EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR"

Transkript

1 EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR DELRAPPORT 1 Ida Blomberg Jenny Widell Juni 2005 SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, Stockholm Telefon Telefax

2 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 2 2 Upplägg och genomförande Kartläggning av idrottsverksamheten i Stockholm Inledande intervjuer Fallstudie 5 3 Kartläggning av idrottsverksamheten i Stockholm Fotboll Ridsport Basket Gymnastik Kostnader för olika idrotter 13 4 Inledande intervjuer Fakta om klubbar i fallstudien Resultat intervjuer 17 5 Fallstudie 20 6 Sammanfattning och slutsatser 26 7 Källförteckning Tryckta källor Intervjuer 28 Bilaga 1. De idrottande barnens bostadsområden i förhållande till träningslokaler 1 (28)

3 1 Bakgrund och syfte Riksdagen fattade den 16 juni 2004 det formella beslutet om genomförandet av försök med miljöavgifter i Stockholm. Försöket börjar den 22 augusti med utökad kollektivtrafik. Den 3 januari 2006 införs miljöavgifterna och försöket avslutas den 31 juli Försöket ska löpande utvärderas utifrån en rad olika aspekter. Bland annat har Miljöavgiftskansliet vid Stadsledningskontoret beslutat att det ska genomföras en studie av hur barn och ungdomars idrottsverksamhet påverkas av införandet av miljöavgifter. Undersökningen ska genomföras som ett antal fallstudier och omfatta verksamheten både innanför och utanför avgiftszonen. Situationen för idrottsverksamheten ska belysas såväl före försöket (våren 2005) som efter det att försöket pågått ett antal månader. Syftet är att kartlägga om och i så fall hur införandet av miljöavgifter har påverkat barns och ungdomars idottsverksamhet i Stockholm. Denna rapport är en delarapport och innehåller information om idrottsverksamheten i Stockholm våren 2005 d v s innan försöket med miljöavgifter har startat. En slutrapport är planerad till maj Utöver en redovisning av hur verksamheten har påverkats kommer slutrapporten att innehålla en analys samt slutsatser från inhämtat material. 2 (28)

4 3 (28)

5 2 Upplägg och genomförande Följande delmoment ingår i uppdraget: 1. Förstudie och kartläggning 2. Undersökning av situationen före miljöavgiftsförsöket (våren 2005) 3. Undersökning av situationen under försöksperioden (våren 2006) 4. Undersökning om föreningars förklaringar till eventuella effekter/förändringar 5. Analys och sammanställning I denna delrapport redovisas resultat från delmoment 1 och 2 samt enklare analyser/sammanställningar. 2.1 Kartläggning av idrottsverksamheten i Stockholm Tidigare erfarenhet har visat att införande av miljöavgifter (liknande de som nu ska införas i Stockholm) påverkar i huvudsak färdmedelsval, val av restidpunkter, restider, destinationsval samt antal genomförda resor. För att kartlägga om och i så fall hur införandet av miljöavgifter påverkar barns och ungdomars idottsverksamhet i Stockholm bör dessa grundläggande faktorer kartläggas innan försöket inleds. Fallstudien och kartläggningen av idrottsverksamheten i Stockholm hade som syfte att inhämta fakta om restider, restidpunkter, färdmedelsval och antal resor. Innan arbetet med fallstudien påbörjades genomfördes en kartläggning av föreningar med barn- och ungdomsidrottsverksamhet i Stockholmsområdet. Med hjälp av information från Idrottsförvaltningen i Stockholms stad, specialdistriktsförbunden och officiell statistik kartlades fakta såsom vilka idrotter som utövas, hur många idrottsföreningar det finns, vilka idrotter som har störst antal utövare och var träningslokaler är lokaliserade. Kartläggningen gav faktaunderlag rörande hur idrottsverksamheten i Stockholmsområdet är organiserad och hur omfattande den är. Efter kartläggningen togs kontakt med specialidrottsförbund för gymnastik, ridsport, fotboll och basket. Syftet med dessa intervjuer, som gjordes via telefon, var att få en bättre uppfattning om bland annat föreningars rekryteringsområde, vilka 4 (28)

6 träningstiderna är, hur ofta barn i olika åldrar har träningar och tävlingar/matcher samt hur många idrottsanläggningar det finns för respektive idrott. Kartläggningen och förstudien hade även som syfte till att få fram en underlag till hjälp vid urvalet av vilka typer av idrottsföreningar som skulle ingå i fallstudien samt en information om vilka frågor som var mest relevanta att ställa till de idrottande barnen och deras föräldrar i fallstudien. 2.2 Inledande intervjuer Utifrån fakta som framkommit i förstudien, och med hänsyn till uppsatta urvalskriterier, valdes följande idrotter ut för fallstudierna: Fotboll (en förening innanför avgiftszonen och en förening utanför) Ridsport (en förening innanför avgiftszonen och en förening utanför) Basket (en förening innanför avgiftszonen) Intervjuer genomfördes med kanslipersonal samt tränare. Intervjuerna syftade till att få en bättre uppfattning om bland annat föreningens storlek och upptagningsområde. Men även för att få veta hur ofta de olika lagen/grupperna tränar, vilka träningstiderna är och hur de tror de planerade miljöavgifterna kommer att påverka verksamheten. Då fotboll är en stor sport intervjuades ytterligare två tränare från två andra föreningar. I de inledande intervjuerna uttalade sig kanslipersonal och tränare om barn i olika åldrar (mellan 7 och 15 år). 2.3 Fallstudie Efter de inledande intervjuerna genomfördes fallstudier. Föräldrar alternativt barn från ett lag/grupp per förening intervjuades. Lagen/grupperna bestod av: Fotbollslag innanför avgiftszonen: Flickor födda 1993/1994. I laget finns 12 barn, 10 intervjuer genomfördes. (10 barn intervjuades) Fotbollslag utanför avgiftszonen: Pojkar födda I laget finns 21 barn, 17 intervjuer genomfördes. (15 barn och 2 föräldrar intervjuades) Ridskolegrupp innanför avgiftszonen: Flickor födda 1994/1995. I laget/gruppen finns 10 barn, 9 intervjuer genomfördes. (2 barn och 7 föräldrar intervjuades) Ridskolegrupp utanför avgiftszonen: Flickor födda 1994/1995. I laget/gruppen finns 10 barn, 8 intervjuer genomfördes. (8 barn intervjuades) Basketlag innanför avgiftszonen: Pojkar födda 1993/1995. I lagen (2 lag) finns totalt 27 barn, 9 intervjuer genomfördes. (9 barn intervjuades) 5 (28)

7 Då träningslokalerna besöktes för att genomföra intervjuer med barn och föräldrar visade det sig att relativt få föräldrar deltog vid träningarna. För att få in fler synpunkter från föräldrar till idrottande barn, intervjuades ytterligare 18 slumpvist utvalda föräldrar om deras barns resvanor samt om hur miljöavgifter kommer att påverka dessa. Resultat från denna komplementära undersökning redovisas i avsnitt 5. 6 (28)

8 7 (28)

9 3 Kartläggning av idrottsverksamheten i Stockholm Idrottsförvaltningen i Stockholm ansvarar för cirka 450 idrottsanläggningar med cirka en miljon bokningar varje år. Idrottsanläggningarna är till för både inomhusoch utomhusaktiviteter och fördelningen är enligt nedan. Typ av idrottsplats Antal Idrottsplatser 25 Grusplaner 120 Idrottshallar och skolidrottshallar 17 Friidrottshall 1 Gymnastiksalar ca 200 Gräsplaner 46 Konstgräsplaner 6 Ishallar 9 Konstfrusna bandybanor 3 Konstfrusen skrinnarbana 1 Övriga konstfrusna isbanor 10 Simhallar och kombinerade sim- o idrottshallar 14 Sjöar för fritidsfiske 30 Friluftsbad (bassängbad) 6 Ridanläggningar 5 Tabell 1. Fördelning av de cirka 450 idrottsanläggningar Idrottsförvaltningen ansvarar för. 1. År 2004 fanns det barn och ungdomar i åldern 7-15 år i Stockholms kommun. Av dessa bor 24 procent i innerstan. Nära hälften (35 000) av barnen/ungdomarna är medlemmar i en idrottsförening. Andelen har hållit sig i stort sett konstant under hela 1990-talet. Enligt en undersökning från 2004 är sport/idrott det näst största fritidsintresset bland barn och ungdomar i åldern 7-15 år (det mest populära fritidsintresset är att vara med kompisar). 2 Bland flickorna i åldern år är hälften medlemmar i en idrottsförening. Motsvarande siffra för pojkarna är 58 procent. Många idrottar också utan att tillhöra en förening. Den generellt högre föreningsaktiviteten bland pojkar uppvägs av att flickor i högre utsträckning utövar idrotter som inte organiseras av idrottsföreningar (t.ex. aktiviteter som aerobics, workout, och dans är mycket vanliga bland 1 Välkommen till Idrott i Stockholm 2 Barn och ungdomars idrottande (28)

10 flickor). Flickor idrottar oftast individuellt, medan pojkar föredrar lagidrotter. Äldre barn utövar i högre utsträckning idrotter som inte organiseras via en idrottsförening. Exempelvis utövar många ungdomar idrotter som t.ex. snowbord, bodybuildning, pilates, yoga och spinning. 3 Den mest populära föreningsidrotten är fotboll. Därefter kommer innebandy, ridning, simning, handboll och hockey. Fotboll har flest utövare både bland flickor och bland pojkar (28 % respektive 56 %). Övriga idrotter med stor andel utövare är bland flickor ridning (21 %), simning (13 %) och gymnastik (13 %). För pojkar är motsvarande idrotter innebandy (23 %), hockey (12 %) och handboll (9 %). 4 Det finns skillnader i idrottsvanor mellan olika ekonomiska grupper. Exempelvis är barn och ungdomar från hushåll med mindre goda ekonomiska förutsättningar minst aktiva i idrottsföreningar. Skillnaderna i idrottsvanor mellan ungdomar från olika ekonomiska grupper har varit i stort sett oförändrade sedan mitten av talet. 5 Idrott Flickor Pojkar Basket F med invandrarbakgrund överrep. P med invandrarbakgrund överrep. Boxning o Brottning P med invandrarbakgrund överrep. Budo F med invandrarbakgrund överrep. P med invandrarbakgrund överrep. Bordtennis F med invandrarbakgrund överrep. P med invandrarbakgrund överrep. Fotboll Största idrotten Största idrotten, P med invandrarbakgrund överrep. Gymnastik F i majoritet Innebandy Näst största idrotten Ishockey Tredje största idrotten Konståkning F i majoritet Ridning Näst största idrotten, F i majoritet. Mycket få P Simning Tredje största idrotten P med invandrarbakgrund överrep. Volleyboll F med invandrarbakgrund överrep. Idrott utanför föreningar (aerobics, workout, dans) mycket vanligt Tabell 2. Sammanställning över idrotter med störst antal utövare 6 Flickor med invandrarbakgrund väljer i första hand bordtennis, budo, basket eller volleyboll. Pojkar med invandrarbakgrund väljer främst boxning, budo, brottning, 3 Idrottspolitiskt program för Stockholms Stad 4 Barn och ungdomars idrottande Idrottspolitiskt program för Stockholms Stad 6 Välkommen till Idrott i Stockholm 9 (28)

11 basket, fotboll, bordtennis eller simning. I tabellen ovan ges en sammanställning över idrotter med störst antal utövare. 3.1 Fotboll 7 Det finns 4154 fotbollslag i Storstockholm för barn och ungdomar i åldern 8 till 18 år. Lagen är uppdelade på drygt 200 föreningar. Knappt hälften (45 %) av lagen och föreningarna är verksamma innanför tullarna. Fotbollsföreningarna ligger geografiskt nära varandra och upptagningsområdet är i de allra flesta fall lokalt. Vissa väljer dock att välja en annan förening än den närmaste. Det är lika mycket träning sommar som vintersäsong. Byte mellan sommar och vinterträning äger rum vid april och nov/dec. Matcher spelas från april till oktober. Både träningar och matcher sker i regel på vardagar mellan 16 och 20. Hur ofta det är träning eller match varierar mellan förening och spelnivå. Vanligtvis är det dock 2-4 tränings- och matchtillfällen/vecka. Många stockholmslag spelar i S:t Erikscupen, som är den största cupen för fotbollsspelande ungdomar. Lagen delas där in i olika grupper utifrån var föreningarna är verksamma. För majoriteten av lagen innebär detta att de sällan behöver åka speciellt långt för att spela bortamatcher och hälften av alla matcher sker på hemmaplan. 8 Frågor som rör om och hur införandet av miljöavgifter skulle påverka idrotten har diskuterats på större föreningar såsom Hammarby 9, Brommapojkarna och Reymorsholms IK. De har även gjort utredningar och uppvaktningar. Dessa frågor har inte diskuterats på Fotbollsförbundet. 3.2 Ridsport 10 I Stockholms Stad finns det åtta föreningar som är anslutna till Ridsportförbundet, varav tre är verksamma innanför tullarna. Totalt har de åtta föreningarna 5600 medlemmar. 7 Informationen bygger på intervju med företrädare för Stockholms Fotbollsförbund och tränare för div. Stockholmslag. 8 Vid intervjuer med tränare för lag i Bromma, Hägersten och Solna var det enbart laget i Solna som vid enstaka tillfällen hade rest över avgiftsgränsen i syfte att spela bortamatch i St Erikscupen. De övriga lagen mötte enbart andra lag i söderort respektive västerort. 9 Inför denna utredning har SWECO tagit del av den konsekvensanalys av miljöavgifter som Hammarby IF Ishockeyförening har genomfört. 10 Informationen bygger på intervju med företrädare för Stockholms Ridsportförbund 10 (28)

12 Upptagningsområdena är stora, med barn/ungdomar från hela Stockholm. Den största andelen av barnen och ungdomarna bor dock i respektive förenings närområde. Träningstiderna är från klockan 15 till alla dagar i veckan. De yngsta barnen har de tidigaste tiderna, och ju äldre de är desto senare tider blir det. Tävlingarna hålls under helgerna och äger rum i de åtta lokalerna i Stockholms Stad, men även runt om i hela länet. Det finns en viss säsongsvariation inom ridsporten. Tävlingssäsongen är från mitten av februari till mitten av november (man tävlar även i mindre omfattning under november och in i halva februari). Under juli är det sommaruppehåll. Under högsäsong är det tävlingar varje helg, och det kan vara flera tävlingar under en helg. Frågor som rör om och hur införandet av miljöavgifter skulle påverka rididrotten har inte diskuterats på Ridsportförbundet, och det har inte heller kommit några frågor om det från ledare, tränare eller föräldrar. I intervjuerna med kanslipersonal och tränare framkom att många av de anställda på ridskolorna åker bil till arbetet och de kommer att påverkas av miljöavgifterna. 3.3 Basket 11 En majoritet, 90 procent, av basketverksamheten i Stockholm består av barn- och ungdomsidrott. I Stockholms län finns totalt ca 200 hallar (70 baskethallar och 130 skolhallar) där basket spelas. Ungefär hälften av det totala antalet hallar finns i Stockholms Stad, och ungefär hälften av dessa 100 hallar ligger innanför tullarna. Det finns en ambition att upptagningsområdet ska vara lokalt, dvs. i nära anslutning till bostad eller skola. Det finns dock en del spelare från förorterna som åker in till stan för att spela. De utgör cirka 10 % av spelarna i stan. Lagindelningen görs utifrån födelseår upptill 15 års ålder. Därefter delas lagen in efter prestation. Viss säsongsvariation finns. Högsäsong är perioden från det att skolan börjar tills den slutar. Då bedrivs 80 procent av verksamheten. Utöver detta finns sommarträning, läger och egen träning. Träningstider är vardagar före klockan 21. En del spelare tränar även på helger. De yngsta barnen har de tidigaste träningstiderna, dvs. kl. 15 till 16. Träning sker en till fem gånger per vecka. Det är ont om träningstider, basket konkurrerar om hallar och tider med handboll, gymnastik etc. Tävlingar sker på helger. 11 Informationen bygger på en intervju med en företrädare för Stockholms Basketförbund 11 (28)

13 De yngsta barnen (7-8 år) går i basketskola och tävlar inte. 7-9-åringar tränar en gång per vecka. De äldre barnen (över 15 år) kan träna 4-5 ggr/vecka. Antalet träningstillfällen för de olika åldrarna utgår från reglerna för de lokala aktivitetsstöd som finns. Vad gäller lokal för tävlingar så finns det ingen hemmahall. Lag från Vällingby kan tävla hemma i Farsta. Hemmatävlingarna sker inte alltid i samma hall, utan det beror på vilken lokal som är ledig. Det kan alltså bli längre att åka när man tävlar hemma än när man tränar. Basketspelande ungdomar har tävlingar i hela länet. Frågor som rör om och hur införandet av miljöavgifter skulle påverka basketsporten har inte diskuterats på förbundet. Ej heller har man fått några frågor från föräldrar eller tränare. Representanten från förbundet trodde att miljöavgifter kommer att innebära ökade kostnader för förbundet i och med att många anställda åker bil till träningslokaler i city. Givetvis får även de föräldrar som kör sina barn till träning/match och uträttar något annat ärende under träningstiden/matchen och därefter åker hem från träning/match merkostnader i och med miljöavgifterna. Det är även samling minuter innan match vilket innebär att även de som spelar kl. 19 måste betala avgift. 3.4 Gymnastik 12 Totalt finns det cirka 125 föreningar i Stockholms gymnastikförbund (inkl vuxengymnastikföreningar och 10 företagsgymnastikföreningar). I innerstan med omnejd finns det cirka 15 till 20 gymnastikföreningar för barn- och ungdomar. Upptagningsområdet är oftast lokalt. Det är brist på lokaler, och träningarna sker mest i skolornas gymnastiksalar. Det finns endast två specialhallar byggda för gymnastik. Båda ligger i Bromma. Specialhallarna har ett större upptagningsområde och används främst av tävlingsgymnaster och artistisk gymnastik. Gymnasterna brukar delas in i tre grupper: barn (3-7 år), ungdom (7-12 år) och tävling (från 10 år). Träning och tävlingar pågår hela våren och hösten, med uppehåll under sommarlovet. I skolsalarna är träningstiderna oftast från klockan 18 (undantagsfall från kl. 17) till De yngsta barnen har de tidigaste tiderna. Lördagar och söndagar är det träning hela dagen. Barnen tränar cirka en gång/vecka och ungdomar två gånger/vecka. Tävlingsgymnaster tränar 3 till 4 dagar/vecka och tävlingsgymnaster i artistisk gymnastik tränar i princip varje dag. Tävlingar hålls under helger, cirka tre gånger/termin. Vid tävlingar i Stockholm brukar de vara i Eriksdalshallen. Artistiska tävlingar hålls i Åkeshovshallen. Tävlingar sker också i de olika föreningarnas lokaler. 12 Informationen bygger på en intervju med en företrädare för Stockholms Gymnastikförbund 12 (28)

14 Frågor som rör om och hur införandet av miljöavgifter skulle påverka basketsporten har inte diskuterats på Gymnastikförbundet. Det har inte heller kommit några frågor från tränare eller föräldrar. En spontan kommentar vid intervjuerna med kanslipersonal att personal på idrottens hus 13 kommer att påverkas. 3.5 Kostnader för olika idrotter Eftersom införandet av miljöavgifter kommer att innebära en merkostnad för de föräldrar som åker bil över avgiftszonen (under förutsättning att de har samma resvanor efter införandet) är det intressant att kartlägga övriga kostnader som är förknippade med barn och ungdomars idrottsutövande. Det första som ska konstateras är att kostnaderna mellan olika idrotter skiljer sig kraftigt. Skillnaderna är även stora inom de olika idrotterna. Framför allt beroende på vilken nivå man befinner sig. Ambitionsnivån hänger till stor del samman med ålder, vilket innebär att det blir oftast dyrare att idrotta ju äldre man blir. Ett undantag är ishockey där den stora kostnadsökningen sker tidigt, vid års ålder, vilket kan tyda på att det är då hårdsatsningen inleds. I ridsport och simning sker en markant ökning vid års ålder. Man kan tänka sig att många i den åldern, framförallt inom simningen, tagit sig upp på elitnivå med de kostnader det innebär. I vissa idrotter ökar den fasta föreningsavgiften med åldern, oberoende av vilken ambitionsnivå barnet befinner sig på. 14 Ridsport är den dyraste sporten oavsett vilken ambitionsnivå utövaren har. För ridsport och tennis utgör träningsavgiften en stor del av kostnaden. Att träningsavgiften är högre för dessa sporter hänger delvis samman med att träningslokaler för dessa sporter inte subventioneras av kommuner i samma utsträckning som fotbollsplaner, gymnastikhallar och dylika anläggningar gör. I dessa sporter är även träningsgrupperna mindre än i övriga lagsporter. 15 Samtliga lagidrotter i studien har jämförelsevis höga reskostnader. Det beror förmodligen på seriespelet som medför ett intensivt resande Idrottens hus är en lokal vid Stockholms Stadium där Riksidrottsförbundet (med specialförbund) har kontor. 14 Kostnader för idrott. En studie om kostnader för barns idrottande Kostnader för idrott. En studie om kostnader för barns idrottande Kostnader för idrott. En studie om kostnader för barns idrottande (28)

15 Figur 1 Totalkostnad per år för olika idrotter, uppdelad på idrottslignivåer 17 Figur 2 Olika idrotters kostnadsfördelningar Kostnader för idrott. En studie om kostnader för barns idrottande (28)

16 Figur 3 Resekostnad per år för olika idrotter 19 Högst resekostnad har ishockey följt av simning. Den totala kostnaden för att utöva en viss idrott är relativt likartad oavsett var man bor i landet. Fördelningen mellan olika kostnader skiljer sig dock beroende på boendeort. I Storstäder är avgifterna högst, medan resorna är dyrast i glesbygd. Figur 4 Fördelning på kostnadsposter utifrån boendeort Kostnader för idrott. En studie om kostnader för barns idrottande (28)

17 4 Inledande intervjuer Utifrån fakta som framkommit i förstudien, och med hänsyn till uppsatta urvalskriterier, valdes följande idrotter ut för vidare fallstudier: Fotboll (en förening innanför avgiftszonen och en förening utanför) Ridsport (en förening innanför avgiftszonen och en förening utanför) Basket (en förening innanför avgiftszonen) Tidigare erfarenhet har visat att införande av miljöavgifter (liknande de som nu ska införas i Stockholm) påverkar i huvudsak färdmedelsval, val av restidpunkter, restider, destinationsval samt antal genomförda resor. För att kartlägga om och i så fall hur införandet av miljöavgifter påverkar barns och ungdomars idottsverksamhet i Stockholm bör dessa grundläggande faktorer kartläggas innan försöket inleds. Fallstudien har haft som huvudsyfte att inhämta fakta om restider, restidpunkter, färdmedelsval och antal resor. Dessutom är det av intresse att kartlägga i vilken mån det är möjligt att påverka dessa faktorer. Faktainsamlingen skedde via intervjuer med kanslipersonal samt tränare (ca två tränare per förening) samt idrottande barn och deras föräldrar (se avsnitt 5). I intervjuerna inhämtades information om t.ex. föreningens storlek, upptagningsområde, hur ofta de olika lagen/grupperna tränar, vilka träningstiderna är och hur de tror verksamheten kommer att påverkas av försöket med miljöavgifterna. 4.1 Fakta om klubbar i fallstudien Basket (innanför avgiftszonen) Den undersökta basketföreningen ligger på Norrmalm, innanför avgiftszonen. I föreningen finns 33 barn/ungdomslag. Lagen delas upp efter ålder, men om någon är särskilt duktig flyttas han/hon upp en åldersklass. Träning sker på tre olika ställen, samtliga innanför tullarna. Upptagningsområdet är lokalt, de flesta bor i innerstan. Om någon bor utanför tullarna och träning sker sent vill man att någon hämtar. 19 Kostnader för idrott. En studie om kostnader för barns idrottande Kostnader för idrott. En studie om kostnader för barns idrottande (28)

18 Fotboll (innanför avgiftszonen) Den undersökta fotbollsföreningen ligger på Kungsholmen, innanför avgiftszonen. I föreningen finns fem barn/ungdomsgrupper med jämn fördelning mellan åldrarna. Grupperna tränar i Stadshagen. Upptagningsområdet är väldigt lokalt, med barn/ungdomar från västra Kungsholmen. Fotboll (utanför avgiftszonen) Den undersökta fotbollsföreningen ligger i Hägersten utanför avgiftszonen. I föreningen finns 11 barn/ungdomslag under utomhussäsongen. Under inomhussäsongen måste de dela upp sig på fler träningstider och då blir det 14 lag. Det finns färre yngre medlemmar och fler äldre medlemmar i föreningen. Upptagningsområdet är mycket lokalt, med det finns ett fåtal som kommer från Skärholmen, Huddinge och Segeltorp. Ridning (innanför avgiftszonen) Den undersökta ridskolan ligger på Djurgården innanför avgiftszonen. Medlemmarna är uppdelade i 15 grupper. Indelningen görs efter ålderskategori (7-10 år, år och år). Det är en jämn fördelning mellan alla åldersgrupperna. Medlemmarna kommer främst från innerstan, men en liten del bor utanför. Ridning (utanför avgiftszonen) Den undersökta ridskolan ligger i Åkeshov,. På denna ridskola finns åtta grupper med medlemmar under 18 år. Fem av grupperna har medlemmar i åldern 7-14 år, och tre grupper har medlemmar över 14 år. Upptagningsområdet är lokalt. Några få kommer dock en bit längre ifrån. 4.2 Resultat intervjuer Kanslipersonal samt nio tränare vid fem olika föreningar i fallstudien intervjuades. Tränarna ansvarade för mellan en och fyra träningsgrupper var. Fotbollstränarna hade oftast enbart ett eller högst två träningsgrupper/lag, medan ridlärarna hade många grupper. Barnens ålder varierade mellan 7 och 15 år, de flesta var dock mellan 10 och 12. De utvalda fotbollsklubbarna är relativt små klubbar med ett lokalt upptagningsområde. Enligt information från fotbollsförbundet har de stora klubbarna generellt 17 (28)

19 ett större rekryteringsområde. För att även få information från dessa klubbar intervjuades en tränare från Brommapojkarna och en från AIK. Samtliga lag tränar på vardagar. Ditresan sker oftast under avgiftsbelagd tid, medan hemresan i de flesta fall sker efter då ingen miljöavgift tas ut. Ett av lagen har träning även på helgen. De yngre barnen tränar tidigare än de äldre. Samtliga föreningar/lag har ett lokalt upptagningsområde. Detta gäller även de stora klubbarna. Det finns undantag, t.ex. Hammarby IF Ishockeyförenings träningslokal ligger i innerstan, men enbart 31 procent av idrottsutövarna i föreningen bor i innerstan. Bland de yngre barnen är andelen dock högre, drygt 50 procent. Ett annat exempel (utanför avgiftszonen) är ett fotbollslag i AIK är rekryteringsområdet följande; 42 % bor i kommunen (Solna), 38 % bor i andra Norr och Västerorter, 11 % bor i innerstan och 9 % bor i någon Söderort. Detta innebär att potentiellt behöver 20 % betala avgift, dock kan de boende söder om stan åka på Essingeleden och slippa betala. I bilaga 1 visas var de idrottande barnen bor i förhållande till träningslokalen. 21 Tränarna har uppskattat att den klart övervägande andelen barn/ungdomar går, cyklar eller åker kollektivt till träning. Totalt intervjuades elva tränare, som ansvarade för 21 olika grupper/lag. Endast i några (6-7 st.) av grupperna uppskattar tränarna att en övervägande del blir skjutsade i bil. Många av barnen samåker till träningar. Samtliga samåker till bortamatcher/tävlingar. Vid års ålder verkar det finnas en brytpunkt i resmönstret. Barn äldre än år kan åka kollektivt på egen hand och vågar gå/åka utan sällskap även vintertid. Vid intervjuer med barnen som spelade basket i innerstan fanns det bra exempel på detta. Där var det var tre barn som berättade att de det senaste året (då de var eller skulle fylla 12 år) hade börjat resa till och från träningarna på egen hand. Fotboll och basket har säsongsvariation. Fotbollsföreningarna har mest träning och matcher under sommaren. De byter även träningslokal vid ute- och inneträning. Basketlagen har mest matcher under augusti till oktober samt mars till juni. Från maj till augusti finns det inga tävlingar. Inga av tränarna har funderat särskilt mycket kring hur miljöavgifternas kan komma att påverka idrottsverksamheten i Stockholm, eller deras egen idrott. De har heller inte fått några frågor om det. På frågan om de pratat om att genomföra några förändringar är det gemensamma svaret nej. Träningstiderna är svåra att ändra på, eftersom det är tillgången till hallarna som styr dessa. Eventuella 21 Källa: Adressregister från kansli och tränare för de undersökta klubbarna/föreningarna 18 (28)

20 förändringar verkar vara aktuellt främst för bortamatcher. En av de intervjuade tränarna ser en risk för att alla inte längre vill ställa upp på alla bortamatcher. En fotbollsförening tror att miljöavgifterna främst kommer att drabba fotbollsföreningarna i innerstan och har hört talas om att vissa klubbar i innerstan har tagit aktivt motstånd till miljöavgifter. En ridklubb tyckte att miljöavgifterna var en positiv förändring. De sade: Vi är så mycket ute i miljön/naturen så därför vill vi jobba för att miljön blir bättre. 19 (28)

21 5 Fallstudie Totalt genomfördes intervjuer vid fem tillfällen (på de fem utvalda klubbarna och föreningarna) med 53 föräldrar och barn. Samtliga barn som intervjuades i fallstudien är födda åren 1993, 1994 och Könsfördelningen är jämn mellan flickor och pojkar. Träningstiderna är på vardagar under kvällstid, den tidigaste startar klockan 15 och den senaste slutar klockan 21. Då träningslokalerna besöktes för att genomföra intervjuer med barn och föräldrar visade det sig att relativt få föräldrar deltog vid träningarna och enbart nio intervjuer med föräldrar genomfördes. För att få in fler synpunkter från fler föräldrar till idrottande barn, intervjuades ytterligare 18 slumpvist utvalda föräldrar om deras barns resvanor samt om hur miljöavgifter kommer att påverka dessa. Dessa föräldrar hade barn som var i åldern 7 till 13 år. Fyra föräldrar var bosatta innanför avgiftszonen och 14 utanför zonen. Två föräldrar reste över avgiftssnittet då barnet skulle utöva sin idrott. Resultat från de komplementära intervjuer har främst använts för att bekräfta de resultat som framkom i de övriga intervjuerna samt för att tolka hur införande av miljöavgifter kan komma att påverka barnens idrottsutövande. Drygt hälften av de intervjuade har sin träningslokal innanför avgiftszonen (53 %), och knappt hälften bor innanför avgiftszonen (45 %). Sex av de 53 barnen måste resa över avgiftszongränsen för att delta i träningen. Av dessa sex barn är det fem som bor utanför avgiftszonen och åker in till innerstan för att träna och ett barn som bor innanför avgiftszonen och åker utanför innerstan för att delta i träningen. Av de barn som bor utanför och tränar innanför var det tre barn som gick i skolan i innerstaden. De tyckte att det var roligast att träna i samma förening som sina skolkamrater. Av de sex barnen som reser över avgiftsgränsen är det ett som tränar fotboll, ett som tränar basket och fyra som rider. I bilaga 1 finns illustrerat hur upptagningsområdet ser ut för lagen i klubbarna och föreningarna i fallstudien 22, samt för en ishockeyförening och tre andra fotbollslag i två olika föreningar. Färdmedelsfördelning Kanslipersonal och tränare anger i de inledande intervjuerna att majoriteten av barnen går, cyklar eller åker kollektivt till träningarna. Vid intervjuerna med barnen/föräldrarna visar det dock sig att ungefär hälften av barnen förflyttar sig 22 Källa: Adressregister från kansli och tränare för de undersökta klubbarna/föreningarna 20 (28)

22 på detta sätt, och att hälften åker bil. Detta kan givetvis vara en slumpmässig variation, men troligen är andelen av barnen som åker bil även vid korta sträckor högre än vad tränare och ledare tror. Av de idrottande barnen är det knappt hälften som tar sig till träningen på egen hand går, cyklar eller åker kollektivt. Från träningen blir de flesta barn hämtade. Hälften av barnen i fallstudien åker bil till träningen, och 65 procent åker hem från träningen i bil. Sju procent åker kollektivt till och från träningen och 15 procent cyklar till och från träningen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% till från går cykel kollektivtrafik bil, samåker bil Figur 5. Hur tog du dig till respektive från träningen idag? Färdmedelsfördelning till och från träning (vår 2005) Majoriteten av barnen är hemma eller hemma hos någon kompis innan träningen, en fjärdedel går direkt från skolan eller fritids till träning. Det finns skillnader i färdmedel mellan barnen som idrottar innanför avgiftszonen och de utanför. Barnen som tränar utanför avgiftszonen åker bil till träningen i större utsträckning. Inget intervjuat barn (eller förälder) som tränade utanför avgiftszonen hade åkt kollektivt till träningen. Inget av de intervjuade barnen som tränade utanför avgiftszonen svarade att de vid något tillfälle brukade åka kollektivt till träningen. 21 (28)

23 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% innanför utanför går cykel kollektivtrafik bil, samåker bil Figur 6. Färdmedelsfördelning för resor till träning, barn som tränar innanför respektive utanför avgiftszonen (vår 2005) Färdmedelsfördelningen varierar även med typen av idrott. Av de barn som rider är det 67 procent som åker bil till träningen. Av de barn som har tävlingar/matcher åker samtliga barn bil till bortamatcher. Både basketklubben och fotbollsklubbarna brukar organisera resorna till matcherna och se till så att barnen samåker. Vid hemmamatcher är färdmedelsfördelningen likartad som vid träningar (samma lokal eller plan). Då intervjuerna skedde i maj, ställdes frågan om färdmedlet till träning varierade med årstiden. Ungefär var femte säger att de åker mer bil under vintern och några cyklar oftare på vår/sommar. Dock svarar 61 procent att de reser på samma sätt oavsett årstid. Av de intervjuade föräldrarna har samtliga skjutsat barnet till träningen. Hälften av föräldrarna har varit förbi hemmet och hämtat barn och bilen, dvs. bilresan till och från träning är de enda bilresorna som de utför under dagen. Knappt en tredjedel av föräldrarna svarar att de tar bilen till träningen eftersom de ändå har bilen under dagen. Några få tar bilen på morgonen för att kunna skjutsa barnet till träning senare under dagen. 22 (28)

24 Restider Då upptagningsområdet generellt är litet är restiden till träning kort. Hälften av de intervjuade barnen har en restid på sju minuter eller kortare. Medelrestiden är 10 minuter. De barn som tränar innanför avgiftszonen har i genomsnitt längre restid till sin träning. Längst restid har barnen som rider, i genomsnitt 17 minuter. Ingen av de fotbollsspelande barnen hade någon restid på mer än 15 minuter % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ridning fotboll basket minuter minuter 6-10 minuter 2-5 minuter Figur 7. Hur lång var restiden till träningen idag? (Vår 2005) Miljöavgifter Ingen av de intervjuade föräldrarna i fallstudien eller vid de kompletterande intervjuerna med föräldrar hade funderat på hur miljöavgifter skulle påverka barnens idrottande. Några av föräldrarna skulle behöva betala avgifter om de skulle fortsätta att resa på samma sätt som idag. De hade även andra barn vilkas idrottande skulle påverkas i större omfattning, t. ex gymnastikträning och orientering. Föräldern till det gymnastiserande barnet nämnde att barnet skulle eventuellt skulle få byta förening till en förening lokaliserad närmare deras bostad (den förra låg närmare deras förra bostad). Föräldern till barnet som höll på med orientering berättade att de skjutsade barnet i bil till samtliga träningar och tävlingar och att 23 En del av barnen hade svårt att uppge sin restid, men även om det finns en viss inbyggd felmarginal i svaren är tendenserna tydliga. 23 (28)

25 det ofta var långa sträckor, hon sa Där får vi nog tänka till hur vi gör när det blir avgifter. Många intervjuade föräldrarna gissade att de i större utsträckning skulle försöka se till att föräldrar turades om att skjutsa barnen till träning och matcher när miljöavgifter införs. Många cuper och matcher är dock på helger så dessa kommer inte påverkas. I övrigt hade de inga planer på att ändra sitt resebeteende. Några av de föräldrar som skjutsade barnen i bil angav att orsaken till detta var att de inte ville att barnen skulle resa ensamma i kollektivtrafiken. Om detta är ett tungt vägande skäl till bilåkande kommer inte införande av miljöavgifter att påverka deras val av färdmedel. En effekt kan dock vara att de byter förening/idrott (så de ej behöver åka över avgiftszonen eller väljer en förening lokaliserad närmare hemmet så att barnet kan åka kollektivt eller gå/cykla) alternativt att barnet slutar med idrotten. De intervjuade föräldrarna trodde att föräldrar med många barn och/eller föräldrar till barn som idrottar intensivt skulle drabbas hårdast av miljöavgifternas införande. Flera föräldrar påpekade att det borde vara få föräldrar som drabbas speciellt hårt av miljöavgifter. Detta eftersom de flesta barn väljer att träna i en förening nära hemmet eller skolan och då är resorna lokala och korta. När barnen blir äldre och kanske måste träna i någon specialhall eller väljer någon annan klubb för att gå vidare i sin utveckling, kan de resa på egen hand med kollektivtrafiken. 24 (28)

26 25 (28)

27 6 Sammanfattning och slutsatser Sammanfattning Denna kartläggning bygger på skriftligt material från idrottsförvaltningar och idrottsförbund samt på intervjuer med kanslipersonal på idrottsförvaltningar och idrottsförbund och tränare samt en fallstudie där intervjuer med föräldrar och idrottande barn genomfördes. De intervjuade idrottande barnen i fallstudien var i åldern år, medan de övriga intervjuade uttalade sig om barn i de åldrar som de hade kunskap om. Många barn i Stockholmsområdet är aktiva i en idrottsförening. Bara i Stockholms kommun idrottar barn i en förening. De flesta barn utövar sin idrott i en träningslokal nära hemmet eller skolan. Fotboll, som är den populäraste idrotten, är i princip helt lokalt utövad. De stora namnkunniga föreningarna har större upptagningsområde än de mindre föreningarna. Bland de stora föreningarna utanför avgiftsgränsen är andelen som reser över gränsen maximalt 20 procent och bland de stora klubbarna innanför avgiftsgränsen är det maximalt 50 procent som reser över avgiftsgränsen (gäller för barn upp till år). Idrotter med få träningslokaler såsom ridning, friidrott, tennis och idrotter i ishallar har större upptagningsområde än de idrotter som kan utövas på mer ordinära idrottsplatser och i normala gymnastiksalar. I intervjuerna i fallstudien var det 11 procent av barnen som reste över avgiftsgränsen för att utöva sin sport. Av dessa bor 4 procent innanför avgiftszonen och 19 procent utanför. Knappt hälften av dessa barn gick i skola nära träningsanläggningen. Många av barnen hade också innan träningen möjlighet att vara hos en kamrat som bodde nära träningsanläggningen. Detta innebär att många barn enbart reser över avgiftsgränsen för att resa hem från träningen. Vid ca 12års ålder verkar det finnas en brytpunkt i resmönstret. Barn äldre än 12 år kan åka kollektivt på egen hand och vågar gå/åka hem utan sällskap även höst- och vintertid. Äldre barn (över år) eller barn som tränar på elitnivå har oftare träning. Dessa barn reser dock ofta på egen hand till träningar och föreningen ordnar med transporter till tävlingar. De intervjuade barnen i fallstudien var i åldern år. Hälften av barnen reste i bil till träningen och 65 procent åker i bil hem från träningen. Det finns skillnader i resmönster mellan barn idrottande innanför avgiftszonen och de utanför. Andelen som reser med bil är högre för dem som idrottar utanför avgiftszonen och kollektivreseandelen är högre för de innanför zonen. 26 (28)

28 Av de barn som tävlar åker samtliga barn bil till bortamatcher. Både basketklubben och fotbollsklubbarna brukar organisera resorna till matcherna och se till så att barnen samåker. Vid hemmamatcher är färdmedelsfördelningen likartad som vid träningar (samma lokal eller plan). Fotbollsföreningar utanför avgiftsgränsen brukar sällan åka över avgiftsgränsen för att spela bortamatcher. Fotbollsföreningar innanför avgiftsgränsen måste i viss utsträckning åka över avgiftsgränsen för att spela matcher. De öriga föreningarna har tävlingar på många olika ställen i hela länet. Många tävlingar och cuper sker dock på helger. Av de intervjuade föräldrarna är det få som behöver använda bil för andra resor under dagen. Barnen och bilen hämtas i regel i hemmet innan träning. Ca procent av föräldrarna tar dock bilen hela dagen eftersom de sedan ska skjutsa barnen. Vissa av dessa föräldrar kommer således att betala miljöavgift både på morgonen och på eftermiddagen/kvällen vid bibehållet resmönster. Slutsatser De flesta barn utövar sin idrott i en träningslokal nära hemmet eller skolan. Miljöavgifter kommer främst att påverka barn och föräldrar som utövar idrotter med få idrottsanläggningar och därmed större upptagningsområde, t ex ridning, tennis, golf, friidrott samt idrotter i ishallar. Dessa sporter har redan idag bland de högsta träningskostnaderna. Idrottsföreningar innanför avgiftszonen reser oftare över zongränsen för att spela matcher än tvärt om, d.v.s. idrottsklubbar innanför zongränsen påverkas mer av miljöavgifterna än de utanför. Ingen av de intervjuade tränarna har funderat särskilt mycket kring hur miljöavgifternas kan komma att påverka idrottsverksamheten i Stockholm, eller deras egen idrott. De har heller inte fått några frågor om det. Tränarna tror dock att föräldrar kommer att börja ställa frågor när försöket med miljöavgifter har kommit igång. På frågan om de pratat om att genomföra några förändringar är det gemensamma svaret nej. Träningstiderna är inte så lätta att ändra på, eftersom det är tillgången till hallarna som styr dessa. Eventuella förändringar verkar vara aktuellt främst för bortamatcher. En tränare är rädd för att alla inte längre vill ställa upp på alla bortamatcher. Få intervjuade föräldrar tror att miljöavgifterna kommer att påverka barns idrottsutövande. Några av de intervjuade föräldrarna skulle behöva betala avgifter om de skulle resa på samma sätt för att hämta och lämna sina barn efter införandet. Föräldrarna gissade att de skulle i större utsträckning försöka se till att föräldrar turades om att skjutsa barnen till träning och matcher när miljöavgifter införs. Många cuper och matcher är dock på helger så dessa kommer inte påverkas. 27 (28)

29 7 Källförteckning 7.1 Tryckta källor Barn och ungdomars idrottande 2004 (ppt-presentation från Idrottsförvaltningens hemsida Idrottsförvaltningen: Välkommen till Idrott i Stockholm (broschyr från Idrottsförvaltningen. Går att hämta på Idrottsförvaltningens hemsida Idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Går att hämta på Idrottsförvaltningens hemsida Riksidrottsförbundet: Kostnader för idrott En studie om kostnader för barns idrottande Går att hämta på Riksidrottsförbundets hemsida Intervjuer Per Johansson, Idrottsförvaltningen, Stockholm Stad Stockholms fotbollsförbund Stockholms Ridsportförbund Stockholms Basketförbund Stockholms Gymnastikförbund Kanslipersonal, tränare, föräldrar och barn/ungdomar i olika idrottsföreningar i Stockholm 28 (28)

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Innehållsförteckning Barnkonventionen och idrotten VILL... 2 Riktlinjernas syfte... 2 Allmänna fördelningsregler...

Läs mer

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR

EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR EFFEKTER AV STOCKHOLMSFÖRSÖKET IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR SLUTRAPPORT Stockholm 2006-06-13 Ida Blomberg Cecilia Persson Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras,

Läs mer

Ungdomars tävlings- och motionsvanor

Ungdomars tävlings- och motionsvanor Ungdomars tävlings- och motionsvanor En statistisk undersökning våren 2005 FoU-rapport 2005:6 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige.

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige. @ungdomsb RIKSIDOTTSFÖRBUNDET Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015 Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige 6974 st. IDROTTSSEGMENTERING IDROTTSSEGMENTERING

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan.

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5: 2006 Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Rikard Stenberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

NU KÖR VI! TILLSAMMANS.

NU KÖR VI! TILLSAMMANS. NU KÖR VI! TILLSAMMANS. TILL ALLA FOTBOLLSFARSOR, KARATEMAMMOR OCH CURLING- FÖRÄLDRAR. Visst är det viktigt att stötta sitt barns fritidsintresse. Men behöver man verkligen skjutsa barnen med bilen hit

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Trygg idrott för alla?

Trygg idrott för alla? Folkhälsans förbund r.f. 2015 Sarah Storm Trygg idrott för alla? En kartläggning av barns och ungdomars erfarenheter av kränkningar och mobbning inom föreningsidrotten. Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

6 Foto: Anette Andersson

6 Foto: Anette Andersson 6 Foto: Anette Andersson Föräldrapress Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men nästan hälften tycker att andra gör det. Din inställning och attityd avgör om ditt barn ska

Läs mer

Spontanidrott för vilka?

Spontanidrott för vilka? 2011-05-11 SIDAN 1 Spontanidrott för vilka? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret Ulf Blomdahl Forskningsledare, Idrottsförvaltningen, Stockholms

Läs mer

Sportis. Idrottskola med barn i centrum

Sportis. Idrottskola med barn i centrum Sportis Idrottskola med barn i centrum 1 Bra barnidrott är när barnen trivs, har roligt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 2 Idrottsskolan Sportis En idrottskola eller Sportis som vi väljer

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling Bakgrund Västerbottens Gymnastikförbund arrangerade 1990 gymnastikspelen i Umeå och sedan dess har Umeå GF i omgångar uppvaktat Umeå fritid för att diskutera lokalproblematiken för tävlingsgymnastiken

Läs mer

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Jag heter Jörgen Persson från Landskrona GK och jag anser att golfen är den idrott som har de bästa förutsättningarna för att bli den populäraste idrotten bland ungdomar

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen?

På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen? 2012-11-19 På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen? En rapport från Skandinaviska Utvärderingsinstitutet Utvärderingsringen Hugo Blom hugo@utvarderingsringen.se

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF:s ungdomsutskott och föräldragrupp hälsar dig som förälder varmt välkommen i föreningen!

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Företagande mot sporten

Företagande mot sporten Företagande mot sporten Att driva företag och samtidigt fokusera på hoppsporten Fredrik Spetz 2015-01-06 Innehåll Inledning och syfte... 3 Metod... 4 Insamlad data från intervjuer... 5 Analys... 7 Slutsats...

Läs mer

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år Enkät Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna Bakgrund 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder...år 3. Hur stor är den ort, där du verkar som tränare? Landsbygd/liten tätort upp till

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Inventering av nyttjandet av idrottshallar, gymnastiksalar och motionsrum

Inventering av nyttjandet av idrottshallar, gymnastiksalar och motionsrum Inventering av nyttjandet av idrottshallar, gymnastiksalar och motionsrum - En studie genomförd 3 november till 16 november 2014 Sammanställt av Magnus Åkesson Förord Inventeringen av nyttjandet av idrottshallar,

Läs mer

Inger Eliasson, Fil. Dr., Pedagogik Idrottshögskolan Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet

Inger Eliasson, Fil. Dr., Pedagogik Idrottshögskolan Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet IDROTT HELA LIVET ÖREBRO 2015 ÄH, NU LÄGGER JAG AV! OM UNGDOMAR SOM SLUTAR MED IDROTT Inger Eliasson, Fil. Dr., Pedagogik Idrottshögskolan Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet Foton: Mats Ragnarsson

Läs mer

KVINNO. - en utvärdering. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson

KVINNO. - en utvärdering. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson KVINNO SIM - en utvärdering Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson F O R S K N I N G E N Innehållsförteckning Sid. Inledning 1 Undersökningen 3 Resultat 4 Vilka besöker kvinnosimmet? 4 I vilken utsträckning

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Sjuntorps sim- och idrottsanläggning och Granngårdens motionsanläggning hösten 2010

Redovisning av enkäter genomförda vid Sjuntorps sim- och idrottsanläggning och Granngårdens motionsanläggning hösten 2010 Redovisning av enkäter genomförda vid s sim- och idrottsanläggning och s motionsanläggning hösten Januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid s simoch idrottsanläggning

Läs mer

Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet Med intresse och engagemang för din verksamhet Svenska Fotbollförbundet MarkCheck Mars 00 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... Syfte... Metod... Vilka är det som har svarat på undersökningen?...

Läs mer

Jämförelse 2005/2007/2009

Jämförelse 2005/2007/2009 Jämförelse // Om undersökningen Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av Ren Idrott under maj i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen

Läs mer

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema?

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? Lupp 2009 Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) A. JA 194 36,7 B. NEJ 334 63,3 Total 528 100 100% (528/528) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? A. Bra 129

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan?

Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan? Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan? Handledare: Kristina Johansson -

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50.

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50. Tjänsteskrivelse 2009-11-23 Dnr 2008/50 1 (15) Fritidsnämnden Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar redovisningen till

Läs mer

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012 Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet 5-mannalag 2012 I. Organisation Tränare, lagledare och kassör. o Tränare, två eller flera o Lagledare, t.ex. registrera *närvaro i MyClub o Kassör, hantera

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

laget? Viktiga frågor för vuxna inom barn- och ungdomsidrotten

laget? Viktiga frågor för vuxna inom barn- och ungdomsidrotten Toppa laget? Viktiga frågor för vuxna inom barn- och ungdomsidrotten Är det vanligt att barn- och ungdomslag toppas? * Vad säger barnen som spelar eller slutat spela i lag som toppats och hur resonerar

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012 Resvaneundersökning Kungens kurva 2012 Syfte Syftet med resvaneundersökningen var att få en samlad bild över hur resvanor och besöksbeteende ser ut i området, samt att ge underlag till framtida trafikplanering

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Välkomna! Dagens Agenda/dagordning

Välkomna! Dagens Agenda/dagordning Välkomna Dagens Agenda/dagordning 1. Vilka är vi tränare? 2. IFK Aspuddens-Tellus - klubben 3. Träningar upplägg och teman 4. Serier och cuper 5. Sportnik 6. Föräldrar och föräldrastöd ni är viktiga 7.

Läs mer

Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund?

Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund? Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund? Idrott och mångfald 12-13 februari 2013 Föreläsare: Stefan Wagnsson Idrottsvetenskap, Karlstads universitet Har alla samma

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokal idrottsutbildning

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokal idrottsutbildning Fotboll på Gymnasiet Nationell- samt lokal idrottsutbildning Tibble Fristående Gymnasium NIU Nationell idrottsutbildning (NIU) i fotboll på Tibble Gymnasium, rekommenderat av Svenska Fotbollsförbundet.

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport Förskola- skola Enskede- Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katharina Norström Tfn: 08-508 14 018 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-09-04 Enskede- Årsta stadsdelsnämnd Enkät till 5-åringar som går på

Läs mer

Resultat från kartläggning av kulturskoleverksamhet och barn- och ungdomsidrott i Stockholms län. Pär Lindquist, Kontigo AB, uppdaterad 2015-12-08

Resultat från kartläggning av kulturskoleverksamhet och barn- och ungdomsidrott i Stockholms län. Pär Lindquist, Kontigo AB, uppdaterad 2015-12-08 Resultat från kartläggning av kulturskoleverksamhet och barn- och ungdomsidrott i Stockholms län Pär Lindquist, Kontigo AB, uppdaterad 2015-12-08 Upplägg Kort om metod och material. Genomgång av resultatet

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 1 HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

AIK Handbollsförening. Mål och verksamhetsplan 2014 2015

AIK Handbollsförening. Mål och verksamhetsplan 2014 2015 AIK Handbollsförening Mål och verksamhetsplan 2014 2015 Ekonomi Vi behöver bygga upp en buffert på totalt cirka 100.000kr, men går in i årets verksamhet med ett underskott på cirka 35.000kr och lån hos

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Konstgräsplaner

Tjänsteskrivelse. Konstgräsplaner Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-02-26 Vår referens Marja-Leena Ruuska Lokalsamordnare marja-leena.ruuska@malmo.se Tjänsteskrivelse Konstgräsplaner FRI-2014-4085 Sammanfattning Fritidsförvaltningen

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy

Barn- och ungdomspolicy Barn- och ungdomspolicy GLÄDJE ENGAGEMANG GEMENSKAP fastställd 2013-02-05 senast reviderad 2015-03-07 Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Idrottsvägen 4, 269 71 Förslöv fif.se Verksamhetsidé Förslövs IF är

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup

Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup Pojkar Säsongen 2014 2015 U16 A1-1999 Enkelserie i division 1, dubbelserier i division 2 och 3. U15 A2-2000 Enkelserie i division 1, dubbelserier i division

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 Innehållsförteckning Sid 1.Bakgrund Skogås Rackethall. 1 2. Skogås översikt. 2 3. Den nya hallen, en multihall! 2 4. Ny lokalisering. 3 5.

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008?

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Resultat från undersökning hösten 2010 Närsjukvårdsavdelningen Utvecklingsavdelningen Rapporten är framställd av: Marjaliisa Abrahamsson Anne-Maj Berggren Elisabeth

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden ska vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF ska vara väl insatta

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2009 Kommunens idrotts- och gymnastiksalar

KUNDUNDERSÖKNING 2009 Kommunens idrotts- och gymnastiksalar 1 (16) 2010-02-24 KUNDUNDERSÖKNING 2009 Kommunens idrotts- och gymnastiksalar Torekovs gymnastiksal Mia Lundström-Svensson Administratör 100224\t:\tek\park & fritid\fritid\idrottshallar\enkät\kundundersökning

Läs mer

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö?

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2012-06-06 Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Patrik Klüft Handledare: Göran Lindblom Sammanfattning Efter att ha haft ett smärre huvudbry

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Ge dina barn en aktiv sommar i Båstad.

Ge dina barn en aktiv sommar i Båstad. Ge dina barn en aktiv sommar i Båstad. Vi vill försöka skapa en vinnare av varje barn som investerar sin fritid hos oss. Sport & Äventyr Camp Båstad SPORT & ÄVENTYR CAMP BÅSTAD är en verksamhet som erbjuder

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Kongahälla AIK Friidrott. Regler och Rutiner

Kongahälla AIK Friidrott. Regler och Rutiner Kongahälla AIK Friidrott Regler och Rutiner Verksamhetsåret 2015 1. Inledning 1.1. Kongahälla Allmänna Idrottsklubb- KAIK har som sin främsta uppgift att bedriva friidrottsutbildning för barn och ungdomar.

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer