T Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon."

Transkript

1 1(7) FÖRHANDSUPPGIFTER OM BUNDET LÅNGSIKTIGT SPARANDE 1. Allmänt Detta meddelande omfattar information om Evli Bank Abp och Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande i enlighet med det som bestäms om informationsskyldigheten i lagen och förordningen om bundet långsiktigt sparande samt i övriga myndighetsföreskrifter. Förhandsinformationen, avtalsvillkoren och kundservicen ges på finska och svenska. Förhandsinformationen och andra upplysningar om bundet långsiktigt sparande lämnas i den form som Finlands lag förutsätter. Avtalsförhållandet regleras av Finlands lag. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon. 2. Upplysningar om tjänsteleverantören Evli Bank Abp Evli Bank Abp är en finländsk affärsbank som med stöd av lagen om kreditinstitut har koncession för kreditinstitutsverksamhet vilket omfattar i lagen avsedda investeringstjänster och andra tjänster. Evli Bank Abp:s FO-nummer i Patent- och registerstyrelsens handelsregister är Evli Bank Abp:s hemort är Helsingfors. Evli Bank Abp har en registrerad filial i Sverige. Kontaktuppgifter Evli Bank Abp:s kontaktuppgifter är: Alexandersgatan 19 A, Helsingfors; telefon (09) (växel). Kundtjänsten nås vardagar kl , telefon Samtal från trådtelefon kostar 8,21 cent/samtal + 5,90 cent/min och från mobiltelefon 16,90 cent/min (inkl. moms 22 %). Information om Evlis övriga koncernbolag är tillgänglig på webbadressen Tillsynsmyndighet Evli Bank Abp:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, PB 159, Helsingfors, telefon (växel), fax och e-post: Ytterligare information: Med Evli avses nedan Evli Bank Abp. 3. Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande Tjänster genom Internet Evli erbjuder produkter och tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande genom Evlis nättjänst. Inom Evli används uttrycket Evli LS-pension för servicehelheten som avser bundet långsiktigt sparande. Tjänsten förutsätter att spararen och Evli ingår ett kundavtal och ett sparavtal med relevanta villkor för enskilda produkter och tjänster. Sparavtalet beskrivs i punkt 5 nertill. Avtalet och dess villkor godkänns i Evlis nättjänst. Spararen loggar in i tjänsten med sin personliga nätbanklösen given av en finländsk bank (sk. Tupas-identifieringskod). Sparkonto Sparkontot är ett konto som spararen öppnar för insättning av betalningar enligt sparavtalet. Sparkontot omfattas av sparavtalet. Sparkontot har en fast årlig ränta. Räntan beräknas på basis av kontots saldo vid värderingsdagens slut enligt antalet dagar under ränteåret dividerat med 360. Den

2 2(7) upplupna räntan betalas till kontot kalenderårsvis en gång om året, senast den femte bankdagen i januari. Då räntebeloppet utbetalas, beaktas lagstadgade skatter och avgifter avseende kunden. Vid var tid gällande depositionsskydd gäller medlen på sparkontot i den omfattning lagen föreskriver. Sparkontot får endast användas för att ta emot sparmedel från spararen, betala och ta emot avgifter för att placera sparmedlen och för att återbetala dem till den som har rätt till sparmedlen när uttagsgrunden uppfylls. Spararen kan lämna medlen på sparkontot utan att placera dem i olika placeringsobjekt. På sparkontot tillämpas de allmänna villkoren för sparavtal, långsiktigt sparande och för kontoavtal. Penningmedel kan endast inbetalas till sparkontot från ett annat penninginstitut. På grund av sparkontots karaktär kan medlen inte överföras till ett annat penninginstitut innan spararen eller den som har rätt till sparmedlen enligt pensionslagstiftningen uppnår arbetstagares ålder för ålderspension såvida inte en annan särskild uttagsgrund uppfylls. Sparkontot debiteras enligt Evlis gällande prislista för kostnader och avgifter i anslutning till sparavtalet. Spararen ska ombesörja att tillräckliga medel finns på kontot för att täcka kostnader och avgifter. Placering av sparmedel Om inte parterna har avtalat om annat, ger Spararen uppdrag som avser sparavtalets kapital genom Evli banks nättjänst. Genom Evlis nättjänst kan spararen placera i investeringsobjekt enligt eget val och enligt den valda risknivån. Spararen kan välja mellan två servicenivåer: 1) tidsbundna depositioner och andelar i placeringsfonder* eller 2) tidsbundna depositioner och andelar i placeringsfonder*, aktier och andra placeringsobjekt som är tillåtna inom ramen för långsiktigt sparande, bl.a. masskuldebrev. Avgifter för åtgärder och andra till placeringsobjekten relaterade arvoden debiteras enligt den gällande serviceprislistan. Spararen bör notera att förvärvandet av placeringsobjekt alltid är förknippat med en ekonomisk risk. Den avkastning man eftersträvar kan utebli och det investerade kapitalet kan gå förlorat. Innan ett investeringsbeslut fattas har spararen anledning att bekanta sig med investeringsmarknaden och de olika investeringsalternativen. Spararen är själv ansvarig för placeringsbeslutens ekonomiska konsekvenser. *Andelar i placeringsfonder Evli Bank Abp erbjuder andelar i placeringsfonder som förvaltas av Evli-Fondbolag Ab och andra samarbetspartners. Placeringsfondernas viktigaste egenskaper beskrivs i respektive placeringsfonds förenklade prospekt. Information om Evlis samarbetspartners och placeringsfonder samt de förenklade prospekten och fondstadgarna är tillgängliga på Evlis webbplats Depåtjänster När spararen väljer servicenivå 2, vilken tillåter investering i placeringsobjekt i form av värdeandelar, öppnar Evli för dessa ett värdeandelskonto i spararens namn. Då ett värdeandelskonto eller en värdepappersdepå öppnas, tillämpas Evlis allmänna villkor för depåtjänster. Depåavgifterna debiteras enligt vid var tid gällande serviceprislista. Förvaringsavgiften debiteras även för ett tomt värdeandelskonto. Ytterligare information om förvaringen av kundens tillgångar på Evlis webbadress i dokumentet Förvaring av kundens tillgångar.

3 3(7) Kostnader och avgifter Avtalet om Långsiktigt sparande medför följande kostnader och serviceavgifter - EvliNet-tjänstens serviceavgifter - Serviceavgifter för kontogirering och andra banktjänster - Placeringsfondernas avgifter för förvaltning, teckning och inlösning - Courtage för köp- och säljuppdrag - Depåavgifter för finansieringsinstrument och serviceavgifter för åtgärder i anslutning till värdepappersdepå - Kostnader och serviceavgifter vid överföring av sparavtal till annan tjänsteleverantör. - Kostnader och serviceavgifter vid uttag av sparmedel - Serviceavgifter vid försummelse att uppfylla betalnings- eller annan skyldighet Avgifterna bestäms på basis av de till spararens sparavtal anslutna tillgångsslagen och de åtgärder som dessa kräver samt på basis av de av Spararen verkställda uppdragen eller dennes anspråk på tjänster. Prisuppgifterna ges i detalj i Evli Banks serviceprislista med bilagor. 4. Upplysningar om vissa placeringsobjekts egenskaper och risker Aktier Aktien är ett värdepapper som är relaterat till det emitterande aktiebolagets eget kapital. Aktiens värde baseras på den rådande uppfattningen om det emitterande företagets värde vid emissionstillfället. Aktieplaceringen berättigar även till utdelning som företaget betalar ut. Beträffande aktieplaceringar föreligger risken att aktiekursen förändras, marknadsrisk och risker i anslutning till affärernas storlek (likviditetsrisk 1 ). Förändringar i aktiens värde påverkas av bland annat bolagets framtidsutsikter och den allmänna utvecklingen på marknaderna. Risken påverkas i allmänhet även av bolagets bransch, ändringar i lagstiftningen samt bland annat antalet aktier som bolaget emitterat och ägandefördelning. Värdet på aktier som är kopplade till en utländsk valuta påverkas även av valutarisken 2. Placeraren kan förlora hela sitt placerade kapital om bolaget försätts i konkurs. Därtill kan aktieplaceringar på utvecklingsmarknader vara mer riskfyllda än andra då lokala verksamhetsbetingelser och lagstiftningen kan vara icke typiska till sin natur och marknaden kan påverkas av politiska risker, kraftiga svängningar i valutakurserna, motpartsrisker samt mindre likviditet på aktiemarknaden. Bolaget kan exempelvis nationaliseras, varvid ägaren förlorar sin äganderätt. Placeringsfonder Investeraren kan placera direkt i olika finansieringsinstrument eller kombinationer av sådana och oftast även indirekt via placeringsfonder. Placeringsfonden kan beskrivas som en portfölj med olika finansieringsinstrument, exempelvis aktier och obligationer. Fondens ägs gemensamt av alla som äger andelar och den förvaltas av fondbolaget. Fondbolaget som förvaltar placeringsfonden samlar in medel av privatpersoner och samfund och placerar medlen i ett flertal finansieringsinstrument som utgör placeringsfonden. Placeringsfonderna kan delas in i olika kategorier utgående från vilket slag av instrument fonden placerar i. Fonden kan exempelvis placera i aktier (aktiefond), ränteinstrument (räntefond) eller i en kombination av dessa (blandfond). Fonden kan även placera i en annan fond (fondandelsfond). På basis av avkastningsprincipen delas placeringsfonderna in i avkastningsfonder, som årligen delar ut en avkastning och tillväxtfonder, där avkastningen ökar fondandelens värde. Samma fond kan ha både avkastningsandelar och tillväxtandelar. 1 Risken att finansieringsinstrumentet inte kan köpas eller säljas vid en viss tidpunkt på grund av att handeln ligger nere. 2 Risken att placeringsobjektets värde minskar på grund av att det noteras i en utländsk valuta som försvagas.

4 4(7) Placeringsverksamhetens målsättningar och begränsningar framgår i fondens stadgar. Intäkterna från försäljningen av fondandelar investeras av placeringsfonden enligt den i stadgarna definierade placeringsstrategin. De flesta placeringsfonderna tillämpar principen för riskspridning i sin investeringspolicy. Vissa fonder avviker dock från denna princip och kallas då specialplaceringsfonder. Fondens risknivå beror på placeringsstrategin. Ifall placeringsmedlen sprids över ett flertal av varandra oberoende placeringsobjekt, minskar fondens helhetsrisk i förhållande till ett enskilt objekt. Fonderna är i regel likvida dagligen, men fondens likviditet kan begränsas av stadgarna, exempelvis i fondandelsägarnas intresse som gardering mot exceptionella marknadsförhållanden eller på grund av fondens placeringspolicy. Även andra begränsningar förekommer; bl.a. kan inlösning av andelar i specialplaceringsfonder vara möjlig endast vid vissa tidpunkter, t.ex. en gång per månad eller med ännu längre intervall. Värdet på fonder som noteras i en utländsk valuta kan påverkas av valutakursfluktuationer. Placeraren kan yrka på inlösen av sina andelar hos fondbolaget. Placeringsfondens medel debiteras med kostnaderna för placeringsverksamheten, exempelvis administrativa avgifter och depåavgifter. Avgifternas storlek varierar i olika fonder och de specificeras i det förenklade fondprospektet. Masskuldebrev Ett masskuldebrev är ett av staten, kommunen eller ett bolag emitterat lån varmed det främmande kapitalet ökas. Under masskuldebrevets löptid uppbär innehavaren en löpande ränta, såkallad kupongränta. Undantag är exempelvis nollkuponglån, där ränta inte betalas ut, men där instrumentet säljs med rabatt. Lånet återbetalas när lånetiden löper ut. Masskuldebrevslån kan ha antingen fast eller rörlig ränta. Masskuldebrevens värde bestäms genom kassaflödets värde som beror på förändringar i räntenivån. Kassaflödet består av kupongräntan och återbetalningen av lånekapitalet. Masskuldebrevslånets värde bestäms av de på marknaderna rådande avkastningskraven, dvs. enligt diskontoräntan. De mest typiska riskerna för masskuldebrev är ränterisken 3 och kreditrisken 4. En höjning av räntenivån sänker masskuldebrevets försäljningsvärde på eftermarknaden och en sänkning av räntenivån ökar värdet. Utländska masskuldebrevslån kan även medföra en valutakursrisk. Mer information de olika placeringsobjektens egenskaper och risker på Evlis webbplats 5. Upplysningar om sparavtalet Sparavtalets bindande karaktär och uttag av sparmedel Sparavtalet är ett i lagen om bundet långsiktigt sparande avsett avtal, vars villkor innebär att den som har rätt till sparmedlen inte får ta ut dessa innan hon/han enligt den gällande pensionslagstiftningen uppnår arbetstagares ålder för ålderspension eller en annan särskild uttagsgrund uppfylls. En särskild uttagsgrund är spararens eller annan persons, som har rätt till sparmedlen, arbetslöshet under minst ett års tid, bestående invaliditet eller partiell invaliditet eller makes död eller äktenskapsskillnad Sparavtalet kan alltså vara mycket långvarigt, ibland flera tiotal år. Spararen ska notera att sparmedlen är bundna under hela spartiden och att medlen inte kan tas ut före den lagstadgade pensionsåldern uppnås eller en särskild uttagsgrund uppfylls. Sparmedlen tas ut i pengar. Efter uppnådd ålder för arbetstagares ålderspension ska sparmedlen betalas i upprepade poster årsvis eller med kortare mellanrum under den återstående livstiden för 3 Risken att placeringsobjekten minskar i värde på grund av förändringar i marknadsräntan. 4 Exempelvis risk som beror på emittentens eller motpartens otillräckliga betalningsförmåga.

5 5(7) den som har rätt till medlen, eller under minst 10 års tid så att varje år endast den del av det återstående sparbeloppet betalas som fås genom att det återstående sparbeloppet divideras med antalet återstående betalningsår. Under ett kalenderår kan utbetalning utan hinder av det återstående sparbeloppet dock betalas upp till 2000 euro. Ifall uttagen av sparmedlen inleds senare än vid den tidpunkt då den till sparmedlen berättigade uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare, förkortas ovan nämnda tioårsperiod med två år för varje helt levnadsår med vilket förmånstagarens ålder överskrider pensionsåldern när utbetalningen av pensionen eller utbetalningen inleds, dock med högst fyra år. Ifall sparmedlen tas ut då en särskild uttagsgrund uppfylls, kommer Evli och kunden enskilt överens om uttaget av sparmedlen. Spararen ska skriftligen meddela Evli om uttag av sparmedel inom en (1) månad efter att rätten till uttag av sparmedel uppstår. Spararen ska ge Evli en redovisning om uppfyllandet av grunden för uttag av sparmedlen. Annulleringsrätt Spararen har rätt att säga upp sparavtalet genom att skriftligen meddela Evli därom inom 30 dagar räknat från undertecknandet av avtalet eller, ifall upplysningarna om avtalet och avtalsvillkoren lämnas efter undertecknandet, räknat från den dag då spararen mottagit uppgifterna om långsiktigt sparande och övriga avtalsvillkor som Evli jämlikt sin informationsskyldighet ska lämna. Efter att ha mottagit meddelandet om uppsägning, returnerar Evli utan dröjsmål och senast inom 30 dagar de upplupna sparmedlen till spararen. Sparmedlen betalas ut i pengar ifall parterna inte uttryckligen avtalat om annat. När värdet på sparmedlen är beroende av noteringar på finansmarknaden, ska värdet vid återbetalningen bestämmas enligt säljkursen på dagen då sparavtalet löper ut eller närmast följande bankdag, om inte parterna har avtalat om något annat. Rätten överföra och säga upp avtalet Spararen har rätt att säga upp ett sparavtal om att han eller hon har ingått ett annat sparavtal eller ett försäkringsavtal med samma syfte och de influtna sparmedlen förs över direkt till den tjänsteleverantör eller försäkringsgivare som är part i det nya avtalet Sparavtalet ska sägas upp skriftligt, antingen per brev eller telefax, och det ska framgå av meddelandet till vilken tjänsteleverantör eller försäkringsgivare sparmedlen ska föras över. Evli ska överföra medlen senast 30 dagar efter det att uppsägningen har anlänt. När värdet på sparmedlen är beroende av noteringar på finansmarknaden, ska värdet bestämmas enligt säljkursen på dagen då sparavtalet löper ut eller närmast följande bankdag, om inte parterna har avtalat om något annat. Sparavtalet upphör att gälla, när medlen har förts över till den tjänsteleverantör eller försäkringsgivare som anges i uppsägningen. Ett meddelande som har skickats per post anses ha anlänt den sjunde (7) dagen efter det att det avsändes. Förvaltning av placeringsobjekt Spararen fattar placeringsbesluten och verkställer självständigt uppdragen inom ramen för den valda placeringsstrategin. Den av spararen valda servicenivån definierar vilka placeringsobjekt spararen kan välja för sparmedlen. Om inte parterna har avtalat om annat, lämnar Spararen uppdrag som avser sparavtalets kapital genom Evli Banks nättjänst. Spararen kan lämna uppdrag i den utsträckning de kan verkställas med sparkontots penningmedel. Tjänsten beskrivs i detalj i punkt 3. Handel med placeringsobjekt Spararen fattar placeringsbesluten och verkställer självständigt uppdragen inom ramen för den valda placeringsstrategin. Tjänsten beskrivs i detalj i punkt 3.

6 6(7) Rapporter till kunden Banken ger spararen en rapport över betalningstransaktioner en gång i månaden. Rapporten är tillgänglig i elektronisk form i Evlis nättjänst. På basis av uppgifterna vid årsskiftet får spararen en gång per kalenderår en rapport som visar utvecklingen av sparmedlens värde, avkastningen och debiterade kostnader. Rapporten är tillgänglig i elektronisk form i Evlis nättjänst. Eventuella förändringar i kundrapporteringen verkställs i enlighet med de avtalsvillkor som gäller ändring av avtalet. 6. Kundrådgivning och rättsmedel I frågor som gäller långsiktigt sparande bör spararen i första hand ringa Evlis kundtjänst, tel vardagar kl Samtal från trådtelefon kostar 8,21 cent/samtal + 5,90 cent/min och från mobiltelefon 16,90 cent/min (inkl. moms 22 %). Om fel begåtts i anslutning till tjänsterna ska spararen utan dröjsmål meddela Evli detta, liksom även eventuella krav i anslutning till felen. Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) Spararen kan ta kontakt med Försäkrings- och finansrådgivningen för att få information om bundet långsiktigt sparande och vid behov föra meningsskiljaktigheter som gäller bundet långsiktigt sparande till behandling hos Värdepappers- eller Banknämnden. Försäkrings- och finansrådgivningen Porkalagatan Helsingfors E-post info(at)fine.fi telefon (09) Kontaktblankett Konsumenttvistenämnden Konsumenttvistenämnden löser meningsskiljaktigheter mellan konsumenter och näringsidkare i ärenden som gäller konsumtionsvaror och konsumenttjänster. Konsumenttvistenämnden kan rekommendera en lösning till en tvist mellan konsumenten och näringsidkaren i ärenden som gäller konsumenttjänster, bl.a. finansiella tjänster, men inte i ärenden som gäller en tvist om förvärv eller överlåtelse av värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen. Konsumenttvistenämnden PB Helsingfors telefon (växel) På adressen hittar du en klagomålsblankett med anvisningar om hur du fyller i den. 7. Skatteinformation Ansvarsbegränsning I följande beskrivs principerna för beskattningen av bundet långsiktigt sparande där spararen är en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person. Beskattningen bestäms alltid på basis av kundens individuella omständigheter. Denna information utgör inte en del av avtalet mellan kunden och Evli och ska inte uppfattas som skatterådgivning. Informationens syfte är att fästa spararens uppmärksamhet på beskattningen av bundet långsiktigt sparande samt att uppmana spararen att själv ombesörja anskaffandet av ytterligare information innan hon/han fattar beslut om sparandet.

7 7(7) Skattelagen, rättspraxis och praxis vid beskattning kan ändras när som helst. Evli svarar inte för ändringar i skattelagstiftningen, rättspraxis och skattepraxis, eller för att sådana ändringar uppmärksammas i denna information. Inbetalningarnas avdragsgillhet Inbetalningar till sparkontot är avdragsgilla i inkomstbeskattningen upp till 5000 euro. Spararens skattefördel är då högst 1400 euro, eftersom fördelen är lika stor som kapitalskatteprocenten (5000 x 28 %). Ifall spararen dels har gjort inbetalningar till sparkontot och dels betalat premier för en frivillig pensionsförsäkring, är det sammanlagda avdraget högst 5000 euro. Det högsta avdragsgilla beloppet är dock 2500 euro, om arbetsgivaren under skatteåret har betalat premier för frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för arbetstagaren. Ifall spararen betalar in mer än 5000 euro på sparkontot, är den del som överskrider 5000 euro inte avdragsgill i beskattningen. Avdragsrätten gäller inbetalningar vid långsiktigt sparavtal som ingåtts av spararen eller av dennes make. Om personen som har rätt till sparmedlen är en annan än spararen eller av dennes make, är inbetalningarna inte avdragsgilla. En förutsättning för avdragsrätten är att personen som har rätt till sparmedlen har fyllt 18 år under inbetalningsåret. Inbetalningarna är inte avdragsgilla efter det år utbetalningen till den skattskyldige har inletts på basis av avtalet om bundet långsiktigt sparande. En förutsättning för avdragsrätten är därtill att utbetalningar enligt avtalet om bundet långsiktigt sparande till den som har rätt till medlen betalas tidigast då denne uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare eller då annan uttagsgrund uppfylles (arbetslöshet under minst ett års tid, bestående invaliditet eller partiell invaliditet eller makes död eller äktenskapsskillnad). Ytterligare en förutsättning för avdragsrätten är att utbetalningarna på basis av det långsiktiga sparavtalet sträcker sig över en period på minst 10 år och att minst en utbetalning betalas per år samt att avtalet om långsiktigt sparande har ingåtts med en i Finland verksam tjänsteleverantör. Avkastning Avkastningen på medel som placerats inom ramen för sparavtalet (ränta, utdelning, överlåtelsevinst och annan avkastning) är inte skattepliktig under spartiden. Utbetalningar på basis av långsiktigt sparavtal Utbetalningar till spararen då denne når pensionsåldern eller annan uttagsgrund uppfylles är skattepliktig kapitalinkomst för den som har rätt till medlen. Skatten innehålls för hela det utbetalda beloppet, inte endast avkastningen. På kapitalinkomster tillämpas en skattesats som för närvarande är 28 procent. Utbetalning på basis av långsiktigt sparavtal räknas som mottagarens kapitalinkomst förhöjd med 50 procent ifall den betalas i strid med uttagsgrunderna i inkomstskattelagen, exempelvis på kortare tid än 10 år eller före personen uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare utan att annan uttagsgrund föreligger. Förhöjningen påförs dock inte till den del det visas att inbetalningarna inte har avdragits vid beskattningen i Finland. Ifall den som har rätt till sparmedlen avlider, utgör medlen som betalats in på basis av sparavtalet dödsboets skattepliktiga kapitalinkomst. Arvingarna betalar därtill skatt enligt arvskatteföreskrifterna. Ytterligare information Ytterligare information finns på adressen: Även de lokala skattekontoren kan ge ytterligare information.

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 (6) INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. Inledning I detta dokument har vi samlat information om de vanligaste finansiella instrumenten och riskerna med dessa. Den

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

T.1 1.1.2013 1/5. 4766 90 Investerarservice kundservice står till tjänst per telefon 0203 20 444* vardagar kl. 9.30 16.30.

T.1 1.1.2013 1/5. 4766 90 Investerarservice kundservice står till tjänst per telefon 0203 20 444* vardagar kl. 9.30 16.30. T.1 1.1.2013 INFORMATION OM EVLIKONCERNENS BOLAG I FINLAND OCH DERAS TJÄNSTER SAMT FÖRHANDS- INFORMATION OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA TJÄNSTER OCH BETALNINGSTJÄNSTER 1. Allmänt I detta dokument

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med

Läs mer

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010 Selekta-pensionsplacering som 1 (9) Selekta-pensionsplacering som Selekta-pensionsplacering är en individuell, frivillig pensionsförsäkring för vilken försäkringsavtalet kan ingås i sin helhet i nätbanken.

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR F.1 16.6.2010/3 ALLMÄNNA KONTOVILLKOR I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON GODKÄNNANDE AV KONTOVILLKOR Finansinspektionen har godkänt

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Nordea Capital Produktbeskrivning 1 (5) Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från 1.7.2014

Nordea Capital Produktbeskrivning 1 (5) Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från 1.7.2014 1 (5) Nordea Capital Nordea Capital är avsett för långsiktigt sparande och placerande. Vi rekommenderar en spartid på minst 6 år. Sparkapitalet kan dock återköpas i sin helhet redan innan avtalet går ut.

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01.

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2004.01.26 Sparbanken Världen Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Världen-placeringsfond,stadgar

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Basaktiefonder Förenklat fondprospekt Det förenklade fondprospektet gäller fr.o.m. 31.3.2010. 1 INFORMATION OM FONDEN Placeringsfond Danske Invest Nordamerika

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.11.2016 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Fondsparande Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Introduction av Sp-Fondbolag Ab Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 23.10.2014. Stadgarna gäller från 1.12.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP Stadgarna har fastställts av Finansinspektionen 30.5.2014 och gäller fr. o m 30.5.2014. 1 Placeringsfonden Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Dividend House European Small Cap (Fonden), på finska

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

Avec Spar- och Placeringsförsäkring

Avec Spar- och Placeringsförsäkring Avec Spar- och Placeringsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 11.6.2012 Innehållsförteckning Definitioner av använda begrepp Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtal 02 Försäkringsavtalets innehåll

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Komplexa finansiella instrument

Komplexa finansiella instrument Komplexa finansiella instrument Risker förenade med fondplaceringar Placeringar är alltid förenade med risker, dvs. osäkerhet i anslutning till avkastningen på placeringen. I praktiken betyder risken möjligheten

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

UB AMERIKA PLACERINGSFOND

UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB Amerika en patenterad investeringsprocess som ger resultat UB Amerika-fonden investerar på aktiemarknaden i USA. Fondens portföljförvaltning använder sig av en investeringsprocess

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) Gäller från 4.4.2016 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) Försäkringsgivare är OP-Livförsäkrings Ab (nedan försäkringsbolaget). Försäkringen

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Investerarens FAKTAPAKET

Investerarens FAKTAPAKET Investerarens FAKTAPAKET 1 Innehållsförteckning INFORMATION OM TJÄNSTELEVERANTÖREN OCH VÅRA TJÄNSTER.................. 3 UPPGIFTER ENLIGT KAPITEL 7 OCH 8 I KREDITINSTITUTSLAGEN..................... 3 UPPGIFTER

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 2/2014 Till underliggande instrument

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer