FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB

2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/A 1(3) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER är upprättade i anslutning till AF AMA 07 och AB 04 AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Box VETLANDA Tel.: Fax: AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Peter Nilsson tel.: mobil: e-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning Christer Persson tel: mobil e-post: 1

3 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/A 2(3) AFA.13 Projektörer Mark & Vatten Ingenjörerna AB Storgatan Växjö Tel.: Fax: : Tomas Jacobsson tel mob e-post El/styr Vetlanda Energi och Teknik AB Box Vetlanda Tel.: Fax: : Christer Persson tel mob e-post christer AFA. 151 Nätägare VA Box Vetlanda AFA.155 Nätägare el Box Vetlanda AFA.156 Nätägare kommunikationsnät Telia. 2

4 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/A 3(3) AFA.2 Orientering om objektet AFA.21 Översiktlig information om objektet Nybyggnad av avlopps- och vattenledningar för anslutning av fastigheterna på Storön till det kommunala avloppsnätet vid Storegården. I denna entreprenad ingår mark- och ledningsarbeten. AFA.22 ets läge Storön, sydväst om Vetlanda vid sjön Grumlan. 3

5 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 1(6) AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen om offentlig upphandling (LOU, SFS 2007:1091)), kapitel 15, tillämpas för upphandlingen. Anbud kan antas utan föregående förhandling. AFB.1 Former m m för upphandling AFB.11 Upphandlingsförfarandet Se AFB. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadform: Delad entreprenad. Mark-ledningsentreprenören som huvudentreprenör och samordningsansvarig oentreprenader enligt AFC.131 AFB.13 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättning(ar) gäller för upphandlingen: 1. Avtal/kontrakt gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 16 kap 2 i LOU om att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Se även AFB Avtal/kontrakt kommer att tecknas med giltighet tidigast 14 dagar efter meddelande om tilldelningsbeslut, 3. Att anbud erhålls inom ramen för tillgängliga medel. 1

6 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 2(6) AFB.2 Förfrågningsunderlag AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Under anbudstiden kan extra omgångar handlingar rekvireras från beställaren genom Mark & Vatten Ingenjörerna i Växjö AB mot ersättning för kopiering och frakt. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget är lika för samtliga anbudsgivare och består av: 1 (3) AB 04 (bifogas ej) 2 (6).1 Mät- och ersättningsregler husbyggnadsarbeten MER 2002 Hus (bifogas ej).2 Mät- och ersättningsregler - anläggningsarbeten MER 07 Anläggning (bifogas ej) 3 (8) Kompletterande förfrågningsunderlag (AFB.23) 4 (9) Administrativa föreskrifter.1 Administrativa föreskrifter dat 5(10) Mängdförteckning 6(11) Beskrivningar.1 Markbeskrivning dat 7 (12) Ritningar enligt ritningsförteckning dat 8 (13) Övriga handlingar.1 Formulär till anbud.2 Ramtidplan dat.3 Arbetsmiljöplan dat 2

7 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 3(6) AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan framställas till beställarens ombud under anbudstiden, se AFA.121. Endast skriftligt kompletterande uppgift lämnad av beställarens ombud under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare. Kompletterande handlingar kommer eventuellt att utsändas under anbudstiden. Kompletterande handlingar kan även komma att utsändas efter anbudstidens utgång före beställningsskrivning. AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlag AFB.3 Anbudsgivning Ersättning för lämnade anbud och därmed sammanhängande kostnader kommer ej att utges. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud skall vara skriftligt och uppställt i sina huvuddelar enligt bifogat formulär till anbud. Anbudet skall vara skrivet på svenska språket. Har anbudsgivare något att anföra med anledning av förfrågningsunderlagets innehåll, skall detta anges i anbudet. Om anbud innehållsmässigt ej helt överensstämmer med de villkor som angetts i anbudsinfordran skall avvikelserna tydligt anges i anbudet. Dessutom skall kostnadspåverkande reservationer vara prissatta. I annat fall finns risk att anbudet förkastas. 3

8 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 4(6) Följande uppgifter skall redovisas tillsammans med anbudet: - Referenslista avseende utförda objekt av liknande art. - Platsorganisation för projektet redovisas med personnamn på arbetschef, platschef. - Om F-skatt tillämpas. - Uppgift om gällande AMF-försäkring eller motsvarande med uppgift om antal anställda. - Prissatt mängdförteckning reglerbara mängder. AFB.311 Huvudanbud Huvudanbud skall avges i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna förutsättningar och vara avfattat enligt bilagt anbudsformulär med bilagda uppgifter ifyllda. AFB.312 oanbud (Alternativt utförande) Huvudanbud enligt förfrågningsunderlaget skall avges för att sidoanbud skall beaktas. Om anbudsgivare har något från teknisk eller ekonomisk synpunkt ändamålsenligt förslag att framlägga beträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder eller dylikt än vad förfrågningsunderlaget anger eller har något i övrigt att erinra med avseende på förfrågningsunderlaget skall avvikelserna anges skilda från huvudanbudet och vara prissatta. Eventuella reservationer skall vara specificerade och prissatta eller anges på annat beräkningsbart sätt. AFB.313 Kompletteringar till anbud AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast enligt datum angivet i följebrev. 4

9 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 5(6) AFB.33 Anbuds giltighet Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud 90 dagar räknat från den dag anbud senast skall vara inlämnat. AFB.34 Adressering Anbud i ett förseglat kuvert som i sin tur skall läggas i ett förseglat ytterkuvert. Ytterkuvertet skall märkas Anbud ledningar mark, Storön. Anbud skall ha den uppställning och det innehåll som framgår av anbudsformuläret och skall sändas under adress: Box VETLANDA AFB.4 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas. AFB.5 Anbudsprövning AFB.51 Prövning av anbudsgivare Prövning av anbudsgivare (skallkrav) kommer att ske med avseende på - teknisk förmåga och kapacitet, vilken kan verifieras genom förteckning över projekt av liknande art. - registrering för redovisning och betalning av mervärdesskatt m m samt övriga krav enligt LOU kap 10 1 och 2. Endast anbudsgivare som fullgjort sina åligganden avseende skatter och sociala avgifter kan komma ifråga. Den anbudsgivare som bedöms besitta erforderlig förmåga enligt ovan och som i övrigt uppfyller kraven enligt LUFS prövas vidare. AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 5

10 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 6(6) AFB.52 Värderingsgrunder vid anbudsprövning Den anbudsgivare som erbjuder lägsta pris efter nollställning erhåller 100% av 5 poäng. Övriga anbudsgivare poängsätts efter procentuell avvikelse från lägsta anbud. D v s ett anbud som t ex ligger 15% över lägsta anbud poängsätts med = 85% av 5 poäng osv. För övriga kriterier kommer anbudsgivarna att jämföras med varandra och den eller de som för varje kriterium redovisar den nivå som bedöms som bäst erhåller 5 poäng. Övriga anbudsgivare poängsätts i förhållande därtill i en skala där högsta möjliga poäng är 5 och lägsta poäng kan vara 0. Lika poäng kan ges till flera anbud. De erhållna poängtalen för pris och övriga kriterier kommer sedan att multipliceras med den vikt i % som angivits nedan, varefter produkterna av poäng och vikt summeras. Den som sammanlagt erhåller högsta värde kommer att erbjudas kontraktet. Kriterium Poäng Vikt Poäng x vikt Max värde Pris Referenser Platsorganisation högst 5 högst 5 högst 5 80% 10% 10% högst 5 x 0,80 (0-5) x 0,10 (0-5) x 0,10 4,00 0,5 0,5 Summa 100% (poäng x vikt) 5,0 För att kunna bedöma kriterierna referenser och organisation är det viktigt att referenslista avseende utförda objekt av lika eller liknande art samt namn med CV på nyckelpersoner ingående i organisationen bifogas anbudet. Beställaren förbehåller sig rätt att förkasta samtliga anbud. Anbudsgivaren har därmed ingen rätt att ställa krav på ersättning för kalkylkostnader eller dylikt. AFB.53 Meddelande om beslut vid anbudsprövning Anbudsgivare, vars anbud antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Meddelande om antagandet av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i Länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om länsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska vidtas är accepten inte bindande. 6

11 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 1(18) AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDE- ENTREPRENAD AFC.1 Omfattning Entreprenaden omfattar lednings- och markarbeten. Omfattning i detalj för fullt färdiga anläggningar framgår av handlingarna angivna under AFB.22. I anbudet skall kostnader för samtliga arbeten och leveranser beräknade på grundval av anbudsunderlaget vara inkluderade. Dock gäller att de i mängdförteckningen upptagna reglerbara mängderna skall regleras efter utfört arbete med i mängdförteckningen angivna à-priser. AFC.11 Kontraktshandlingar Två likalydande utförliga beställningsskrivelser kommer att upprättas som undertecknas av båda parter samt utväxlas. AFC.113 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter Entreprenören skall vid beställning av entreprenaden utföra kontroll av mängduppgifter i enlighet med denna punkt. Eventuella avvikelser skall framföras till beställaren senast 4 veckor efter beställningsdatum för entreprenaden. AFC.12 Arbetsområde AFC.121 Arbetsområdes gränser Arbetsområdet består i längd av ledningssträckningen och med en bredd av 9 m inklusive rörgrav. Entreprenören skall dock vid arbete på tomtmark (trädgård) så mycket som möjligt minimera sin åverkan. Arbetsområdet i övrigt för upplag av material och massor m m bestäms i samråd med beställaren. 1

12 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 2(18) AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Innan arbetena påbörjas skall syn av befintlig anläggning äga rum. Entreprenören kallar till syn, ombud för entreprenör och beställare skall närvara. Kostnader bestrids av respektive part. Protokoll förs av beställaren. AFC.13 Förutsättningar Entreprenören förutsätts före anbuds avgivande ha besökt platsen och gjort erforderliga kontroller och uppmätningar. Se även AB 04 kap 1 7. AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten oentreprenader: Pumpstationer El-styr AFC.132 Arbetstider Arbeten får normalt ej utföras utanför angivna arbetstider. Detta innebär att allt arbete skall utföras vardagar måndag fredag mellan kl Arbeten som måste utföras utanför den angivna arbetstiden sker efter överenskommelse med beställaren. AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Se PM - Provisorisk drift AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Se PM - Provisorisk drift AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m AFC.16 Tillstånd m m 2

13 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 3(18) AFC.161 Tillstånd från myndigheter Se AB 04, kap AFC.162 Myndighetsbesiktning Se AB 04, kap AFC.163 Överenskommelser m m AFC.17 Anmälningar AFC.171 Anmälningar till myndigheter Ombesörjs av entreprenören. Beställaren ombesörjer följande anmälningar: Bygganmälan Anmälan om kvalitetsansvarig enligt PBL Förhandsanmälan till arbetsmiljöverket AFC.2 Utförande Om entreprenör under arbetets gång har något enligt hans mening ur teknisk eller ekonomisk synpunkt ändamålsenligare förslag att framlägga beträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder o dyl än vad handlingar anger skall beställarens skriftliga godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutförande, arbetsmetoder och material får tillämpas. AFC.21 Kvalitetsangivelser Varudeklaration lämnas beställaren på dennes begäran eller då så särskilt anges. Angivna fabrikat får ej bytas utan beställarens skriftliga medgivande. Om det till föreskrifter om arbetsutförande eller vara i handlingarna fogats eller likvärdigt avgör beställaren ensam likvärdigheten. 3

14 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 4(18) Om entreprenör begagnar sig av denna rätt till förändring av arbetsutförande eller vara efter godkännande av beställaren, svarar entreprenören för alla därmed sammanhängande kostnader för arbeten och installationer samt projektering. Varudeklaration som bifogas vara skall överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktningen. Beträffande provning för konstaterande av varas likvärdighet, se även AB 04, kap AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete AFC.223 Kvalitets-och miljöplan AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall upprätta en övergripande kvalitetsplan som i tillämpliga delar omfatta alla element enligt SS-ISO 9001, anpassade till entreprenadens förutsättningar. Innehållet skall vara sådant att det framgår hur entreprenören avser att säkerställa entreprenadens kvalitet. Slutlig kvalitetsplan utarbetas därefter i samråd med beställaren. Av kvalitetsplan skall framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar. Se även AB 04 kap 2 2. AFC.2233 Entreprenörens miljöplan Entreprenören skall senast vid första byggmötet till beställaren överlämna en miljöplan för entreprenaden. Planen skall vara projektanpassad och redovisa entreprenörens miljöansvarige, arbetsmetodik, materialhantering, förvaring, källsortering och omhändertagande av avfall o dyl. Entreprenören skall i miljöplanen redovisa specifika miljöpåverkande aktiviteter. 4

15 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 5(18) AFC.224 Kvalitets- och miljörevision AFC.2241 Kvalitetsrevision AFC.2242 Miljörevision AFC.23 ÄTA-arbeten Innan ett ändrigs- och tilläggsarbete utförs skall något av följande alternativ uppfyllas. Detta gäller oberoende av om kontraktssumman påverkas av ändringen: a) Beställningen av arbetet genom kontrollrapport undertecknad av beställarens ombud eller byggledare. b) Beslut i byggmötesprotokoll c) Annan muntlig överenskommelse mellan entreprenör och beställare/byggledare, varvid överenskommelsen noteras i dagbok. Har dessa regler ej följts ansvarar entreprenören ensam för de ekonomiska och tekniska konsekvenserna av ändringen eller tillägget. Kostnaderna för ändrings- och tilläggsarbetena skall redovisas och specificeras på ett kalkylmässigt sätt. Separat för varje beställning. Arbetskvantitet och materialåtgång skall redovisas omgående för godkännande och kostnadskraven inom en månad efter ändringens eller tilläggsarbetets färdigställande. Tilläggskostnader skall redovisas och godkännas innan fakturering får ske. Se även AB 04, kap AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren max 5 omgångar kopior under AFB.22 angivna ritningar och beskrivningar. Dessutom tillhandahåller beställaren armeringsritningar. 5

16 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 6(18) AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören tillhandahåller de beräkningar och ritningar som kan anses erforderliga för arbetenas genomförande utöver vad av beställaren tillhandahållna handlingar anger. Om entreprenören begär ändring av i handlingarna angivet utförande upprättar han själv härför erforderliga beräkningar, beskrivningar och ritningar. Sådana handlingar skall godkännas av beställaren som skall ges erforderlig granskningstid. Av entreprenören upprättade handlingar skall innan tillverkning översändas till beställaren för granskning. Beställarens granskningstid skall vara 2 veckor. 3 st kompletta ritningsomgångar skall tillhandahållas. Armeringsspecifikationer upprättas av entreprenören. Plan för hantering av restprodukter skall upprättas av entreprenören. Entreprenören skall inom 3 veckor från anfordran tillhandahålla beställaren följande handlingar: 1. Samordnad tidplan 2. Betalningsplan, prestationsbunden 3. Disponeringsritning för arbetsområdet 4. Kopior av objektsanpassade försäkringar enligt AFC anpassad kvalitetsplan med kontrollplaner. 6. Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3. Planen skall vara uppdaterad när etablering på arbetsplatsområdet påbörjas. Entreprenören anpassar samt ajourhåller den av BAS-P upprättade arbetsmiljöplanen under entreprenaden. Säkerhet skall lämnas till beställaren senast 14 dagar efter erhållen beställning. Handlingar enligt Teknisk beskrivning samt protokoll från provningar och mätning senast 5 dagar före slutbesiktning. 6

17 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 7(18) AFC.26 Varor m m Se AB 04, kap 1 9. I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. AFC.261 Varor från entreprenören AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d Underrättelser enligt AB 04 kap 2 9 skall lämnas skriftligen. AFC.28 Underentreprenörer Entreprenören skall vid val av underentreprenör samråda med beställaren. AFC.3 Organisation AFC.31 Ombud m fl under entreprenadtiden Ombud inskrivs i entreprenadkontrakt. AFC.311 Beställarens ombud Peter Nilsson tel mobil AFC.312 Beställarens kontrollant Se AB 04, kap

18 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 8(18) AFC.313 Entreprenörens ombud I anbud skall anges vem som kommer att bli respektive entreprenörs ombud under entreprenadtiden. Denna skall äga rätt att med beställaren träffa avtal i ekonomiska och tekniska frågor. AFC.32 Möten AFC.321 Startmöte Se AB 04 kap 3 2. AFC.323 Byggmöten Byggmöten skall hålls minst 1 gång per månad. Beställaren kallar till byggmöten. Kostnaderna för byggmöten betalas av parterna var för sig. Byggmöten hålls i lokal på Vetab. AFC.33 Tillsyn och kontroll enl PBL AFC.331 Kvalitetsansvarig enl PBL AFC.34 Arbetsledning och anställda Arbetsledning skall tillsammans med kvalitetsansvarig svara för att vid byggsamråd upprättad kontrollplan följs. Utbyte av arbetsledning får ske endast efter samråd med beställaren. Kommunicera, läsa och förstå svenska språket. AFC.343 Anställda Entreprenören är skyldig att utan extra kostnad för beställaren iaktta de föreskrifter rörande arbetskraft som kan meddelas i samband med anmälan till arbetsmarknadsmyndigheterna. 8

19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 9(18) AFC.351 Kontroll Beställaren skall om han så önskar kunna kontrollera tillverkning som sker hos leverantör eller underleverantör. Handräckning till kontrollant skall tillhandahållas utan särskild ersättning. Arbetsmoment som senare kommer att döljas skall i god tid anmälas till kontrollant för godkännande. AFC.352 Provning AFC.356 Provning A. Egenprovning Egenprovning bör ej påbörjas förrän samtliga berörda entreprenader är installationsmässigt klara. Egenprovning skall göras av respektive entreprenör som också skall protokollföra de egna proven. Entreprenör skall visa layout på den blankett som är tänkt att användas vid respektive egenprovning. Erforderlig egenprovningstid skall ingå! B. Samordnad egenprovning El/styrentreprenören skall ansvara för samordnad egenprovning. Samordnad egenprovning skall planeras av el/styrentreprenören och dokumenteras av el/styrentreprenören. Övriga entreprenörer skall bistå med uppgifter för planering och dokumentation. C. Driftsättning med funktionsprov Driftsättning får ej påbörjas förrän samtliga egenprovningar är fullt klara. Driftsättning med funktionsprovning genomförs av beställaren. Beställaren för protokoll i form av noteringar i ett speciellt exemplar av den funktionsbeskrivning som kommer att ligga till grund för programmeringen. 9

20 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 10(18) Denna beskrivning tillhandahålls av beställaren. Provperioden kommer att planeras av beställaren gemensamt med övriga berörda entreprenörer. Vid provningen behöver de övriga berörda entreprenörerna ej deltaga men entreprenörerna skall efter anmodan kunna inställa sig och finnas på plats inom en timma. Erforderlig funktionsprovningstid skall ingå! AFC.36 Samordning AFC.361 Samordning av arbeten Entreprenören skall svara för samordning enligt AB 04 kap 3 9. Entreprenören skall bevaka sidoentreprenörernas leveranser enligt den samordnade tidplanen och leveranstidplanen samt omedelbart rapportera eventuella avvikelser till beställaren. AFC.362 Samordning av installationer Entreprenören skall ansvara för installationssamordningen och skall ha en för objektet namngiven installationssamordnare. Installationssamordnaren skall samordna samtliga entreprenörers installationer och ha erforderliga genomgångar på platsen med entreprenörerna och beställaren så att installationernas exakta placering och dragning fastställs innan montagearbetena påbörjas. AFC.364 Samordning av arbetareskydd Arbetsmiljöplan, se även AFC.242. Arbetsmiljöplanen skall förutom att anslås på arbetsplatsen också översändas till beställaren, byggledaren och beställarens kvalitetsansvarige. AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören skall ha en för objektet namngiven samordnare av arbetsmiljöskyddet, en BAS-U. 10

21 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 11(18) AFC.37 Dagbok AFC.38 Uppmätning Se AB 04 kap AFC.4 Tider AFC.41 Tidplan Entreprenören skall upprätta en detaljerad samordnad tidplan för samtliga arbetens bedrivande som lämnas till beställaren senast 3 veckor efter anmodan. Tidplanen skall godkännas av beställaren. AFC.42 Igångsättningstid Beräknas kunna ske enligt ramtidplanen eller vid tidpunkt som överenskoms vid upphandling. AFC.44 Färdigställandetider Kontraktsarbetena skall i sin helhet vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning enligt ramtidplanen eller vid tidpunkt som överenskoms vid upphandling. AFC.45 Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt AB 04 kap 4 3 skall lämnas skriftligen. AFC.46 Garantitid 11

22 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 12(18) AFC.461 Garantitid för entreprenaden Se AB 04 kap 4 7. AFC.462 Särskild varugaranti Varugarantin skall gälla fr o m godkänd slutbesiktning. Entreprenören skall senast vid slutbesiktningen till byggherren överlämna materialgarantisedlar enligt föreskrifter för respektive material. Garantisedlarna skall vara utställda eller transporterade på byggherren. AFC.5 Ansvar och avhjälpande AFC.51 Vite AFC.511 Vite vid försening För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider leveranstiden skall utgå vite med 1 % av entreprenadsumman. AFC.53 Ansvar mot tredje man Se AB 04 kap Se även AFC.54. AFC.531 Syn inom närliggande område Samråd sker med beställaren avseende vilka områden som skall synas före respektive efter entreprenadtidens utgång. 12

23 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 13(18) AFC.54 Försäkring Se även AB 04 kap Entreprenören skall teckna Allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla kända värde inklusive indexpåslag. Entreprenören skall vidare teckna en s k ROT-försäkring i form av allriskförsäkring med beställaren som medförsäkrad för skador på dennes fasta eller lösa egendom. Försäkringsbeloppet skall vara minst 5 Mkr. Entreprenören skall även teckna Ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp för sakskada 10 miljoner och för personskada 10 miljoner kronor. Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt 5:22. Ansvarsförsäkring skall inkludera - Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar) - Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom - Utökat skydd för entreprenören Försäkringarna skall medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med beställaren som medförsäkrad. I den mån beställaren är skyldig att svara för självrisk, skall beställarens ansvar för sådan självrisk gentemot entreprenören vara begränsad till ett halvt basbelopp. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till beställaren senast inom 4 veckor från beställning. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkringar på entreprenörens bekostnad. AFC.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten 13

24 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 14(18) AFC.55 Ansvar för brandskydd Entreprenören skall följa beställarens försäkringsvillkor för heta arbeten. Entreprenören skall också ålägga sina underentreprenörer och vid behov leverantörer att följa desamma. Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. AFC.551 Ansvar för heta arbeten AFC.5511 Byggherrens tillståndsansvarige Entreprenören skall överta tillståndsansvaret. Se även AFC AFC.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige AFC.5513 Samordning av tillståndsansvariga AFC.57 Avhjälpande Se AB 04 kap AFC.6 Ekonomi AFC.61 Ersättning Krav på ersättning för ändringar och tilläggsarbete skall omgående skriftligen anmälas. Kostnadsreglering skall sedan ske om möjligt vid nästkommande byggmöte. För varje ändring skall skriftlig överenskommelse om ändrings- och tilläggsarbete och dess omfattning snarast träffas. Alla ändrings- och tilläggsarbeten skall uppmätas gemensamt av beställaren och entreprenören och snarast verifieras av båda parter. Entreprenören kallar till uppmätning. Entreprenören svarar själv för kostnader i samband med anbudsgivning. 14

25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 15(18) AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten I första hand skall ÄTA-arbeten beräknas enligt i anbudet ingående à-prislista och mängdförteckningen. Ersättning enligt självkostnadsprincipen beräknas enligt AB 04 kap 6 9 pkt 8a och 8b och skall anges i %. I %-satsen skall även ingå s k arbetsplatsomkostnader. För tillkommande och avgående arbeten gäller att uppgifter om arbetstid och kvantitet samt materialåtgång skall utan dröjsmål föreläggas kontrollanten för attest. Beställaren kommer endast att acceptera en maximalt %-sats av 12% för pkt 8a och 8% för pkt 8b. Maskinprislista för maskinhyror skall anges i anbud och avse hyror för maskiner, dels i drift och dels stillastående. Timkostnader för arbete skall anges i anbud och innefatta samtliga kostnader inkl. entreprenörarvode, räntor, centraladministration och s k arbetsplatsomkostnader. AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder I anbudet skall kostnader för samtliga arbeten och leveranser beräknade på grundval av anbudsunderlaget vara inkluderade. Dock gäller att de i mängdförteckningen upptagna reglerbara mängderna skall regleras efter utfört arbete med i mängdförteckningen angivna à-priser. Gäller ersättnings- och mätningsbestämmelser (MER 07 Anläggningsarbeten) skall i första hand dessa tillämpas om ej annat anges. Innan arbete som ej direkt regleras genom mängdförteckningar påbörjas, skall arbetet anmälas till beställaren och uppgörelse skriftligen träffas med dennes ombud eller den han delegerar uppgifter till ifråga om ersättningen. Uppmätning skall ske tillsammans med beställaren. AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Resor, restids- och traktamentskostnader skall ingå i anbudssumman respektive i a-priser samt i självkostnadsprocentsatsen och i timkostnader. 15

26 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 16(18) AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Entreprenadsumman skall ej indexregleras. AFC.62 Betalning AFC.622 Betalningsplan Betalningsplan upprättas av entreprenören i samråd med beställaren. Varje utbetalningspost skall utgöra 90% av värdet utförda arbeten. När innehållet belopp uppgår till 5% av kontraktssumman sker inte ytterligare innehållande. Återstoden utbetalas sedan kontraktsarbetena slutbesiktigats och godkänts utan brister och fel. För avhjälpande av eventuella brister och fel från slutbesiktningen kommer ett betryggande belopp att innehållas till dess bristerna och felen åtgärdats. Betalningsplan skall vara prestationsanpassad. Betalningsplanen skall omedelbart revideras vid försening. AFC.623 Förskott Förskott beviljas ej. AFC.624 Fakturering Faktura avseende del av kontraktssumman enligt betalningsplan utställs på, Box 154, Vetlanda. Faktura lämnas högst en gång per månad. Fakturering skall ske i enlighet med senast gällande betalningsplan och inom denna på delposter allt efter arbetets utförande. Faktura skall sändas i 1 original och 1 kopia. Betalningsvillkor skall vara 30 dagar. AFC.625 Dröjsmålsränta Se AB 04 kap

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Byte av frånluftsfläktar Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD 2013-05-31 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Byggnad för omlastning av organiskt avfall

Byggnad för omlastning av organiskt avfall Byggnad för omlastning av organiskt avfall AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2009-10-26 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF-AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 29 Växjö kommun Sandsbro skola Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år.

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Asfaltbeläggning Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Datum: 2009-11-10 Innehåll Administrativa Föreskrifter 2 (38) AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UTFÖRANDEENTREPRENAD Upphöjd korsning Lundavägen-Alnarpsvägen Dnr: 2010:14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättad efter AF AMA 07 Handling 10 Malmö 2010-09-15 Administrativa Föreskrifter,

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 HANDLING NR 06.1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 HANDLING NR 06.1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(32) Projekt: Om- och tillbyggnad av Glumslöv skola Pnr: 3222001 Objekt: N Glumslöv 2:43, Landskrona Upprättad: LL Granskad: OR Beställare: Fastighetsavdelningen, Landskrona stad Datum: 2011-12-12 Rev:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten 2014-07-11

ANBUDSINBJUDAN Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten 2014-07-11 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten 2014-07-11 Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten i Övertorneå kommun Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Kv. Justitia 1, Pajala Ombyggnad av lokaler för Polisen 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AMA 07 Reviderat 20110-10/BS Gävle 2011-08-31 Janne Jansson Consult Ab N. Kopparslagargatan

Läs mer

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 30 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD Duvan 7, Borås Sturegatan 15-19, Torstensgatan 34-36 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-03-01 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄTTSBLAD

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL 2011-2012 OLOFSTRÖM C:\Documents and Settings\jennie\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\F2XUCTEA\AF Ramavtalfastighetsunderhåll.doc

Läs mer

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Företag som normalt brukar använda sig av leveransbestämmelserna NLM 10 och andra liknande bestämmelser som är

Läs mer

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Handling 5.1 Sidantal 26 Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Upprättad 2012-02-14 av Reviderad av

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 Administrativa Föreskrifter 2013-02-15

Läs mer

ÖVERTORNEÅ KOMMUN VA-LEDNINGAR HEDENÄSET 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ÖVERTORNEÅ KOMMUN VA-LEDNINGAR HEDENÄSET 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10211124 ÖVERTORNEÅ KOMMUN 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Luleå WSP Samhällsbyggnad Norrbotten Dokument Sidnr AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2(26) Handläggare Projektnamn 06.1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 150818 Ulf Skoglöf Berslagspöjkera AB 070-6000076 ulf.skoglof@telia.com Förfrågningsunderlag Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer