Energiforskning i Södra Sandby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiforskning i Södra Sandby"

Transkript

1 ISRN LUTMDN/TMHP--07/3030--SE Energiforskning i Södra Sandby Samarbete med Skånska Energi AB Jurek Pyrko Projektsammanfattning Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - Lunds Tekniska Högskola Box 118, Lund, Sverige

2 Energiforskning i Södra Sandby Samarbete med Skånska Energi AB Jurek Pyrko Projektsammanfattning Augusti

3 Projektsammanfattning ISRN LUTMDN/TMHP--07/3030--SE Jurek Pyrko samt Energivetenskaper Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - Lunds Tekniska Högskola Box 118, Lund 2

4 Innehållsförteckning Inledning 4 Resultatsammanställning 5 Nätdimensionering 5 Direkt laststyrning 6 Prissättning (Indirekt laststyrning) 9 Kundaspekter 12 Rapportförteckning 16 3

5 Inledning Samarbetet mellan Skånska Energi AB i Södra Sandby och Forskargruppen för Effekthushållning i byggnader vid dåvarande Inst för Värme- och Kraftteknik (sedan juli 2005 Inst för Energivetenskaper) vid Lunds Universitet - Lunds Tekniska Högskola, började år 2000, efter kontakter initierade av Ricky Johansson, anställd på Skånska Energi. Den 15 juni 2000 undertecknades ett samarbetsavtal som gav forskargruppen tillgång till mätdata från CustCom-systemet under förutsättning att sekretes- och integritetsreglerna skulle följas. Två representanter från företaget ingick i den referensgrupp som bildades för att stödja forskargruppens verksamhet. Redan år 2001 resulterade samarbetet i 3 licentiatavhandlingar och ett examensarbete. Under denna inledande etapp genomfördes förberedelser inför direktlaststyrningsförsök i småhus i Södra Sandby. Under 2002 ingick Skånska Energis kunder i en omfattande undersökning på uppdrag av Energimyndigheten (1000 hushåll blev inbjudna att delta). Syftet var att belysa frågor kring debitering baserad på preliminär kontra avläst elförbrukning samt att utvärdera debiteringssättets och informationens inverkan på elanvändning hos enskilda slutanvändare. År 2003 genomfördes 3 examensarbeten som dels skulle utgöra grunden för de planerade laststyrningsförsöken, dels skulle analysera konsekvenser av en ny prissättning (effekttariff) som eventuellt skulle införas för Skånska Energis kunder. År 2004 genomfördes studier av direkt laststyrning i 10 småhus i Södra Sandby. Tekniska och beteendemässiga aspekter ingick i detta projekt som hösten 2004 resulterade i två nya licentiatavhandlingar - en analys av teknoekonomiska och miljömässiga konsekvenser av direkt laststyrning samt en beteenderelaterad studie över elanvändning och laststyrning ur kund- och företagsperspektiv. Under 2005 fördjupades studierna kring ny elprissättning med effektkomponent ytterligare och sammanfattades i en forskningsrapport som diskuterar vilka möjligheter som finns för energiföretag att använda sig av både direkt och indirekt laststyrning i samspel för att uppnå sina mål. Denna projektsammanställning lyfter fram de viktigaste slutsatserna ur varje genomförd, publicerad studie. 4

6 Resultatsammanställning Nätdimensionering Nätdimensioneringsaspekterna undersöktes redan 2001 i ett examensarbete genomfört av Anders Jönsson och Henrik Hansson Lastfördelningsberäkningar vid Skånska Energi AB (LUTMDN/TMVK SE). Syftet med detta examensarbete var för det första att ta reda på hur Skånska Energi ABs elnät användes då, genom jämförelse mellan den kapacitet som fanns och den från CustCom uppmätta belastningen samt se hur sammanlagringen påverkade resultatet. För det andra skulle simuleringsprogrammet Rakel undersökas, hur väl den verkliga lastfördelningen återgavs och om möjligt skulle man ta fram nya Velanderkonstanter för bättre överensstämmelse. Fem områden med olika kundkategorier valdes ut för att begränsa arbetets storlek. Områdena som undersöktes var: småhus med eluppvärmning, småhus med annan uppvärmning, småhus med blandad uppvärmning, lägenheter och centrumbutiker. 1. Utnyttjandegraden av företagets elkablar varierade kraftigt, värden mellan 4 % och 80 % förekom. Det fanns ingen underdimensionering någonstans i de undersökta områdena och för nästan alla ledningarna gick det att öka eldistributionen med 100 % eller mer utan att överbelasta. 2. Sammanlagringen av effekter uppträdde redan när relativt få abonnenter använder sig av samma kabel. Redan vid ett så litet antal som fyra belastningar var sammanlagringseffekten runt 30 % och ökade sedan något vid ett ökande antal belastningar. Sammanlagringseffekten var även starkt beroende av abonnenternas användningsmönster. Vid eluppvärmning, och därmed ett konstant effektuttag, blev den mindre än för abonnenter med annan uppvärmningsform. 3. Simuleringsprogrammet Rakel gav en någorlunda bra bild av verkligheten. Det märktes dock att det fanns en inbyggd säkerhet mot underdimensionering. Simuleringar resulterade i att toppeffekten blev mer än 10 % högre jämfört med verkligheten för 90 % av ledningarna. De nya Velanderkonstanter som togs fram gjorde att verkligheten speglas bättre än tidigare för de valda områdena. Det fanns dock en risk att de ojusterade konstanterna hade för stor betydelse för simuleringsprogrammets toppeffektsberäkning om dessa konstanter skulle appliceras på hela elnätet utan att en genomgång av övriga kundkategoriers Velanderkonstanter hade gjorts. 5

7 Direkt laststyrning Flera av rapporterna redovisar förberedande analys och resultat från direkt laststyrningsförsök i 10 småhus i Södra Sandby. Licentiatavhandling Residential Electricity Use and Control av Greg North (2001) redovisar resultat från inledande undersökningar av olika sätt att förbättra elanvändning och laststyrning hos ett energiföretag, med Skånska Energi som exempel. Rapporten visar en genomgång av olika tekniska lösningar för laststyrning. Den visar också eventuella konsekvenser av direkt laststyrning på kund- och företagsnivån. 1. Enskilda hushåll har sällan samma toppar i effektuttaget som företagets hela elnät. 2. Effektbehovet är väldigt väder/temperaturberoende - högsta toppar förekommer oftast vid årets lägsta uttemperaturer. 3. Simuleringar har visat att det skulle kunna bli möjligt att sänka den högsta årliga effekttoppen med ca 8 % om man kunde styra bort 50 % av elvärmen i bostäderna eller 4 % vid bortkoppling av 25 % av värmebehovet. 4. Styrningen av värme under upp till 6 timmar skulle orsaka innetemperaturfall från 21 grader till 16 grader (vid bortkoppling av 50 %), respektive från 21 grader till 18,6 grader (vid bortkoppling av 25 %). Examensarbete Laststyrning i småhus fallstudier hos Skånska Energi av Per-Olof Johansson, publicerat 2003, hade för syfte att fortsätta förberedelserna inför laststyrning i Södra Sandby. Tio utvalda hushåll blev utrustade med extra elmätare för uppvärmning och varmvattenberedning. Syftet var att undersöka och modellera användningen av el i dessa tio hushåll uppdelat på tre olika dellaster samt att föreslå metoder för laststyrning av dessa hushåll. Även den del av de högsta belastningssituationer som hushållen bidrar med undersöktes. 1. En statistisk modell som skapats för att undersöka sambandet mellan effektbehov, temperatur och tid på dygnet fungerar relativt väl för effektbehovet till uppvärmning. Effektbehov till varmvattenberedning och hushållsel är svårare att simulera. 6

8 2. Den generella trenden är att när Skånska Energi AB har hög last har hushållen högre effektbehov än när företaget har låg last. Spridningen av effektbehoven för hushållen är dock stor. 3. Att införa fjärrstyrning av hushållskunder är fullt möjligt i Skånska Energis nätområde. Lämpliga styrobjekt är uppvärmning och varmvattenberedare. Styrningen kan leda till minskade effekttoppar och därmed kan den abonnerade effekten till överliggande elnät minska. 4. Då det gäller boendekomforten och innemiljön: komforten får inte påverkas så att den upplevs som alltför negativ för de boende i hushållen, varmvattentemperaturen får inte sjunka under 50 C på grund av risk för legionellabakterier, 5. En viktig miljökonsekvens vid laststyrning är ett minskat behov av drift av reservkraftsanläggningar med en potentiellt större negativ miljöpåverkan än baskraftsanläggningar. Under vintern (februari-mars) 2004 genomfördes de planerade laststyrningsförsöken i 10 småhus. Licentiatavhandling Load management in residential buildings. Considering technoeconomic and environmental aspects av Juozas Abaravicius (2004) sammanfattar resultaten. Studiens syfte var att analysera variationer i effektuttag samt testa och utreda möjligheter att styra lasten i bostäder ur kundens och företagets synvinkel. Tio småhus utrustades i extra elmätare för att kunna avläsa energi- och effektbehov (ner till 5 minuters interval) för värme, varmvatten och hushållsel. Värmen och varmvattenberedarna styrdes bort under 1 till 4 timmar i blinda tester (dvs utan att de boende informerades). 1. Tack vare CustCom-systemet kan detaljerad information om hushållens elanvändning (uppdelad på värme, varmvatten och hushållsel) samlas och analyseras. Detta möjliggör identifiering av effekttoppar, vilket lägger grunden för en framgångsrik laststyrningsstrategi. 2. Effektbesparing från avstängning av värme varierade mellan 1,1 och 3,8 kw per hushåll. Under rådande väderförhållanden (utetemperatur ca +2ºC) sjönk innetemperaturen med ca 0 upp till max 1,7 C, vilket inte vålade några obehag för de boende. 3. Ingen försämring av varmvattenkomforten (under perioder upp till 16 timmar) noterades. 4. CustCom-systemet har visat sig vara fullt dugligt att användas för direkt laststyrning i bostäder och kan därmed användas i bredare tillämpningar. 7

9 5. Ett viktigt steg på väg mot införandet av direkt laststyrning i en större skala vore en analys och utveckling av prissättning som skulle återspegla ekonomiska vinster för både kunderna och företaget - en eventuell tillfällig försämring av komforten eller uppoffring från kundens sida bör ge en viss belöning. Medan den förra rapporten tog upp tekniska, ekonomiska och miljörelaterade aspekter av direktlaststyrning beskriver Kerstin Sernheds licentiatavhandling Effekten av effekten. Elanvändning och laststyrning i elvärmda småhus ur kund- och företagsperspektiv. Fallstudier (2004) i detalj en parallell studie av de beteenderelaterade aspekterna. Efter laststyrningsperioden utfördes samtalsintervjuer med hushållen, som bandades och transkriberades i sin helhet. Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur hushållen hade upplevt laststyrningen, att få inblick i hushållens tankar om energianvändning, att få ta del av hur hushållen tyckte att laststyrning borde vara utformad för att passa deras önskemål och förutsättningar. 1. Vid analys av intervjuer, komfortblad och temperaturmätningar visas att hushållen har upptäckt vissa styrningstillfällen men missat flera andra. 2. Styrningar på morgnar verkar känsligare att utföra än styrningar på kvällar då solinstrålning kan kompensera för värmebortfallet. 3. Ett hushåll som håller lägre inomhustemperatur i normalfallet torde vara känsligare för temperatursänkningar på ett par grader. I undersökningen visade sig dock hushåll med högre medeltemperatur känna av sänkningarna i minst lika hög grad, förmodligen beroende på att man har anpassat sin klädsel till sin höga inomhustemperatur. 4. En viktig faktor är hur fort temperatursänkningen sker. 5. Styrning av varmvatten har knappt uppmärksammats av hushållen. 6. Nio av de tio undersökta hushållen säger sig kunna acceptera laststyrning i den form som har skett i undersökningen. Styrningslängden av värme tycker man dock bör begränsas till 2-3 timmar eller anpassas till utomhustemperaturen. 7. Hälften av hushållen skulle vilja att det fanns en slags anordning som visar att nätbolaget styr för att man då kan vidta åtgärder. 8. För sju av de tio hushållen är någon form av kompensation på elräkningen en självklarhet för att man skall ställa upp på laststyrning. I de tre andra hushållen diskuteras snarare nyttan för alla kunder om bolaget kan hålla lägre priser genom att använda laststyrning. 8

10 Prissättning (Indirekt laststyrning) Examensarbete av Mattias von Knorring Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder. Fallstudie på Skånska Energi AB (LUTMDN/TMHP--04/5040--SE) från 2004 hade för syftet att skapa och testa en ny prissättning för nätavgiften, baserad på en effektavgift. Detta utfördes genom olika prissimuleringar i Excel. Pris simuleringarna bestod av månatliga prisjämförelser mellan en effekttariffen och dagens nättariff. Simuleringar genomfördes för samtliga nätabonnenter med huvudsäkringar på mellan 16A och 200A och omfattade hela Effekttariffen var utformad enligt: Effekttariff = Pa + s, där P är medelvärdet av abonnentens tre högsta effekttoppar för aktuell månad, a är själva effektavgiften och s är en säkringsavgift. I simuleringarna har konstanterna a och s varierats. I samtliga simuleringar har a och s anpassats så att skillnaden mellan de totala intäkterna från effekttariffen och den ordinarie effekttariffen ska bli så liten som möjligt Skånska Energi AB. 1. Skånska Energis effektbehov är, liksom energianvändningen, väldigt temperaturberoende. 2. Flera av Skånska Energis nätabonnenter skulle kunna byta sin huvudsäkring mot en med lägre effektgräns. 3. Med dagens nättariff betalar abonnenter med en hög säkring en relativt sett större fast avgift än abonnenter med en lägre säkring gör. 4. Vid införandet av en effekttariff är det oerhört viktigt att kunderna förstår skillnaden mellan effekt och energi. 5. Det är viktigt att syftet med effekttariffen förs fram. Kunderna får gärna använda hur mycket energi de vill bara inte all energi används samtidigt. Det bör poängteras att kunderna med den nya effekttariffen faktiskt kan sänka sin nätavgift om de har en jämn elförbrukning. 6. Effekttariffen måste vara enkelt utformad så att den är lätt för kunderna att förstå - annars kan misstroende mot företaget växa fram. 7. Med en effekttariff vars komponenter anpassas efter dagens fasta nätavgifter kommer abonnenter med en låg huvudsäkring få en höjning av nätavgiften medan abonnenter med en större säkring får en sänkning av nätavgiften. 8. En effekttariff utan säkringsavgift skulle innebära en ökning av nätavgiften för främst lägenhetskunderna medan den skulle innebära en sänkning av avgiften för främst 125A abonnenterna. 9

11 Den tidigare presenterade (i delen om Direkt laststyrning) licentiatavhandlingen av Kerstin Sernhed Effekten av effekten. Elanvändning och laststyrning i elvärmda småhus ur kundoch företagsperspektiv. Fallstudier. (LUTMDN/TMHP--04/7025--SE från 2004 innehöll också en undersökning av aspekter av indirekt laststyrning (prissättning). Hushållens förhållningssätt till både tidstariff och effekttariff diskuterades i samtalsintervjuerna. 1. Hushållen tycker att tidstariffen verkar enkel att förstå och man har redan vissa erfarenheter till exempel från telefonitaxor. 2. Effekttariffen ter sig svår att förstå; framförallt tycker hushållen att det är svårt att veta när effekttoppar uppträder hemma eftersom man inte vet exakt hur mycket el olika apparater drar och för att viss elanvändning beror på andra saker än på beteende, till exempel uppvärmning. 3. Vid en effekttariff finns det ett behov av en effektmätare eller en effektvakt i hushållet; möjligtvis får hushållen lära sig vilken utrustning och vilka aktiviteter som ger upphov till höga effekttoppar. 4. De elanvändande aktiviteter som hushållen säger sig kunna flytta på är framförallt användning av tvättmaskin, torkutrustning och diskmaskin. Matlagning och personlig hygien vill man helst inte behöva flytta på i tiden. 5. Både direkt och indirekt laststyrning är, från hushållens perspektiv, möjliga åtgärder som skulle kunna flytta elanvändning från kritiska tidpunkter. Forskningsrapport av Jurek Pyrko Direkt och indirekt laststyrning i samspel? Fallstudier (LUTMDN/TMHP--05/3017--SE) publicerad i slutet av 2005 presenterar resultat från studier vars huvudsyfte var att undersöka inverkan av elprissättning baserad på effektavgiftsprincipen på elkunders och nätföretags ekonomi, med hänsynstagande till eventuella förändringar i energianvändningsmönster (ändrat effektbehov), för att på detta sätt skapa metodik för att få fram beslutsunderlag för ett specifikt nätföretag. Undersökningens andra delmål var att beskriva erfarenheter från försök med olika typer av elprissättning samt diskutera samspelet mellan direkt- och indirekt laststyrning hos användare i bostäder. Studierna genomfördes i flera steg under som fallstudier i samarbete med två elnätföretag (Skånska Energi AB och Sollentuna Energi AB), med flera forskare och examensarbetare involverade under årens lopp. 10

12 I litteraturöversikten presenteras och diskuteras forskning kring laststyrning i byggnader. Erfarenheter av direktlaststyrning omfattar bland annat hård laststyrning (på/av) samt mjuk laststyrning (stegvis bortkoppling). Indirekt laststyrning omfattas av studier om effekttariffer och toppris -signaler. Slutligen tillför beteendevetenskapliga studier en viktig del av kunskaperna. 1. Kostnadsbilden för kunderna skulle förändras beroende på säkringsavgiftens nivå, framförallt i de lägsta mätarsäkringarna. Om säkringsavgiften skulle avskaffas helt och hållet och effektavgifterna a och aa anpassades därefter skulle omfördelning av kostnader ske och kunderna i grupper 16L, 16V och 20 ampere skulle få ökade kostnader, där gruppen 16L skulle stå för den största procentuella höjningen. Den största sänkningen skulle däremot gynna gruppen med 125 A säkring. 2. Om säkringsavgiften skulle behållas enligt gällande taxa hade brytpunkten flyttas neråt mot de lägsta säkringarna 16L och 16A som då skulle få ökade kostnader för nätavgiften med gruppen 16A som skulle stå för den största höjningen. 3. Skillnader i effektbaserad nätavgift beroende på en eventuell effektsänkning på mellan 3 och 10 % skulle enligt simuleringarna variera från några hundra kronor till upp till kronor per år för de olika säkringsgrupperna. 4. För företagets del skulle en eventuell sänkning av kundernas effektbehov ge minskade intäkter, vilka å andra sidan bör vägas mot eventuella besparingar som företaget skulle kunna uppnå tack vare sänkt abonnerad effekt och/eller avvärjda straffavgifter för effektöverskridande. Analysen visar dessvärre att sänkt abonnemangsavgift mot överliggande nät inte på något sätt skulle kunna täcka bortfallet av intäkten. 5. Kunderna förstår inte skillnaden mellan energi och effekt. Ytterst sällan tänker de på vad en samtidig elanvändning i olika aktiviteter innebär. De flesta associerar effektproblematiken med energibesparing. 6. Det finns potential för beteendeförändringar men helst ska hushållen inte märka eller behöva tänka på någonting, varken vid direkt eller indirekt styrning. 7. Vid införandet av en effekttariff är det oerhört viktigt att syftet med effekttariffen förs fram till kunderna och att effekttariffen är enkelt utformad. 11

13 Kundaspekter Undersökningar av kund- och beteenderelaterade aspekter påbörjades år 2000 när forskargruppen anställde en doktorand med bakgrund i etnologi. Resultat av dessa studier genomförda i samarbete med Skånska Energi AB redovisades först i licentiatavhandlingen Elen är fri - Energianvändning ur ett kulturanalytiskt perspektiv (Anna Ketola, LUTMDN/TMVK SE, 2001). Denna studie har fokuserat energianvändning i bostäder ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Detta har inneburit ett åskådliggörande av nya förhållningssätt i möten mellan bransch och brukare på den omreglerade elmarknaden samt ett försök att belysa de kulturella föreställningar kring energi och elektricitet som har konsekvenser för hushållens elanvändning. Både hos energiföretagen och hushållen finns det specifika föreställningar och visioner om dagens och framtidens elkonsumenter, och rapporten diskuterar mötet mellan hushållens och branschens olika visioner. 1. Visionen om valfrihet: Visar sig tydligt i att brukarna ska ha rätt att byta leverantör av el om de vill. Från att ha varit en oansenlig abonnent av el har hushållet och kunden plötsligt blivit intressant och värdefull för elföretagen. Men kunden förväntas också ta ett ökat individuellt ansvar och detta skall upplevas som en frihet och möjlighet att kontrollera sin egen användning av elektricitet. Flera känner dock ett visst moraliskt ansvar över att man borde engagera sig och inhämta mer kunskap om hur man rationellt bör agera. Detta "samvete" har paralleller med liknande kulturella föreställningar i samhället om att man borde engagera sig mer, hushålla med resurser och se över sin ekonomi, vara rädd om sin hälsa, uppträda på ett förnuftigt sätt och lära sig mer. 2. Visionen om vetgirighet: Bolagens bild av brukaren är att denne är mycket intresserad av sitt bruk av el och energi, eller åtminstone villig att intressera sig för detta men att föreställa sig som energianvändare blir dock för abstrakt. Många vill få tillgång till information rörande sin användning av el (även om man sedan inte nyttjar den). Man måste dock enkelt kunna relatera informationen till den egna vardagsverkligheten. De flesta anser sig dock inte ha tid att gå in på nätet och kontrollera sin användning av Många menar att de borde ta reda på mer och veta mera om sitt bruk av olika resurser. 3. Visionen om värme: Att använda den värdefulla elektriciteten till uppvärmning är kanske inte det ideala, enligt branschen. Men elektriciteten har ett högt värde för brukaren, och den är ett mycket smidigt och enkelt bränsle för uppvärmning av bostaden. Att vara utan el skulle 12

14 innebära stort besvär och avkall på komfort och funktion i hemmet. Man anser dock att elektriciteten och det centrala uppvärmningssystemet skall vara omärkligt. En värmekälla kan dock också vara värdefull i sin synlighet. Kaminen, med sin öppna brasa, uppfyller bland annat förnimmelser om god smak och funktion. Den ingår i mångas föreställning om vad som är hemtrevligt och mysigt. 4. Visionen om värde: Branschen menar att brukaren borde inse att det finns ett värde i att vara intresserad av sin energianvändning. Hushållen bör se över sin användning av el och kanske rentav byta till ett annat mer fördelaktigt elbolag. Men tid är också värdefullt i samhället idag och många av hushållen anser att de inte vill ägna tid åt att leta billigare alternativ så länge man upplever att vinsten är så ringa. Elbolagen tjänar för lite på att sälja el, därför utarbetas också kompletterande mervärdestjänster riktade till kunderna. Dessa är en del i strategin att uppvärdera nyttan med elbolaget ytterligare. Elbolagen levererar inte bara el utan även bättre standard. Bolag och brukare värderar dock nyttan med till exempel statistiktjänsten olika. Bolaget vill att tjänsten skall främja och stimulera till förändringar i användarbeteendet medan brukarna finner en nytta i att kunna relatera elanvändningen till specifika aktiviteter och ser inte tjänsten som en anledning att ändra på sina vanor. En annan studie som genomfördes parallellt handlade om olika typer av energitjänster med en särskild fokus på statistiktjänster, t ex via Internet. Peter Matssons licentiatavhandling Elstatistik som energitjänst - Fokus på hushållskunder. (LUTMDN/TMVK SE, 2001) sammanfattar dessa resultat. 1. Det finns en signifikant skillnad i elbolagens engagemang i energieffektiviserande åtgärder som riktar sig till hushållskunder jämfört med tjänster som riktar sig till företag och industrier. I tjänsteutbudet till företags- och industrikunder förekommer mycket mer omfattande ansvar. 2. Outsourcing-tjänster, där elbolagen hyr eller köper kundens energianläggning och sköter drift och underhåll, är mer vanliga i utbudet till företag och industrier. Självklart följer ett större ekonomiskt incitament med större el/energianvändning. 3. En inledande enkätundersökning visade att 80 % av hushållen i urvalsgruppen var intresserade av att få statistik över sin elanvändning i olika former. 4. Flera kunder föredrog att få statistik med elräkningen och det uttrycktes ett behov av att jämföra sig med andra likvärdiga hushåll. 5. En majoritet av kunderna som använt tjänsten sade sig ha ett behov av statistiktjänsten men få var villiga att betala för den. 13

15 6. Trots intresse för "feedback"-information är det många hushåll som inte tar sig tid att använda statistiktjänsten. 7. För elbolagen kan tjänsten hjälpa till att synliggöra produkten el. Tjänsten utgör ett verktyg för energirådgivning och öppnar upp för en ökad kommunikation mellan kund och företag. 8. Det var inte möjligt på grundval av denna undersökning (pga studiens skala och korta tidsperiod) att slå fast huruvida statistiktjänsten hade bidragit till att sänka elförbrukningen. 9. Intervjuer visade att vissa hushåll hade blivit mer energimedvetna och kunde utifrån statistiktjänsten se samband mellan aktiviteter i hemmet och den el dessa förbrukar. Ur denna aspekt har statistiktjänsten påverkat kundernas energianvändning. Forskningsrapport av Jurek Pyrko, Kerstin Sernhed och Peter Matsson Preliminär debitering och mätperiodens längd. Inverkan på elanvändning hos enskilda slutanvändare. (LUTMDN/TMHP--02/3002--SE) från 2002 presenterar resultat från en fallstudie som genomfördes på uppdrag av Statens energimyndighet i nära samarbete med tre nätföretag: Skånska Energi Nät AB, Smedjebacken Energi Nät AB samt Lunds Energi Elnät AB som tillhandahållit faktaunderlag, mätdata, kundlistor och information om sin verksamhet. Huvudhypotesen som testades i denna studie var att elkunder som får bättre feedback på sin elanvändning i form av räkningar baserade på tätare avlästa eldata kommer att signifikant minska sin elanvändning. Experimentstudier i Norge har visat en möjlig elbesparingspotential på 10 %; studier i Sverige och Finland på mellan 2 och 12 %. Undersökningen baserades på mätdata från mät- och debiteringssystem samt postenkäter bland kunder per elbolag. Enkäten bestod av både kryss- och öppna frågor, totalt 53 frågor i fem olika delar: A fakta om huset, B hushållets elanvändning, C elräkningar, D energipåståenden, E fakta om de boende. Svarsfrekvensen var 34,8 %. 1. Resultaten visar att huvudhypotesen varken kan falsifieras eller bekräftas på grundval av det faktaunderlag som fallstudien bygger på. 2. En jämförelse av elförbrukningen per kvadratmeter (boyta) för åren 1999, 2000 och 2001 (efter att eldata graddagskorrigerats för vädervariationer från år till år och mellan geografiska lägen) visar att för kunder med bara hushållsel är elförbrukningen per kvadratmeter tre gånger så hög bland kunder till Smedjebacken Energi som har exakt debitering efter faktisk förbrukning. För hushåll som har eluppvärmning är däremot elanvändningen per kvadratmeter lägst för kunderna till detta elbolag. 3. En elanvändningsprofil, där energivanor och -beteenden poängsätts (från 11 till +15), som utvecklats utifrån svaren på frågorna i enkäten, visar att elkunder till Skånska Energi har "bäst" energibeteende (medel 3,0 p) följt av Smedjebacken Energi (2,5 p) och lägst ligger 14

16 Lunds Energi (1,5 p). Profilen visar också att elanvändningen beror på boendet: elanvändare i villor har 2,8 poäng medan elkunder i lägenheter 0,9 poäng. 4. Analysen angående elräkningar visar att 72 % hos Lunds Energi, 74 % hos Skånska Energi, och 85 % hos Smedjebacken Energi tycker att det är viktigt att elräkningen baseras på verklig avläsning. 5. Hushållen vill ha förbättrade elräkningar. 87 % av hushållen vill bli uppmärksammade på om deras elförbrukning börjar skjuta i höjden, 65 % vill ha elspartips på räkningen, 73 % jämförande statistik i form av diagram, hälften vill ha möjlighet att jämföra sin elanvändning med ett likvärdigt hushåll. 6. Vart tredje hushåll vill kunna följa sin elanvändning via Internet. 7. Fallstudien bör följas upp av en undersökning av hur exakt eldebitering, mätperiodens längd och nya typer av elräkningar påverkar elanvändning där både fasen "före" och "efter" kan studeras under en längre tidsperiod. Nätföretag som nyss infört exakt debitering och har tillgång till historiska data av hög kvalité bör ha de bästa förutsättningarna för att utgöra experimentgrupper i studien. 15

17 Rapportförteckning Anders Jönsson och Henrik Hansson: Lastfördelningsberäkningar vid Skånska Energi AB. Lunds Uninversitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Examensarbete LUTMDN/ /TMVK SE, Greg North: Residential Electricity Use and Control - Technical Aspects. Lunds Uninversitet - LTH, Inst. för Värme- och kraftteknik. Licentiatavhandling LUTMDN/TMVK SE, Anna Ketola: Elen är fri - Energianvändning ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Licentiatavhandling LUTMDN/ /TMVK SE, Peter Matsson: Elstatistik som energitjänst. Fokus på hushållskunder. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Licentiatavhandling LUTMDN/TMVK SE, Jurek Pyrko, Kerstin Sernhed och Peter Matsson: Preliminär debitering och mätperiodens längd. Inverkan på elanvändning hos enskilda slutanvändare. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Rapport LUTMDN/TMHP--02/3002--SE, Per-Olof Johansson: Laststyrning i småhus fallstudier hos Skånska Energi. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Examensarbete LUTMDN/TMHP-- 03/5025--SE, Mattias von Knorring: Analys av en ny prissättning med effektkomponent. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Examensarbete LUTMDN/TMHP--04/5040--SE, Juozas Abaravicius: Load management in residential buildings. Considering techno-economic and environmental aspects. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Licentiatavhandling LUTMDN/TMHP--04/7024--SE, Kerstin Sernhed: Effekten av effekten. Elanvändning och laststyrning i elvärmda småhus ur kund- och företagsperspektiv. Fallstudier. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Licentiatavhandling LUTMDN/TMHP--04/7025--SE, Jurek Pyrko: Direkt och indirekt laststyrning i samspel? Fallstudier. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Energivetenskaper. Projektrapport LUTMDN/TMHP--05/3017--SE, Samtliga rapporter kan kostnadsfritt laddas ner som pdf från vår hemsida: Publikationer 16

18 17

Direkt och indirekt laststyrning i samspel?

Direkt och indirekt laststyrning i samspel? ISRN LUTMDN/TMHP--05/3017--SE Direkt och indirekt laststyrning i samspel? Fallstudier Jurek Pyrko Projektrapport Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - LTH Box 118, 221

Läs mer

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder ISRN LUTMN/TMHP--4/54--SE nalys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder Fallstudie på Skånska Energi Mattias von Knorring Examensarbete vdelningen för Energihushållning Institutionen för

Läs mer

*+ ",-.+/,-01 )2/3)(4! " # $%%&'((%)) '

*+ ,-.+/,-01 )2/3)(4!  # $%%&'((%)) ' *+",-.+/,-01)2/3)(4! " #$%%&'((%))' ! iii Föreliggande licentiatavhandling utgör en delrapport från projektet "Direkt och indirekt laststyrning i byggnader" (projektnr 4184) pågående vid Avdelningen för

Läs mer

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISSN 0282-1990 Eleffektbehov i Lund En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät Gunnar Frennesson & Johannes Sporre Examensarbete på Civ.ingenjörsnivå Avdelningen för

Läs mer

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid.

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid. NYHETSBREV NR 1 2009 ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. ELAN PROGRAMMET DET SKA VARA ENKELT Enkelhet och lättillgänglighet

Läs mer

ELANVÄNDNING I VARDAGEN

ELANVÄNDNING I VARDAGEN ELANVÄNDNING I VARDAGEN Tjugo russin från ELAN-kakan Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. TJUGO RUSSIN FRÅN ELAN-KAKAN 1 I ELAN-programmet

Läs mer

När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN

När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN Min vision om en effektiv elanvändning Forskningsprogrammet Market Design har i fältförsök visat att det finns stora möjligheter för hushåll med elvärme att

Läs mer

LÅNA EN FORSKARE! sid. 2. BAD OCH KÖK INTRESSANTARE ÄN KLIMATSKAL sid. 4. ALLA VINNER PÅ TIMMÄTNING sid. 12. DEN TYDLIGA ELRÄKNINGEN sid.

LÅNA EN FORSKARE! sid. 2. BAD OCH KÖK INTRESSANTARE ÄN KLIMATSKAL sid. 4. ALLA VINNER PÅ TIMMÄTNING sid. 12. DEN TYDLIGA ELRÄKNINGEN sid. NYHETSBREV NR 1 2008 ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. ELAN PROGRAMMET LÅNA EN FORSKARE! sid. 2 BAD OCH KÖK INTRESSANTARE

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Aktiva och passiva elkonsumenter *

Aktiva och passiva elkonsumenter * Aktiva och passiva elkonsumenter * KRISTINA EK och PATRIK SÖDERHOLM Enheten för nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå E-post: patrik.soderholm@ltu.se * Det arbete som ligger till grund

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Energianvändning. Anna-Lisa Lindén Erika Jörgensen Åsa Thelander. Research Report in Sociology 2009:2. Konsumenters beslut och agerande

Energianvändning. Anna-Lisa Lindén Erika Jörgensen Åsa Thelander. Research Report in Sociology 2009:2. Konsumenters beslut och agerande Anna-Lisa Lindén Erika Jörgensen Åsa Thelander Energianvändning Konsumenters beslut och agerande D E P A R T M E N T O F S O C I O L O G Y L U N D U N I V E R S I T Y Research Report in Sociology 2009:2

Läs mer

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på bland annat elmarknaden, samt vara en

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Effektkapacitet hos kunderna

Effektkapacitet hos kunderna Effektkapacitet hos kunderna En sammanfattning av IEA-projektet Demand Response Resources, task 13 Elforsk rapport 07:08 Peter Fritz Februari 2007 Effektkapacitet hos kunderna En sammanfattning av IEA-projektet

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Market Design 2006 2009

Market Design 2006 2009 Market Design 2006 2009 Market Design 2006 2009 En presentation av Market Design-programmet och dess forskning kring den avreglerade elmarknaden. Market Design 2006 2009 En presentation av Market Design-programmet

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster och minska sin elförbrukning idag och i framtiden Slutrapport NEPP report December

Läs mer

Att följa elpriset bättre

Att följa elpriset bättre Att följa elpriset bättre Prismodeller och styrteknik i fältförsök Elforsk rapport 09:70 Samfinansieras av Peter Fritz Juli 2009 Erika Jörgensen Stefan Lindskoug Att följa elpriset bättre Prismodeller

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Energitjänster på en avreglerad marknad

Energitjänster på en avreglerad marknad Energitjänster på en avreglerad marknad För en effektivare energianvändning? Mikael Bergmasth och Mats Strid Bokförlaget BAS 1 2004 författarna och bokförlaget BAS Allt mångfaldigande utan förlagets skriftliga

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

När sanering blir energieffektivisering. Anna Küller Linn Liu Josefin Thoresson. Arbetsnotat nr 51 November 2011 ISSN 1403-8307

När sanering blir energieffektivisering. Anna Küller Linn Liu Josefin Thoresson. Arbetsnotat nr 51 November 2011 ISSN 1403-8307 När sanering blir energieffektivisering Anna Küller Linn Liu Josefin Thoresson Arbetsnotat nr 51 November 2011 ISSN 1403-8307 Förord Detta tvärprojekt har skrivits inom ramen för forskarskolan Program

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus

Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus Malin Baltzar Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006 Lukas Radebrand & Jakob Lewin Förord Detta examensarbete är det avslutande momentet i våra

Läs mer