En elmarknad i förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En elmarknad i förändring"

Transkript

1 En elmarknad i förändring Thomas Broberg Runar Brännlund Andrius Kazukaukas Lars Persson Mattias Vesterberg Centrum för miljö- och naturresursekonomi

2 Outline Syfte med studien och rapporten Bakgrund, vad är problemet? Hushållens val av elkontrakt, avslöjar det hushållens preferenser för flexibilitet? Hushållens elanvändning, var och när, och relation till inkomst? Har hushållen den information som krävs för att fatta rationella beslut? Hur heterogena är hushållen i synen på flexibilitet? Några slutsatser

3 Rapportens syfte och metod Bidra med ökad kunskap om elanvändarnas beteende Hur och när konsumeras elen? Hur påverkas elkonsumtion av inkomst? Val av elkontrakt, säger det något om konsumenters flexibilitet? Vilka är möjligheterna till förändrade konsumtionsmönster? Kvalitativ och kvantitativ analys Litteraturstudie Analys av faktisk elkonsumtion Fördjupad analys av valexperimentdata

4 Vad är nytt i denna rappport? En analys av hushållens val av elkontrakt En analys av hur inkomst påverkar elanvändning, nivå och fördelning över tid En fördjupad analys av hushållens kunskap om elpris och kostnader för el En fördjupad analys av valexperimentdata

5 Vad är problemet? Avregleringsvågen i Sverige och andra länder Öppnat upp marknaderna för produktion och försäljning av el Marknadsintegration, Sverige à Norden à Europa Teknisk utveckling (produktion, distribution, konsumtion) Förändrad produktionsmix med mer intermittent och stokastisk eltillförsel

6 Vad är problemet? Det behövs incitament och en spelplan för att öka efterfrågeflexibiliteten (1) Demand response genom timprissättning Höga förväntningar, men hur flexibla är egentligen elkunderna? Timprisavtal innebär också mer volatilitet i kostnader för konsumenten. Vill man ha det? (2) Demand side management - Handel med effektreduceringar/begränsningar - Kan det skapas en spelplan och relevanta produkter? - Länk mellan elkunderna, elhandlarna och nätföretagen. - Regleringar av elanvändning?

7 Hushållens elanvändning, var och när? kwh Elförbrukning över året Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kök Uppvärmning Belysning Övrigt Total kwh Elförbrukning över veckan Hög förbrukning på vintern, låg på sommaren Uppvärmning styr helt Relativ konstant över veckan En liten topp på helgen

8 Hushållens elanvändning, var och när? Elförbrukning för medianvillan under en arbetsdag i februari Elförbrukning över dygnet Spotpris över dygnet kwh total uppvärmn kök belysning övrigt SEK/kWh Tid på dygnet Timme Två tydliga toppar, morron och kväll Uppvärmning relativt konstant över dygnet Pristopparna sammanfaller med förbrukning Prisvariationen över dygnet är till stor del efterfrågedriven

9 Förbrukningsmönster Hur mycket kan man spara? Timprissättning, vad sparar man genom att anpassa sig? Procentuell kostnadsminskning av daglig kostnad Timmar framåt Medianförbrukare Storförbrukare Småförbrukare 1 0,00-0,15 0,42 3 0,77 0,77 2,29 5 1,58 1,82 3,96 7 2,15 2,44 4,80 7 timmars förskjutning, mindre än 1 kr per dag i besparing Besparingen överskattas (om många anpassar sig får vi en prisutjämning)

10 Förbrukningsmönster Klimatets variation över året utgör en påtaglig restriktion för förbrukningen över året Samhällets dygnsrytm utgör en restriktion över dygnet (arbetsliv m.m.) Elkostnadens andel av konsumtionsbudgeten är relativt liten Vare sig möjligheter eller incitament att förändra förbrukningsmönster är särskilt stora

11 Hushållens val av elkontrakt Det val av elkontrakt man gjort kan avslöja hushållens preferenser för flexibilitet Hushåll som idag valt elavtal med bundet pris väljer mindre troligt ett elavtal med priser som varierar per timma. Vilka är dessa hushåll? Kommer hushåll med eluppvärmda villor och hög elförbrukning att välja timavtal i större utsträckning? Hur påverkar prisincitament och prisrisker valet av avtal?

12 Hushållens val av elkontrakt Data och metod Enkät med 918 respondenter (samma enkät som i tidigare rapport) Elavtal och hushållskarakteristika Logitmodell med kontraktsval som beroende variabel (1 = bundet pris) Hur påverkar hushållskarakteristikor sannolikheten att välja bundet pris?

13 Hushållens val av elkontrakt Resultat Model 1 Model 2 Marginaleffekter Marginaleffekter Årsförbrukning (i MWh) 0.014** Uppvärmd golvyta (m2) 0.002** Eluppvärmning (1=ja) 0.099** Hushållsinkomst Ålder 0.007*** 0.007*** Geografisk lokalisering (1=prisområde 1, 2 och 3) * Antal personer 0.062** N Model 1: Årsförbrukning Model 2: Golvyta (m 2 ) + elvärme

14 Hushållens val av elkontrakt Slutsatser Valet mellan bundet och rörligt elpris avslöjar flexibilitet. Ju mer el ett hushåll förbrukar, desto större sannolikhet att välja bundet elavtal. En förklaring är att hushåll ogillar prisrisk (om utgiften för el är betydande) Timprisavtal vem fokusera på?

15 Inkomstens påverkan på elanvändning Hur kommer efterfrågan på el att se ut i framtiden? Kan vi förvänta oss samma konsumtionsmönster som idag? Vilken roll spelar inkomsten för elkonsumtionen, såväl vad gäller nivå som när den används? Tidigare litteratur: positiv korrelation mellan inkomst och elförbrukning inkomstelasticiteter på 0,05-0,15 Inte nödvändigtvis så att ökningen fördelas jämnt över timmar. Snarare kan man förvänta sig större effekt när vi är hemma?

16 Timvisa inkomstelasticiteter Data Data från Energimyndigheten (Samma som förbrukningskurvorna) 389 hushåll Tidsperiod Data på apparatnivå och 10-minuters intervall Hushållskarakteristika Inget prisdata

17 Timvisa inkomstelasticiteter Metod Seemingly Unrelated Regression : 24 ekvationer estimeras simultant en ekvation för varje timma Elförbrukning och inkomst logaritmerade - elasticiteter Kontrollerar för golvyta, antal personer, hustyp, byggnadsår, utomhustemperatur, m.m.

18 Timvisa inkomstelasticiteter Resultat Uppvärmning (endast villor) Kök Belysning Övrigt

19 Timvisa inkomstelasticiteter Slutsatser Människor beter sig som vi förväntar oss: (konsumtionsmönster och) inkomstelasticiteter Ökade inkomster kommer att förstärka efterfrågetoppar och relaterade problem.

20 Har hushållen tillräcklig information? 1. Vad vet elkonsumenten om kostnaden för el, och kostnaden för att använda diskmaskin, ugn, etc.? 2. Finns det en systematisk avvikelse mellan den kostnad konsumenten själv uppfattar och den faktiska kostnaden? 3. Om det finns en systematisk avvikelse, vilken roll spelar omedvetenhet/ouppmärksamhet? 4. Vill hushållen ha information som hjälper dem att få en bättre uppfattning om priser och kostnader?

21 Uppfattning om elpris och kostnader 14 Uppfattning om elpris, kr per Kwh SEK Medelvärde Undre gräns Övre gräns FakOskt pris/kostnad = de 45 personerna med lägst uppfattning 10 = de 45 personerna med högst uppfattning

22 Uppfattning om elpris och kostnader Uppskattad elkostnad för att köra diskmaskinen i 2 timmar, kronor Uppskattad elkostnad för att använda ugnen i 1 timme, kronor SEK Medelvärde Undre gräns Övre gräns Faktisk kostnad

23 Uppfattning om elpris och kostnader 1. Våra resultat visar att uppfattningar kring elkostnader varierar stort Många använder el utan kunskap kring vad det kostar. 2. I genomsnitt överskattas elkostnader av elanvändarna Indikerar att en politik som bygger på att informera konsumenterna om priser och kostnader kan vara mycket ineffektiv, och till och med kontraproduktiv. 3. Konsumenter som visar ointresse för, eller inte uppmärksammar, energifrågor tenderar i större utsträckning att systematiskt överskatta elkostnader.

24 Vill man ha (anpassad) information? Nobs Medelvärde Respondenterna vill få information om liknande hushålls elanvändning 918 0,423 Respondenterna vill få detaljerad information om den egna tidigare och nuvarande elanvändningen 918 0,662 Respondenterna vill ha information om kostnaderna av att använda sina elapparater 918 0, Förvånansvärt stor andel vill inte ha mer information om sin egen elanvändning. En än större andel vill inte ha information andra hushålls elanvändning

25 Valexperimentet Hur mycket kostar efterfrågeflexibilitet Hypotetiska kontrakt med olika typer av effektbegränsning Kontrakten skiljer sig åt med avseende på flera attribut (villkor) Hushåll väljer kontrakt Implicit avvägning mellan olika attribut à Hushållen avslöjar sina preferenser och värderingar.

26 Valexperimentet Tre olika typer av attribut Laststyrning Morgon/Kväll Uppvärmning/hushållsel Förutbestämd/Slumpmässig Informationsspridning (integritet) Kompensation

27 Enkäten Webenkät Fokusgrupper Pilotstudie, 100 respondenter Testa attribut etc. Priors för att skapa en effektiv design Representativt urval, Sverige 917 respondenter Socio-ekonomiska variabler Boendeformer och elavtal

28 Valexperimentet Vilket av följande avtal A, B eller C skulle du välja om de erbjöds dig? Om inget annat anges i alternativen fungerar allt annat som det gör för er idag, Välj ett av alternativen längst ner i tabellen. Avtal A Avtal B Avtal C som idag Fjärrstyrning av uppvärmning mån-fre Ingen Ingen Fjärrstyrning av hushållsel mån-fre Ingen Ingen Fjärrstyrning vid extrema förhållanden Ingen Ingen Ingen Spridning av information Ja Nej Nej Kompensation (kronor per år) MITT VAL (sätt ett kryss) [ ] [ ] [ ]

29 Resultat Värdering av avtalsegenskaper Styrning av uppvärmning Styrning kl Styrning kl Styrning av hushållsel Styrning kl Styrning kl Styrning vid extrema tillfällen 0, 3, 7, 10 beredskapsdagar med styrning Information om hushållets elkonsumtion Spridning av information För att frångå ett avtal som idag Krävs en kompensation Årlig kompensation Ej sign. 630 kr 829 kr kr 44 kr per dag 244 kr kr

30 Resultat Hur mycket måste vi i genomsnitt betala hushåll för att de ska sitta i smutsiga kläder på kvällen, oroa sig för 10 potentiella dagar med effektbegränsningar, och att grannarna ser hur mycket energi du använder? à kronor per år i genomsnitt à 6-13 kr per dag

31 Resultat Hur mycket måste vi i genomsnitt betala för att folk inte ska tvätta på morgonen samtidigt som de med full integritet inte behöver bekymra sig över kommande heldagar med effektbegränsningar? à kronor per år i genomsnitt à 2-10 kr per dag

32 Skillnader i kompensation mellan grupper I den andra rapporten utvecklar vi analysen av valexperimentet Kan vi lära oss något mer om den eventuella heterogeniteten bland respondenterna (hushållen) Upplever olika grupper i samhället olika onytta av de olika styrningarna i elanvändningen? Finns det några generella effekter av socioekonomisk tillhörighet (ålder, kön, inkomst, barn, m.m.), eller varierar det mellan attributen? Viktigt för att förstå och eventuellt förutse framtida flexibilitet, samtidigt som det bidrar till möjligheten att designa eventuell policy på ett bra och effektivt sätt

33 Skillnader i kompensation mellan grupper Resultaten visar att: Den heterogenitet som existerar kan inte enkelt kopplas till generella socioekonomiska faktorer. Värderingen av varje attribut följer sin egen logik (t.ex. kvinnor ogillar extern kontroll av vitvaror mer än män, men ingen skillnad när det gäller uppvärmning). Heterogeniteten förklaras förmodligen bättre av individuella karaktäristikor som t.ex. tidsbegränsningar, ideologi, levnadsvanor och möjligen hur man uppfattat de hypotetiska attributen. Viljan att avlasta elsystemet vid ansträngda tillfällen tycks vara mindre bland höginkomsttagare.

34 Uppv., 07-10*Vuxna (-) Hush. el., 17-20*Ålder - Uppv., 07-10*Barn (-) Hush. el., 17-20*Lägenhet (+) Uppv., 17-20*Hushållsinkomst + Ext. tillf.*hushållsinkomst + Uppv., 17-20*Vuxna - Ext. tillf. *Lägenhet (+) Uppv., 17-20*Eluppvärmning (+) Information*Ålder + Uppv., 17-20*Inomhustemp + Information*Vuxna + Hush. el., 07-10*Ålder - Information*Lägenhet + Hush. el., 07-10*Man - Information*Eluppvärmning (+) + Hush. el., 07-10*Hemma, Ett + innebär mer onytta och att +/- inom parentes inte är statistiskt signifikanta (även om det är en indikation).

35 Sammanfattningsvis Klimatets variation och samhällets dygnsrytm utgör påtagliga restriktioner för hushållens konsumtionsmönster Högre inkomster ökar elanvändningen, och förstärker nuvarande konsumtionsmönster Storförbrukare tenderar i större utsträckning av välja fastpriskontrakt En stor andel av konsumenterna överskattar kostnader relaterade till elanvändning.

36 Sammanfattningsvis Dom som skulle behöva information är mindre benägna att vilja ha information Hushållen kräver relativt hög kompensation för att man skall acceptera restriktioner Inga generella effekter av socioekonomisk tillhörighet Från analysen går det inte att peka specifika grupper som är mer eller mindre flexibla

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Aktiva och passiva elkonsumenter *

Aktiva och passiva elkonsumenter * Aktiva och passiva elkonsumenter * KRISTINA EK och PATRIK SÖDERHOLM Enheten för nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå E-post: patrik.soderholm@ltu.se * Det arbete som ligger till grund

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på bland annat elmarknaden, samt vara en

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster och minska sin elförbrukning idag och i framtiden Slutrapport NEPP report December

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder ISRN LUTMN/TMHP--4/54--SE nalys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder Fallstudie på Skånska Energi Mattias von Knorring Examensarbete vdelningen för Energihushållning Institutionen för

Läs mer

När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN

När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN Min vision om en effektiv elanvändning Forskningsprogrammet Market Design har i fältförsök visat att det finns stora möjligheter för hushåll med elvärme att

Läs mer

Hur bör elhandeln organiseras?

Hur bör elhandeln organiseras? Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska elmarknadens regelverk Elforsk rapport 2004:10 Lars Bergman Eirik S. Amundsen Mars 2004 Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

EXAMENSARBETE. Byteskostnader på den svenska elmarknaden. Elin Hedman 2014. Civilekonomexamen Civilekonom

EXAMENSARBETE. Byteskostnader på den svenska elmarknaden. Elin Hedman 2014. Civilekonomexamen Civilekonom EXAMENSARBETE Byteskostnader på den svenska elmarknaden Elin Hedman 2014 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle SAMMANFATTNING Byteskostnader

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

ELANVÄNDNING I VARDAGEN

ELANVÄNDNING I VARDAGEN ELANVÄNDNING I VARDAGEN Tjugo russin från ELAN-kakan Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. TJUGO RUSSIN FRÅN ELAN-KAKAN 1 I ELAN-programmet

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter

Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter Rapport 2010:15 Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter - redovisning av ett regeringsuppdrag 2010:15 Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket

Läs mer

Elanvändningen i Norden om 10 år. Resultat från ett Elforskprojekt sammanfattat i 20 punkter

Elanvändningen i Norden om 10 år. Resultat från ett Elforskprojekt sammanfattat i 20 punkter Elanvändningen i Norden om 10 år Resultat från ett Elforskprojekt sammanfattat i 20 punkter ELFORSK Mars 2006 Grafisk formgivning Solveig Vedin Tryck Planograf Elanvändningen i Norden om 10 år Resultat

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer