FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB

2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/A 1(3) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER är upprättade i anslutning till AF AMA 07 och AB 04 AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Box VETLANDA Tel.: Fax: AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Peter Nilsson tel.: mobil: e-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning Christer Persson tel: mobil e-post: 1

3 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/A 2(3) AFA.13 Projektörer Mark & Vatten Ingenjörerna AB Storgatan Växjö Tel.: Fax: : Tomas Jacobsson tel mob e-post El/styr Vetlanda Energi och Teknik AB Box Vetlanda Tel.: Fax: : Christer Persson tel mob e-post christer AFA. 151 Nätägare VA Box Vetlanda AFA.155 Nätägare el Box Vetlanda AFA.156 Nätägare kommunikationsnät Telia. 2

4 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/A 3(3) AFA.2 Orientering om objektet AFA.21 Översiktlig information om objektet Nybyggnad av avlopps- och vattenledningar för anslutning av fastigheterna på Storön till det kommunala avloppsnätet vid Storegården. I denna entreprenad ingår mark- och ledningsarbeten. AFA.22 ets läge Storön, sydväst om Vetlanda vid sjön Grumlan. 3

5 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 1(6) AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen om offentlig upphandling (LOU, SFS 2007:1091)), kapitel 15, tillämpas för upphandlingen. Anbud kan antas utan föregående förhandling. AFB.1 Former m m för upphandling AFB.11 Upphandlingsförfarandet Se AFB. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadform: Delad entreprenad. Mark-ledningsentreprenören som huvudentreprenör och samordningsansvarig oentreprenader enligt AFC.131 AFB.13 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättning(ar) gäller för upphandlingen: 1. Avtal/kontrakt gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 16 kap 2 i LOU om att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Se även AFB Avtal/kontrakt kommer att tecknas med giltighet tidigast 14 dagar efter meddelande om tilldelningsbeslut, 3. Att anbud erhålls inom ramen för tillgängliga medel. 1

6 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 2(6) AFB.2 Förfrågningsunderlag AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Under anbudstiden kan extra omgångar handlingar rekvireras från beställaren genom Mark & Vatten Ingenjörerna i Växjö AB mot ersättning för kopiering och frakt. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget är lika för samtliga anbudsgivare och består av: 1 (3) AB 04 (bifogas ej) 2 (6).1 Mät- och ersättningsregler husbyggnadsarbeten MER 2002 Hus (bifogas ej).2 Mät- och ersättningsregler - anläggningsarbeten MER 07 Anläggning (bifogas ej) 3 (8) Kompletterande förfrågningsunderlag (AFB.23) 4 (9) Administrativa föreskrifter.1 Administrativa föreskrifter dat 5(10) Mängdförteckning 6(11) Beskrivningar.1 Markbeskrivning dat 7 (12) Ritningar enligt ritningsförteckning dat 8 (13) Övriga handlingar.1 Formulär till anbud.2 Ramtidplan dat.3 Arbetsmiljöplan dat 2

7 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 3(6) AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan framställas till beställarens ombud under anbudstiden, se AFA.121. Endast skriftligt kompletterande uppgift lämnad av beställarens ombud under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare. Kompletterande handlingar kommer eventuellt att utsändas under anbudstiden. Kompletterande handlingar kan även komma att utsändas efter anbudstidens utgång före beställningsskrivning. AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlag AFB.3 Anbudsgivning Ersättning för lämnade anbud och därmed sammanhängande kostnader kommer ej att utges. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud skall vara skriftligt och uppställt i sina huvuddelar enligt bifogat formulär till anbud. Anbudet skall vara skrivet på svenska språket. Har anbudsgivare något att anföra med anledning av förfrågningsunderlagets innehåll, skall detta anges i anbudet. Om anbud innehållsmässigt ej helt överensstämmer med de villkor som angetts i anbudsinfordran skall avvikelserna tydligt anges i anbudet. Dessutom skall kostnadspåverkande reservationer vara prissatta. I annat fall finns risk att anbudet förkastas. 3

8 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 4(6) Följande uppgifter skall redovisas tillsammans med anbudet: - Referenslista avseende utförda objekt av liknande art. - Platsorganisation för projektet redovisas med personnamn på arbetschef, platschef. - Om F-skatt tillämpas. - Uppgift om gällande AMF-försäkring eller motsvarande med uppgift om antal anställda. - Prissatt mängdförteckning reglerbara mängder. AFB.311 Huvudanbud Huvudanbud skall avges i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna förutsättningar och vara avfattat enligt bilagt anbudsformulär med bilagda uppgifter ifyllda. AFB.312 oanbud (Alternativt utförande) Huvudanbud enligt förfrågningsunderlaget skall avges för att sidoanbud skall beaktas. Om anbudsgivare har något från teknisk eller ekonomisk synpunkt ändamålsenligt förslag att framlägga beträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder eller dylikt än vad förfrågningsunderlaget anger eller har något i övrigt att erinra med avseende på förfrågningsunderlaget skall avvikelserna anges skilda från huvudanbudet och vara prissatta. Eventuella reservationer skall vara specificerade och prissatta eller anges på annat beräkningsbart sätt. AFB.313 Kompletteringar till anbud AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast enligt datum angivet i följebrev. 4

9 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 5(6) AFB.33 Anbuds giltighet Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud 90 dagar räknat från den dag anbud senast skall vara inlämnat. AFB.34 Adressering Anbud i ett förseglat kuvert som i sin tur skall läggas i ett förseglat ytterkuvert. Ytterkuvertet skall märkas Anbud ledningar mark, Storön. Anbud skall ha den uppställning och det innehåll som framgår av anbudsformuläret och skall sändas under adress: Box VETLANDA AFB.4 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas. AFB.5 Anbudsprövning AFB.51 Prövning av anbudsgivare Prövning av anbudsgivare (skallkrav) kommer att ske med avseende på - teknisk förmåga och kapacitet, vilken kan verifieras genom förteckning över projekt av liknande art. - registrering för redovisning och betalning av mervärdesskatt m m samt övriga krav enligt LOU kap 10 1 och 2. Endast anbudsgivare som fullgjort sina åligganden avseende skatter och sociala avgifter kan komma ifråga. Den anbudsgivare som bedöms besitta erforderlig förmåga enligt ovan och som i övrigt uppfyller kraven enligt LUFS prövas vidare. AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 5

10 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/B 6(6) AFB.52 Värderingsgrunder vid anbudsprövning Den anbudsgivare som erbjuder lägsta pris efter nollställning erhåller 100% av 5 poäng. Övriga anbudsgivare poängsätts efter procentuell avvikelse från lägsta anbud. D v s ett anbud som t ex ligger 15% över lägsta anbud poängsätts med = 85% av 5 poäng osv. För övriga kriterier kommer anbudsgivarna att jämföras med varandra och den eller de som för varje kriterium redovisar den nivå som bedöms som bäst erhåller 5 poäng. Övriga anbudsgivare poängsätts i förhållande därtill i en skala där högsta möjliga poäng är 5 och lägsta poäng kan vara 0. Lika poäng kan ges till flera anbud. De erhållna poängtalen för pris och övriga kriterier kommer sedan att multipliceras med den vikt i % som angivits nedan, varefter produkterna av poäng och vikt summeras. Den som sammanlagt erhåller högsta värde kommer att erbjudas kontraktet. Kriterium Poäng Vikt Poäng x vikt Max värde Pris Referenser Platsorganisation högst 5 högst 5 högst 5 80% 10% 10% högst 5 x 0,80 (0-5) x 0,10 (0-5) x 0,10 4,00 0,5 0,5 Summa 100% (poäng x vikt) 5,0 För att kunna bedöma kriterierna referenser och organisation är det viktigt att referenslista avseende utförda objekt av lika eller liknande art samt namn med CV på nyckelpersoner ingående i organisationen bifogas anbudet. Beställaren förbehåller sig rätt att förkasta samtliga anbud. Anbudsgivaren har därmed ingen rätt att ställa krav på ersättning för kalkylkostnader eller dylikt. AFB.53 Meddelande om beslut vid anbudsprövning Anbudsgivare, vars anbud antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Meddelande om antagandet av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i Länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om länsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska vidtas är accepten inte bindande. 6

11 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 1(18) AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDE- ENTREPRENAD AFC.1 Omfattning Entreprenaden omfattar lednings- och markarbeten. Omfattning i detalj för fullt färdiga anläggningar framgår av handlingarna angivna under AFB.22. I anbudet skall kostnader för samtliga arbeten och leveranser beräknade på grundval av anbudsunderlaget vara inkluderade. Dock gäller att de i mängdförteckningen upptagna reglerbara mängderna skall regleras efter utfört arbete med i mängdförteckningen angivna à-priser. AFC.11 Kontraktshandlingar Två likalydande utförliga beställningsskrivelser kommer att upprättas som undertecknas av båda parter samt utväxlas. AFC.113 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter Entreprenören skall vid beställning av entreprenaden utföra kontroll av mängduppgifter i enlighet med denna punkt. Eventuella avvikelser skall framföras till beställaren senast 4 veckor efter beställningsdatum för entreprenaden. AFC.12 Arbetsområde AFC.121 Arbetsområdes gränser Arbetsområdet består i längd av ledningssträckningen och med en bredd av 9 m inklusive rörgrav. Entreprenören skall dock vid arbete på tomtmark (trädgård) så mycket som möjligt minimera sin åverkan. Arbetsområdet i övrigt för upplag av material och massor m m bestäms i samråd med beställaren. 1

12 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 2(18) AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Innan arbetena påbörjas skall syn av befintlig anläggning äga rum. Entreprenören kallar till syn, ombud för entreprenör och beställare skall närvara. Kostnader bestrids av respektive part. Protokoll förs av beställaren. AFC.13 Förutsättningar Entreprenören förutsätts före anbuds avgivande ha besökt platsen och gjort erforderliga kontroller och uppmätningar. Se även AB 04 kap 1 7. AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten oentreprenader: Pumpstationer El-styr AFC.132 Arbetstider Arbeten får normalt ej utföras utanför angivna arbetstider. Detta innebär att allt arbete skall utföras vardagar måndag fredag mellan kl Arbeten som måste utföras utanför den angivna arbetstiden sker efter överenskommelse med beställaren. AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Se PM - Provisorisk drift AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Se PM - Provisorisk drift AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m AFC.16 Tillstånd m m 2

13 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 3(18) AFC.161 Tillstånd från myndigheter Se AB 04, kap AFC.162 Myndighetsbesiktning Se AB 04, kap AFC.163 Överenskommelser m m AFC.17 Anmälningar AFC.171 Anmälningar till myndigheter Ombesörjs av entreprenören. Beställaren ombesörjer följande anmälningar: Bygganmälan Anmälan om kvalitetsansvarig enligt PBL Förhandsanmälan till arbetsmiljöverket AFC.2 Utförande Om entreprenör under arbetets gång har något enligt hans mening ur teknisk eller ekonomisk synpunkt ändamålsenligare förslag att framlägga beträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder o dyl än vad handlingar anger skall beställarens skriftliga godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutförande, arbetsmetoder och material får tillämpas. AFC.21 Kvalitetsangivelser Varudeklaration lämnas beställaren på dennes begäran eller då så särskilt anges. Angivna fabrikat får ej bytas utan beställarens skriftliga medgivande. Om det till föreskrifter om arbetsutförande eller vara i handlingarna fogats eller likvärdigt avgör beställaren ensam likvärdigheten. 3

14 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 4(18) Om entreprenör begagnar sig av denna rätt till förändring av arbetsutförande eller vara efter godkännande av beställaren, svarar entreprenören för alla därmed sammanhängande kostnader för arbeten och installationer samt projektering. Varudeklaration som bifogas vara skall överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktningen. Beträffande provning för konstaterande av varas likvärdighet, se även AB 04, kap AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete AFC.223 Kvalitets-och miljöplan AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall upprätta en övergripande kvalitetsplan som i tillämpliga delar omfatta alla element enligt SS-ISO 9001, anpassade till entreprenadens förutsättningar. Innehållet skall vara sådant att det framgår hur entreprenören avser att säkerställa entreprenadens kvalitet. Slutlig kvalitetsplan utarbetas därefter i samråd med beställaren. Av kvalitetsplan skall framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar. Se även AB 04 kap 2 2. AFC.2233 Entreprenörens miljöplan Entreprenören skall senast vid första byggmötet till beställaren överlämna en miljöplan för entreprenaden. Planen skall vara projektanpassad och redovisa entreprenörens miljöansvarige, arbetsmetodik, materialhantering, förvaring, källsortering och omhändertagande av avfall o dyl. Entreprenören skall i miljöplanen redovisa specifika miljöpåverkande aktiviteter. 4

15 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 5(18) AFC.224 Kvalitets- och miljörevision AFC.2241 Kvalitetsrevision AFC.2242 Miljörevision AFC.23 ÄTA-arbeten Innan ett ändrigs- och tilläggsarbete utförs skall något av följande alternativ uppfyllas. Detta gäller oberoende av om kontraktssumman påverkas av ändringen: a) Beställningen av arbetet genom kontrollrapport undertecknad av beställarens ombud eller byggledare. b) Beslut i byggmötesprotokoll c) Annan muntlig överenskommelse mellan entreprenör och beställare/byggledare, varvid överenskommelsen noteras i dagbok. Har dessa regler ej följts ansvarar entreprenören ensam för de ekonomiska och tekniska konsekvenserna av ändringen eller tillägget. Kostnaderna för ändrings- och tilläggsarbetena skall redovisas och specificeras på ett kalkylmässigt sätt. Separat för varje beställning. Arbetskvantitet och materialåtgång skall redovisas omgående för godkännande och kostnadskraven inom en månad efter ändringens eller tilläggsarbetets färdigställande. Tilläggskostnader skall redovisas och godkännas innan fakturering får ske. Se även AB 04, kap AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren max 5 omgångar kopior under AFB.22 angivna ritningar och beskrivningar. Dessutom tillhandahåller beställaren armeringsritningar. 5

16 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 6(18) AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören tillhandahåller de beräkningar och ritningar som kan anses erforderliga för arbetenas genomförande utöver vad av beställaren tillhandahållna handlingar anger. Om entreprenören begär ändring av i handlingarna angivet utförande upprättar han själv härför erforderliga beräkningar, beskrivningar och ritningar. Sådana handlingar skall godkännas av beställaren som skall ges erforderlig granskningstid. Av entreprenören upprättade handlingar skall innan tillverkning översändas till beställaren för granskning. Beställarens granskningstid skall vara 2 veckor. 3 st kompletta ritningsomgångar skall tillhandahållas. Armeringsspecifikationer upprättas av entreprenören. Plan för hantering av restprodukter skall upprättas av entreprenören. Entreprenören skall inom 3 veckor från anfordran tillhandahålla beställaren följande handlingar: 1. Samordnad tidplan 2. Betalningsplan, prestationsbunden 3. Disponeringsritning för arbetsområdet 4. Kopior av objektsanpassade försäkringar enligt AFC anpassad kvalitetsplan med kontrollplaner. 6. Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3. Planen skall vara uppdaterad när etablering på arbetsplatsområdet påbörjas. Entreprenören anpassar samt ajourhåller den av BAS-P upprättade arbetsmiljöplanen under entreprenaden. Säkerhet skall lämnas till beställaren senast 14 dagar efter erhållen beställning. Handlingar enligt Teknisk beskrivning samt protokoll från provningar och mätning senast 5 dagar före slutbesiktning. 6

17 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 7(18) AFC.26 Varor m m Se AB 04, kap 1 9. I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. AFC.261 Varor från entreprenören AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d Underrättelser enligt AB 04 kap 2 9 skall lämnas skriftligen. AFC.28 Underentreprenörer Entreprenören skall vid val av underentreprenör samråda med beställaren. AFC.3 Organisation AFC.31 Ombud m fl under entreprenadtiden Ombud inskrivs i entreprenadkontrakt. AFC.311 Beställarens ombud Peter Nilsson tel mobil AFC.312 Beställarens kontrollant Se AB 04, kap

18 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 8(18) AFC.313 Entreprenörens ombud I anbud skall anges vem som kommer att bli respektive entreprenörs ombud under entreprenadtiden. Denna skall äga rätt att med beställaren träffa avtal i ekonomiska och tekniska frågor. AFC.32 Möten AFC.321 Startmöte Se AB 04 kap 3 2. AFC.323 Byggmöten Byggmöten skall hålls minst 1 gång per månad. Beställaren kallar till byggmöten. Kostnaderna för byggmöten betalas av parterna var för sig. Byggmöten hålls i lokal på Vetab. AFC.33 Tillsyn och kontroll enl PBL AFC.331 Kvalitetsansvarig enl PBL AFC.34 Arbetsledning och anställda Arbetsledning skall tillsammans med kvalitetsansvarig svara för att vid byggsamråd upprättad kontrollplan följs. Utbyte av arbetsledning får ske endast efter samråd med beställaren. Kommunicera, läsa och förstå svenska språket. AFC.343 Anställda Entreprenören är skyldig att utan extra kostnad för beställaren iaktta de föreskrifter rörande arbetskraft som kan meddelas i samband med anmälan till arbetsmarknadsmyndigheterna. 8

19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 9(18) AFC.351 Kontroll Beställaren skall om han så önskar kunna kontrollera tillverkning som sker hos leverantör eller underleverantör. Handräckning till kontrollant skall tillhandahållas utan särskild ersättning. Arbetsmoment som senare kommer att döljas skall i god tid anmälas till kontrollant för godkännande. AFC.352 Provning AFC.356 Provning A. Egenprovning Egenprovning bör ej påbörjas förrän samtliga berörda entreprenader är installationsmässigt klara. Egenprovning skall göras av respektive entreprenör som också skall protokollföra de egna proven. Entreprenör skall visa layout på den blankett som är tänkt att användas vid respektive egenprovning. Erforderlig egenprovningstid skall ingå! B. Samordnad egenprovning El/styrentreprenören skall ansvara för samordnad egenprovning. Samordnad egenprovning skall planeras av el/styrentreprenören och dokumenteras av el/styrentreprenören. Övriga entreprenörer skall bistå med uppgifter för planering och dokumentation. C. Driftsättning med funktionsprov Driftsättning får ej påbörjas förrän samtliga egenprovningar är fullt klara. Driftsättning med funktionsprovning genomförs av beställaren. Beställaren för protokoll i form av noteringar i ett speciellt exemplar av den funktionsbeskrivning som kommer att ligga till grund för programmeringen. 9

20 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 10(18) Denna beskrivning tillhandahålls av beställaren. Provperioden kommer att planeras av beställaren gemensamt med övriga berörda entreprenörer. Vid provningen behöver de övriga berörda entreprenörerna ej deltaga men entreprenörerna skall efter anmodan kunna inställa sig och finnas på plats inom en timma. Erforderlig funktionsprovningstid skall ingå! AFC.36 Samordning AFC.361 Samordning av arbeten Entreprenören skall svara för samordning enligt AB 04 kap 3 9. Entreprenören skall bevaka sidoentreprenörernas leveranser enligt den samordnade tidplanen och leveranstidplanen samt omedelbart rapportera eventuella avvikelser till beställaren. AFC.362 Samordning av installationer Entreprenören skall ansvara för installationssamordningen och skall ha en för objektet namngiven installationssamordnare. Installationssamordnaren skall samordna samtliga entreprenörers installationer och ha erforderliga genomgångar på platsen med entreprenörerna och beställaren så att installationernas exakta placering och dragning fastställs innan montagearbetena påbörjas. AFC.364 Samordning av arbetareskydd Arbetsmiljöplan, se även AFC.242. Arbetsmiljöplanen skall förutom att anslås på arbetsplatsen också översändas till beställaren, byggledaren och beställarens kvalitetsansvarige. AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören skall ha en för objektet namngiven samordnare av arbetsmiljöskyddet, en BAS-U. 10

21 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 11(18) AFC.37 Dagbok AFC.38 Uppmätning Se AB 04 kap AFC.4 Tider AFC.41 Tidplan Entreprenören skall upprätta en detaljerad samordnad tidplan för samtliga arbetens bedrivande som lämnas till beställaren senast 3 veckor efter anmodan. Tidplanen skall godkännas av beställaren. AFC.42 Igångsättningstid Beräknas kunna ske enligt ramtidplanen eller vid tidpunkt som överenskoms vid upphandling. AFC.44 Färdigställandetider Kontraktsarbetena skall i sin helhet vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning enligt ramtidplanen eller vid tidpunkt som överenskoms vid upphandling. AFC.45 Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt AB 04 kap 4 3 skall lämnas skriftligen. AFC.46 Garantitid 11

22 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 12(18) AFC.461 Garantitid för entreprenaden Se AB 04 kap 4 7. AFC.462 Särskild varugaranti Varugarantin skall gälla fr o m godkänd slutbesiktning. Entreprenören skall senast vid slutbesiktningen till byggherren överlämna materialgarantisedlar enligt föreskrifter för respektive material. Garantisedlarna skall vara utställda eller transporterade på byggherren. AFC.5 Ansvar och avhjälpande AFC.51 Vite AFC.511 Vite vid försening För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider leveranstiden skall utgå vite med 1 % av entreprenadsumman. AFC.53 Ansvar mot tredje man Se AB 04 kap Se även AFC.54. AFC.531 Syn inom närliggande område Samråd sker med beställaren avseende vilka områden som skall synas före respektive efter entreprenadtidens utgång. 12

23 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 13(18) AFC.54 Försäkring Se även AB 04 kap Entreprenören skall teckna Allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla kända värde inklusive indexpåslag. Entreprenören skall vidare teckna en s k ROT-försäkring i form av allriskförsäkring med beställaren som medförsäkrad för skador på dennes fasta eller lösa egendom. Försäkringsbeloppet skall vara minst 5 Mkr. Entreprenören skall även teckna Ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp för sakskada 10 miljoner och för personskada 10 miljoner kronor. Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt 5:22. Ansvarsförsäkring skall inkludera - Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar) - Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom - Utökat skydd för entreprenören Försäkringarna skall medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med beställaren som medförsäkrad. I den mån beställaren är skyldig att svara för självrisk, skall beställarens ansvar för sådan självrisk gentemot entreprenören vara begränsad till ett halvt basbelopp. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till beställaren senast inom 4 veckor från beställning. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkringar på entreprenörens bekostnad. AFC.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten 13

24 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 14(18) AFC.55 Ansvar för brandskydd Entreprenören skall följa beställarens försäkringsvillkor för heta arbeten. Entreprenören skall också ålägga sina underentreprenörer och vid behov leverantörer att följa desamma. Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. AFC.551 Ansvar för heta arbeten AFC.5511 Byggherrens tillståndsansvarige Entreprenören skall överta tillståndsansvaret. Se även AFC AFC.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige AFC.5513 Samordning av tillståndsansvariga AFC.57 Avhjälpande Se AB 04 kap AFC.6 Ekonomi AFC.61 Ersättning Krav på ersättning för ändringar och tilläggsarbete skall omgående skriftligen anmälas. Kostnadsreglering skall sedan ske om möjligt vid nästkommande byggmöte. För varje ändring skall skriftlig överenskommelse om ändrings- och tilläggsarbete och dess omfattning snarast träffas. Alla ändrings- och tilläggsarbeten skall uppmätas gemensamt av beställaren och entreprenören och snarast verifieras av båda parter. Entreprenören kallar till uppmätning. Entreprenören svarar själv för kostnader i samband med anbudsgivning. 14

25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 15(18) AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten I första hand skall ÄTA-arbeten beräknas enligt i anbudet ingående à-prislista och mängdförteckningen. Ersättning enligt självkostnadsprincipen beräknas enligt AB 04 kap 6 9 pkt 8a och 8b och skall anges i %. I %-satsen skall även ingå s k arbetsplatsomkostnader. För tillkommande och avgående arbeten gäller att uppgifter om arbetstid och kvantitet samt materialåtgång skall utan dröjsmål föreläggas kontrollanten för attest. Beställaren kommer endast att acceptera en maximalt %-sats av 12% för pkt 8a och 8% för pkt 8b. Maskinprislista för maskinhyror skall anges i anbud och avse hyror för maskiner, dels i drift och dels stillastående. Timkostnader för arbete skall anges i anbud och innefatta samtliga kostnader inkl. entreprenörarvode, räntor, centraladministration och s k arbetsplatsomkostnader. AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder I anbudet skall kostnader för samtliga arbeten och leveranser beräknade på grundval av anbudsunderlaget vara inkluderade. Dock gäller att de i mängdförteckningen upptagna reglerbara mängderna skall regleras efter utfört arbete med i mängdförteckningen angivna à-priser. Gäller ersättnings- och mätningsbestämmelser (MER 07 Anläggningsarbeten) skall i första hand dessa tillämpas om ej annat anges. Innan arbete som ej direkt regleras genom mängdförteckningar påbörjas, skall arbetet anmälas till beställaren och uppgörelse skriftligen träffas med dennes ombud eller den han delegerar uppgifter till ifråga om ersättningen. Uppmätning skall ske tillsammans med beställaren. AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Resor, restids- och traktamentskostnader skall ingå i anbudssumman respektive i a-priser samt i självkostnadsprocentsatsen och i timkostnader. 15

26 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN Förfrågningsunderlag AF/C 16(18) AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Entreprenadsumman skall ej indexregleras. AFC.62 Betalning AFC.622 Betalningsplan Betalningsplan upprättas av entreprenören i samråd med beställaren. Varje utbetalningspost skall utgöra 90% av värdet utförda arbeten. När innehållet belopp uppgår till 5% av kontraktssumman sker inte ytterligare innehållande. Återstoden utbetalas sedan kontraktsarbetena slutbesiktigats och godkänts utan brister och fel. För avhjälpande av eventuella brister och fel från slutbesiktningen kommer ett betryggande belopp att innehållas till dess bristerna och felen åtgärdats. Betalningsplan skall vara prestationsanpassad. Betalningsplanen skall omedelbart revideras vid försening. AFC.623 Förskott Förskott beviljas ej. AFC.624 Fakturering Faktura avseende del av kontraktssumman enligt betalningsplan utställs på, Box 154, Vetlanda. Faktura lämnas högst en gång per månad. Fakturering skall ske i enlighet med senast gällande betalningsplan och inom denna på delposter allt efter arbetets utförande. Faktura skall sändas i 1 original och 1 kopia. Betalningsvillkor skall vara 30 dagar. AFC.625 Dröjsmålsränta Se AB 04 kap

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida.

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida. Fergin Sverige AB Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Nettopriser exklusive moms för leveranser i Sverige. Allmänna leveransbestämmelser i enlighet med ALEM 09*, avseende elektriskt materiel för

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer