Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2013 för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2013 för"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2013 för Bostadsrättsföreningen Brf Bovieran Partille Tid: Plats: Tisdag klockan 15:00 Föreningslokalen 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordftjrande Leif Morkvist hälsade alla välkomna och forklarade stämman öppnad.,, Val av ordfiirande vid stämman Till stämmoordforande valdes Kjell Ring. 3. Anmälan av ordfiirandes val av protokollfiirare Till protokollftirare valdes Klas Öhberg. 4. Godkännande av röstlängd Antalet närvarande röstberättigade medlemmar fastställdes till 39 st. varav 2 st via fullmakt. Till protokollet antecknas att antalet närvarande medlemmar totalt var 47 st. 5. Val av två personer att jämte ordfiiranden justera protokollet Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Birgitta Berglund och Anita Wenzel. 6. Frågan om fiireningsstämman blivit utlyst i behörig ordning Stämman beslutade att kallelse skett i enlighet med bostadsrättsföreningens stadgar. 7. Fastställande av dagordning Den foreslagna dagordningen fastställdes. 8. Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning gicks igenom. En redovisning av kostnaderna för genomftirt carporl-projekt efterlystes, Jan Niklasson svarade att kostnader/intäkter för carportar inte särredovisats i årsredovisningen, utan ingår i föreningens totala kostnader och intäkter. En separat redovisning hade dock gjorts vid medlemsmöte i december då budgeten för 2013 presenterades. Leif Morkvist kommenterade vidare att en amortering hade gjorts under första kvartalet 2013, och att detta var orsaken till att behållningen på avräkningskontot hos HSB Göteborg var högt per Sida I av 3 % \.,

2 9. Revisorernas berättelse Kjell Ring ftiredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade efter ft)redragning av revi sionsberättel sen att lägga denna til I handlin garna. 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen Stämman beslutade att fastställa styrelsens forslag till resultat- och balansräkning. 11. Beslut om hur fiireningens vinst eller fiirlust enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras Stämman beslutade i enlighet med styrelsens forslag till disposition av resultatet. 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet ftir sfyrelsens ledamöter Stämman beslutade att bevilja samtliga av styrelsens ledamöter ansvarfrihet ftir det gångna verksamhetsåret. 13. Fråga om arvodel o Sfrelse, revisor, valberedning, andra ekonomiska ersättningar Stämman beslutade att ett fast arvode motsvarande 1,1 prisbasbelopp skall utgå till styrelsen. Styrelsen fördelar arvodet efter eget gottfinnande. Stämman beslutade att ett arvode om kr skall utgå till ordinarie ft)reningsrevisor. Stämman beslutade att ett arvode om kr skall utgå till valberedningen. Valberedningen fordelar arvodet efter eget gottfinnande. Stämman beslutade att ersättning enligt Riksskatteverkets norm ftir skattefri milersättning skall utgå vid användande av bil inom ramen för styrelse- eller revisionsuppdrag, samt att ersättning ftir ftirlorad arbetsinkomst skall kunna utgå till förvärvsarbetande ftirtroendevald vid aktiviteter dagtid inom ramen ft)r uppdraget. 14. Val av styrelseordftirande, styrelseledamöter och suppleanter Till styrelseordftirande ftir en tid av ett år valdes Leif Morkvist. (omval) Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Leif Morkvist, Marjatta Johansson och Britta Ridelberg. (omval av samtliga) Jan Niklasson och Sven Wenzel kvarstår som ledamöter till och med ordinarie stämma Till protokollet antecknas att inga övriga nomineringar ftirelåg samt att inga suppleanter valdes. Sida 2 av 3 tt?.

3 15. Val av revisor och suppleant Till auktoriserad revisor valdes BoRevision, Nicklas Holmström. (nyval) Med anledning av 9n fråga angående om auktoriserad revisor måste väljas vid varje stämma svarade Kjell Ring att beslutet kvarstår tills annat beslut fattas. Till ftireningsrevisor för en tid av ett år valdes Sten Smederöd. (omval) Till revisorssuppleant for en tid av ett år valdes Inga-Lisa Holmgren. (omval) Till protokollet antecknas att inga övriga nomineringar ftirelåg. 16. Val av valberedning Till valberedning ftir en tid av ett år valdes Staflan Lindblom, Anita Wenzel och Rune Skoglund. (omval av samtliga) Som sammankallande utsågs Staffan Lindblom. Till protokollet antecknas att inga övriga nomineringar ft)relåg. 17. Motioner Inga motioner hade inkommit. 18. Stämmans avslutande Stämmoordföranden tackade för visat intresse och ftirklarade stämman avslutad. l' / Vid orotokolle( r \- Klas Öhberg Justeringsman Justeringsman / -.*/.'),.1 =--4-!.i, l l. r...'.{.('.!!, l- Anita Wenzel i Bilagor: Dagordning Röstlängd inkl. fullmakter Valberedningens ftirslag bil. nr. 1 b1l. nr.2 bil. nr. 3 Sida 3 av 3

4 $, \..r. \ KALLELSE TILL ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille Dag Måndagen den 15 april 2OL3 Klockan PIats Föreningslokalen DAGORDNING t Stämmans öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare 4 Godkännande av röstlängd 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 6 Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 7 Fastställande av dagordningen Styrelsens årsredovisning B 9 Revisorernas berättelse 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och tt balansräkningen Beslut om hur föreningens vinst eller förlust enligt den faststä Ilda ba!a nsrä kn i ngen ska I I d ispone ras t2 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13 Fråga om arvoden Styrelseledamöter, revisor och valberedning; andra ekonomiska ersättninga r Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter t4 15 Va! av revisor och revisorssuppleant 16 Val av valberedning 17 Motioner 18 Avslutning Bilagor OBS Årsredovisning 2012 med revisionsberättelse utd senare Valberedningens förslag till förekommande val utd senare Fullmaktsblankett finns att hämta hos ordföranden för den som behöver sådan.

5 f\,1",,..,-. L Näruarolista/Röstlängd vid föreningsstämma den 1S april 2o1l Lgh nr Namn Anm Ir 1:01 Wesley, Kerstin 1:02 Hartwig, Rose-Marie 4 l/ 1:03 Davidsson, David / Davidsson, Ulla &taz1tu"{,fi'r4ou.-ffi 1:04 Jonsson, Bo V 1:05 V 1:06 Andersson, Nils-Erik / Andersson, Anita Ekholm, Marianne v1'.07 Henriksson, Lars / Henriksson, Ragnhild 1:08 Johansson, Marianne 1:09 Fleischer, Anita V 1:10 Pernland, Birgit t/ 1"11 Johansson, Marjatta Y l:lz Christensson, lnga-lisa v 1'.13 Thoren, Leif y.14 Gillis-Eriksson, Kerstin l/ t.ts Rönnblad, Barbro V tta V2.ot Y 2:02 lrt):03 v T'.oq V 2:05 y 2"06 V z:ot Smederöd, Sten / Smederöd, lnger hristensson, Siv Lindblad, lngrid Gundehag, Malte / Gundehag, Ulla Berglund, Ove / Berglund, Birgitta Sandberg, Margareta Ridelberg, Britta Holmgren, lnga-lisa 2:08 Ericsson, Bertil / Ericsson, Barbro V 2:09 Hartwig, Bengt / Hartwig, Kerstin f 2:10 Jansson, lngrid tq,a-å-\yl {Å& h.r-, hlt*,, 4-d" h/z,lt""^, V 2'.11 Blom, Ake / Blom, Lisbeth V?:tz Holm, lngvor V z:ts Berg, Astrid { 2:14 Petergson, Claes-Göran / Peterson Lundgren, Eva-Louise l,/ 2:15 Dolenga, Kerstin V 2:16 Morkvist, Leif / Morkvist, Margareta lf 3:01 Skoglund, Rune / Skoglund, Siv 3"02 Korak, Kornel/ Korak, Miriana 3:03 Clsson, Harry lolsson, Marqit t/ 3104 Wenzel, Sven / Wenzel, Anita V z:os Waldön, Dick V 3:06 Lagerqvist, Britt 3:07 Lindblom, Staffan / Lindblom, Birsitta v 3'.08 Waidringer, lnger V 3:09 Forshamn, Sven v 3:10 Beckman, lnqa-lill V g:tl Niklasson, Jan / Niklasson, Barbro /3:12 Strandh, Birgitta ll3:13 Ekdahl, Astrid V3:14 Guse, GUnter / Guse, Barbro t/3:15 Bystedt, Britta y' s'sa Halldin, Lennart / Halldin, Gun Antalnärvarandemedlemmar:WAntalnärvaranderöstberättigade:31w ["*tv'^lte-.

6 k-lipp hiir v \7 Ombudsfullmakt till HSBs Brf d Um*e&n* i Göteborg Härmed låter jag mig foreträdas på foreningsstämman a"n.l*.l.,tp. t S Ombudet: tr Maka tmake tr Sammanboende tr Annan närstående ( foräldrar, syskon eller barn ) m Annan medlem i bostadsrättsforeningen tr Ombud for juridisk person ort /i,fu.xe d.e1:t.,r.t^... aen... /.3.. t.1... iao I Bosradsrättshavare... L%,rr^ L«*,:..*A.(tk... Lgh.numm "r!.{..c'.3.

7 Ombudsfullmakt till HSB Brf i Härmed låterjag mig företrädas på ft)reningsstämman 2013 Ombudet: Y Närstående familjemedlem (förälder,/bam) tr Maka/make tr Sammanboende \, tr Annan medlem tr Ombud ftr juridisk person ombudets namn: /l;'(7/ r iii ' "':i /'i '>r'i ' den?'i t/ zotz Ḻ u' h w), ä, Bostadsrättshavare,,/ -i-"ul, i i.^, L),1, i{ Lägenhetsnummer

8 [3. \..\- 5 Förslag till val av styrelse mm vid föreningsstämman Styrelse Antal år Förslag Lgh nr (Ledamot 1 kvarstår I år Jan Niklasson 3:1 1) (Ledamot 2 kvarstår 1 år Sven Wenzel 3:04) Ledamot 3 omval2 är Leif Morkvist 2:16 Ledamot4 omval2 är Marjatta Johansson 1:1 1 Ledamot 5 omval} är Britta Ridelberg 2.06 Styrelseordfiirande omval I år Leif Morkvist 2:16 Revisorer Auktoriserad revisor Föreningsrevisor Revisorssuppleant nyval omval 1år omval 1år BoRevision, Niklas Holmström Sten Smederöd l:16 Inga-Lisa Holmgren 2:07 Valberedning Ledamot 1 omval 1år Staffan Lindblorn 3:07 (sammankallande) Ledamot 2 omval 1år Anita Wenzel 3:04 Ledamot 3 omval 1 år Rune Skoglund 3:01

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRA FRIHETEN Org nr 769617-6200 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2010 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av Håkan Johansson 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Lindholm och Jill Bengtsson Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Inlandsinnovation AB org nr 556819-2263, måndagen den 28 april 2014 i Kanslihuset, A4 Campus, Östersund. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(7) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Karlsson och Irene Morgan Styrelsens ordförande Hans Tilly

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ENSKIFTESHAGEN I MALMÖ Kallelse Medlemmarna i HSB;s bostadsrättsförening Enskifteshagen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndag 3 februari 2014 kl

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer