PSYKOLOGERS SPECIALISERING. Sammanställning enkät 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PSYKOLOGERS SPECIALISERING. Sammanställning enkät 2010"

Transkript

1 PSYKOLOGERS SPECIALISERING Sammanställning enkät 2010

2 Sammanfattning Västra Götalandsregionen är för att kunna utföra sitt uppdrag beroende av att olika yrkesgrupper har rätt grund- och vidareutbildning. I syfte att kartlägga nuvarande och framtida kompetensutvecklingsbehov har Kompetensrådet för psykologer genomfört en undersökning bland psykologerna inom Västra Götalandsregionen. För att kunna rikta strategiska kompetensförsörjningsinsatser har det funnits ett behov av att kartlägga hur det ser ut i Västra Götalandsregionen då det gäller hur många psykologer som har specialistkompetens, samt hur många av dessa som innehar en specialisttjänst. En arbetsgrupp tillsattes, som bestod av medlemmar ur Kompetensrådet som företrädde olika förvaltningar i Västra Götalandsregionen. Arbetsgruppen tog fram en enkät som skickades ut till psykologerna i Västra Götalandsregionen, drygt 600, av dessa svarade 372 på enkäten. Rapporten bygger på dessa svar. Resultatet blev: Omkring 20 % av psykologerna i VGR är specialistutbildade Det finns få specialisttjänster i relation till specialistutbildade inom VGR, 7 % uppger att de har en specialisttjänst Hälften av förvaltningarna i regionen saknar specialisttjänster Medelåldern hos dem som har en specialisttjänst är hög, 52% är över 55 år Medelåldern är hög, 70 % av de specialistutbildade är över 55 år Det fanns en hög korrelation mellan att vara specialistutbildad och leg. psykoterapeut Av dem som inte är specialister är 90 % intresserade av att utbilda sig till specialist Den höga medelåldern för de specialistutbildade innebär att det inom en snar framtid kommer att ske ett stort bortfall av psykologer med denna kompetens. Det är i regionens intresse att förebygga ett sådant kompetensbortfall. Bakgrund Kompetensrådet för Psykologer i Västra Götalandsregionen arbetar, på uppdrag av Personalstrategiska avdelningen, med kompetensfrågor för psykologer för att säkerställa en högkvalitativ psykologverksamhet inom hela Västra Götalandsregionen. Ett exempel på detta arbete är den långsiktiga satsning när det gäller kompetensförsörjning av legitimerade psykologer genom ett centralt PTP-program. PTP-satsningen har slagit väl ut, och skapar kontinuitet och underlättar rekrytering inom regionens olika förvaltningar. Ett sammanhållet program borgar för en hög kvalitet på handledning och på innehållet i PTP-tjänsterna. Förutom att ha tillräckligt många legitimerade psykologer är Västra Götalansregionen för sin verksamhet också beroende av psykologer med specialistkompetens för att säkerställa en god vård av hög kvalitet. Kompetensrådet förde under diskussioner kring kompetensförsörjningsbehov vad gäller specialistpsykologer med några av de medicinska sektorsråden. Det handlade om sektorsråden för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin samt ledningsgruppen för Habilitering & Hälsa. I de tidiga diskussionerna 2

3 framkom att framför allt specialistpsykiatrins företrädare såg ett behov av specialistpsykologer i verksamheterna. I ett senare skede framfördes även behov från Habilitering & Hälsa och rehabiliteringsmedicinska företrädare. Utifrån dessa premisser har arbetsgruppen inom Kompetensrådet kartlagt fördelar och nackdelar med ett sammanhållet specialistprogram, liknande PTP-programmet, inom Västra Götalandsregionen (för mer information kring detta var god kontakta Kompetensrådet för Psykologer). Metod Arbetsgruppen behövde information att utgå ifrån i sitt arbete, kring hur kompetensförsörjningen av specialistpsykologer ser ut i Västra Götalandsregionen. Frågor vi ville ha svar på var bland andra; Hur många psykologer i Västra Götalandsregionen har en specialistkompetens? Hur många av dem har ett specialistuppdrag? Var i regionen finns dessa? Inom vilket åldersspann finns de? Arbetsgruppen initierade därför enkätundersökningen som denna rapport är resultatet av (för enkät se bilaga). Informationen i denna enkät bygger på de svar som har kommit in. Frågorna nr11-13 kring evidensbasering, kompetens och fortbildningsbehov lades till efter önskemål från FoU-chef Sven Kylén, primärvården Fyrbodal. Enkätundersökningen skickades ut i februari/mars 2010 via förvaltningarnas representanter i Kompetensrådet till enskilda psykologer eller samordnande psykologer som vidarebefordrade den. 372 psykologer har svarat på enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på ca 55% men den egentliga svarsprocenten är antagligen högre då vi sannolikt inte nått ut till alla 677 psykologer anställda inom Västra Götalandsregionen. Eventuellt kan man tänka sig att de som nåtts av enkäten men valt att inte svara är mindre intresserade av specialistfrågor än de som svarat. Enkätsvaren har därefter bearbetats via Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. Detta är en kortare variant av rapporten med fokus på specialistkompetens. Det finns även en längre rapport med mer statistik som genererats från enkäten, med information bland annat om psykologers kompetensnivåer, huvudsakliga metodinriktning som används inom VGR samt psykologers syn på behov av evidensbasering. Göteborg Eva Lundh Chef Strategisk kompetensförsörjning Personalstrategiska avdelningen Åsa Gustavsson ordförande i Kompetensrådet för Psykologer Kompetensrådet vill tacka alla psykologer som tog sig tid och svarade på enkäten. Med bearbetning av materialet har vi haft hjälp av psykologkandidaterna Carl-Johan Uckelstam och Magnus Pettersson, Umeå Universitet. Stort tack. Arbetsgruppen har bestått av Jan Dalgren/Primärvård, Åsa Gustavsson/vuxenpsykiatri, Gunlög Hedtjärn/Barn och ungdomspsykiatri, Jerry Larsson/Neurosjukvård, Paul Zieltjens/Habilitering och Hälsa. SAMMANFATTNING 21 BAKGRUND 21 METOD 32 ÖVERSIKT ENKÄT TOTALT ANTAL SVARANDE, ÅLDERSFÖRDELNING SAMT KÖNSFÖRDELNING SVARSFREKVENS INOM OLIKA FÖRVALTNINGAR 67 2 SPECIALISTBEFATTNINGAR SPECIALISTBEFATTNINGARNAS FÖRDELNING PÅ FÖRVALTNINGSNIVÅ SPECIALISTBEFATTNINGARNAS FÖRDELNING PÅ OMRÅDESNIVÅ ÅLDERSFÖRDELNING SPECIALISTBEFATTNINGAR SPECIALISTUTBILDADE TOTALT ANTAL SPECIALISTUTBILDADE ANDEL SPECIALISTUTBILDADE PÅ FÖRVALTNINGSNIVÅ ANDEL SPECIALISTUTBILDADE PÅ OMRÅDESNIVÅ ANDEL SPECIALISTUTBILDADE SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET ANDEL SPECIALISTUTBILDADE NU- SJUKVÅRDEN ANDEL SPECIALISTUTBILDADE PRIMÄRVÅRDEN FYRBODAL ANDEL SPECIALISTUTBILDADE PRIMÄRVÅRDEN GÖTEBORG ANDEL SPECIALISTUTBILDADE PRIMÄRVÅRDEN SÖDRA BOHUSLÄN ANDEL SPECIALISTUTBILDADE PRIMÄRVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORG ANDEL SPECIALISTUTBILDADE PRIMÄRVÅRDEN SKARABORG ANDEL SPECIALISTUTBILDADE HABILITERING & HÄLSA ANDEL SPECIALISTUTBILDADE SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS ANDEL SPECIALISTUTBILDADE SKARABORGS SJUKHUS ANDEL SPECIALISTUTBILDADE KUNGÄLVS SJUKHUS ANDEL SPECIALISTUTBILDADE PRIVAT VÅRDGIVARE ÅLDERSFÖRDELNING SPECIALISTUTBILDADE INTRESSE VAD GÄLLER SPECIALISTUTBILDNING TOTAL ANDEL INTRESSERADE AV SPECIALISTUTBILDNING INTRESSE FÖR OLIKA ALTERNATIV INOM SPECIALISTUTBILDNINGEN BILAGOR ÅLDERSFÖRDELNING AV SPECIALISTUTBILDADE ÅLDERSFÖRDELNING SPECIALISTUTBILDADE INOM SU

4 5.1.2 ÅLDERSFÖRDELNING SPECIALISTUTBILDADE INOM NU- SJUKVÅRDEN ÅLDERSFÖRDELNING SPECIALISTUTBILDADE PRIMÄRVÅRDEN FYRBODAL ÅLDERSFÖRDELNING SPECIALISTUTBILDADE INOM PRIMÄRVÅRDEN GÖTEBORG ÅLDERSFÖRDELNING SPECIALISTUTBILDADE PRIMÄRVÅRDEN SÖDRA BOHUSLÄN ÅLDERSFÖRDELNING SPECIALISTUTBILDADE PRIMÄRVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORG ÅLDERSFÖRDELNING SPECIALISTUTBILDADE PRIMÄRVÅRDEN SKARABORG ÅLDERSFÖRDELNING SPECIALISTUTBILDADE HABILITERING & HÄLSA ÅLDERSFÖRDELNING SPECIALISTUTBILDADE SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS ÅLDERSFÖRDELNING SKARABORGS SJUKHUS ÅLDERSFÖRDELNING KUNGÄLVS SJUKHUS ÅLDERSFÖRDELNING PRIVAT VÅRDGIVARE INTRESSEFÖRDELNING AV DE OLIKA SPECIALISTKURSERNA PÅ FÖRVALTNINGSNIVÅ INTRESSE SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET INTRESSE NU- SJUKVÅRDEN INTRESSE PRIMÄRVÅRDEN FYRBODAL INTRESSE PRIMÄRVÅRDEN GÖTEBORG INTRESSE PRIMÄRVÅRDEN SÖDRA BOHUSLÄN INTRESSE PRIMÄRVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORG INTRESSE PRIMÄRVÅRDEN SKARABORG INTRESSE HABILITERING & HÄLSA INTRESSE SÖDRA ÄLVSBORG SJUKHUS INTRESSE SKARABORGS SJUKHUS INTRESSE KUNGÄLVS SJUKHUS INTRESSE PRIVAT VÅRDGIVARE ENKÄTEN SPECIALISTUTBILDNINGEN ÖVERSIKT Översikt enkät 1.1 Totalt antal svarande, åldersfördelning samt könsfördelning Det är totalt 372 psykologer som svarat på enkäten. I hela Västra Götalandsregionen (VGR) finns det omkring 600 st verksamma psykologer. Av dem som svarat är 75 % kvinnor och 25 % män vilket kan sägas vara en representativ bild av könsfördelningen bland psykologer inom VGR. Åldersfördelningen är förhållandevis jämnt fördelad i fyra av åldersgrupperna (se fig 1)

5 1.2 Svarsfrekvens inom olika förvaltningar Svarsfrekvensen inom de olika förvaltningarna är relativt ojämn. Nedan (fig 2) presenteras svarsfrekvensen på de förvaltningar som lämnat uppgifter. 2.1 Specialistbefattningarnas fördelning på förvaltningsnivå De 27 st specialistbefattningarna (se rubrik 2) fördelar sig på fyra förvaltningar (se fig 4). Störst antal befattningar finns inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (16 st). Kungälvs sjukhus = ca 80% (23 av 29) NU- sjukvården = ca 60 % (37 av 60) Sahlgrenska Universitetssjukhus = ca 60 % (117 av 196) Södra Älvsborgs sjukhus = ca 50 % (41 av 86) Skaraborgs sjukhus = ca 50 % (30 av 58) Habilitering & Hälsa = ca 45 % (31 av 70) Primärvårdsförvaltning = ca 56% (73 av ca130) Privat Vårdgivare = ca 55 % (10 av ca 18) Fig 2 2 Specialistbefattningar Av dem som svarat på enkäten är det 27 personer (ca 7 %) som uppgett att de för närvarande har en specialistbefattning (se fig 3). Av dem med specialistbefattning är 63 % kvinnor och 37 % män. Det är 10 personer som uppgett att de inte har någon specialistutbildning trots att de har en specialistbefattning. Detta beror förmodligen på att de har annan relevant kunskap som tillexempel stor klinisk erfarenhet, disputerat el liknande. Fig

6 2.2 Specialistbefattningarnas fördelning på områdesnivå På Södra Älvsborgs sjukhus finns totalt fem specialistbefattningar (se fig 4), tre inom vuxenpsykiatrin och en på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). En person har uppgett område övrigt. Även på Skaraborgs sjukhus finns det totalt fem specialistbefattningar (se fig 4), tre inom vuxenpsykiatrin och en inom BUP. Även här har en person uppgett område övrigt. På förvaltningen Habilitering & Hälsa finns den enda specialistbefattningen inom Barn och ungdomshabiliteringen. 2.3 Åldersfördelning specialistbefattningar Medelåldern hos dem som har specialistbefattning är hög, cirka 52 % är 56 år eller äldre (se fig 6). Åldersfördelningen skiljer sig markant från hur det ser ut bland övriga som svarat på enkäten (se rubrik 1,1). Det är ungefär lika hög medelålder i alla förvaltningar hos gruppen med specialistbefattningar. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som har flest specialistbefattningar, finns dessa främst inom vuxenpsykiatri och BUP (se fig 5). Fig 6 Fig

7 3 Specialistutbildade 3.1 Totalt antal specialistutbildade Det är totalt 72 st av de 372 svarande (ca 19%) som uppgav att de hade specialistutbildning (se fig 7). 9 st är under utbildning. Omkring 74 % av dem som har specialistutbildning är också leg psykoterapeuter. 3.2 Andel specialistutbildade på förvaltningsnivå Det är en ojämn fördelning av specialistutbildade på de olika förvaltningarna (se fig 8 & 9). Hur stor andel som har specialistutbildning sträcker sig från 0 % inom primärvården Fyrbodal till 32 % inom Kungälvs sjukhus. Flest antal specialister finns inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (30 st) men det är också den största gruppen i undersökningen med 115 st svarande. Fig 7 Fig

8 3.3 Andel specialistutbildade på områdesnivå Andel specialistutbildade Sahlgrenska Universitetssjukhuset Under området somatisk vård vuxna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är mer än hälften (59%) av de som svarat specialistutbildade. Inom vuxenpsykiatrin är det en fjärdedel som uppgett att de har specialistutbildning (se fig 10). Fig 9 Fig

9 3.3.2 Andel specialistutbildade NU- sjukvården Inom NU-sjukvården har fem personer uppgett att de har specialistutbildning. Fördelningen bland dessa är tre personer inom BUP, en inom somatisk vård vuxna och en inom vuxenpsykiatrin. Inom vuxenpsykiatrin är det endast 6 % som uppgett att de har specialistutbildning medan det inom BUP är 19 % (se fig 11) Andel specialistutbildade Primärvården Fyrbodal Inom Primärvården Fyrbodal är det nio personer som svarat och ingen har specialistutbildning. Av dessa nio befinner sig sex stycken inom Mödra- barnhälsovården (MBHV) och två inom vårdcentral vuxna (en person har uppgett övrigt) Andel specialistutbildade Primärvården Göteborg Det är 35 personer inom Primärvården Göteborg som svarat på frågan. Av dessa är det fyra stycken som är specialistutbildade. (se fig 12) Andel specialistutbildade Primärvården Fyrbodal Inom Primärvården Fyrbodal är det nio personer som svarat och ingen har specialistutbildning. Av dessa nio befinner sig sex stycken inom Mödra- barnhälsovården (MBHV) och två inom vårdcentral vuxna (en person har uppgett övrigt). Fig Andel specialistutbildade Primärvården Göteborg Det är 35 personer inom Primärvården Göteborg som svarat på frågan. Av dessa är det fyra stycken som är specialistutbildade. (se fig 12). Fig

10 3.3.5 Andel specialistutbildade Primärvården Södra Bohuslän Av de 11 personer som svarat på frågan inom Primärvården Södra Bohuslän är två specialistutbildade. De befinner sig inom MBHV och Primärvård-Vårdcentral vuxna (se fig 13) Andel specialistutbildade Primärvården Södra Älvsborg Inom Primärvården Södra Älvsborg uppger fyra av 18 personer att de har specialistutbildning. Tre av dem arbetar inom Primärvård -Vårdcentral vuxna och andelen specialistutbildade inom detta område är 37 % (se fig 14). n Fyrbodal rat och ingen har n inom Mödra- barnhälsovården uppgett övrigt). n Göteborg rat på frågan. Av dessa är det Andel specialistutbildade Primärvården Fyrbodal Inom Primärvården Fyrbodal är det nio personer som svarat och ingen har specialistutbildning. Av dessa nio befinner sig sex stycken inom Mödra- barnhälsovården (MBHV) och två inom vårdcentral vuxna (en person har uppgett övrigt) Andel specialistutbildade Primärvården Göteborg Det är 35 personer inom Primärvården Göteborg som svarat på frågan. Av dessa är det fyra stycken som är specialistutbildade. (se fig 12). Fig 14 Fig

11 3.3.7 Andel specialistutbildade Primärvården Skaraborg Av 15 som svarat inom Primärvården Skaraborg har två uppgett att de har specialistutbildning (ca 13 %). Dessa befinner sig inom MBHV vilket också är den största gruppen inom förvaltningen om man ser på antal svarande (se fig 15) Andel specialistutbildade Habilitering & Hälsa Inom Habilitering & Hälsa uppger fem av totalt 30 svarande att de har specialistutbildning (ca 17 %). Tre av dem finns inom vuxenhabiliteringen och resten inom barn och ungdomshabiliteringen (se fig 16). n Fyrbodal rat och ingen har n inom Mödra- barnhälsovården uppgett övrigt). n Göteborg rat på frågan. Av dessa är det Fig 16 Fig

12 3.3.9 Andel specialistutbildade Södra Älvsborgs sjukhus På Södra Älvsborgs sjukhus är det 6 personer av 35 (ca 15 %) som uppger att de har specialistutbildning. Tre finns inom BUP där 23 % av de svarande är specialistutbildade och de resterande tre finns inom vuxenpsykiatrin där 14 % är specialistutbildade (se fig 17) Andel specialistutbildade Skaraborgs sjukhus På Skaraborgs sjukhus svarar 38 personer på frågan angående specialistutbildning, endast tre av dem uppger att de är specialistutbildade (ca 11 %). Det är två inom vuxenpsykiatrin och en inom BUP (se fig 18) Andel specialistutbildade Primärvården Fyrbodal Inom Primärvården Fyrbodal är det nio personer som svarat och ingen har specialistutbildning. Av dessa nio befinner sig sex stycken inom Mödra- barnhälsovården (MBHV) och två inom vårdcentral vuxna (en person har uppgett övrigt) Andel specialistutbildade Primärvården Göteborg Det är 35 personer inom Primärvården Göteborg som svarat på frågan. Av dessa är det fyra stycken som är specialistutbildade. (se fig 12). Fig 17 Fig

13 Andel specialistutbildade Kungälvs sjukhus På Kungälvs sjukhus uppger 7 av 22 att de har specialistutbildning (32 %) och är därmed den förvaltning som uppgett störst andel specialister i undersökningen. Inom BUP svarar 4 av 7 att de är specialistutbildade (se fig 19) Andel specialistutbildade Privat vårdgivare Inom Privat vårdgivare uppger 1 person att han/hon är specialistutbildad och 9 personer att de inte har specialistutbildning. Alla svarande från gruppen Privat vårdgivare uppger att de befinner sig inom Primärvården vårdcentral vuxna (se fig 20). Fig 19 Fig

14 Andel specialistutbildade Privat vårdgivare Inom Privat vårdgivare uppger 1 person att han/hon är specialistutbildad och 9 personer att de inte har specialistutbildning. Alla svarande från gruppen Privat vårdgivare uppger att de befinner sig inom Primärvården vårdcentral vuxna (se fig 20). Fig Åldersfördelning specialistutbildade Som tidigare nämnts så är det 72 av 372 personer som uppger att de är specialistutbildade (omkring 19 %). I stort sätt alla (ca 95 %) med specialistutbildning i VGR är över 45 år och den största åldersgruppen är den mellan 56 till 65 år där ca 60 % av specialisterna befinner sig (se fig 21). Åldersfördelningen för specialisterna i varje enskild förvaltning ser i stort sätt likadan ut som fördelningen i hela populationen, alltså alla som svarade på enkäten (se bilaga 1). 4 Intresse vad gäller specialistutbildning 4.1 Total andel intresserade av specialistutbildning Av dem som inte redan har specialistutbildat sig eller är under utbildning är totalt 254 personer intresserade av en specialistutbildning. 28 saknar intresse. De intresserade utgör 90 % av de svarande inom denna grupp. Fig 21 Fig Intresse för olika alternativ inom specialistutbildningen Av de 254 svarande som är intresserade av en specialistutbildning är den klart största gruppen intresserade av en sammanhållen utbildning. Denna grupp består av 152 personer (ca 60 %). 68 personer är intresserade av professionskursen, 53 av specialistkollegier, 58 av handledning i det vetenskapliga arbetet och 98 personer är intresserade av en eller flera av de sex specialistkurserna. Det näst mest populära alternativet är alltså specialistkurser och de övriga tre alternativen har ungefär lika stort intresse totalt i regionen.(se fig 23). På denna fråga fanns möjligheten att svar JA på flera

15 olika alternativ. Den som svarat jakande på sammanhållen utbildning kan exempelvis olika alternativ. olika alternativ. Den som Den svarat som jakande svarat jakande på sammanhållen på sammanhållen utbildning utbildning kan exempelvis även ha svara JA på professionskursen och så vidare. kan exempelvis även ha även svara ha JA svara på professionskursen JA på professionskursen och så vidare. och så vidare. Inom olika förvaltningar ser svarsmönstret ibland lite olika ut men det följer till största Inom olika Inom förvaltningar olika förvaltningar ser svarsmönstret ser svarsmönstret ibland lite ibland olika lite ut olika men ut det men följer det till följer största del samma mönster som hela regionen. De förvaltningar där svarsmönstret skiljer till sig största del samma del samma mönster mönster som för som hela för regionen. hela regionen. De förvaltningar De förvaltningar där svarsmönstret där svarsmönstret skiljer sig markant är Primärvården Fyrbodal samt Skaraborgs sjukhus. Inom primärvården skiljer sig markant Fyrbodal markant är Primärvården är intresset Primärvården Fyrbodal för sammanhållen Fyrbodal samt Skaraborgs samt utbildning Skaraborgs sjukhus. minst bland sjukhus. Inom primärvården alternativen. Inom primärvården På Fyrbodal Skaraborgs Fyrbodal är intresset sjukhus är intresset för en sammanhållen är förhållandet sammanhållen utbildning det motsatta, här utbildning minst bland är få intresserade minst alternativen. bland av något alternativen. På annat På Skaraborgs alternativ Skaraborgs sjukhus än en sammanhållen sjukhus är förhållandet är förhållandet motsatta, utbildning. För det motsatta, här är få intressefördelning här intresserade är få intresserade av något uppdelat per av annat förvaltning något annat alternativ se bilaga alternativ än en sammanhållen 6.2. än sammanhållen utbildning. utbildning. För intressefördelning För intressefördelning uppdelat uppdelat per förvaltning per förvaltning se bilaga se 6.2. bilaga Bilagor 5.1 Åldersfördelning av specialistutbildade Åldersfördelning specialistutbildade inom SU e på sammanhållen utbildning kan exempelvis och så vidare. tret ibland lite olika ut men det följer till största en. De förvaltningar där svarsmönstret skiljer sig t Skaraborgs sjukhus. Inom primärvården len utbildning minst bland alternativen. På motsatta, här är få intresserade av något annat ng. För intressefördelning uppdelat per förvaltning Fig 23 Fig 23 Fig

16 5.1.2 Åldersfördelning specialistutbildade inom NU- sjukvården Åldersfördelning specialistutbildade inom Primärvården Göteborg Åldersfördelning specialistutbildade Primärvården Fyrbodal Ingen som har svarat på enkäten är specialist inom denna förvaltning Åldersfördelning specialistutbildade Primärvården Södra Bohuslän Totalt 2 st där 1 är inom år och 1 inom år Åldersfördelning specialistutbildade Primärvården Södra Älvsborg Totalt 4 st där 1 är inom år, 2 inom år och 1 inom år Åldersfördelning specialistutbildade Primärvården Skaraborg En specialistutbildad uppger ålder och är mellan år

17 Åldersfördelning Åldersfördelning specialistutbildade specialistutbildade Habilitering Habilitering & & Hälsa Hälsa Åldersfördelning specialistutbildade Södra Älvsborgs sjukhus Åldersfördelning specialistutbildade Södra Älvsborgs sjukhus Åldersfördelning Skaraborgs sjukhus Åldersfördelning Skaraborgs sjukhus Totalt st uppger att de har specialistutbildning och samtliga är mellan år. Totalt 3 st uppger att de har specialistutbildning och samtliga är mellan år

18 Åldersfördelning Kungälvs sjukhus Åldersfördelning Kungälvs sjukhus Åldersfördelning Kungälvs sjukhus 5.2 Intressefördelning 5.2 Intressefördelning av av de de olika olika specialistkurserna på på förvaltningsnivå 5.2 Intressefördelning av de olika specialistkurserna på förvaltningsnivå Intresse Intresse Sahlgrenska Universitetssjukhuset Intresse Sahlgrenska Universitetssjukhuset 5.2 Intressefördelning av de olika specialistkurserna på förvaltningsnivå Intresse Sahlgrenska Universitetssjukhuset Åldersfördelning Privat vårdgivare Åldersfördelning Privat vårdgivare Endast en uppger att Åldersfördelning han/hon är specialist Privat och denna vårdgivare är mellan år. Endast en uppger att han/hon är specialist och denna är mellan år. Endast en uppger att han/hon är specialist och denna är mellan år

19 5.2.2 Intresse Intresse NU- sjukvården NU- sjukvården Intresse Primärvården Fyrbodal Intresse Primärvården Fyrbodal lika specialistkurserna på ersitetssjukhuset 5.2 Intressefördelning av de olika specialistkurserna på förvaltningsnivå Intresse Sahlgrenska Universitetssjukhuset

20 Intresse Intresse Primärvården Primärvården Göteborg Göteborg Intresse Primärvården Södra Södra Bohuslän Bohuslän Intresse Primärvården Göteborg Intresse Primärvården Södra Bohuslän lika specialistkurserna på ersitetssjukhuset 5.2 Intressefördelning av de olika specialistkurserna på förvaltningsnivå Intresse Sahlgrenska Universitetssjukhuset

21 5.2.6 Intresse Primärvården Södra Älvsborg Intresse Primärvården Södra Älvsborg Intresse Primärvården Södra Älvsborg Intresse Intresse Primärvården Skaraborg Intresse Primärvården Skaraborg lika specialistkurserna på ersitetssjukhuset 5.2 Intressefördelning av de olika specialistkurserna på förvaltningsnivå Intresse Sahlgrenska Universitetssjukhuset

22 Intresse Intresse Habilitering & Hälsa & Hälsa Intresse Habilitering & Hälsa Intresse Södra Södra Älvsborg Sjukhus Sjukhus Intresse Södra Älvsborg Sjukhus lika specialistkurserna på ersitetssjukhuset 5.2 Intressefördelning av de olika specialistkurserna på förvaltningsnivå Intresse Sahlgrenska Universitetssjukhuset

23 Intresse Intresse Skaraborgs Skaraborgs sjukhus sjukhus Intresse Skaraborgs sjukhus Intresse Intresse Kungälvs Kungälvs sjukhus sjukhus Intresse Kungälvs sjukhus lika specialistkurserna på ersitetssjukhuset 5.2 Intressefördelning av de olika specialistkurserna på förvaltningsnivå Intresse Sahlgrenska Universitetssjukhuset

24 Intresse Privat vårdgivare 10.4 Enkäten Den enkät som gick ut till psykologerna inom Västra Götalandsregionen i mars 2010 såg ut som följer. Ditt svar är betydelsefullt! KOMPETENSRÅDET för PSYKOLOGER i Västra Götalandsregionen arbetar på uppdrag av Personalstrategiska avdelningen med kompetensförsörjningsfrågor. En fråga vi undersöker just nu är vinsterna med ett mer sammanhållet specialistprogram för psykologer inom VGR. Vi passar också på att ställa frågor kring metodinriktning och önskemål om vidareutbildning avseende evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder. Vi behöver din hjälp för att kartlägga hur psykologers specialistkompetens och specialistfunktioner ser ut i Västra Götaland. Det är viktigt att även du som inte är specialist svarar på enkäten. Vi vet att det ser olika ut i olika förvaltningar och genom denna enkät försöker vi få ett mer samlat grepp. Eftersom det ser olika ut på olika ställen så ber vi dig att skriva under fritext om inget av alternativen passar. Gör så här: Skicka din ifyllda enkät till din kontaktperson (den du fick mailet av) antingen i pappersform eller spara ner dokumentet på ditt skrivbord, fyll i det och bifoga i ett svarsmail till din kontaktperson. Vi vill ha ditt svar senast den 31 mars. lika specialistkurserna på 1. Är du specialist enligt Psykologförbundets specialistordning? Ja Nej ersitetssjukhuset Inom vilken specialitet? Har du en specialisttjänst/befattning, som definieras som sådan av arbetsgiv.? Ja Nej 3. Har du en skriftlig beskrivning av ev specialist uppgifter? 44 Ja Nej (Om ja, är vi tacksamma om du kan bifoga uppdragsbeskrivningen till ditt svar) Är du disputerad? Nej Ja år Är du Docent? Nej Ja år Är du legitimerad psykoterapeut? Nej Ja år...inriktn.(ex.pdt) Är du doktorand/forskare? Nej Ja FoU-tid/v

25 8. Om Västra Götalandsregionen skulle anordna en hel eller delar av en specialistutbildning, vad skulle du då vara intresserad av? Ingenting, (jag är redan specialist eller jag tänker inte bli specialist.) En hel sammanhållen utbildning. En eller flera av nedanstående delar: Professionskursen (3+1 dag) Specialistkollegier (2-3 årigt mentorskap) Handledning i det Vetenskapliga arbetet. En eller flera av de 6 specialistkurserna. 9. Din ålder? år år år år år 10. Ditt kön? Kvinna Man 11. I mitt psykologarbete använder jag huvudsakligen metodinriktningen... (ex.pdt, KBT, IPT, annan, vilken) 12. Jag skulle önska fort-/vidareutbildning inom Vilka behandlingsmetoder anser du viktigast att evidensbasera?... a. Har du intresse av att medverka i ett sådant arbete? Nej Ja 14. Vilken förvaltning arbetar du inom? NU-sjukvården Primärvården Fyrbodal Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården Göteborg Primärvården Södra Bohuslän, Primärvården Södra Älvsborg Primärvården Skaraborg Habilitering & Hälsa Södra Älvsborgs sjukhus Skaraborgs sjukhus Kungälvs sjukhus Privat vårdgivare Annan, vilken 15. Vilket område arbetar du inom? Mödra-barnhälsovård (MBHV) Primärvård-barn och ungdom, unga vuxna eller ungdomsmottagning Primärvård-Vårdcentral vuxna Barn- och ungdomspsykiatri Vuxenpsykiatri (inklusive neuropsykiatri, äldrepsykiatri, beroende) Somatisk vård vuxna Somatisk vård barn Barn- och ungdomshabilitering Vuxenhabiliteringen Annat, vilket... Ditt namn... (frivilligt, för eventuell kompletterande kontakt) Kommentarer: Stort TACK för din hjälp! Åsa Gustavsson Ordförande i Kompetensrådet Eva Lundh Chef Strategisk kompetensförsörjning Personalstrategiska avdelningen Kontaktpersoner KOMPETENSRÅDET för PSYKOLOGER Habilitering & Hälsa: Paul Zieltjens , SU: Kerstin Lundell Ericson , SU: Jerry Larsson , SÄS: Julia Walvenius , Kungälvs sjukhus och privata vårdgivare: Åsa Gustavsson , Primärvårdsförvaltning: Antonia Reuter , Primärvårdsförvaltning: Jan Dalgren , NU-sjukvården: Margret Andersson , SkaS: Mikael Mide , DSBUS: Gunlög Hedtjärn el 18, 47 48

26 5.4 Specialistutbildningen översikt 5.4 Specialistutbildningen översikt Översikt specialistutbildning för psykologer Översikt specialistutbildning för psykologer Professionskurs 3+1 dag Professionskurs 3+1 dag Specialistutbildningens innehåll Arbete som psykolog inom det område man valt i minst tre år på heltid (eller motsvarande) Professionskurs Specialistkollegium Specialistkurser (6 st) som är valfria men som skall fördjupa kunskaperna inom området och inriktningen och tydligt höja kompetensen Vetenskapligt arbete 6 valfria specialistkurser (vardera om c:a 7,5 högskolepoäng) 6 valfria specialistkurser (vardera om c:a 7,5 högskolepoäng) Kurs 1 Kurs 1 Kurs 2 Kurs Kurs 2 3 Kurs Kurs 3 4 Kurs 54 Kurs 6 5 Kurs 6 Specialistkollegier c:a 3 år (mentorskap) Specialistkollegier c:a 3 år (mentorskap) Skriftligt vetenskapligt arbete Skriftligt vetenskapligt arbete 3 års arbetserfarenhet på heltid inom specialistområdet 3 års arbetserfarenhet på heltid inom specialistområdet OMRÅDE: Arbetslivets psykologi: OMRÅDE: Arbetslivets psykologi: Klinisk Psykologi: Klinisk Psykologi: Pedagogisk psykologi: Pedagogisk psykologi: INRIKTNINGAR (kan utökas): - Arbetsmiljöns psykologi INRIKTNINGAR (kan utökas): - Ledarskapets psykologi - Organisationspsykologi - Personalpsykologi - Arbetsmiljöns psykologi - Ledarskapets psykologi - Barn- och - ungdomspsykologi Organisationspsykologi - Forensisk - Personalpsykologi - Funktionshindrens psykologi - Hälsopsykologi - Neuropsykologi - Barn- och ungdomspsykologi - Psykologisk - Forensisk behandling/psykoterapi psykologi - Vuxenpsykologi - Funktionshindrens psykologi - Beroende/Missbrukspsykologi - Hälsopsykologi - Neuropsykologi - Funktionshindrens psykologi - Förskolepsykologi - Psykologisk behandling/psykoterapi - Hälsopsykologi - Vuxenpsykologi - Personal/Organisation - Beroende/Missbrukspsykologi - Skolpsykologi - Funktionshindrens psykologi - Förskolepsykologi - Hälsopsykologi 48 - Personal/Organisation - Skolpsykologi

27 Fotograf: Peter Wahlström Nedladdning av både den korta och den långa versionen som PDF finns på och på intra.vgregion.se/kompetensradet Tryck: Elanders, 2011.

Specialistordningen för psykologer i Sverige

Specialistordningen för psykologer i Sverige Specialistordningen för psykologer i Sverige Håkan Nyman Med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi Ordförande i specialistrådet hakan.nyman@neuropsykolog.com Ungt yrke Min handledare och mentor

Läs mer

Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35)

Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35) Stockholm 2011-10-14 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström Kuratorer inom hälso- och sjukvården 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning - Kuratorer inom hälso- och sjukvården Åtta av tio kuratorer tycker att antalet arbetsuppgifter, stressen i jobbet

Läs mer

Sammanställning av enkätfrågor till BVC sjusköterskor i Göteborg angående 2½ års språk och autismscreening

Sammanställning av enkätfrågor till BVC sjusköterskor i Göteborg angående 2½ års språk och autismscreening Sammanställning av enkätfrågor till BVC sjusköterskor i Göteborg angående 2½ års språk och autismscreening Bakgrund I januari 2009 infördes språkscreening vid 2½ års ålder i barnhälsovårdens hälsoövervakning

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling slutredovisning av utbetalda medel 2011 och 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

ATT GÖRA PTP I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

ATT GÖRA PTP I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN ATT GÖRA PTP I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Information från KOMPETENSRÅDET för PSYKOLOGER 2009 Bakgrund Västra Götaland har 1,5 miljoner invånare och omfattar 49 kommuner med Göteborgsregionen som det befolkningstätaste

Läs mer

Europaläkare eller specialist i allmänmedicin

Europaläkare eller specialist i allmänmedicin Europaläkare eller specialist i allmänmedicin Bakgrund En läkare med holländsk specialistkompetens i allmänmedicin anmälde Sverige till EU-domstolen då Socialstyrelsen inte konverterade den holländska

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd kriser depressioner förlossningstrauma kognitiva svårigheter konflikter oro ångest stress relationsproblem katastrofer fobier tvång psykoser sömnproblem missbruksproblem Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Giggi Thomson 2016-02-01 UBN-2015-2266 Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med

Läs mer

Enkelt och effektivt kompetensverktyg

Enkelt och effektivt kompetensverktyg Enkelt och effektivt kompetensverktyg Har du någon gång haft behov av att enkelt och effektivt kunna kartlägga kompetens i samband med omorganisation, internrekrytering eller utvecklingssamtal? Tycker

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 25 & 26 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Oktober 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Begrepp... 3 Metod... 3 Framtida rapportering

Läs mer

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal.

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. 070208 Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. Bakgrund. Den övergripande kompetensplanen för sjukgymnaster är en beskrivning av dagens kompetens, framtida förmodade behov

Läs mer

Proposition om specialistutbildningen

Proposition om specialistutbildningen Proposition om specialistutbildningen 1 () 1 1 1 1 1 Proposition om specialistutbildningen Vid kongressen fattades beslut om en övergång från en förtroendemannabaserad till en kanslibaserad administration

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 90 HP UPPSALA CAMPUS 50% Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi (psykologisk behandling) för personer som har ett annat människovårdande yrke

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kompetens och ansvar SOU 2010:65

Yttrande över betänkandet Kompetens och ansvar SOU 2010:65 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare: Anders Engqvist Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting

Läs mer

De arbeten som bedrivs och publiceras inom Kompetenscentrums regi presenteras antingen som utvecklingsprojekt (2 nivåer) eller forskningsprojekt.

De arbeten som bedrivs och publiceras inom Kompetenscentrums regi presenteras antingen som utvecklingsprojekt (2 nivåer) eller forskningsprojekt. Förord Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård (KC) startades i juli 1999 som ett samverkansprojekt mellan Botkyrka kommun, Älvsjö stadsdelsnämnd, Sydvästra sjukvårdsområdet, Karolinska Institutet

Läs mer

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod.

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod. REGLE R FÖR VETEN S K A P L I G T ARBETE OCH KVALITET S A R B E T E FÖR ST- UTBILDNING I PSY K I AT R I OCH BARN- OCH UNGDO M S P S Y K I A T R I, ÖREB R O LÄNS LANDSTING, beslutad i psykiatrins ledningsgrupp

Läs mer

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Perspektiv Arbetsområde Projekt, aktivitet m.m. Sjukhus eller vårdorganisation Medarbetarperspektivet Evenemang Friskvård /levnadsvanor

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Ärende 30. Motion om förstärkning av psykolog till enheten för barn och unga

Ärende 30. Motion om förstärkning av psykolog till enheten för barn och unga Ärende 30 Motion om förstärkning av psykolog till enheten för barn och unga Protokollsutdrag 1 (2) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2016-04-18 SN 35 SN 2015.0277 Yttrande över motion om förstärkning av

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet 044-309 33 21 Lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-09 Dnr 1101776 1 (3) Riktlinjer gällande förmåner under specialistutbildning till anställda med medellång

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri.

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri. Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2004/23 på Hisingen 2004-10-13 Sekretariatet Ärendenr. 6 Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för

Läs mer

Lightmottagningar för unga vuxna. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v).

Lightmottagningar för unga vuxna. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v). SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER 2007-09-20 SID 1 (5) 2007-08-21 Handläggare: Anette Necander Telefon: 08-508 25 251 Till Socialtjänstnämnden Lightmottagningar för unga vuxna. Svar

Läs mer

Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65

Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Ärendenr KS 2010/479 Handlingstyp Yttrande Handläggare Leif Ohlsson HSF Gerd Silk SOF Datum 28 januari 2011 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Regionstyrelsen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare)

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) vid UmU och VLL Landsting Forskar AT läkare (postdoc el. doktorand) Bilaga 1 Månaderna betalas ur handledares anslag (inkl ALF) eller

Läs mer

Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? Högskoleverkets rapport 2010:5 R Remiss från Utbildningsdepartementet

Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? Högskoleverkets rapport 2010:5 R Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2010:109 RIV (Dnr 001-1659/2010) Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? Högskoleverkets rapport 2010:5 R Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Lillian Noring Andersson

Lillian Noring Andersson 1 Lillian Noring Andersson Kursplan för Basutbildning( i Kognitiva och beteendeinriktadeterapier, KBT Motsvarande i omfattning 45 högskolepoäng (hp) Övergripande beskrivning av utbildningen Utbildningens

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369); SFS 2016:161 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-27 Dnr 1502718 1 (8) Hälso- och sjukvårdsnämnden Central prioritering av ST-tjänster inom 2016 Ordförandens

Läs mer

Uppföljning av ungdomstrainee 2013

Uppföljning av ungdomstrainee 2013 UPPFÖLJNING 1(8) 2013-10-30 AVN 2013/0207-2 009 Handläggare, titel, telefon Helena Wetterhall, nämndsekreterare 011-15 11 87 Uppföljning av ungdomstrainee 2013 Bakgrund I juni 2011 beslutade arbetsmarknads-

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2011-03-18 Nf 451/2010 Regionförbundet Örebro Utvärderingsverkstad 2010 2011 Kursort: Örebro Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Handledare: Kerstin Färm,

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Reviderad av LGS 2015-10-15 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning från 18 år har behov

Läs mer

Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande

Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande Xinxin Guo Forskar-AT 2010-08-30 1 Bakgrund Forskning är grunden för medicinsk utveckling. Det är därför viktigt att rekrytera forskare, särskilt

Läs mer

Minnes anteckningar från BPSD resan.

Minnes anteckningar från BPSD resan. 2015-12-07 Minnes anteckningar från BPSD resan. Mellerud 2015-10-07 Kl. 8.30-11.30 Till mötet hade 30 deltagare kommit och av dessa fanns följande professioner representerade: Vård- och omsorgschef, MAS

Läs mer

Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015

Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015 Socialnämnden 5 (5) Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015 11. Åtgärder för att få kvittera ut medel till budget för 2015 Bilaga delas ut på sammanträdet Förslag till beslut

Läs mer

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland Sida 1(9) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Ann Christin Lindström (alm002) Victoria Sjöbom (vsm005) Fastställare Inger Bergström (ibm013) Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Ska vi verkligen fråga alla?

Ska vi verkligen fråga alla? Ska vi verkligen fråga alla? - ett pilotprojekt om rutinmässig kartläggning av våld i nära relationer vid BUP i Stockholm NFBO 2016 Pontus Nilsson, psykolog, BUP Traumaenhet Josefine Paulsen, psykolog,

Läs mer

Dag 2 eftermiddag: Påverka beteendeproblem

Dag 2 eftermiddag: Påverka beteendeproblem VUB Skåne nätverksarbete för förbättrad hälsa hos vuxna med utvecklingsstörning Lena Nylander 1,4 Helene Ahnlund 1,2, Maria Larsson 1,2, Gunnar Sandström 1,3 och Anders Elmkvist 1 1 VUB-teamet, Region

Läs mer

Mars 2013. i 15 april. efternamn: För och. Arbetsplats. kommer att ha. Bilaga

Mars 2013. i 15 april. efternamn: För och. Arbetsplats. kommer att ha. Bilaga Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Meritsammanställning Mars 2013 Sid 1 (8) Meritsammanställningen med bilagor skickas till: VHS Antagningsservicee 833 82 STRÖMSUND Jag har sökt

Läs mer

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGERS ARBETE I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Kortversion Förord Västra Götalandsregionen som en kunskapsorganisation är för sin verksamhet beroende av ett stort antal professionella

Läs mer

Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS)

Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS) 2016-05-25 Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS) Fysioterapeuterna har tagit del av utredningens analys och förslag med stort intresse. Vi bedömer att

Läs mer

Brukarrådet Centrala pensionärsrådet 2012-01-27 Karin Bengtsson Förvaltningen Audionommottagningar och hörapparater Fritt val av hjälpmedel Tolkverksamhet Övriga frågor Habilitering & Hjälpmedel Uppdraget.

Läs mer

Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering

Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering Sassam Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering Syfte Ökad delaktighet Ökad struktur Systematiskt arbetssätt Gemensamt arbetsinstrument Effektiva möten Ökad kvalitet

Läs mer

Projektplan: Föräldrastöd små barn. Sammanfattning. Bakgrund till projektet. Projektets syfte

Projektplan: Föräldrastöd små barn. Sammanfattning. Bakgrund till projektet. Projektets syfte Projektplan: Föräldrastöd små barn Sammanfattning Projektets avser att nå så stor andel som möjligt av alla föräldrar till barn i åldern 2 till 4 år i en stadsdel, Angered, i Göteborg med ett erbjudande

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET Ärendenr UPPDRAG 2011-09-21 1 (8) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET 1 Mål och inriktning Barn och ungdomspsykiatrin skall uppfylla de förväntningar som ställs på en väl fungerande

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen rev 140127 Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom Örebro läns landsting är en specialistresurs, en plusresurs, till

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

BEHANDLARENKÄTER. Sammanfattning av remitterande behandlares svar på enkäter för uppföljning av Terapikolonivistelse 2010

BEHANDLARENKÄTER. Sammanfattning av remitterande behandlares svar på enkäter för uppföljning av Terapikolonivistelse 2010 BEHANDLARENKÄTER Sammanfattning av remitterande behandlares svar på enkäter för uppföljning av Terapikolonivistelse 2010 Enkäten syftar till att fånga upp remitterande terapeuters syn på kolonivistelsen

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Umeå universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01

Umeå universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Umeå universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Umeå universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Mat och måltider för äldre

Mat och måltider för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH PLANERING Mat och måltider för äldre Enkätundersökning våren 2010 Stockholms stads vård- och omsorgsboenden Oktober 2010 Sammanfattning För att kartlägga

Läs mer

Om ST. Maria Randjelovic. Handledarutbildning Hösten 2014. Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland. www.lio.se/studierektorskansliet

Om ST. Maria Randjelovic. Handledarutbildning Hösten 2014. Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland. www.lio.se/studierektorskansliet Om ST Handledarutbildning Hösten 2014 Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland Vad styr innehållet i ST? Tvingande: Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd om läkares

Läs mer

Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2016 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2016 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2016 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Person- och adressuppgifter Namn Personnummer Adress,

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen.

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. Enkäter bland personal vid kommunalt och enskilt drivna äldreboenden

Läs mer

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGERS ARBETE I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Kortversion Förord Västra Götalandsregionen som en kunskapsorganisation är för sin verksamhet beroende av ett stort antal professionella

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Hur frågar man om våld, och vad får man för svar?

Hur frågar man om våld, och vad får man för svar? Hur frågar man om våld, och vad får man för svar? Konferens 28 januari 2015, Burgårdens utbildningscentrum Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet Specialistpsykolog,

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI

INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI Bästa handledare! Institutionen för psykologi och logopedi (IPL) vid Åbo Akademi arbetar med ett projekt vars syfte är att

Läs mer

Förtydliganden till AID 2009-10-12

Förtydliganden till AID 2009-10-12 = Förtydliganden till AID 2009-10-12 = = = fååéü ää= 1. Övergripande=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P 2. Organisation=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=Q

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anders Olsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-14 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-02-12, P 20 1 (4) HSN 1210-1271 Yttrande över motion 201:14 av Lars Dahlberg m.fl.

Läs mer

Anmälan angående antagning till psykoterapeutprogrammet

Anmälan angående antagning till psykoterapeutprogrammet Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT Anmälan angående antagning till psykoterapeutprogrammet Anmälan N N har till Högskoleverket anmält antagningsförfarandet till psykoterapeutprogrammet

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Sammanställning av vårdcentralernas arbete med fallprevention utifrån en enkätundersökning 2008 LINKÖPING JANUARI 2009 JENNY MALMSJÖ - 1 - För

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson Psykiatri på Gotland Verksamhetschef Ulf Larsson Verksamhetsbeskrivning Från årsskiftet 2003 är Gotland Psykiatri en klinik, där även barn/ ungdomspsykiatri ingår. Vi är lokaliserade som tidigare, men

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

Handlingsplan för gynekologi och urologi

Handlingsplan för gynekologi och urologi 1 Hälso- och sjukvårdavdelningen Referens Datum Diarienummer Daniel Holmdahl 2007-03-06 RSK 549-2006 Handlingsplan för gynekologi och urologi Bakgrund Tillgängligheten till delar av den gynekologiska och

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum Djur som resurs"

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum Djur som resurs Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-27 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Kompetenscentrum Djur som resurs" SOFV-2014-1973

Läs mer

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Foto: Västra Götalandsregionen/Sergio Joselovsky Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra

Läs mer

Uppföljning och kartläggning av tidigare studenter utbildade inom Hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet, 1996-2007

Uppföljning och kartläggning av tidigare studenter utbildade inom Hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet, 1996-2007 ÖREBRO UNIVERSITET 2008-02-15 Hälsoakademin Hälsoutvecklarprogrammet Hösten 2007 Uppföljning och kartläggning av tidigare studenter utbildade inom Hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet, 1996-2007

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer