Programnämnd Barn och utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programnämnd Barn och utbildning"

Transkript

1 Protokoll Bou 8/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: Klockan: 13: Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Thomas Esbjörnsson (S) Mussie Ephrem (V) Niclas Persson (MP) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Frederick Axewill (S) Jessica Ekerbring (S) Ewa Andersson (S) Maria Haglund (M) Sara Dicksen (M) Per-Åke Sörman (C) Tjänstgörande ersättare Kerstin Cederström (FP) Anders Hagsten (KD) Elona Malm (S) Ameer Sachet (S) ersätter Ina Lindström (FP) ersätter Eric Svensson (M) ersätter David Kronlid (SD) ersätter Dennis Begic (S) Närvarande ersättare Inger Carlsson (S) Hans Holberg (V) Linda Smedberg (S) Ulla Lenberg, sekreterare Justerat den 2 maj 2011 Lennart Bondeson, ordförande Thomas Esbjörnsson, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 maj 2011

2 32 Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt barnoch elevantal i förskola och skola den 15 februari 2011 Ärendenummer: Bou 108/2011 Handläggare: Liselotte Nöjd Programnämnd Barn och utbildning har i budget 2011 avsatt 25 mnkr för justering av driftnämndernas budgetramar utifrån faktiskt barn- och elevantal. Budgetramarna justeras utifrån faktiskt antal barn och elever vid bestämda mättillfällen under året. Mättillfällena 2011 för den obligatoriska särskolan och gymnasieskolan är per den 15 februari och 15 oktober. Förskolan har tre mättillfällen under 2011, 15 februari, 15 april och 15 oktober. Inom grundskolan görs avstämning av det faktiska elevantalet varje månad medan strukturen uppdateras två gånger per år, den 15 februari och 15 oktober. Uppgifterna om det aktuella barn- och elevantalet hämtas ur kommunens elevregister Adela. I antagna budgetramar för år 2011 har kommunledningskontoret tillsammans med Gymnasienämnden gjort en bedömning av elevantalet i gymnasieskolan. sunderlag Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt barn- och elevantal i förskola och skola den 15 februari 2011, Driftbudgetram 6 april 2011 för Barn och utbildning, Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Programnämnden antar förslaget om budgetjustering för förskole- och skolverksamhet utifrån det faktiska antalet barn och elever per den 15 februari Finansiering sker via programnämndens ofördelade pott för volymer Yrkande Lennart Bondeson (KD) föreslår att en uppföljning av barn- och elevantalet redovisas på programnämndens sammanträde den 7 september 2011 för att då pröva om ytterligare medel ska sökas hos kommunstyrelsen. 1. Programnämnden antar förslaget om budgetjustering för förskole- och skolverksamhet utifrån det faktiska antalet barn och elever per den 15 februari Finansiering sker via programnämndens ofördelade pott för volymer

3 3. En uppföljning av barn- och elevantalet redovisas på programnämndens sammanträde den 7 september 2011 för att då pröva om ytterligare medel ska sökas hos kommunstyrelsen. 33 Förskola nya Ladugårdsängen Till hösten finns ett behov av en förskola med fyra avdelningar på en tomt söder om Navets skola. Det är en paviljonglösning i väntan på att en mer permanent förskola som kommer att föreslås byggas på Ladugårdsängen/ Sörbyängen. Till årsskiftet 2012/2013 räknar vi med att en permanent treavdelningsförskola ska kunna vara på plats. Dessutom arbetar vi för att bygga till två avdelningar på Ekängens förskola. När den nya permanenta förskolan är på plats, årsskiftet 2012/2013, räknar vi dessutom med att någon eller några fristående förskolor har startat inom området. Det innebär troligen att vi då kommer kunna lämna paviljongerna som vi sätter upp nu till hösten - Informationen tas till protokollet 34 Lokalanpassning av gymnasieskolor inför Gy -11 Ärendenummer: Bou 109/2011 Handläggare: Andreas Ernestam Gymnasienämnden har ett behov av att anpassa gymnasieskolornas lokaler inför den nya gymnasiereformen GY På nämndens sammanträde i mars månad (se Gy 71/201) fattades beslut att ansöka om 4,4 mnkr i investeringsutrymme för Wadköpings utbildningscenter, WUC Gymnasieförvaltningen har lokalkontrakt för hela fastigheten för WUC och har i dagsläget inte behov av hela lokalytan utan hyr ut del av lokalerna till vuxenutbildning. Ambitionen är att även fortsättningsvis dela lokaler på WUC. En arbetsgrupp har arbetat fram ett lokalfördelningsförslag med en schemaläggare från respektive verksamhet. Det gör att gymnasieförvaltningen kan fortsätta få hyresintäkter på de ytor som vuxenutbildningen använder, i storleksordningen 4 miljoner per år. För att båda verksamheterna skall få plats på WUC behövs ett antal mindre lokalanpassningar. I nuläget bedöms det vara 15 mindre lokalmässiga förändringar som behöver genomföras, ex. sammanslagning av två grupprum till ett klassrum. Investeringsutgiften bedöms till 2 mnkr. Karolinska skolan Utökning av matsal: Karolinska skolans elevtak 1100 elever är uppnått. Det finns ett behov av att utöka matsalen.

4 Gymnasienämnden har tillsammans med kommunfastigheter tagit fram ett förslag där nuvarande matsal utökas genom inhyrning av en paviljong. Den nya ytan kommer även att utnyttjas som elevcafeteria. Den utökade hyran bedöms till 823 tkr per år. Investeringsutgiften för grundläggning bedöms till 700 tkr. Lokalanpassningar: Anpassning av lokaler i Sibirien plan 1 och 2 samt ombyggnation i huvudbyggnaden för att skapa fler arbetsrum. Investeringsutgiften för samtliga lokalförändringar bedöms till 1,25 mnkr. Risbergska skolan Lokalanpassningar: Det finns ett behov av att anpassa lokaler för samhällsvetenskapliga programmet och estetiska programmet. Investeringsutgiften för lokalanpassningen bedöms till 150 tkr. Tullängsskolan I nya gymnasiereformen utökas antalet yrkestimmar för de yrkesinriktade utbildningarna. För Tullängsskolans del innebär det behov av utökad yta för byggundervisning. Lokaler från träteknisk utbildning omdisponeras till yta för byggutbildningen. Investeringsutgiften för lokalanpassningen bedöms till 300 tkr. Virginska skolan Behov av butik för utbildningar inom textil, design och florist på Virginska skolan. Fastighetsinvesteringen sker av Örebroporten. Tilläggshyran bedöms bli 48 tkr per år sunderlag Lokalanpassning inför Gy-11, Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning. 1. Gymnasienämnden beviljas ett fastighetsinvesteringsutrymme på 2 mnkr för anpassning av Wadköpings utbildningscenter, WUC. 2. Gymnasienämnden beviljas ett fastighetsinvesteringsutrymme på 700 tkr för grundläggning av matsalspaviljong på Karolinska skolan. 3. Gymnasienämnden beviljas ett fastighetsinvesteringsutrymme på 1,25mnkr för anpassning av lokaler på Karolinska skolan.

5 4. Gymnasienämnden beviljas ett fastighetsinvesteringsutrymme på 150 tkr för anpassning av lokaler för samhällsvetenskapliga och estetiska programmet på Risbergska skolan. 5. Gymnasienämnden beviljas ett fastighetsinvesteringsutrymme på 300 tkr för att anpassa lokaler för byggundervisning på Tullängsskolan. 6. Driftskostnadsförändringen hanteras inom gymnasienämndens budgetram. - Programnämnd Barn och utbildning beslutar enligt kommunledningskontorets förslag ovan 35 Ansökan från Al-Azharskolan om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass i Örebro kommun Ärendenummer: Bou 78/2011 Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass från Al- Azharskolan. Efter flera år av kraftig minskning av antalet barn i grundskoleåldrarna vänder nu utvecklingen med en ökning fram till och med år 2016 med ca fler barn enligt 2010 års befolkningsprognos. Ökningen är svag de närmast åren för att fram mot 2014 medföra behov av åtgärder. Redan 2013 kommer lokaltillskott att behövas i Glanshammar, ett område utanför Örebro, och på norr. Utvecklingen ser olika ut såväl inom som mellan driftnämndsområden. Det finns fortsatt visst utrymme i den kommunala grundskolan. Ökningen kommer underifrån. För åldersgruppen år sker dock fortsatt en minskning fram till utgången av Kommunen beräknas få tillskott med drygt 800 fler grundskoleplatser i friskolor under nästkommande läsåren som en följd av Kunskapsskolans etablering, planerad start hösten 2012 för Jensen Education och Fyren/ Ekalmen. Kunskapsskolan och Fyren/Ekalmen etablerar sig i kommunens mest expansiva område, Sydost Om godkännande ges till samtliga av årets friskoleansökningar skulle det innebära ytterligare tillskott om grundskoleplatser varav för elever i åldersgruppen 6-12 år och resterande i åldersgruppen år. Det bedöms medföra påtagligt negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen med skolavvecklingar som följd. Al Azharskolan bedriver förskola och grundskola för årskurserna 1-3 i området Vivalla, ett av kommunens områden med starkast befolkningstillväxt. Andelen barn är mycket hög i området.

6 Ett godkännande för Al Azharskolan att bedriva förskoleklass får inga påtagliga negativa konsekvenser vare sig ur ekonomisk eller organisatorisk synvinkel. sunderlag Ansökningshandlingar från Al Azharskolan. Ansökan från Al-Azharskolan om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass i Örebro kommun, dnr :997, Ansökan från Kunskapsakademin om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Örebro kommun Ärendenummer: Bou 66/2011 Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Kunskapsakademin om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Örebro kommun. Efter flera år av kraftig minskning av antalet barn i grundskoleåldrarna vänder nu utvecklingen med en ökning fram till och med år 2016 med ca fler barn enligt 2010 års befolkningsprognos. Ökningen är svag de närmast åren för att fram mot 2014 medföra behov av åtgärder. Redan 2013 kommer lokaltillskott att behövas i Glanshammar, ett område utanför Örebro, och på norr. Utvecklingen ser olika ut såväl inom som mellan driftnämndsområden. Det finns fortsatt visst utrymme i den kommunala grundskolan. Ökningen kommer underifrån. För åldersgruppen år sker dock fortsatt en minskning fram till utgången av Kommunen beräknas få tillskott med drygt 800 fler grundskoleplatser i friskolor under nästkommande läsåren som en följd av Kunskapsskolans etablering innevarande läsår, planerad start för Jensen Education och Fyren/Ekalmen, varav Kunskapsskolan och Fyren/Ekalmen lokaliserar sig i kommunens mest expansiva område.. Om godkännande ges till samtliga av årets friskoleansökningar skulle det innebära ytterligare tillskott om grundskoleplatser varav för elever i åldersgruppen 6-12 år och resterande i åldersgruppen år. Det bedöms medföra påtagligt negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen med skolavvecklingar som följd. Avgörande för vilka konsekvenser en etablering av Kunskapsakademin får kommer geografisk lokalisering av skolan att vara, vilken i detta läge inte är känd. Elever i de lägre årskurserna tenderar att välja skola geografiskt nära hemmet. sunderlag

7 Ansökningshandlingar från Kunskapsakademin. Ansökan från Kunskapsakademin om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Örebro kommun, dnr: :1150, Ansökan från Karlslunds IF Herrfotbollklubb om godkännande som huvudman för en fristående fritidshem, förskoleklass och fristående grund-skola i Örebro kommun Ärendenummer: Bou 73/2011 Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Karlslunds IF Herrfotbollklubb om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Örebro kommun. Efter flera år av kraftig minskning av antalet barn i grundskoleåldrarna vänder nu utvecklingen med en ökning fram till och med år 2016 med ca fler barn enligt 2010 års befolkningsprognos. Ökningen är svag de närmast åren för att fram mot 2014 medföra behov av åtgärder. Redan 2013 kommer lokaltillskott att behövas i Glanshammar, ett område utanför Örebro, och på norr. Utvecklingen ser olika ut såväl inom som mellan driftnämndsområden. Det finns fortsatt visst utrymme i den kommunala grundskolan. Ökningen kommer underifrån. För åldersgruppen år sker dock fortsatt en minskning fram till utgången av Kommunens bedömning är att tillskott utöver det som redan planeras ske inte behövs förrän 2014 med undantag för Glanshammar, mindre tätort utanför Örebro, och eventuellt på Norr och då för barn i de lägre årskurserna. På litet längre sikt kommer en utökning att behövas och då främst i kommunens mest expansiva områden och för barn i åldersgruppen 6-12 år. Kommunen beräknas få tillskott med drygt 800 fler grundskoleplatser i friskolor under nästkommande läsåren som en följd av Kunskapsskolans etablering innevarande läsår, planerad start hösten 2012 för Jensen Education och Fyren/Ekalmen. Kunskapsskolan och Fyren/Ekalmen etablerar sig i kommunens mest expansiva område, Sydost Om godkännande ges till samtliga av årets friskoleansökningar skulle det innebära ytterligare tillskott om grundskoleplatser varav för elever i åldersgruppen 6-12 år och resterande i åldersgruppen år. Det bedöms medföra påtagligt negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen med skolavvecklingar som följd. Etablering av Karlslunds IF bedöms kunna innebära att förväntad ökning av antalet barn i berörd åldersgrupp inom ett något större geografiskt område på väster kan mötas. Detta under förutsättning att ett nytt bostadsområde

8 tillkommer. Lokalfrågan är löst. Elever i de lägre årskurserna tenderar att välja skola i närområdet. Karlslunds IF gör dock bedömningen att efterfrågan finns för barn från områden utanför närområdet. Karlslunds IF Herrfotboll med sin profil kommer att tillföra kommunens utbud med sin uttalade inriktning idrott och hälsa. sunderlag Ansökningshandlingar från Karlslunds IF Herrfotbollklubb Ansökan från Karlslunds IF Herrfotbollklubb om godkännande som huvudman för en fristående fritidshem, förskoleklass och fristående grundskola i Örebro kommun, dnr :741, Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, fritidshem och fristående grundskola i Örebro kommun Ärendenummer: Bou 77/2011 Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående grundskola, F-9, i Örebro kommun från Plusgymnasiet AB, nedan kallad Plugymnasiet. Efter flera år av kraftig minskning av antalet barn i grundskoleåldrarna vänder nu utvecklingen med en ökning fram till och med år 2016 med ca fler barn enligt 2010 års befolkningsprognos. Ökningen är svag de närmast åren för att fram mot 2014 medföra behov av åtgärder. Redan 2013 kommer lokaltillskott att behövas i Glanshammar, ett område utanför Örebro, och på norr. Utvecklingen ser olika ut såväl inom som mellan driftnämndsområden. Det finns fortsatt visst utrymme i den kommunala grundskolan. Ökningen kommer underifrån. För åldersgruppen år sker dock fortsatt en minskning fram till utgången av Kommunen beräknas få tillskott med drygt 800 fler grundskoleplatser i friskolor under nästkommande läsåren som en följd av Kunskapsskolans etablering innevarande läsår, planerad start hösten 2012 för Jensen Education och Fyren/Ekalmen, varav Kunskapsskolan och Fyren/Ekalmen lokaliserar sig i kommunens mest expansiva område,sydost. Om godkännande ges till samtliga av årets friskoleansökningar skulle det innebära ytterligare tillskott om grundskoleplatser varav för elever i åldersgruppen 6-12 år och resterande 600 för åldersgruppen år. Det bedöms medföra påtagligt negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen med skolavvecklingar som följd. Etablering av Plusgymnasiet, F-9, bedöms under de närmaste åren få påtagligt negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för

9 kommunen. Effekten av hittills genomförda skolavvecklingar minskas med återigen lågt kapacitetsutnyttjande. Ytterligare skolavveckling skulle bli följden. Detta mot bakgrund av att visst utrymme fortfarande finns i den kommunala grundskolan, fortsatt minskning av antalet åringar, svag befolkningsökning de närmaste åren för barn i åldersgruppen 6-12 år samt förväntad etablering av redan godkända fristående grundskolor. Detta mot bakgrund av att visst utrymme fortfarande finns i den kommunala grundskolan, fortsatt minskning av antalet åringar, svag befolkningsutveckling de närmaste åren för barn i åldersgruppen 6-12 år. Till utgången av 2016 kommer Örebro med den kunskap vi har i dag att behöva ett relativt stort tillskott för åldersgruppen 6-12 år. Avgörande för konsekvenser i kommunen är lokalisering av skolan, vilken i detta läge inte är känd. sunderlag Ansökningshandlingar från Plusgymnasiet AB. Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, fritidshem och fristående grundskola i Örebro kommun, dnr 2011:980, Ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Örebro kommun Ärendenummer: Bou 67/2011 Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående grundskola, F-9, i Örebro kommun från Lärande i Östergötland AB. Efter flera år av kraftig minskning av antalet barn i grundskoleåldrarna vänder nu utvecklingen med en ökning till och med år 2016 med ca fler barn enligt 2010 års befolkningsprognos. Ökningen är svag de närmaste åren för att fram mot 2014 medföra behov av åtgärder. Redan 2013 kommer lokaltillskott att behövas i Glanshammar, ett område utanför Örebro, och på norr. Utvecklingen ser olika ut såväl inom som mellan driftsnämndsområden. Det finns fortsatt visst utrymme i den kommunala grundskolan. Ökningen kommer underifrån. För åldersgruppen år sker dock en fortsatt minskning fram till utgången av Kommunen beräknas få tillskott med drygt 800 fler grundskoleplatser i friskolor med godkännande under nästkommande läsåren som en följd av Kunskapsskolans etablering innevarande läsår, planerad start hösten 2012 för Jensen Education och Fyren/Ekalmen. Godkännande av samtliga av årets friskoleansökningar skulle innebära ytterligare tillskott om grundskoleplatser varav för elever i åldersgruppen 6-12 år och resterande 600 för åldersgruppen år. Det

10 bedöms innebära påtagligt negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser med skolavvecklingar som följd. Etablering av Lärande i Östergötland, F-9, bedöms få påtagligt negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen de närmaste åren. Effekten av hittills genomförda skolavvecklingar minskas med återigen lågt kapacitetsutnyttjande. Ytterligare skolavveckling skulle bli följden. Detta mot bakgrund av att visst utrymme fortfarande finns i den kommunala grundskolan, fortsatt minskning av antalet åringar, svag befolkningsutveckling de närmaste åren för barn i åldersgruppen 6-12 år. Till utgången av 2016 kommer Örebro, med den kunskap vi har i dag, att behöva ett relativt stort tillskott för åldersgruppen 6-12 år. Avgörande för konsekvenser för åldersgruppen 6-12 år i kommunen är lokalisering av skolan, vilken i detta läge inte är känd. sunderlag Ansökningshandlingar från Lärande i Östergötland AB Ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Örebro kommun, dnr 2011:937, Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Örebro kommun Ärendenummer: Bou 65/2011 Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående grundskola, åk 6-9, i Örebro kommun från ThorenGruppen AB, nedan kallad Thoren. Efter flera år av kraftigt minskning av antalet barn i grundskoleåldrarna vänder nu utvecklingen med en ökning till och med år 2016 med ca fler barn enligt 2010 års befolkningsprognos. Ökningen är svag de närmaste åren för att fram mot 2014 medföra behov av åtgärder. Redan 2013 kommer lokaltillskott att behövas i Glanshammar, ett område utanför Örebro, och på norr. Utvecklingen ser olika ut såväl inom som mellan driftsnämndsområden. Det finns fortsatt visst utrymme i den kommunala grundskolan. Ökningen kommer underifrån. För åldersgruppen år sker dock en fortsatt minskning fram till utgången av Kommunen har fått och beräknas få tillskott med drygt 800 fler grundskoleplatser i friskolor under nästkommande läsåren som en följd av Kunskapsskolans etablering innevarande läsår, planerad start hösten 2012 för Jensen Education och Fyren/Ekalmen, varav Kunskapsskolan och Fyren/Ekalmen lokaliserar sig i kommunens mest expansiva område, sydost.

11 Om godkännande ges till samtliga av årets friskoleansökningar skulle det innebära ytterligare tillskott om grundskoleplatser varav 600 för elever i åldersgruppen år där elevantalet fortsatt minskar och resterande för åldersgruppen 6-12 år. Etablering av Thoren, åk 6-9, bedöms få påtagligt negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen. Effekten av hittills genomförda skolavvecklingar minskas med återigen lågt kapacitetsutnyttjande. Ytterligare skolavveckling bedöms bli följden. Detta mot bakgrund av att visst utrymme ännu finns i den kommunala grundskolan, fortsatt minskning av antalet barn i åldersgruppen år och förväntad etablering av Jensen Education. sunderlag Ansökningshandlingar från ThorenGruppen AB Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Örebro kommun, dnr :834, Ansökan från Didaktus Skolor AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun, Ärendenummer: Bou 79/2011 Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att avge yttrande över ansökan enligt ovan. Didaktus Skolor AB, Bromma ansöker om tillstånd att starta en ny friskola i Örebro med namnet Didaktus Örebro. Ansökan avser tillstånd för start från och med läsåret 2012/13 med följande program och inriktningar: Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet med två inriktningar samt Vård- och omsorgsprogrammet. Örebro kommun bedömer att en etablering av Didaktus i Örebro kommer att få negativa både ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för såväl de kommunala som de fristående gymnasieskolorna i kommunen och länet. sunderlag Ansökan från Didaktus Skolor AB med bilagor Statistiskt underlag från Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv, Örebro kommun

12 42 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Örebro kommun Ärendenummer: Bou 81/2011 Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående grundskola, åk 6-9, i Örebro kommun från Baggium Utbildning AB, nedan kallad Baggium. Efter flera år av kraftig minskning av antalet barn i grundskoleåldrarna vänder nu utvecklingen med en ökning till och med år 2016 med ca fler barn enligt 2010 års befolkningsprognos. Ökningen är svag de närmaste åren för att fram mot 2014 medföra behov av åtgärder. Redan 2013 kommer lokaltillskott att behövas i Glanshammar, ett område utanför Örebro, och på norr. Utvecklingen ser olika ut såväl inom som mellan driftsnämndsområden. Det finns fortsatt visst utrymme i den kommunala grundskolan. Ökningen kommer underifrån. För åldersgruppen år sker dock en fortsatt minskning fram till utgången av Kommunen beräknas få tillskott med drygt 800 fler grundskoleplatser i friskolor under nästkommande läsåren som en följd av Kunskapsskolans etablering innevarande läsår, planerad start hösten 2012 för Jensen Education och Fyren/Ekalmen, varav Kunskapsskolan och Fyren/Ekalmen lokaliserar sig i kommunens mest expansiva område, Sydost. Om godkännande ges till samtliga av årets friskoleansökningar skulle det innebära ytterligare tillskott om grundskoleplatser varav 600 för elever i åldersgruppen år, där elevantalet fortsatt minskar. Det bedöms innebära negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen med skolavvecklingar som följd. Etablering av Baggium hösten 2012, åk 6-9, bedöms få negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen. Effekten av hittills genomförda skolavvecklingar för elever i de högre årskurserna minskas med återigen lågt kapacitetsutnyttjande. Ytterligare skolavveckling skulle bli följden. Detta mot bakgrund av att visst utrymme ännu finns i den kommunala grundskolan, fortsatt minskning av antalet barn i åldersgruppen år samt förväntad etablering av en redan godkänd fristående skola, Jensen Education. Skolan skulle bredda kommunens utbud med praktisk-teknisk inriktning. sunderlag Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Örebro kommun

13 43 Ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun Ärendenummer: Bou 80/2011 Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att avge yttrande över ansökan enligt ovan. Framtidsgymnasiet i Göteborg AB ansöker om tillstånd att starta en ny friskola i Örebro med namnet Framtidsgymnasiet Örebro. Ansökan avser tillstånd för start från och med läsåret 2012/13 med tre olika program med olika inriktningar. Utifrån befolkningsprognos, ansöknings-/antagningsstatistik och samverkan mellan gymnasieskolorna i länet bedömer Örebro kommun att en etablering av de utbildningar Framtidsgymnasiet ansöker om kommer att påverka redan etablerade verksamheter ur organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv. Det ser dock olika ut för de olika programmen/inriktningarna. Eleverna kommer dock att få ett större utbud av program och inriktningar som gagnar dem och också matchar arbetsmarknadens behov. sunderlag Ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg med bilagor Ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun Statistiskt underlag från Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv, Örebro kommun

14 44 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun Ärendenummer: Bou 83/2011 Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att avge yttrande över ansökan enligt ovan. Baggium Utbildning AB ansöker om tillstånd att utöka sin verksamhet på Örebro Praktiska Gymnasium med en inriktning på Fordons- och transportprogrammet med start läsåret 2012/13. Örebro kommun bedömer att en utökning av Örebro Praktiska Gymnasiums verksamhet kommer att få både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Örebro kommuns gymnasieskolor, de etablerade fristående gymnasieskolorna och länets övriga gymnasieskolor. sunderlag Ansökan från Baggium Utbildning AB med bilagor Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun Statistiskt underlag från Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv, Örebro kommun 45 Remiss: Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun Ärendenummer: Bou 87/2011 Plusgymnasiet AB ansöker om tillstånd att utöka sin verksamhet på Plusgymnasiet i Örebro med fyra olika program och inriktningar med start läsåret 2012/13. Dessa är Samhällsvetenskapliga, Humanistiska, Estetiska samt Barn- och fritidsprogrammet. Utifrån befolkningsprognos och den preliminära ansökningsstatistiken bedömer Örebro kommun att en utökning av Plusgymnasiet i Örebro kommer att få både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Örebro kommuns gymnasieskolor, de etablerade fristående gymnasieskolorna och länets övriga gymnasieskolor.

15 sunderlag Ansökan från Plusgymnasiet AB med bilagor Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun Statistiskt underlag från Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv, Örebro kommun 46 Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun, Ärendenummer: Bou 72/2011 Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att avge yttrande över ansökan enligt ovan. Nordens Teknikerinstitut AB, Bromma ansöker om tillstånd att starta en ny friskola i Örebro med namnet Mikael Elias Teoretiska gymnasium. Ansökan avser tillstånd för start från och med läsåret 2012/13 gällande Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps-, Ekonomi- samt Teknikprogrammet. Örebro kommun bedömer att en etablering av Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Örebro kommer att få negativa, både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Örebro kommuns gymnasieskolor samt för redan etablerade fristående gymnasieskolor. sunderlag Ansökan med bilagor från Nordens Teknikerinstitut AB Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun Statistiskt underlag från Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv, Örebro kommun

16 47 Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun Ärendenummer: Bou 71/2011 Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att avge yttrande över ansökan enligt ovan. ThorenGruppen AB ansöker om tillstånd att utöka sin verksamhet på Thoren Business School i Örebro med start läsåret 2012/13. Örebro kommun bedömer att en utökning av Thoren Business School verksamhet kommer att få både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Örebro kommuns gymnasieskolor, de etablerade fristående gymnasieskolorna och länets övriga gymnasieskolor. Det gäller framför allt en utökning av handels- och administrationsprogrammet. sunderlag Ansökningshandlingar från ThorenGruppen AB med bilagor Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun Statistiskt underlag från Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv, Örebro kommun 48 Ansökan från Magelungen utveckling AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun, Ärendenummer: Bou 70/2011 Skolinspektionen har berett Örebro kommun tillfälle att avge yttrande över ansökan enligt ovan. Magelungen utveckling AB ansöker om tillstånd att starta en ny friskola i Örebro med namnet MBG-gymnasiet Örebro. Ansökan avser tillstånd för start från och med läsåret 2012/13 gällande Estetiska - samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

17 Örebro kommun bedömer att en etablering av MBG-gymnasiet i Örebro med Magelungen utveckling AB som huvudman inte kommer att få kännbara ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Örebro kommuns gymnasieskolor, de etablerade fristående gymnasieskolorna och länets övriga gymnasieskolor. sunderlag Ansökan från Magelungen utveckling AB med bilagor Ansökan från Magelungen utveckling AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun, -Statistiskt underlag från Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv, Örebro kommun 49 Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Ärendenummer: Bou 96/2011 Handläggare: Christer Wilén För all offentlig verksamhet är demokrati, rättssäkerhet och effektivitet grundläggande värden. Det är viktigt att kommunens anställda och förtroendevalda inte missbrukar sin ställning och att integriteten inte behöver ifrågasättas. Korruption får inte förekomma, det är lätt att rasera förtroendet för verksamheten och svårt att bygga upp det igen. Kommunledningen vill med denna policy tydliggöra gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån för medarbetare och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen. Policyn ska vara ett stöd för alla anställda och ska också tydliggöra för leverantörer vad som gäller i Örebro kommun. Alla anställda och förtroendevalda och dess bolag omfattas av lagreglerna om muta och bestickning. Lagreglerna gäller både offentlig och privat verksamhet, kraven är dock högre på anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet och korruptionsbrotten i offentlig verksamhet faller under allmänt åtal, 20 kap. 5 brottsbalken. Allmän åklagare har därför rätt och skyldighet att väcka åtal för sådant brott. Korruptionsbrotten bestickning och muta regleras i 17 kap 7 respektive 20 kap 2 brottsbalken. sunderlag Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen, antagen av kommunfullmäktige den 28 februari 2011

18 - Informationen tas till protokollet 50 Programdirektörens information Handläggare: Marie Holm Ärendet om gemsnam timplan för alla skolor i Örebro kommun behandlades av samverkansgruppen den 30 mars. På sammanträdet deltog skolcheferna Margareta Borg och Jan Lindblom. Nomineringstiden för Pedagogiskt pris pågår under perioden 1-30 april. Alla som bor eller arbetar i Örebro kommunhar rätt att nominera arbetslag eller enskild lärare ii kommunal eller fristående verksamhet. Komrev/PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av rektors förutsättningar att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Stadsrevisionen har begärt in skriftligt svar från skolnämnderna med redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av granskningen. Programdirektören föreslår att programnämnden beslutar om riktlinjer som ska gälla samtliga skolnämnder. 1. Informationen tas till protokollet 2. Programnämnden uppdrar åt Marie Holm att tillsammans med skolcheferna, ta fram riktlinjer för rektors pedagogiska ledarskap, som ska gälla för hela programområdet. 51 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Bou 114/2011 Bou 85/2011 Delegationsbeslut februari 2011 Bou 89/2011 Avtal om interkommunal ersättning - Baggium utbildning AB Bou 90/2011 Avtal om interkommunal ersättning Skogstibble fristående grundsärskola Bou 91/2011 om särskild resurs - Internationella Engelska skolan Bou 92/2011 Avtal om interkommunal ersättning - Ärentunaskolan Uppsala Bou 93/2011 Avtal om interkommunal ersättning - Västgötaskolan, Ållebergsgymnasiets Indviduella program Förslag till beslut Kommunlednngskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Anmälningarna tas till protokollet - Anmälningarna tas till protokollet

19 52 Inkomna skrivelser och diarielista under tiden Diariet: Inkomna och upprättade handlingar Änr 95/ /2011 Inkomna skrivelser: Skolinspektionen, Kommunbeslut efter tillsyn i Örebro kommun, Kommunstyrelsen, Granskningsrapport intern kontroll Örebro kommun 2010 Bildlärare på Mellringeskolan, Synpunkter på den föreslagna timplaneförändringen för Bildämnet i Örebro kommun, Stadsrevisionen, Förstudie Tillsyn av enskilt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt insyn i fristående gymnasieskola Infosoc Rättsdatabas AB, Ett öppet brev till skolpolitiker och tjänstemän inom skolan i Örebro kommun Protokoll Minnesanteckningar: Protokoll samverkansgrupp Förhandlingsprotokoll Lokalanpassning inför Gy 11, Anmälningar: Anmälan av delegationsbeslut mars 2011 Presidium har ägt rum 23 mars 2011 Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildnng - Informationen tas till protokollet - Anmälningarna tas till protokollet

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Protokoll 2010-04-07. Tid tisdag 7 april 2009 kl 13.15 16.30. Dialogen, Rådhuset

Protokoll 2010-04-07. Tid tisdag 7 april 2009 kl 13.15 16.30. Dialogen, Rådhuset Tid tisdag 7 april 2009 kl 13.15 16.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Per-Åke Sörman (C) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Mussie Ephrem (V) Lotta Olsson (M)

Läs mer

Protokoll. Tid tisdag 9 september 2008 kl 13.15 16.50. Kupolen, Rådhuset

Protokoll. Tid tisdag 9 september 2008 kl 13.15 16.50. Kupolen, Rådhuset Tid tisdag 9 september 2008 kl 13.15 16.50 Plats Kupolen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Per-Åke Sörman (C) Lena Baastad (S) Mussie Ephrem (V) t o m 118 Lotta Olsson (M) Henrik Elamson

Läs mer

Protokoll Gy 19/2011. Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60

Protokoll Gy 19/2011. Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60 Protokoll Gy 19/2011 Gymnasienämnden Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Maria Haglund (M) Georg Barsom (FP)

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 318/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2012-11-07 Klockan: 09:30-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Protokoll Gy 156/2011. Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Ordförande t.o.m. del av 49 1:e vice ordförande. Tjänstgörande ordförande fr.o.m.

Protokoll Gy 156/2011. Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Ordförande t.o.m. del av 49 1:e vice ordförande. Tjänstgörande ordförande fr.o.m. Protokoll Gy 156/2011 Gymnasienämnden Datum: 2011-05-18 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Wadköpings utbildningscenter Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Ordförande t.o.m. del av 49 Maria Haglund (M) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

Protokoll 2008-09-02. Tid onsdag 2 september 2009 kl 13.15 17.15. Dialogen, Rådhuset

Protokoll 2008-09-02. Tid onsdag 2 september 2009 kl 13.15 17.15. Dialogen, Rådhuset 2008-09-02 Tid onsdag 2 september 2009 kl 13.15 17.15 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Per-Åke Sörman (C) Lena Baastad (S) t o m 126 Gabriella Blomgren (MP) Mussie Ephrem (V) Lotta Olsson

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 17/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2014-06-04 Klockan: 13:15-17:25 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Östman (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Protokoll Snv 175/2011 Skolnämnd nordväst Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Per-Åke Sörman (C) Sheneh Armaghan (S) Ali Isaak Osman (S)

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 75/2011 Östernärke områdesnämnd Datum: 2011-04-12 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Betelkyrkan, Hampetorp Närvarande ledamöter Magnus Lagergren (KD) Frederick Axewill (S) Susann Wallin (S) Jan-Olof

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar KALLELSE Datum Sida 2016-03-14 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Thomas Werthén Förhandling enligt

Läs mer

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson 2015-04-08 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl.10.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda. Utbildningsförvaltningen 080519

Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda. Utbildningsförvaltningen 080519 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-05-13 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda Beslutande Övriga närvarande Ingamaj Wallertz Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Ulrika

Läs mer

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50 Protokoll 2015-04-22 Nämnd för livslångt lärande Nämnd för livslångt lärande Plats och tid Rum Kumla, 2015-04-22 klockan 14:00-15:25, 15:40-16:05 Beslutande Andreas Brorsson S Ordförande Oskar Svärd M

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15

PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15 PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00-16.00 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson (V) Lenita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

2011-04-26. Skanör Falsterbo Montessoriskola, Tennisvägen, Skanör

2011-04-26. Skanör Falsterbo Montessoriskola, Tennisvägen, Skanör 1(28) 2011-04-26 Nämndsekreterare Karin Külick Tfn 040-42 5222 Sammanträdesdatum Plats Skanör Falsterbo Montessoriskola, Tennisvägen, Skanör Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Larsson (M)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 2013-05-15 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 55/2010 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2010-06-03 Klockan: 08.00 12.00 Plats: Betelkyrkan, Köpmangatan Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Per-Åke Sörman (C),

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30 Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Närvarande ledamöter Anders Hagsten (KD) ordförande Kerstin Cederström (FP) Jan Zetterqvist (S) Andreas Getzman (M) 96-109

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22 LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 22 oktober 2012, klockan 13.15-17.25, ajournerat klockan 16.15-16.25 Bo Ederström (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) 2010-09-06

PROTOKOLL 1 (19) 2010-09-06 PROTOKOLL 1 (19) 2010-09-06 Gymnasienämnden Plats och tid Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, Skellefteå, kl 08.00 17.05 ande Bertil Almgren (S) ordförande Joakim Dahlgren (S) Stina Engström (FP) Ulrika

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 190.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Datum 2011-04-11 KALLELSE. Irene Söderhäll (S) Jan-Åke Carlsson (S) Frida Johnsson (MP) Clemens Lilliesköld (V)

Datum 2011-04-11 KALLELSE. Irene Söderhäll (S) Jan-Åke Carlsson (S) Frida Johnsson (MP) Clemens Lilliesköld (V) UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Datum 2011-04-11 KALLELSE Ordinarie: Mohamad Hassan (FP) ordf. Torbjörn Aronson (KD) 1:e vice Ulrik Wärnsberg (S) 2:e vice Hannes Beckman (M) Gabriella Lange (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Dnr: Skolinsp. Dnr. Utbf. Huvudman Skola Område Avser Program

Dnr: Skolinsp. Dnr. Utbf. Huvudman Skola Område Avser Program Bilaga 1 Sammanställning av ansökningar om huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dnr: Skolinsp. Dnr. Utbf. Huvudman Skola Område Avser Program Stockholms stad 32-2011:757 11-455/1069 Nordiska

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Protokoll 2009-04-14. Tid Tisdagen den 14 april kl. 13:30-17:00. Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9

Protokoll 2009-04-14. Tid Tisdagen den 14 april kl. 13:30-17:00. Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9 Protokoll Tid Tisdagen den 14 april kl. 13:30-17:00 Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Veronica Sjögren (FP), ordförande Mussie Ephrem (V), 2: e vice ordf. Silva

Läs mer

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Anders Persson (C) vice ordförande Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m. läsåret 2017/18

AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m. läsåret 2017/18 YTTRANDE 2016-04-13 Dnr 46/2016 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 Stockholm AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m.

Läs mer

Protokoll Gy 279/2015. Datum: 2015-11-11 Klockan: 08:30-12:10 Plats: Virginska skolan, Sal 4075, plan 4, Fabriksgatan 46-52.

Protokoll Gy 279/2015. Datum: 2015-11-11 Klockan: 08:30-12:10 Plats: Virginska skolan, Sal 4075, plan 4, Fabriksgatan 46-52. Protokoll Gy 279/2015 Gymnasienämnden Datum: 2015-11-11 Klockan: 08:30-12:10 Plats: Virginska skolan, Sal 4075, plan 4, Fabriksgatan 46-52 Närvarande ledamöter Per-Åke Sörman (C) Ordförande Linda Smedberg

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17 Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP), ordförande Gunn Öjebrandt (KD), vice ordförande Gunilla Olofsson (M) Ann-Britt

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 181.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 195.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Yrkesgymnasiet

Läs mer

Protokoll Skolnämnd sydväst Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Protokoll Skolnämnd sydväst Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Protokoll Ssv 285/2010 Skolnämnd sydväst Datum: 2011-12-19 Klockan: 14:00-18:00 Plats: Naturens Hus Naturreservatet Vattenparken, Oljevägen15, Örebro Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Marie Magnusson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Protokoll. Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30. Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30. Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30 Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Henrik Elamson (M) ordförande Ann-Kristin Spåls (MP) Sara Dicksen (M) Ewy Eriksson (M) Kerstin

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2011-04-11 Kommunstyrelsen Tid: Tisdagen den 19 april 2011, klockan 09.00 Plats: Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 124/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2012-06-12 Klockan: 14:00-18:00 Plats: Stora Mellösa skola Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen (S) Mikael Adriansson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

Tid Måndag 15 mars 2010, kl.13.00 15.50. Plats Hagaskolan, Blåmesvägen 1, Örebro

Tid Måndag 15 mars 2010, kl.13.00 15.50. Plats Hagaskolan, Blåmesvägen 1, Örebro Tid Måndag 15 mars 2010, kl.13.00 15.50 Plats Hagaskolan, Blåmesvägen 1, Örebro Närvarande ledamöter Henrik Elamson (M), ordförande Ann-Kristin Spåls (MP), 1:e vice ordförande, 21-28 Ewa Andersson (S),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Kallelse/underrättelse

Kallelse/underrättelse Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2009-02-10 Er referens: Vår referens: Sven Trönne Direkttel: 040-641 1285 Direktfax: E-postadress: Diarienr: sven.tronne@lomma.se Barn-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 44 A 186.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 11 A 165.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan A 182.00 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet A 170.00 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.20 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-29 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Veronica Olmos Oscarsson (S) ersättare för Suzana

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-05-19 1 (33) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg 27, den 9 april kl. 08.30

Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg 27, den 9 april kl. 08.30 Kallelse Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2014-04-09 Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg 27, den 9 april kl. 08.30 Gruppmöte Kl. 12.30 Symfonin (majoriteten) Kl. 12.30

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 11-12. Birgith Olsson Johansson (S) Edit Persson (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 11-12. Birgith Olsson Johansson (S) Edit Persson (C) Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-12 1 (12) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 11-12 Birgith Olsson Johansson (S) Edit Persson (C) Ledamöter Gösta Svensson

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS Utbildningsnämnden sammanträde 59. Uppföljning med prognos per den 30 september år 2011 60. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17 Utbildningsnämndens 14-17 2 Programutbud 2014/2015...5 Riktlinjer integrationsarbetet...6 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...7 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...9 3 Plats och tid Utbildningens

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-11 1 (13) Plats och tid Beslutande Ersätttare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Birgith Olsson Johansson (s), ordf., Gösta Svensson (s), Yvonne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 23 A 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 8 8 A 170.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 38 18 A 184.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 17 9 A 175.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 A 171.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 9 A 163.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-10-15, kl. 15.00 17.15

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-10-15, kl. 15.00 17.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.15 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson (S) Dan Bondesson (S) Marie-Louise Eddegård

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14 2013-06-05 Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikaelsskolan, onsdag 5 juni 2013 kl 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

Stadshuset, sektor Utbildning

Stadshuset, sektor Utbildning Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön kl 13.00-16.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Frida Jönsson (fp) Maria Andersson (s) Anita Olsson (s) Mikael Kozak (fi) kl. 15.00 17.45 Laura Ilabaca (v)

Frida Jönsson (fp) Maria Andersson (s) Anita Olsson (s) Mikael Kozak (fi) kl. 15.00 17.45 Laura Ilabaca (v) 1 (34) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 19.30 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Lennart

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-10-20

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-10-20 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum 3 vån, kl 17:03-19:21 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) 2:e vice ordförande: Stolt Daniel

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30.

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30. Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Plats och tid Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30. Paragrafer 34-51 Namn BESLUTANDE Ledamöter Mimmi Pirttilä (S), ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (28) Tid Onsdagen den 25 Mars 2015 klockan 15:00 Plats Liljeborgsskolan, Engelbrektsgatan 5, Trelleborg Ärenden 29 Upprop 30 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Tobakstillsyn i grundskolor och gymnasier 2012 Rapport nr: 4

Tobakstillsyn i grundskolor och gymnasier 2012 Rapport nr: 4 Tobakstillsyn i grundskolor och gymnasier 2012 Rapport nr: 4 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 4 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box

Läs mer

79 Sammanträdets öppnande, dagordningens godkännande

79 Sammanträdets öppnande, dagordningens godkännande Tid Tisdagen den 10 augusti 2010, kl 14.00 15.25 Plats Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Lotta Olsson (M), ordförande Georg Barsom (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer