GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND"

Transkript

1 GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND Detta dokument är en översättning. Den finländska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska den Om det ursprungliga finska dokumentet och översättningen avviker från varandra är de ursprungliga stadgarna gällande. 1 Fond, Fondbolag och Förvaringsinstitut Specialplaceringsfondens namn är GeisterZähmer Garderad Aktiestrategi Specialplaceringsfond (nedan Fond), på finska GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto och på engelska GeisterZähmer Protected Equity Strategy non-ucits Fund. För Fondens förvaltning svarar Eufex Fondadministration Ab (nedan Fondbolag) och som förvaringsinstitut för Fonden fungerar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filialen (nedan Förvaringsinstitut). 1.1 Specialplaceringsfond Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, eftersom Fondens stadgar avviker från de begränsningar i lagen om placeringsfonder som gäller en placeringsfonds verksamhet och tillgångarnas diversifiering enligt följande: i. En större andel av Fondens totala tillgångar kan placeras i en och samma emittents aktier och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av ifrågavarande sammanslutning eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen ii. En större andel av Fondens tillgångar kan placeras i andelar i en och samma placeringsfond eller fondföretag iii. Fonden kan i sin ägo förvärva en större andel av andelar i en och samma placeringsfond eller fondföretag iv. En större andel av Fondens tillgångar kan placeras i andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som inte omfattas av fondföretagsdirektivet v. Riskexponeringen mot en och samma motpart vid icke-standardiserade derivatinstrument kan vara större vi. För att främja placeringsverksamheten kan kredit upptas för Fondens räkning, vii. Från Fondens tillgångar kan ställas säkerhet på så sätt att äganderätten till säkerheten övergår till säkerhetsinnehavaren 2 Ombud Fondbolaget kan bedriva affärsverksamhet genom ombud eller på annat sätt lägga ut för verksamheten viktiga funktioner om detta inte försvårar Fondbolagets riskhantering, interna kontroll eller i övrigt innebär betydande olägenhet för Fondbolagets affärsverksamhet. Om ombudet har hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och 1

2 Finansinspektionen säkerställas i tillräcklig utsträckning. Om ett ombud anlitas för placeringsverksamheten måste ombudet vara en sammanslutning som har ett ikraftvarande tillstånd att erbjuda placeringstjänster. Av gällande fondprospekt framgår i vilken mån Fondbolagets uppgifter utförs av ombud vid respektive tillfälle. 3 Placeringsverksamhetens målsättningar och placering av Fondens tillgångar Målet med Fondens placeringsverksamhet är att med en aktiv placeringsverksamhet uppnå avkastning som på medellång sikt har ett lågt beroende av aktiemarknadsutvecklingen och den ekonomiska tillväxtutvecklingen. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i aktier som är föremål för offentlig handel på utvecklade marknader i enlighet med urvalsmetoder som baseras på systematisk placeringsanalys. Samtidigt skyddas Fondens tillgångar mot den genomsnittliga aktiemarknadsrisken på sådant sätt att skyddet kontinuerligt motsvarar åtminstone det sammanlagda marknadsvärdet av Fondens direkta aktieplaceringar. I Fondens placeringsverksamhet kan derivatinstrument användas för att skydda placeringarna. Fondens tillgångar kan som en del av Fondens garderingsstrategi placeras i andelar i (andra) placeringsfonder och fondföretag under förutsättning att målsättningen med placeringarna är att komplettera på andra sätt skapade skydd och främja skapandet av det eftersträvade helhetsskyddet. För att effektivera placeringsverksamheten får kredit upptas för Fondens räkning till ett belopp som högst motsvarar 50 % av Fondens värde. Utöver det ovan nämnda kan Fondens tillgångar också placeras i penningmarknadsinstrument och i inlåning i kreditinstitut. 3.1 Aktier och penningmarknadsinstrument Fondbolaget får placera Fondens tillgångar i aktier och penningmarknadsinstrument som är föremål för offentlig handel i enlighet med värdepappersmarknadslagen eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är föremål för handel på en annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Fondens tillgångar kan placeras i penningmarknadsinstrument som inte är föremål för handel på en ovan avsedd marknadsplats, under förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd samt förutsatt att 1) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller 2

3 2) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses ovan, eller 3) emittenten eller garanten är en sammanslutning, vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller en sammanslutning, på vilken tillämpas och som följer sådana regler om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller 4) emittenten är en annan än i punkterna 1,2 eller 3 ovan avsedd sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i 1, 2 eller 3 punkten och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller 5) emittenten är en annan än i punkterna 1,2 eller 3 ovan avsedd sammanslutning, som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses ovan och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från ett kreditinstitut. Fondbolaget får inte utöva avsevärt inflytande i ett aktiebolag i vars aktier det har placerat sådana placeringsfonders tillgångar som fondbolaget förvaltar. Fondbolaget får av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar i ett och samma aktiebolags aktier inte placera ett belopp som överstiger en tiondel av bolagets aktiekapital och inte heller ett belopp som överstiger en tiondel av det röstetal som aktierna medför. Om Fondbolaget av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i ett och samma aktiebolags aktier har placerat ett belopp som inte endast tillfälligt överskrider en tjugondedel av det röstetal som samtliga aktier medför, skall det offentliggöra målsättningen för ägarutövandet i aktiebolaget till de delar som denna avviker från målsättningen med ägarutövandet enligt fondprospekt. De ovan nämnda begränsningarna skall tillämpas också då Fondens tillgångar placeras i sådana placeringsfonders eller fondföretags andelar som inte på anmodan löses in direkt eller indirekt med medel ur dessa företag för kollektiva placeringar. Fondbolaget får till Fondens ägo förvärva högst en tiondel av en och samma emittents aktier utan rösträtt och penningmarknadsinstrument. 3.2 Andelar i placeringsfonder och fondföretag Fondens tillgångar får placeras i sådana andelar i placeringsfonder och fondföretag vars målsättning med placeringsverksamheten är att följa ett specifikt aktiemarknadsindex, branschindex, sektorindex eller utvecklingen av ett annat finansiellt index genom att placera fondens tillgångar passivt i de värdepapper som hör till indexet. Målsättningen med placeringar i placeringsfonders och fondföretags andelar är att, som en del av Fondens placeringsstrategi, komplettera det på andra sätt skapade skyddet och att främja skapandet av det eftersträvade helhetsskyddet. Fondens tillgångar får enligt det ovan nämnda placeras i 3

4 i. andelar i placeringsfonder och fondföretag som avses i direktivet om placeringsfonder (UCITS), inklusive finländska placeringsfonder som avses i lagen placeringsfonder, och ii. andra andelar i placeringsfonder och fondföretag än sådana som avses i direktivet om placeringsfonder, inklusive finländska specialplaceringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder samt fondföretag som har sin hemort i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Fondbolagets tillgångar får placeras i andra än i direktivet om placeringsfonder avsedda andelar i placeringsfonder eller fondföretag under förutsättning a) att den som ansvarar för placeringsfondens eller fondföretagets portföljförvaltning i sin hemstat övervakas av den myndighet eller självreglerande organisation som hör till den internationella organisationen för värdepapperstillsyn (International Organisation of Securities Commissions), b) att den som ansvarar för placeringsfondens eller fondföretagets förvaltning i sin hemstat övervakas av den myndighet eller självreglerande organisation som hör till den internationella organisationen för värdepapperstillsyn (International Organisation of Securities Commissions), och c) att skyddsnivån för andelsägarna i placeringsfonden eller fondföretaget motsvarar det skydd som tillkommer andelsägarna i en placeringsfond eller ett fondföretag enligt direktivet om placeringsfonder, att reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning samt försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som placeringsfonden eller fondföretaget inte innehar uppfyller de krav som ställs i direktivet om placeringsfonder och att det över verksamheten offentliggörs halvårsrapport och årsberättelse, så att värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och placeringsverksamhet kan utföras för rapportperioden. Av Fondens tillgångar kan högst 50 % placeras i fondandelar i en enskild placeringsfond eller ett enskilt fondföretag som uppfyller villkoren i direktivet om placeringsfonder. Av Fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i andelar i en enskild placeringsfond eller ett enskilt fondföretag som inte uppfyller villkoren i direktivet om placeringsfonder. Ovan nämnda placeringar i andelar i en enskild placeringsfond eller ett enskilt fondföretag som inte uppfyller villkoren i direktivet om placeringsfonder som överstiger 10 % av Fondens tillgångar får sammanlagt emellertid inte överstiga 40 % av Fondens värde. Av Fondens tillgångar kan högst 70 % placeras i sådana andelar i placeringsfonder eller fondföretag som inte uppfyller villkoren i direktivet om placeringsfonder då en och samma part ansvarar för förvaltningen av dessa andelar. Av Fondens tillgångar kan högst 70 % placeras i sådana andelar i placeringsfonder eller fondföretag som inte uppfyller villkoren i direktivet om placeringsfonder då en och samma part ansvarar för portföljförvaltningen av dessa andelar. Fonden kan förvärva högst 100 % av fondandelarna i samma placeringsfond eller fondföretag. Fondens tillgångar kan inte placeras i fondandelar i en sådan placeringsfond eller ett sådant fondföretag som enligt stadgarna eller bolagsordningen kan placera över 20 % av tillgångarna i andra placeringsfonder eller fondföretag. Fondens tillgångar kan endast placeras i sådana placeringsfonder eller fondföretag, vars årliga fasta förvaltningsarvoden uppgår till högst 5 %. 3.3 Derivatinstrument I Fondens placeringsverksamhet kan derivatinstrument användas för att skydda Fondens placeringar. För att skapa ett önskat helhetsskydd kan derivatinstrument användas för att ta både negativa och positiva positioner i underliggande egendom. 4

5 Fondens tillgångar kan placeras i sådana standardiserade derivatinstrument, vars underliggande egendom är en aktie, ett finansiellt index, ett derivatinstrument, en valutakurs eller en valuta. Fondens tillgångar kan placeras i sådana derivatinstrument som avses i 1 kap. 2 i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och med dessa med stöd av värdepappersmarknadslagens 10 kap. 1 a jämförbara derivatinstrument, inklusive motsvarande avtal som clearas med kontantbetalning. Fondens tillgångar kan placeras i sådana icke-standardiserade derivatinstrument, vars underliggande egendom är en aktie, ett finansiellt index, ett derivatinstrument, en valutakurs eller en valuta. Fondens tillgångar kan endast placeras i sådana icke-standardiserade derivatinstrument, vars motpart är ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett kreditinstitut, som har sin hemort i Australien, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz eller Förenta staterna. Fondbolaget skall dagligen kunna fastställa värdet av ickestandardiserade derivatinstrument på ett tillförlitligt och verifierbart sätt. Vidare förutsätts att ovan nämnda instrument när som helst på initiativ av Fondbolaget skall kunna säljas, omvandlas till pengar eller täckas med en med en motsatt åtgärd till gängse värde. Om motparten vid icke-standardiserade derivatinstrument är ett kreditinstitut som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett kreditinstitut som har sin hemort i Australien, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz eller Förenta staterna får motpartsrisken för en och samma emittent inte överstiga 25 % av Fondens tillgångar. Om motparten vid icke-standardiserade derivatinstrument är ett annat än ett ovan nämnt kreditinstitut, får motpartsrisken för en och samma emittent inte överstiga 5 % av Fondens tillgångar. 3.4 Inlåning (depositioner) Fonden skall ha de kontanta medel som behövs för verksamheten. Fondens tillgångar kan placeras i tidsbundna depositioner och inlåning som skall återbetalas på anmodan i ett kreditinstitut förutsatt att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och att en tidsbunden deposition förfaller till betalning senast inom 12 månader. Av Fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut. 3.5 Begränsningar som gäller en och samma emittent Av Fondens tillgångar kan högst 10 % placeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument. Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av Fondens tillgångar får sammanlagt uppgå till högst 40 % av Fondens värde. Av Fondens tillgångar får sammanlagt högst 50 % placeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av ifrågavarande sammanslutning eller i sådana ickestandardiserade derivatinstrument, som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen (motpartsrisk). Utan hinder av ovan nämnda placeringsbegränsningar kan Fondbolaget placera högst 35 % av fondbolagets tillgångar i penningmarknadsinstrument av en och samma emittent eller garant om 5

6 1) emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 2) emittenten eller garanten är Australien, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz eller Förenta staterna, eller 3) emittenten är ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 3.6 Övriga bestämmelser Med Finansinspektionens tillstånd får Fondbolaget för Fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfondsverksamheten uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Fondens tillgångar. Fondbolaget får för Fondens räkning för placeringsverksamheten uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 50 % av Fondens tillgångar. Kostnaderna för kredit som upptagits för placeringsverksamheten, den skuldsättningsgrad som därav orsakats Fonden och kreditgivaren framgår av Fondens delårsrapport, halvårsrapport och årsberättelse. Det sammanlagda beloppet av kredit som Fondbolaget upptar för Fondens räkning får emellertid inte överstiga 50 % av Fondens tillgångar. Fondens tillgångar kan ställas som säkerhet för ansvar som hänför sig till ovan nämnda krediter och derivatinstrument. Fondens tillgångar kan ställas som säkerhet på sådant sätt att äganderätten till säkerheten övergår till säkerhetshavaren under förutsättning att motparten i sådana avtal är ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett kreditinstitut, som har sin hemort i Australien, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz eller Förenta staterna. Fondbolaget får inte för Fondens räkning utan täckning överlåta värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument. Fondbolaget beviljar inte kredit ur Fondens tillgångar, ställer inte garantier eller andra säkerheter för tredje parts förbindelser. Till Fonden kan emellertid förvärvas värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument som inte är betalda i sin helhet. Om en placeringsfonds tillgångar placeras i andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som direkt eller genom delegering förvaltas av Fondbolaget eller ett annat bolag till vilket Fondbolaget är anknutet via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom ett betydande direkt eller indirekt ägande, får Fondbolaget eller det andra bolaget inte uppbära arvoden för teckning eller inlösen av andelar i dessa andra placeringsfonder eller fondföretag. Det sammanräknade deltatalet är som lägst -100 % och som högst 0 %. Det sammanräknade deltatalet beräknas genom att dividera Fondens deltajusterade värde (summan av derivatpositionernas deltajusterade marknadsvärde och de direkta placeringarnas marknadsvärde) med Fondens värde. Det säkerhetskrav som följer av derivatinstrument som ingår i Fondens placeringar är högst 50 % av Fondens värde. Den genomsnittliga återstående löptiden (duration) för Fondens ränteplaceringar är högst 1 år. 6

7 4 Arvoden 4.1 Tecknings- och inlösenarvoden Vid teckning av fondandelar kan Fondbolaget som teckningsarvode uppbära ett belopp som motsvarar högst 1,99 % av teckningsbeloppet. Därtill kan Fondbolaget vid inlösen av fondandelar uppbära ett belopp som motsvarar högst 1,99 % av inlösenbeloppet. Fondbolagets styrelse fastställer tecknings- och inlösenarvodenas belopp för respektive fondandelsserie som emitteras. Närmare uppgifter om tecknings- och inlösenarvodena framgår av de vid varje tidpunkt gällande fondprospekten. 4.2 Förvaltningsarvode Fondbolaget uppbär ur Fondens tillgångar ett förvaltningsarvode som består av ett fast och ett avkastningsbundet arvode. Det fasta förvaltningsarvodets storlek är högst 1,99 % om året beräknat på fondandelsseriens värde. Det fasta förvaltningsarvodets belopp beräknas dagligen (arvodesdag) för envar fondandelsserie som har emitterats och avdras som Fondens skuld till Fondbolaget vid beräkningen av Fondens värde. Om arvodesdagen är en dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland (bankdag), skall fondandelelens värde på arvodesdagen användas som grund för arvodesberäkningen. I annat fall skall fondandelens värde på den bankdag som föregår arvodesdagen användas som grund för arvodesberäkningen. Arvodets belopp beräknas genom att dividera produkten av fondandelsseriens värde och fondandelsseriens gällande arvode (%) med 365. Det avkastningsbundna arvodet uppbärs till ett belopp som motsvarar högst 20 % av fondandelens positiva avkastning. Det avkastningsbundna arvodet beräknas dagligen för envar emitterad fondandelsserie och avdras som Fondens skuld till Fondbolaget vid beräkningen av Fondens värde. Det avkastningsbundna arvodet uppbärs på den del av fondandelens positiva avkastning från fondandelsseriens emissionstidpunkt (kumulativ avkastning) som överstiger det högsta historiska värdet av fondandelens kumulativa avkastning (High Water Mark). Fondbolagets styrelse fastställer storleken på de arvoden som gäller för envar emitterad fondandelsserie. Det förvaltningsarvode som skall tillämpas vid respektive tillfälle framgår av vid varje tidpunkt gällande fondprospekt och faktablad. Fondbolaget debiterar det ackumulerade förvaltningsarvodet från Fondens tillgångar månatligen i efterskott. Förvaringsinstitutets arvode för förvaringen av Fondens tillgångar ingår i det fasta förvaltningsarvodet som Fondbolaget uppbär. Ersättningar till sådana ombud som avses i kapitel 2 ingår i det fasta förvaltningsarvodet som Fondbolaget uppbär. Övriga kostnader som uppkommer regelbundet ingår i det fasta förvaltningsarvodet som Fondbolaget uppbär. 7

8 För de placeringsfonder och fondföretag som utgör Fondens placeringsobjekt uppbärs förvaltnings- och förvarsarvode i enlighet med dessa placeringsfonders och fondföretags stadgar. 4.3 Arvoden vid handel Transaktionsarvoden som uppbärs av Förvaringsinstitutet, mäklararvoden och andra övriga direkta transaktionskostnader betalas direkt ur Fondens tillgångar. 5 Fondandelar Fondbolaget kan i enlighet med beslut av Fondbolagets styrelse emittera både avkastnings- och tillväxtandelar i Fonden. Fondandelarna indelas i bråkdelar på sådant sätt att en (1) andel består av etthundratusen (100000) lika stora bråkdelar. Fondbolaget kan i enlighet med beslut av Fondbolagets styrelse emittera flera fondandelsserier som kan avvika från varandra avseende förvaltningsarvodet. Fondbolagets styrelse fastställer teckningsvillkor för envar fondandelsserie. Avvikande teckningsvillkor för olika andelsserier kan baseras på placeringens längd, placeringens storlek eller det totala kundförhållandet inom koncernen. Envar fondandelsserie namnges var för sig. Arvoden och teckningsvillkor för envar fondandelsserie framgår ur gällande fondprospekt. Om andelsägarens innehav under innehavsperioden till följd av ny teckning överstiger en annan fondandelsseries minimiteckningsbelopp eller om storleken av fondandelsägarens totala kundförhållande inom koncernen ökar på sådant sätt att det nya totala kundförhållandet berättigar till att teckna en ny andelsserie, konverterar Fondbolaget på andelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie som teckningsvillkoren efter förändringen berättigar till. Om andelsägarens innehav under innehavsperioden till följd av inlösen understiger minimiteckningsbeloppet för ifrågavarande andelsserie eller ifall andelsägarens rätt att teckna andelar i ifrågavarande andelsserie upphör till följd av att storleken av kundens totala kundförhållande minskar, har Fondbolaget rätt att konvertera innehavet att gälla den fondandelsserie som teckningsvillkoren efter förändringen berättigar till. En fondandel berättigar till en andel av Fondens tillgångar som beräknas i proportion till antalet fondandelar med beaktande av fondandelsseriernas relativa värden. På begäran av fondandelsägaren utfärdar Fondbolaget ett andelsbevis. Andelsbeviset kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan endast ställas till en namngiven fondandelsägare som är antecknad i fondandelsregistret. 6 Beräkning av fondandelens värde Fondens och fondandelens värde beräknas varje dag (värderingsdag) som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland (bankdag). Vid beräkningen av Fondens värde, värderas Fondens tillgångar till gällande marknadsvärde. 8

9 Penningmarknadsinstrument värderas till gällande marknadsvärde enligt den köpnotering som finns att tillgå från ett offentligt prisuppföljningssystem klockan 16 finsk tid (värderingstidpunkt). För andelar i placeringsfonder och fondföretag som inte är föremål för offentlig handel avses med marknadsvärde det senast publicerade, fastställda andelsvärdet på värderingsdagen klockan 24 finsk tid (värderingstidpunkt). Värdepapper som är föremål för offentlig handel (inklusive andelar i placeringsfonder och fondföretag samt standardiserade derivatinstrument som är föremål för offentlig handel) värderas till den senaste officiella stängningskursen vid stängningstidpunkten som finns att tillgå på värderingsdagen klockan 24 finsk tid (värderingstidpunkt). Om ovan nämnda stängningskurs inte är tillgänglig, beräknas marknadsvärdet som medeltalet av den senaste köp- och säljnoteringen eller om ett tillförlitligt medeltal saknas, den senaste köpnoteringen. Icke-standardiserade derivatinstrument och sådana värdepapper för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte kan erhållas, värderas enligt de objektiva värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse har fastställt. Värderingen av sådana värdepapper tillägnas särskild omsorg. Inlåningar värderas till sina nominella belopp. Inlåningarnas upplupna ränta beaktas vid Fondens värdeberäkning dagligen på det sätt som fastställts av Fondbolagets styrelse. Valutakonverteringar som behövs vid värdeberäkningen görs i enlighet med valutakurser som fastställs av Europeiska centralbanken på värderingsdagen. Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar dra av dess skulder. Fondandelens värde beräknas skilt för envar andelsserie genom att dividera Fondens värde med antalet emitterade andelar, med beaktande av andelsseriernas från varandra avvikande förvaltningsarvoden och utbetald vinst på eventuella avkastningsandelar. Fondandelens värde anges alltid i euro. 7 Offentliggörande av fondandelarnas värde Fondandelens värde för envar värderingsdag offentliggörs under på värderingsdag följande (finländska) bankdag senast klockan 17 finsk tid. Värdet publiceras på Fondbolagets Internetsidor. 8 Teckning och inlösen av fondandelar Fondbolaget emitterar på begäran ett betydande antal av Fondens andelar. På andelsägarens begäran inlöser Fondbolaget Fondens andelar. En tecknings- och inlösendag är varje sådan dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland (bankdag). Tecknings- och inlösenuppdrag skall tillställas Fondbolaget eller Fondbolagets ombud per post, telefax eller e-post genom att använda Fondens uppdragsblankett eller på annat av Fondbolagets styrelse beslutat sätt. Gällande fondprospekt innehåller tillräcklig information om hur Fondens andelar kan tecknas och inlösas. 9

10 Tecknings- och inlösenuppdrag som Fondbolaget eller Fondbolagets ombud har mottagit senast klockan 14 finsk tid på en bankdag verkställs till samma dags värde (värderingsdag). Teckningsuppdraget anses mottaget då Fondbolaget eller Fondbolagets ombud har mottagit det uppdrag som gäller teckningen och teckningssumman har registrerats på Fondens bankkonto. Om det har utfärdats ett andelsbevis över de fondandelar som inlöses, anses inlösenuppdraget mottaget då Fondbolaget eller Fondbolagets ombud har mottagit det uppdrag som gäller inlösen och fått det ursprungliga andelsbeviset som utfärdats över de andelar som inlöses i sin besittning. Uppdraget kan mottas endast om uppdragsgivaren kan identifieras på ett tillförlitligt sätt och att krav som gällande lag ställer på identifiering av kunder uppfylls. Uppdrag som verkställs till värderingsdagens värde bekräftas den bankdag som följer efter ifrågavarande värderingsdag. Uppdragen behandlas i den ordning de inkommit. Inlösen skall ske direkt från Fondens tillgångar. Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper kan Fondbolaget avvika från det ovan nämnda. Försäljningen av värdepapper skall då ske utan obefogat dröjsmål, dock senast inom två veckor från den dag uppdraget verkställdes. Inlösen skall ske omedelbart då medel influtit från försäljningen av värdepapper. Ovan nämnda tidsfrist kan av särskilda skäl överskridas med tillstånd av Finansinspektionen. Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av fondandelar om fondandelsägarnas intresse kräver det. Inlösen av fondandelar kan avbrytas om Fondens värde inte kan tillförlitligt fastställas på en för Fondens placeringsverksamhet väsentlig marknadsplats eller på grund av sådana kommunikationsstörningar som Fondbolaget inte har kunnat förbereda sig inför. Finansinspektionen skall omedelbart informeras om inlösen av fondandelar avbryts. 9 Vinstutdelning Om Fondbolaget har emitterat avkastningsandelar betalas årligen en vinst till sådana ägare av avkastningsandelar som är antecknade i fondandelsregistret. Vinstens storlek bestäms av Fondbolagets ordinarie bolagsstämma samtidigt som Fondens bokslut fastställs. Fondbolagets ordinarie bolagsstämma fastställer tidpunkten för vinstens utbetalning (utbetalningsdag). Vinsten skall betalas till andelsägarens bankkonto inom två (2) månader från Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. 10 Räkenskapsperiod Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Då Fondens verksamhet inleds eller upphör kan räkenskapsperioden avvika från det ovan nämnda. En avvikande räkenskapsperiod kan vara högst 18 månader. Fondens första räkenskapsperiod slutar

11 11 Ordinarie fondandelsägarstämma Ordinarie fondandelsägarstämma hålls årligen inom fyra (4) månader efter utgången av Fondens räkenskapsperiod. Fondbolagets styrelse sammankallar stämman senast tre (3) veckor före stämman hålls. Kallelsen publiceras i en finländsk riksomfattande dagstidning och på Fondbolagets Internetsidor. Därtill kan kallelserna sändas per e-post eller post till fondandelsägaranas gällande adresser. Vid den ordinarie fondandelsägarstämman a) väljs ordförande för stämman, b) väljs sekreterare för stämman som uppgör protokoll, c) upprättas och godkänns röstlängd, d) väljs två protokolljusterare och två rösträknare, e) konstateras att stämman är laglig och beslutför, f) framläggs Fondbolagets och Fondens bokslut och verksamhetsberättelser, vilka har behandlats på Fondbolagets ordinarie bolagsstämma, g) väljs företrädare för fondandelsägarna till Fondbolagets styrelse i enlighet med Fondbolagets bolagsordning, h) väljs en revisor och en suppleant för denne i enlighet med Fondbolagets bolagsordning och i) behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. I enlighet med Fondbolagets bolagsordning väljer fondandelsägarna i de placeringsfonder som förvaltas av Fondbolaget vid den stadgeenliga ordinarie fondandelsägarstämman en tredjedel (1/3) av styrelsemedlemmarna. Om styrelsemedlemmarnas antal inte är delbart med tre väljer fondandelsägarna det antal styrelsemedlemmar som motsvarar det större nästa heltal som utgör en tredjedel. Valet sker vid den stadgeenliga ordinarie fondandelsägarstämman, som följer efter den ordinarie bolagsstämman, för den placeringsfond som enligt föregående års- eller delårsrapport har den största nettoförmögenheten. De övriga styrelsemedlemmarna väljs vid Fondbolagets bolagsstämma. I enlighet med Fondbolagets bolagsordning väljer fondandelsägarna i de placeringsfonder som förvaltas av Fondbolaget vid det stadgeenliga ordinarie fondandelsägarstämman en (1) revisor och en suppleant för denne. Valet sker vid den stadgeenliga ordinarie fondandelsägarstämman, som följer efter den ordinarie bolagsstämman, för den placeringsfond som enligt föregående års- eller delårsrapport har den största nettoförmögenheten. En extra fondandelsägarstämma skall hållas då Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor eller fondandelsägare, som tillsammans innehar minst 5 % av alla utelöpande fondandelar, skriftligen kräver det av Fondbolaget för behandling av ett uppgivet ärende. Rätten att delta på fondandelsägarstämman tillkommer de fondandelsägare som har anmält sig till Fondbolaget senast på den anmälningsdag som nämns i möteskallelsen. 12 Uppgifter och meddelanden av stor betydelse Vid delgivning av meddelanden som baseras på lag följs gällande lag. Andra viktiga uppgifter och meddelanden publiceras på Fondbolagets Internetsidor och delges (vid behov) fondandelsägarna per e-post eller post. Om uppgiften eller meddelandet bör anses vara av synnerligen stor betydelse, publiceras dessa också i en finländsk riksomfattande dagstidning. 11

12 13 Fondprospekt, faktablad, kvartalsrapporter, halvårsrapporter samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser Fondprospekt, faktablad, kvartalsrapporter, halvårsrapporter samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser publiceras på Fondens Internetsidor i allmänt använda filformat. Därtill finns ovan nämnda dokument tillgängliga för allmänheten hos Fondbolaget. Fondens halvårs- och kvartalsrapport skall offentliggöras inom två (2) månader efter rapportperiodens utgång. Fondens och Fondbolagets årsberättelse skall publiceras inom tre (3) månader efter räkenskapsperiodens utgång. 14 Ändring av Fondens stadgar Beslut om ändring av Fondens stadgar fattas av Fondbolagets styrelse. Finansinspektionen fastställer ändring av stadgar. En ändring av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt ändringen och fondandelsägarna har delgetts ändringen, såvida inte Finansinspektionen med hänsyn till ändringens omfattning eller andelsägarnas intresse bestämmer annat. Ändringen delges fondandelsägarna per post eller genom att publicera ett meddelande om ändringen i en finländsk riksomfattande dagstidning. Dessutom publiceras ett meddelande om ändringen på Fondbolagets Internetsidor. Ändringarna anses ha kommit fondandelsägarna till kännedom den femte dagen efter det att meddelandet sänts per post till fondandelsägarna eller den dag då meddelandet publicerats i en finländsk riksomfattande dagstidning. 15 Överlåtelse av uppgifter Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter om andelsägarna i enlighet med gällande lagstiftning. 16 Tillämplig lag och forum På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas Finlands lag. Tvister som gäller Fondbolagets och Fondens verksamhet och avtal i enlighet med dessa stadgar skall behandlas vid Helsingfors tingsrätt. Om avtalsparten (fondandelsägaren) är en konsument, kan talan som gäller Fondbolagets och Fondens verksamhet och avtal i enlighet med dessa stadgar väckas vid den tingsrätt i Finland inom vars domkrets avtalsparten (fondandelsägaren) har sin stadigvarande hemort. 12

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 23.10.2014. Stadgarna gäller från 1.12.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01.

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2004.01.26 Sparbanken Världen Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Världen-placeringsfond,stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Sparbanken Kortränta -placeringsfond 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Kassa -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP Stadgarna har fastställts av Finansinspektionen 30.5.2014 och gäller fr. o m 30.5.2014. 1 Placeringsfonden Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Dividend House European Small Cap (Fonden), på finska

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Långränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

Sparbanken Småföretag -placeringsfond

Sparbanken Småföretag -placeringsfond 1 Sparbanken Småföretag -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Småföretag placeringsfond, på finska Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 12.1.2016. Stadgarna gäller från och med 1.3.2016. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR tills vidare 1 (17) Till kreditinstituten Till holdingsammanslutningarna FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Finansinspektionen meddelar med stöd av 4

Läs mer

Långa räntefonder. 1 Specialplaceringsfond. 3 Anlitande av ombud. 4 Förvaringsinstitut. 5 Placering av Fondens tillgångar.

Långa räntefonder. 1 Specialplaceringsfond. 3 Anlitande av ombud. 4 Förvaringsinstitut. 5 Placering av Fondens tillgångar. S p ecialplaceringsfond Danske Invest Emerging Markets Debt Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har godkänt dessa stadgar för fonden 22.5.2015. Stadgarna har

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

(Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt )

(Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt ) 1 Fondspecifika stadgar för placeringsfonden Aktia Government Bond+ (Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt 13.5.2015.) 1 Placeringsfond

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsrörelselag (2010:2043); utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2043 Utkom från trycket den 18 januari 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden HCP Black, på finska Erikoissijoitusrahasto HCP Black och på engelska Non-UCITS

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW 1 Placeringsfonden Fonden heter Specialplaceringsfonden UBView (nedan Fonden), på finska Erikoissijoitusrahasto UBView och på engelska UBView Non-Ucits Fund. Fonden är en

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m.

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. beslutade den 28 juni 1995 Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2 JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 Finansinspektionen har fastställt JOM Silkkitie -placeringsfonds stadgar 6.3.2014, och de är i kraft

Läs mer

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND 1 PLACERINGSFONDENS NAMN Placeringsfondens namn är Fondita European Small Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita European

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande)

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande) Pacific Precious Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Pacific Precious, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 19.1.2015

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 19.1.2015 FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 19.1.2015 Fondprospektet består av denna broschyr samt fondernas faktablad, vilka utgör en bilaga till broschyren. Faktabladen kan

Läs mer

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna.

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna. OP FONDBOLAGET AB Fondens gällande stadgar har fastställts 22.10.2012. Stadgarna gäller från 13.12.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-EUROPA DIVIDENDBOLAG Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER tills vidare 1 (8) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen meddelar med stöd av 7 m 2 mom. andelsbankslagen

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-19.

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33

Läs mer

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 2.12.2013. Stadgarna gäller från 20.1.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-JAPAN Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de gemensamma

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 14 februari 2007 Nr 121 151 INNEHÅLL Nr Sidan 121 Kreditinstitutslag... 378 122 Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut

Läs mer

FONDPROSPEKT OCH STADGAR ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced,

FONDPROSPEKT OCH STADGAR ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, FONDPROSPEKT OCH STADGAR ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom Innehållsförteckning och Presto Februari 2016 1.

Läs mer

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 20.3.2014. Stadgarna gäller från 23.4.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-AMERIKA VÄRDE Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2015 305/2015 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.5.2014 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.9.2014.

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt. BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 VERKSAMHET Bolagets verksamhet är

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015. Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken Trend specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G B O L A G S O R D N I N G f ö r Dialect AB (publ.) org nr 556515-2310 1. Firma Bolagets firma är Dialect AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag. 2. Styrelsens säte Bolagets styrelse har sitt säte i Solna.

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield

Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 28.4.2016.

Läs mer

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

Antal teckningsoptioner

Antal teckningsoptioner Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB (publ) måndagen den 11 maj 2015 Styrelsen

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Stil- och temaaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN MoneyMarket EUR

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN MoneyMarket EUR Stadgar för värdepappersfonden ODIN MoneyMarket EUR 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN MoneyMarket EUR är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från

Läs mer

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom, så som definierat under och i enlighet med punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen i

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland.

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland. OBS! Endast den ursprungliga finskspråkiga version en är juridiskt gällande. Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA 1 / 9 SELIGSON & CO FONDBOLAG Stadgar för Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA Alla klockslag

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Basaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 22.11.2011.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Nowo Fund... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning...

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

POHJOLA BANK ABP PROTOKOLL 1/2013 1 (15) Tid Fredagen den 22 mars 2013 kl. 14.00 16.15

POHJOLA BANK ABP PROTOKOLL 1/2013 1 (15) Tid Fredagen den 22 mars 2013 kl. 14.00 16.15 POHJOLA BANK ABP PROTOKOLL 1/2013 1 (15) ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Tid Fredagen den 22 mars 2013 kl. 14.00 16.15 Plats Närvarande Helsingfors Mässcentrum, kongressflygeln, adress Järnvägsmannagatan 3, 00520

Läs mer

0 procent. 0 procent

0 procent. 0 procent Nr 1373 4573 Bilaga TILLÄMPLIGA RISKVIKTER I Vid tillämpning av den schablonmetod som avses i lagens 58 skall tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen viktas som följer: Fordringar på stater

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Offshore

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Offshore Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Offshore är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Nyckelfonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 18.10.2012. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 19.12.2012.

Läs mer

NEXSTIM ABP/VILLKORADE AKTIEANDELAR 2016 NEXSTIM ABP VILLKOR FÖR VILLKORAT AKTIEANDELSPROGRAM 2016

NEXSTIM ABP/VILLKORADE AKTIEANDELAR 2016 NEXSTIM ABP VILLKOR FÖR VILLKORAT AKTIEANDELSPROGRAM 2016 Sidan 1 av 5 NEXSTIM ABP VILLKOR FÖR VILLKORAT AKTIEANDELSPROGRAM 2016 Valberedningen i Nexstim Abp har beslutat att föreslå till årsstämman i Nexstim Abp (bolaget) som ska hållas den 31 mars 2016, att

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering

Läs mer