Energiforskning i Södra Sandby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiforskning i Södra Sandby"

Transkript

1 ISRN LUTMDN/TMHP--07/3030--SE Energiforskning i Södra Sandby Samarbete med Skånska Energi AB Jurek Pyrko Projektsammanfattning Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - Lunds Tekniska Högskola Box 118, Lund, Sverige

2 Energiforskning i Södra Sandby Samarbete med Skånska Energi AB Jurek Pyrko Projektsammanfattning Augusti

3 Projektsammanfattning ISRN LUTMDN/TMHP--07/3030--SE Jurek Pyrko samt Energivetenskaper Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - Lunds Tekniska Högskola Box 118, Lund 2

4 Innehållsförteckning Inledning 4 Resultatsammanställning 5 Nätdimensionering 5 Direkt laststyrning 6 Prissättning (Indirekt laststyrning) 9 Kundaspekter 12 Rapportförteckning 16 3

5 Inledning Samarbetet mellan Skånska Energi AB i Södra Sandby och Forskargruppen för Effekthushållning i byggnader vid dåvarande Inst för Värme- och Kraftteknik (sedan juli 2005 Inst för Energivetenskaper) vid Lunds Universitet - Lunds Tekniska Högskola, började år 2000, efter kontakter initierade av Ricky Johansson, anställd på Skånska Energi. Den 15 juni 2000 undertecknades ett samarbetsavtal som gav forskargruppen tillgång till mätdata från CustCom-systemet under förutsättning att sekretes- och integritetsreglerna skulle följas. Två representanter från företaget ingick i den referensgrupp som bildades för att stödja forskargruppens verksamhet. Redan år 2001 resulterade samarbetet i 3 licentiatavhandlingar och ett examensarbete. Under denna inledande etapp genomfördes förberedelser inför direktlaststyrningsförsök i småhus i Södra Sandby. Under 2002 ingick Skånska Energis kunder i en omfattande undersökning på uppdrag av Energimyndigheten (1000 hushåll blev inbjudna att delta). Syftet var att belysa frågor kring debitering baserad på preliminär kontra avläst elförbrukning samt att utvärdera debiteringssättets och informationens inverkan på elanvändning hos enskilda slutanvändare. År 2003 genomfördes 3 examensarbeten som dels skulle utgöra grunden för de planerade laststyrningsförsöken, dels skulle analysera konsekvenser av en ny prissättning (effekttariff) som eventuellt skulle införas för Skånska Energis kunder. År 2004 genomfördes studier av direkt laststyrning i 10 småhus i Södra Sandby. Tekniska och beteendemässiga aspekter ingick i detta projekt som hösten 2004 resulterade i två nya licentiatavhandlingar - en analys av teknoekonomiska och miljömässiga konsekvenser av direkt laststyrning samt en beteenderelaterad studie över elanvändning och laststyrning ur kund- och företagsperspektiv. Under 2005 fördjupades studierna kring ny elprissättning med effektkomponent ytterligare och sammanfattades i en forskningsrapport som diskuterar vilka möjligheter som finns för energiföretag att använda sig av både direkt och indirekt laststyrning i samspel för att uppnå sina mål. Denna projektsammanställning lyfter fram de viktigaste slutsatserna ur varje genomförd, publicerad studie. 4

6 Resultatsammanställning Nätdimensionering Nätdimensioneringsaspekterna undersöktes redan 2001 i ett examensarbete genomfört av Anders Jönsson och Henrik Hansson Lastfördelningsberäkningar vid Skånska Energi AB (LUTMDN/TMVK SE). Syftet med detta examensarbete var för det första att ta reda på hur Skånska Energi ABs elnät användes då, genom jämförelse mellan den kapacitet som fanns och den från CustCom uppmätta belastningen samt se hur sammanlagringen påverkade resultatet. För det andra skulle simuleringsprogrammet Rakel undersökas, hur väl den verkliga lastfördelningen återgavs och om möjligt skulle man ta fram nya Velanderkonstanter för bättre överensstämmelse. Fem områden med olika kundkategorier valdes ut för att begränsa arbetets storlek. Områdena som undersöktes var: småhus med eluppvärmning, småhus med annan uppvärmning, småhus med blandad uppvärmning, lägenheter och centrumbutiker. 1. Utnyttjandegraden av företagets elkablar varierade kraftigt, värden mellan 4 % och 80 % förekom. Det fanns ingen underdimensionering någonstans i de undersökta områdena och för nästan alla ledningarna gick det att öka eldistributionen med 100 % eller mer utan att överbelasta. 2. Sammanlagringen av effekter uppträdde redan när relativt få abonnenter använder sig av samma kabel. Redan vid ett så litet antal som fyra belastningar var sammanlagringseffekten runt 30 % och ökade sedan något vid ett ökande antal belastningar. Sammanlagringseffekten var även starkt beroende av abonnenternas användningsmönster. Vid eluppvärmning, och därmed ett konstant effektuttag, blev den mindre än för abonnenter med annan uppvärmningsform. 3. Simuleringsprogrammet Rakel gav en någorlunda bra bild av verkligheten. Det märktes dock att det fanns en inbyggd säkerhet mot underdimensionering. Simuleringar resulterade i att toppeffekten blev mer än 10 % högre jämfört med verkligheten för 90 % av ledningarna. De nya Velanderkonstanter som togs fram gjorde att verkligheten speglas bättre än tidigare för de valda områdena. Det fanns dock en risk att de ojusterade konstanterna hade för stor betydelse för simuleringsprogrammets toppeffektsberäkning om dessa konstanter skulle appliceras på hela elnätet utan att en genomgång av övriga kundkategoriers Velanderkonstanter hade gjorts. 5

7 Direkt laststyrning Flera av rapporterna redovisar förberedande analys och resultat från direkt laststyrningsförsök i 10 småhus i Södra Sandby. Licentiatavhandling Residential Electricity Use and Control av Greg North (2001) redovisar resultat från inledande undersökningar av olika sätt att förbättra elanvändning och laststyrning hos ett energiföretag, med Skånska Energi som exempel. Rapporten visar en genomgång av olika tekniska lösningar för laststyrning. Den visar också eventuella konsekvenser av direkt laststyrning på kund- och företagsnivån. 1. Enskilda hushåll har sällan samma toppar i effektuttaget som företagets hela elnät. 2. Effektbehovet är väldigt väder/temperaturberoende - högsta toppar förekommer oftast vid årets lägsta uttemperaturer. 3. Simuleringar har visat att det skulle kunna bli möjligt att sänka den högsta årliga effekttoppen med ca 8 % om man kunde styra bort 50 % av elvärmen i bostäderna eller 4 % vid bortkoppling av 25 % av värmebehovet. 4. Styrningen av värme under upp till 6 timmar skulle orsaka innetemperaturfall från 21 grader till 16 grader (vid bortkoppling av 50 %), respektive från 21 grader till 18,6 grader (vid bortkoppling av 25 %). Examensarbete Laststyrning i småhus fallstudier hos Skånska Energi av Per-Olof Johansson, publicerat 2003, hade för syfte att fortsätta förberedelserna inför laststyrning i Södra Sandby. Tio utvalda hushåll blev utrustade med extra elmätare för uppvärmning och varmvattenberedning. Syftet var att undersöka och modellera användningen av el i dessa tio hushåll uppdelat på tre olika dellaster samt att föreslå metoder för laststyrning av dessa hushåll. Även den del av de högsta belastningssituationer som hushållen bidrar med undersöktes. 1. En statistisk modell som skapats för att undersöka sambandet mellan effektbehov, temperatur och tid på dygnet fungerar relativt väl för effektbehovet till uppvärmning. Effektbehov till varmvattenberedning och hushållsel är svårare att simulera. 6

8 2. Den generella trenden är att när Skånska Energi AB har hög last har hushållen högre effektbehov än när företaget har låg last. Spridningen av effektbehoven för hushållen är dock stor. 3. Att införa fjärrstyrning av hushållskunder är fullt möjligt i Skånska Energis nätområde. Lämpliga styrobjekt är uppvärmning och varmvattenberedare. Styrningen kan leda till minskade effekttoppar och därmed kan den abonnerade effekten till överliggande elnät minska. 4. Då det gäller boendekomforten och innemiljön: komforten får inte påverkas så att den upplevs som alltför negativ för de boende i hushållen, varmvattentemperaturen får inte sjunka under 50 C på grund av risk för legionellabakterier, 5. En viktig miljökonsekvens vid laststyrning är ett minskat behov av drift av reservkraftsanläggningar med en potentiellt större negativ miljöpåverkan än baskraftsanläggningar. Under vintern (februari-mars) 2004 genomfördes de planerade laststyrningsförsöken i 10 småhus. Licentiatavhandling Load management in residential buildings. Considering technoeconomic and environmental aspects av Juozas Abaravicius (2004) sammanfattar resultaten. Studiens syfte var att analysera variationer i effektuttag samt testa och utreda möjligheter att styra lasten i bostäder ur kundens och företagets synvinkel. Tio småhus utrustades i extra elmätare för att kunna avläsa energi- och effektbehov (ner till 5 minuters interval) för värme, varmvatten och hushållsel. Värmen och varmvattenberedarna styrdes bort under 1 till 4 timmar i blinda tester (dvs utan att de boende informerades). 1. Tack vare CustCom-systemet kan detaljerad information om hushållens elanvändning (uppdelad på värme, varmvatten och hushållsel) samlas och analyseras. Detta möjliggör identifiering av effekttoppar, vilket lägger grunden för en framgångsrik laststyrningsstrategi. 2. Effektbesparing från avstängning av värme varierade mellan 1,1 och 3,8 kw per hushåll. Under rådande väderförhållanden (utetemperatur ca +2ºC) sjönk innetemperaturen med ca 0 upp till max 1,7 C, vilket inte vålade några obehag för de boende. 3. Ingen försämring av varmvattenkomforten (under perioder upp till 16 timmar) noterades. 4. CustCom-systemet har visat sig vara fullt dugligt att användas för direkt laststyrning i bostäder och kan därmed användas i bredare tillämpningar. 7

9 5. Ett viktigt steg på väg mot införandet av direkt laststyrning i en större skala vore en analys och utveckling av prissättning som skulle återspegla ekonomiska vinster för både kunderna och företaget - en eventuell tillfällig försämring av komforten eller uppoffring från kundens sida bör ge en viss belöning. Medan den förra rapporten tog upp tekniska, ekonomiska och miljörelaterade aspekter av direktlaststyrning beskriver Kerstin Sernheds licentiatavhandling Effekten av effekten. Elanvändning och laststyrning i elvärmda småhus ur kund- och företagsperspektiv. Fallstudier (2004) i detalj en parallell studie av de beteenderelaterade aspekterna. Efter laststyrningsperioden utfördes samtalsintervjuer med hushållen, som bandades och transkriberades i sin helhet. Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur hushållen hade upplevt laststyrningen, att få inblick i hushållens tankar om energianvändning, att få ta del av hur hushållen tyckte att laststyrning borde vara utformad för att passa deras önskemål och förutsättningar. 1. Vid analys av intervjuer, komfortblad och temperaturmätningar visas att hushållen har upptäckt vissa styrningstillfällen men missat flera andra. 2. Styrningar på morgnar verkar känsligare att utföra än styrningar på kvällar då solinstrålning kan kompensera för värmebortfallet. 3. Ett hushåll som håller lägre inomhustemperatur i normalfallet torde vara känsligare för temperatursänkningar på ett par grader. I undersökningen visade sig dock hushåll med högre medeltemperatur känna av sänkningarna i minst lika hög grad, förmodligen beroende på att man har anpassat sin klädsel till sin höga inomhustemperatur. 4. En viktig faktor är hur fort temperatursänkningen sker. 5. Styrning av varmvatten har knappt uppmärksammats av hushållen. 6. Nio av de tio undersökta hushållen säger sig kunna acceptera laststyrning i den form som har skett i undersökningen. Styrningslängden av värme tycker man dock bör begränsas till 2-3 timmar eller anpassas till utomhustemperaturen. 7. Hälften av hushållen skulle vilja att det fanns en slags anordning som visar att nätbolaget styr för att man då kan vidta åtgärder. 8. För sju av de tio hushållen är någon form av kompensation på elräkningen en självklarhet för att man skall ställa upp på laststyrning. I de tre andra hushållen diskuteras snarare nyttan för alla kunder om bolaget kan hålla lägre priser genom att använda laststyrning. 8

10 Prissättning (Indirekt laststyrning) Examensarbete av Mattias von Knorring Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder. Fallstudie på Skånska Energi AB (LUTMDN/TMHP--04/5040--SE) från 2004 hade för syftet att skapa och testa en ny prissättning för nätavgiften, baserad på en effektavgift. Detta utfördes genom olika prissimuleringar i Excel. Pris simuleringarna bestod av månatliga prisjämförelser mellan en effekttariffen och dagens nättariff. Simuleringar genomfördes för samtliga nätabonnenter med huvudsäkringar på mellan 16A och 200A och omfattade hela Effekttariffen var utformad enligt: Effekttariff = Pa + s, där P är medelvärdet av abonnentens tre högsta effekttoppar för aktuell månad, a är själva effektavgiften och s är en säkringsavgift. I simuleringarna har konstanterna a och s varierats. I samtliga simuleringar har a och s anpassats så att skillnaden mellan de totala intäkterna från effekttariffen och den ordinarie effekttariffen ska bli så liten som möjligt Skånska Energi AB. 1. Skånska Energis effektbehov är, liksom energianvändningen, väldigt temperaturberoende. 2. Flera av Skånska Energis nätabonnenter skulle kunna byta sin huvudsäkring mot en med lägre effektgräns. 3. Med dagens nättariff betalar abonnenter med en hög säkring en relativt sett större fast avgift än abonnenter med en lägre säkring gör. 4. Vid införandet av en effekttariff är det oerhört viktigt att kunderna förstår skillnaden mellan effekt och energi. 5. Det är viktigt att syftet med effekttariffen förs fram. Kunderna får gärna använda hur mycket energi de vill bara inte all energi används samtidigt. Det bör poängteras att kunderna med den nya effekttariffen faktiskt kan sänka sin nätavgift om de har en jämn elförbrukning. 6. Effekttariffen måste vara enkelt utformad så att den är lätt för kunderna att förstå - annars kan misstroende mot företaget växa fram. 7. Med en effekttariff vars komponenter anpassas efter dagens fasta nätavgifter kommer abonnenter med en låg huvudsäkring få en höjning av nätavgiften medan abonnenter med en större säkring får en sänkning av nätavgiften. 8. En effekttariff utan säkringsavgift skulle innebära en ökning av nätavgiften för främst lägenhetskunderna medan den skulle innebära en sänkning av avgiften för främst 125A abonnenterna. 9

11 Den tidigare presenterade (i delen om Direkt laststyrning) licentiatavhandlingen av Kerstin Sernhed Effekten av effekten. Elanvändning och laststyrning i elvärmda småhus ur kundoch företagsperspektiv. Fallstudier. (LUTMDN/TMHP--04/7025--SE från 2004 innehöll också en undersökning av aspekter av indirekt laststyrning (prissättning). Hushållens förhållningssätt till både tidstariff och effekttariff diskuterades i samtalsintervjuerna. 1. Hushållen tycker att tidstariffen verkar enkel att förstå och man har redan vissa erfarenheter till exempel från telefonitaxor. 2. Effekttariffen ter sig svår att förstå; framförallt tycker hushållen att det är svårt att veta när effekttoppar uppträder hemma eftersom man inte vet exakt hur mycket el olika apparater drar och för att viss elanvändning beror på andra saker än på beteende, till exempel uppvärmning. 3. Vid en effekttariff finns det ett behov av en effektmätare eller en effektvakt i hushållet; möjligtvis får hushållen lära sig vilken utrustning och vilka aktiviteter som ger upphov till höga effekttoppar. 4. De elanvändande aktiviteter som hushållen säger sig kunna flytta på är framförallt användning av tvättmaskin, torkutrustning och diskmaskin. Matlagning och personlig hygien vill man helst inte behöva flytta på i tiden. 5. Både direkt och indirekt laststyrning är, från hushållens perspektiv, möjliga åtgärder som skulle kunna flytta elanvändning från kritiska tidpunkter. Forskningsrapport av Jurek Pyrko Direkt och indirekt laststyrning i samspel? Fallstudier (LUTMDN/TMHP--05/3017--SE) publicerad i slutet av 2005 presenterar resultat från studier vars huvudsyfte var att undersöka inverkan av elprissättning baserad på effektavgiftsprincipen på elkunders och nätföretags ekonomi, med hänsynstagande till eventuella förändringar i energianvändningsmönster (ändrat effektbehov), för att på detta sätt skapa metodik för att få fram beslutsunderlag för ett specifikt nätföretag. Undersökningens andra delmål var att beskriva erfarenheter från försök med olika typer av elprissättning samt diskutera samspelet mellan direkt- och indirekt laststyrning hos användare i bostäder. Studierna genomfördes i flera steg under som fallstudier i samarbete med två elnätföretag (Skånska Energi AB och Sollentuna Energi AB), med flera forskare och examensarbetare involverade under årens lopp. 10

12 I litteraturöversikten presenteras och diskuteras forskning kring laststyrning i byggnader. Erfarenheter av direktlaststyrning omfattar bland annat hård laststyrning (på/av) samt mjuk laststyrning (stegvis bortkoppling). Indirekt laststyrning omfattas av studier om effekttariffer och toppris -signaler. Slutligen tillför beteendevetenskapliga studier en viktig del av kunskaperna. 1. Kostnadsbilden för kunderna skulle förändras beroende på säkringsavgiftens nivå, framförallt i de lägsta mätarsäkringarna. Om säkringsavgiften skulle avskaffas helt och hållet och effektavgifterna a och aa anpassades därefter skulle omfördelning av kostnader ske och kunderna i grupper 16L, 16V och 20 ampere skulle få ökade kostnader, där gruppen 16L skulle stå för den största procentuella höjningen. Den största sänkningen skulle däremot gynna gruppen med 125 A säkring. 2. Om säkringsavgiften skulle behållas enligt gällande taxa hade brytpunkten flyttas neråt mot de lägsta säkringarna 16L och 16A som då skulle få ökade kostnader för nätavgiften med gruppen 16A som skulle stå för den största höjningen. 3. Skillnader i effektbaserad nätavgift beroende på en eventuell effektsänkning på mellan 3 och 10 % skulle enligt simuleringarna variera från några hundra kronor till upp till kronor per år för de olika säkringsgrupperna. 4. För företagets del skulle en eventuell sänkning av kundernas effektbehov ge minskade intäkter, vilka å andra sidan bör vägas mot eventuella besparingar som företaget skulle kunna uppnå tack vare sänkt abonnerad effekt och/eller avvärjda straffavgifter för effektöverskridande. Analysen visar dessvärre att sänkt abonnemangsavgift mot överliggande nät inte på något sätt skulle kunna täcka bortfallet av intäkten. 5. Kunderna förstår inte skillnaden mellan energi och effekt. Ytterst sällan tänker de på vad en samtidig elanvändning i olika aktiviteter innebär. De flesta associerar effektproblematiken med energibesparing. 6. Det finns potential för beteendeförändringar men helst ska hushållen inte märka eller behöva tänka på någonting, varken vid direkt eller indirekt styrning. 7. Vid införandet av en effekttariff är det oerhört viktigt att syftet med effekttariffen förs fram till kunderna och att effekttariffen är enkelt utformad. 11

13 Kundaspekter Undersökningar av kund- och beteenderelaterade aspekter påbörjades år 2000 när forskargruppen anställde en doktorand med bakgrund i etnologi. Resultat av dessa studier genomförda i samarbete med Skånska Energi AB redovisades först i licentiatavhandlingen Elen är fri - Energianvändning ur ett kulturanalytiskt perspektiv (Anna Ketola, LUTMDN/TMVK SE, 2001). Denna studie har fokuserat energianvändning i bostäder ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Detta har inneburit ett åskådliggörande av nya förhållningssätt i möten mellan bransch och brukare på den omreglerade elmarknaden samt ett försök att belysa de kulturella föreställningar kring energi och elektricitet som har konsekvenser för hushållens elanvändning. Både hos energiföretagen och hushållen finns det specifika föreställningar och visioner om dagens och framtidens elkonsumenter, och rapporten diskuterar mötet mellan hushållens och branschens olika visioner. 1. Visionen om valfrihet: Visar sig tydligt i att brukarna ska ha rätt att byta leverantör av el om de vill. Från att ha varit en oansenlig abonnent av el har hushållet och kunden plötsligt blivit intressant och värdefull för elföretagen. Men kunden förväntas också ta ett ökat individuellt ansvar och detta skall upplevas som en frihet och möjlighet att kontrollera sin egen användning av elektricitet. Flera känner dock ett visst moraliskt ansvar över att man borde engagera sig och inhämta mer kunskap om hur man rationellt bör agera. Detta "samvete" har paralleller med liknande kulturella föreställningar i samhället om att man borde engagera sig mer, hushålla med resurser och se över sin ekonomi, vara rädd om sin hälsa, uppträda på ett förnuftigt sätt och lära sig mer. 2. Visionen om vetgirighet: Bolagens bild av brukaren är att denne är mycket intresserad av sitt bruk av el och energi, eller åtminstone villig att intressera sig för detta men att föreställa sig som energianvändare blir dock för abstrakt. Många vill få tillgång till information rörande sin användning av el (även om man sedan inte nyttjar den). Man måste dock enkelt kunna relatera informationen till den egna vardagsverkligheten. De flesta anser sig dock inte ha tid att gå in på nätet och kontrollera sin användning av Många menar att de borde ta reda på mer och veta mera om sitt bruk av olika resurser. 3. Visionen om värme: Att använda den värdefulla elektriciteten till uppvärmning är kanske inte det ideala, enligt branschen. Men elektriciteten har ett högt värde för brukaren, och den är ett mycket smidigt och enkelt bränsle för uppvärmning av bostaden. Att vara utan el skulle 12

14 innebära stort besvär och avkall på komfort och funktion i hemmet. Man anser dock att elektriciteten och det centrala uppvärmningssystemet skall vara omärkligt. En värmekälla kan dock också vara värdefull i sin synlighet. Kaminen, med sin öppna brasa, uppfyller bland annat förnimmelser om god smak och funktion. Den ingår i mångas föreställning om vad som är hemtrevligt och mysigt. 4. Visionen om värde: Branschen menar att brukaren borde inse att det finns ett värde i att vara intresserad av sin energianvändning. Hushållen bör se över sin användning av el och kanske rentav byta till ett annat mer fördelaktigt elbolag. Men tid är också värdefullt i samhället idag och många av hushållen anser att de inte vill ägna tid åt att leta billigare alternativ så länge man upplever att vinsten är så ringa. Elbolagen tjänar för lite på att sälja el, därför utarbetas också kompletterande mervärdestjänster riktade till kunderna. Dessa är en del i strategin att uppvärdera nyttan med elbolaget ytterligare. Elbolagen levererar inte bara el utan även bättre standard. Bolag och brukare värderar dock nyttan med till exempel statistiktjänsten olika. Bolaget vill att tjänsten skall främja och stimulera till förändringar i användarbeteendet medan brukarna finner en nytta i att kunna relatera elanvändningen till specifika aktiviteter och ser inte tjänsten som en anledning att ändra på sina vanor. En annan studie som genomfördes parallellt handlade om olika typer av energitjänster med en särskild fokus på statistiktjänster, t ex via Internet. Peter Matssons licentiatavhandling Elstatistik som energitjänst - Fokus på hushållskunder. (LUTMDN/TMVK SE, 2001) sammanfattar dessa resultat. 1. Det finns en signifikant skillnad i elbolagens engagemang i energieffektiviserande åtgärder som riktar sig till hushållskunder jämfört med tjänster som riktar sig till företag och industrier. I tjänsteutbudet till företags- och industrikunder förekommer mycket mer omfattande ansvar. 2. Outsourcing-tjänster, där elbolagen hyr eller köper kundens energianläggning och sköter drift och underhåll, är mer vanliga i utbudet till företag och industrier. Självklart följer ett större ekonomiskt incitament med större el/energianvändning. 3. En inledande enkätundersökning visade att 80 % av hushållen i urvalsgruppen var intresserade av att få statistik över sin elanvändning i olika former. 4. Flera kunder föredrog att få statistik med elräkningen och det uttrycktes ett behov av att jämföra sig med andra likvärdiga hushåll. 5. En majoritet av kunderna som använt tjänsten sade sig ha ett behov av statistiktjänsten men få var villiga att betala för den. 13

15 6. Trots intresse för "feedback"-information är det många hushåll som inte tar sig tid att använda statistiktjänsten. 7. För elbolagen kan tjänsten hjälpa till att synliggöra produkten el. Tjänsten utgör ett verktyg för energirådgivning och öppnar upp för en ökad kommunikation mellan kund och företag. 8. Det var inte möjligt på grundval av denna undersökning (pga studiens skala och korta tidsperiod) att slå fast huruvida statistiktjänsten hade bidragit till att sänka elförbrukningen. 9. Intervjuer visade att vissa hushåll hade blivit mer energimedvetna och kunde utifrån statistiktjänsten se samband mellan aktiviteter i hemmet och den el dessa förbrukar. Ur denna aspekt har statistiktjänsten påverkat kundernas energianvändning. Forskningsrapport av Jurek Pyrko, Kerstin Sernhed och Peter Matsson Preliminär debitering och mätperiodens längd. Inverkan på elanvändning hos enskilda slutanvändare. (LUTMDN/TMHP--02/3002--SE) från 2002 presenterar resultat från en fallstudie som genomfördes på uppdrag av Statens energimyndighet i nära samarbete med tre nätföretag: Skånska Energi Nät AB, Smedjebacken Energi Nät AB samt Lunds Energi Elnät AB som tillhandahållit faktaunderlag, mätdata, kundlistor och information om sin verksamhet. Huvudhypotesen som testades i denna studie var att elkunder som får bättre feedback på sin elanvändning i form av räkningar baserade på tätare avlästa eldata kommer att signifikant minska sin elanvändning. Experimentstudier i Norge har visat en möjlig elbesparingspotential på 10 %; studier i Sverige och Finland på mellan 2 och 12 %. Undersökningen baserades på mätdata från mät- och debiteringssystem samt postenkäter bland kunder per elbolag. Enkäten bestod av både kryss- och öppna frågor, totalt 53 frågor i fem olika delar: A fakta om huset, B hushållets elanvändning, C elräkningar, D energipåståenden, E fakta om de boende. Svarsfrekvensen var 34,8 %. 1. Resultaten visar att huvudhypotesen varken kan falsifieras eller bekräftas på grundval av det faktaunderlag som fallstudien bygger på. 2. En jämförelse av elförbrukningen per kvadratmeter (boyta) för åren 1999, 2000 och 2001 (efter att eldata graddagskorrigerats för vädervariationer från år till år och mellan geografiska lägen) visar att för kunder med bara hushållsel är elförbrukningen per kvadratmeter tre gånger så hög bland kunder till Smedjebacken Energi som har exakt debitering efter faktisk förbrukning. För hushåll som har eluppvärmning är däremot elanvändningen per kvadratmeter lägst för kunderna till detta elbolag. 3. En elanvändningsprofil, där energivanor och -beteenden poängsätts (från 11 till +15), som utvecklats utifrån svaren på frågorna i enkäten, visar att elkunder till Skånska Energi har "bäst" energibeteende (medel 3,0 p) följt av Smedjebacken Energi (2,5 p) och lägst ligger 14

16 Lunds Energi (1,5 p). Profilen visar också att elanvändningen beror på boendet: elanvändare i villor har 2,8 poäng medan elkunder i lägenheter 0,9 poäng. 4. Analysen angående elräkningar visar att 72 % hos Lunds Energi, 74 % hos Skånska Energi, och 85 % hos Smedjebacken Energi tycker att det är viktigt att elräkningen baseras på verklig avläsning. 5. Hushållen vill ha förbättrade elräkningar. 87 % av hushållen vill bli uppmärksammade på om deras elförbrukning börjar skjuta i höjden, 65 % vill ha elspartips på räkningen, 73 % jämförande statistik i form av diagram, hälften vill ha möjlighet att jämföra sin elanvändning med ett likvärdigt hushåll. 6. Vart tredje hushåll vill kunna följa sin elanvändning via Internet. 7. Fallstudien bör följas upp av en undersökning av hur exakt eldebitering, mätperiodens längd och nya typer av elräkningar påverkar elanvändning där både fasen "före" och "efter" kan studeras under en längre tidsperiod. Nätföretag som nyss infört exakt debitering och har tillgång till historiska data av hög kvalité bör ha de bästa förutsättningarna för att utgöra experimentgrupper i studien. 15

17 Rapportförteckning Anders Jönsson och Henrik Hansson: Lastfördelningsberäkningar vid Skånska Energi AB. Lunds Uninversitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Examensarbete LUTMDN/ /TMVK SE, Greg North: Residential Electricity Use and Control - Technical Aspects. Lunds Uninversitet - LTH, Inst. för Värme- och kraftteknik. Licentiatavhandling LUTMDN/TMVK SE, Anna Ketola: Elen är fri - Energianvändning ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Licentiatavhandling LUTMDN/ /TMVK SE, Peter Matsson: Elstatistik som energitjänst. Fokus på hushållskunder. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Licentiatavhandling LUTMDN/TMVK SE, Jurek Pyrko, Kerstin Sernhed och Peter Matsson: Preliminär debitering och mätperiodens längd. Inverkan på elanvändning hos enskilda slutanvändare. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Rapport LUTMDN/TMHP--02/3002--SE, Per-Olof Johansson: Laststyrning i småhus fallstudier hos Skånska Energi. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Examensarbete LUTMDN/TMHP-- 03/5025--SE, Mattias von Knorring: Analys av en ny prissättning med effektkomponent. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Examensarbete LUTMDN/TMHP--04/5040--SE, Juozas Abaravicius: Load management in residential buildings. Considering techno-economic and environmental aspects. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Licentiatavhandling LUTMDN/TMHP--04/7024--SE, Kerstin Sernhed: Effekten av effekten. Elanvändning och laststyrning i elvärmda småhus ur kund- och företagsperspektiv. Fallstudier. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Värme- och Kraftteknik. Licentiatavhandling LUTMDN/TMHP--04/7025--SE, Jurek Pyrko: Direkt och indirekt laststyrning i samspel? Fallstudier. Lunds Universitet - LTH, Inst. för Energivetenskaper. Projektrapport LUTMDN/TMHP--05/3017--SE, Samtliga rapporter kan kostnadsfritt laddas ner som pdf från vår hemsida: Publikationer 16

18 17

Direkt och indirekt laststyrning i samspel?

Direkt och indirekt laststyrning i samspel? ISRN LUTMDN/TMHP--05/3017--SE Direkt och indirekt laststyrning i samspel? Fallstudier Jurek Pyrko Projektrapport Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet - LTH Box 118, 221

Läs mer

Energivisualisering. Energirelaterad feedback

Energivisualisering. Energirelaterad feedback Energivisualisering Energirelaterad feedback Jurek Pyrko Inst. för Energivetenskaper Lunds universitet - LTH E tot = 20,5 MWh/år P värme, max = 11 kw E tot MWh min max 20.5 15,3 42,1 P värme kw min max

Läs mer

Preliminär debitering och mätperiodens längd

Preliminär debitering och mätperiodens längd ISRN LUTMDN/TMHP--02/3002--SE Preliminär debitering och mätperiodens längd INVERKAN PÅ ELANVÄNDNING HOS ENSKILDA SLUTANVÄNDARE Fallstudie JUREK PYRKO KERSTIN SERNHED PETER MATSSON Avdelningen för Energihushållning

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder ISRN LUTMN/TMHP--4/54--SE nalys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder Fallstudie på Skånska Energi Mattias von Knorring Examensarbete vdelningen för Energihushållning Institutionen för

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Attitydundersökning om elavläsning: Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Från energikonsument till energimedborgare September 2011 Maingate BOX 244 371 24 KARLSKRONA Tel: 0455-36 37 00 www.maingate.se

Läs mer

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätavgifter 2005-2006 Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. UNDERSÖKNINGENS METODIK OCH AVGRÄNSNINGAR 3 4. Nätavgiftens komposition 4 5. Utjämning

Läs mer

El-info via digitala kanaler

El-info via digitala kanaler Kkk ISRN LUTMDN/TMHP--09/3039--SE e El-info via digitala kanaler Potential att förändra elanvändning i bostäder Fallstudie 1 Min elförbrukning hos Skånska Energi AB Elin Ersson Jurek Pyrko Energihushållning

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Forskningsprogrammet ELAN

Forskningsprogrammet ELAN Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen Programmet utgör ett centralt kunskapsnav för energiföretag forskarvärlden, myndigheter och konsumenter Behandlar

Läs mer

Styrning av befintliga elvärmesystem i villor. Kundpilot dec 2013 april 2015 kund. Flyttat last utan komfortproblem för SMART KUND GOTLAND

Styrning av befintliga elvärmesystem i villor. Kundpilot dec 2013 april 2015 kund. Flyttat last utan komfortproblem för SMART KUND GOTLAND Styrning av befintliga elvärmesystem i villor Flyttat last utan komfortproblem för Kundpilot dec 2013 april 2015 kund SMART KUND GOTLAND Agenda Bakgrund-mål Systemlösning (teknisk lösning o prismodell)

Läs mer

El-info via digitala kanaler

El-info via digitala kanaler ISRN LUTMDN/TMHP--09/3044--SE Kkk ISSN 0282-1990 El-info via digitala kanaler Potential att förändra elanvändning i bostäder Fallstudie 3 EnergiDialog-Privat hos E.ON Sverige AB Jurek Pyrko Energihushållning

Läs mer

BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING

BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING Exempel på resultat från mätningar i 1300 lägenheter Hans Bagge, Lotti Lindstrii, Dennis Johansson www.laganbygg.se Inledning EU har beslutat att alla hus ska byggas som

Läs mer

2010-10-28. Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern

2010-10-28. Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern 2010-10-28 Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern 1 Syfte och bakgrund Projektet syftar till att samla erfarenheterna efter den gångna vintern

Läs mer

Rörlig nätavgift, öre per kwh 4,00 5,00. Fast nätavgift, kronor per år Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, kronor per år.

Rörlig nätavgift, öre per kwh 4,00 5,00. Fast nätavgift, kronor per år Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, kronor per år. Prislista Elnät Prislistan gäller från 2017-01-01 Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 %. Beloppen är avrundade. Högspänning Rörlig nätavgift, öre per kwh 4,00 5,00 Fast nätavgift, kronor per år 14

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Sänk fastighetens fjärrvärmeeffekt och spara pengar Av: Mats Bäckström, Alfa Laval, Ronneby, mars 2009

Sänk fastighetens fjärrvärmeeffekt och spara pengar Av: Mats Bäckström, Alfa Laval, Ronneby, mars 2009 Sänk fastighetens fjärrvärmeeffekt och spara pengar Av: Mats Bäckström, Alfa Laval, Ronneby, mars 2009 Den här artikeln är ett praktiskt exempel på hur du som fastighetsägare kan spara 37.500 kr på fjärrvärmeräkningen.

Läs mer

El-info via digitala kanaler

El-info via digitala kanaler ISRN LUTMDN/TMHP--09/3042--SE Kkk ISSN 0282-1990 El-info via digitala kanaler Potential att förändra elanvändning i bostäder Fallstudie 2 Dina Sidor hos Öresundskraft Elin Ersson Jurek Pyrko Energihushållning

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens

E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens elräkningar. Innehåll Vem styr elförbrukningen?...4-5 Ta kontrollen...6-7

Läs mer

När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN

När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN Min vision om en effektiv elanvändning Forskningsprogrammet Market Design har i fältförsök visat att det finns stora möjligheter för hushåll med elvärme att

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska kunder?

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska kunder? Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska kunder? Amanda Sten (KTH) Katja Åström (KTH) Handledare: Marielle Liikanen (Ei) Sweco: Andrea Badano och Henrik Gåverud Efterfrågeflexibilitet

Läs mer

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Jimmy Ehnberg Chalmers Tekniska Högskola 031-772 16 56 jimmy.ehnberg@chalmers.se En presentation med Carolina Dolff (SP) 2016-02-11 Chalmers 2 2016-02-11 Chalmers

Läs mer

En elmarknad i förändring

En elmarknad i förändring En elmarknad i förändring Thomas Broberg Runar Brännlund Andrius Kazukaukas Lars Persson Mattias Vesterberg Centrum för miljö- och naturresursekonomi Outline Syfte med studien och rapporten Bakgrund, vad

Läs mer

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet 1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Framtidens energiförsörjning utmaningarna, och lösningarna? Runar Brännlund, CERE, Umeå University

Framtidens energiförsörjning utmaningarna, och lösningarna? Runar Brännlund, CERE, Umeå University Framtidens energiförsörjning utmaningarna, och lösningarna? Runar Brännlund, CERE, Umeå University Hur ser framtiden ut, tror man (i alla fall en del)? Fossilbränslen endast i transportsektorn och till

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

Elnätpriser 2008-2009

Elnätpriser 2008-2009 Elnätpriser 2008-2009 Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 4 3. Syfte, metod och avgränsningar... 5 4. Resultat... 6 4.1 De högsta och lägsta elnätpriserna 2009...

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

El-info via digitala kanaler

El-info via digitala kanaler El-info via digitala kanaler Potential att förändra elanvändning i bostäder Syntes Elforsk rapport 09:90 Jurek Pyrko november 2009 El-info via digitala kanaler Potential att förändra elanvändning i bostäder

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet

En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet Thomas Broberg Centrum för miljö och naturresursekonomi www.cere.se Centre for Environmental and natural Resource Economics. Umeå Universitet och Svenska

Läs mer

Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff

Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff Elkonsumenters drivkrafter för en ökad förbrukningsflexibilitet Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff Cajsa Bartusch Energimarknadsinspektionens

Läs mer

Konsumentens val av elbolag och behov av information. Åsa Thelander Lunds universitet

Konsumentens val av elbolag och behov av information. Åsa Thelander Lunds universitet Konsumentens val av elbolag och behov av information Åsa Thelander Lunds universitet Bakgrund Ett av fyra delprojekt inom ELAN-projektet Energikonsumtion och köpbeslut styrande faktorer och agerande Projekten

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

teckna avtal sänk din elkostnad!

teckna avtal sänk din elkostnad! MedlemsEl LO verkar för ett rättvisare samhälle och vill därför förbättra villkoren för så många människor som möjligt. MedlemsEl är det elavtal som LO-förbundens medlemmar kan ansluta sig till för att

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukning inom boende 2013 Energi 204 Energiförbrukning inom boende 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk år 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 20. När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Elstatistik som energitjänst

Elstatistik som energitjänst ISRN LUTMDN/TMVK--7049--SE Elstatistik som energitjänst Fokus på hushållskunder Peter Matsson Licentiatavhandling Avdelningen för Energihushållning Institutionen för Värme- och Kraftteknik Lunds Universitet

Läs mer

Överföringsprodukter, moms 24 %

Överföringsprodukter, moms 24 % Nättariff 1.1.2015 Nättariff 1.1.2015 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen, ansvarar

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Hotel Legoland Hållbarheten E.ONs experimenthus där framtidens kundnära energilösningar testas

Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Hotel Legoland Hållbarheten E.ONs experimenthus där framtidens kundnära energilösningar testas Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Hotel Legoland Hållbarheten E.ONs experimenthus där framtidens kundnära energilösningar testas Theo Blom, E.ON Gas Sverige AB Agenda Bakgrund & huvudsyftet med Hållbarheten

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Kompletterande dokument till Ei R 2012:14 Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Kompletterand

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 2013-06-17 ngenic 2011 2 ngenic utvecklar och tillhandahåller tjänster till privatpersoner, fastighetsägare

Läs mer

Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt

Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt Elinorr VF Elinorr är ett samriskföretag som består av 16 elnätsföretag i södra och mellersta Norrland. Kundantalet variera

Läs mer

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag?

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? www.glendimplex.se Energieffektivisera och behåll din elvärme Fastigheter som värms upp med elradiatorer kan sänka energi för brukningen genom byte

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-21 Fastighetsbeteckning: Forshälla-Berg 2:22 Adress/ort: Skutebergsvägen 17, Uddevalla Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Så vill regeringen utveckla solenergin Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Stor global potential Den globala potentialen för solel är mycket stor, långt mycket större än världens totala

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

2011-02-24. Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek

2011-02-24. Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek 2011-02-24 Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek 1 Agenda Introduktion och bakgrund till projektet Fortum Elnäts erfarenheter från vinterhalvåret 2009/2010 Hushållens elförbrukning vid kall väderlek

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Simulering av värmepumpsystem och klimatmodeller

Simulering av värmepumpsystem och klimatmodeller Simulering av värmepumpsystem och klimatmodeller Martin Forsén KTH, Inst. För Energiteknik Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Inom energimyndighetens ramforskningsprogram

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Nättariff LNI Verkko Oy

Nättariff LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 LNI Verkko Oy Nättariff 1.5.2012 Vi erbjuder följande tjänster mot de avgifter som nämns i nättariffen: Vi distribuerar elenergi från produktionsanläggningen till kunden, mäter elförbrukningen,

Läs mer

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Kommentarer på Ei:s förslag för åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarkandsinspektionen Att. Karin Alvehag Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-04-18 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail: Peter.Takacs@vattenfall.com

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi.

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex sänker din elkostnad helt utan kompromiss i komfort. eflex är kompatibelt via en enkel kalendersynkroniseras av

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka?

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Norra Gotlands Pastorat har blivit en Smart Kyrka, de sänker sina energikostnader med 30 procent med hjälp av Vattenfalls Energikontrollen och smarta

Läs mer

*+ ",-.+/,-01 )2/3)(4! " # $%%&'((%)) '

*+ ,-.+/,-01 )2/3)(4!  # $%%&'((%)) ' *+",-.+/,-01)2/3)(4! " #$%%&'((%))' ! iii Föreliggande licentiatavhandling utgör en delrapport från projektet "Direkt och indirekt laststyrning i byggnader" (projektnr 4184) pågående vid Avdelningen för

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 2015-08-29 VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 SVERIGES VÄRMEMARKNAD (FJV) VART TAR VÄRMEN VÄGEN? Den största delen av energin för uppvärmning ventileras bort via frånluftssystemet. Fortfarande är få bostäder

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Ny prissättning 2014. Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi

Ny prissättning 2014. Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi Ny prissättning 2014 Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi Energi och hållbarhet Norrenergi är Solnas och Sundbybergs eget energibolag. Vårt uppdrag

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

SNABBANALYS HYRESGÄSTERNAS VAL AV TEMPERATUR VID IMD AV VÄRME. Högre temperatur i flerbostadshus efter införande av IMD

SNABBANALYS HYRESGÄSTERNAS VAL AV TEMPERATUR VID IMD AV VÄRME. Högre temperatur i flerbostadshus efter införande av IMD SNABBANALYS APRIL 216 MAGNUS WAHMAN, MATTON COLLECTION HYRESGÄSTERNAS VAL AV TEMPERATUR VID IMD AV VÄRME Högre temperatur i flerbostadshus efter införande av IMD Statistik från sju allmännyttiga bolag

Läs mer

Energi- och vattenbesparing hos Mölndalsbostäder

Energi- och vattenbesparing hos Mölndalsbostäder Göteborgs universitet Psykologiska institutionen Energi- och vattenbesparing hos Mölndalsbostäder Maria Börjel 870128 Viktor Eriksson 830730 Christer Fröberg 870602 Karin Herder 860504 Inledning Frågor

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer