Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 13 Operativa trafikeringskostnader för persontrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 13 Operativa trafikeringskostnader för persontrafik"

Transkript

1 S Version Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 13 Operativa trafikeringskostnader för persontrafik G L 6(1+0,1)

2 2

3 Innehåll 13 Operativa trafikeringskostnader för persontrafik Persontrafik med bil Beläggningsgrad och ärendefördelning för personbilstrafik Persontrafik på cykel Persontrafik med buss Persontrafik på järnväg Flygtrafikens trafikeringskostnader Operativa trafikeringskostnader för persontrafik I detta kapitel behandlas operativa trafikeringskostnader (alltså direkta kostnader eller särkostnader för trafikering) för trafik på väg, järnväg och flyg. Den totala kostnaden för trafikering består dels av operativa kostnader som är kopplade till själva genomförandet av transporter ( körkostnader ), dels av indirekta kostnader som är kopplade till innehav av fordon samt planering och administration. Indirekta kostnader kallas även för omkostnader. Total trafikeringskostnad består av kapitalkostnad för fordon, drivmedelskostnad samt kostnad för personal för trafikering, för material och personal för underhåll av fordon, städning av fordon, biljettförsäljning, trafikinformation, administration etc. Kapitalkostnaden för fordon består i sin tur av två delar, fordonens värdeminskning och ränta på bundet kapital. De operativa trafikeringskostnaderna består av den del av kapitalkostnaden som är relaterad till trafikarbete, drivmedelskostnader, personalkostnader för trafikering samt underhålls- /reparationskostnader som är relaterade till trafikarbetet. Till indirekta kostnader (omkostnader) hör kapitalkostnader som är oberoende av mängden trafikarbete samt kostnader för biljettförsäljning, trafikinformation och övrig administration. Kostnaden för privatbilism och cykeltrafik skiljer sig från andra trafikslag genom att trafikanten är både resenär och trafikoperatör och att man har kostnader för fordon och bränsle men inga personalkostnader eller administrationskostnader. Detta kapitel fokuserar på att beskriva fordonskostnader för persontrafik år 2010,nu gällande basår för priser och prognoser. Till detta kommer prognoser för år 2030 och 2050 som utgör prognosår 1 och prognosår 2 i transportsektorns samhällsekonomiska analyser. 3

4 I princip gäller att drivmedelspriser antas förändras realt under kalkylperiod men att övriga operativa trafikeringskostnader antas förbli realt oförändrade. Anledningen till att andra kostnader än drivmedelspriser antas vara realt oförändrade är att underlaget för prognoser är mycket bristfälligt. Utan specifik kunskap på området är det rimligt att utgå ifrån principen att dagens kostnadsnivå är den bästa gissningen rörande framtida kostnader. Vissa av de kostnader som antas var realt oförändrade består delvis av lönekostnader. Det finna emellertid andra ASEK-värden (tidsvärden, värdering av luftföroreningar och buller etc) som antas öka realt över tiden på grund av prognosticerade reala inkomstökningar över tiden. Eftersom det sannolikt finns andra faktorer som bidrar till ökad produktivitet och lägre kostnader, och som alltså motverkar realt ökade inkomster, så kan nettoresultatet ändå bli i stortrealt oförändrade trafikeringskostnader Persontrafik med bil ASEK rekommenderar I nedanstående tabeller redovisas rekommenderade parametrar för och beräkningar av fordonskostnader samt bränslepriser för personbilstrafik, i 2010-års penningvärde, för år 2010, 2030 och De rekommenderade värdena är samma som i ASEK 5 och ASEK 5.1. Tabell Fordonskostnader för personbil år 2010, 2030 och 2050, i 2010-års penningvärde. Kostnadskomponent Kostnad Nybilspris personbil, kr, inkl generellt momspåslag Däckpris kr/st, inkl generellt momspåslag 780 Årlig körsträcka, km/år Årlig nyttjandetid, timme/år Årlig värdeminskning (avskrivning), % av nybilspriset 13 Värdeminskning (avskrivning) beroende av körlängd, % av total 33 årlig värdeminskning Kapitalkostnad: Värdeminskning, kr/fordonskm, inkl generellt 0,64 momspåslag Kapitalkostnad: Ränta, kr/fordonstimme, inkl generellt momspåslag 1,11 Underhåll och reparationer: Komponentförslitning kr/fordonskm, inkl 0,16 generellt momspåslag Underhåll och reparationer: Lönekostnad, kr/fordonstimme, inkl 168 generellt momspåslag 4

5 Tabell Bensin för personbil. Pris år 2010 och prisprognos för 2030 och 2050, i 2010-års penningvärde. Bensin 2010 Kr/liter Bensinpris, exkl. drivmedelsskatter och moms 4,81 Bensinpris, exkl. drivmedelsskatter inkl moms 6,01 Bensinskatter och moms 7,79 Bensin 2030 Bensinpris, exkl. drivmedelsskatter och moms 6,65 Bensinpris, exkl. drivmedelsskatter inkl moms 8,31 Bensinskatter och moms 9,17 Bensin 2050 Bensinpris, exkl. drivmedelsskatter och moms 6,99 Bensinpris, exkl. drivmedelsskatter inkl moms 8,74 Bensinskatter och moms 10,99 Tabell Diesel för personbil. Pris år 2010 och prisprognos för 2030 och 2050, i 2010-års penningvärde. Kr/liter Diesel 2010 Dieselpris, exkl. drivmedelsskatter och moms 5,25 Dieselpris, exkl. drivmedelsskatter inkl moms 6,56 Dieselskatter och moms 6,46 Diesel 2030 Dieselpris, exkl. drivmedelsskatter och moms 8,87 Dieselpris, exkl. drivmedelsskatter inkl moms 11,09 Dieselskatter och moms 9,06 Diesel 2050 Dieselpris, exkl. drivmedelsskatter och moms 9,33 Dieselpris, exkl. drivmedelsskatter inkl moms 11,66 Dieselskatter och moms 11,35 5

6 Tabell Etanol för personbil. Pris år 2010 och prisprognos för 2030 och 2050, i 2010-års penningvärde. Kr/liter Etanol 2010 Etanolpris, E85, exkl. drivmedelsskatter och moms 5,79 Etanolpris, E85, exkl. drivmedelsskatter inkl moms 7,24 Etanolskatter och moms, totalt/liter 2,76 Etanol 2030 Etanolpris, E85, exkl. drivmedelsskatter och moms 6,26 Etanolpris, E85, exkl. drivmedelsskatter inkl moms 7,83 Etanolskatter och moms 3,09 Etanol 2050 Etanolpris, E85, exkl. drivmedelsskatter och moms 6,91 Etanolpris, E85, exkl. drivmedelsskatter inkl moms 8,64 Etanolskatter och moms 3,61 Bakgrund och motivering Den operativa trafikeringskostnaden för biltrafik består av en kapitalkostnad för fordonet i form av värdeminskning relaterad till körsträcka, kostnad för underhåll/reparationer på grund av fordonsslitage relaterat till trafikarbete samt drivmedelskostnaden, inklusive drivmedelsskatter. Kostnaden för underhåll och reparationer består av lönekostnad samt kostnad för komponentförslitning. Driftskostnaden består av bränslekostnad inkl drivmedelsskatter. Fordonens värdeminskning som är relaterad till tid (beror på fordonets åder, inte på körsträcka) samt fasta kostnader som fordonsskatt och försäkringar ingår inte i den operativa trafikeringskostnaden. Nybilspris Nybilspris används för att beräkna olika delar av fordonskostnader som kapitalkostnad, värdeminskning och fordonsslitage. Nybilspris har behandlats i samtliga ASEK-revideringar och beräknats utifrån marknadspriser genom statistik från SCB. I ASEK 5 beräknades ett nytt nybilspris för personbil på samma sätt som tidigare, med utgångspunkt i data från SCB. I SCB:s prisundersökning för 2010 (SCB, 2011a) uppgår medelpris för en personbil till kr exklusive moms. Inklusive generellt momspåslag (1,21) blir ett avrundat nybilspris kronor i 2010-års prisnivå ( kr). Nybilspriset antas vara realt oförändrat år 2030 och 2050 (i 2010 års penningvärde). Samma värden används i ASEK 5.2. Däckpris Kostnad för däck ingår som en del i fordonskostnaden i form av däckslitage. Däckpris har behandlats i samtliga tidigare ASEK-revideringar. I denna översyn (ASEK 5.2) behålls värdena från ASEK 5. 6

7 I ASEK 5 användes, på samma sätt som tidigare, statistik om medelpriser för bildäck från SCB för att beräkna ett genomsnittligt däckpris. Medelpriser för bildäck från SCB tas fram som underlag för KPI-beräkningar och samlas in på de platser som konsumenterna själva köper däcken, t.ex. bensinmackar, däcksverkstäder och liknande. Vilka försäljningsställen som ska prismätas utses via ett statistiskt urval, och efter det är det sedan de mest sålda däcken på det försäljningsstället som prismäts. I priset ingår moms, kostnad för skifte på fälg, balansering och miljöavgift. Ett årsmedelvärde per däck utifrån SCB:s medelpriser uppgår till 987 kr för sommardäck och 1156 kr för vinterdäck i 2010-års prisnivå. Sommar- och vinterdäck viktas samman till ett däckpris på kr. Då däckpriserna innehåller moms, miljöavgift, kostnad för skifte på fälg och balansering måste dessa räknas bort. Momsen uppgår till 25 procent. Återvinningsavgiften uppgår enligt Svensk däckåtervinning (2011) till 16 kronor per däck. Kostnad för montering, skifte på fälg och balansering sätts av däckförsäljarna själva och därför har uppgifter från några stora däckkedjor samlats in till en genomsnittlig kostnad på 200 kronor. Det rena däckpriset uppgår därmed till 641 kronor. För att få däckkostnaden uttryckt i konsumentprisnivå inkluderas generellt momspåslag (1,21) på denna och resulterar i ett avrundat genomsnittligt däckpris på 780 kronor per däck i prisnivå 2010 (775,79). Däckpriset antas vara realt oförändrat år 2030 och 2050 (i 2010 års penningvärde). Årlig körsträcka Genomsnittlig årlig körsträcka är en parameter som används för att beräkna kostnaden för värdeminskning1 för personbil. Denna parameter fanns med i ASEK4 för första gången, men har dessförinnan tagits fram inom f.d. Vägverket. Sedan slutet av 1990-talet har körsträcka för personbil uppgått till km per år, vilket även rekommenderades i ASEK4. I ASEK 5 sågs körsträckan över utifrån Trafikanalys statistik över genomsnittlig körsträcka för personbil 2010 (Trafikanalys, 2011a). Enligt statistiken uppgår genomsnittlig körsträcka för år 2010 till km. Körsträckorna enligt denna statistik ligger något lägre än den tidigare ASEK-rekommendationen på km per år. Detta beror på att Trafikanalys i samband med att de tog över statistikansvaret från f.d. SIKA gjort en totalöversyn av de modeller som beräknar körsträckor (Trafikanalys, 2011b). Kvaliteten på skattningar av körsträckor har på så vis förbättrats, men detta har även resulterat i reviderade körsträckor. En revidering av den tidigare rekommendationen i ASEK har därmed varit motiverad. De årsvisa genomsnittliga körsträckorna tycks vara relativt konstanta över åren och har under den senaste tioårsperioden varierat kring km per år med ett genomsnitt på strax över km per år. Körsträckan för 2010 uppgår till km. Med grund i detta rekommenderas en genomsnittlig körsträcka på km per år. Genomsnittlig körsträcka antas vara densamma år 2030 och Dessa värden används även i ASEK 5.2. Årlig nyttjandetid Nyttjandegrad är en parameter som används för att beräkna kapitalkostnad för personbil. Nyttjandegrad för personbil har varit oförändrad sedan slutet på 90-talet och baseras på antagandet om att en personbil kan utnyttjas under årets alla timmar dvs timmar (365 dagar 24 timmar) enligt SIKA (2002b). Nyttjandegrad för personbil antas vara oförändrad år 2030 och Värdeminskningskostnad (kr/km) = (nybilspris * genomsnittlig värdeminskning * andel körlängdsberoende värdeminskning) /genomsnittlig körsträcka 7

8 Kapitalkostnad Värdeminskning på grund av körsträcka Kapitalkostnaden består av värdeminskning (kalkylmässig avskrivning) och räntekostnad för bundet kapital. Värdeminskningskostnad (kr/km) för fordon är en funktion av tid och användning av fordonet2. Den totala värdeminskningen per år (årlig kalkylmässig avskrivning) beräknas på följande sätt: V å P A där b a V å = Årlig total värdeminskning (avskrivning), i kr/år P b = nybilspris, kr/bil A a = årlig avskrivning som andel av nybilspriset Värdeminskning (i kr/fkm) på grund av körsträcka beräknas på följande sätt: V k V A P A A å k b a k där K K V k = Värdeminskning på grund av körsträcka, i kr/fkm V å = Årlig total värdeminskning A k = Andel av årlig värdeminskning som beror på körsträcka K = årlig körsträcka Genomsnittlig årlig värdeminskning för personbilar har antagits uppgå till 13 procent av nybilspriset och värdeminskningen antas till 1/3 vara beroende av körlängd, enligt VTI (1979). Alltså: Värdeminskning p g a körsträcka (i kr/fkm) = ( * 0,13 * 0,33)/ = 0,64 kr/fkm Den årliga värdeminskningskostnaden antas vara densamma år 2030 och Den totala kapitalkostnaden består dessutom av en årlig räntekostnad. Räntekostnaden är en alternativkostnad för den kapitalbindning som investeringen i fordonet innebär. Räntekostnaden beräknas på följande sätt: Årlig räntekostnad (i kr/år) = (1+r) * nybilspris där r = företagsekonomisk ränta Ränta per timme körtid (i kr/fordonstimme) = Årlig räntekostnad/årlig nyttjandetid Observera att här används den företagsekonomiska räntan, inte den samhällsekonomiska diskonteringsräntan, för att beräkningen ska spegla den privatekonomiska fordonskostnaden. 2 nybilspris avskrivning per år % andel körlängdsberoende värdeminskning % genomsnittlig körsträcka 8

9 Detta ger med förutsättningar enligt ASEK5, nybilspris på kronor, nyttjandegrad 8760 timmar per år samt företagsekonomisk ränta 5 procent, en kapitalkostnad på 1,11 kronor per timme i prisnivå Räntekostnaden antas vara oförändrad år 2030 och Underhåll/reparationer Kostnad för komponentförslitning Som en del i beräkningen av reparationskostnader beräknas kostnaden för fordonsslitage. Denna beräknas som en andel av nybilspriset och uttrycks i kronor per fordonskm. Komponentförslitning, kr/fkm = 0,0008 nybilspris, i tusentals kronor I ASEK 5 blev kostnaden för komponentförslitning 0,16 kr/fkm för 2010 utifrån ASEK 5:s värdering av nybilspris ( kr). Eftersom nybilspriset är detsamma i ASEK 5.1 blir även kostnaden för komponentförslitning densamma. Kostnaden för komponentförslitning antas vara realt oförändrad år 2030 och Lönekostnad I beräkning av reparationskostnader ingår även arbetskraftskostnad. Den beräknas i Trafikverkets effektmodeller för personbil (på normal väg per kilometer) enligt formeln: Arbetskostnad = 0,00069 lön. För att kunna beräkna arbetskostnaden krävs alltså kunskap om lönenivån. Värden från tidigare ASEK-omgångar kan ses i tabellen nedan. Lönekostnad för reparation behandlades i ASEK-sammanhang först i ASEK3, dessförinnan togs denna fram inom f.d. Vägverket I ASEK 5 hade lönekostnaden beräknats på samma sätt som tidigare utifrån SCB:s konjunkturstatistik. Genomsnittlig timlön år 2010 för arbetare inom privat sektor inom handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar uppgår till 138,8 kronor per timme, inklusive övertidstillägg (exklusive övertidstillägg 137,3 kr/tim) enligt SCB (2011b). För uttryckt inklusive generellt momspåslag (1,21) uppgår genomsnittlig timlön till 168 kronor per timme i 2010-års penningvärde. Lönekostnad för reparation antas vara detsamma år 2030 och 2050 (i 2010 års penningvärde). Drivmedel Drivmedelspriser ingår i fordonskostnaden för personbil. För personbil är drivmedelspriser för bensin, diesel samt etanol(e85) relevanta. Bränslepriserna för basåret 2010 baseras på prisstatistik för 2009 och 2010 från Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet. Denna prisstatistik avser genomsnittligt försäljningspris 3 vid pump i Sverige. Det dieselpris som avser personbil skiljer sig något från det dieselpris som beräknas för lastbil i kapitel 14.1, pga. att lastbilsdieseln avser lagerförsäljning via tankbil till storkunds egen anläggning. Bränslepriser för 2009 och 2010 viktas samman för att undvika genomslag av extremvärden och uttrycks i prisnivå Skattesatserna enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (2011a) för miljöklass 1 bensin uppgick i snitt för till totalt 5,55 kr per liter, varav av energiskatt på 3,09 3 Genomsnittligt försäljningspris vid pump på bemannad station exklusive eventuell återbäring/rabatter uppdelat i moms, skatt, produktkostnad och bruttomarginal 9

10 kr per liter och koldioxidskatt på 2,46 kr per liter. Skattesatsen beräknas endast på bensinandelen i bensinen, det vill säga inte på den del av bensinen som består av etanol. Sedan 2006 ingår 5 procents etanolinblandning i 95-oktanig bensin. Skatter för miljöklass 1 diesel uppgick i snitt för till totalt 4,34 kr per liter, varav av energiskatt på 1,33 kr per liter och koldioxidskatt på 3,01 kr per liter. Sedan 1 augusti 2006 är det tillåtet att blanda i upp till 5 procent FAME 4 i diesel. Denna del är skattebefriad. Etanol 85 består av cirka 85 procent etanol och 15 procent bensin på sommaren och 75 procent etanol och 25 procent bensin på vintern, som ett genomsnitt över året uppgår denna andel till 19 procent bensin i E85. Etanolen i E85 är skattebefriad, men skatt betalas för andelen bensin. Momssatsen uppgår till 25 procent (Regeringen 2011a) för alla drivmedel. Drivmedelspriser för de två prognosåren (2030 och 2050) beräknas baserat på förväntad prisutveckling i IEA:s prognosserario Current Policy Scenario. Scenariot har bearbetats av Energimyndigheten och redovisas kommande indatarapport för Trafikverkets trafikprognoser. I beräkningen av drivmedelspriserna år 2030 och 2050 antas CO2-skatten öka i takt med förväntad tillväxt i real BNP/capita (se kapitel 12). Nytt från och med 1 maj 2011 är att det är tillåtet att låginblanda högre andel etanol i bensin. Detta genom att riksdagen har implementerat EU:s bränsledirektiv. För bensin är det nu tillåtet att blanda in upp till 10 procent etanol i bensin, så kallad E10 (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (2011e)). Dock är endast 6,5 procent etanol skattebefriat enligt dagens skatteregler. Bränsledirektivet ger även möjlighet till ökad andel FAME i diesel, upp till 7 procent i diesel, men detta är inte infört i den svenska lagstiftningen än. Endast 5 procent är skattebefriat enligt dagens skatteregler. Därmed utgår vi i beräkningen av kalkylvärden från 6,5 procents inblandning för bensin och 5 procents inblandning i diesel. Momssatsen antas uppgå till 25 procent även fortsättningsvis. Tabell Bensinpris, kronor per liter i 2010 års penningvärde. Real prisnivå Pris inkl. skatt och moms ( vid pump ) Totala skatter och moms Pris exkl. skatter och moms (faktorpris) Pris exkl. skatter, inklusive moms ,60 7,79 4,81 6, ,82 9,17 6,65 8, ,98 10,99 6,99 8,74 Bensinpris 2010 inklusive samtliga skatter och moms uppgår till 12,60 kr per liter. Totala skatter och moms uppgår till 7,79 kr per liter. Bensinpris rensat från samtliga skatter och moms uppgår till 4,81. EVA-verktyget använder bensinpris inklusive moms men exklusive skatter. Detta beräknas till 6,01 kr per liter för 95-oktanig oblyad bensin uttryckt i 2010 års priser. Samma uppdelning i pumpprisets komponenter redovisas för år 2030 och Biobränsle för inblandning i dieselbränsle tillverkat av olika typer av oljeväxter. 10

11 Tabell Dieselpris för personbil, kronor per liter, i 2010 års penningvärde. Real prisnivå Pris inkl. skatt och moms ( vid pump ) Totala skatter och moms Pris exkl. skatter och moms (faktorpris) Pris exkl. skatter, inklusive moms ,70 6,46 5,25 6, ,93 9,06 8,87 11, ,68 11,35 9,33 11,66 Dieselpris år 2010 uppgår till 11,70 kr per liter inklusive samtliga skatter och moms. Totala skatter och moms utgör 6,46 kr per liter. Pris rensat från samtliga skatter och moms var 5,25. Dieselpris inklusive moms men exklusive skatter beräknas till 6,56 kr per liter för diesel uttryckt i 2010-års penningvärde. Samma uppdelning i pumpprisets komponenter redovisas för år 2030 och Tabell Etanolpris, E85, kronor per liter, i 2010 års penningvärde. Real prisnivå Pris inkl. skatt och moms ( vid pump ) Totala skatter och moms Pris exkl. skatter och moms (faktorpris) Pris exkl. skatter, inklusive moms ,55 2,76 5,79 7, ,35 3,09 6,26 7, ,52 3,61 6,91 8,64 Etanolpris år 2010 uppgår till 8,55 per liter inklusive samtliga skatter och moms. Totala skatter och moms uppgår till 2,76 kr per liter. Pris rensat från samtliga skatter och moms beräknas till 5,79. Etanolpris inklusive moms, men exklusive skatter, beräknas till 5,79 kr per liter för E85 uttryckt i 2010 års priser. Samma uppdelning i pumpprisets komponenter redovisas för år 2030 och Beläggningsgrad och ärendefördelning för personbilstrafik ASEK rekommenderar Oförändrade beläggningsgrader och ärendefördelning jämfört med ASEK 4 och 5, pga. att ingen nyare resvaneundersökning finns framtagen. Alltså baseras de även fortsättningsvis på RES Rekommenderad beläggningsgrad för personbilstrafik visas i tabellerna Vid analyser där schablonmässig ärendefördelning krävs för personbilstrafik rekommenderas en fördelning enligt tabell

12 Tabell 13.8 Beläggningsgrader personbil, 2010 Typ av resa Beläggningsgrad Privatresor Nationell (Samkalk) 2,22 Regional (inkl arbetsresor) 1,61 Regional arbetsresa (Samkalk) 1,13 Regional övrig resa (exkl. arbetsresor) 1,89 Odifferentierad, default för privatresa (EVA) 1,77 Tjänsteresor Nationell (Samkalk) 1,24 Regional (Samkalk) 1,31 Odifferentierad, default för tjänsteresa (EVA) 1,28 Odifferentierad Beläggningsgrad odifferentierad 1,71 Tabell Ärendefördelning personbil 2010 Typ av resa Ärendefördelning Tjänste (EVA) 0,10 Privat (EVA) 0,90 Bakgrund och motivering Ärendefördelning visar andelen av det totala trafikarbetet för resor med olika typer av ärenden. Totalt trafikarbete beräknas genom att multiplicera sträcka med antal fordon. Beläggningsgrad avser antal personer per fordon för respektive reseärende. Beläggningsgrader och ärendefördelning togs fram i samband med ASEK4 ur den rikstäckande resvaneundersökningen RES 0506, som genomfördes under En ny nationell resvaneundersökning genomfördes under år , men blev inte klar så att den kunde användas som grund för att ta fram nya uppgifter till ASEK 5. I ASEK 5.1 har ingen översyn gjorts av fordonskostnader och dess underliggande parametrar. RES 0506 var en rikstäckande resvaneundersökning som genomfördes under perioden hösten 2005 till hösten Beläggningsgraderna är beräknade med hjälp av den fråga om antal personer i bilen som i RES ställs till personbilsförare. Fördelningarna av ärenden baseras på personkilometer, inte fordonskilometer eller antal resor. I EVA-verktyget är nationella resor längre än 50 km och regionala resor kortare än 50 mil. I Sampers däremot är nationella resor minst 100 km och regionala resor, bortsett från arbetsresor, kortare än 100 km. Regionala arbetsresor är inte definierade av reslängden i Sampers. På grund av detta tas olika beläggningsgrader och ärendefördelningar fram för att passa verktygen. 12

13 Tabell Ärendefördelning och beläggningsgrad, samtliga personresor på väg. Resor <10 km Resor km Resor >50 km Ärendefördelning Tjänsteresor 0,01 0,03 0,06 Privat 0,14 0,36 0,40 Andel 0,15 0,39 0,46 Beläggningsgrad Tjänsteresor 1,25 1,31 1,27 Privat 1,55 1,59 2,06 Källa: RES 0506 Utifrån RES-data går det inte att beräkna trafikarbetet endast på statliga vägar, och data i tabell speglar därför inte helt korrekt resor på statligt vägnät. Troligen är det en större andel av de korta resorna (under 10 km) i tätorter som utförs utanför det statliga vägnät, jämfört med långa resor (över 10 km). Tabell visar resultatet omräknat till att gälla endast statliga vägar. Tabellen har tagits fram genom att alla resor under 10 km tagits bort, sedan har andelarna räknats om för att fortfarande summera till 1. Därefter har en tabell med och en utan resor under 10 km viktats ihop. Andelar av resta kilometer på statlig väg kan man inte få ur RES då ingen sådan fråga ställts. Med antagandet att hälften av antalet kilometer resor, som är kortare än 10 kilometer, har utförts på statlig väg och alla längre resor helt utförts på statlig väg får man fram de värden som redovisas i Tabell Ärendefördelning och beläggningsgrad, skattningar för personresor på statliga vägar Ärendefördelning Resor <10 km Resor km Resor >50 km Tjänste 0,01 0,03 0,07 Privat 0,07 0,39 0,43 Andel 0,08 0,42 0,50 Beläggningsgrad Tjänste 1,25 1,31 1,27 Privat 1,55 1,59 2,06 13

14 13.3 Persontrafik på cykel ASEK rekommenderar Fordonskostnaden för cykel är 0,66 kr/fkm (inkluderar moms). Bakgrund och motivering Cyklisters reskostnader består av kapitalkostnader för cykel och utrustning samt driftkostnader. Fordonskostnaderna som används i Trafikverkets effektberäkning är hämtade från Naturvårdsverkets rapport Den samhällsekonomiska nyttan av cykelåtgärder. Kapitalkostnader kan beräknas med hjälp av antaganden om inköpspriser, bruksålder och kalkylränta. I Naturvårdsverket (2005) uppskattas kostnaden till ca 0,40 kr per km inklusive moms i 2006 års prisnivå. Driftskostnaderna för cykel består av kostnader för försäkring, reparationer och underhåll. Dessa kostnader kan enligt Naturvårdsverket uppskattas till 0,20 kr per km inklusive moms. Skattningen bygger på att försäkring uppgår till 0,10 kr per km samt reparation och underhåll är vardera 0,05 kr per km. Fordonskostnader för cyklister uppgår då till i genomsnitt cirka 61 öre per km inklusive moms i prisnivå Då värderingarna i ASEK ska utryckas i prisnivå 2010 har cykelkostnaderna räknats upp mellan 2006 och I brist på specifikt index för dessa kostnader har de räknats upp med KPI. KPI har ökat 6,3 procent mellan 2006 och Detta resulterar i en fordonskostnad på 0,66 kr per km inklusive moms i prisnivå Tabell Cykelkostnader, i kr per km Prisnivå 2006 Prisnivå 2010 Kapitalkostnader 0,41 0,44 Driftskostnader 0,20 0,22 Varav: - Försäkring 0,10 0,11 - Reparation 0,05 0,06 - Underhåll 0,05 0,06 Summa fordonskostnader 0,61 0, Persontrafik med buss ASEK rekommenderar I tabell visas de trafikeringskostnader för buss gäller som reala kostnader år 2010, 2030 och 2050, i samtliga fall uttryckta i 2010-års penningvärde. 14

15 Tabell Trafikeringskostnader med buss, exkl generellt momspåslag, 2010-års penningvärde. Fordonsberoende, kr per år Tidsberoende, kr per år Distansberoende, kr per tidtabellskm Fordons- och tidsberoende, kr per vagntimme Tätortstrafik Normalbuss, låggolv , Boggiebuss, lågentré* , Ledbussar, låggolv , Regionaltrafik Normalbuss, låggolv , Boggiebuss, lågentré , Ledbussar , Långväga trafik Express , * används inte i tätortstrafik Bakgrund och motivering Driftskostnader för busstrafik delas vanligen upp i fordonsberoende kostnader, timberoende kostnader och kilometerberoende kostnader. Busstrafiken delas även in i tätortstrafik, regional busstrafik samt långväga busstrafik (även kallad expressbusstrafik). Olika typer av busstrafik använder fordonen på olika sätt, vilket resulterar i att kostnaderna per enhet till viss del varierar per trafiktyp. I tätortstrafik håller bussarna en betydligt lägre medelhastighet, jämfört med t.ex. en expressbuss, vilket får effekter på främst det kilometerbaserade à-priset. En normal tätortsbuss kostar även mindre än till exempel en ledbuss. I samband med genomgången av kalkylvärdena i ASEK 4 sågs busstrafikeringskostnader över och nya schablonvärden togs fram. Dessa schablonvärden räknades upp med KPI i ASEK 5. Denna värdering är oförändrad i ASEK 5.1. KPI-uppräkningen uppgick till 6,76 procent mellan 2006 och I enlighet med resonemang i kapitel 3 (avsnitt3.5) läggs inte generellt momspåslag till. Tydliga fordonsbaserade kostnader per dimensionerande fordon är: Avskrivningskostnader (avskrivningstid 10 år) Räntekostnader (ränta på 5 procent) Försäkringskostnader Fordonsskatt, bilprovning Tillägg för vagnreserv (ca 10 procent) Tvätt- och städmaterial (service) Driftkostnad för uppställningsplats Lokalkostnader exkl. personalutrymmen Del av administration, 20 procent 15

16 De fordonsberoende kostnaderna uppräknat till 2010 års prisnivå samt avrundat till hela tusental redovisas i nedanstående tabell. Tabell Fordonsberoende kostnader för buss exkl. generellt momspåslag. Kostnader, kr/år i 2010-års penningvärde. Kostnader realt oförändrade 2010, 2030 och Tätortstrafik Kostnad Intervall Kommentar Normalbuss, låggolv Låggolv, yngre fordon dyrare. Boggiebuss, lågentré - Används inte i tätortstrafik. Ledbussar, låggolv Låggolv, yngre fordon dyrare. Regionaltrafik Normalbuss, låggolv Lågentré. Boggiebuss, lågentré Lågentré, gods ger dyrare fordon. Ledbussar Normalgolv. Långväga trafik Express Högre golv. De tidsberoende kostnaderna är: Förarlöner Lön till trafikpersonal, inkl. service och verkstad Del av administration, 70 procent Lokalkostnader för förarpersonal När begreppet timme användes inom trafikbranschen måste man vara noga med att definiera vilken typ av timme som avses. Tidtabellens enhet är tidtabellstimmar och i dessa ingår enbart den tid som erbjuds resenärerna (de som finns i tidtabellen). Om istället fordonets timmar avses brukar enheten vagntimmar användas. Det innebär de timmar som bussen spenderar väntande, eller tomkörning mellan olika turer. Dock ingår inga depå- eller garagekörningar. Ytterligare en nivå högre pratar man om planerade förartimmar och till sist betalda förartimmar. De tidsberoende kostnaderna uppräknat till 2010 års prisnivå samt avrundat till hela tiotusental redovisas i nedanstående tabell. 16

17 Tabell Tidsberoende kostnader för buss exkl. generellt momspåslag. Kostnader kr/år i 2010-års penningvärde. Kostnaderna realt oförändrade år 2010, 2030 och Tätortstrafik Kostnad Intervall Kommentar Normalbuss, låggolv Högre löner och mer kvälls- och helgtrafik i Sthlmsområdet ger högre kostnad Boggiebuss, lågentré Ledbussar, låggolv Små orter har lägre kostnader. Regionaltrafik Normalbuss, Dyrare vid korta pass (<3 tim) och låggolv vid deltidstjänster. Boggiebuss, lågentré (Glesbygds+skoltrafik) Högre löner och mer kvälls- och helgtrafik i Sthlms-området ger högre kostnad Ledbussar Långväga trafik Express Dyrare vid korta pass (<3 tim) och vid deltidstjänster Med distansberoende kostnader avses: Kostnader för drivmedel, smörjolja, däck, reservdelar Försäkringsskador Del av administration, 10 procent När de fordonsbaserade kostnaderna ska inkluderas i den tidsberoende kostnaden har det stor betydelse hur många timmar om dagen som fordonet används. Antag att de fordonsberoende kostnaderna är ca kr per år och fordon, vilket omräknat blir ca kr per trafikeringsdag (300 trafikdagar/år). Då blir kostnaden 600 kr/timme om bussen körs i två timmar per dag medan om bussen körs i 12 timmar kostar det bara 100 kr/timme. För tätortstrafik och expressbusstrafik är detta inte ett lika stort problem som för den regionala trafiken eftersom dessa trafikuppdrag är rätt enhetliga. Men för regional busstrafik skiljer det sig markant mellan olika geografiska områden/linjer hur mycket som bussarna faktiskt rullar. Ytterligare ett problem med den regionala busstrafiken är dess utbud på kvällar samt helger. Här skiljer det en hel del från linje till linje och från område till område. Vissa linjer har bara trafik måndag till fredag, medan andra har halva vardagsutbudet även på helgerna. Det finns troligen även stora skillnader i regionbusstrafikens utbud över landet. Ju mer tättbefolkat ett område är, desto mer och tätare busstrafik. Ren landsbygd utan större tätorter har många gånger bara linjetrafik som egentligen är skolskjutstrafik med fem turer per vardag medan det i storstadsområdena finns regionbusslinjer med femminuterstrafik stora delar av dygnet. Vidare har vissa delar av den regionala trafiken ett trafikupplägg som liknar den för långväga expressbusstrafik. 17

18 De distansberoende kostnaderna uppräknat till 2010 års prisnivå samt redovisas i tabell Tabell Distansberoende kostnader för buss exkl. generellt momspåslag, Prisnivå 2010, kr per tidtabellskm. Kostnaderna desamma år 2010, 2030 och Tätortstrafik Kostnad Intervall Normalbuss 5, Boggiebuss 6,30 * Ledbuss 9, Regionaltrafik Normalbuss 5,40 5,10-5,60 Boggiebuss 5,70 5,40-6,00 Ledbuss 8, Långväga trafik Express 5, *används inte i tätortstrafik De fordons- och tidsberoende kostnaderna i 2010-års penningvärde samt avrundat till hela tiotal redovisas i nedanstående tabell. Tabell Fordons- och tidsberoende kostnader för buss exkl. generellt momspåslag, Prisnivå 2010, kr per vagntimme. Kostnaderna desamma år 2010, 2030 och Tätortstrafik Kostnad Intervall Normalbuss Boggiebuss 480 -* Ledbuss Regionaltrafik Normalbuss Boggiebuss Ledbuss Långväga trafik Express *används inte i tätortstrafik 18

19 13.5 Persontrafik på järnväg ASEK rekommenderar Rekommenderade operativa kostnader för persontrafik på järnväg visas i tabell 3.18 och Tabell Persontrafikens operativa kostnader på järnväg år 2020, exkl generellt momspåslag, 2010-års prisnivå. Kostnaderna desamma år 2030 och Tågtyp Antal platser Kostnad per tåg, minsta tågstorlek Marginalkostad per sittplats Min Max Kr/km Kr/min Kr/km Kr/min Snabbtåg ,42 84,32 0,106 0,289 Interregio ,28 27,20 0,086 0,188 Pendeltåg i storstad ,92 31,22 0,103 0,108 Pendeltåg övriga ,92 26,98 0,099 0,124 Dieseltåg ,56 26,58 0,160 0,272 Nattåg ,36 69,63 0,099 0,207 Höghastighetståg ,09 126,54 0,164 0,336 Snabbt regionaltåg ,61 43,86 0,050 0,153 Tabell Totala omkostnader (y = a + bx) och totala overheadkostnader år 2020, exkl. generellt momspåslag, 2010-års prisnivå. Kostnaderna desamma år 2030 och Y a b x Omkostnader, Mkr per år, all persontågtrafik Overheadkostnader, Mkr per år, all persontågstrafik 980 0,12 Miljoner personkilometer 594 3,41 Miljoner tågkilometer Bakgrund och motivering Rekommenderade kalkylvärden för persontågens operativa kostnader har samma innehåll och struktur som i ASEK 4 och ASEK 5. Det som gjordes inför ASEK 5 var dels en ändring av basår för priser från år 2006 till år 2010, dels omräkning av kapitalkostnaden med hänsyn till en företagsekonomisk ränta på 5 %, istället för 7 % i ASEK 4. Samma kostnader gäller för ASEK 5.2 som för ASEK 5 och ASEK Eftersom kostnadsfunktionerna ska användas i samhällsekonomiska kalkyler som baseras på en prognos om framtida trafikering gjordes år 2007 en bearbetning av underlaget där kostnadsfunktionerna beaktar en framtida tågsammansättning. Det innebär att ett antal verkliga tågtyper som idag trafikerar järnvägsnätet byts ut mot tågtyper som förväntas finnas i framtiden. Fram för allt har det inneburit förändringar i tågsammansättning för Interregionala tåg (IR), pendeltåg och dieseltåg. Sammansättningen av tågtyper vid översynen avser år När det gäller omkostnader och overheadkostnader har inget ytterligare utvecklingsarbete genomförts. Dessa kostnader har räknats om till prisnivå 2010 med producentprisindex. 19

20 Tabell Indexuppräkning från 2006 till 2010 för persontågskostnader Kostnadskomponent Index-serie Index Kapital ITPI 1,074 Lön AKI 1,086 Diesel PPI Diesel 1,150 El BV elpris 1,253 Reparation KPI 1,068 Omkostnader, overheadkostnader PPI 1,1056 Kostnadsfunktionerna är uppbyggda som kostnader, per avstånds- och tidsenhet, för minsta tågstorlek (avser antal sittplatser) och tillkommande kostnader för sittplatser utöver det minsta antalet platser. Härav framgår att tågstorleken, i termer av antal sittplatser, är en central parameter. I detta sammanhang kommer den maximala beläggningsgraden in. Hur hög beläggningsgraden kan vara beror till stor del på hur mycket resandet varierar längs linjens sträckning och över trafikdygnet. Ju jämnare resandet är fördelat desto högre kan beläggningsgraden vara och vice versa. I tabellen nedan redovisas de beläggningsgrader per tågtyp som normalt används. Tabell Beläggningsgrader per tågtyp Tågtyp Beläggningsgrad Snabbtåg 0,6 Interregio 0,5 Pendeltåg i storstad 0,4 Pendeltåg övriga 0,4 Dieseltåg 0,5 Nattåg 0,5 Höghastighetståg 0,6 Snabbt regionaltåg 0,5 Beräkningen av fordonskostnader per tågkilometer och tågminut görs i följande tre steg: 1. Genomsnittligt resande per tåg = Personkm per år Tågkilometer per år 2. Sittplatsbehov per tåg= Genomsnittligt resande per tåg Beläggningsgrad 3. Kostnad per tågkilometer och tågminut = Kostnad minsta tåg + (Sittplatsbehov sittplatser minsta tåg) marginalkostnad kr per platskm respektive platsminut Om sittplatsbehovet är mindre än minsta tågstorlek används minsta tågstorlek och kostnaden består då av kostnaden per km och minut för minsta tågstorlek. Kalkylvärdena för persontrafikens operativa kostnader på järnväg bygger på följande typer av produktions- och kostnadsuppgifter: 20

Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6

Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Trafikanalys Adress:

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 21 Trafikens externa marginalkostnader

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 21 Trafikens externa marginalkostnader Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 21 Trafikens externa marginalkostnader G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 21. Trafikens externa

Läs mer

Transportsektorns samhällsekonomiska. bilagor 2015 PM 2015:4

Transportsektorns samhällsekonomiska. bilagor 2015 PM 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader bilagor 2015 PM 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader bilagor 2015 PM 2015:4 Bilaga 1: Sammanställning, förklaring och motivering av samhällsekonomiska

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 3 Kalkylprinciper och generella kalkylvärden G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 3 Kalkylprinciper

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Transportsektorns samhällsekonomiska. rapport 2012. Rapport 2012:3

Transportsektorns samhällsekonomiska. rapport 2012. Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader rapport 2012 Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader rapport 2012 Rapport 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Lärarprogrammet Specialisering samhällskunskap, Välfärdsstatens utveckling Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer

ÖVERSYN AV SAMHÄLLSEKONOMISKA METODER OCH KALKYLVÄRDEN PÅ TRANSPORTOMRÅDET

ÖVERSYN AV SAMHÄLLSEKONOMISKA METODER OCH KALKYLVÄRDEN PÅ TRANSPORTOMRÅDET ÖVERSYN AV SAMHÄLLSEKONOMISKA METODER OCH KALKYLVÄRDEN PÅ TRANSPORTOMRÅDET Rapport 2002:4 Rapport 2002:4 3 Förord Enligt regleringsbrevet för 2000 ska påbörja en revidering av samhällsekonomiska metoder

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 S Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 9 Trafiksäkerhet G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 9. Trafiksäkerhet... 3 9.1 Olycksvärdering...

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel 2012-2014 Våren 2013 ER 2013:07

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel 2012-2014 Våren 2013 ER 2013:07 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel 2012-2014 Våren 2013 ER 2013:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Producentöverskottet ex ante, ex post

Producentöverskottet ex ante, ex post Thesis 247 Producentöverskottet ex ante, ex post Fallstudie av Blekinge kustbanas elektrifiering Anders Bondemark Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar WSP Analys & Strategi rapport 2007:12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de 28 Februari 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor. Beräkningar

Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor. Beräkningar Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor Beräkningar 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB 0048-09 ISBN 978-91-7383-022-5 3 Förord I denna rapport finns detaljerade beskrivningar

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping. Oskarshamns kommun. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Linda Meurling. Uppdragsnummer 2128034

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping. Oskarshamns kommun. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Linda Meurling. Uppdragsnummer 2128034 Oskarshamns kommun Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping Uppdragsnummer 2128034 Stockholm Sweco Infrastructure AB Anders Schweitz Linda Meurling ra04s 2010-05-18 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100

Läs mer

3 Den svenska flygmarknaden

3 Den svenska flygmarknaden 12 13 3 Den svenska flygmarknaden 3.1 Historik År 1944 fick det privatägda företaget SILA, som än idag är det svenska moderbolaget till SAS, tillstånd att bedriva luftburen linjetrafik - huvudsakligen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar Samhällets kostnader för att förebygga bränder Beräkningar 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB732 - juli 2014 ISBN 978-91-7383-471-1 3 Förord I denna rapport finns detaljerade

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer