Protokoll Tid tisdag 7 april 2009 kl Dialogen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2010-04-07. Tid tisdag 7 april 2009 kl 13.15 16.30. Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Tid tisdag 7 april 2009 kl Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Per-Åke Sörman (C) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Mussie Ephrem (V) Lotta Olsson (M) Henrik Elamson (M) Gunilla Olofsson (M) Ina Lindström (FP) Johan Åqvist (FP) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ewa Andersson (S) Jan Zetterqvist (S) Jessica Ekerbring (S) Tjänstgörande ersättare Inger Carlsson (S) ersätter Frederick Axewill (S) Närvarande ersättare Sara Dicksen (M) Georg Barsom (FP) Anders Hagsten (KD) Ann-Kristin Spåls (MP) Pär Ljungvall (V) Närvarande tjänsteman Marie Holm, programchef Liselotte Nöjd, ekonom Pia Annhammar Ottner, planerare Johan Svedmark, skolchef, gymnasieförvaltningen Justerare Johan Åqvist (FP) Ersättare Elisabeth Karlsson Zuaw (S)

2 32 Godkännande av dagordning Ärende 8 utgår, Yttrande över ansökan från Al Risalah skandinavisk Stiftelse om godkännande att utöka med en avdelning förskola. Ärende 11 utgår, Uppföljning av vårdnadsbidragets utveckling Lena Baastad (S) anmäler en övrig fråga: Hur ska programnämnden hantera de frågeställningar som nämnden fått angående den ekonomiska ersättningen till elever som inte har en plats på Arken med ändå har diagnosen Aspberger eller ADHD? 33 Bidragsnivåer 2010 till fristående gymnasieskolor Ärendenummer: Bou 14/2010 Handläggare: Liselotte Nöjd Riksdagen fattade den 10 juni 2009 beslut om förtydligande av skollagens bestämmelser om kommunens bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2009 och ska tillämpas första gången på bidraget för kalenderår Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande: - Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. - Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen av bidragen. - Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. - Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Underlag Bidragsnivåer 2010 till fristående gymnasieskolor, , rev

3 1. Programnämnd Barn och utbildning fastställer bidragsnivån 2010 för Fordonsprogrammet till kronor per elev och Byggprogrammet till kronor per elev 2. Om ytterligare fristående gymnasieskolor tillkommer, ges delegation till planerare/ekonom att fastställa skolans bidragsnivå för pågående kalenderår enligt programnämnd Barn och utbildnings beslutade bidragsnivåer Särskild satsning på Mellringeskolan F-6 som en följd av Varbergaskolans avveckling Ärendenummer: Bou 71/2010 Handläggare: Marie Holm Vid tidigare skolavvecklingar har särskilda satsningar gjorts för att underlätta förändringen. Den 3 juni 2009 fattade programnämnd Barn och utbildning beslut om att Varbergaskolan skulle avvecklas efter läsåret 2008/2009. Merparten av eleverna från Varbergaskolan har från och med höstterminen 2009 sin skolgång på Mellringeskolan. För att underlätta förändringen avsätts medel för våren 2010 samt läsåret 2010/2011 på totalt 0,7 mnkr. Finansiering sker inom programnämndens avsatta medel för skolavveckling. Uppföljning av konsekvenser av åtgärderna presenteras för programnämnd Barn och utbildning i november Underlag Särskild satsning på Mellringeskolan F-6 som en följd av Varbergaskolans avveckling, Skolnämnd nordväst tilldelas 0,4 mnkr till förstärkt personalresurs på Mellringeskolan F samt 0,3 mnkr till förstärkt personalresurs på Mellringeskolan F

4 2. En uppföljning av arbetet presenteras för programnämnd Barn och utbildning i november Finansiering sker inom programnämndens avsatta medel för skolavveckling. Yrkande Lena Baastad (S) yrkar med bifall av Lennart Bondeson (KD) tillägg i beslutspunkt 1 med meningen Detta beaktas inför budget Skolnämnd nordväst tilldelas 0,4 mnkr till förstärkt personalresurs på Mellringeskolan F samt 0,3 mnkr till förstärkt personalresurs på Mellringeskolan F Detta beaktas inför budget En uppföljning av arbetet presenteras för programnämnd Barn och utbildning i november Finansiering sker inom programnämndens avsatta medel för skolavveckling. 35 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt barnoch elevantal i förskola och skola den 15 februari 2010 Ärendenummer: Bou 65/2010 Handläggare: Liselotte Nöjd Programnämnd Barn och utbildning har i budget 2010 avsatt medel för justering av driftnämndernas budgetramar utifrån faktiskt barn- och elevantal Budgetramarna justeras utifrån faktiskt antal barn och elever vid bestämda mättillfällen under året. Mättillfällena 2010 för den obligatoriska särskolan och gymnasieskolan är den 15 februari och 15 oktober. Förskolan har tre mättillfällen under 2010, 15 februari, 15 april och 15 oktober. Inom grundskolan görs avstämning av det faktiska elevantalet varje månad medan strukturen uppdateras två gånger per år, den 15 februari och 15 oktober. Uppgifterna om det aktuella barn- och elevantalet hämtas ur kommunens elevregister Adela. I antagna budgetramar för år 2010 har kommunledningskontoret tillsammans med Gymnasienämnden gjort en bedömning av elevantal i gymnasieskolan. 4

5 Underlag Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt barn- och elevantal i förskola och skola den 15 februari 2010, Programnämnden antar förslaget om budgetjustering för förskoleverksamhet och skola utifrån volymförändring den 15 februari Finansiering sker via programnämndens ofördelade pott för volymer. * Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag ovan. 36 Anpassning av lokalbehov till minskat elevantal i gymnasieskolan och fastställande av organisation och programutbud i gymnasieskolan Ärendenummer: Bou 73/2009 Handläggare: Pia Annhammar Ottner Anmälan om jäv Anders Hagsten (KD) och Ann-Kristin Spåls (MP) anmäler jäv och lämnar lokalen. Gymnasieskolan står inför omfattande förändringar såväl som en följd av kraftigt minskad elevutveckling med minst färre elever till år 2015 som införande av en gymnasiereform som ska träda i kraft hösten Dessa faktorer ställer krav på anpassning av lokalutnyttjande och organisation. Gymnasienämndens uppdrag att ta fram ny organisation och en plan för programutbudet genom effektivisering och lokalminskning med minst m2 är nu framtagen i enlighet med uppdrag från programnämnd Barn och utbildning. En annan utgångspunkt är kommunfullmäktiges beslut om framtida användning av Rudbecksskolans lokaler. 5

6 Programnämnd Barn och utbildning fastställer gymnasieförvaltningens förslag om organisation och programutbud för gymnasieskolan. sunderlag Anpassning av lokalbehov till minskat elevantal i gymnasieskolan och fastställande av organisation och programutbud i gymnasieskolan, , rev , rev Sammanslagning av Karolinska skolan och Rudbecksskolan till en gemensam enhet från och med läsåret 2010/11 Riskbedömning med åtgärdsförslag avseende sammanslagning av Karolinska skolan och Rudbecksskolan, gymnasienämnden Gymnasieskolan organisation och utbildningsuppdrag vid start av ny gymnasieskola hösten 2011 (GY 2011), gymnasienämnden och kompletterande handling Utdrag ur gymnasienämndens sammanträdesprotokoll av den Anpassning av lokalbehov till minskat elevunderlag programnämnd Barn och utbildning Muntlig information av programchefen om att en strategiplan ska tas fram som visar framtida behov av gymnasieplatser. Planen ska presenteras för kommunstyrelsen i november Muntlig information av Lennart Bondeson (KD) om att programnämnden ska fatta beslut på majsammanträdet om när utbildningsverksamheten ska läggas ner på Rudbecksskolan. 1. Estetiska programmet med inriktningar Dans och teater förläggs inom Risbergska skolan från och med läsåret 2011/2012 och lokaler i Markurellshuset lämnas 2. Ny organisation och programutbud i gymnasieskolan fastställs i övrigt enligt gymnasieförvaltningens förslag beslutspunkt 5, gymnasienämndens sammanträdesprotokoll från sammanträdet avvisas i sin helhet Estetiska programmet med inriktningar Estetik och medier och Musik förläggs på Risbergska skolan och med inriktningarna Bild och Formgivning, Musik, Teater och Dans förläggs på Karolinska skolan/rudbecksskolan. Den långsiktiga politiska skrivning som presenteras av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 6

7 finns med som utvecklingsuppdrag i den fortsatta utvecklingen av Örebros gymnasieskolor. Att Kvinnerstaskolan blir ett ekologiskt resurscentrum med en gymnasieskola som nav och en rad olika samhällsaktörer verksamma utifrån ett kompetensutvecklingsbehov. Att Kvinnerstaskolan blir en motor för samhällsutveckling Tematisk Organisering av gymnasieskolan. Yrkanden Lennart Bondeson (KD) föreslår följande ändringar: spunkt 1 bereds ytterligare och återkommer för beslut på programnämndens sammanträde den 5 maj. spunkt 2 ändras till: Ny organisation och programutbud i gymnasieskolan fastställs enligt gymnasieförvaltningens förslag med undantag för förläggning till Risbergska skolan av det estetiska programmet med inriktning dans och teater. spunkt 3 ändras till: Gymnasienämndens beslutspunkt 5 kan till stor del anses vara tillgodosedd genom programnämnd Barn och utbildnings uppdrag till gymnasienämnden att utveckla/stärka Kvinnerstaskolans verksamhet kring en långsiktig ekologisk hållbar utveckling samt att stärka det hälsofrämjande perspektivet för individ och samhälle och att tematisk organisering av gymnasieskolan redan pågår i gymnasieskolorna bland annat inom Risbergska skolan, WUC och Kvinnerstaskolan. Den långsiktiga politiska skrivningen som ett uppdrag för den fortsatta utvecklingen i Örebro kommuns gymnasieskolor framtagen av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet avslås. Ajournering Programnämnden ajournerar sig i 10 minuter för överläggning i partigrupperna. Yrkanden fortsättning Lena Baastad (S) yrkar bifall till den reviderade beslutspunkten 1 samt återremiss på beslutspunkterna 2 och 3, att ärendet kan behandlas i sin helhet på majnämnden. Om inte programnämnden beslutar enligt detta förslag kommer inte socialdemokraterna och vänsterpartiet att delta i beslutet. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 7

8 Votering Mussie Ephrem (V) begär votering. Votering sker genom upprop. De som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja och de som röstar på återremiss röstar nej. Ja röstade 8 st: Lennart Bondeson (KD), Per-Åke Sörman (C), Gabriella Blomgren (MP), Lotta Olsson (M), Henrik Elamson (M), Gunilla Olofsson (M), Ina Lindström (FP) och Johan Åqvist (FP). Nej röstade 7 st: Lena Baastad (S), Mussie Ephrem (V), Inger Carlsson (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Jessica Ekerbring (S), Ewa Andersson (S) och Jan Zetterqvist (S). Ordföranden finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning fortsättning Därefter ställer ordföranden proposition på Lennart Bondesons (KD) reviderade förslag till beslut och finner att programnämnden beslutar enligt det reviderade förslaget. Deltar inte i beslutet Lena Baastad (S), Mussie Ephrem (V), Inger Carlsson (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Jessica Ekerbring (S), Ewa Andersson (S) och Jan Zetterqvist (S) meddelar att de inte deltar i beslutet i detta ärende, enligt eget yrkande. 1. Förläggningen av det estetiska programmet bereds ytterligare och återkommer för beslut på programnämndens sammanträde den 5 maj. 2. Ny organisation och programutbud i gymnasieskolan fastställs enligt gymnasieförvaltningens förslag med undantag för förläggning till Risbergska skolan av det estetiska programmet med inriktning dans och teater. 3. Gymnasienämndens beslutspunkt 5 kan till stor del anses vara tillgodosedd genom programnämnd Barn och utbildnings uppdrag till gymnasienämnden att utveckla/stärka Kvinnerstaskolans verksamhet kring en långsiktig ekologisk hållbar utveckling samt att stärka det hälsofrämjande perspektivet för individ och samhälle och att tematisk organisering av gymnasieskolan redan pågår i gymnasieskolorna bland annat inom Risbergska skolan, WUC och Kvinnerstaskolan. 8

9 Den långsiktiga politiska skrivningen som ett uppdrag för den fortsatta utvecklingen i Örebro kommuns gymnasieskolor framtagen av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet avslås. 37 Begäran om förstudie för anpassning av lokal i centrala Rostaområdet Ärendenummer: Bou 20/2009 Handläggare: Pia Annhammar Ottner I centrala Rostaområdet finns en kommunägd lokal som sedan ett antal år förhyrts av en extern hyresgäst. Lokalen är uppsagd. Hyresavtalet löper året ut. Skolnämnd sydväst har inkommit med en begäran om att en förstudie vidtas i syfte att utreda möjlighet att anpassa lokalen till tre avdelningar förskola och att skapa ett tillagningskök. Rostaområdet är ett område inom sydväst med ökat barnantal i åldersgruppen 1-5 år. I och i närheten av området finns i dag fem förskolor med tillsammans närmare 155 placerade barn. Två av förskolorna är en avdelningsförskolor, Hasselbacken i Örnsroområdet och Rostastugan vid Rostahemmet. Rostastugan är inte anpassad för förskoleverksamhet. Förstudien beräknas kosta 0,125 miljon kronor och kommer att ligga som underlag inför fortsatta beslut i ärendet. 1. Till förstudie i syfte att ta fram förslag om att anpassa en kommunägd lokal i centrala Rostaområdet till förskola avsätts 0,125 miljon kronor 2. Medlen tas ur för ändamålet avsatta medel i 2010 års budget 3. Förstudien ska vara klar under maj månad * Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag ovan. 9

10 38 Inventarieinvestering 2010, förskola i Ormesta Ärendenummer: Bou 199/2009 Handläggare: Pia Annhammar Ottner För flytt av skolbyggnaden Ängen i Brickebacken och anpassning av densamma har kommunstyrelsen avsatt 12 miljoner kronor. Förskolan kommer att rymma ca 80 barn och ett tillagningskök. Förskolan beräknas vara på plats i slutet av maj Skolnämnd Sydost anhåller om 0,450 miljon kronor för inventarier till förskolan. sunderlag Utdrag ur sammanträdesprotokoll av den 15 februari 2010, skolnämnd Sydost, Skolnämnd Sydost tilldelas 0,450 miljon kronor för inventarier till Ormesta förskola 2. Medlen tas ur för ändamålet avsatta medel i 2010 års budget * Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag ovan. 39 Begäran om medel för förstudie av Garphyttans förskola Ärendenummer: Bou 35/2010 Handläggare: Pia Annhammar Ottner Miljöinventeringar har gjorts på Garphyttans förskola. Resultaten visar på omfattande fuktskador och förhöjda bullervärden i vissa rum. Medel avsätts om 0,350 miljoner kronor till förstudie för att utröna renoveringsbehovet och dess konsekvenser. Förstudien som ska vara klar i juni 2010 kommer att ligga till grund inför fortsatta beslut i ärendet. 10

11 sunderlag Sammanfattning och åtgärdsplan av miljöinventering Garphyttans förskola, kommunfastigheter om att vidta åtgärder på Garphyttans förskola, fastigheten Garphyttan 8:1 Örebro kommun, Miljökontoret Begäran om förstudie för Garphyttans förskola, beslutsunderlag från skolnämnd Sydväst 1. Till förstudie för renoveringsåtgärder på Garphyttans förskola avsätts kronor 2. Förstudien ska utröna renoveringsbehovet och dess konsekvenser 3. I förstudien ska hänsyn tas till att verksamheten ska rymmas inom befintlig platta och tak. 4. Förstudien har att ta fram förslag på åtgärder som kan ske i samband med renoveringen som innebär mer ändamålsenliga lokaler utifrån dagens krav. 5. Förstudien ska inte i detta skede omfatta tillbyggnad till förskolan 6. Medel till förstudien tas ur avsatta medel för ospecificerade åtgärder i 2010 års budget * Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag ovan. 40 Yttrande över ansökan om att bedriva enskild pedagogisk omsorg från Hibatallah Al Maliky Ärendenummer: Bou 31/2010 Handläggare: Pia Annhammar Ottner Hibatallah Al Maliky har inkommit med ansökan om att bedriva enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghem för 4 barn i åldersgruppen 1-5 år. 11

12 Underlag Till ansökningshandlingen om att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi har bifogats betygshandlingar, registreringsbevis hos Skatteverket och ritning över lägenhet där verksamheten ska bedrivas. 1. Sökanden ges inte godkännande av kommunen att bedriva enskild pedagogisk omsorg 2. Skäl till att godkännande inte ges är att kvalitetskraven inte bedöms uppfyllda. Det gäller bristande erfarenhet hos sökande och att lokalen inte uppfyller krav på ändamålsenlighet för barngruppsverksamhet * Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag ovan. 41 Rapport om situationen inom förskoleverksamhet Ärendenummer: Bou 32/2009 Handläggare: Pia Annhammar Ottner År 2009 var ytterligare ett år med kraftig befolkningstillväxt med fler örebroare varav 349 barn i åldersgruppen 1-5 år. För att möta den kraftiga efterfrågan har ett tillskott skett med 19 avdelningar förskola och ca 50 fler platser i enskilt drivna förskolor. Trots efterfrågeökningen och konjunkturläget har den genomsnittliga barngruppsstorleken inte överstigit 17 barn. Inom skolområden där expansionen är som störst har gruppstorlekarna ökat, sydost och nordost medan en kraftig minskning skett i Glanshammar. Det finns ingen optimal gruppstorlek i alla situationer. Det är många faktorer som bör påverka antalet barn och personaltäthet på en förskola såsom barngruppernas utseende avseende ålder, behov av särskilt stöd, barns närvarotider, andel barn med annat modersmål, lokalernas och utemiljöns beskaffenhet, ledning, personalens kompetens och erfarenhet, kontinuitet i såväl barn- som personalgrupp mm. De allra yngsta barnen 12

13 och barn i behov av särskilt stöd gynnas särskilt av att inte vistas i alltför stora barngrupper. Andelen barn under tre år fortsätter att öka och förväntas öka ytterligare med tanke på ökade födelsetal. Detta får konsekvenser för såväl arbetssätt, organisation som kostnadsutveckling. Kraftig befolkningsutveckling i åldersgruppen 1-5-år samtidigt som andelen av de allra yngsta barnen ökar har betydelse för platsbehovet. sunderlag Statistik från * Rapporten tas till protokollet 42 Ordförandes information Skolverket genomför Konferens för huvudmän om den nya skollagen och de kommande skolreformerna i Örebro på Conventum den 2 juni kl Programnämndens ledamöter inbjuds att delta i konferensen. Inbjudan skickas separat. Ledamöterna anmäler själva sitt deltagande. Med anledning av ovanstående konferens flyttas programnämndens sammanträde den 2 juni till förmiddagen den 3 juni. Tack vare ett sjuårigt programanslag från Riksbankens Jubileumsfond har en ny forskargrupp - Youth & Society - inrättats vid Örebro universitet. Gruppen består av Erik Amnå, Håkan Stattin, Margareta Kerr och Mats Ekström. Syftet är att bedriva flervetenskaplig forskning om politisk socialisation. Under sju års tid kommer forskargruppen att regelbundet följa sammanlagt ungdomar i åldrarna år. Målet är att ta reda på hur det går till när intresset för politik väcks och utvecklas eller ej. Studien kommer att omfatta allt från fritidsaktiviteter, kompisar, synen på samhällsfrågor och föräldrar till internetvanor, föreningsliv och arbetet i skolan. Svaren ska huvudsakligen samlas in med hjälp av enkäter. Informationen tas till protokollet 13

14 43 Programchefens information Skolinspektionen har granskat hanteringen av 16 elevers mottagande i särskolan, och den visar att där finns brister. Örebro kommun tar Skolinspektionens kritik på stort allvar, och har redan påbörjat ett arbete för att säkerställa att rutinerna följs. Föräldrarna till de 16 eleverna har kallats till ett informationsmöte. Under våren kommer de 16 eleverna att utredas på nytt. Dessutom görs en översyn av hur placeringen av elever i särskolan har gått till för att bedöma om nya utredningar behöver göras. Enligt Skolinspektionens beslut finns det inget stöd för att någon placering är felaktig. Men bristerna i utredningen gör ändå att vi måste se över alla utredningar för att förvissa oss om att inga felaktiga placeringar gjorts, säger Marie Holm. Informationen tas till protokollet 44 Anmälnings- och delegationsärenden Begäran om förstudie kvarteret Murgrönan, , rev Presidium har ägt rum tisdag den 16 mars 2010 De anmälda ärendena tas till protokollet 45 Inkomna skrivelser och diarielista under tiden Diariet Inkomna och upprättade handlingar Änr Bou 49/ /2010 Inkomna skrivelser Skrivelse från medarbetare på Karolinska skolan ang placering av Humanistiska programmet på Risbergska skolan Skrivelse från Jens Remfeldt, , Kostnadsminskning dans- och teaterlokaler samt Johan Svedmarks svar

15 Skrivelse från Karolinska skolan, Yttrande över förvaltningschefens förslag till gymnasieskolans organisation och utbildningsutbud fr o m läsåret 2011, Skolinspektionens beslut ang Hermods AB, Infosoc Rättsdata AB, Nyheter skola 2010, vecka 13 Protokoll Minnesanteckningar MBL-protokoll, LR och Lärarförbundet, Lärarförbundets yrkanden, LR:s yrkanden De anmälda ärendena tas till protokollet 46 Övriga frågor Som svar på Lena Baastads (S) fråga Hur ska programnämnden hantera de frågeställningar som nämnden fått angående den ekonomiska ersättningen till elever som inte har en plats på Arken med ändå har diagnosen Aspberger eller ADHD? meddelar programchefen att ärendet hanteras av skolförvaltning sydost. Ulla Lenberg, sekreterare Justerat den Lennart Bondeson (KD), ordförande Johan Åqvist (FP) protokolljusterare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 8/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-04-06 Klockan: 13:15 16.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Thomas Esbjörnsson (S) Mussie Ephrem (V)

Läs mer

Protokoll. Tid tisdag 9 september 2008 kl 13.15 16.50. Kupolen, Rådhuset

Protokoll. Tid tisdag 9 september 2008 kl 13.15 16.50. Kupolen, Rådhuset Tid tisdag 9 september 2008 kl 13.15 16.50 Plats Kupolen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Per-Åke Sörman (C) Lena Baastad (S) Mussie Ephrem (V) t o m 118 Lotta Olsson (M) Henrik Elamson

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Protokoll 2008-09-02. Tid onsdag 2 september 2009 kl 13.15 17.15. Dialogen, Rådhuset

Protokoll 2008-09-02. Tid onsdag 2 september 2009 kl 13.15 17.15. Dialogen, Rådhuset 2008-09-02 Tid onsdag 2 september 2009 kl 13.15 17.15 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Per-Åke Sörman (C) Lena Baastad (S) t o m 126 Gabriella Blomgren (MP) Mussie Ephrem (V) Lotta Olsson

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17 Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP), ordförande Gunn Öjebrandt (KD), vice ordförande Gunilla Olofsson (M) Ann-Britt

Läs mer

79 Sammanträdets öppnande, dagordningens godkännande

79 Sammanträdets öppnande, dagordningens godkännande Tid Tisdagen den 10 augusti 2010, kl 14.00 15.25 Plats Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Lotta Olsson (M), ordförande Georg Barsom (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 318/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2012-11-07 Klockan: 09:30-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Protokoll Gy 19/2011. Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60

Protokoll Gy 19/2011. Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60 Protokoll Gy 19/2011 Gymnasienämnden Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Maria Haglund (M) Georg Barsom (FP)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Protokoll Snv 175/2011 Skolnämnd nordväst Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Per-Åke Sörman (C) Sheneh Armaghan (S) Ali Isaak Osman (S)

Läs mer

Protokoll 2009-04-14. Tid Tisdagen den 14 april kl. 13:30-17:00. Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9

Protokoll 2009-04-14. Tid Tisdagen den 14 april kl. 13:30-17:00. Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9 Protokoll Tid Tisdagen den 14 april kl. 13:30-17:00 Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Veronica Sjögren (FP), ordförande Mussie Ephrem (V), 2: e vice ordf. Silva

Läs mer

Tid Måndag 15 mars 2010, kl.13.00 15.50. Plats Hagaskolan, Blåmesvägen 1, Örebro

Tid Måndag 15 mars 2010, kl.13.00 15.50. Plats Hagaskolan, Blåmesvägen 1, Örebro Tid Måndag 15 mars 2010, kl.13.00 15.50 Plats Hagaskolan, Blåmesvägen 1, Örebro Närvarande ledamöter Henrik Elamson (M), ordförande Ann-Kristin Spåls (MP), 1:e vice ordförande, 21-28 Ewa Andersson (S),

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 17/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2014-06-04 Klockan: 13:15-17:25 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Östman (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Protokoll Gy 156/2011. Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Ordförande t.o.m. del av 49 1:e vice ordförande. Tjänstgörande ordförande fr.o.m.

Protokoll Gy 156/2011. Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Ordförande t.o.m. del av 49 1:e vice ordförande. Tjänstgörande ordförande fr.o.m. Protokoll Gy 156/2011 Gymnasienämnden Datum: 2011-05-18 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Wadköpings utbildningscenter Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Ordförande t.o.m. del av 49 Maria Haglund (M) 1:e

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30 Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Närvarande ledamöter Anders Hagsten (KD) ordförande Kerstin Cederström (FP) Jan Zetterqvist (S) Andreas Getzman (M) 96-109

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Tysslinge lokala nämnd

Tysslinge lokala nämnd Protokoll Ty 30/2011 Tysslinge lokala nämnd Datum: 2011-06-07 Klockan: 14:00-16:30 Plats: Suzuki, Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Larz Lundberg (FP) Birgitta Karlsson-Feldgrill

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Protokoll Sno 23/2014 Skolnämnd nordost Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Närvarande ledamöter Elisabeth Malmqvist (C) Eghbal Kamran (M) Allan Armaghan (S) Anette Stålnacke

Läs mer

Protokoll Skolnämnd sydväst Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Protokoll Skolnämnd sydväst Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Protokoll Ssv 285/2010 Skolnämnd sydväst Datum: 2011-12-19 Klockan: 14:00-18:00 Plats: Naturens Hus Naturreservatet Vattenparken, Oljevägen15, Örebro Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Marie Magnusson

Läs mer

Kommunstyrelsens kanslienhet

Kommunstyrelsens kanslienhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-01-19 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00 12:30 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Laila Andrén (S) till kl. 11:00, 1-8 Tobias Holmberg (S), ers

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 2012-10-23 1(8) Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 Omfattning 115-130 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22 LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 22 oktober 2012, klockan 13.15-17.25, ajournerat klockan 16.15-16.25 Bo Ederström (M)

Läs mer

Tysslinge lokala nämnd

Tysslinge lokala nämnd Protokoll Ty 14/2012 Tysslinge lokala nämnd Datum: 2012-04-17 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Suzuki, Bruksvägen 5, Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Johan Fahlström (KD) Larz Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 124/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2012-06-12 Klockan: 14:00-18:00 Plats: Stora Mellösa skola Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen (S) Mikael Adriansson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

Närvarande ersättare Olof Gustafsson (FP) Gunnar Oest (MP) Lennart Bjurström (C), tom 130

Närvarande ersättare Olof Gustafsson (FP) Gunnar Oest (MP) Lennart Bjurström (C), tom 130 Tid Tisdagen den 13 oktober 2009 kl. 16.30-20.00 Plats Svampen Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Lotta Sörman (MP) Maud Hadders (M) Anette Lundgren (M) Barbro Klaesson (FP) Lars-Lennart Gustafsson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 oktober 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (15) Paragrafer 182-194 Plats och tid Kommunförbundets sammanträdeslokal i Klippan, kl. 17.00-19.15. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14 2013-06-05 Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikaelsskolan, onsdag 5 juni 2013 kl 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 47/2016 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2016-05-18 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Dojan norr, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 55/2010 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2010-06-03 Klockan: 08.00 12.00 Plats: Betelkyrkan, Köpmangatan Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Per-Åke Sörman (C),

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 75/2011 Östernärke områdesnämnd Datum: 2011-04-12 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Betelkyrkan, Hampetorp Närvarande ledamöter Magnus Lagergren (KD) Frederick Axewill (S) Susann Wallin (S) Jan-Olof

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-05-19 1 (33) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17 Utbildningsnämndens 14-17 2 Programutbud 2014/2015...5 Riktlinjer integrationsarbetet...6 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...7 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...9 3 Plats och tid Utbildningens

Läs mer

Birgitta Hammar (C) Monika Renstig (FP) Catharina Melian (S) Lena Forssman (KD) Catharina Melian (S)

Birgitta Hammar (C) Monika Renstig (FP) Catharina Melian (S) Lena Forssman (KD) Catharina Melian (S) 1(14) Plats och tid Stocksundsskolan, tisdagen den 20 mars 2012, kl. 19.30-21.00 Paragrafer 19-31 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Böös (M) Christian Hoas, 1:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

Protokoll Gy 279/2015. Datum: 2015-11-11 Klockan: 08:30-12:10 Plats: Virginska skolan, Sal 4075, plan 4, Fabriksgatan 46-52.

Protokoll Gy 279/2015. Datum: 2015-11-11 Klockan: 08:30-12:10 Plats: Virginska skolan, Sal 4075, plan 4, Fabriksgatan 46-52. Protokoll Gy 279/2015 Gymnasienämnden Datum: 2015-11-11 Klockan: 08:30-12:10 Plats: Virginska skolan, Sal 4075, plan 4, Fabriksgatan 46-52 Närvarande ledamöter Per-Åke Sörman (C) Ordförande Linda Smedberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

Höjning av schabloner/peng 2014

Höjning av schabloner/peng 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-12-03 Handläggare Anne Hind Telefon: 08 50833676 Till Utbildningsnämnden 2014-12-18 Höjning av schabloner/peng

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v)

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v) Bildningsnämnden 2009-04-07 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 15-19 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Anna Hagberg (s)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 9 december 2008 kl 18.00 19.15 Plats Glanshammars bygdegård

Protokoll. Tid Tisdagen den 9 december 2008 kl 18.00 19.15 Plats Glanshammars bygdegård Protokoll Tid Tisdagen den 9 december 2008 kl 18.00 19.15 Plats Glanshammars bygdegård Närvarande ledamöter Stefan Nygren (m) ordförande Leif Gustafsson (s) Gunnar Josephson (m) Birgit Ryding (m) Gunnar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

Glanshammars lokala nämnd

Glanshammars lokala nämnd Protokoll Gl 35/2014 Glanshammars lokala nämnd Datum: 2014-09-17 Klockan: 18:00-20:00 Plats: Glanshammars skola-fritidsgården Närvarande ledamöter Ingeborg Elovsson (KD) 84-96 Gunilla Olofsson (M) 84-96

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 414/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-12-14 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Lena Baastad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

Glanshammars lokala nämnd

Glanshammars lokala nämnd Protokoll Gl 38/2014 Glanshammars lokala nämnd Datum: 2014-10-15 Klockan: 18:00-20:00 Plats: Glanshammars skola-fritidsgården Närvarande ledamöter Ingeborg Elovsson (KD) 97-108 Gunilla Olofsson (M) 97-108

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50 Protokoll 2015-04-22 Nämnd för livslångt lärande Nämnd för livslångt lärande Plats och tid Rum Kumla, 2015-04-22 klockan 14:00-15:25, 15:40-16:05 Beslutande Andreas Brorsson S Ordförande Oskar Svärd M

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 14:00 15:10, 15:30 16:30 (Ajournering 15:45 15:55) Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kenny Fransson (S) Kerstin Jönsson (S)

Läs mer

Tid Plats Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande tjänstemän Justerare Ersättare Sekreterare

Tid Plats Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande tjänstemän Justerare Ersättare Sekreterare Tid Onsdagen den 3 november 2010 kl. 14.00 17.00 Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (Fp) Björn Sundin (S) Yngve

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 56/2010 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2010-09-01 Klockan: 13:15-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) ordförande Per-Åke Sörman (C) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(20) Plats och tid: Partille Kulturhus, Partille kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (S), ordf Kent Carlsson (S) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (FP) Elisabeth Mörner (M) Åke Andersson

Läs mer

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 4 Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 144/2011 Fritids- och turistnämnden Datum: 2011-12-06 Klockan: 17:00 19:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Jonas Håård (S) Ingela Hallblom (S) Irene Tydén (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2001-09-24 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, konferensrum 225, kl 15.00 17.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Monika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2004 12 15 1(20) Plats och tid Sjöängsskolan Askersund onsdagen den 15 december 2004, kl. 15.00-17.40 Beslutande Solveig Samuelsson (s) ordf Rune Karlsson (v) Elise-Marie Löfkvist

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdes tid: Plats: Paragrafer: 2015-06-02 Klockan 18.00-20.45, ajournering 19.55-20.05 Sammanträdesrum

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 54

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 54 Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 54 Plats och tid Hjernet, tisdag den 30 maj 2012, kl 08.30-12.20. Beslutande Gabrielle Peteri (FP), ordförande Camilla Andersson (V) Henk Burgering (M) Katrin Winarve

Läs mer

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Måndagen den 9 februari 2015 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.15-14.30

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 99/2012 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2012-04-18 Klockan: 14:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Anna Hedström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-16 113 Innehållsförteckning Ärende 87 Besök av Svante Modén, teknisk chef... 115 88 Ekonomisk månadsrapport... 116 89 Samverkan barn/ungdom - förslag på ny organisation... 117 90 Socioekonomisk

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer