T Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon."

Transkript

1 1(7) FÖRHANDSUPPGIFTER OM BUNDET LÅNGSIKTIGT SPARANDE 1. Allmänt Detta meddelande omfattar information om Evli Bank Abp och Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande i enlighet med det som bestäms om informationsskyldigheten i lagen och förordningen om bundet långsiktigt sparande samt i övriga myndighetsföreskrifter. Förhandsinformationen, avtalsvillkoren och kundservicen ges på finska och svenska. Förhandsinformationen och andra upplysningar om bundet långsiktigt sparande lämnas i den form som Finlands lag förutsätter. Avtalsförhållandet regleras av Finlands lag. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon. 2. Upplysningar om tjänsteleverantören Evli Bank Abp Evli Bank Abp är en finländsk affärsbank som med stöd av lagen om kreditinstitut har koncession för kreditinstitutsverksamhet vilket omfattar i lagen avsedda investeringstjänster och andra tjänster. Evli Bank Abp:s FO-nummer i Patent- och registerstyrelsens handelsregister är Evli Bank Abp:s hemort är Helsingfors. Evli Bank Abp har en registrerad filial i Sverige. Kontaktuppgifter Evli Bank Abp:s kontaktuppgifter är: Alexandersgatan 19 A, Helsingfors; telefon (09) (växel). Kundtjänsten nås vardagar kl , telefon Samtal från trådtelefon kostar 8,21 cent/samtal + 5,90 cent/min och från mobiltelefon 16,90 cent/min (inkl. moms 22 %). Information om Evlis övriga koncernbolag är tillgänglig på webbadressen Tillsynsmyndighet Evli Bank Abp:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, PB 159, Helsingfors, telefon (växel), fax och e-post: Ytterligare information: Med Evli avses nedan Evli Bank Abp. 3. Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande Tjänster genom Internet Evli erbjuder produkter och tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande genom Evlis nättjänst. Inom Evli används uttrycket Evli LS-pension för servicehelheten som avser bundet långsiktigt sparande. Tjänsten förutsätter att spararen och Evli ingår ett kundavtal och ett sparavtal med relevanta villkor för enskilda produkter och tjänster. Sparavtalet beskrivs i punkt 5 nertill. Avtalet och dess villkor godkänns i Evlis nättjänst. Spararen loggar in i tjänsten med sin personliga nätbanklösen given av en finländsk bank (sk. Tupas-identifieringskod). Sparkonto Sparkontot är ett konto som spararen öppnar för insättning av betalningar enligt sparavtalet. Sparkontot omfattas av sparavtalet. Sparkontot har en fast årlig ränta. Räntan beräknas på basis av kontots saldo vid värderingsdagens slut enligt antalet dagar under ränteåret dividerat med 360. Den

2 2(7) upplupna räntan betalas till kontot kalenderårsvis en gång om året, senast den femte bankdagen i januari. Då räntebeloppet utbetalas, beaktas lagstadgade skatter och avgifter avseende kunden. Vid var tid gällande depositionsskydd gäller medlen på sparkontot i den omfattning lagen föreskriver. Sparkontot får endast användas för att ta emot sparmedel från spararen, betala och ta emot avgifter för att placera sparmedlen och för att återbetala dem till den som har rätt till sparmedlen när uttagsgrunden uppfylls. Spararen kan lämna medlen på sparkontot utan att placera dem i olika placeringsobjekt. På sparkontot tillämpas de allmänna villkoren för sparavtal, långsiktigt sparande och för kontoavtal. Penningmedel kan endast inbetalas till sparkontot från ett annat penninginstitut. På grund av sparkontots karaktär kan medlen inte överföras till ett annat penninginstitut innan spararen eller den som har rätt till sparmedlen enligt pensionslagstiftningen uppnår arbetstagares ålder för ålderspension såvida inte en annan särskild uttagsgrund uppfylls. Sparkontot debiteras enligt Evlis gällande prislista för kostnader och avgifter i anslutning till sparavtalet. Spararen ska ombesörja att tillräckliga medel finns på kontot för att täcka kostnader och avgifter. Placering av sparmedel Om inte parterna har avtalat om annat, ger Spararen uppdrag som avser sparavtalets kapital genom Evli banks nättjänst. Genom Evlis nättjänst kan spararen placera i investeringsobjekt enligt eget val och enligt den valda risknivån. Spararen kan välja mellan två servicenivåer: 1) tidsbundna depositioner och andelar i placeringsfonder* eller 2) tidsbundna depositioner och andelar i placeringsfonder*, aktier och andra placeringsobjekt som är tillåtna inom ramen för långsiktigt sparande, bl.a. masskuldebrev. Avgifter för åtgärder och andra till placeringsobjekten relaterade arvoden debiteras enligt den gällande serviceprislistan. Spararen bör notera att förvärvandet av placeringsobjekt alltid är förknippat med en ekonomisk risk. Den avkastning man eftersträvar kan utebli och det investerade kapitalet kan gå förlorat. Innan ett investeringsbeslut fattas har spararen anledning att bekanta sig med investeringsmarknaden och de olika investeringsalternativen. Spararen är själv ansvarig för placeringsbeslutens ekonomiska konsekvenser. *Andelar i placeringsfonder Evli Bank Abp erbjuder andelar i placeringsfonder som förvaltas av Evli-Fondbolag Ab och andra samarbetspartners. Placeringsfondernas viktigaste egenskaper beskrivs i respektive placeringsfonds förenklade prospekt. Information om Evlis samarbetspartners och placeringsfonder samt de förenklade prospekten och fondstadgarna är tillgängliga på Evlis webbplats Depåtjänster När spararen väljer servicenivå 2, vilken tillåter investering i placeringsobjekt i form av värdeandelar, öppnar Evli för dessa ett värdeandelskonto i spararens namn. Då ett värdeandelskonto eller en värdepappersdepå öppnas, tillämpas Evlis allmänna villkor för depåtjänster. Depåavgifterna debiteras enligt vid var tid gällande serviceprislista. Förvaringsavgiften debiteras även för ett tomt värdeandelskonto. Ytterligare information om förvaringen av kundens tillgångar på Evlis webbadress i dokumentet Förvaring av kundens tillgångar.

3 3(7) Kostnader och avgifter Avtalet om Långsiktigt sparande medför följande kostnader och serviceavgifter - EvliNet-tjänstens serviceavgifter - Serviceavgifter för kontogirering och andra banktjänster - Placeringsfondernas avgifter för förvaltning, teckning och inlösning - Courtage för köp- och säljuppdrag - Depåavgifter för finansieringsinstrument och serviceavgifter för åtgärder i anslutning till värdepappersdepå - Kostnader och serviceavgifter vid överföring av sparavtal till annan tjänsteleverantör. - Kostnader och serviceavgifter vid uttag av sparmedel - Serviceavgifter vid försummelse att uppfylla betalnings- eller annan skyldighet Avgifterna bestäms på basis av de till spararens sparavtal anslutna tillgångsslagen och de åtgärder som dessa kräver samt på basis av de av Spararen verkställda uppdragen eller dennes anspråk på tjänster. Prisuppgifterna ges i detalj i Evli Banks serviceprislista med bilagor. 4. Upplysningar om vissa placeringsobjekts egenskaper och risker Aktier Aktien är ett värdepapper som är relaterat till det emitterande aktiebolagets eget kapital. Aktiens värde baseras på den rådande uppfattningen om det emitterande företagets värde vid emissionstillfället. Aktieplaceringen berättigar även till utdelning som företaget betalar ut. Beträffande aktieplaceringar föreligger risken att aktiekursen förändras, marknadsrisk och risker i anslutning till affärernas storlek (likviditetsrisk 1 ). Förändringar i aktiens värde påverkas av bland annat bolagets framtidsutsikter och den allmänna utvecklingen på marknaderna. Risken påverkas i allmänhet även av bolagets bransch, ändringar i lagstiftningen samt bland annat antalet aktier som bolaget emitterat och ägandefördelning. Värdet på aktier som är kopplade till en utländsk valuta påverkas även av valutarisken 2. Placeraren kan förlora hela sitt placerade kapital om bolaget försätts i konkurs. Därtill kan aktieplaceringar på utvecklingsmarknader vara mer riskfyllda än andra då lokala verksamhetsbetingelser och lagstiftningen kan vara icke typiska till sin natur och marknaden kan påverkas av politiska risker, kraftiga svängningar i valutakurserna, motpartsrisker samt mindre likviditet på aktiemarknaden. Bolaget kan exempelvis nationaliseras, varvid ägaren förlorar sin äganderätt. Placeringsfonder Investeraren kan placera direkt i olika finansieringsinstrument eller kombinationer av sådana och oftast även indirekt via placeringsfonder. Placeringsfonden kan beskrivas som en portfölj med olika finansieringsinstrument, exempelvis aktier och obligationer. Fondens ägs gemensamt av alla som äger andelar och den förvaltas av fondbolaget. Fondbolaget som förvaltar placeringsfonden samlar in medel av privatpersoner och samfund och placerar medlen i ett flertal finansieringsinstrument som utgör placeringsfonden. Placeringsfonderna kan delas in i olika kategorier utgående från vilket slag av instrument fonden placerar i. Fonden kan exempelvis placera i aktier (aktiefond), ränteinstrument (räntefond) eller i en kombination av dessa (blandfond). Fonden kan även placera i en annan fond (fondandelsfond). På basis av avkastningsprincipen delas placeringsfonderna in i avkastningsfonder, som årligen delar ut en avkastning och tillväxtfonder, där avkastningen ökar fondandelens värde. Samma fond kan ha både avkastningsandelar och tillväxtandelar. 1 Risken att finansieringsinstrumentet inte kan köpas eller säljas vid en viss tidpunkt på grund av att handeln ligger nere. 2 Risken att placeringsobjektets värde minskar på grund av att det noteras i en utländsk valuta som försvagas.

4 4(7) Placeringsverksamhetens målsättningar och begränsningar framgår i fondens stadgar. Intäkterna från försäljningen av fondandelar investeras av placeringsfonden enligt den i stadgarna definierade placeringsstrategin. De flesta placeringsfonderna tillämpar principen för riskspridning i sin investeringspolicy. Vissa fonder avviker dock från denna princip och kallas då specialplaceringsfonder. Fondens risknivå beror på placeringsstrategin. Ifall placeringsmedlen sprids över ett flertal av varandra oberoende placeringsobjekt, minskar fondens helhetsrisk i förhållande till ett enskilt objekt. Fonderna är i regel likvida dagligen, men fondens likviditet kan begränsas av stadgarna, exempelvis i fondandelsägarnas intresse som gardering mot exceptionella marknadsförhållanden eller på grund av fondens placeringspolicy. Även andra begränsningar förekommer; bl.a. kan inlösning av andelar i specialplaceringsfonder vara möjlig endast vid vissa tidpunkter, t.ex. en gång per månad eller med ännu längre intervall. Värdet på fonder som noteras i en utländsk valuta kan påverkas av valutakursfluktuationer. Placeraren kan yrka på inlösen av sina andelar hos fondbolaget. Placeringsfondens medel debiteras med kostnaderna för placeringsverksamheten, exempelvis administrativa avgifter och depåavgifter. Avgifternas storlek varierar i olika fonder och de specificeras i det förenklade fondprospektet. Masskuldebrev Ett masskuldebrev är ett av staten, kommunen eller ett bolag emitterat lån varmed det främmande kapitalet ökas. Under masskuldebrevets löptid uppbär innehavaren en löpande ränta, såkallad kupongränta. Undantag är exempelvis nollkuponglån, där ränta inte betalas ut, men där instrumentet säljs med rabatt. Lånet återbetalas när lånetiden löper ut. Masskuldebrevslån kan ha antingen fast eller rörlig ränta. Masskuldebrevens värde bestäms genom kassaflödets värde som beror på förändringar i räntenivån. Kassaflödet består av kupongräntan och återbetalningen av lånekapitalet. Masskuldebrevslånets värde bestäms av de på marknaderna rådande avkastningskraven, dvs. enligt diskontoräntan. De mest typiska riskerna för masskuldebrev är ränterisken 3 och kreditrisken 4. En höjning av räntenivån sänker masskuldebrevets försäljningsvärde på eftermarknaden och en sänkning av räntenivån ökar värdet. Utländska masskuldebrevslån kan även medföra en valutakursrisk. Mer information de olika placeringsobjektens egenskaper och risker på Evlis webbplats 5. Upplysningar om sparavtalet Sparavtalets bindande karaktär och uttag av sparmedel Sparavtalet är ett i lagen om bundet långsiktigt sparande avsett avtal, vars villkor innebär att den som har rätt till sparmedlen inte får ta ut dessa innan hon/han enligt den gällande pensionslagstiftningen uppnår arbetstagares ålder för ålderspension eller en annan särskild uttagsgrund uppfylls. En särskild uttagsgrund är spararens eller annan persons, som har rätt till sparmedlen, arbetslöshet under minst ett års tid, bestående invaliditet eller partiell invaliditet eller makes död eller äktenskapsskillnad Sparavtalet kan alltså vara mycket långvarigt, ibland flera tiotal år. Spararen ska notera att sparmedlen är bundna under hela spartiden och att medlen inte kan tas ut före den lagstadgade pensionsåldern uppnås eller en särskild uttagsgrund uppfylls. Sparmedlen tas ut i pengar. Efter uppnådd ålder för arbetstagares ålderspension ska sparmedlen betalas i upprepade poster årsvis eller med kortare mellanrum under den återstående livstiden för 3 Risken att placeringsobjekten minskar i värde på grund av förändringar i marknadsräntan. 4 Exempelvis risk som beror på emittentens eller motpartens otillräckliga betalningsförmåga.

5 5(7) den som har rätt till medlen, eller under minst 10 års tid så att varje år endast den del av det återstående sparbeloppet betalas som fås genom att det återstående sparbeloppet divideras med antalet återstående betalningsår. Under ett kalenderår kan utbetalning utan hinder av det återstående sparbeloppet dock betalas upp till 2000 euro. Ifall uttagen av sparmedlen inleds senare än vid den tidpunkt då den till sparmedlen berättigade uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare, förkortas ovan nämnda tioårsperiod med två år för varje helt levnadsår med vilket förmånstagarens ålder överskrider pensionsåldern när utbetalningen av pensionen eller utbetalningen inleds, dock med högst fyra år. Ifall sparmedlen tas ut då en särskild uttagsgrund uppfylls, kommer Evli och kunden enskilt överens om uttaget av sparmedlen. Spararen ska skriftligen meddela Evli om uttag av sparmedel inom en (1) månad efter att rätten till uttag av sparmedel uppstår. Spararen ska ge Evli en redovisning om uppfyllandet av grunden för uttag av sparmedlen. Annulleringsrätt Spararen har rätt att säga upp sparavtalet genom att skriftligen meddela Evli därom inom 30 dagar räknat från undertecknandet av avtalet eller, ifall upplysningarna om avtalet och avtalsvillkoren lämnas efter undertecknandet, räknat från den dag då spararen mottagit uppgifterna om långsiktigt sparande och övriga avtalsvillkor som Evli jämlikt sin informationsskyldighet ska lämna. Efter att ha mottagit meddelandet om uppsägning, returnerar Evli utan dröjsmål och senast inom 30 dagar de upplupna sparmedlen till spararen. Sparmedlen betalas ut i pengar ifall parterna inte uttryckligen avtalat om annat. När värdet på sparmedlen är beroende av noteringar på finansmarknaden, ska värdet vid återbetalningen bestämmas enligt säljkursen på dagen då sparavtalet löper ut eller närmast följande bankdag, om inte parterna har avtalat om något annat. Rätten överföra och säga upp avtalet Spararen har rätt att säga upp ett sparavtal om att han eller hon har ingått ett annat sparavtal eller ett försäkringsavtal med samma syfte och de influtna sparmedlen förs över direkt till den tjänsteleverantör eller försäkringsgivare som är part i det nya avtalet Sparavtalet ska sägas upp skriftligt, antingen per brev eller telefax, och det ska framgå av meddelandet till vilken tjänsteleverantör eller försäkringsgivare sparmedlen ska föras över. Evli ska överföra medlen senast 30 dagar efter det att uppsägningen har anlänt. När värdet på sparmedlen är beroende av noteringar på finansmarknaden, ska värdet bestämmas enligt säljkursen på dagen då sparavtalet löper ut eller närmast följande bankdag, om inte parterna har avtalat om något annat. Sparavtalet upphör att gälla, när medlen har förts över till den tjänsteleverantör eller försäkringsgivare som anges i uppsägningen. Ett meddelande som har skickats per post anses ha anlänt den sjunde (7) dagen efter det att det avsändes. Förvaltning av placeringsobjekt Spararen fattar placeringsbesluten och verkställer självständigt uppdragen inom ramen för den valda placeringsstrategin. Den av spararen valda servicenivån definierar vilka placeringsobjekt spararen kan välja för sparmedlen. Om inte parterna har avtalat om annat, lämnar Spararen uppdrag som avser sparavtalets kapital genom Evli Banks nättjänst. Spararen kan lämna uppdrag i den utsträckning de kan verkställas med sparkontots penningmedel. Tjänsten beskrivs i detalj i punkt 3. Handel med placeringsobjekt Spararen fattar placeringsbesluten och verkställer självständigt uppdragen inom ramen för den valda placeringsstrategin. Tjänsten beskrivs i detalj i punkt 3.

6 6(7) Rapporter till kunden Banken ger spararen en rapport över betalningstransaktioner en gång i månaden. Rapporten är tillgänglig i elektronisk form i Evlis nättjänst. På basis av uppgifterna vid årsskiftet får spararen en gång per kalenderår en rapport som visar utvecklingen av sparmedlens värde, avkastningen och debiterade kostnader. Rapporten är tillgänglig i elektronisk form i Evlis nättjänst. Eventuella förändringar i kundrapporteringen verkställs i enlighet med de avtalsvillkor som gäller ändring av avtalet. 6. Kundrådgivning och rättsmedel I frågor som gäller långsiktigt sparande bör spararen i första hand ringa Evlis kundtjänst, tel vardagar kl Samtal från trådtelefon kostar 8,21 cent/samtal + 5,90 cent/min och från mobiltelefon 16,90 cent/min (inkl. moms 22 %). Om fel begåtts i anslutning till tjänsterna ska spararen utan dröjsmål meddela Evli detta, liksom även eventuella krav i anslutning till felen. Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) Spararen kan ta kontakt med Försäkrings- och finansrådgivningen för att få information om bundet långsiktigt sparande och vid behov föra meningsskiljaktigheter som gäller bundet långsiktigt sparande till behandling hos Värdepappers- eller Banknämnden. Försäkrings- och finansrådgivningen Porkalagatan Helsingfors E-post info(at)fine.fi telefon (09) Kontaktblankett Konsumenttvistenämnden Konsumenttvistenämnden löser meningsskiljaktigheter mellan konsumenter och näringsidkare i ärenden som gäller konsumtionsvaror och konsumenttjänster. Konsumenttvistenämnden kan rekommendera en lösning till en tvist mellan konsumenten och näringsidkaren i ärenden som gäller konsumenttjänster, bl.a. finansiella tjänster, men inte i ärenden som gäller en tvist om förvärv eller överlåtelse av värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen. Konsumenttvistenämnden PB Helsingfors telefon (växel) På adressen hittar du en klagomålsblankett med anvisningar om hur du fyller i den. 7. Skatteinformation Ansvarsbegränsning I följande beskrivs principerna för beskattningen av bundet långsiktigt sparande där spararen är en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person. Beskattningen bestäms alltid på basis av kundens individuella omständigheter. Denna information utgör inte en del av avtalet mellan kunden och Evli och ska inte uppfattas som skatterådgivning. Informationens syfte är att fästa spararens uppmärksamhet på beskattningen av bundet långsiktigt sparande samt att uppmana spararen att själv ombesörja anskaffandet av ytterligare information innan hon/han fattar beslut om sparandet.

7 7(7) Skattelagen, rättspraxis och praxis vid beskattning kan ändras när som helst. Evli svarar inte för ändringar i skattelagstiftningen, rättspraxis och skattepraxis, eller för att sådana ändringar uppmärksammas i denna information. Inbetalningarnas avdragsgillhet Inbetalningar till sparkontot är avdragsgilla i inkomstbeskattningen upp till 5000 euro. Spararens skattefördel är då högst 1400 euro, eftersom fördelen är lika stor som kapitalskatteprocenten (5000 x 28 %). Ifall spararen dels har gjort inbetalningar till sparkontot och dels betalat premier för en frivillig pensionsförsäkring, är det sammanlagda avdraget högst 5000 euro. Det högsta avdragsgilla beloppet är dock 2500 euro, om arbetsgivaren under skatteåret har betalat premier för frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för arbetstagaren. Ifall spararen betalar in mer än 5000 euro på sparkontot, är den del som överskrider 5000 euro inte avdragsgill i beskattningen. Avdragsrätten gäller inbetalningar vid långsiktigt sparavtal som ingåtts av spararen eller av dennes make. Om personen som har rätt till sparmedlen är en annan än spararen eller av dennes make, är inbetalningarna inte avdragsgilla. En förutsättning för avdragsrätten är att personen som har rätt till sparmedlen har fyllt 18 år under inbetalningsåret. Inbetalningarna är inte avdragsgilla efter det år utbetalningen till den skattskyldige har inletts på basis av avtalet om bundet långsiktigt sparande. En förutsättning för avdragsrätten är därtill att utbetalningar enligt avtalet om bundet långsiktigt sparande till den som har rätt till medlen betalas tidigast då denne uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare eller då annan uttagsgrund uppfylles (arbetslöshet under minst ett års tid, bestående invaliditet eller partiell invaliditet eller makes död eller äktenskapsskillnad). Ytterligare en förutsättning för avdragsrätten är att utbetalningarna på basis av det långsiktiga sparavtalet sträcker sig över en period på minst 10 år och att minst en utbetalning betalas per år samt att avtalet om långsiktigt sparande har ingåtts med en i Finland verksam tjänsteleverantör. Avkastning Avkastningen på medel som placerats inom ramen för sparavtalet (ränta, utdelning, överlåtelsevinst och annan avkastning) är inte skattepliktig under spartiden. Utbetalningar på basis av långsiktigt sparavtal Utbetalningar till spararen då denne når pensionsåldern eller annan uttagsgrund uppfylles är skattepliktig kapitalinkomst för den som har rätt till medlen. Skatten innehålls för hela det utbetalda beloppet, inte endast avkastningen. På kapitalinkomster tillämpas en skattesats som för närvarande är 28 procent. Utbetalning på basis av långsiktigt sparavtal räknas som mottagarens kapitalinkomst förhöjd med 50 procent ifall den betalas i strid med uttagsgrunderna i inkomstskattelagen, exempelvis på kortare tid än 10 år eller före personen uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare utan att annan uttagsgrund föreligger. Förhöjningen påförs dock inte till den del det visas att inbetalningarna inte har avdragits vid beskattningen i Finland. Ifall den som har rätt till sparmedlen avlider, utgör medlen som betalats in på basis av sparavtalet dödsboets skattepliktiga kapitalinkomst. Arvingarna betalar därtill skatt enligt arvskatteföreskrifterna. Ytterligare information Ytterligare information finns på adressen: Även de lokala skattekontoren kan ge ytterligare information.

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors.

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors. INFORMATION GÄLLANDE WIP OCH DESS UTBUD AV INVESTERINGSTJÄNSTER SAMT INFORMATION GÄLLANDE DE FINANSIELLA INSTRUMENTENS NATUR OCH OM TYPISKA RISKER, SAMT OM FÖRHANDSINFORMATION GÄLLANDE FINANSIELLA TJÄNSTERS

Läs mer

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A2.7 1.1.2013/1 Kund Efternamn: Alla förnamn: Personnummer: Servicespråk: svenska finska engelska Nationalitet: Hemort: Postadress: Telefon: (hem/arbete/ mobil):

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Placerarens skatteguide 2013

Placerarens skatteguide 2013 Placerarens skatteguide 2013 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Sisällys Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer