Anmälan av rapporten Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan av rapporten Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN (3) HSN Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Anne Lund Jensen , p 14 Anmälan av rapporten Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i samarbete med Landstingstyrelsens förvaltning, Danderyd Sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset genomfört en benchmarking av akutsjukhusens effektivitet. I benchmarkingen genomlyses kärnverksamheterna medicin, kirurgi och ortopedi på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus med avseende på produktivitet, kvalitet och effektivitet. Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan Slutrapport Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet kärnverksamheterna på Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Förvaltningens motivering till förslaget Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i samarbete med Landstingstyrelsens förvaltning, Danderyd Sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset genomfört en benchmarking av akutsjukhusens effektivitet. Syftet med benchmarkingen har varit att belysa likheter och skillnader mellan de tre akutsjukhus. I studien genomlyses kärnverksamheterna medicin, kirurgi och ortopedi med avseende på produktivitet, kvalitet och effektivitet. Kärnverksamheterna på de deltagande sjukhusen är lika avseende patientunderlag och socioekonomi, vilket gör jämförelser av flera dimensioner möjliga att genomföra. Utredningen belyser likheter och skillnader i akutsjukhusens kostnader för vårdproduktionen. I rapporten analyseras i vilken omfattning olika faktorer

2 2 (3) ANMÄLAN HSN såsom registrering av vårdproduktion, vårdtider, väntetider, kvalitetsresultat, arbetssätt och bemanningsmix kan förklara likheter och skillnader. Slutsatserna från arbetet är att sammantaget producerade Capio S:t Görans sjukhus vård till lägst kostnad år 2013, med fem till sju procent lägre kostnader per DRG-poäng (Diagnosis Related Groups) än Danderyds sjukhus och Södersjukhuset inom kärnverksamheterna. Detta beror primärt på högre produktion av DRG-poäng per anställd samtidigt som kostnaden per anställd är högre på Capio S:t Görans sjukhus. Den fem till sju procent lägre kostnaden per DRG-poäng uppskattas till mellan en och tre procentenheter bestå i att Capio S:t Görans sjukhus registrerar diagnoser/åtgärder på ett sätt som ger högre snittvikt (högre ersättning) än motsvarande patienter hos Södersjukhuset och Danderydsjukhus. Således är den reella skillnaden i kostnad per DRG-poäng två till sex procent. Alla tre sjukhus registrerar enligt regelverket, dock går regelverket att tolka på olika sätt vilket ger variationer i registrering. Dessutom har samverkan med geriatriken analyserats för att belysa hur effektiva akutsjukhusen är ur ett systemperspektiv. Analyserna visar att alla sjukhus överför patienter till geriatriken både direkt från akuten och från slutenvården. Av de patienter som remitterades till geriatriken 2013 överförde Danderyds Sjukhus störst andel direkt från akuten (~50 procent) jämfört med Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus som överförde ~30 procent direkt från akuten. Av alla slutenvårdspatienter inom kärnverksamheten överförde Capio S:t Görans sjukhus 2013 högst andel patienter till geriatriken, vilket delvis kan bero på bättre tillgång till geriatriska vårdplatser. Nedbrutet per specialitet ses att det är inom medicin och kirurgi som Capio S:t Görans sjukhus överförde en större andel patienter, inom ortopedi överförde sjukhusen en lika stor andel. Således verkar inte överflytt till geriatriken vara en avgörande faktor för Capio S:t Görans sjukhus kortare vårdtider inom ortopedi Sammanfattningsvis visar studien att inom vårdproduktion har de tre sjukhusen ungefär lika måluppfyllelse och kvalitet och att Capio S:t Görans sjukhus är mer produktiva inom en rad områden. Då effektivitet är det sammanvägda resultatet av produktivitet och kvalitet kan därmed konstateras att Capio S:t Görans sjukhus är det mest effektiva sjukhuset i denna jämförelse.

3 3 (3) ANMÄLAN HSN Henrik Almkvist Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Leif Karnström Avdelningschef

4

5 Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet Kärnverksamheterna på Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset Avdelningen för somatisk specialistvård Datum Diarienummer:

6

7 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund, syfte, deltagare och metodöversikt Produktivitetsjämförelser mellan kärnverksamheterna på de deltagande sjukhusen Möjliga förklaringsfaktorer till skillnader i produktivitet Akutsjukhusens kvalitet Systemeffektivitet och samverkan med geriatriken Rekommendationer...57 Bilaga...63 Sida 3

8 Sida 4

9 Förord Hälso- och sjukvårdssystemet i Stockholms län utvecklas kontinuerligt för att säkerställa den bästa möjliga vården för den växande befolkningen. Den förbättrade tillgängligheten på akutsjukhusen i Stockholm under de senaste åren har inneburit att fler patienter fått tillgång till den behandling och vård de behöver utan försening. Tillgång till rätt vård vid rätt vårdinstans är det första steget mot ett effektivt sjukvårdsystem. För att få den bästa möjliga vården inom de befintliga ekonomiska ramarna krävs ett kontinuerligt effektiviseringsarbete inom samtliga sjukhus och vårdaktörer samt inom systemet i dess helhet. Denna rapport är skriven med utgångspunkt i kärnverksamheterna medicin, ortopedi och kirurgi vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Capio S:t Görans Sjukhus, men lärdomar kan också dras för andra sjukhus och deras verksamhetsutveckling. Övergripande kan konstateras att de tre sjukhusen är relativt lika vad gäller flera av parametrarna i jämförelsen. Det gäller exempelvis andel sluten- och öppenvård, vårdtider inom medicin och kirurgi, kompetensmix, kvalitetsutfall i Öppna jämförelser och personalomsättning. Det kan också slås fast att samtliga sjukhus har förbättrat sig i flera dimensioner under de senaste åren. Ett aktivt arbete för att minska vårdköerna har ökat tillgängligheten avsevärt. Kärnverksamheterna har effektiviserat vårdflödena och märkbart förkortat vårdtider under perioden , med bibehållen kvalitet och patientnöjdhet. Trots dessa tydliga förbättringar i sjukhusens effektivitet finns det fortsatt ett behov av att hitta nya lösningar för akutsjukvårdens organisering, inte bara på de enskilda sjukhusen utan också i hela systemet. En väl fungerade samverkan mellan de olika aktörerna i sjukvårdskedjan från primärvården till specialistvården och vidare till geriatriken och det kommunala omhändertagandet behövs för att man ska få ett optimerat patientflöde och största möjliga effektivitet ur ett systemperspektiv. Denna benchmarkingutredning, genomförd av Stockholms läns landstings Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i samarbete med akutsjukhusen och Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF), ger faktaunderlag att utgå från i det fortsatta förbättringsarbetet både på förvaltnings- och sjukhusnivå. Genom att jämföra och förstå skillnader mellan akutsjukhusens produktivitet och effektivitet kan vi identifiera områden för verksamhetsutveckling på sjukhusen och även lyfta fram goda exempel. Leif Karnström Sida 5

10

11 Sammanfattning Denna rapport sammanfattar resultatet av en benchmarkingstudie av akutsjukhusens effektivitet som utfördes av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) under I studien genomlystes kärnverksamheterna medicin, kirurgi och ortopedi på Danderyds sjukhus (DS), Södersjukhuset (SÖS) och Capio S:t Görans sjukhus (CStG) med avseende på produktivitet, kvalitet och effektivitet. Kärnverksamheterna på de tre sjukhusen liknar varandra vad gäller patientunderlag och socioekonomi, vilket gör att jämförelser i flera dimensioner varit möjliga att genomföra. En viktig skillnad mellan sjukhusens uppdrag är att DS och SÖS utgör upplåtna enheter inom universitetssjukvården och därför har en mer omfattande forskningsoch utbildningsverksamhet än CStG. I denna studie analyseras enbart sjukhusens effektivitet inom vårdproduktionen, och därför har både intäkter och kostnader för FOUU exkluderats i samtliga analyser enligt bästa tillgängliga information. Samtliga jämförelser avser 2013 om inte någon annan tidsperiod anges. Sammantaget producerade CStG vård inom kärnverksamheterna till lägst kostnad år 2013, med 5 7 % lägre kostnad per DRG-poäng än DS och SÖS. Detta orsakas primärt av högre produktion av DRG-poäng per anställd, samtidigt som kostnaderna per anställd är högre på CStG. 1 till 3 procentenheter av den 5 7 % lägre kostnaden per DRG-poäng uppskattas bestå i att CStG registrerar diagnoser/åtgärder på ett sätt som ger högre snittvikt än motsvarande patienter hos SÖS/DS. Således är den reella skillnaden i kostnad per DRG-poäng snarare 2 6 %. Den betydligt högre produktionen av DRG-poäng per årsarbetare på CStG (26,7) jämfört med DS (21,5) och SÖS (23,5) indikerar reella skillnader i personalproduktivitet. Högre kostnader per anställd beror bland annat på att CStG har en kompensationsmodell som leder till något högre totalersättning per anställd än på de andra sjukhusen. Skillnader i case mix har också viss betydelse. CStG:s fokus på ortopedi inverkar, eftersom den ortopediska verksamheten har högre materialkostnader och lägre personalbehov än exempelvis medicin. Flera olika faktorer har utvärderats i studien för att förklara produktivitetsskillnaderna mellan sjukhusen. 1. Ledarskap, bemanning och medarbetarnöjdhet Personalens kompetensmix är relativt likartad på de tre sjukhusen, med det undantag att SÖS har något högre andel sjuksköterskor i förhållande till undersköterskor än fallet är på DS och CStG. SÖS har även en något högre andel ST-läkare av det totala antalet läkare. Sida 7

12 Samtliga sjukhus har en hög personalomsättning 1 för sjuksköterskor, från 17,5 % på SÖS till 18,2 % på CStG (2013). Att kontinuerligt lära upp ny personal är utmanande för sjukhusen och påverkar produktiviteten negativt. Det är anmärkningsvärt att CStG har betydligt lägre personalomsättning för läkare, 6,0 %, jämfört med ca 11 % på SÖS och DS. Eftersom DRG-poäng övervägande är kopplade till läkaraktiviteter kan detta påverka CStG:s resultat positivt. CStG har nöjdare medarbetare än DS och SÖS enligt medarbetarenkäterna, speciellt vad avser närmaste chef och ledning. CStG:s något mindre och mer fokuserade verksamhet kan tänkas underlätta en effektiv styrning och ledning. Deltagande i forskning och undervisning kan påverka produktiviteten. Justeringar på intäkts-, kostnads- och personalsidan har gjorts i den utsträckning information funnits tillgänglig. 2. Organisering av verksamhet, vårdprocesser och skillnader i vårdtider Överlag har CStG och DS kortare medelvårdtider inom kärnverksamheterna än SÖS: 3,2 dagar i genomsnitt för DS och CStG jämfört med 3,6 dagar för SÖS. CStG utmärker sig med betydligt kortare medelvårdtider inom ortopedin: 3,2 dagar mot 4,1 på DS och 4,4 på SÖS. DS har de kortaste vårdtiderna inom kirurgi: 2,6 mot 2,7 för CStG och 3,2 för SÖS. Samtliga sjukhus arbetar i lika hög utsträckning med poliklinisk vård, ungefär % av patienterna vårdas utan att stanna över natten. För ortopedin hade DS störst andel poliklinisk vård år 2013 (45 % mot 40 % på CStG och 34 % på SÖS). En stor del av skillnaden kan förklaras av skillnader i patientmixen. Inom kirurgin syns endast små skillnader mellan sjukhusen. Det finns skillnader i registrering av polikliniska patienter mellan sjukhusen. CStG och SÖS registrerar till exempel en större andel patienter i slutenvården som nolldagars vårdtillfällen jämfört med DS, som i högre grad registrerar dessa patienter i öppenvården. Samtliga sjukhus har utvecklat nya vårdflöden med subakuta patienter, det vill säga patienter som kommer in akut till sjukhuset men inte tas in omedelbart utan återvänder hem med en remiss för att återkomma på planerat besök inom två veckor. Subakuta flöden används för att öka patientens komfort och säkerhet, till exempel för lättare ortopediska operationer. Ett större elektivt (planerat) flöde är också till fördel för sjukhusen, då det möjliggör en bättre planering av operationsverksamheten, vilket kan öka sjukhusets produktivitet. CStG har kommit längst i detta arbete inom ortopedin jämfört med de andra sjukhusen. Måluppfyllelse mätt i tillgänglighet samt medicinsk och patientupplevd kvalitet är av stor vikt vid en samlad effektivitetsbedömning. 1 Personal som lämnar sjukhuset som arbetsgivare Sida 8

13 3. Tillgänglighet När det gäller tillgänglighet har alla sjukhus förbättrat sig markant de senaste åren. Tillgången till behandling är idag god på samtliga sjukhus. Endast 2 5 % av patienterna behöver vänta mer än 90 dagar på behandling. DS utmärker sig med de kortaste köerna. Väntetiden till mottagning varierar dock mellan sjukhusen. CStG har kortast köer, med cirka 2 % av patienterna som får vänta mer än 30 dagar. SÖS har de längsta köerna med 11 % som får vänta mer än 30 dagar till mottagning inom ortopedi eller kirurgi. 4. Patientupplevd kvalitet Samtliga sjukhus presterar i linje med rikssnittet i patientupplevd kvalitet enligt den nationella patientenkäten. CStG ligger något över snittet för samtliga verksamheter (Akut, Öppenvård, Slutenvård), och DS och SÖS hamnar strax under snittet på akuten och slutenvården. 5. Medicinsk kvalitet Medicinsk kvalitet kan mätas på ett antal olika sätt och med olika definitioner. Det är därför svårt att summera kvalitet på en sjukhusövergripande nivå. I 2013 års sjukhusavtal hade CStG bäst måluppfyllelse enligt de 21 kvalitetsparametrar som ingår i avtalet (2 % av total ersättning). Sjukhusen presterar generellt väl i 2014 års öppna jämförelser med mer än hälften av de relevanta parametrarna inom kärnverksamheterna på en nivå över rikssnittet. Sjukhusen har en relativt lika andel patienter som återinläggs inom 30 dagar. Omkring 9 % inom ortopedin och % inom medicin och kirurgi återinläggs. CStG har något lägre andel återinläggningar. Särskilt gäller detta inom kirurgi, där man har 12 % jämfört med 14 % för DS och SÖS. Sammanfattningsvis visar studien att de tre sjukhusen har en likartad måluppfyllelse och kvalitet när det gäller vårdproduktion, men att CStG är mer produktivt sett till en rad faktorer. Då effektivitet är det sammanvägda resultatet av produktivitet och kvalitet kan konstateras att CStG är det mest effektiva sjukhuset i denna jämförelse. Måluppfyllelsen i förhållande till DS:s och SÖS:s FOUU-uppdrag har inte utvärderats här. Ur ett systemperspektiv har vidare akutsjukhusens samverkan med geriatriken studerats. Resultaten pekar på flera intressanta slutsatser både för benchmarking och för planering och styrning av framtidens hälso- och sjukvård. Alla sjukhus överför patienter till geriatriken både direkt från akuten och från slutenvården. Av de patienter som remitterades till geriatriken 2013 överförde DS störst andel direkt från akuten (ca 50 %) jämfört med SÖS och CStG som överförde ca 30 % direkt från akuten (med resterande andel från slutenvården). Av alla slutenvårdspatienter inom kärnverksamheten överförde CStG 2013 högst andel Sida 9

14 patienter till geriatriken ca 15 % mot 12 % på SÖS och 8 % på DS vilket delvis kan bero på bättre tillgång till geriatriska vårdplatser. Nedbrutet per specialitet ser vi att det är inom medicin och kirurgi som CStG överför en större andel patienter; inom ortopedi överför sjukhusen en lika stor andel. Således verkar inte överflyttning till geriatriken vara en avgörande förklaring bakom CStG:s kortare ortopediska vårdtider Avslutningsvis ges i denna rapport rekommendationer för fortsatt arbete riktade till landstinget, sjukhusledningar och klinikledningar. I rekommendationerna till sjukhusledningar ingår bland annat att fortsätta stötta klinikledningar i verksamhetsutvecklingen och fokusera på att minska personalomsättningen för att säkerställa en god kompetensförsörjning. I rekommendationerna till klinikledningar ingår bland annat fortsatt arbete med vårdflöden, poliklinisering och utveckling av operationsverksamheten. I rekommendationerna till landstinget ingår bland annat systematisk granskning av registreringsskillnader, fortsatt utveckling av beskrivningssystemen (till exempel DRG och KPP) och fortsatta analyser av vårdflödena. Sida 10

15 Sida 11

16

17 1. Bakgrund, syfte, deltagare och metodöversikt 1.1 Bakgrund: akutsjukvårdens utveckling i Stockholm Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa. Under de kommande åren förväntas befolkningen öka med i genomsnitt cirka 1,7 procent per år, vilket innebär flera hundra tusen nya invånare fram till För att säkerställa en effektiv hälso- och sjukvård för landstingets samtliga medborgare gör Stockholms läns landsting historiskt stora satsningar inom hälso- och sjukvården; här ingår bland annat bygget av Nya Karolinska Solna och upprustning och utbyggnad av länets övriga sjukhus. För att kunna erbjuda en vård som uppfyller invånarnas förväntningar och framtidens vårdbehov har landstinget tagit fram en Framtidsplan för hälso- och sjukvården som nu genomförs. En hörnsten i denna Framtidsplan är att vårdgivarna ska samarbeta i nätverk runt patienten. Husläkarens roll ska utvecklas i vårdförloppet och minska behovet av besök på länets akutsjukhus. Många besök som tidigare skedde på akutsjukhus inom Stockholms län ska flyttas till närsjukhus och specialistmottagningar. För länets äldre befolkning ska den geriatriska vården utvecklas och integreras bättre i den övriga specialistvården. Samarbetet med hemtjänst och hemsjukvård ska utvecklas för att möjliggöra mer avancerad vård i hemmet. Satsningarna kommer att innebära stora förändringar för akutsjukhusen inom SLL. Under de senaste åren har det skett en snabb tillväxt av akutsjukhusens patientunderlag till följd av befolkningsökningen. Vårdtyngden på akutsjukhusen har ökat, vilket kan förklaras av att en större andel patienter är äldre och att lättare specialistvård har flyttats ut från akutsjukhusen. Större utskiften av volymer från akutsjukhusen har skett inom vårdvalsspecialiteter såsom ortopedi, hud, öron-näsa-hals och förlossning. Dessa trender förväntas fortsätta under de kommande åren; mot bakgrund av de stora investeringarna som görs kommer utvecklingen att ställa större krav på produktivitet, kvalitet och effektivitet på akutsjukhusen. 1.2 Syfte och målsättning Under 2014 har HSF vid SLL haft i uppdrag att analysera akutsjukhusens verksamhet med fokus särskilt på produktivitet, kvalitet och effektivitet. Syftet med utredningen har varit att, ur ett beställarperspektiv, få större insikt i hur väl målen för somatisk specialistvård uppnås i förhållande till de resurser som används på de tre akutsjukhusen och i samverkan med övriga vårdinrättningar. Ett annat syfte har varit att ge akutsjukhusen en stabil faktabas för det fortsatta förbättringsarbetet. Fokus har legat på sjukhusens vårdproduktion. Utredningen som presenteras i denna rapport kommer att användas som underlag för vidareutveckling av Stockholms läns hälso- och sjukvård. Sida 13

18 I föreliggande studie har Socialstyrelsens modell för effektivitetsmätningar, presenterad i bild 1, använts som ramverk för analyserna. I denna modell används följande definitioner: Effektivitet grad av måluppfyllelse i förhållande till insatta resurser. Effektiviteten är det sammanvägda resultatet av produktivitet i förhållande till kvalitet. Produktivitet produktionsutfall i förhållande till resurserna. Kvalitet resultat i förhållande till verksamhetens mål. Bild 1 Benchmarkingstudiens övergripande målsättningar Effektivitet Grad av måluppfyllelse i förhållande till insatta resurser Kvalitet Resultat i förhållande till verksamhetens mål Mål och uppdrag RESURSER PRODUKTIONS- UTFALL RESULTAT Grad av måluppfyllelse Produktivitet Produktionsutfallet i förhållande till resurser I studien belyses både produktivitet och kvalitet med hjälp av ett antal jämförbara parametrar, där de deltagande sjukhusens utfall och resultat kan jämföras med varandra på ett trovärdigt och robust sätt. Däremot har dessa resultat inte vägts samman i ett övergripande effektivitetsindex i stället har en kvalitativ bedömning gjorts. Bedömningen baseras på produktivitets- och kvalitetsutfall samt ett flertal samtal med representanter från de deltagande sjukhusen och med experter på området. En viktig dimension i studien har varit att förstå vilka faktorer som kan förklara produktivitets- och kvalitetsskillnaderna. Fokus har legat på att jämföra de deltagande sjukhusen i ett antal dimensioner, både med hjälp av kvantitativa nyckeltal och en kvalitativ förståelse av verksamheternas organisering och arbetssätt. Denna förståelse är avgörande för att sjukhusen ska kunna använda sig av utredningens resultat i sin verksamhetsutveckling och uppnå en större effektivitet över tid. 1.3 Deltagande sjukhus och metod Tre akutsjukhus inom SLL ingår i denna benchmarkingstudie: Capio S:t Görans sjukhus (CStG), Danderyds sjukhus (DS) och Södersjukhuset (SÖS). Sjukhusen valdes eftersom Sida 14

19 deras patientunderlag är relativt lika, de har sitt huvudsakliga betjäningssområde i Stockholm med förorter och deras patientpopulation uppvisar en likartad ålders- och socioekonomisk fördelning. För att säkerställa jämförbarheten är enbart vårdproduktionen för sjukhusens kärnverksamheter specialiteterna ortopedi, medicin och kirurgi inkluderade i studien. Specialiteter som därmed exkluderas är till exempel kvinnosjukvård, hud och njurmedicin. Arbetet är baserat på två huvudsakliga informationskällor: Dataanalys av dels centrala data från till exempel SLL och SKL, dels lokala data från deltagande akutsjukhus. Denna information är inhämtad för att analysera patientinflöden, urskilja övergripande trender och mönster i utvecklingen samt belysa likheter och skillnader i kärnverksamheternas produktion, produktivitet, kvalitet och effektivitet. Intervjuer och diskussioner i fokusgrupper med akutsjukhusens ledningsgrupper och verksamhetsrepresentanter för att komplettera analysunderlaget samt skapa djupare förståelse för utvecklingen och ge en sammanvägd bild av situationen inom sjukhusens kärnverksamheter. Arbetet har letts av en arbetsgrupp från HSF i nära samarbete med deltagande akutsjukhus och LSF. Representanter från kärnverksamheterna på respektive akutsjukhus samt HSF har vid två tillfällen samlats för att arbeta med analysunderlaget samt diskutera utmaningar och goda exempel. Konsultfirman McKinsey & Company har stöttat arbetet med analys, faktainsamling och sammanställning av material. Arbetet genomfördes från juni 2014 till februari Definition av kärnverksamheter För att det ska vara möjligt att jämföra de tre deltagande akutsjukhusen har verksamheterna medicin, kirurgi och ortopedi valts ut och definierats som sjukhusens kärnverksamheter. Eftersom de tre sjukhusen har något olika profil även inom dessa kärnverksamheter har följande ytterligare avgränsningar och justeringar gjorts: Till medicin räknas förutom internmedicin även infektionsmedicin och kardiologi men inte njurmedicin och reumatologi. Till kirurgi räknas även urologi, vilket är en specialitet som finns vid samtliga tre sjukhus. Kärlkirurgen på SÖS har exkluderats, då jämförbar verksamhet inte finns vid CStG eller DS. Ortopedi inkluderar de ortopediska verksamheterna vid respektive sjukhus med undantag för handkirurgin på SÖS. För SÖS:s akutmottagning har en särskild justering genomförts, då akuta besök där inte registreras som tillhörande medicin, kirurgi eller ortopedi utan förs till en särskild Sida 15

20 akutklinik. Dessa besök omfördelades på kärnverksamheterna utifrån övergripande vårdområde (MDC) och därefter diagnosavsnitt. Bild 2 ger en översikt över sjukhusens kärnverksamheter avseende DRG-produktion Av figuren framgår att SÖS har störst andel verksamhet utanför kärnverksamheten: cirka en tredjedel av den totala DRG-produktionen på SÖS utgörs av övrig verksamhet. För DS omfattar annan verksamhet till exempel kvinnosjukvård, förlossning, njurmedicin och reumatologi. På SÖS ingår bland annat Sachsska barnsjukhuset, kvinnosjukvård, förlossning och ögonkliniken. Bild 2 Översikt av sjukhusens kärnverksamhet och övrig verksamhet 1 2 DRG-poäng, 2013 Kliniker Medicin 16,9 44% 20,5 50% 24,9 51% Kirurgi 10,6 28% 13,5 32% 13,1 27% Ortopedi 10,4 28% 7,7 18% 10,8 22% Kärnverksamhet 38,0 100% 41,7 100% 48,8 100% Annan verksamhet 0,5 16,8 1 26,5 2 Total verksamhet 38,5 58,5 75,3 % Fördelning av DRG i kärnverksamheten Trots att akutsjukhusen har liknande kärnverksamheter finns det några skillnader som kan påverka vissa utfall i jämförelserna: Södersjukhuset har den största verksamheten totalt sett, nästan dubbelt större än CStG och 30 % större än DS. Storleken kan ge vissa skalfördelar, till exempel fördelning av fasta kostnader över en större produktionsvolym, men även orsaka ökad komplexitet till exempel i styrning och utveckling av flera olika typer av verksamheter. En viktig skillnad i sjukhusens uppdrag är att DS och SÖS är upplåtna enheter inom universitetssjukvården och därför har en mer omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet än CStG. I denna studie analyseras enbart sjukhusens 1 Annan verksamhet inkluderar t ex kvinnosjukvård/ förlossning, njurmedicin, hud och reumatologi 2 Annan verksamhet inkluderar t ex Sachsska barnsjukhuset, kvinnosjukvård/ förlossning och ögonkliniken Källa Bild 2: VAL Sida 16

21 effektivitet inom själva vårdproduktionen, och därför har både intäkter och kostnader för FOUU exkluderats i samtliga analyser enligt bästa tillgängliga information. Sjukhusen har något olika uppdrag och således skillnader i casemix: CStG har en större andel ortopedi, medan DS har en betydande kirurgisk verksamhet. SÖS har den största medicinska kliniken. En större klinisk verksamhet kan medföra vissa skalfördelar samt möjliggöra specialisering och attrahera de skickligaste medarbetarna. Sjukhusen har en liknande fördelning mellan akut och elektiv vård inom kärnverksamheterna totalt sett. SÖS har en något större akut verksamhet: 70 % av DRG-poängen 2013 jämfört med 64 % på DS och 65 % på CStG. CStG har en betydande elektiv verksamhet inom ortopedi: 60 % av DRG jämfört med 47 % på DS och 40 % på SÖS. Fördelningen mellan öppenvård och slutenvård är likartad i sjukhusens kärnverksamheter. DS har den lägsta andelen slutenvård med 73 % av total DRG-produktion 2013, SÖS och CStG något högre med 75 % respektive 76 %. Det finns tydliga skillnader i snittvikterna, som förutsatt likadan registrering är ett indikativt mått på vårdtyngden för sjukhusen. CStG har en högre snittvikt än DS och SÖS inom kärnverksamheterna. Underliggande orsaker till och följder av snittviktsskillnader analyseras mer ingående i kapitel 2.1. Sjukhusen har liknande patientunderlag inom kärnverksamheterna. Inom medicinklinikerna har CStG en högre andel av de allra äldsta patienterna (80+). Det är inte möjligt att justera för alla dessa skillnader i samtliga analyser. I analyser där utfallet bedömts påverkas märkbart av någon av de ovan angivna faktorerna har antingen justeringar gjorts i dataunderlaget för att öka jämförbarheten eller så har faktorns inverkan bedömts kvalitativt. Dataunderlag och justeringar För analyser av vårdproduktion har databasen VAL använts. VAL innehåller bland annat information om samtliga vårdhändelser inom Stockholm läns landsting mellan 2009 och För att mäta produktion har måttet DRG-poäng använts. DRG är ett system där kombinationer av diagnoser och åtgärder resulterar i en diagnosrelaterad grupp (DRG) som ger en viss poäng (DRG-vikt) beroende på hur mycket resurser som gruppen behöver. Mer resurskrävande diagnoser och åtgärder ges alltså en högre vikt (fler DRG-poäng per vårdhändelse). Sjukhusen erhåller ersättning per DRG-poäng, vilket kallas för poängpris, och varierar mellan sjukhusen. Genom att använda samma DRG-grupperare och viktlista för samtliga år ges möjligheten att jämföra vårdproduktion över tid. I rapporten har 2013 års CC-grupperare använts och 2013 års viktlista från SLL. Som underlag för analyserna av sjukhusens ekonomi har två huvudsakliga datakällor använts: sjukhusens bokslutsfiler samt KPP-data (kostnad per patient) från SKL. Sida 17

22 Justeringar har gjorts tillsammans med sakkunniga från deltagande sjukhus och från HSF för att möjliggöra rättvisa jämförelser. Kostnader som inte är relaterade till DRG-produktion, till exempel för externa tjänster och FOUU, har exkluderats. Kostnaderna för FOUU har uppskattat utifrån de öronmärka FOUU-medel som är sjukhusens intäkter. Detta har resulterat i en kostnadsmassa som sedan ställts i relation till producerade DRG-poäng. En fråga som lyfts är huruvida landstingsägda akutsjukhus får extra medel tillskjutna från ägaren (som också är beställare av all vård), och hur detta påverkar produktivitetsjämförelser. Genom att utgå från kostnadssidan, och inte intäktssidan, vid jämförelser behöver detta inte beaktas, eftersom eventuella kostnader kopplade till extramedel kommer med i kostnadsuppskattningarna. En sammanfattning av justeringarna i dataunderlaget för att få en jämförbar kostnadsbas relaterad till DRG-produktion presenteras i bild 3. Bild 3 Kostnader relaterade till DRG-produktionen har separerats ut i tre steg 12 Miljoner kronor, Anslagsersatt vård får inga DRG i VAL och har exkluderats 2. Externa tjänster exkluderas, ersätts ej via DRG 3. FOUU exkluderas ej del av vårdproduktion Totala kostnader ex. moms Övriga avtal, ej DRG-satt 1 Externa tjänster FoUU 2 Kostnader för DRG-produktion Denna kostnadsmassa kan hänföras till DRG-ersatt vårdproduktion och används i analyserna för beräkning av kostnad per DRG samt personal per DRG inom kärnverksamheterna Personalanalyserna bygger på data från interna personaldatabaser vid sjukhusen. Även på personalsidan har justeringar gjorts, till exempel för att korrigera för inhyrd personal och för skillnader i sjukhusens organisering av exempelvis administrativ personal och hälsoprofessioner. Personalsidan är också justerad för uppskattat antal personer som kan 1 Inkluderar tilläggsavtal med SLL och övriga avtal som inte genererar DRG-poäng, t.ex. CStG; smärtklinik, SÖS; ögonmottagning, mammografi, AVK, STD-mottagning, DS: mammografi 2 Inkluderar ersättningar för forskning och utbildning, inklusive AT/ST-utbildningar Källa Bild 3: Ekonomidata från sjukhusen Sida 18

23 kopplas till icke-drg-satt produktion, externa tjänster och FOUU. Akutsjukhusens kvalitet belyses utifrån tre huvudområden: medicinsk kvalitet, patientupplevd kvalitet och tillgänglighet. Sjukhusens medicinska kvalitet belyses från tre olika källor: 1) HSF:s sjukhusavtal som följer 21 standardiserade indikatorer avseende medicinska resultat och omvårdnadsresultat. 2) Öppna jämförelser, en årlig samverkan på nationell nivå mellan Socialstyrelsen och SKL som publicerar jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. 3) Återinläggningar analyserade genom akutsjukhusens patientflöden från databasen VAL. Den patientupplevda kvaliteten belyses med den nationella patientenkäten, en mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs varje år av SKL. Tillgänglighet belyses genom statistik från centrala väntetidsdatabasen, CVR, som visar hur väl respektive klinik uppfyller tillgänglighetsgarantin enligt SLL:s regler. Frågor om arbetet kan ställas till projektledare Anne Lund Jensen, Sida 19

24

25 2. Produktivitetsjämförelser mellan kärnverksamheterna på de deltagande sjukhusen 2.1 Introduktion till produktivitetsjämförelser Produktivitet definieras som produktionsutfall i förhållande till resurser. För att kunna göra produktivitetsjämförelser krävs att både utfall och resurser är jämförbara. I detta arbete säkerställdes jämförbarheten i en iterativ process i tre steg som beskrivs i bild 4. Bild 4 Metodik för produktivitetsjämförelse Basanalyser i steg 1 ställs i nyckeltalsjämförelser i steg 2 förklaringsfaktorer i steg 3 Ekonomi Personal Ersättning för vårdproduktion Exempel nyckeltal: Ersatt poängpris för huvudavtal Total ersättning/drgp Kostnad för vårdproduktion Kostnad per anställd Exempel nyckeltal: Kostnad/ årsarbetare Vårdproduktion per anställd Styrning och personalstrategi Bemanningsstruktur Närvarotid Personalomsättning Personalnöjdhet Vårdprocesser Operationsverksamhet Poliklinisering Subakuta flöden Produktion Exempel nyckeltal: Totalkostnad/DRG-poäng Exempel nyckeltal: DRG-poäng/ årsarbetare Besöksekvivalenter/ årsarbetare Besök/ årsarbetare Vårdtillfälle/ årsarbetare Vårddagar/ årsarbetare Årsarbetare/ vårdplats Medelvårdtider Vårdtider inom sjukhuset Överflytt till geriatriken I ett första steg utförs ett antal basanalyser av akutsjukhusens ekonomi-, personaloch produktionsdata. Basanalyserna är viktiga för att identifiera definitionsskillnader mellan akutsjukhusen så att datajusteringar för att säkerställa jämförbarhet mellan akutsjukhusen kan genomföras. Exempel på basanalyser är nedbrytning av kostnadsposter per verksamhet, case-mix-justeringar avseende vårdproduktion mellan sjukhusen och justeringar av personaldata. Med utgångspunkt i basanalyserna genomförs ett antal produktivitetsanalyser i steg 2. I dessa analyser jämförs produktionsutfall med förbrukning av resurser, till exempel personal eller pengar. Produktionsutfallet mäts främst i antal producerade enheter Sida 21

26 vård i termer av DRG-poäng, men även i termer av antal vårdtillfällen eller antal öppenvårdsbesök. I steg 3 diskuteras olika faktorer som kan bidra till produktivitetsskillnader, exempelvis personalstrategi eller skillnader i vårdprocesser. Skillnader i sjukhusens profil som identifierats under basanalyssteget utnyttjas iterativt som förklaringsfaktorer och för att göra ytterligare justeringar av jämförbarheten. Ett resonemang kring förklaringsfaktorerna återfinns i kapitel 3. Effekter av skillnader i registrering En grundförutsättning för att kunna jämföra vårdproduktion med hjälp av DRG-systemet är att samma vård ges samma antal DRG-poäng oavsett vid vilken vårdinrättning patienten omhändertas. Samma kombination av diagnoser och åtgärder resulterar alltid i samma antal DRG-poäng; däremot har olika vårdinrättningar olika rutiner kring vilka diagnoser och åtgärder som registreras. Ett viktigt mått i sammanhanget är snittvikten för slutenvårdstillfällen och öppenvårdsbesök. Snittvikt är den genomsnittliga DRG-poängen för alla slutenvårdstillfällen alternativt öppenvårdsbesök. Som framgår av bild 5 har sjukhusen i denna jämförelse något olika snittvikter i sina kärnverksamheter. Bild 5 Akutsjukhusens produktion inom kärnverksamheten Total produktion kärnverksamhet per sjukhus 2013 DRG-poäng 1, tusentals Besök öppenvård Tusentals Öppenvård Slutenvård 38,0 24% 76% 41,7 27% 73% 48,8 25% 75% + Snittvikt öppenvård 0,059 0,060 Vårdtillfällen slutenvård Tusentals 34,7 30,0 0,064 41,6 Snittvikt slutenvård 0,96 0,87 0,88 1 Inkluderar kostnadsytterfall som räknas om enligt innerfallsviktlista för berörda sjukhus, DRG vikter enligt 2013 års grundviktlista Källa Bild 5: VAL Sida 22

27 En stor del av skillnaderna i snittvikt mellan sjukhusen går att förklara med hjälp av skillnader i case-mix; så förklaras CStG:s högre snittvikt i slutenvården t.ex. till viss del av verksamhetsmixeffekter man har helt enkelt en större andel ortopedi, som har en högre snittvikt. Anledningen att CStG har en högre snittvikt inom ortopedisk slutenvård är i sin tur delvis att man har en högre andel elektiv slutenvård, vilket ger en högre snittvikt än akut slutenvård. Innan produktivitetsjämförelser kan göras utifrån DRG-poäng som mått på vårdproduktionen krävs djupanalyser av skillnader i registrering. Först efter sådana analyser kan en uppfattning om jämförbar vårdproduktion bildas. Bild 6 beskriver sambandet mellan DRG-produktion och dess påverkan på produktivitetsanalyser och nyckeltal. Bild 6 Effekten av skillnader i registrering är viktig att kartlägga för korrekta produktivitetsjämförelser T.ex. kostnad/ DRG-poäng 1 Ekonomi 2 Produktion/ DRG-poäng T.ex. kostnad/ Helårsanställd 3 Produktivitetsnyckeltal Personal T.ex. DRG-poäng/ Helårsanställd Skillnader i registrering påverkar totala DRGpoäng, vilket i sin tur påverkar övriga analyser och nyckeltal Vid analys av skillnader i registrering har ett antal antaganden gjorts: Andel akut/elektiv vård har antagits inte bero på skillnad i registrering och inte heller på skillnad i andel dagvård, vilket påverkar snittvikterna inom öppenvården. Skillnad/likheter i MDC/DRG och kompliceratgrad av DRG har antagits ha olika grad av registreringseffekter i sig. Resultaten av analyserna, illustrerade i bild 7, visar att effekten av skillnader i registreringsrutiner och vanor mellan sjukhusens kärnverksamheter uppgår till cirka 1 till 3 % mellan DS/SÖS och CStG. Detta innebär att DS/SÖS skulle fått cirka 1 3 % fler DRG-poäng med CStG:s registreringsvanor, vilket ska tas i beaktande under läsningen Sida 23

28 av följande produktivitetsanalyser. Av analysen framgår att registreringsskillnader för ett fåtal DRG inom ortopedi och medicin ensamma förklarar stora delar av de totala snittviktsskillnaderna i dessa verksamheter. Bild 7 1-3% skillnad i registrering mellan sjukhusen inom kärnverksamheten 1 Slutenvård och öppenvård, 2013 DS med CStG registrering till 0 Med CStG:s registrering ~ % SÖS med CStG registrering Med CStG:s registrering ~ % SÖS med DS registrering ~ Med CStG:s Med registrering DS registrering -250 till +100 ~ ~0,5% DRG-poäng kärnverksamhet Medicin Kirurgi Ortopedi Nya DRGpoäng för kärnverksamheten Utöver ovanstående analyser finns tre andra områden som rör skillnader i både registrering och arbetssätt och som har bedömts kunna påverka DRG-poäng för samma patient: Poliklinisk vård om en patient som behandlas inte ligger inne över natten men trots detta registreras i slutenvården, ges DRG-poäng som för en patient i slutenvård. Om patienten istället registreras för dagvård i öppenvården ges (oftast) en lägre vikt. Subakuta patienter om patienten går hem från akutmottagning och sedan återkommer elektivt inom till exempel två veckor ges DRG-poäng och ersättning två gånger för samma patient. Om patienten istället läggs in direkt i slutenvården ges DRG-poäng och ersättning endast en gång. Sjukhus eller klinikvårdtillfällen om en patient flyttas mellan kliniker och då skrivs ut/in uppstår flera vårdtillfällen som ger DRG-poäng. Eftersom ovanstående faktorer ger upphov till skillnader i både arbetssätt och registrering är det svårt att uppskatta hur stor registreringseffekten är, och därför har detta inte gjorts inom ramen för denna rapport. Alla tre områdena beskrivs närmare i kapitel 3. Källa Bild 7: VAL; Teamanalys Sida 24

29 2.2 Produktivitetsjämförelser mellan kärnverksamheterna på deltagande akutsjukhus Resultatet av produktivitetsjämförelserna, sammanfattat i bild 8, visar att CStG är 5 7 % mer produktivt vad gäller kostnad per DRG-poäng än SÖS och DS inom kärnverksamheten. Med hänsyn taget till registreringseffekter kvarstår cirka 2 6 procents produktivitetsskillnad. CStG:s högre produktivitet orsakas främst av en högre DRG-produktion per anställd (årsarbetare) 1 i kärnverksamheten. CStG har dock en högre kostnad per anställd, vilket minskar skillnaderna i kostnad/ DRG-poäng. Bild % skillnad i produktivitet mätts om kostnad / DRG mellan CStG och DS/SÖS Kärnverksamheten, 2013 Kostnad/DRG poäng Kärnverksamheten Tusentals kronor Av skillnader uppskattas registreringseffekter vara ca 1-3 % Kostnad/Årsarbetare Kärnverksamhet Tusentals kronor 1.070,0-14% -7% 995,3 918,2 40,1 42,7 +7% 42,3 +5% DRG/Årsarbetare Kärnverksamhet Antal DRG-poäng 26,7-19% 21,5 23,5-12% Av skillnader uppskattas registreringseffekter vara ca 1-3 % Den högre produktionen av antal DRG-poäng per anställd vid CStG uppskattas till cirka 12 % jämfört med SÖS och till cirka 19 % jämfört med DS; med hänsyn tagen till registreringseffekterna leder det till en reell personalproduktivitetsskillnad på cirka 9 11 % mot SÖS och % gentemot DS. Att CStG har en högre kostnad per årsarbetare kan bero på att jämförbara personalgrupper ersätts högre på CStG, till exempel till följd av tillämpning av en 1 Årsarbetare är det använda måttet, vilket är heltidsanställda justerade för deltidsarbete. Ordet anställda används i texten för att förenkla läsningen. 2 Årsarbetare motsvarar helårsekvivalenter av sysselsättningsgrad för anställda med tillsvidareanställning, annan tidsbegränsad anställning eller visstidsförordnande. Inkluderar inte timanställda, vikariat eller läkare med AT-tjänstgöring. Notera Bild 8: Årsarbetare motsvarar helårsekvivalenter av sysselsättningsgrad för anställda med tillsvidare anställning, annan tidsbegr. anställning eller visstidsförordnande. Inkluderar inte timanställda, vikariat eller läkare med AT-tjänstgöring. Procentuell justering av årsarbetare för att matcha ej DRG-satt vårdproduktion och KÅÅ Källa Bild 8: Kostnaden från KPP; DRGp från VAL; årsarbetare från personaldata för sjukhusen Sida 25

30 poängmodell 1 för totalersättning. Casemixen av vård kan också påverka detta, då exempelvis ortopedi är dyrare att producera, vilket också stämmer överens med CStGs profil. En fråga som uppkommit i arbetet är de alternativa intäktsströmmar som landstinget potentiellt kan tillskjuta egenägd verksamhet vid underskott. Detta är inget problem i jämförelser enligt ovan, eftersom jämförelserna är gjorda utifrån kostnadsbasen 2013 om sjukhusen gick back skulle det antingen bero på en större kostnadsbas än budgeterat eller på lägre produktion mätt i DRG-poäng. Utöver kostnad per producerad vårdenhet/ DRG-poäng finns andra relevanta produktivitetsnyckeltal inom kärnverksamheterna, varav flera med särskilt fokus på personalen se bild 9. Nyckeltalen för antal besöksekvivalenter, besök och vårdtillfällen per årsarbetare är oberoende av registrerade DRG-poäng och visar på liknande skillnader i produktivitet till CStG:s fördel. SÖS producerar cirka 8 % färre besöksekvivalenter 2 och DS 13 % färre än CStG inom kärnverksamheterna. Skillnader i produktivitet mellan DRG och besöksekvivalenter per DRG kan bero på mixeffekter och registreringsskillnader. Som en delkomponent av besöksekvivalenter har öppenvårdsbesök per årsarbetare analyserats, där skillnaderna i produktivitet verkar vara något mindre: SÖS och DS producerar cirka 6 % färre öppenvårdsbesök per årsarbetare. CStG är även mer produktivt vid jämförelse av producerade vårdtillfällen per årsarbetare, med 5 % mot SÖS och 15 % mot DS. Bild 9 Övriga nyckeltal styrker produktivitetsskillnader mellan kärnverksamheterna på SÖS, DS och CStG DRG/ Årsarbetare totalt 26,7 21,5-19% -12% 23,5 Besöksekvivalenter 1 / Årsarbetare totalt 418,3-13% 364,1 382,9-8% Besök/ Årsarbetare totalt 97,2-6% 91,0 91,9-6% Vårdtillfällen/ Årsarbetare totalt 21,2-15% -5% 18,0 20,1 1 Grundstommen i Capio S:t Görans modell är att tiden som arbetas poängsätts. Mindre attraktiva arbetspass på t.ex. kvällar, nätter och helger ger ett högre antal poäng, medan mer attraktiva pass på dagtid ger ett lägre antal poäng/pass. Se 2 Besöksekvivalenter beräknat utifrån ÖPV besök = 1 besök, 1 vtf = 15 besök, 1 dagvårdstillfälle = 3 besök, 1 noll vårdsdag = 5 besök. Källa Bild 9: DRGp från VAL; Besök, vtf och vårddagar från VAL; årsarbetare från personaldata för sjukhusen Sida 26

31 Sida 27

32

33 3. Möjliga förklaringsfaktorer till skillnader i produktivitet Det finns ett antal faktorer som kan bidra till skillnader i akutsjukhusens produktivitet. Den sammantagna effekten uppstår av både mjuka faktorer som ledarskap, bemanning och medarbetarnöjdhet och hårda faktorer som vårdprocesser och skillnader i vårdtider. Inget av sjukhusen är konsekvent bäst på samtliga områden inom samtliga kärnverksamheter. Nyckeltalen ger en indikation på underliggande skillnader, men det är svårt att dra definitiva slutsatser. I detta avsnitt behandlas följande områden, som alla kan ge en indikation på vad som ligger bakom produktivitetsskillnaderna: 1. Ledarskap, bemanning och medarbetarnöjdhet Personalstruktur och deltagande i FOUU-verksamhet Personalrörlighet och medarbetarnöjdhet Organisationens styrning och ständig verksamhetsutveckling 2. Organisering av verksamhet, vårdprocesser och skillnader i vårdtider Medelvårdtider och samarbete med geriatriken Organisering av operationsverksamheten Poliklinisering Subakuta flöden Sjukhusinterna flytt mellan kliniker 3.1 Ledarskap, bemanning och medarbetarnöjdhet Personalstruktur och deltagande i FOUU-verksamhet Personalen är den viktigaste resursen på ett akutsjukhus. Hur sjukhusen bemannar sin verksamhet kan få påtagliga följder för sjukhusets produktivitet och kvalitet. På kärnverksamhetsnivå är kompetensmixen relativt likartad på alla tre sjukhus, vilket framgår av bild 10. SÖS har dock en något större andel sjuksköterskor i förhållande till undersköterskor än DS och CStG. Skillnader i uppdraget vad gäller forskning och undervisning mellan sjukhusen har lyfts fram som en faktor som kan påverka produktiviteten. Akutsjukhusen bedriver till exempel verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterske-, sjukgymnast- och läkarstudenter, vilket kan påverka produktiviteten. Sida 29

34 Kostnader och personalsiffror som ligger till grund för produktivitetsberäkningar är redan justerade för den andel som FOUU utgör av intäktsbasen. Däremot är det inte möjligt att avgöra om personalen i realiteten fördelar sin arbetstid mellan vårdproduktion och FOUU i linje med intäkterna. Bild 10 Sjukhusen har en liknande bemanningsmix för kärnverksamheten 1 Procent; Antal årsarbetare för kärnverksamheten ST-läkare Specialistläkare % 4% 5% 11% 11% 11% Sjuksköterskor 43% 42% 46% Usk/skötare/sjvbitr Övrig vårdpers 2 Övrig/Admin pers 3 Förhållanden: Läkare/(Ssk + Usk) Ssk/Usk 22% 23% 19% 4% 3% 3% 15% 16% 15% 0,23 0,23 0,25 1,94 1,83 2,39 Andel ST-läkare av 26% 26% 33% totalt antal läkare 1 En indikation är andelen ST-läkare av totalt antal läkare i kärnverksamheten. I denna jämförelse framkommer att SÖS har en högre andel ST-läkare: 33 % gentemot 26 % på DS och CStG. Detta kan bero på att SÖS har något större andel medicinverksamhet, som ofta har något större andel ST-läkare än kirurgi och ortopedi. ST-läkare är mindre produktiva än specialister och kräver dessutom undervisning av specialister, vilket tar tid ifrån vårdproduktionen. Personalrörlighet och medarbetarnöjdhet Akutsjukhus och vårdgivare i Stockholm i allmänhet har hög personalomsättning jämfört med övriga riket sannolikt beroende på den rörliga arbetsmarknaden. Som framgår av bild 11 hade samtliga akutsjukhus en relativt hög personalomsättning, mellan 10 och 15 %, under Personalomsättning mäts här som utflöde av personal från sjukhuset. 1 Inkluderat chefer, exkluderat AT-läkare Notera Bild 10: Köpta tjänster är inkluderat för respektive yrkesgrupp som tillhör kärnverksamheten Källa Bild 10: Personaldata från sjukhusen Sida 30

35 Bild 11 Hög personalomsättning för kärnverksamheten på ~10-15% med stora skillnader mellan olika yrkesgrupper 1 Procent CStG DS SÖS Personalomsättning Personalomsättning per klinik 2013 Personalomsättning per yrke ,3% 13,6% 12,3% 14,4% 13,6% 12,5% 11,1% 10,5% 13,6% Medicin Kirurgi Ortopedi Övrig klinisk verksamhet Akuten 11,9% 13,5% 13,2% 13,1% 12,5% 12,2% 8,2% 11,9% 12,9% 12,2% 12,3% 11,0% 18,2% 23,9% 23,7% Läkare Ssk Usk/skötare/ sjvbitr 5,7% 9,5% 8,2% 12,6% Övr vårdpers 7,3% 12,1% Övrig/admin pers 6,0% 11,1% 10,6% 18,2% 17,9% 17,5% 5,7% 12,2% 11,7% Totalt 12,3% 13,6% 13,6% Totalt 12,3% 13,6% 13,6% Särskilt hög är omsättningen av sjuksköterskor på alla sjukhus, från 17,5 % på SÖS till 18,2 % på CStG Detta är en utmaning för vårdavdelningar där sjuksköterskor är en nyckelgrupp. Att kontinuerligt behöva lära upp ny personal är något som kan påverka produktiviteten negativt. Det bör noteras att CStG har en betydligt lägre omsättning av läkare: 6,0 % jämfört med ca 11 % på SÖS och DS. Då en stor del av DRG-poängen är kopplade till läkaraktiviteter kan detta förhållande påverka CStG:s resultat positivt. Givet den utmanande situationen med relativt hög personalomsättning, särskilt bland sjuksköterskor, kan en omfördelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper vara en lösning. CStG har arbetat aktivt med att överföra uppgifter från sjuksköterskor till undersköterskor och administrativ personal för att effektivera verksamheten, upprätthålla vårdproduktionen och minska personalomsättningen. CStG har något nöjdare medarbetare än DS och SÖS enligt medarbetarnöjdhetsmätningarna, som ser likadana ut för de tre sjukhusen och utförs av Icquality på sjukhusövergripande nivå. Som framgår av bild 12 har samtliga tre sjukhusen goda resultat jämfört med genomsnittet för landstingsägd sjukvårdsproduktion (både akutsjukhus och annan vård). CStG har dock något högre resultat på alla övergripande parametrar än DS och SÖS. Särskilt goda resultat har CStG på ledningsindex, det vill säga hur medarbetarna upplever sin närmaste chef och sjukhusets och verksamheten ledning. Källa Bild 11: Personaldata från sjukhusen Sida 31

36 I ett flertal intervjuer lyftes en tydlig ledning och kontinuerlig verksamhetsutveckling fram som orsaker till CStG:s bättre resultat. CStG:s något mindre och dessutom mer koncentrerade verksamhet kan tänkas underlätta en effektiv styrning och ledning Bild 12 CStGs medarbetare upplever företaget mer positivt än DS & SÖS medarbetare 1 = Totaltindex = Medarbetarindex SLL snitt 75 + Företagsindex Hur medarbetare upplever bolaget och förvaltningen som helhet SLL snitt 66 + Ledningsindex Hur medarbetare upplever ledning och sin närmaste chef SLL snitt 73 + Gruppindex Hur medarbetare upplever gruppdynamik och sina medarbetare SLL snitt 78 + Situationsindex Medarbetarnas upplevelse av sin egen situation på arbetsplatsen SLL snitt 77 Ledarskap och ständig verksamhetsutveckling Alla tre sjukhusen har tydligt beskrivna lednings- och kvalitetssystem som utgör grundpelaren i deras utvecklingsarbete. Unikt för CStG är att sjukhuset i sitt anbudsmaterial har beskrivit i detalj hur man vill arbeta med utvecklingen av verksamheten; man har formulerat ett stort antal kvalitetsmått som också följs upp av beställaren under avtalsperioden i en större omfattning än för de offentligägda akutsjukhusen. Förutom en tydlig ledningsstruktur är välutvecklade processer med utgångspunkt i vårdprogram ett viktigt element i styrningen av CStG. Samtliga sjukhus har som fokus att arbeta med sina vårdkedjor, både internt på sjukhuset men också vad beträffar samverkan med andra vårdgivare, kommun och primärvård. Till exempel har DS infört vårdsamordnare, medan CStG arbetar med flödesansvariga. Båda funktionerna är centrala i att säkerställa flödet in och ut från sjukhusen och få fram ett optimalt utnyttjande av vårdplatserna. Akutmottagningen på Södersjukhuset har så kallade vårdkedjesjuksköterskor, som har till uppgift att ordna plats på geriatriken direkt Notera Bild 12: SLL-snitt är snittet för landstingsägd vårdproduktion Källa Bild 12: Icquality från sjukhusen Sida 32

Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet

Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet Kärnverksamheterna på Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset Avdelningen för somatisk specialistvård 08-123 132 00 Datum 2015-03-31 Diarienummer:

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Yttrande över delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Björn Wettermark TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (9) HSN 2016-4808 Yttrande över delbetänkandet Ordning och reda i välfärden

Läs mer

Rapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen

Rapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen Doc ID Rapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen Januari 215 Bakgrund och sammanfattning Under 214 redovisar de landstingsägda akutsjukhusen negativa

Läs mer

9 Förlängning av avtal med Capio S:t Görans sjukhus AB och Capio AB om specialiserad akutsjukvård HSN

9 Förlängning av avtal med Capio S:t Görans sjukhus AB och Capio AB om specialiserad akutsjukvård HSN 9 Förlängning av avtal med Capio S:t Görans sjukhus AB och Capio AB om specialiserad akutsjukvård HSN 2018-1103 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-1103 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

16 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om patienter som väntar frivilligt HSN

16 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om patienter som väntar frivilligt HSN 16 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om patienter som väntar frivilligt HSN 2018-0200 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-0200 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-04-26 Vårdanalys

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) INTERPELLATIONSSVAR 2017-02-09 1 (5) LS 2016-1544 Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D.

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D. Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms

Läs mer

45 Antagande av leverantör upphandling av geriatrisk vård på Löwenströmska och Nacka sjukhus. HSN

45 Antagande av leverantör upphandling av geriatrisk vård på Löwenströmska och Nacka sjukhus. HSN 45 Antagande av leverantör upphandling av geriatrisk vård på Löwenströmska och Nacka sjukhus. HSN 2018-0370 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Allmänmedicin och geriatrik Camilla

Läs mer

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) och Michael Silvestri (MP) om situationen på akutsjukhusen utifrån ett femårsperspektiv

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) och Michael Silvestri (MP) om situationen på akutsjukhusen utifrån ett femårsperspektiv Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Mikaela Lingvall TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, P 13 1 (11) HSN 1502-0285 Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP)

Läs mer

15 Svar på skrivelse från Catarina Wahlgren (V) om Nya vårdnivåer från 2018 i akutvården HSN

15 Svar på skrivelse från Catarina Wahlgren (V) om Nya vårdnivåer från 2018 i akutvården HSN 15 Svar på skrivelse från Catarina Wahlgren (V) om Nya vårdnivåer från 2018 i akutvården HSN 2018-0327 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-0327 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsplanering

Läs mer

Avtal med akutsjukhusen för åren

Avtal med akutsjukhusen för åren HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-12-20 p 11 1 (7) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Eva Lestner HSN 1110-1335 HSN 1110-1336 HSN 1110-1337 HSN 1110-1338 HSN 1110-1339 HSN 1110-1340 HSN 1110-1341

Läs mer

Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval juni 2015

Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval juni 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-05-16 1 (1) HSN 2016-0844 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Birgitta Almgren 2016-06-21, p 5 Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av öppen- och slutenvård inom internmedicin och kirurgi

Antagande av leverantör - upphandling av öppen- och slutenvård inom internmedicin och kirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-02-19 1 (6) HSN 2017-1605 Handläggare: Anders Nettelbladt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-04-10 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Utvecklingsplan för dialysvården

Utvecklingsplan för dialysvården HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-12-06 p 04 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-31 HSN 1210-1252 Handläggare: Tobias Nilsson Utvecklingsplan för dialysvården 2013-2014 Ärendebeskrivning

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Sammanhållen Vård genom Enhetliga Arbetssätt (SVEA) Introduktion till samverkansmått för husläkarmottagningar

Sammanhållen Vård genom Enhetliga Arbetssätt (SVEA) Introduktion till samverkansmått för husläkarmottagningar Sammanhållen Vård genom Enhetliga Arbetssätt () Introduktion till samverkansmått för husläkarmottagningar Innehåll Kort information om samverkansmåtten Viktigt att känna till om samverkansmåtten Guide

Läs mer

Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen

Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen 29-215 Uppdrag Kartläggning av utvecklingen i Region Skåne vad avser vårdpersonals arbetstid och hur den använts

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Bilaga 1 - Förbättrad beskrivning av den specialiserade öppna

Bilaga 1 - Förbättrad beskrivning av den specialiserade öppna Bilaga 1 - Förbättrad beskrivning av den specialiserade öppna vården inom NordDRG 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 6 NordDRG... 6 Syfte... 7 Mål... 7 Metod... 8 Resultat... 9 3 Sammanfattning

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

32 Beslut i upphandling av öppenvård för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom i Stockholms län HSN

32 Beslut i upphandling av öppenvård för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom i Stockholms län HSN 32 Beslut i upphandling av öppenvård för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom i Stockholms län HSN 2017-0706 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2017-0706 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om vården under jul och nyårshelgerna

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om vården under jul och nyårshelgerna Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Britt Arrelöv TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-12-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-01-30 1 (4) HSN 2017-1963 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om vården under

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:94 1 (45) LS 1011-0923 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Påkallande av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt Ärendet Hälso-

Läs mer

Yttrande över motion 2012:24 av Helene Öberg(MP) och Vivianne Gunnarsson (MP) om satsning på äldre och äldre multisjuka

Yttrande över motion 2012:24 av Helene Öberg(MP) och Vivianne Gunnarsson (MP) om satsning på äldre och äldre multisjuka Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner-Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-06-25 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 9 1 (5) HSN 1212-1540 Yttrande över motion 2012:24 av Helene

Läs mer

Svar på interpellation 2018:14 av Erika Ullberg (S) om växande vårdköer i Sveriges rikaste landsting

Svar på interpellation 2018:14 av Erika Ullberg (S) om växande vårdköer i Sveriges rikaste landsting INTERPELLATIONSSVAR Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) 2018-06-12 LS 2018-0605 Svar på interpellation 2018:14 av Erika Ullberg (S) om växande vårdköer i Sveriges rikaste landsting Erika

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Svar på skrivelse av Socialdemokraterna om inställda operationer tidigare år

Svar på skrivelse av Socialdemokraterna om inställda operationer tidigare år Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-19 1 (5) HSN 2017-0604 Handläggare: Mikaela Lingvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-24 Svar på skrivelse av Socialdemokraterna om inställda

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Vårdsamordnare Vo Internmedicin

Vårdsamordnare Vo Internmedicin Slutrapport Arbetsmiljölyftet frikod 3864 Vårdsamordnare Vo Internmedicin 1 oktober 2014-31 oktober 2016 Peter Blomberg, projektledare Utvärdering och utveckling av vårdsamordnarrollen Sammanfattning av

Läs mer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-20 1 (7) HSN 2016-4774 Handläggare: Mikaela Lingvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V)

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Yttrande över motion 2016:19 av Dag Larsson (S) om åtgärder för att minska köerna till Stockholms akutmottagningar

Yttrande över motion 2016:19 av Dag Larsson (S) om åtgärder för att minska köerna till Stockholms akutmottagningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Erika Budh TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-12 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-2857 Yttrande över motion 2016:19 av Dag Larsson (S) om åtgärder

Läs mer

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-08-11 1 (2) HSN 2016-3077 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Piret Kaaman-Lepisk 2016-08-30, p 6 Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering

Läs mer

Stockholmsvården i korthet

Stockholmsvården i korthet 1 Stockholmsvården i korthet 2 Ett vanligt dygn i 86 000 personer besöker 1177 Vårdguiden på nätet Cirka 1 500 patienter besöker en akutmottagning 12 300 patienter tas emot på husläkarmottagningar och

Läs mer

Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Anders Nettelbladt 2013-12-11, p 23 Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Omställningsarbete HSF

Omställningsarbete HSF Omställningsarbete HSF 1. Vårdplatser och dimensionering av dessa 2. KK, barn, akuten och An/Op/IVA 3. Specialistmottagningar, dimensionering, produktivitet och gränsdragning mot primärvården 4. Jourlinjer

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2010

VERKSAMHETSÅRET 2010 1 VERKSAMHETSÅRET 2010 Produktionsutskottet 22 februari 2011 SLL Ekonomi och finans 2 Highlights Vårdproducenternas resultat var 586 mkr vilket är 400 mkr högre än budget, vilken var 186 mkr. Den positiva

Läs mer

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (5) HSN 2017-0668 HSN 1412-1663 Handläggare: Therese Löfqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 8/2013 Prehospital vård vårdkedjans första insats

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 8/2013 Prehospital vård vårdkedjans första insats Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anki Eriksson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-03-04 P 9 1 (5) HSN 1312-1443 Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 8/2013

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kardiologi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kardiologi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0618 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av Ärendebeskrivning

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad gastroenterologi och hepatologi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad gastroenterologi och hepatologi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0620 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Principer för vårdgivares kostnadsansvar för läkemedel, hjälpmedel och medicinsk service

Principer för vårdgivares kostnadsansvar för läkemedel, hjälpmedel och medicinsk service Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 1 (3) HSN 2017-0887 Handläggare: Björn Wettermark Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 Principer för vårdgivares kostnadsansvar för läkemedel,

Läs mer

Motion om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting

Motion om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting Socialdemokraterna F R A M T I D S P A R T I E T Ankom Stockholms läns landsting 2017-06- U Dnril2Ö >0^l2j MOTION 2017-06-13 26 fl: 2* Motion om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns

Läs mer

13 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om hjärtsjukvården i Södertälje HSN

13 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om hjärtsjukvården i Södertälje HSN 13 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om hjärtsjukvården i Södertälje HSN 2018-0329 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-0329 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-04-26 Planeringsenhet

Läs mer

14 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om inställda operationer under 2017 HSN

14 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om inställda operationer under 2017 HSN 14 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om inställda operationer under 2017 HSN 2018-0328 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-0328 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-04-26 SjukhusLOU-avtal

Läs mer

4 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om uppföljning av höjda ersättningar till förlossningsenheterna HSN

4 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om uppföljning av höjda ersättningar till förlossningsenheterna HSN 4 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om uppföljning av höjda ersättningar till HSN 2018-0308 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-0308 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-05-02

Läs mer

Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen för 2015

Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen för 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-22 1 (4) Handläggare: Åsa Liljegren Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-10-20, p 28 Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen för

Läs mer

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Controller: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 21--21 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21-4-28 PaN A12-6-43 Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Ärendet I ärendet föreligger en redovisning av förvaltningens ärenden

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 (6) HSN 0910-1366 Handläggare: Henrik Gaunitz Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnden Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Läs mer

Jämförelseanalys av Sveriges universitetssjukhus. Skåneperspektiv Oktober 2015

Jämförelseanalys av Sveriges universitetssjukhus. Skåneperspektiv Oktober 2015 Jämförelseanalys av Sveriges universitetssjukhus Skåneperspektiv Oktober 2015 DEN SVENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSVÅRDEN I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV Universitetssjukvård definieras som de delar av vården

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om psykologisk bedömning vid skador orsakade av våldseller

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om psykologisk bedömning vid skador orsakade av våldseller Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Berg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-02-19 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-04-10 1 (4) HSN 2018-0199 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om psykologisk

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013, Tillgången på vårdplatser Styrningen på landstingsoch sjukhusnivå

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013, Tillgången på vårdplatser Styrningen på landstingsoch sjukhusnivå Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 1312-1331 Handläggare: Anna Nergårdh Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 11 Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013,

Läs mer

Förslag på en ny modern Psykiatri

Förslag på en ny modern Psykiatri 1(5) Förslag på en ny modern Psykiatri Bakgrund Område Psykiatri i Region Jämtland Härjedalen har under 2018 genomlysts i syfte att föreslå förändringar för en mer jämlik och effektiv vård för länets medborgare.

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2106-10-11 1 (4) HSN 2016-4458 Handläggare: Birgitta Rosengren Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Hertzberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (4) HSN 2016-4163 Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

19 Yttrande över motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av gynekologiska mottagningar HSN

19 Yttrande över motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av gynekologiska mottagningar HSN 19 Yttrande över motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av gynekologiska mottagningar HSN 2019-0764 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2019-0764 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

11 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om gynekologisk mottagning i Nynäshamn HSN

11 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om gynekologisk mottagning i Nynäshamn HSN 11 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om gynekologisk mottagning i Nynäshamn HSN 2018-1612 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-1612 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-03-07

Läs mer

Resultat per maj 2017

Resultat per maj 2017 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag

Läs mer

Förslag till reviderat ersättningssystem för geriatrisk vård

Förslag till reviderat ersättningssystem för geriatrisk vård Landstingsstyrelsens förvaltning Utveckling & styrning 1 (6) Handläggare: Rune Ekman, Eva Jensen Landstingsstyrelsens allmänna utskott Förslag till reviderat ersättningssystem för geriatrisk vård Ärendet

Läs mer

15 Yttrande över motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden HSN

15 Yttrande över motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden HSN 15 Yttrande över motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden HSN 2018-1480 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-1480

Läs mer

38 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om behovsindex i förhållande till vårdkonsumtion HSN

38 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om behovsindex i förhållande till vårdkonsumtion HSN 38 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om behovsindex i förhållande till vårdkonsumtion HSN 2018-0900 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-0900 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vårdanalys

Läs mer

Kompletterande åtgärdsplan för Danderyds sjukhus AB med anledning av rapport från Helseplan

Kompletterande åtgärdsplan för Danderyds sjukhus AB med anledning av rapport från Helseplan Landstingsstyrelsens förvaltning Ägarstyrning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2007-01-24 LS 0702-0145 Handläggare: Eric Paulson Kompletterande åtgärdsplan för Danderyds sjukhus AB med anledning av rapport från Helseplan

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys 1 Efter LS 19/10 - Fortsatt analys Analysera behovet av förstärkningar inom akutsjukvården i Karlskrona och Kristianstad Analysera behovet av förstärkningar inom ambulanssjukvård och sekundärtransport

Läs mer

Yttrande över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting

Yttrande över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Isis Amer Wåhlin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 6 1 (3) HSN 1405-0708 Yttrande över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed

Läs mer

Yttrande över motion 2017:32 av Susanne Nordling (MP) om en mer tillgänglig primärvård

Yttrande över motion 2017:32 av Susanne Nordling (MP) om en mer tillgänglig primärvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Sofia Clarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-11-21 1 (3) HSN 2017-1307 Yttrande över motion 2017:32 av Susanne Nordling (MP)

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Strategi för systematisk uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Strategi för systematisk uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting 1 (9) Ledning och styrning Strategisk enhet Handläggare Henrik Gaunitz Telefon 08-123 132 92 E-post henrik.gaunitz@sll.se Strategi för systematisk uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i

Läs mer

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-20 1 (5) HSN 1310-1164 Handläggare: Gunilla Berg 2015-03-18, P 6 P 3 Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anette Karlsson (LSF) Charlotta Munter (HSF) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (4) HSN 2017-0622 Svar på skrivelse från

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Utvecklingsplan för NU-sjukvården

Utvecklingsplan för NU-sjukvården Beslutad av: styrelsen för NU-sjukvården, 2017-06-22 Diarienummer: NU-2016-00609 Giltighet: från 2017-07-01 till 2020-07-01 2017-08-28 Plan Utvecklingsplan för NU-sjukvården 2017-2026 Planen gäller för:

Läs mer