utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se"

Transkript

1 utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM

2 Utbildningscenter Autism Utbildningscenter Autism drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. Vår uppgift är att administrera och genomföra utbildningar både på vårt utbildningscenter Bergskog i Sunne och på andra orter i landet. Här hittar du planerade utbildningar. De flesta utbildningar riktar sig både till personal, föräldrar/anhöriga och personer med autism spektrumtillstånd, du kan läsa mer om den specifika målgruppen under varje utbildningsrubrik. På hemsidan kan du läsa mer om vår verksamhet. Under vecko utbild ningen om Ett pedagogiskt arbetssätt med verkar barn, ungdomar och vuxna med autism. Det gör utbildningen unik och vi vill tacka alla personer med autism som medverkar på våra utbildningar och deras familjer! Frågor om utbildningar, uppdragsutbildningar, anmälan och katalog: Agnetha Bergh Utbildningscenter Autism Telefon: Åkerssjövägen Trollhättan Utbildningsarrangör på Bergskog kursgård i Sunne: jan israelsson Telefon: eller På hemsidan kan du läsa mer om oss. Utbildningsledare: Dorith andersson, specialpedagog ulrika aspeflo, leg. logoped Cristina dahl, pedagogisk handledare susanne jessen, pedagogisk handledare Jenny linder, leg. psykolog Lena Nilsson, pedagogisk handledare viviann nordin, läkare, med. dr. linda petersson, specialpedagog 2 Grafisk form & produktion: Jenni Carström Omslagsfoto: Istockphoto, Christina Teuchler Foto inlaga: Stephan Elleringmann, Jan Israelsson, Enrico Fianchini Tryck: Trydells Tryckeri AB Omslag: 300 g Munken Lynx Inlaga: 130 g Munken Lynx

3 Utbildningar

4 Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum Målgrupp Utbildningen riktar sig till personal och anhöriga till ungdomar och vuxna inom autismspektrum. Pris För personal kronor exkl. moms och för föräldrar kronor inkl. moms. I priset ingår utbildnings pärm, fika, lunch samt lättare mat onsdag kväll. Arbets givare som skickar fem deltagare eller fler betalar kronor per person. Plats Sunne Datum & Utbildningsledare 13 januari 17 januari Utbildningsledare: Christina Dahl 17 mars 21 mars Utbildningsledare: Lena Nilsson 7 april 11 april Utbildningsledare: Dorith Andersson 12 maj 16 maj Utbildningsledare: Ulrika Aspeflo 11 augusti 15 augusti Utbildningsledare: Christina Dahl Sista anmälan: 16 juni 1 september 5 september Utbildningsledare: Lena Nilsson Sista anmälan: 7 juli 22 september 26 september Utbildningsledare: Dorith Andersson Sista anmälan: 28 juli 24 november 28 november Utbildningsledare: Ulrika Aspeflo Sista anmälan: 29 september Anmälan är bindande efter sista anmälnings datum Målsättning Att ge en grundläggande utbildning om autismspektrum från teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen till praktiska konsek venser i vardagen för den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel, anpassningar och omgivningens bemötande. Innehåll Föreläsningar varvas med praktiskt arbete tillsammans med personerna med autismspektrumtillstånd och fortlöpande reflektioner/ diskussioner. Utbild ningen omfattar områden som bedömning/kartläggning, hjälpmedel, anpass ningar, samarbete och kontinuitet, kommunikation, socialt samspel och fritidsaktiviteter samt att förstå och förebygga problemskapande beteende. Praktiskt arbete med eleverna. Under utbildningen arbetar deltagarna i grupper med handledning av erfarna utbildare. I utbildningen medverkar fyra personer med diagnos inom autismspektrum. Personerna är på olika utvecklingsnivåer vilket innebär att del tagarna under veckan träffar ungdomar och vuxna med olika förutsättningar. Utbildningsformen är framtagen av division TEACCH, University of Chapel Hill, North Carolina i USA men under flera år anpassad och vidareutvecklad av Utbildningscenter Autism. 4

5 Fortsättningsutbildning Ungdomar och vuxna,»livskvalitet i vardagen«målsättning En fördjupande utbildning som fokuserar på det praktiska arbetet. Denna utbildning kräver grundläggande kunskaper om»ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism«och är en fortsättningsutbildning för de som genomgått den grundläggande utbildningen. Du kommer att arbeta i grupp med en erfaren handledare/lärare och på utbildningen medverkar tre personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Innehåll Som deltagare kommer du att få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om autism, bedöma färdigheter och intressen, värdera information, tänka kring och påbörja en individuell pedagogisk plan. Du kommer också att få utveckla och iordningsställa individuella hjälpmedel och individuella meningsfulla aktiviteter för arbete, vardag och fritid. Korta föreläsningar ingår också. Målgrupp Personal och anhöriga som genomgått en grundläggande utbildning om»ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism«. OBS! Kopia på utbildningsintyget ska bifogas anmälan. Pris För personal kronor exkl. moms och för föräldrar kronor inkl. moms. I priset ingår utbildnings pärm, fika, lunch samt lättare mat onsdag kväll. Arbets givare som skickar fem deltagare eller fler betalar kronor per person. Plats Sunne Datum & Utbildningsledare 13 oktober 17 oktober Utbildningsledare: Cristina Dahl, Lena Nilsson, Susanne Jessen Sista anmälan: 25 augusti Anmälan är bindande efter sista anmälnings datum 5

6 Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum Målgrupp Utbildningen riktar sig till personal och anhöriga till barn och ungdomar inom autismspektrum. Pris För personal kronor exkl. moms och för föräldrar kronor inkl. moms. I priset ingår utbildnings pärm, fika, lunch samt lättare mat onsdag kväll. Arbets givare som skickar fem deltagare eller fler betalar kronor per person. Plats Sunne Datum & Utbildningsledare 24 februari 28 februari Utbildningsledare: Ulrika Aspeflo 27 oktober 31 oktober Utbildningsledare: Linda Peterson Sista anmälan: 5 september Anmälan är bindande efter sista anmälnings datum Meningsfullt lärande i förskola och skola/fritids samt delaktighet i vardagen Målsättning Att ge en grundläggande utbildning om autismspektrum från teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen till praktiska konsekvenser i vardagen för den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel, anpassningar, lärande och omgivningens bemötande. Innehåll Detta är en teoretisk och praktisk utbildning där fyra barn/ungdomar med autism bidrar till att det blir en röd tråd mellan före läsningarnas innehåll och det praktiska arbetet med barnen/ungdomarna. Som deltagare får du lyssna till föreläsningar kring förskolan och skolans styrdokument i förhållande till autismspektrumtillstånd, kartläggningar, mål, bedömningar, åtgärds program och betyg. Vi diskuterar meningsfullt lärande, kommunikation och elevinflytande, problemskapande beteende, anpassningar i vardagen samt lek och socialt lärande. Du får genomföra kartläggningar, planera och tillverka undervisningsmaterial och aktiviteter som du sedan genomför med barnet/ ungdomen. Tillsammans i din grupp får du även tid att reflektera och diskutera ert arbete under handledning av utbildningsledarna. 6

7 Utbildning i ADI-R Bakgrund Autism Diagnostisk Intervju-Reviderad (ADI-R) är en intervju som tar upp de centrala symtomen vid autism och ger stöd för diagnos enligt DSM-IV/ICD-10. Intervjuaren försöker få fram beskrivningar av en rad beteenden och bedömer sedan om det finns eller har funnits av vikelser inom olika områden. Vid diagnostik måste intervjun alltid kombineras med observationer och annan information. Intervjun är utarbetad av professor Michael Rutter, professor Ann Le Couteur och professor Catherine Lord. Viviann Nordin är certifierad att vara handledare vid utbildning om ADI-R. Innehåll Utbildningen är uppdelad i två omgångar. Under de första två dagarna diskuteras den teoretiska bakgrunden till ADI-R och kursdeltagarna får praktisk träning i att använda intervjun. Genomgång av algoritm, tolkning av resultat. Dag 3 har kursdeltagarna möjlighet att diskutera egna erfarenheter från intervjuer, som de gjort under mellantiden. Diskussion om validitet, reliabilitet och dokumentation. Målgrupp För att ha nytta av utbildningen krävs god vana vid diagnostik av utvecklingsavvikelser och kunskap om autism. Utbildningen är i första hand tänkt för psykologer och läkare men är också öppen för personer med annan utbildning som deltar i diagnostiskt arbete i team. Pris kronor exkl. moms. I priset ingår fika och lunch. Plats Stockholm Datum & Utbildningsledare 24 mars 25 mars + 9 maj Utbildningsledare: Viviann Nordin, Jenny Linder Sista anmälan: 21 februari Anmälan är bindande efter sista anmälnings datum 7

8 Hantering av problemskapande beteende Målgrupp Personal och anhöriga till personer (barn, ungdomar och vuxna) med diagnos inom autismspektrum och/eller utvecklingsstörning som uppvisar våldsamt och/eller självskadande beteende. Pris För personal kronor exkl. moms och föräldrar/anhöriga kronor inkl. moms. Fika, lunch samt utbildningsmaterial ingår. Plats Malmö, Växjö Datum & Utbildningsledare 6 maj 8 maj Malmö Utbildningsledare: Linda Peterson Sista anmälan: 1 april 16 september 18 september Växjö Utbildningsledare: Linda Peterson Sista anmälan: 11 augusti Anmälan är bindande efter sista anmälnings datum Utbildning framtagen i samarbete med leg. psykolog Bo Hejlskov Elvén. Utbildningen är förlagd på tre dagar och riktar sig till personal och anhöriga till personer (barn, ungdomar och vuxna) med diagnos inom autismspektrum och/eller utvecklingsstörning som uppvisar våldsamt och/eller självskadande beteende. Målsättning Att deltagarna får kunskap om hur man på ett icke-konfronterande sätt kan förhålla sig till våldsamt/självskadande beteende. Utgångspunkterna är bland annat: låg-affektivt bemötande, anpassning av krav och avledning, sinnes integrationshjälpmedel. Innehåll Under utbildningen kommer teori att blandas med praktik. Teorin består av föreläsningar, diskussioner samt reflektion. I den teoretiska delen kommer bland annat problemskapande beteende, affektteori och kaosbeteende att definieras. Vidare kommer utbildnings ledaren gå igenom lagstiftning kring personalens ansvar och användning av makt. De praktiska momenten består av att deltagarna får arbeta med egna fallbeskrivningar. Deltagarna kommer även att arbeta/träna praktiskt med fysiska frigörelse-och begränsningsmetoder. Dessa metoder utgår med fokus på skydd, rörelse och affektbefrielse. Eftersom utbildningen till viss del består av fysiska moment rekommenderas oömma, mjuka kläder och bekväma skor. 8

9 Uppdragsutbildningar

10 »sokrautiska samtal«teoretisk/praktisk uppdragsutbildning Ny uppdragsutbildning! Målgrupp Personal i boende, daglig verksamhet, psykiatri, skola och andra personalgrupper som har samtal med personer med autismspektrumtillstånd. Utbildningsledare Beroende på antal deltagare genomförs utbildningen med en eller två utbildningsledare. Lena Nilsson och/eller Susanne Jessen. Pris/Information Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. Målsättning Att få verktyg och kunskap om hur ett»autismvänligt samtal«kan gå till.»sokrautiska«samtal är ett sätt att ge personer med autism möjlighet att uttrycka sina önskemål och drömmar samt att uttrycka sina annorlunda tankar utan att behöva relatera till någon annan. Ett»sokrautiskt«samtal ger personal och anhöriga ett hjälp medel att förstå personens annorlunda sätt att tänka samt ett sätt att kommunicera för att undvika missförstånd. Arbetsättet är utvecklat av Dr. Peter Vermeulen, Belgien. Innehåll Teori genom föreläsning och handledning i att planera för samtal. Kursdeltagarna utvecklar och anpassar visuella underlag mot ett önskat mål. Det utvecklade materialet kan vara generellt eller individanpassat. Samtalet kan med fördel genomföras direkt eller vid annat tillfälle beroende på om personen/personerna finns i närheten och är informerade och villiga att delta. Utbildningen genomförs på hemorten eller direkt i den egna verksamheten. 10

11 Elever som inte kan vara i skolan hur kan vi arbeta för att eleverna ska kunna vara i skolan? Ny uppdragsutbildning! Utbildningscenter lanserar en ny uppdragsutbildning för skolor/ kommuner där det finns en eller flera elever med autismspektrumtillstånd som inte är i skolan på grund av bristande anpassningar. Utbildningen skräddarsys efter behov och kan innehålla kartläggning, teori och praktisk handledning. 6 av 10 elever med Aspergers syndrom kan inte vara i skolan på grund av situationen i skolan. Brister i stöd och anpassning gör att eleverna, som ofta har en god begåvning, inte får samma möjlighet som andra att tillgodogöra sig kunskap eller att nå skolans kunskapsmål. Det alarme rande resultatet framkommer i en medlemsenkät som Autismoch Aspergerförbundet låtit göra bland föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd. Så många som 59 procent av eleverna med Aspergers syndrom uppges varit hemma från skolan under kortare eller längre perioder. Den vanligaste orsaken uppges vara pedagogernas brist på rätt kompetens. Ett annat oväntat resultat som enkäten ger är att även elever i särskolan och i gymnasiesärskolan stannar hemma. 18 procent av eleverna i gymnasiesärskolan har varit hemma i fyra veckor eller mer. Målgrupp Personal och anhöriga till elever med autism spektrumtillstånd. Utbildningsledare Beroende på antal deltagare genomförs utbildningen med en eller två utbildningsledare. Utbildningens längd enligt överenskommelse. Exempelvis: 1 dag kartläggning av behov med kund 2 5 dagar med riktade insatser och 1 uppföljningsdag. Pris/Information Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. Målsättning Att ge en grundläggande utbildning om autismspektrum med teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen och praktiska konsekvenser i såväl skolan som hemmet. Att erbjuda förslag på praktiska lösningar för skolan och den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel, anpassningar, lärande och omgivningens bemötande. Innehåll Vi skräddarsyr en verklighetsnära/skolnära utbildning utifrån era speci fika behov. Utbildningen innehåller teoridelar och handledning där syftet är att omsätta teori till praktik. Utbildningen kan innehålla kart läggning av situationer såväl i skolan som i hemmet. Den kan innehålla observationer och praktiskt arbete i personens olika miljöer och individuella samtal med eleven. Detta resulterar sen i rekommendationer gällande pedagogiska upp lägg, bemötande, förhållningssätt och strategier. 11

12 Uppdragsutbildning i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med autism med inriktning boende och daglig verksamhet Målgrupp Personal från boende och daglig verksamhet, bör vara från samma boende/ daglig verksamhet som brukarna som medverkar på utbildningen. Pris kronor per dag i framtagande kostnad (observation och anpass nings kostnad efter kundens behov). Fem utbildningsdagar kronor. Priset avser max 18 deltagare. Resa, restidsersättning, hotell och moms tillkommer. Utbildningsledare Cristina Dahl, Susanne Jessen, Lena Nilsson med flera. Information/bokning Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. Målsättning Att ge grundläggande utbildning om autismspektrum från teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen till praktiska konsekvenser i vardagen för den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel, anpassningar och omgivningens bemötande. Innehåll Under utbildningen medverkar tre personer med autism från boende/ daglig verksamhet. Utbildningen är i två delar. De tre första dagarna innehåller teoretiska moment och praktiskt arbete kring brukarnas hjälpmedel och aktiviteter. Det praktiska arbetet utgår från videodokumenterade bedömningar/kart läggningar som kursledarna gör. Kursdeltagarna arbetar sedan med olika»hemuppgifter«som videofilmas till nästa kurstillfälle. Del två kommer efter 1 3 månader. Den består av handledning och feedback av»hemuppgifterna«samt ytterligare teoretiska moment. Utbildningen omfattar områden som bedömning/kartläggning, hjälpmedel, anpassningar, socialt samspel och fritidsaktiviteter. 12

13 Uppdragsutbildning i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar/vuxna med autism med inriktning mot boendestöd socialpsykiatri och folkhögskola Ny uppdragsutbildning! Målsättning Att ge grundläggande utbildning om autismspektrum från teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen till praktiska konsekvenser i vardagen för den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel, anpassningar och omgivningens bemötande. Innehåll Utbildningen är i två delar. De tre första dagarna innehåller teoretiska moment och praktiskt arbete. Fokus är på att lära mer om kompenserande hjälpmedel, sociala berättelser och sokrautiska samtal. Sokrautiska samtal är ett»autismvänligt«sätt att samtala. Ett visuellt hjälpmedel som ger personerna inom autismspektrum möjlighet att prova sina tankar, önskningar och göra ett insiktsfullt val och/eller ställningstagande utan att behöva referera till andra människor. Det hjälper människor runt personen att få information om det annor lunda tänkandet och avhjälper många missförstånd. Utvecklat av Dr Peter Vermeulen, Belgien. Kursdeltagarna arbetar sedan med olika hemuppgifter som redovisas vid nästa kurstillfälle. Målgrupp Personal som arbetar i boendestöd, folkhögskola, internatboende, socialpsykiatri eller liknande verksamheter med personer inom autismspektrum. Pris kronor per dag i framtagande kostnad (observation och anpass nings kostnad efter kundens behov). Fem utbildningsdagar kronor. Priset avser max 18 deltagare. Resa, restidsersättning, hotell och moms tillkommer. Utbildningsledare Cristina Dahl, Susanne Jessen, Lena Nilsson med flera. Information/bokning Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. Del två kommer efter 1 3 månader. Den består av handledning och feedback av»hemuppgifterna«samt ytterligare teoretiska moment. Utbildningen omfattar områden som bedömning/kartläggning, hjälpmedel, anpassningar, socialt samspel och fritidsaktiviteter. Det finns möjlighet att ha med personer med diagnos inom autismspektrum från den egna verksamheten. 13

14 Kunskapsutveckling genom teori/praktik Målgrupp Personal som träffar personer med diagnos inom autismspektrum. Utbildningsledare Ulrika Aspeflo, Linda Petersson med flera. Pris/Information Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. Målsättning Att få grundläggande kunskaper om autismspektrumtillstånd. Innehåll Fem utbildningsdagar med följande upplägg: Föreläsning Verktyg Uppföljning Ny föreläsning Verktyg... osv. Verktyget den praktiska uppgiften som delas ut vid föreläsningen innebär att man mellan varje föreläsning genomför en hemuppgift. resultatet av det jobbet redovisas vid nästkommande föreläsningstillfälle. 1. Autismspektrumtillstånd 2. Kommunikation 3. Problemskapande beteende 4. Fritid: socialt samspel 5. Diskussion utifrån egna frågeställningar Utbildningens innehåll kan anpassas efter målgruppens behov. 14

15 individuell pedagogisk handledning/ konsultation Under många år har våra konsulter erbjudit pedagogisk handledning/ konsultation kring enskilda personer med diagnos inom autismspektrum tillstånd. Handledning kan ges kring specifika områden efter önskemål. Målgrupp Personal och föräldrar. Pris kronor per timme exkl. moms. Resa och restidsersättning tillkommer. Information/bokning Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. 15

16 Information och läromedel

17 böcker och filmer Vad betyder det? av Catherine Faherty Boken har översatts och bearbetats av Marita Falkmer och Helene Tranquist. Den här boken erbjuder barn med högfungerande autism och Aspergers syndrom en möjlighet att förstå sig själva och andra på ett positivt och uppmuntrande sätt. Boken är spiralbunden i A4-format och innehåller 300 sidor fördelade på tolv kapitel. Varje kapitel har två delar. Den första delen är en arbets bok som försöker förklara autism och dess konse kvenser för barnet och också ge användbara strategier för vardags tillvaron. Barnet får tillsammans med en vuxen tänka på och skriva ner sina personliga erfarenheter. Den andra delen är ett komplement till arbetsboken och vänder sig till föräldrar och personal. Den ger väg ledning till hur arbetsboken kan användas på ett individualiserat sätt och ger också idéer att använda i det praktiska vardagslivet i skola och hem. Eftersom boken vill förmedla det enskilda barnets perspektiv kan den också användas som en hjälp för viktiga personer i barnets närhet att förstå barnets annor lunda utveckling, förståelse, lärande och beteende. Catherine Faherty är lärare och utbildare inom TEACCHprogrammet vid universitetet i Chapel Hill i North Carolina i USA. Pris: 460 kronor inkl. frakt och moms. Faktura skickas separat. Jag vill ha blå läsk Att stimulera och lära ut spontan bildkommunikation vid autism Utgiven av Autism- och Asperger förbundet/ Utbildningscenter Autism Filmen som är inspelad på Utbildningscenter Autisms kursgård Bergskog i Sunne och på Lummerskolan i Halmstad handlar om fem barn och ungdomar med autism på olika utvecklingsnivåer och hur man kan stimulera och lära ut spontan bildkommunikation. Filmen visar hur man kan öka kunskapen om kommunikationsträning och framförallt betydelsen av bilden som ett sätt att öka och uppmuntra elever med autism att också kommunicera till oss. DVD. Längd 30 minuter. Pris 200 kronor + portoavgift. Det ska vara gott att leva Meningsfull fritid för personer med autism Filmen ger vägledning och inspiration när det gäller fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med autism. Att utgå från det som är roligt, att hitta aktiviteter som lockar till samspel och imitation ges det många exempel på i filmen som producerats av Utbildningscenter Autism DVD. Längd 24 minuter. Pris 200 kronor + portoavgift. Beställ på sidan 21! 17

18 PrAKTISK INFORMATION OM UTBILDNINGSANMÄLAN Skriv med tydliga bokstäver. En anmälan per del tagare. Anmälningarna registreras i datum ordning. Kontrollera att ansökan har kommit oss tillhanda. Sista anmälnings datum se respektive utbildning. Senast sista anmälnings datum måste vi ha namn på del tagarna. Flera olika utbildningsalternativ Vid raden för datum på utbildningsanmälan kan du gärna fylla i fler alternativ i krono logisk ordning eftersom det ofta är många sökanden till varje utbildning. Det gör att dina chanser att komma med på en utbild ning ökar. Avanmälan Efter sista anmälningsdag betalas utbildningsavgiften endast tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Bekräftelse Utbildningsbekräftelse skickas ut. Om du sökt och kommit med på en femdagars utbildning i Sunne skickar vi dig en A4-sida där vi ber dig fylla i ett antal uppgifter så att vi kan anpassa utbildningens innehåll bättre efter deltagarnas erfarenhet och kunskap, viktigt att vi får svarsformuläret fyra veckor innan kursstart. Vegetarian eller allergiker Ange alltid på kursanmälan om det är något vi bör veta angående kosten. Yrkeskategori Ange alltid på kursanmälan vad du har för yrke efter som vi tar hänsyn till det när vi gör grupp indelning. Mobiltelefonnummer Uppge alltid ett mobilnummer där vi kan nå deltagaren. 18

19 Vik, tejpa och skicka! Anmälan OBS! Läs först avsnittet Praktisk information om utbildningsanmälan. Klipp ut och skicka denna anmälan, adressen är förtryckt på baksidan. E-post: Utbildningar i Sunne Information om deltagaren 5-dagarsutbildning på Bergskog kursgård, Sunne Ungdomar och vuxna (boende/dagverksamhet) NAMN Datum alt. 1 alt. 2 MOBILNUMMER TILL DELTAGARE 13 17/10 Fortsättningsutbildning»Livskvalitet i vardagen«övriga utbildningar 25 25/3 + 9/5 Stockholm ADI-R TELEFON DAGTID ARBETSPLATS 6 8/5 Malmö Hantering av problemskapande beteende Adress 16 18/9 Växjö Hantering av problemskapande beteende Postnr Ort Personal/yrke Förälder, anhörig eller person med diagnos Specialkost Fakturaadress: Arbetsplats Referens/Beställar-ID Adress Postnr Ort 19

20 Vik, tejpa och skicka! Plats för porto utbildningscenter autism Åkerssjövägen Trollhättan

21 Vik, tejpa och skicka! Beställning av böcker och filmer Beställ önskade exemplar nedan, klipp ut och skicka denna blankett, adressen är förtryckt på baksidan. E-post: Jag önskar beställa följande: Vad betyder det? Pris: 460 kronor inkl. frakt och moms. st av Catherine Faherty. Utgiven av Utbildningscenter Autism. Spiralbunden A4-bok, 300 sidor. Jag vill ha blå läsk Pris 200 kronor + portoavgift. st Att stimulera och lära ut spontan bildkommunikation vid autism. Utgiven av Autism- och Asperger förbundet/utbildningscenter Autism DVD. Längd 30 minuter. Det ska vara gott att leva Pris 200 kronor + portoavgift. st Meningsfull fritid för personer med autism. Producerad av Utbildningscenter Autism DVD. Längd 24 minuter. Namn och leveransadress NAMN adress Postnr Ort telefon dagtid Fakturaadress NAMN Beställar-id/referensnr adress Postnr Ort 21

22 Vik, tejpa och skicka! Plats för porto utbildningscenter autism Åkerssjövägen Trollhättan

23

24 UTBILDNINGSCENTER AUTISM

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Utbildningar Autism och Aspergers syndrom. UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

Utbildningar Autism och Aspergers syndrom. UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningar Autism och Aspergers syndrom 2011 UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningar Autism och Aspergers syndrom 2011 Praktisk information om kursanmälan Skriv med tydliga bokstäver. En

Läs mer

Utbildningar om autism UTBILDNINGSCENTER AUTISM WWW.AUTISM.SE

Utbildningar om autism UTBILDNINGSCENTER AUTISM WWW.AUTISM.SE Utbildningar om autism 2010 UTBILDNINGSCENTER AUTISM WWW.AUTISM.SE Utbildningar om autism 2010 Praktisk information om kursanmälan Skriv med tydliga bokstäver. En anmälan per del tagare. Anmälningarna

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Läromedel & Utbildning

Läromedel & Utbildning Läromedel & Utbildning Best nr. 201301 Pris: 450:- exkl. moms NYHET Ett paket med 10 korta läseböcker i A5 format med symbolstöd (Widgitsymboler) för att underlätta läsförståelsen. Böckerna handlar om

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Bakgrund Enkätutskicket är ett resultat av en satsning på LSS-frågor som Autism- och Aspergerförbundet gör nationellt. Samtliga 13 kommuner

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

ATT UPPTÄCKA ; FÖRSTÅ OCH AGERA

ATT UPPTÄCKA ; FÖRSTÅ OCH AGERA ATT UPPTÄCKA ; FÖRSTÅ OCH AGERA Föreläsning av Susanne Jessen Helsingborg oktober 2014 Varje hemmasinare är unik! Elever i behov av särskilt stöd Med sin egen historia Inte passar in i skolans värld Inget

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning har långvariga eller bestående

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Personer med autism lider ofta av stress

Personer med autism lider ofta av stress Artikel ur Specialpedagogik 1/06 Text och foto: Camilla Törngren Personer med autism lider ofta av stress Människor som blir utbrända får oftast stöd av sina kollegor, nära och kära. Men när personer med

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Thomas Ahlstrand, samordnare NPF, SPSM Innehåll Information om SPSM samt den särskilda

Läs mer

sjöarps gruppbostäder

sjöarps gruppbostäder sjöarps gruppbostäder Vårdförbundet Blekinge VfB ägs av kommunerna i Blekinge men är juridiskt fristående från annan kommunal verksamhet. Vår huvuduppgift är att i första hand svara för institutionsvård

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism.

Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism. Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism Målsättning Att öka förståelsen och kunskapen hos olika myndighetspersoner som möter

Läs mer

SMART board NYHETSBREV NR 4 2014-05-28

SMART board NYHETSBREV NR 4 2014-05-28 SMART board På Sjöarp Gruppbostäder har man investerat i en SMART board att använda i den dagliga verksamheten. Nu pågår arbetet för fullt att lägga upp en mapp till varje klient med material som kan intressera

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation

Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation Logoped Anna Rensfeldt Flink, Habilitering & Hälsa, Göteborg AKKtiv AKK tidig intervention

Läs mer

Välkommen till fördjupning i ämnet AUTISM

Välkommen till fördjupning i ämnet AUTISM Välkommen till fördjupning i ämnet AUTISM SOCIAL TRÄNING OCH SJÄLVKÄNNEDOM FÖR PERSONER MED AUTISM OCH AUTISM LIKNANDE TILLSTÅND Faherty, Catherine Kelly, Alex Autism/Asperger syndrom Vad betyder det RFA

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Vad är det för skillnad?

Vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad? Olika pedagogisk grundsyn leder till olika sätt att bemöta barn med autism Ulrika Aspeflo Jag hör ofta kollegor säga att alla vi som arbetar med barn med autism arbetar på ungefär

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Råd och stöd kring vardagssituationer

Råd och stöd kring vardagssituationer Råd och stöd kring vardagssituationer Kommunikation och socialt samspel Anneli Cajander specialpedagog Maria Nolemo logoped Vardagssituationer påverkas av Exekutiva funktioner Automatisering Perception

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Lite Emil ibland. Information om Aspergers syndrom till skolorna och eftermiddagsvården

Lite Emil ibland. Information om Aspergers syndrom till skolorna och eftermiddagsvården Lite Emil ibland Information om Aspergers syndrom till skolorna och eftermiddagsvården Lite Emil ibland Du har kanske redan träffat Emil eller kanske kommer du att göra det i framtiden. Han (han kan också

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola Projektmaterial NÄTTIDNING Dalarö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...3

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

ADHD. - i skolan. Gunilla Svanfeldt. www.atvidaberg.se BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ADHD. - i skolan. Gunilla Svanfeldt. www.atvidaberg.se BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADHD - i skolan Gunilla Svanfeldt Är extremt beroende av stimulans utifrån för att inte tröttna En tendens att reagera på allt utan urskillning, reflektion eller eftertanke Svårighet att styra och reglera

Läs mer

YTTRANDE 2014-01-07. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se

YTTRANDE 2014-01-07. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se YTTRANDE 2014-01-07 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över Betänkande av Lättlästutredningen Lättläst (SOU 2013:58) Autism- och Aspergerförbundet är en ideell

Läs mer

Välkommen. till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd. Habiliteringscentrum - www.ltv.se/habiliteringscentrum

Välkommen. till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd. Habiliteringscentrum - www.ltv.se/habiliteringscentrum Välkommen till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd Dagens föreläsare Kerstin Kwarnmark, leg psykolog Farhad Assadi, leg psykolog Christoffer Lord, leg psykolog Serie föreläsningar Vad är

Läs mer

Samverkansmodell vid utredningar av småbarn med oklara utvecklingsavvikelser

Samverkansmodell vid utredningar av småbarn med oklara utvecklingsavvikelser Samverkansmodell vid utredningar av småbarn med oklara utvecklingsavvikelser Ingrid Hansson & Rosalba Dall Arche BUP Stockholm-Sydost Utvecklingspsykiatriska enheten www.barnsutveckling.se Länk till intro:

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Barns säkerhet och stöd i förskolan

Barns säkerhet och stöd i förskolan 2013-09-23 13/48 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, förskolekooperativ Friskolor Barns säkerhet och stöd

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111 www.habilitering.nu/aspergercenter Innehållsförteckning Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper Sid 4 Grupper Diagnosgrupp Sid 5 Grupp

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer