T Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon."

Transkript

1 1(7) FÖRHANDSUPPGIFTER OM BUNDET LÅNGSIKTIGT SPARANDE 1. Allmänt Detta meddelande omfattar information om Evli Bank Abp och Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande i enlighet med det som bestäms om informationsskyldigheten i lagen och förordningen om bundet långsiktigt sparande samt i övriga myndighetsföreskrifter. Förhandsinformationen, avtalsvillkoren och kundservicen ges på finska och svenska. Förhandsinformationen och andra upplysningar om bundet långsiktigt sparande lämnas i den form som Finlands lag förutsätter. Avtalsförhållandet regleras av Finlands lag. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon. 2. Upplysningar om tjänsteleverantören Evli Bank Abp Evli Bank Abp är en finländsk affärsbank som med stöd av lagen om kreditinstitut har koncession för kreditinstitutsverksamhet vilket omfattar i lagen avsedda investeringstjänster och andra tjänster. Evli Bank Abp:s FO-nummer i Patent- och registerstyrelsens handelsregister är Evli Bank Abp:s hemort är Helsingfors. Evli Bank Abp har en registrerad filial i Sverige. Kontaktuppgifter Evli Bank Abp:s kontaktuppgifter är: Alexandersgatan 19 A, Helsingfors; telefon (09) (växel). Kundtjänsten nås vardagar kl , telefon Samtal från trådtelefon kostar 8,21 cent/samtal + 5,90 cent/min och från mobiltelefon 16,90 cent/min (inkl. moms 22 %). Information om Evlis övriga koncernbolag är tillgänglig på webbadressen Tillsynsmyndighet Evli Bank Abp:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, PB 159, Helsingfors, telefon (växel), fax och e-post: Ytterligare information: Med Evli avses nedan Evli Bank Abp. 3. Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande Tjänster genom Internet Evli erbjuder produkter och tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande genom Evlis nättjänst. Inom Evli används uttrycket Evli LS-pension för servicehelheten som avser bundet långsiktigt sparande. Tjänsten förutsätter att spararen och Evli ingår ett kundavtal och ett sparavtal med relevanta villkor för enskilda produkter och tjänster. Sparavtalet beskrivs i punkt 5 nertill. Avtalet och dess villkor godkänns i Evlis nättjänst. Spararen loggar in i tjänsten med sin personliga nätbanklösen given av en finländsk bank (sk. Tupas-identifieringskod). Sparkonto Sparkontot är ett konto som spararen öppnar för insättning av betalningar enligt sparavtalet. Sparkontot omfattas av sparavtalet. Sparkontot har en fast årlig ränta. Räntan beräknas på basis av kontots saldo vid värderingsdagens slut enligt antalet dagar under ränteåret dividerat med 360. Den

2 2(7) upplupna räntan betalas till kontot kalenderårsvis en gång om året, senast den femte bankdagen i januari. Då räntebeloppet utbetalas, beaktas lagstadgade skatter och avgifter avseende kunden. Vid var tid gällande depositionsskydd gäller medlen på sparkontot i den omfattning lagen föreskriver. Sparkontot får endast användas för att ta emot sparmedel från spararen, betala och ta emot avgifter för att placera sparmedlen och för att återbetala dem till den som har rätt till sparmedlen när uttagsgrunden uppfylls. Spararen kan lämna medlen på sparkontot utan att placera dem i olika placeringsobjekt. På sparkontot tillämpas de allmänna villkoren för sparavtal, långsiktigt sparande och för kontoavtal. Penningmedel kan endast inbetalas till sparkontot från ett annat penninginstitut. På grund av sparkontots karaktär kan medlen inte överföras till ett annat penninginstitut innan spararen eller den som har rätt till sparmedlen enligt pensionslagstiftningen uppnår arbetstagares ålder för ålderspension såvida inte en annan särskild uttagsgrund uppfylls. Sparkontot debiteras enligt Evlis gällande prislista för kostnader och avgifter i anslutning till sparavtalet. Spararen ska ombesörja att tillräckliga medel finns på kontot för att täcka kostnader och avgifter. Placering av sparmedel Om inte parterna har avtalat om annat, ger Spararen uppdrag som avser sparavtalets kapital genom Evli banks nättjänst. Genom Evlis nättjänst kan spararen placera i investeringsobjekt enligt eget val och enligt den valda risknivån. Spararen kan välja mellan två servicenivåer: 1) tidsbundna depositioner och andelar i placeringsfonder* eller 2) tidsbundna depositioner och andelar i placeringsfonder*, aktier och andra placeringsobjekt som är tillåtna inom ramen för långsiktigt sparande, bl.a. masskuldebrev. Avgifter för åtgärder och andra till placeringsobjekten relaterade arvoden debiteras enligt den gällande serviceprislistan. Spararen bör notera att förvärvandet av placeringsobjekt alltid är förknippat med en ekonomisk risk. Den avkastning man eftersträvar kan utebli och det investerade kapitalet kan gå förlorat. Innan ett investeringsbeslut fattas har spararen anledning att bekanta sig med investeringsmarknaden och de olika investeringsalternativen. Spararen är själv ansvarig för placeringsbeslutens ekonomiska konsekvenser. *Andelar i placeringsfonder Evli Bank Abp erbjuder andelar i placeringsfonder som förvaltas av Evli-Fondbolag Ab och andra samarbetspartners. Placeringsfondernas viktigaste egenskaper beskrivs i respektive placeringsfonds förenklade prospekt. Information om Evlis samarbetspartners och placeringsfonder samt de förenklade prospekten och fondstadgarna är tillgängliga på Evlis webbplats Depåtjänster När spararen väljer servicenivå 2, vilken tillåter investering i placeringsobjekt i form av värdeandelar, öppnar Evli för dessa ett värdeandelskonto i spararens namn. Då ett värdeandelskonto eller en värdepappersdepå öppnas, tillämpas Evlis allmänna villkor för depåtjänster. Depåavgifterna debiteras enligt vid var tid gällande serviceprislista. Förvaringsavgiften debiteras även för ett tomt värdeandelskonto. Ytterligare information om förvaringen av kundens tillgångar på Evlis webbadress i dokumentet Förvaring av kundens tillgångar.

3 3(7) Kostnader och avgifter Avtalet om Långsiktigt sparande medför följande kostnader och serviceavgifter - EvliNet-tjänstens serviceavgifter - Serviceavgifter för kontogirering och andra banktjänster - Placeringsfondernas avgifter för förvaltning, teckning och inlösning - Courtage för köp- och säljuppdrag - Depåavgifter för finansieringsinstrument och serviceavgifter för åtgärder i anslutning till värdepappersdepå - Kostnader och serviceavgifter vid överföring av sparavtal till annan tjänsteleverantör. - Kostnader och serviceavgifter vid uttag av sparmedel - Serviceavgifter vid försummelse att uppfylla betalnings- eller annan skyldighet Avgifterna bestäms på basis av de till spararens sparavtal anslutna tillgångsslagen och de åtgärder som dessa kräver samt på basis av de av Spararen verkställda uppdragen eller dennes anspråk på tjänster. Prisuppgifterna ges i detalj i Evli Banks serviceprislista med bilagor. 4. Upplysningar om vissa placeringsobjekts egenskaper och risker Aktier Aktien är ett värdepapper som är relaterat till det emitterande aktiebolagets eget kapital. Aktiens värde baseras på den rådande uppfattningen om det emitterande företagets värde vid emissionstillfället. Aktieplaceringen berättigar även till utdelning som företaget betalar ut. Beträffande aktieplaceringar föreligger risken att aktiekursen förändras, marknadsrisk och risker i anslutning till affärernas storlek (likviditetsrisk 1 ). Förändringar i aktiens värde påverkas av bland annat bolagets framtidsutsikter och den allmänna utvecklingen på marknaderna. Risken påverkas i allmänhet även av bolagets bransch, ändringar i lagstiftningen samt bland annat antalet aktier som bolaget emitterat och ägandefördelning. Värdet på aktier som är kopplade till en utländsk valuta påverkas även av valutarisken 2. Placeraren kan förlora hela sitt placerade kapital om bolaget försätts i konkurs. Därtill kan aktieplaceringar på utvecklingsmarknader vara mer riskfyllda än andra då lokala verksamhetsbetingelser och lagstiftningen kan vara icke typiska till sin natur och marknaden kan påverkas av politiska risker, kraftiga svängningar i valutakurserna, motpartsrisker samt mindre likviditet på aktiemarknaden. Bolaget kan exempelvis nationaliseras, varvid ägaren förlorar sin äganderätt. Placeringsfonder Investeraren kan placera direkt i olika finansieringsinstrument eller kombinationer av sådana och oftast även indirekt via placeringsfonder. Placeringsfonden kan beskrivas som en portfölj med olika finansieringsinstrument, exempelvis aktier och obligationer. Fondens ägs gemensamt av alla som äger andelar och den förvaltas av fondbolaget. Fondbolaget som förvaltar placeringsfonden samlar in medel av privatpersoner och samfund och placerar medlen i ett flertal finansieringsinstrument som utgör placeringsfonden. Placeringsfonderna kan delas in i olika kategorier utgående från vilket slag av instrument fonden placerar i. Fonden kan exempelvis placera i aktier (aktiefond), ränteinstrument (räntefond) eller i en kombination av dessa (blandfond). Fonden kan även placera i en annan fond (fondandelsfond). På basis av avkastningsprincipen delas placeringsfonderna in i avkastningsfonder, som årligen delar ut en avkastning och tillväxtfonder, där avkastningen ökar fondandelens värde. Samma fond kan ha både avkastningsandelar och tillväxtandelar. 1 Risken att finansieringsinstrumentet inte kan köpas eller säljas vid en viss tidpunkt på grund av att handeln ligger nere. 2 Risken att placeringsobjektets värde minskar på grund av att det noteras i en utländsk valuta som försvagas.

4 4(7) Placeringsverksamhetens målsättningar och begränsningar framgår i fondens stadgar. Intäkterna från försäljningen av fondandelar investeras av placeringsfonden enligt den i stadgarna definierade placeringsstrategin. De flesta placeringsfonderna tillämpar principen för riskspridning i sin investeringspolicy. Vissa fonder avviker dock från denna princip och kallas då specialplaceringsfonder. Fondens risknivå beror på placeringsstrategin. Ifall placeringsmedlen sprids över ett flertal av varandra oberoende placeringsobjekt, minskar fondens helhetsrisk i förhållande till ett enskilt objekt. Fonderna är i regel likvida dagligen, men fondens likviditet kan begränsas av stadgarna, exempelvis i fondandelsägarnas intresse som gardering mot exceptionella marknadsförhållanden eller på grund av fondens placeringspolicy. Även andra begränsningar förekommer; bl.a. kan inlösning av andelar i specialplaceringsfonder vara möjlig endast vid vissa tidpunkter, t.ex. en gång per månad eller med ännu längre intervall. Värdet på fonder som noteras i en utländsk valuta kan påverkas av valutakursfluktuationer. Placeraren kan yrka på inlösen av sina andelar hos fondbolaget. Placeringsfondens medel debiteras med kostnaderna för placeringsverksamheten, exempelvis administrativa avgifter och depåavgifter. Avgifternas storlek varierar i olika fonder och de specificeras i det förenklade fondprospektet. Masskuldebrev Ett masskuldebrev är ett av staten, kommunen eller ett bolag emitterat lån varmed det främmande kapitalet ökas. Under masskuldebrevets löptid uppbär innehavaren en löpande ränta, såkallad kupongränta. Undantag är exempelvis nollkuponglån, där ränta inte betalas ut, men där instrumentet säljs med rabatt. Lånet återbetalas när lånetiden löper ut. Masskuldebrevslån kan ha antingen fast eller rörlig ränta. Masskuldebrevens värde bestäms genom kassaflödets värde som beror på förändringar i räntenivån. Kassaflödet består av kupongräntan och återbetalningen av lånekapitalet. Masskuldebrevslånets värde bestäms av de på marknaderna rådande avkastningskraven, dvs. enligt diskontoräntan. De mest typiska riskerna för masskuldebrev är ränterisken 3 och kreditrisken 4. En höjning av räntenivån sänker masskuldebrevets försäljningsvärde på eftermarknaden och en sänkning av räntenivån ökar värdet. Utländska masskuldebrevslån kan även medföra en valutakursrisk. Mer information de olika placeringsobjektens egenskaper och risker på Evlis webbplats 5. Upplysningar om sparavtalet Sparavtalets bindande karaktär och uttag av sparmedel Sparavtalet är ett i lagen om bundet långsiktigt sparande avsett avtal, vars villkor innebär att den som har rätt till sparmedlen inte får ta ut dessa innan hon/han enligt den gällande pensionslagstiftningen uppnår arbetstagares ålder för ålderspension eller en annan särskild uttagsgrund uppfylls. En särskild uttagsgrund är spararens eller annan persons, som har rätt till sparmedlen, arbetslöshet under minst ett års tid, bestående invaliditet eller partiell invaliditet eller makes död eller äktenskapsskillnad Sparavtalet kan alltså vara mycket långvarigt, ibland flera tiotal år. Spararen ska notera att sparmedlen är bundna under hela spartiden och att medlen inte kan tas ut före den lagstadgade pensionsåldern uppnås eller en särskild uttagsgrund uppfylls. Sparmedlen tas ut i pengar. Efter uppnådd ålder för arbetstagares ålderspension ska sparmedlen betalas i upprepade poster årsvis eller med kortare mellanrum under den återstående livstiden för 3 Risken att placeringsobjekten minskar i värde på grund av förändringar i marknadsräntan. 4 Exempelvis risk som beror på emittentens eller motpartens otillräckliga betalningsförmåga.

5 5(7) den som har rätt till medlen, eller under minst 10 års tid så att varje år endast den del av det återstående sparbeloppet betalas som fås genom att det återstående sparbeloppet divideras med antalet återstående betalningsår. Under ett kalenderår kan utbetalning utan hinder av det återstående sparbeloppet dock betalas upp till 2000 euro. Ifall uttagen av sparmedlen inleds senare än vid den tidpunkt då den till sparmedlen berättigade uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare, förkortas ovan nämnda tioårsperiod med två år för varje helt levnadsår med vilket förmånstagarens ålder överskrider pensionsåldern när utbetalningen av pensionen eller utbetalningen inleds, dock med högst fyra år. Ifall sparmedlen tas ut då en särskild uttagsgrund uppfylls, kommer Evli och kunden enskilt överens om uttaget av sparmedlen. Spararen ska skriftligen meddela Evli om uttag av sparmedel inom en (1) månad efter att rätten till uttag av sparmedel uppstår. Spararen ska ge Evli en redovisning om uppfyllandet av grunden för uttag av sparmedlen. Annulleringsrätt Spararen har rätt att säga upp sparavtalet genom att skriftligen meddela Evli därom inom 30 dagar räknat från undertecknandet av avtalet eller, ifall upplysningarna om avtalet och avtalsvillkoren lämnas efter undertecknandet, räknat från den dag då spararen mottagit uppgifterna om långsiktigt sparande och övriga avtalsvillkor som Evli jämlikt sin informationsskyldighet ska lämna. Efter att ha mottagit meddelandet om uppsägning, returnerar Evli utan dröjsmål och senast inom 30 dagar de upplupna sparmedlen till spararen. Sparmedlen betalas ut i pengar ifall parterna inte uttryckligen avtalat om annat. När värdet på sparmedlen är beroende av noteringar på finansmarknaden, ska värdet vid återbetalningen bestämmas enligt säljkursen på dagen då sparavtalet löper ut eller närmast följande bankdag, om inte parterna har avtalat om något annat. Rätten överföra och säga upp avtalet Spararen har rätt att säga upp ett sparavtal om att han eller hon har ingått ett annat sparavtal eller ett försäkringsavtal med samma syfte och de influtna sparmedlen förs över direkt till den tjänsteleverantör eller försäkringsgivare som är part i det nya avtalet Sparavtalet ska sägas upp skriftligt, antingen per brev eller telefax, och det ska framgå av meddelandet till vilken tjänsteleverantör eller försäkringsgivare sparmedlen ska föras över. Evli ska överföra medlen senast 30 dagar efter det att uppsägningen har anlänt. När värdet på sparmedlen är beroende av noteringar på finansmarknaden, ska värdet bestämmas enligt säljkursen på dagen då sparavtalet löper ut eller närmast följande bankdag, om inte parterna har avtalat om något annat. Sparavtalet upphör att gälla, när medlen har förts över till den tjänsteleverantör eller försäkringsgivare som anges i uppsägningen. Ett meddelande som har skickats per post anses ha anlänt den sjunde (7) dagen efter det att det avsändes. Förvaltning av placeringsobjekt Spararen fattar placeringsbesluten och verkställer självständigt uppdragen inom ramen för den valda placeringsstrategin. Den av spararen valda servicenivån definierar vilka placeringsobjekt spararen kan välja för sparmedlen. Om inte parterna har avtalat om annat, lämnar Spararen uppdrag som avser sparavtalets kapital genom Evli Banks nättjänst. Spararen kan lämna uppdrag i den utsträckning de kan verkställas med sparkontots penningmedel. Tjänsten beskrivs i detalj i punkt 3. Handel med placeringsobjekt Spararen fattar placeringsbesluten och verkställer självständigt uppdragen inom ramen för den valda placeringsstrategin. Tjänsten beskrivs i detalj i punkt 3.

6 6(7) Rapporter till kunden Banken ger spararen en rapport över betalningstransaktioner en gång i månaden. Rapporten är tillgänglig i elektronisk form i Evlis nättjänst. På basis av uppgifterna vid årsskiftet får spararen en gång per kalenderår en rapport som visar utvecklingen av sparmedlens värde, avkastningen och debiterade kostnader. Rapporten är tillgänglig i elektronisk form i Evlis nättjänst. Eventuella förändringar i kundrapporteringen verkställs i enlighet med de avtalsvillkor som gäller ändring av avtalet. 6. Kundrådgivning och rättsmedel I frågor som gäller långsiktigt sparande bör spararen i första hand ringa Evlis kundtjänst, tel vardagar kl Samtal från trådtelefon kostar 8,21 cent/samtal + 5,90 cent/min och från mobiltelefon 16,90 cent/min (inkl. moms 22 %). Om fel begåtts i anslutning till tjänsterna ska spararen utan dröjsmål meddela Evli detta, liksom även eventuella krav i anslutning till felen. Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) Spararen kan ta kontakt med Försäkrings- och finansrådgivningen för att få information om bundet långsiktigt sparande och vid behov föra meningsskiljaktigheter som gäller bundet långsiktigt sparande till behandling hos Värdepappers- eller Banknämnden. Försäkrings- och finansrådgivningen Porkalagatan Helsingfors E-post info(at)fine.fi telefon (09) Kontaktblankett Konsumenttvistenämnden Konsumenttvistenämnden löser meningsskiljaktigheter mellan konsumenter och näringsidkare i ärenden som gäller konsumtionsvaror och konsumenttjänster. Konsumenttvistenämnden kan rekommendera en lösning till en tvist mellan konsumenten och näringsidkaren i ärenden som gäller konsumenttjänster, bl.a. finansiella tjänster, men inte i ärenden som gäller en tvist om förvärv eller överlåtelse av värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen. Konsumenttvistenämnden PB Helsingfors telefon (växel) På adressen hittar du en klagomålsblankett med anvisningar om hur du fyller i den. 7. Skatteinformation Ansvarsbegränsning I följande beskrivs principerna för beskattningen av bundet långsiktigt sparande där spararen är en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person. Beskattningen bestäms alltid på basis av kundens individuella omständigheter. Denna information utgör inte en del av avtalet mellan kunden och Evli och ska inte uppfattas som skatterådgivning. Informationens syfte är att fästa spararens uppmärksamhet på beskattningen av bundet långsiktigt sparande samt att uppmana spararen att själv ombesörja anskaffandet av ytterligare information innan hon/han fattar beslut om sparandet.

7 7(7) Skattelagen, rättspraxis och praxis vid beskattning kan ändras när som helst. Evli svarar inte för ändringar i skattelagstiftningen, rättspraxis och skattepraxis, eller för att sådana ändringar uppmärksammas i denna information. Inbetalningarnas avdragsgillhet Inbetalningar till sparkontot är avdragsgilla i inkomstbeskattningen upp till 5000 euro. Spararens skattefördel är då högst 1400 euro, eftersom fördelen är lika stor som kapitalskatteprocenten (5000 x 28 %). Ifall spararen dels har gjort inbetalningar till sparkontot och dels betalat premier för en frivillig pensionsförsäkring, är det sammanlagda avdraget högst 5000 euro. Det högsta avdragsgilla beloppet är dock 2500 euro, om arbetsgivaren under skatteåret har betalat premier för frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för arbetstagaren. Ifall spararen betalar in mer än 5000 euro på sparkontot, är den del som överskrider 5000 euro inte avdragsgill i beskattningen. Avdragsrätten gäller inbetalningar vid långsiktigt sparavtal som ingåtts av spararen eller av dennes make. Om personen som har rätt till sparmedlen är en annan än spararen eller av dennes make, är inbetalningarna inte avdragsgilla. En förutsättning för avdragsrätten är att personen som har rätt till sparmedlen har fyllt 18 år under inbetalningsåret. Inbetalningarna är inte avdragsgilla efter det år utbetalningen till den skattskyldige har inletts på basis av avtalet om bundet långsiktigt sparande. En förutsättning för avdragsrätten är därtill att utbetalningar enligt avtalet om bundet långsiktigt sparande till den som har rätt till medlen betalas tidigast då denne uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare eller då annan uttagsgrund uppfylles (arbetslöshet under minst ett års tid, bestående invaliditet eller partiell invaliditet eller makes död eller äktenskapsskillnad). Ytterligare en förutsättning för avdragsrätten är att utbetalningarna på basis av det långsiktiga sparavtalet sträcker sig över en period på minst 10 år och att minst en utbetalning betalas per år samt att avtalet om långsiktigt sparande har ingåtts med en i Finland verksam tjänsteleverantör. Avkastning Avkastningen på medel som placerats inom ramen för sparavtalet (ränta, utdelning, överlåtelsevinst och annan avkastning) är inte skattepliktig under spartiden. Utbetalningar på basis av långsiktigt sparavtal Utbetalningar till spararen då denne når pensionsåldern eller annan uttagsgrund uppfylles är skattepliktig kapitalinkomst för den som har rätt till medlen. Skatten innehålls för hela det utbetalda beloppet, inte endast avkastningen. På kapitalinkomster tillämpas en skattesats som för närvarande är 28 procent. Utbetalning på basis av långsiktigt sparavtal räknas som mottagarens kapitalinkomst förhöjd med 50 procent ifall den betalas i strid med uttagsgrunderna i inkomstskattelagen, exempelvis på kortare tid än 10 år eller före personen uppnår åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare utan att annan uttagsgrund föreligger. Förhöjningen påförs dock inte till den del det visas att inbetalningarna inte har avdragits vid beskattningen i Finland. Ifall den som har rätt till sparmedlen avlider, utgör medlen som betalats in på basis av sparavtalet dödsboets skattepliktiga kapitalinkomst. Arvingarna betalar därtill skatt enligt arvskatteföreskrifterna. Ytterligare information Ytterligare information finns på adressen: Även de lokala skattekontoren kan ge ytterligare information.

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Fondsparande Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Introduction av Sp-Fondbolag Ab Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition förslås det att bestämmelserna i inkomstskattelagen

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria)...2 2 Information om Ancoria Pensionsförsäkring...2 2.1 Försäkringens ikraftträdande...2 2.2

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 8/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 7/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

De koncernbolag som har registrerats i Finland är införda i handelsregistret, som upprätthålls av Patentoch registerstyrelsen.

De koncernbolag som har registrerats i Finland är införda i handelsregistret, som upprätthålls av Patentoch registerstyrelsen. 1.4.2014 1. ALLMÄNT I detta dokument har man samlat den information om tillhandahållaren av placeringstjänster och de tillhandahållna tjänster som förutsätts i lagen om investeringstjänster och i de myndighetsbestämmelser

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN

PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN INFORMATION OM FRONT CAPITAL AB Front Capital Ab ( Front Capital, Bolaget ), FO-nummer 2045856-1, är ett värdepappersföretag i enlighet med lagen om

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare: a) Nordnet Kapitalförsäkring, tillhandahålls av, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån som är knuten till försäkringen finns hos Nordnet

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna.

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna. OP FONDBOLAGET AB Fondens gällande stadgar har fastställts 22.10.2012. Stadgarna gäller från 13.12.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-EUROPA DIVIDENDBOLAG Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Sparbanken Kortränta -placeringsfond 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto.

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Granit Global 85 Granit Fonder AB

Granit Global 85 Granit Fonder AB Granit Global 85 Granit Fonder AB augusti 2014 Innehållsförteckning Fondbolaget... 3 Granit Global 85... 6 för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014 226/2014 Finansministeriets förordning om verksamheten för Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014 I enlighet med finansministeriets

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. % För dig med högre lön Katarina, SPP Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionslösning Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer