utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se"

Transkript

1 utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM

2 Utbildningscenter Autism Utbildningscenter Autism drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. Vår uppgift är att administrera och genomföra utbildningar både på vårt utbildningscenter Bergskog i Sunne och på andra orter i landet. Här hittar du planerade utbildningar. De flesta utbildningar riktar sig både till personal, föräldrar/anhöriga och personer med autism spektrumtillstånd, du kan läsa mer om den specifika målgruppen under varje utbildningsrubrik. På hemsidan kan du läsa mer om vår verksamhet. Under vecko utbild ningen om Ett pedagogiskt arbetssätt med verkar barn, ungdomar och vuxna med autism. Det gör utbildningen unik och vi vill tacka alla personer med autism som medverkar på våra utbildningar och deras familjer! Frågor om utbildningar, uppdragsutbildningar, anmälan och katalog: Agnetha Bergh Utbildningscenter Autism Telefon: Åkerssjövägen Trollhättan Utbildningsarrangör på Bergskog kursgård i Sunne: jan israelsson Telefon: eller På hemsidan kan du läsa mer om oss. Utbildningsledare: Dorith andersson, specialpedagog ulrika aspeflo, leg. logoped Cristina dahl, pedagogisk handledare susanne jessen, pedagogisk handledare Jenny linder, leg. psykolog Lena Nilsson, pedagogisk handledare viviann nordin, läkare, med. dr. linda petersson, specialpedagog 2 Grafisk form & produktion: Jenni Carström Omslagsfoto: Istockphoto, Christina Teuchler Foto inlaga: Stephan Elleringmann, Jan Israelsson, Enrico Fianchini Tryck: Trydells Tryckeri AB Omslag: 300 g Munken Lynx Inlaga: 130 g Munken Lynx

3 Utbildningar

4 Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum Målgrupp Utbildningen riktar sig till personal och anhöriga till ungdomar och vuxna inom autismspektrum. Pris För personal kronor exkl. moms och för föräldrar kronor inkl. moms. I priset ingår utbildnings pärm, fika, lunch samt lättare mat onsdag kväll. Arbets givare som skickar fem deltagare eller fler betalar kronor per person. Plats Sunne Datum & Utbildningsledare 13 januari 17 januari Utbildningsledare: Christina Dahl 17 mars 21 mars Utbildningsledare: Lena Nilsson 7 april 11 april Utbildningsledare: Dorith Andersson 12 maj 16 maj Utbildningsledare: Ulrika Aspeflo 11 augusti 15 augusti Utbildningsledare: Christina Dahl Sista anmälan: 16 juni 1 september 5 september Utbildningsledare: Lena Nilsson Sista anmälan: 7 juli 22 september 26 september Utbildningsledare: Dorith Andersson Sista anmälan: 28 juli 24 november 28 november Utbildningsledare: Ulrika Aspeflo Sista anmälan: 29 september Anmälan är bindande efter sista anmälnings datum Målsättning Att ge en grundläggande utbildning om autismspektrum från teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen till praktiska konsek venser i vardagen för den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel, anpassningar och omgivningens bemötande. Innehåll Föreläsningar varvas med praktiskt arbete tillsammans med personerna med autismspektrumtillstånd och fortlöpande reflektioner/ diskussioner. Utbild ningen omfattar områden som bedömning/kartläggning, hjälpmedel, anpass ningar, samarbete och kontinuitet, kommunikation, socialt samspel och fritidsaktiviteter samt att förstå och förebygga problemskapande beteende. Praktiskt arbete med eleverna. Under utbildningen arbetar deltagarna i grupper med handledning av erfarna utbildare. I utbildningen medverkar fyra personer med diagnos inom autismspektrum. Personerna är på olika utvecklingsnivåer vilket innebär att del tagarna under veckan träffar ungdomar och vuxna med olika förutsättningar. Utbildningsformen är framtagen av division TEACCH, University of Chapel Hill, North Carolina i USA men under flera år anpassad och vidareutvecklad av Utbildningscenter Autism. 4

5 Fortsättningsutbildning Ungdomar och vuxna,»livskvalitet i vardagen«målsättning En fördjupande utbildning som fokuserar på det praktiska arbetet. Denna utbildning kräver grundläggande kunskaper om»ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism«och är en fortsättningsutbildning för de som genomgått den grundläggande utbildningen. Du kommer att arbeta i grupp med en erfaren handledare/lärare och på utbildningen medverkar tre personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Innehåll Som deltagare kommer du att få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om autism, bedöma färdigheter och intressen, värdera information, tänka kring och påbörja en individuell pedagogisk plan. Du kommer också att få utveckla och iordningsställa individuella hjälpmedel och individuella meningsfulla aktiviteter för arbete, vardag och fritid. Korta föreläsningar ingår också. Målgrupp Personal och anhöriga som genomgått en grundläggande utbildning om»ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism«. OBS! Kopia på utbildningsintyget ska bifogas anmälan. Pris För personal kronor exkl. moms och för föräldrar kronor inkl. moms. I priset ingår utbildnings pärm, fika, lunch samt lättare mat onsdag kväll. Arbets givare som skickar fem deltagare eller fler betalar kronor per person. Plats Sunne Datum & Utbildningsledare 13 oktober 17 oktober Utbildningsledare: Cristina Dahl, Lena Nilsson, Susanne Jessen Sista anmälan: 25 augusti Anmälan är bindande efter sista anmälnings datum 5

6 Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum Målgrupp Utbildningen riktar sig till personal och anhöriga till barn och ungdomar inom autismspektrum. Pris För personal kronor exkl. moms och för föräldrar kronor inkl. moms. I priset ingår utbildnings pärm, fika, lunch samt lättare mat onsdag kväll. Arbets givare som skickar fem deltagare eller fler betalar kronor per person. Plats Sunne Datum & Utbildningsledare 24 februari 28 februari Utbildningsledare: Ulrika Aspeflo 27 oktober 31 oktober Utbildningsledare: Linda Peterson Sista anmälan: 5 september Anmälan är bindande efter sista anmälnings datum Meningsfullt lärande i förskola och skola/fritids samt delaktighet i vardagen Målsättning Att ge en grundläggande utbildning om autismspektrum från teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen till praktiska konsekvenser i vardagen för den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel, anpassningar, lärande och omgivningens bemötande. Innehåll Detta är en teoretisk och praktisk utbildning där fyra barn/ungdomar med autism bidrar till att det blir en röd tråd mellan före läsningarnas innehåll och det praktiska arbetet med barnen/ungdomarna. Som deltagare får du lyssna till föreläsningar kring förskolan och skolans styrdokument i förhållande till autismspektrumtillstånd, kartläggningar, mål, bedömningar, åtgärds program och betyg. Vi diskuterar meningsfullt lärande, kommunikation och elevinflytande, problemskapande beteende, anpassningar i vardagen samt lek och socialt lärande. Du får genomföra kartläggningar, planera och tillverka undervisningsmaterial och aktiviteter som du sedan genomför med barnet/ ungdomen. Tillsammans i din grupp får du även tid att reflektera och diskutera ert arbete under handledning av utbildningsledarna. 6

7 Utbildning i ADI-R Bakgrund Autism Diagnostisk Intervju-Reviderad (ADI-R) är en intervju som tar upp de centrala symtomen vid autism och ger stöd för diagnos enligt DSM-IV/ICD-10. Intervjuaren försöker få fram beskrivningar av en rad beteenden och bedömer sedan om det finns eller har funnits av vikelser inom olika områden. Vid diagnostik måste intervjun alltid kombineras med observationer och annan information. Intervjun är utarbetad av professor Michael Rutter, professor Ann Le Couteur och professor Catherine Lord. Viviann Nordin är certifierad att vara handledare vid utbildning om ADI-R. Innehåll Utbildningen är uppdelad i två omgångar. Under de första två dagarna diskuteras den teoretiska bakgrunden till ADI-R och kursdeltagarna får praktisk träning i att använda intervjun. Genomgång av algoritm, tolkning av resultat. Dag 3 har kursdeltagarna möjlighet att diskutera egna erfarenheter från intervjuer, som de gjort under mellantiden. Diskussion om validitet, reliabilitet och dokumentation. Målgrupp För att ha nytta av utbildningen krävs god vana vid diagnostik av utvecklingsavvikelser och kunskap om autism. Utbildningen är i första hand tänkt för psykologer och läkare men är också öppen för personer med annan utbildning som deltar i diagnostiskt arbete i team. Pris kronor exkl. moms. I priset ingår fika och lunch. Plats Stockholm Datum & Utbildningsledare 24 mars 25 mars + 9 maj Utbildningsledare: Viviann Nordin, Jenny Linder Sista anmälan: 21 februari Anmälan är bindande efter sista anmälnings datum 7

8 Hantering av problemskapande beteende Målgrupp Personal och anhöriga till personer (barn, ungdomar och vuxna) med diagnos inom autismspektrum och/eller utvecklingsstörning som uppvisar våldsamt och/eller självskadande beteende. Pris För personal kronor exkl. moms och föräldrar/anhöriga kronor inkl. moms. Fika, lunch samt utbildningsmaterial ingår. Plats Malmö, Växjö Datum & Utbildningsledare 6 maj 8 maj Malmö Utbildningsledare: Linda Peterson Sista anmälan: 1 april 16 september 18 september Växjö Utbildningsledare: Linda Peterson Sista anmälan: 11 augusti Anmälan är bindande efter sista anmälnings datum Utbildning framtagen i samarbete med leg. psykolog Bo Hejlskov Elvén. Utbildningen är förlagd på tre dagar och riktar sig till personal och anhöriga till personer (barn, ungdomar och vuxna) med diagnos inom autismspektrum och/eller utvecklingsstörning som uppvisar våldsamt och/eller självskadande beteende. Målsättning Att deltagarna får kunskap om hur man på ett icke-konfronterande sätt kan förhålla sig till våldsamt/självskadande beteende. Utgångspunkterna är bland annat: låg-affektivt bemötande, anpassning av krav och avledning, sinnes integrationshjälpmedel. Innehåll Under utbildningen kommer teori att blandas med praktik. Teorin består av föreläsningar, diskussioner samt reflektion. I den teoretiska delen kommer bland annat problemskapande beteende, affektteori och kaosbeteende att definieras. Vidare kommer utbildnings ledaren gå igenom lagstiftning kring personalens ansvar och användning av makt. De praktiska momenten består av att deltagarna får arbeta med egna fallbeskrivningar. Deltagarna kommer även att arbeta/träna praktiskt med fysiska frigörelse-och begränsningsmetoder. Dessa metoder utgår med fokus på skydd, rörelse och affektbefrielse. Eftersom utbildningen till viss del består av fysiska moment rekommenderas oömma, mjuka kläder och bekväma skor. 8

9 Uppdragsutbildningar

10 »sokrautiska samtal«teoretisk/praktisk uppdragsutbildning Ny uppdragsutbildning! Målgrupp Personal i boende, daglig verksamhet, psykiatri, skola och andra personalgrupper som har samtal med personer med autismspektrumtillstånd. Utbildningsledare Beroende på antal deltagare genomförs utbildningen med en eller två utbildningsledare. Lena Nilsson och/eller Susanne Jessen. Pris/Information Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. Målsättning Att få verktyg och kunskap om hur ett»autismvänligt samtal«kan gå till.»sokrautiska«samtal är ett sätt att ge personer med autism möjlighet att uttrycka sina önskemål och drömmar samt att uttrycka sina annorlunda tankar utan att behöva relatera till någon annan. Ett»sokrautiskt«samtal ger personal och anhöriga ett hjälp medel att förstå personens annorlunda sätt att tänka samt ett sätt att kommunicera för att undvika missförstånd. Arbetsättet är utvecklat av Dr. Peter Vermeulen, Belgien. Innehåll Teori genom föreläsning och handledning i att planera för samtal. Kursdeltagarna utvecklar och anpassar visuella underlag mot ett önskat mål. Det utvecklade materialet kan vara generellt eller individanpassat. Samtalet kan med fördel genomföras direkt eller vid annat tillfälle beroende på om personen/personerna finns i närheten och är informerade och villiga att delta. Utbildningen genomförs på hemorten eller direkt i den egna verksamheten. 10

11 Elever som inte kan vara i skolan hur kan vi arbeta för att eleverna ska kunna vara i skolan? Ny uppdragsutbildning! Utbildningscenter lanserar en ny uppdragsutbildning för skolor/ kommuner där det finns en eller flera elever med autismspektrumtillstånd som inte är i skolan på grund av bristande anpassningar. Utbildningen skräddarsys efter behov och kan innehålla kartläggning, teori och praktisk handledning. 6 av 10 elever med Aspergers syndrom kan inte vara i skolan på grund av situationen i skolan. Brister i stöd och anpassning gör att eleverna, som ofta har en god begåvning, inte får samma möjlighet som andra att tillgodogöra sig kunskap eller att nå skolans kunskapsmål. Det alarme rande resultatet framkommer i en medlemsenkät som Autismoch Aspergerförbundet låtit göra bland föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd. Så många som 59 procent av eleverna med Aspergers syndrom uppges varit hemma från skolan under kortare eller längre perioder. Den vanligaste orsaken uppges vara pedagogernas brist på rätt kompetens. Ett annat oväntat resultat som enkäten ger är att även elever i särskolan och i gymnasiesärskolan stannar hemma. 18 procent av eleverna i gymnasiesärskolan har varit hemma i fyra veckor eller mer. Målgrupp Personal och anhöriga till elever med autism spektrumtillstånd. Utbildningsledare Beroende på antal deltagare genomförs utbildningen med en eller två utbildningsledare. Utbildningens längd enligt överenskommelse. Exempelvis: 1 dag kartläggning av behov med kund 2 5 dagar med riktade insatser och 1 uppföljningsdag. Pris/Information Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. Målsättning Att ge en grundläggande utbildning om autismspektrum med teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen och praktiska konsekvenser i såväl skolan som hemmet. Att erbjuda förslag på praktiska lösningar för skolan och den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel, anpassningar, lärande och omgivningens bemötande. Innehåll Vi skräddarsyr en verklighetsnära/skolnära utbildning utifrån era speci fika behov. Utbildningen innehåller teoridelar och handledning där syftet är att omsätta teori till praktik. Utbildningen kan innehålla kart läggning av situationer såväl i skolan som i hemmet. Den kan innehålla observationer och praktiskt arbete i personens olika miljöer och individuella samtal med eleven. Detta resulterar sen i rekommendationer gällande pedagogiska upp lägg, bemötande, förhållningssätt och strategier. 11

12 Uppdragsutbildning i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med autism med inriktning boende och daglig verksamhet Målgrupp Personal från boende och daglig verksamhet, bör vara från samma boende/ daglig verksamhet som brukarna som medverkar på utbildningen. Pris kronor per dag i framtagande kostnad (observation och anpass nings kostnad efter kundens behov). Fem utbildningsdagar kronor. Priset avser max 18 deltagare. Resa, restidsersättning, hotell och moms tillkommer. Utbildningsledare Cristina Dahl, Susanne Jessen, Lena Nilsson med flera. Information/bokning Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. Målsättning Att ge grundläggande utbildning om autismspektrum från teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen till praktiska konsekvenser i vardagen för den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel, anpassningar och omgivningens bemötande. Innehåll Under utbildningen medverkar tre personer med autism från boende/ daglig verksamhet. Utbildningen är i två delar. De tre första dagarna innehåller teoretiska moment och praktiskt arbete kring brukarnas hjälpmedel och aktiviteter. Det praktiska arbetet utgår från videodokumenterade bedömningar/kart läggningar som kursledarna gör. Kursdeltagarna arbetar sedan med olika»hemuppgifter«som videofilmas till nästa kurstillfälle. Del två kommer efter 1 3 månader. Den består av handledning och feedback av»hemuppgifterna«samt ytterligare teoretiska moment. Utbildningen omfattar områden som bedömning/kartläggning, hjälpmedel, anpassningar, socialt samspel och fritidsaktiviteter. 12

13 Uppdragsutbildning i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar/vuxna med autism med inriktning mot boendestöd socialpsykiatri och folkhögskola Ny uppdragsutbildning! Målsättning Att ge grundläggande utbildning om autismspektrum från teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen till praktiska konsekvenser i vardagen för den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel, anpassningar och omgivningens bemötande. Innehåll Utbildningen är i två delar. De tre första dagarna innehåller teoretiska moment och praktiskt arbete. Fokus är på att lära mer om kompenserande hjälpmedel, sociala berättelser och sokrautiska samtal. Sokrautiska samtal är ett»autismvänligt«sätt att samtala. Ett visuellt hjälpmedel som ger personerna inom autismspektrum möjlighet att prova sina tankar, önskningar och göra ett insiktsfullt val och/eller ställningstagande utan att behöva referera till andra människor. Det hjälper människor runt personen att få information om det annor lunda tänkandet och avhjälper många missförstånd. Utvecklat av Dr Peter Vermeulen, Belgien. Kursdeltagarna arbetar sedan med olika hemuppgifter som redovisas vid nästa kurstillfälle. Målgrupp Personal som arbetar i boendestöd, folkhögskola, internatboende, socialpsykiatri eller liknande verksamheter med personer inom autismspektrum. Pris kronor per dag i framtagande kostnad (observation och anpass nings kostnad efter kundens behov). Fem utbildningsdagar kronor. Priset avser max 18 deltagare. Resa, restidsersättning, hotell och moms tillkommer. Utbildningsledare Cristina Dahl, Susanne Jessen, Lena Nilsson med flera. Information/bokning Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. Del två kommer efter 1 3 månader. Den består av handledning och feedback av»hemuppgifterna«samt ytterligare teoretiska moment. Utbildningen omfattar områden som bedömning/kartläggning, hjälpmedel, anpassningar, socialt samspel och fritidsaktiviteter. Det finns möjlighet att ha med personer med diagnos inom autismspektrum från den egna verksamheten. 13

14 Kunskapsutveckling genom teori/praktik Målgrupp Personal som träffar personer med diagnos inom autismspektrum. Utbildningsledare Ulrika Aspeflo, Linda Petersson med flera. Pris/Information Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. Målsättning Att få grundläggande kunskaper om autismspektrumtillstånd. Innehåll Fem utbildningsdagar med följande upplägg: Föreläsning Verktyg Uppföljning Ny föreläsning Verktyg... osv. Verktyget den praktiska uppgiften som delas ut vid föreläsningen innebär att man mellan varje föreläsning genomför en hemuppgift. resultatet av det jobbet redovisas vid nästkommande föreläsningstillfälle. 1. Autismspektrumtillstånd 2. Kommunikation 3. Problemskapande beteende 4. Fritid: socialt samspel 5. Diskussion utifrån egna frågeställningar Utbildningens innehåll kan anpassas efter målgruppens behov. 14

15 individuell pedagogisk handledning/ konsultation Under många år har våra konsulter erbjudit pedagogisk handledning/ konsultation kring enskilda personer med diagnos inom autismspektrum tillstånd. Handledning kan ges kring specifika områden efter önskemål. Målgrupp Personal och föräldrar. Pris kronor per timme exkl. moms. Resa och restidsersättning tillkommer. Information/bokning Kontakta Agnetha Bergh, , eller för mer information. 15

16 Information och läromedel

17 böcker och filmer Vad betyder det? av Catherine Faherty Boken har översatts och bearbetats av Marita Falkmer och Helene Tranquist. Den här boken erbjuder barn med högfungerande autism och Aspergers syndrom en möjlighet att förstå sig själva och andra på ett positivt och uppmuntrande sätt. Boken är spiralbunden i A4-format och innehåller 300 sidor fördelade på tolv kapitel. Varje kapitel har två delar. Den första delen är en arbets bok som försöker förklara autism och dess konse kvenser för barnet och också ge användbara strategier för vardags tillvaron. Barnet får tillsammans med en vuxen tänka på och skriva ner sina personliga erfarenheter. Den andra delen är ett komplement till arbetsboken och vänder sig till föräldrar och personal. Den ger väg ledning till hur arbetsboken kan användas på ett individualiserat sätt och ger också idéer att använda i det praktiska vardagslivet i skola och hem. Eftersom boken vill förmedla det enskilda barnets perspektiv kan den också användas som en hjälp för viktiga personer i barnets närhet att förstå barnets annor lunda utveckling, förståelse, lärande och beteende. Catherine Faherty är lärare och utbildare inom TEACCHprogrammet vid universitetet i Chapel Hill i North Carolina i USA. Pris: 460 kronor inkl. frakt och moms. Faktura skickas separat. Jag vill ha blå läsk Att stimulera och lära ut spontan bildkommunikation vid autism Utgiven av Autism- och Asperger förbundet/ Utbildningscenter Autism Filmen som är inspelad på Utbildningscenter Autisms kursgård Bergskog i Sunne och på Lummerskolan i Halmstad handlar om fem barn och ungdomar med autism på olika utvecklingsnivåer och hur man kan stimulera och lära ut spontan bildkommunikation. Filmen visar hur man kan öka kunskapen om kommunikationsträning och framförallt betydelsen av bilden som ett sätt att öka och uppmuntra elever med autism att också kommunicera till oss. DVD. Längd 30 minuter. Pris 200 kronor + portoavgift. Det ska vara gott att leva Meningsfull fritid för personer med autism Filmen ger vägledning och inspiration när det gäller fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med autism. Att utgå från det som är roligt, att hitta aktiviteter som lockar till samspel och imitation ges det många exempel på i filmen som producerats av Utbildningscenter Autism DVD. Längd 24 minuter. Pris 200 kronor + portoavgift. Beställ på sidan 21! 17

18 PrAKTISK INFORMATION OM UTBILDNINGSANMÄLAN Skriv med tydliga bokstäver. En anmälan per del tagare. Anmälningarna registreras i datum ordning. Kontrollera att ansökan har kommit oss tillhanda. Sista anmälnings datum se respektive utbildning. Senast sista anmälnings datum måste vi ha namn på del tagarna. Flera olika utbildningsalternativ Vid raden för datum på utbildningsanmälan kan du gärna fylla i fler alternativ i krono logisk ordning eftersom det ofta är många sökanden till varje utbildning. Det gör att dina chanser att komma med på en utbild ning ökar. Avanmälan Efter sista anmälningsdag betalas utbildningsavgiften endast tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Bekräftelse Utbildningsbekräftelse skickas ut. Om du sökt och kommit med på en femdagars utbildning i Sunne skickar vi dig en A4-sida där vi ber dig fylla i ett antal uppgifter så att vi kan anpassa utbildningens innehåll bättre efter deltagarnas erfarenhet och kunskap, viktigt att vi får svarsformuläret fyra veckor innan kursstart. Vegetarian eller allergiker Ange alltid på kursanmälan om det är något vi bör veta angående kosten. Yrkeskategori Ange alltid på kursanmälan vad du har för yrke efter som vi tar hänsyn till det när vi gör grupp indelning. Mobiltelefonnummer Uppge alltid ett mobilnummer där vi kan nå deltagaren. 18

19 Vik, tejpa och skicka! Anmälan OBS! Läs först avsnittet Praktisk information om utbildningsanmälan. Klipp ut och skicka denna anmälan, adressen är förtryckt på baksidan. E-post: Utbildningar i Sunne Information om deltagaren 5-dagarsutbildning på Bergskog kursgård, Sunne Ungdomar och vuxna (boende/dagverksamhet) NAMN Datum alt. 1 alt. 2 MOBILNUMMER TILL DELTAGARE 13 17/10 Fortsättningsutbildning»Livskvalitet i vardagen«övriga utbildningar 25 25/3 + 9/5 Stockholm ADI-R TELEFON DAGTID ARBETSPLATS 6 8/5 Malmö Hantering av problemskapande beteende Adress 16 18/9 Växjö Hantering av problemskapande beteende Postnr Ort Personal/yrke Förälder, anhörig eller person med diagnos Specialkost Fakturaadress: Arbetsplats Referens/Beställar-ID Adress Postnr Ort 19

20 Vik, tejpa och skicka! Plats för porto utbildningscenter autism Åkerssjövägen Trollhättan

21 Vik, tejpa och skicka! Beställning av böcker och filmer Beställ önskade exemplar nedan, klipp ut och skicka denna blankett, adressen är förtryckt på baksidan. E-post: Jag önskar beställa följande: Vad betyder det? Pris: 460 kronor inkl. frakt och moms. st av Catherine Faherty. Utgiven av Utbildningscenter Autism. Spiralbunden A4-bok, 300 sidor. Jag vill ha blå läsk Pris 200 kronor + portoavgift. st Att stimulera och lära ut spontan bildkommunikation vid autism. Utgiven av Autism- och Asperger förbundet/utbildningscenter Autism DVD. Längd 30 minuter. Det ska vara gott att leva Pris 200 kronor + portoavgift. st Meningsfull fritid för personer med autism. Producerad av Utbildningscenter Autism DVD. Längd 24 minuter. Namn och leveransadress NAMN adress Postnr Ort telefon dagtid Fakturaadress NAMN Beställar-id/referensnr adress Postnr Ort 21

22 Vik, tejpa och skicka! Plats för porto utbildningscenter autism Åkerssjövägen Trollhättan

23

24 UTBILDNINGSCENTER AUTISM

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Speciellt NR 2 2015 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Ny Speciellt nr 2 2015.indd 1 2015-06-01 16:10 information Avledning och

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Beteendeterapeutisk intensivträning

Beteendeterapeutisk intensivträning Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Beteendeterapeutisk intensivträning Uppföljning av förskolebarn vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala län Redovisning av föräldra- och personalenkät

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 Några ord om GIL:s utbildningar Vad kännetecknar en bra utbildning? Hur många deltagare det är som har gått utbildningen? Hur dyr utbildningen är? Hur erfarna och kompetenta

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer