Elstatistik som energitjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elstatistik som energitjänst"

Transkript

1 ISRN LUTMDN/TMVK SE Elstatistik som energitjänst Fokus på hushållskunder Peter Matsson Licentiatavhandling Avdelningen för Energihushållning Institutionen för Värme- och Kraftteknik Lunds Universitet Box 118, Lund, Sverige

2 (OVWDWLVWLNVRPHQHUJLWMlQVW IRNXVSnKXVKnOOVNXQGHU 3HWHU0DWVVRQ 1RYHPEHU

3 Föreliggande licentiatavhandling utgör en delrapport från projektet Forskargrupp för effekthushållning i byggnader vid LTH finansierat av Elforsk (projektnummer 4083) och FORMAS (projektnummer ) som genomförts vid Avdelningen för Energihushållning, Institutionen för Värme- och kraftteknik, Lunds Tekniska Högskola. Docent Jurek Pyrko vid Institutionen för Värme- och Kraftteknik, Lunds Tekniska Högskola, har varit projektledare och huvudhandledare. Professor Lennart Thörnqvist vid Institutionen för Värme- och Kraftteknik, Lunds Tekniska Högskola, har varit biträdande handledare. Licentiatavhandling ISRN LUTMDN/TMVK 7049 SE Peter Matsson, november 2001 Institutionen för Värme- och Kraftteknik Lunds Tekniska Högskola Box 118, Lund, Sverige

4

5 6DPPDQIDWWQLQJ Sedan avregleringen av den svenska elmarknaden infördes 1996 har en rad nya tjänster inom branschen utvecklats medan andra har försvunnit. Syftet med denna studie är att redogöra för hur tjänsteutbudet på elmarknaden har ändrats från avregleringens början fram till i dag samt karakterisera energitjänsten "Elstatistik" från följande tre huvudperspektiv: kundens perspektiv, företagets perspektiv, energieffektiviseringsperspektiv. För att få en helhetsbild över utbudet av energi- och mervärdestjänster har två undersökningar genomförts. Den första påbörjades i september 1999 och har fortlöpt till och med januari Undersökning nummer två utfördes som en enkät och genomfördes under slutet av år Resultaten visar att i oktober 2001 var energirådgivning, "Grön el" och bredband de mest erbjudna tjänsterna till hushållskunder. När det gäller mer energirelaterade tilläggstjänster är vanligast, precis som Elstatistiktjänster har ökat. Ungefär vart tredje av de tillfrågade elbolagen tillhandahöll hushållskunderna denna tjänst. En Internetbaserad statistiktjänst undersöktes i en fältstudie. Försöksgruppen utgjordes av ett 90-tal hushåll villakunder till elbolaget Skånska Energi AB i Södra Sandby, en mil öster om Lund, som erbjudits statistiktjänsten kostnadsfritt. Med enkäter, intervjuer och mätdataanalys har hushållens användning av tjänsten och tjänstens inverkan på elförbrukningen registrerats och studerats. Av enkätsvaren framgår det att knappt 40% av kunderna har använt tjänsten. Majoriteten av användarna uppgav sig ha ett behov av statistik men få var villiga att betala för tjänsten. Det går inte att statistiskt sett slå fast huruvida statistiktjänsten har bidragit till att sänka elförbrukningen eller inte. Intervjuer visar dock att vissa hushåll har blivit mer energimedvetna genom att använda statistiktjänsten. Studiens skala och korta tidsperiod gör att inga generella slutsatser kan dras men med bredare dataunderlag från nya test kan generaliserbara resultat erhållas.

6 (OHFWULFLW\8VH6WDWLVWLFVDV(QHUJ\6HUYLFH )RFXVRQ5HVLGHQWLDO&XVWRPHUV 6XPPDU\ Since the re-regulation of the Swedish electricity market in 1996, an assortment of new services have arisen for residential households to choose from. Additionally, this period has also seen many others disappear. The objective of this study is to describe how energy services, offered on the electricity market, have changed since the re-regulation began, and to specifically characterise "electricity use statistics" from the residential household's, utility's and energy efficiency perspective. With the purpose to obtain a comprehensive view of the energy service market, two investigations were carried out: the first in late 1999 and the second in late The results show that the most common services currently offered to residential customers is energy advice, "green" electricity and broadband. Energy advice was the most popular energy related service both in 1999 and The offering of statistical services about electricity use has also increased today, approximately one third of electric utilities offer these services to their customers. An Internet based statistical service was investigated with a field study, consisting of about 90 villa customers from Skånska Energi AB (a utility in Södra Sandby, Scania, Sweden). They were offered the energy statistics service cost-free. Surveys, interviews and measurement analysis were used to register, study and evaluate the customers' use of the service and the possible impact the service could have on the electricity consumption. From the returned surveys, less than 40% of the customers had used the electricity statistics service. The majority of the users stated that they had a need of electricity statistics but only few were willing to pay for such a service. It was not possible, in a statistical manner, to consider whether the electricity statistics service has contributed to lower the electricity consumption or not. However, interviews showed that some customers have become more "energy aware" from using this service. The narrow breadth of the study and the short trial period makes it impossible to draw any general conclusions, but with new tests planned in the future that will incorporate a larger customer group over a longer study period, more generalizable findings can be achieved.

7

8 (UNlQQDQGH Jag vill tacka min huvudhandledare docent Jurek Pyrko för handledning och introduktion till ämnet. Jag tackar min biträdande handledare och tillika professor Lennart Thörnqvist för alla intressanta och givande diskussioner. Tack Skånska Energi för all hjälp. Ett särskilt tack till Lars-Erik Dahlström, Morris Bratt, Bengt Andersson, Anders Mårtensson, Mats Sjöström och Bo Cartberger. Tack till Ricky Johansson som ursprungligen initierade vårt samarbete. Till mina kollegor Greg och Anna - Ni är bäst! Utan er hade jag inte fixat detta. Jag har inte bara haft nöjet att ha er som kollegor, jag har också fått privilegiet att åtnjuta er vänskap. Tack! - Pernilla... du var ljusglimten i mörkret. Tack! Tack Jaime för dina råd och ditt stöd. Tack Fredrik Johansson för alla tips, råd och hyss med bilar och motorcyklar. Utan dina insatser vore jag förlorad till teoretikernas onda värld. Tack Mikael Näslund för korrekturläsning och alla kreativa diskussioner kring denna avhandling. Tack Mor och Far för att ni har stöttat mig på alla sätt och vis. Ni har alltid kämpat för att ge mig och mina bröder de bästa förutsättningarna här i livet - det är jag evigt tacksam för. Ett stort tack till mina storebröder Mikael och Fredrik för all hjälp. Tack alla på Institutionen för Värme- och Kraftteknik, ni är ett härligt gäng!

9

10 ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ 1 INTRODUKTION DEN AVREGLERADE SVENSKA ELMARKNADEN SYFTE AVGRÄNSNINGAR METODIK FORSKARGRUPPEN FÖR EFFEKTHUSHÅLLNING I BYGGNADER TJÄNSTER TILL HUSHÅLLSKUNDER UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV INLEDNING UNDERSÖKNING NR 1: ELBOLAGENS TJÄNSTER UNDERSÖKNING NR 2: ELBOLAGENS TJÄNSTER ÄNDRINGAR I TJÄNSTEUTBUDET MELLAN 1999 OCH 2001 SLUTSATSER "ELSTATISTIK" SOM ENERGITJÄNST STATISTIK ÖVER ELANVÄNDNING TIDIGARE FORSKNING OLIKA TYPER AV FEEDBACKINFORMATION FALLSTUDIE SKÅNSKA ENERGI STATISTIKTJÄNSTEN UR OLIKA PERSPEKTIV SLUTDISKUSSION ENERGITJÄNSTER STATISTIKTJÄNST FORTSATT ARBETE REFERENSER...53 BILAGOR BILAGA 1 Ketola, Anna; Matsson, Peter: "Help, I Need Somebody..." - Consequences of a re-regulated competitive electricity market from the customer perspective. BILAGA 2 Utbud av tjänster 1999 och BILAGA 3 Undersökning om utbudet av tjänster. BILAGA 4 Matsson, Peter; Pyrko, Jurek: Does "Energy Service" Always Mean "Energy Efficiency"? - A Customer Dilemma in Swedish Perspective. BILAGA 5 Energistudier i Södra Sandby. BILAGA 6 El-statistik, introduktionsbrev. BILAGA 7 Uppföljning av statistiktjänst för Skånska Energis kunder.

11

12 ,QWURGXNWLRQ 'HQDYUHJOHUDGHVYHQVNDHOPDUNQDGHQ 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Avregleringen innebar bland annat att produktion och handel med el blev konkurrensutsatt. Nätverksamheten förblev ett naturligt monopol som övervakas och regleras av Statens Energimyndighet. För att få byta leverantör krävdes det inledningsvis att kunden installerade en mätarutrustning som registrerade elanvändningen varje timme. Kostnaden för mätare och installation uppgick i början av 1996 till cirka 8000 kr [1] där kunden själv fick stå för denna investeringskostnad. För hushållskunder var kostnaden för elmätaren större än de eventuella besparingar som kunde uppnås. Mätarkravet utgjorde alltså ett betydande hinder för fri konkurrens på marknaden. För att minska mätarkravets negativa inverkan på konkurrensen sattes ett pristak på mätare och installation till 2500 kronor att gälla från den 1 juli 1997 [2]. Trots den nya, lägre kostnaden ökade inte hushållens intresse att byta leverantör nämnvärt. Kundernas låga rörlighet försvårade för nya aktörer att etablera sig på marknaden då dessa saknade ett tidigare koncessionsområde och därmed kundbas. Den 1 november 1999 togs mätarkravet bort. Den timvisa mätningen ersattes med schablonavräkning och i princip alla Sveriges kunder fick tillgång till den fria marknaden [3]. För energiföretagen har avregleringen inneburit stor förändring med stenhård konkurrens och minskade vinstmarginaler. För att överleva gäller det att såväl behålla de kunder företaget redan har som att locka över kunder från konkurrenterna. Elbolag som erbjöd lågt elpris efter avregleringen attraherade en del nya kunder. Idag skiljer sig priserna relativt lite åt mellan bolagen. Det är alltså svårt att utmärka sig genom ett lågt elpris och fortfarande ha en positiv vinstmarginal. Elbolagen jobbar hårt för att utveckla nya produkter och tjänster. Syftena är flera - attrahera kunder är ett primärt syfte, att hitta nya verksamhetsområden och nischer är ett annat. Det är inte längre helt självklart att elbolagens huvudsakliga intäkter ska komma ifrån el. Att sälja elkraft är inte en lika självklar affärsidé som före avregleringen. Dagens elbolag har en organisation som är van att hantera stora mängder kunder på ett rationellt sätt. Vidare har elbolagen redan en kundstock med fakturerbara adresser. Förutsättningarna för att introducera nya produkter och tjänster är goda, samtidigt som elbolagen står inför risken att andra företag satsar på el. Bensinbolag är exempel på företag från andra branscher som har börjat sälja produkten el. Statoil är ett bensinbolag som satsade hårt på elmarknaden men inte nådde de lönsamhetsmål som satts upp. Statoil upphör med elförsäljning från årsskiftet 2001/2002 och överför samtliga kunder till Öresundskraft [44]. Före avregleringen hade elektriciteten en rätt undanskymd plats i människors vardagsliv. Leveransen av el var en ganska okomplicerad fråga och den huvudsakliga kontakten mellan hushåll och elbolag var elräkningen och elverkets avläsning av mätarställningen. Med avregleringen följde möjligheten att aktivt välja elleverantör ur över hundra bolag. Att välja leverantör kräver engagemang och tid från hushållens sida. Engagemang och tid som en del menar att de inte vill spendera på något som anses vara en infrastrukturell självklarhet i dagens moderna samhälle. Ur detta perspektiv går avregleringen tvärt emot människors 1

13 önskan om mer fritid. Det är inte enbart elmarknaden som tävlar om kundernas tid och engagemang - premiepensionsval, försäkringsbolag, telebolag, internetleverantörer och banker kräver alla att kunder gör sitt "aktiva" val. En mer ingående beskrivning av avregleringen och kundernas upplevelse av denna finns i artikeln av Ketola och Matsson "Help, I Need Somebody... -Consequences of a re-regulated competitive electricity market from customer perspective", [4] som även bifogats i Bilaga 1. Många av hushållskunderna upplever att uppbyggnaden av elpriset är svår att förstå. Vidare tycker många att det är svårt att jämföra de olika elbolagens priser och 38% har inte ens försökt [5]. Elpriset kan delas in i fyra delar - elenergi, nätavgift, energiskatt och moms. Den procentuella fördelningen mellan de olika delarna skiljer sig beroende på kundtyp och förbrukning. Två representativa exempel för olika hushållskunder visas i figur 1. Lägenhet (2000 kwh) Villa med elvärme ( kwh) Moms 20% Nät 39% Moms 20% Nät 27% Energiskatt 16% Energiskatt 24% Elkraf t 25% Figur 1: Fördelningen mellan elprisets delar, fasta avgifter är inräknade. Data för januari 2001 från SCB [6]. Gemensamt för alla privatkunder är att skatten utgör en väldigt stor del av elkostnaden. I skrivande stund är energiskatten på el för de flesta hushållskunder 18,1 öre/kwh (exklusive moms) [7]. Förutom energiskatten tillkommer dessutom moms med 25%. Summan av skatterna utgör således mellan 35-45% av den totala elkostnaden för hushållskunder. De delar som kan påverkas genom leverantörsbyte är elkraftspriset med dess moms. I princip är det endast möjligt att påverka 30-40% av elräkningen. De genomsnittliga priserna för elenergi för hushåll visas i figur 2. Priserna ökade direkt efter avregleringen Värt att notera är dock att detta även var ett extremt torrår vilket minskade vattenkraftproduktionen och därigenom påverkade elpriserna [40]. Som redovisats tidigare utfärdades det ett pristaket på 2500 kronor för timmätaren 1997 och priserna sjönk. Det är oklart hur stor del av minskningen som beror på pristaket respektive normal tillrinning till vattenkraften infördes schablonavräkningen och priserna fortsatte att sjunka. Nu är elpriserna åter på väg uppåt. Erfarenheter från tidigare avreglerade elmarknader visar dock att detta är en naturlig utveckling [45]. Elkraf t 29% 2

14 Figur 2: Genomsnittligt elenergipris för hushållskunder Priset är angivet utan elskatt och moms [6]. Av de svenska hushållen känner 90% till möjligheten att välja elleverantör [5], 10% av hushållskunderna har bytt elleverantör och cirka 20% har omförhandlat sitt kontrakt med sin nuvarande leverantör [8]. Villakunder med elvärme är klart mer aktiva än genomsnittet 57% har omförhandlat eller bytt leverantör [41]. Omkring 80% av de hushållskunder som bytt leverantör har gjort det för att sänka sina kostnader [5]. I en undersökning uppger 79% av hushållen att de kommer att fortsätta anlita den eldistributör de har idag av den anledningen att man helt enkelt är nöjd som det är [9]. Många kunder prioriterar i sina val faktorer som trygghet och lokal förankring. Avregleringen har gjort att många fokuserar på att minska sin elräkning genom att få ett lägre elpris. Och visst det går att spara några ören per kilowattimme genom att byta leverantör eller omförhandla sitt kontrakt. På årsbasis handlar det idag om ett fåtal hundra kronor. Det mest effektiva sättet att minska sina elkostnader är självklart fortfarande att minska sin användning och därmed köpt energi. Detta faktum har avregleringen av elmarknaden inte ändrat på, däremot kanske förutsättningarna för kunder att minska sin elanvändning. Elleverantören saknar idag klara incitament att hjälpa sina kunder att effektivisera minskade försäljningsvolymer innebär naturligtvis också minskade intäkter. Kan däremot fler kunder fås genom att erbjuda energieffektiviserande tjänster, kan försäljningsvolymerna bibehållas eller till och med ökas samtidigt som den enskilde kunden får lägre elräkning. Intresset från kundsidan bör finnas, åtminstone bland de som byter leverantör, då flertalet gör detta just av skälet att minska sin elkostnad. Den mest grundläggande energitjänsten är enligt författarens mening statistiktjänst. Att informera kunden om hur mycket el som använts är en naturlig bas för energieffektivisering. Tjänsten är sedan påbyggbar med exempelvis energirådgivning och energibesiktning. Tjänsten ger inte bara kunden möjlighet att följa sin elanvändning den är också ett ypperligt verktyg för både elbolagen och för oss forskare att registrera förändringar i kundernas elanvändning. 3

15 Efter ovanstående resonemang finns det ett antal intressanta frågeställningar att undersöka närmare: Är kunden överhuvudtaget intresserad av sin elanvändning? Hur påverkar en statistiktjänst kunden? Leder informationen till förändring av energianvändningen? Förstår kunden det han/hon blir informerad om? Hur fungerar det med att tillhandahålla tjänsten via Internet? Vilka värden sätter kunden och företaget på tjänsten? 6\IWH Syftet med denna studie är att: 1. Karakterisera energitjänsten "Elstatistik" från följande tre huvudperspektiv: kundens perspektiv företagets perspektiv energieffektivisering samt 2. Redogöra för hur tjänsteutbudet på elmarknaden har ändrats från avregleringens början fram till i dag. $YJUlQVQLQJDU Denna avhandling fokuserar på hushållskunder främst i villor och med en årlig elanvändning på minst kwh. Tanken bakom detta är att det ska finnas ett ekonomiskt underlag och incitament för såväl kund som elbolag att senare utföra effektiviserande åtgärder. Urvalet av kunder är begränsat både geografiskt, i kategori och i antal. Detta begränsar generaliserbarheten. De mätningar som används i försöken har skett under en kort period på fyra månader under sommaren och höst I avhandlingen förekommer termen energitjänst (engelska: energy service). Termen används flitigt i litteraturen och av branschen. En annan term som används minst lika frekvent är mervärdestjänst (engelska: value-added service). Någon entydig definition av energitjänst och mervärdestjänst har ej gått att uppbringa. De tjänster som tas upp i denna avhandling, sådana som inte är neutrala ur energianvändningssynpunkt och som har ett mervärde ur användarsynpunkt, delas inte in efter någon definition. 0HWRGLN Studien är av explorativ karaktär vilket innebär att det inte är nödvändigt att konstruera en initial hypotes som ska bevisas eller motbevisas. Resultaten som framkommer i studien ska öka kunskapen på det aktuella området för att sedan ligga till grund för beslut och åtgärder. De huvudsakliga verktygen har varit litteraturstudier, enkäter, intervjuer och mätdataanalys. Ett fältförsök har utförts där en Internetbaserad statistiktjänst har testats. 4

16 Många gånger vill forskare minimera, eller allra helst helt eliminera, sin egen inverkan på sina försök. Detta är oftast en självklarhet inom det tekniska området. I detta projekt, när mycket av arbetet handlar om kontakt med kunder på olika sätt, är det enligt författarens bedömning helt uteslutet att inte påverka de aktuella försöken. Det som däremot går att göra är att vara observant på sin inverkan och om möjligt till och med dra nytta av och lära sig hur kunderna påverkas. Mycket handlar ju just om hur vi ska påverka hushållen. Kan vi generalisera våra erfarenheter från vår påverkan och applicera dessa på energibolag, politiker och energirådgivare så skulle det vara en stor vinst. En stor del av undersökningen bygger på försök och observationer av en relativt liten kundgrupp i ett begränsat villaområde. Detta reducerar förstås möjligheten att kunna generalisera resultaten så att de kan appliceras på andra områden och andra kundgrupper. )RUVNDUJUXSSHQI U(IIHNWKXVKnOOQLQJL%\JJQDGHU Denna avhandling är tänkt att sammanfatta en del av ett projekt som drivs inom "Forskargruppen för effekthushållning i byggnader" på avdelningen för Energihushållning vid Institutionen för Värme- och kraftteknik på Lunds Tekniska Högskola. Förutom det aktuella delprojektet finns ytterligare tre områden. Studier över elbehovets variationer och utveckling av nya typer av avtal och tariffer. Forskare är docent Jurek Pyrko. Studier i energihushållning, energi och teknik ur ett etnologiskt kulturanalytiskt perspektiv. Licentiatavhandlingen "Elen är fri. Energianvändning ur ett kulturanalytiskt perspektiv" [25] sammanfattar de senaste två årens arbete inom denna projektdel. Forskare är doktorand Anna Ketola. Studier över tekniska aspekter på styrning och användning av el hos hushållskunder, sett från energibolagens och kundernas synvinkel. Licentiatavhandlingen "Residential Electricity Use and Control Technical Aspects"[19] sammanfattar de senaste två årens arbete inom denna projektdel. Forskare är doktorand Gregory North. 5

17 6

18 7MlQVWHUWLOOKXVKnOOVNXQGHUXUHWWVYHQVNWSHUVSHNWLY,QOHGQLQJ Sedan avregleringen av den svenska elmarknaden infördes 1996 har det hänt mycket på energitjänstområdet. En rad nya tjänster inom branschen har utvecklats, andra, bland annat så kallade DSM-tjänster har försvunnit. För att få en helhetsbild över utbudet av energi- och mervärdestjänster har två undersökningar genomförts. Den första påbörjades i september 1999 och har fortlöpt till och med januari strax efter det att det obligatoriska timmätartvånget ersattes med schablonavräkning, det vill säga då alla hushållskunder för första gånger på riktigt, fritt kunde välja vilken leverantör de ville. Undersökningen finns utförligt beskriven i Matsson: "Energi- och mervärdestjänster på elmarknaden i Sverige" [10]. Här följer endast en sammanfattning av undersökningen. Undersökning nummer två utfördes som en enkät och genomfördes under slutet av år två år efter det att elmarknaden blev fri för privatkunderna. Det publicerade materialet är inte sekretessbelagt. En sammanställning över bolagens energioch mervärdestjänster från båda undersökningarna finns i Bilaga 2. 8QGHUV NQLQJQU(OERODJHQVWMlQVWHU Undersökningen bygger på information som samlats från ett 50-tal elbolag. Företagen kontaktades först via e-post och ombads sända information om sitt utbud av tjänster. Företagen som inte svarade intervjuades istället per telefon. Mycket information har erhållits från broschyrer, produktblad och elbolagens / energibolagens hemsidor. I de följande avsnitten beskrivs de tjänster som erbjöds i slutet av 1999 och början av och energibesiktning är tveklöst den mest erbjudna tjänsten bland de undersökta bolagen. Dessa tjänster bildar ett väldigt brett spektrum. Den enklaste formen är telefonrådgivning som riktar sig till privatpersoner och är då oftast kostnadsfri. Något mer omfattande är hembesök med energibesiktning. Det finns betydligt mer avancerade tjänster med noggranna utredningar och analyser som riktar sig till företag och industrier. Dessa tjänster ger ofta förslag på åtgärder med kostnadsberäkningar. En del rådgivningstjänster och besiktningstjänster inriktar sig på ett specifikt område såsom belysning, livsmedelskyla, tryckluft, ventilation och värmepumpar. Säkerhetsbesiktningar Ett fåtal av de undersökta bolagen erbjuder dessa tjänster. Vissa besiktningar inriktar sig på elsäkerheten medan andra tittar på den totala säkerheten i hemmet, till exempel Sydkraft i sin tjänst Barnsäkerhetsbesiktning. Jourtjänst Fjärrövervakning Service Dessa tjänster avlastar kunden beträffande service, övervakning och reparation på dennes energianläggning. Tjänsten riktar sig uteslutande till företag och industri. 7

19 Mätning och statistik Det finns en hel rad mät- och statistiktjänster och de erbjuds av relativt många företag. Ofta är de kombinerade med energi- och effekthushållande tjänster. Statistiktjänster till privatkunder baseras ofta på de vanliga årliga mätaravläsningarna. Entreprenadtjänster En del elbolag erbjuder entreprenadtjänster av typen ledningsdragning i mark och belysningsinstallation. Det är mindre vanligt att tjänsterna riktar sig till privatkunder. Helhetskoncept En del bolag levererar förutom el också olja, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Det innebär att kunden endast behöver en leverantör som tar hand om allt. Ett annat helhetskoncept är garanterat året-runt-klimat där kunden har möjligheten att till exempel köpa 21Û& inomhustemperatur. Totalkoncept & Outsourcing Det finns elbolag som åtar sig att köpa/hyra kundens energianläggning och ansvara fullt ut för både drift och underhåll. Det kan gälla att ta över en fungerande anläggning men vid installation av ny. Tjänsten riktar sig uteslutande till företags- och industrikunder. Grön El Grön el, Bra miljöval, Miljömärkt el, EPD-märkt, Miljöel och Miljövänlig el namnen är många på denna produktgrupp. Flera elbolag erbjuder någon form av grön el. Hos en del företag kan kunden göra mer specifika val av till exempel vattenkraftsel och vindkraftsel. Det förekommer också att icke miljömärkt el av typ kärnkraftsel och naturgasproducerad el kan väljas specifikt. Mervärdet som tjänsten ska generera, ligger i att kunden minskar sin miljöpåverkan och samtidigt stöder ekologiskt riktig elproduktion. För företag kan grön el användas i marknadsföringen av den egna produkten att elen är miljövänlig är ett säljande argument idag. Fakturatjänster Flertalet elbolag erbjuder olika fakturatjänster. Precis som namnet anspelar rör det sig om olika sätt att betala sin faktura, till exempel. Autogiro, elektronisk faktura och valfri förfallodag. Tjänsterna är ofta kostnadsfria. Telekommunikationstjänster (tele, IT) Efter avregleringen av telefonimarknaden erbjuder flera elbolag telefoni. Detta sker oftast i samarbete med befintliga operatörer såsom till exempel Telia och Glocalnet. "Bredbandskommunikation" är en tjänst som växer kraftigt. Man vänder sig i första hand till företag och myndigheter. Det finns stor efterfrågan hos privatkunder att få snabb Internetuppkoppling. Framtiden för detta beror mycket på kostnaden att ansluta kunden. En del försök har gjorts med kommunikation via det vanliga elnätet. Denna teknik skulle kunna minska anslutningskostnaden avsevärt. Försäkringar Några företag erbjuder sina kunder olika försäkringar. Oftast är dessa relaterade till elektricitet och omfattar skador som orsakats av elektrisk utrustning. 8

20 Förmedling av hantverkartjänster Vissa elbolag erbjuder sina kunder hantverkshjälp till exempel i form av rörmokare och elektriker. Oftast handlar det om förmedling av tjänster till rabatterat pris. 8QGHUV NQLQJQU(OERODJHQVWMlQVWHU Undersökningen utfördes som en enkätundersökning och genomfördes under slutet av två år efter det att marknaden blev fri för privatkunderna. Enkäten skickades ut tillsammans med ett brev (se Bilaga 3), som förklarade vem som stod bakom undersökningen och hur resultaten skulle användas. Svensk Energis webb-länkar utgjorde basen för urvalet av elbolag. Enkäten skickades ut till 110 elbolag. 48 bolag svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 44%. Flera av de stora elbolagen svarade inte. Undersökningen kompletterades med hjälp av dessa bolags hemsidor där det fanns tillgänglig information om deras tjänsteutbud. Totalt finns information från 53 bolag. Materialet från denna undersökning bedöms vara aktuellt i skrivande stund (november 2001), dock med viss reservation för att ett fåtal tjänster redan kan ha försvunnit eller tillkommit. Nedan ges en mer ingående beskrivning av de olika tjänster som enkäten frågat om. Fokuseringen är på tjänster som riktar sig till privatkunder. Några exempel på tjänster redovisas. Figur 3 visar hur stor andel av de undersökta elbolagen som erbjuder respektive tjänst till hushållskunder. Outsourcing Larm, bevakning Hantverkartjänster Försäkringar Teletjänster Helhetskoncept Fakturatjänster Installationstjänster Statistik över elanvändning Energibesiktning Elsäkerhetsbesiktning Bredband Grön el 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 3: Andel av de 53 undersökta elbolag som erbjuder respektive tjänst till hushållskunder, november Statistik över elanvändning De flesta statistiktjänster som erbjuds till privatkunder baseras på de vanliga mätaravläsningarna. Vanligtvis sker dessa avläsningar endast en gång om året. Många elbolag ger kunderna "möjligheten" att rapportera sin mätarställning flera gånger per år - detta ger en mer värdefull statistik för kunden. 9

21 Ett av bolagen i undersökningen, Sollentuna Energi, hade timvisa mätare installerade hos privatkunderna. Av de undersökta bolagen erbjöd 34% någon form av statistiktjänst till sina kunder. Exempel: "Statistiktjänst" från Umeå Energi Tjänsten bygger på att kunden själv läser av sin mätare varje månad och skickar in mätarställningen till Umeå Energi via Internet [11]. Kunden får sedan diagram över sin elanvändning, med och utan temperaturkorrigering. Umeå Energi skriver: "Energistatistik via Internet är en förmån för dig som är elkund hos oss. Det kostar inget, men kan hjälpa dig spara pengar. Generellt sett har de som nyttjar vår statistiktjänst lägre elförbrukning än de som inte gör det. Uppföljning och kontroll skapar ökad medvetenhet som leder till minskad förbrukning." Den vanligaste tjänsten som riktar sig till privatkunder. Av de undersökta bolagen erbjöd 62% någon form av energirådgivning till sina kunder. Det är en väldig bredd på utbudet. De enklaste tjänsterna är tips som ligger på bolagens hemsidor. Många bolag har beräkningsprogram på sina hemsidor där man bland annat kan beräkna hur mycket energi det aktuella hushållet normalt borde använda. Nästa steg är olika typer av telefonrådgivning som oftast är helt kostnadsfria. En del företag gör hembesök och ger mer individuella råd, oftast i kombination med en besiktning. Exempel: "" från Eskilstuna Energi & Miljö Eskilstuna Energi & Miljö erbjuder sina kunder kostnadsfri energirådgivning [12]. Steg 1 är ett formulär med frågor om kundens hus och familj. Frågorna berör hustyp, byggnadsår, konstruktion, uppvärmning, ventilation och antal personer i hushållet. På samma formulär får kunden fylla i vad han/hon vill ha råd om. Det finns en hel rad alternativ såsom: Tätning av fönster och dörrar Ny panna Tilläggsisolering Värmepump Ny kyl och frys Frågeformuläret skickas sedan till Eskilstuna Energi & Miljö. Kundens data granskas och svar på frågeställningarna förbereds. Vid ett möte får kunden svar på sina frågor samt tips och råd om de bästa sätten han/hon kan bäst spara pengar genom att tänka energisnålt. Energibesiktning En ganska vanlig tjänst som erbjuds av 40% av de undersökta företagen är energibesiktning. Tjänstens omfattning varierar mycket. En del företag tillhandahåller tjänsten gratis, andra tar bra betalt för den. Det förekommer att kommunala energirådgivare och elbolag samarbetar i olika konstellationer vad det beträffar energibesiktningar hos hushållskunder. Exempel: "Energibesiktning" från Sydkraft Sydkraft beskriver sin tjänst på följande sätt [13]: "Ni går tillsammans igenom ditt hus med ett enda mål i sikte, nämligen att sänka din energianvändning så mycket det går. Här kan finnas mycket pengar att spara!" 10

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Preliminär debitering och mätperiodens längd

Preliminär debitering och mätperiodens längd ISRN LUTMDN/TMHP--02/3002--SE Preliminär debitering och mätperiodens längd INVERKAN PÅ ELANVÄNDNING HOS ENSKILDA SLUTANVÄNDARE Fallstudie JUREK PYRKO KERSTIN SERNHED PETER MATSSON Avdelningen för Energihushållning

Läs mer

Energivisualisering. Energirelaterad feedback

Energivisualisering. Energirelaterad feedback Energivisualisering Energirelaterad feedback Jurek Pyrko Inst. för Energivetenskaper Lunds universitet - LTH E tot = 20,5 MWh/år P värme, max = 11 kw E tot MWh min max 20.5 15,3 42,1 P värme kw min max

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

teckna avtal sänk din elkostnad!

teckna avtal sänk din elkostnad! MedlemsEl LO verkar för ett rättvisare samhälle och vill därför förbättra villkoren för så många människor som möjligt. MedlemsEl är det elavtal som LO-förbundens medlemmar kan ansluta sig till för att

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Kommer timvis mätning att leda till nöjdare kunder och en bättre fungerande elmarknad? Elforsk Seminarium Market Design 2012 06 15

Kommer timvis mätning att leda till nöjdare kunder och en bättre fungerande elmarknad? Elforsk Seminarium Market Design 2012 06 15 Kommer timvis mätning att leda till nöjdare kunder och en bättre fungerande elmarknad? Elforsk Seminarium Market Design 2012 06 15 2012 06 15 ngenic 2011 2 Projekt 40115 Market Design Alternativa marknadsmodeller

Läs mer

Konsumentens val av elbolag och behov av information. Åsa Thelander Lunds universitet

Konsumentens val av elbolag och behov av information. Åsa Thelander Lunds universitet Konsumentens val av elbolag och behov av information Åsa Thelander Lunds universitet Bakgrund Ett av fyra delprojekt inom ELAN-projektet Energikonsumtion och köpbeslut styrande faktorer och agerande Projekten

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätavgifter 2005-2006 Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. UNDERSÖKNINGENS METODIK OCH AVGRÄNSNINGAR 3 4. Nätavgiftens komposition 4 5. Utjämning

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund FORTUMS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med hjälp

Läs mer

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Elbytarguide Bostadsrättsföreningar Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Dags att se över elavtalet och spara pengar till föreningen 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor)

Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor) 2002-04-25 LOC 0112-1145 LS 0112-0693 1(6) Landstingskontoret Registraturen Box 22550 104 22 STOCKHOLM Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor) Ärendet Remissvar på

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Energiforskning i Södra Sandby

Energiforskning i Södra Sandby ISRN LUTMDN/TMHP--07/3030--SE Energiforskning i Södra Sandby Samarbete med Skånska Energi AB 2000-2005 Jurek Pyrko Projektsammanfattning Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet

Läs mer

2010-10-28. Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern

2010-10-28. Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern 2010-10-28 Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern 1 Syfte och bakgrund Projektet syftar till att samla erfarenheterna efter den gångna vintern

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Sveriges nya fibernät på väg hem till dig

Sveriges nya fibernät på väg hem till dig Sveriges nya fibernät på väg hem till dig supersnabbt Internet för dig i villa Fibernät för framtiden använd allt som Internet har att erbjuda Tänk dig att alltid surfa utan väntetider. Att allt du gör

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Forskningsprogrammet ELAN

Forskningsprogrammet ELAN Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen Programmet utgör ett centralt kunskapsnav för energiföretag forskarvärlden, myndigheter och konsumenter Behandlar

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske.

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske. Vanliga frågor Anslutning 1. Ska ni gräva på min tomt eller gör jag det själv? Om det finns behov av grävning så gör vi det. Grävning och återställning ingår i kampanjerbjudandet. Finns det tomrör som

Läs mer

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka?

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Norra Gotlands Pastorat har blivit en Smart Kyrka, de sänker sina energikostnader med 30 procent med hjälp av Vattenfalls Energikontrollen och smarta

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Smart Kund Gotland. Monica Löf, Research & Development, Vattenfall Christina Svalstedt, Product Development, Vattenfall. Smart Grid Gotland

Smart Kund Gotland. Monica Löf, Research & Development, Vattenfall Christina Svalstedt, Product Development, Vattenfall. Smart Grid Gotland Smart Kund Gotland Monica Löf, Research & Development, Vattenfall Christina Svalstedt, Product Development, Vattenfall Smart Grid Gotland Smart Kund Gotland Teknisk lösning Prismodell Rekrytera kunder

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Dagens verklighet Fjärrvärme är en bra investering Politiska beslut och snabb utveckling talat ibland emot stora investeringar Alla vill energieffektivisera,

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

Energi- och mervärdestjänster på elmarknaden i Sverige

Energi- och mervärdestjänster på elmarknaden i Sverige INSTITUTIONEN FÖR VÄRME- OCH KRAFTTEKNIK ENERGIHUSHÅLLNING TEKNISKA HÖGSKOLAN I LUND Energi- och mervärdestjänster på elmarknaden i Sverige av Peter Matsson ISSN 0282-1990 ISRN LUTMDN/TMVK--3189--SE 2000

Läs mer

Fjärrvärme Ängelholm. Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012

Fjärrvärme Ängelholm. Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012 Fjärrvärme Ängelholm Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012 Agenda Fjärrvärme i Ängelholm Ny prismodell i Ängelholm Pris 2013 och prisutveckling 2014 Filbornaverket Kundsidorna Tävling! Om värmen

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

El-info via digitala kanaler

El-info via digitala kanaler El-info via digitala kanaler Potential att förändra elanvändning i bostäder Syntes Elforsk rapport 09:90 Jurek Pyrko november 2009 El-info via digitala kanaler Potential att förändra elanvändning i bostäder

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Lokalt företagsklimat Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden...

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna Vad påverkar elkostnaden? Elpris Sätts på marknaden, utbud och efterfrågan avgör Skatter och subventioner Beslutas av politiken, nationellt

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda

Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda Historik Bredbandsgruppen bildas av Jonas Svedberg och Kristofer Norén under årsmötet 2013. Målet är

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer