instrument, om motparten inte agerar enligt överenskomna villkor. I förvarssituationer kan det uppstå en motpartsrisk om de tillgångar som förvaras helt eller delvis förloras t.ex. på grund av försummelse, bedrägligt förfarande eller någon annan orsak. Risker som förorsakas av oförutsedda, externa omständigheter, som t.ex. politiska händelser. Risken spelar större roll då Fonden handlar internationellt i olika handelsmiljöer. Risken kan främst minimeras genom att beakta den världspolitiska situationen och genom att försöka reagera på eventuella katastrofsituationer redan innan de sker. Risk som påverkar Fondens verksamhet och uppkommer av en oförutsägbar händelse som inte går att övervinnas. Sådana risker är bl.a. naturkatastrofer, uppror och fackliga stridsåtgärder. Realisering av dessa risker kan påverka Fondens värde och därmed i fondandelens värde. I Fondens verksamhet kan det finnas risker som man har inte kunnat identifiera på förhand. Dessa risker kan ha betydande inverkan på fondens värde och avkastning. All placeringsverksamhet innebär risken att förlora de placerade medlen FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 15

16 5. Övrig info 5.1. Teckning Den som tecknar fondandelar bör skriftligen meddela sin avsikt att teckna fondandelar senast dagen innan själva teckningsdagen genom att sända en ifylld teckningsblankett jämte bilagor till Fondbolaget. Dokumenten kan sändas till Fondbolaget per fax, e-post eller post. Därutöver bör den som tecknar överföra hela teckningssumman till Fondens bankkonto. Teckningssumman skall finnas på Fondens bankkonto senast dagen innan själva teckningsdagen eller på sådan annan dag som fondbolaget och den fondandelsägare som begärt teckning avtalat. Vid kontoöverföringen skall i meddelandefältet anges tecknarens namn, personbeteckning eller FOnummer och telefonnummer. Betalningsmottagare är Estlander & Partners Fondbolag Ab. Finansinspektionen kan av särskilda skäl och då fondandelsägarnas intresse det kräver bevilja Fondbolaget tillstånd att temporärt avbryta utgivandet av fondandelar Inlösen Begäran om inlösen bör skriftligen meddelas till Fondbolaget senast dagen innan själva inlösendagen genom att skicka den ifyllda inlösenblanketten till Fondbolaget. Blanketten kan skickas per fax, e- post eller post. Eventuellt andelsbevis bör inlämnas till Fondbolaget samtidigt som begäran om inlösen. Begäran om inlösen som inlämnas efter tidsfristen verkställs följande inlösendag. En begäran om inlösen kan återkallas endast med Fondbolagets samtycke. Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen. Inlösensumman utbetalas inom några bankdagar från inlösendagen eller på sådan annan dag som Fondbolaget och den fondandelsägare som begärt inlösen avtalat Kostnader I samband med teckning och inlösen uppbärs en tecknings- och inlösenavgift av placeraren. Övriga kostnader som uppkommer från de enskilda Fondernas verksamhet uppbärs från placeringsfondernas medel enligt den ifrågavarande Fondens stadgar. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 16

17 5.4. Beräkning och publicering av fondandelarnas värde Fondbolaget publicerar fondandelarnas värde inom två bankdagar från varje teckningsdag på Fondbolagets hemsida (www.estlanderpartners.fi) och meddelas även till Suomen Sijoitustutkimus Oy. Fondandelens värde beräknas och publiceras i samma valuta som den emitteras. Värdeberäkningen görs enligt de värderingsprinciper som nämns i Fondernas stadgar. Fondbolaget gör månads- och årsrapporter samt halvårsöversikter, som kan erhållas kostnadsfritt av Fondbolaget. Fondernas tidigare avkastning finns tillgängliga på Fondbolagets hemsida (adress ovan) eller direkt av Fondbolaget. Gränsen för ett väsentligt fel i värdeberäkning för Freedom och Presto ligger vid 0,5 % och för Commodity och Dynamic vid 0,3 % av Fondens värde. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över alla fel som skett vid Fondens värdeberäkning och denna förteckning kan kostnadsfritt erhållas av Fondbolaget. I situationer då gränsen för ett väsentligt fel överskrids, sköts saken i enlighet med Finansinspektionens direktiv och Fondbolagets interna anvisningar Intressekonflikter Fondbolagets verksamhet består i att förvalta fonderna och i det sammanhanget kan det uppstå situationer där två parters intresse är i konflikt med varandra. En dylik situation kan t.ex. uppstå mellan två placerare, Fondbolaget, ett annat bolag inom samma koncern och anställda i ifrågavarande bolag. Fondbolaget tillämpar skriftliga anvisningar och har vidtagit strukturella och administrativa åtgärder för att hantera de intressekonflikter som identifierats. Gällande portföljförvaltningen har Fondbolaget sett till att Förmögenhetsförvaltaren har tillräckliga anvisningar för sin verksamhet och att den vidtagit tillräckliga strukturella åtgärder för att hantera intressekonflikter. Fondbolaget har i synnerhet försäkrat sig om att Förmögenhetsförvaltaren inte idkar handel för egen räkning som konkurerrar med Fondernas placeringsstrategier, att allokeringen av placeringar mellan Förmögenhetsförvaltarens kunder är automatiserad, att riskhanteringsfunktionen är separerad från portföljförvaltningen både funktionellt och hierarkiskt samt att Förmögenhetsförvaltaren tillämpar lämpliga ersättningssystem som förhindrar en för stor risktagning. Trots Fondbolagets förebyggande åtgärder kan intressekonflikter uppstå. I sådana fall meddelar Fondbolaget ifrågavarande parter om saken och vidtar sådana åtgärder som är nödvändiga och möjliga för att undanröja intressekonflikten. Ytterligare information om hanteringen av intressekonflikter finns att få av Fondbolaget Beskattning av Fonderna Enligt finsk lag är Fonderna inte inkomstskattskyldiga och betalar inte heller skatt på överlåtelsevinsterna eller ränteintäkterna. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 17

18 5.7. Beskattning av andelsägare Samtliga tillväxtandelar som emitterats i Fonderna är andelar vilkas avkastning kapitaliseras. På andelarnas avkastning betalas skatt först i samband med inlösen enligt gällande kapitalskatteprocent. Fondbolaget verkställer inte förskottsinnehållning på överlåtelsevinst som uppstår i samband med inlösen. En fondandelsägare bör uppge överlåtelsevinster på försäljning av fondandelar i sin skattedeklaration eller sitt skatteförslag. Fondandelar bör uppges som beskattningsbar förmögenhet. Fondbolaget meddelar årligen innehav av fondandelar och inlösen av fondandelar samt avkastning som betalats till andelsägarna till de finska skattemyndigheterna. Beskattningen av en enskild placerares överlåtelsevinster beror på den skattelagstiftning som tillämpas enligt den enskilda placerarens skattesits och/eller uppehälle. Placerare ombeds kontakta sin hemorts skattemyndigheter för att utreda eventuella beskattningsfrågor. Närmare uppgifter om beskattningen i Finland och de vid envar tidpunkt tillämpliga skattesatserna finns på internet-adressen Användning av ombud Fondbolaget använder ombud enligt Fondernas stadgar. Tilläggsuppgifter om de ombud som Fondbolaget använder fås av Fondbolaget Särbehandling av placerare Enligt lagen om placeringsfonder är Fondbolaget skyldigt att behandla fondandelsägare likvärdigt. En särbehandling av placerare är enligt Fondernas stadgar möjligt på basis av den totala investeringen, grupptillhörighet eller anställningsförhållande enligt vad som framgår i Fondernas stadgar Principer för ägarstyrning Fondbolaget och Förmögenhetsförvaltaren strävar inte efter en aktiv ägarstyrning. Målsättningen för Fondernas placeringsverksamhet är huvudsakligen att placera medlen i tillgångsklasser, till vilka det inte hänför sig någon ägarstyrning. Om Fondernas medel har placerats så att Fondbolaget kan utöva ägarstyrning, strävar Fondbolaget enbart efter att se till att ägarstyrningen på ett allmänt plan fungerar i Fondernas och dess andelsägares ekonomiska intresse. Ägarstyrningen omfattar att säkerställa att det fås behövlig information om Fondernas placeringar. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 18

19 FONDSTADGAR FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 19

20 Fondernas gemensamma stadgar Estlander & Partners Fondbolags förvaltade fonder (fr.o.m ) Fondernas gemensamma stadgar tillämpas för alla Fonder som Estlander & Partners Fondbolag Ab (nedan Fondbolag) förvaltar, ifall inte annat nämns i den enskilda Fondens stadgar. I det fall den enskilda Fondens stadgar har en paragraf som motsvarar en paragraf i Fondernas gemensamma stadgar, skall stadgan för den enskilda Fonden till denna del ersätta Fondernas gemensamma stadgar i sin helhet. 2 Fondbolag Fondbolaget svarar för Fondens förvaltning. Som Fondens förmögenhetsförvaltare och placeringsrådgivare verkar Estlander & Partners Ab (nedan Förmögenhetsförvaltare). Fondbolaget representerar placeringsfonden i sitt eget namn och ansvarar för frågor som gäller Fonden samt utövar rättigheter som anknyter till Fondens tillgångar. Fondbolaget har rätt att vid bedrivandet av placeringsfondverksamheten anlita utomstående förvaltnings- och rådgivningstjänster, till exempel portfölj-, placeringsrådgivnings-, förmögenhetsförvaltnings-, juridiska rådgivnings-, revisions- och datatekniktjänster. 3 Förvaringsinstitut och Prime Broker Som förvaringsinstitut för Fonden verkar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filialen (nedan Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutets uppgift är att kontrollera att Fondens och Fondbolagets verksamhet är i enlighet med lag, Fondens stadgar och myndighetsbestämmelser samt att handha övriga uppgifter som enligt finländsk lagstiftning hör till ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet kan för genomförandet av sina uppgifter anlita samfund som är specialiserade på förvaringstjänster. Samfunden bör vara underställda Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn. Prime Broker för Fonden kan vara ett kreditinstitut, finansinstitut eller en värdepappersförmedlare som är aktiv(t) på kapitalmarknaden och som har tillräcklig kreditvärdighet och verksamhetstillstånd i någon av staterna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 4 Fondandelsägarstämma och meddelanden Ordinarie fondandelsägarstämma skall hållas årligen före utgången av april på den dag som Fondbolagets styrelse fastställer. Extra fondandelsägarstämma bör hållas då Fondbolagets styrelse anser det nödvändigt eller om revisorerna eller fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla emitterade fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett angivet ärende. Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelse till fondandelsägarstämman bör publiceras till fondandelsägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman med ett meddelande som publiceras på Fondbolagets eller Förmögenhetsförvaltarens hemsidor, skickas per post eller e-post till Fondandelsägarna eller publiceras i minst en (1) rikstäckande dagstidning. Övriga meddelanden förmedlas till fondandelsägarna genom ett meddelande som publiceras på Fondbolagets eller Förmögenhetsförvaltarens internetsida, skickas per post eller e-post till andelsägarna eller genom annons som publiceras i minst en (1) rikstäckande dagstidning. Meddelanden om stadgeändringar anses ha kommit fondandelsägaren tillhanda senast fem (5) dagar efter det att det sänts från Fondbolaget till fondandelsägaren på något av de i det här stycket nämnda sätten. En fondandelsägare skall för att få delta i stämman anmäla sitt deltagande för Fondbolaget senast på i kallelsen angiven dag, som kan vara tidigast fem (5) dagar före stämman. Ordinarie fondandelsägarstämma öppnas av Fondbolagets styrelseordförande eller av annan av Fondbolagets styrelse utsedd person. Vid ordinarie fondandelsägarstämma skall följande ärenden behandlas: 1. val av mötesordförande; 2. uppgörande och godkännande av röstlängd; 3. val av två protokolljusterare och två rösträknare; 4. konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet; 5. presentation av Fondbolagets och Fondens bokslut och verksamhetsberättelser; 6. val av fondandelsägarnas representant i styrelsen i enlighet med Fondbolagets bolagsordning; och 7. övriga eventuella ärenden. FONDPROSPEKT - ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB 20

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Sparbanken Kortränta -placeringsfond 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto.

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2 JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 Finansinspektionen har fastställt JOM Silkkitie -placeringsfonds stadgar 6.3.2014, och de är i kraft

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW 1 Placeringsfonden Fonden heter Specialplaceringsfonden UBView (nedan Fonden), på finska Erikoissijoitusrahasto UBView och på engelska UBView Non-Ucits Fund. Fonden är en

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND 1 Specialplaceringsfondens namn och målsättningen med Fondens verksamhet Namn Specialplaceringsfondens namn är Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond,

Läs mer

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna.

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna. OP FONDBOLAGET AB Fondens gällande stadgar har fastställts 22.10.2012. Stadgarna gäller från 13.12.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-EUROPA DIVIDENDBOLAG Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 2.12.2013. Stadgarna gäller från 20.1.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-JAPAN Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de gemensamma

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 20.3.2014. Stadgarna gäller från 23.4.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-AMERIKA VÄRDE Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.5.2014 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.9.2014.

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015. Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. Officiellt Fondprospekt

JOM Rahastoyhtiö Oy. Officiellt Fondprospekt JOM Rahastoyhtiö Oy Officiellt Fondprospekt JOM Silkkitie -placeringsfond 30.9.2015 s.2 JOM Komodo -placeringsfond 30.9.2015 s.9 1 JOM SILKKITIE -PLACERINGSFOND FONDPROSPEKT 30.9.2015 JOM SILKKITIE - PLACERINGSFOND

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. Officiellt Fondprospekt

JOM Rahastoyhtiö Oy. Officiellt Fondprospekt JOM Rahastoyhtiö Oy Officiellt Fondprospekt JOM Silkkitie -placeringsfond 12.8.2015 s.2 JOM Komodo -placeringsfond 12.8.2015 s.9 1 JOM SILKKITIE -PLACERINGSFOND FONDPROSPEKT 12.8.2015 JOM SILKKITIE - PLACERINGSFOND

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014 226/2014 Finansministeriets förordning om verksamheten för Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014 I enlighet med finansministeriets

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Granit Global 85 Granit Fonder AB

Granit Global 85 Granit Fonder AB Granit Global 85 Granit Fonder AB augusti 2014 Innehållsförteckning Fondbolaget... 3 Granit Global 85... 6 för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Bankkonton SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Bankkonton SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 FONDPROSPEKT ALLMÄN DEL FONDPROSPEKTETS STRUKTUR Detta Alexandria Fondbolag Ab:s (nedan Fondbolaget ) fondprospekt består av själva fondprospektet, faktabladen med basfakta för investerare för samtliga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB Peab-fonden 21 Maj 2014 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Peab-fonden... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning... 3 Risk... 3

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Förvaringsinstitut och delegering

Förvaringsinstitut och delegering Förvaringsinstitut och delegering 2004-09-20 - en vägledning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 1 FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER 1 PRIME BROKERAGEAVTAL 2 FÖRVARINGSINSTITUTETS MÖJLIGHETER ATT DELEGERA

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer