Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg 2010"

Transkript

1 Upprättad av Birgitta Olsson, Gabriella Petterson Utfärdad Dnr LS 370/10 Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg 2010

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning Bakgrund och syfte 5 3. Metod 5 4. Resultat Möjlighet att kombinera politik med arbete och privatliv Viktiga uppgifter i rollen som politiker Beslutsunderlagens kvalitet Inflytande över beslut Bemötande och samtalsklimat Landstingsfullmäktiges arbete Aktivitetsgrad i fullmäktige under mandatperioden Relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän Våld och hot Avhopp Övriga frågor 17 2 (20)

3 1 Sammanfattning För att kartlägga villkoren för förtroendevalda i Landstinget Gävleborg beslutade fullmäktiges demokratiberedning att genomföra en enkätundersökning avseende bl a inflytande på beslut, samtalsklimat, praktiska möjligheter att utöva det politiska uppdraget, inflytande över beslut, beslutsunderlag och relationen mellan politiker och tjänstemän. Enkätundersökningen har tidigare genomförts 2006 och Diskussioner i demokratiberedningen har utifrån enkätsvaren vid tidigare undersökningar lett till en rad åtgärdsförslag och insatser för att stärka politikerrollen har genomförts. För att kartlägga hur förtroendevalda ser på sitt uppdrag idag och för att få en uppfattning om förändringar skett sedan 2006 och 2008 genomfördes en ny undersökning i mars 2010 med samma frågor som i föregående enkäter. 78 procent av de förtroendevalda i fullmäktige besvarade enkäten 2010 varav de flesta ägnar upp till 20 timmar på sitt politiska uppdrag. Merparten (95%) uppgav att mötestiderna passar bra och att det i stort sett går bra att kombinera med privatliv (75%) och med arbete eller studier (74%). Det som värderas som viktigast i uppdraget som landstingspolitiker uppgavs, liksom vid de tidigare undersökningarna vara, att föra fram det egna partiets och väljarnas intressen och åsikter och att långsiktigt utveckla landstinget utifrån mål och visioner. En majoritet ansåg att fullmäktige på ett bra sätt lever upp till uppgifterna att formulera de viktigaste målen (74%) och att ge utrymme för vitala debatter under sammanträden(69%). Av enkätsvaren vid alla tre mättillfällena framgår att man tycker att styrelsens ordförande har stort inflytande över beslutsfattandet, ett något större inflytande än den borde ha. Vid alla tre mättillfällena uppgavs att fullmäktiges och medborgarnas inflytande över beslutsfattandet borde stärkas. Tjänstemännens inflytande över beslutsfattandet uppfattas större än man anser att det borde vara. Ledamöternas eget inflytande uppfattas vara störst inom det egna partiet och då inom det egna specialområdet. De allra flesta av de förtroendevalda (87%) har i ett eller flera avseenden varit aktiva och gjort inlägg i debatt i fullmäktige, ungefär hälften har framställt fråga eller interpellation. Svar på frågor om den personliga upplevelsen av det politiska arbetet visar att vid alla tre enkättillfällena ansåg merparten att man blir lyssnad på, att man behandlas jämlikt, att andra politiker refererar till ens ståndpunkter och att man sällan eller aldrig undanhålls information inför beslut. 3 (20)

4 Merparten (69%) ansåg att beslutsunderlagen inte är för omfattande. Merparten (62%) ansåg dock att beslutsunderlagen inte beskriver konsekvenser av beslut på ett tillfredsställande sätt och att för få beslutsalternativ redovisas (77%). Merparten tyckte att beslutsunderlagen är lätta att förstå (69%) och att det är möjligt att hinna bilda sig en uppfattning i ärenden innan beslut (67%). Relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän har enligt svaren att döma förändrats mellan de tre enkäterna. Ansvarsfördelningen uppfattas som otydligare 2010 (52%) är 2006 (39%), tjänstemännen agerar oftare på förtroendevaldas ansvarsområden 2010 (66%) än 2006 (47%) och förtroendevaldas roll begränsas oftare till att godkänna tjänstemännens förslag (66% 2010 resp 58% 2006). Tjänstemännen uppfattas dock följa förtroendevaldas beslut i större omfattning 2010 (47%) än 2006 (39%). Merparten av de svarande (95%) uppgav att de inte varit utsatta för våld och hot ( 91% 2008 och 85% 2006). I de fall man varit utsatt har det i första hand handlat om verbalt hot i form av tillmälen, skrik och telefonsamtal. Enstaka fall av skadegörelse har förekommit. Närmare en tredjedel av de svarande (28%) har uppgett att de någon gång under senaste året övervägt att lämna sitt förtroendeuppdrag framför allt för att uppdraget känts meningslöst, att det är svårt att påverka beslut och att fullmäktige, nämnder eller styrelsen ofta blir överspelade av andra nivåer eller befattningshavare. Avslutningsvis har de som besvarande enkäten framfört önskemål om mer insyn i och kunskaper om hälso- och sjukvården, t ex patientsäkerhet, roller och prioriteringar. Vidare önskas mer omvärldsbevakning, men även mer praktisk kunskap som t ex i ekonomi/hälsoekonomi, mötesteknik och övningar i retorik och att stå i talarstolen. Ett önskemål är också att fullmäktigesammanträdena skulle innehålla mer debatter och diskussioner. 4 (20)

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund och syfte Fullmäktiges demokratiberedning beslutade 2005 att genomföra en enkätundersökning för att kartlägga villkoren för förtroendevalda i Landstinget Gävleborg med avseende på delaktighet, praktiska möjligheter att utöva det politiska uppdraget, inflytande över beslut, beslutsunderlag, samtalsklimat, relationen politiker tjänstemän mm. En första enkätundersökning genomfördes 2006 och en andra Kartläggningen syftade i första till att få kunskap om under vilka villkor de förtroendevalda utövar sitt uppdrag. Undersökningen syftade även till att ge underlag för diskussioner om hur villkoren skulle kunna utvecklas och förbättras. Diskussionerna i demokratiberedningen utifrån resultaten från tidigare enkätundersökningar har lett till en rad åtgärder för att stärka politikerrollen bl a utbildningsdagar för fullmäktiges ledamöter och inrättandet av två beredningsgrupper som under en försöksperiod har uppgifterna att stärka fullmäktige som beslutande organ, att vitalisera det politiska arbetet, att hjöja kvaliteten i beslutsfattande, att tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän och att fokusera på rollen som medborgarföreträdare. För att kartlägga hur förtroendevalda såg på sitt/sina politiska uppdrag i landstinget efter insatser och för att få en uppfattning om förändringar skett sedan 2006 och 2008 har en ny enkätundersökning genomförts i mars Frågorna var samma som vid föregående undersökningar. 3 Metod Enkäten 2010 ställdes till ordinarie ledamöter samt första ersättare i landstingsfullmäktige och besvarades under mars månad. Efter påminnelse har 76 av 98 personer besvarat enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 78 procent att jämföra med en svarsfrekvens på 79 procent 2008 och 77 procent Nedanstående tabell visar hur förtroendeuppdragen fördelas utifrån kön, ålder och partitillhörighet bland de svarande. Även frågan om födelseland har ställts, men på grund av ett feltryck i tidigare enkäter uppstod en del 5 (20)

6 missförstånd varför frågan utelämnas i tidigare redovisningar. Vid denna undersökning har 6 personer (8%) uppgett att de är födda utanför Sverige. Vid alla tre enkättillfällena var andelen män högre än andelen kvinnor och merparten var mellan 49 och 64 år. Något fler majoritetspolitiker har besvarat enkäten Tabell 1: Förtroendeuppdrag utifrån kön, ålder och partitillhörighet 2010 jämfört med 2008 och Kön Man Kvinna Ej svar Ålder Ej svar Parti Majoritet Opposition Ej svar antal % antal % Antal % Resultat 4.1 Möjlighet att kombinera politik med arbete och privatliv Under denna rubrik ställdes frågor om nedlagd arbetstid på det politiska uppdraget och om det var praktiskt möjligt att kombinera det politiska arbetet med privatliv, arbete och studier. Liksom vid tidigare genomförda enkäter har merparten uppgett att de avsätter upp till 20 timmar per vecka på det politiska uppdraget (tabell 2) och att mötestiderna i huvudsak passar bra (tabell 3a). Merparten har också uppgett att de inte är problem att kombinera politik och privatliv (tabell 3b), arbete eller studier (tabell 3c). 6 (20)

7 Tabell 2: Hur många timmar per vecka ägnar du åt ditt/dina förtroendeuppdrag i landstinget? Tim/vecka antal % antal % Antal % 0-5 tim tim tim tim tim tim Ej svar Tabell 3a: Nuvarande mötestider passar mig bra Nuvarande mötestider passar bra Stämmer dåligt - inte alls Stämmer bra helt Ej svar Tabell 3b: Jag har svårigheter att kombinera det politiska uppdraget med privatlivet Svårt att kombinera politik och privatliv Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Tabell 3c: Jag har svårigheter att kombinera det politiska uppdraget med mitt arbete/mina studier Svårt att kombinera politik och arbete/studier Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej (20)

8 4.2 Viktiga uppgifter i rollen som politiker Under denna rubrik ställdes frågor om hur viktigt man upplever det är att föra fram väljarnas, den egna valkretsens resp det egna partiets intressen och åsikter, hur viktig uppgiften att hålla fastställd budget och att långsiktigt utveckla landstingets mål och visioner. Flertalet av de som besvarat enkäten ansåg vid de tre mättillfällena att samtliga aspekter är viktiga, framför allt att föra fram väljarnas och det egna partiets intressen och åsikter, att hålla budget och att långsiktigt utveckla landstinget utifrån mål och visioner (tabell 4a-e). Tabell 4a: Hur viktiga anser du uppgiften att föra fram väljarnas intressen och åsikter är för dig i rollen som förtroendevald i landstinget? Att föra fram väljarnas åsikter och intressen/åsikter är Helt ganska oviktigt Ganska mycket viktigt Ej svar Vet ej Tabell 4b: Hur viktig är uppgiften att föra fram den egna valkretsens intressen och åsikter för dig som förtroendevald i landstinget? Att föra fram valkretsens intressen/åsikter är Helt ganska oviktigt Ganska mycket viktigt Ej svar Vet ej Tabell 4c: Hur viktig är uppgiften att hålla den fastställda budgeten för dig som förtroendevald i landstinget? Att hålla fastställd budget är Helt ganska oviktigt Ganska mycket viktigt Ej svar Vet ej (20)

9 Tabell 4d: Hur viktig är uppgiften att föra fram det egna partiets intressen/åsikter för dig som förtroendevald i landstinget? Att föra fram det egna partiets intressen är Helt ganska oviktigt Ganska mycket viktigt Ej svar Vet ej Tabell 4e: Hur viktig är uppgiften att långsiktigt utveckla landstinget utifrån mål och visioner för dig som förtroendevald i landstinget? Att långsiktigt utveckla landstinget utifrån mål och visioner är Helt ganska oviktigt Ganska mycket viktigt Ej svar Vet ej Beslutsunderlagens kvalitet En majoritet av de svarande ansåg att beslutsunderlagen är lätta att förstå och inte så omfattade, men att konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder saknas i många fall och att beslutsalternativen är för få. Mer än hälften ansåg dock att det är praktiskt möjligt att hinna bilda sig en uppfattning i ärenden inför beslut Mönstret är ung detsamma som vid enkäterna 2006 och 2008 (tabell 5). Tabell 5: Vad anser du generellt om det beslutsunderlag du får som förtroendevald i landstinget? Att beslutsunderlagen är för omfattade Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej (20)

10 Beslutsunderlagen beskriver konsekvenserna av beslut på ett tillfredsställande sätt Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej Beslutsunderlagen redovisar för få beslutsalternativ att ta ställning till inför beslut Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej Beslutsunderlagen är lätta att förstå Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej Det är praktiskt möjligt att hinna bilda sig en uppfattning i ärenden inför beslut Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej Inflytande över beslut De svarande har på en 10-gradig skala markerat graden av eget inflytande över beslut som rör landstinget där 10 anger maximalt inflytande. De svarande har uppgett att de har något mer inflytande inom det egna partiet än inom landstinget. Möjligheten till inflytande var överlag något större 2006 än 2008 (tabell 6). På frågan om hur stort inflytande olika aktörer har resp borde ha över beslutsfattandet i landstinget framkom att man vid alla tre mättillfällena tyckte att styrelseordföranden, styrelsen och tjänstemännen har stort inflytande men att man anser att det borde vara fullmäktige som det största inflytandet över beslutsfattandet (tabell 7). Största diskrepansen är att man 10 (20)

11 anser att medborgarna borde ha större inflytande än de upplevs ha och att tjänstemännens inflytande borde vara mindre än det upplevs vara. Tabell 6: Hur bedömer du dina möjligheter till inflytande över besluten i frågor som rör landstinget? Möjlighet till inflytande över beslut I ditt parti inom dina specialområden I ditt parti utanför dina specialområden I landstinget inom dina specialområden I landstinget utanför dina specialområden medelvärdvärdvärde median medel- median medel- median 6,9 8 6,4 7 7,0 8 6,2 7 5,6 6 6,2 7 4,8 5 4,7 5 5,3 6 4,1 4 3,8 4 4,6 5 Tabell 7: Hur stort inflytande anser du att följande aktörer har resp bör ha över beslutsfattandet i allmänhet i landstinget Aktörer Har Bör ha Har Bör ha Har Bör ha inflytande inflytande inflytande inflytande inflytande inflytande Styrelsens ordf 8,6 7,1 8,2 7,1 8,6 7,5 Styrelsen 8,1 7,8 7,5 7,8 7,7 8,3 Medborgarna 2,8 6,3 2,7 6,5 2,9 6,4 Fullmäktige 5,7 9,2 5,9 9,4 5,7 8,7 Lokala partiorganisationer 4,3 5,8 4,1 6,3 4,2 5,9 Tjänstemännen 8,1 4,5 8,1 4,2 7,3 4,7 4.5 Bemötande och samtalsklimat Under denna rubrik ställdes frågor om den personliga upplevelsen av det politiska arbetet i landstinget. Merparten av de tillfrågade vid de tre enkättillfällena uppgav att det sällan eller aldrig händer att ledamöter ägnar sig åt annat när de yttrar sig, att de oftast behandlas jämlikt under sammanträden och att de sällan eller aldrig blir undanhållna information inför beslut. Hälften av de svarande uppger att andra politiker sällan eller aldrig refererar till egna ståndpunkter (tabell 8). 11 (20)

12 Tabell 8: Vad är dina personliga upplevelser av det politiska arbetet i landstinget? När jag yttrar mig på sammanträden ägnar sig folk åt annat än att lyssna på mig Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet ej Ej svar Andra politiker brukar referera till mina ståndpunkter Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet ej Ej svar Jag blir jämlikt behandlad under sammanträden Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet ej Ej svar Jag blir undanhållen information inför beslut Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet ej Ej svar Landstingsfullmäktiges arbete Frågor ställdes om vilka synpunkter de förtroendevalda har på landstingsfullmäktiges arbete avseende målformulering, att föra fram 12 (20)

13 invånarnas önskemål och väcka intresse för landstingspolitiska frågor, hur man i fullmäktige lyckas ge utrymme för vitala debatter, att vara nytänkande, att använda arbetsformer som skapar delaktighet och att vara kraftfull i förhållande till landstingsstyrelsen. En majoritet vid de tre enkättillfällena ansåg att fullmäktige på ett bra sätt lever upp till uppgiften att formulera de viktigaste målen. Andelen har dock minskat något från 80 procent 2006 till 74 procent En majoritet ansåg också att fullmäktige ger utrymme för vitala debatter under sammanträden. Knappt hälften ansåg att fullmäktige på ett bra sätt för fram invånarnas önskemål och frågor. Hälften av de svarande ansåg att fullmäktige använder arbetsformer som skapar delaktighet för förtroendevalda i beslut. Andelen som ansåg att fullmäktige på ett bra sätt verkar kraftfullt i förhållande till styrelsen har minskat från 37 procent 2006 till 18 procent Även andelen som ansåg att fullmäktige väcker intresse för landstingspolitiska frågor och är nytänkande i det politiska arbetet har minskat något (tabell 9). Tabell 9: Hur uppfattar du att landstingsfullmäktige lever upp till sina uppgifter? Att formulera de viktigaste målen Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Att föra fram önskemål och frågor från invånare i länet Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Att väcka intresse för landstingspolitiska frågor bland invånarna Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar (20)

14 Att ge utrymme för vitala debatter under sammanträden Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Att vara nytänkande i det politiska arbetet Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Att använda arbetsformer som skapar delaktighet för förtroendevalda i beslut Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Att vara kraftfull i förhållande till landstingsstyrelsen Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Aktivitetsgrad i fullmäktige under mandatperioden Frågor ställdes om de förtroendevaldas egen aktivitet under fullmäktigesammanträden avseende hur många gånger man under mandatperioden gjort inlägg i debatt, framställt en enkel fråga eller interpellation, lämnat motion eller väckt ärende. De allra flesta (66 av de 76 förtroendevalda som besvarat enkäten) har varit aktiva i ett eller flera avseenden (tabell 10). 10 personer har varken gjort inlägg i debatt, framställt enkel fråga eller interpellation, lämnat motion eller väckt ärende. 14 (20)

15 Tabell 10: Hur ofta har du i landstingsfullmäktige gjort något av följande under denna mandatperiod? Gjort inlägg i debatt 0 gånger gånger gånger Vet ej Har ej varit tjänstgörande Ej svar Framställt en enkel fråga 0 gånger gånger gånger Vet ej Har ej varit tjänstgörande Ej svar Framställt interpellation 0 gånger gånger gånger Vet ej Har ej varit tjänstgörande Ej svar Lämnat motion/ väckt ärende 0 gånger gånger gånger Vet ej Har ej varit tjänstgörande Ej svar Relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän Mindre än hälften av de som besvarat enkäten ansåg att ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är tydlig och att 15 (20)

16 tjänstemännen följer förtroendevaldas beslut. Mer än hälften ansåg att tjänstemännen agerar på förtroendevaldas ansvarsområden och att förtroendevaldas roll begränsas till att godkänna tjänstemännens förslag (tabell 11). Tabell 11: Hur uppfattar du samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemän i landstinget? Ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är tydlig -Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer ganska bra/helt Vet ej Ej svar Tjänstemän agerar ofta på förtroendevaldas ansvarsområden Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer ganska bra/helt Vet ej Ej svar Tjänstemännen följer de förtroendevaldas beslut Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer ganska bra/helt Vet ej Ej svar Förtroendevaldas roll begränsas ofta till att godkänna tjänstemännens förslag Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer ganska bra/helt Vet ej Ej svar Våld och hot Flertalet av de svarande hade inte varit utsatta för vård eller hot på grund av det politiska uppdraget det senaste året (tabell 12). De hot- eller våldshandlingar som förekommit är aggression, tillmälen, skrik i 3 fall och hot på telefon, brev eller e-post i 3 fall. Enstaka fall av skadegörelse har också förekommit. 16 (20)

17 Tabell 12: Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för våld eller hot på grund av ditt politiska uppdrag Varit utsatt för våld eller hot Ja Nej Ej svar Avhopp Närmare en tredjedel av de svarande uppger att de någon gång under det senaste året har övervägt att lämna sitt politiska uppdrag (tabell 13), framför allt för att uppdraget känns meningslöst och att det är svårt att påverka beslut (16 personer) eller att fullmäktige, nämnder eller styrelsen ofta blir överspelade av andra nivåer eller befattningshavare (10 personer). Att det förekommit för lite sakdiskussioner och det är för mycket av partipolitik (5 personer) eller förhållanden i familjen eller förvärvslivet (5 personer) angavs också som skäl. Några har också uppgett våld och hot, för mycket av tjänstemannastyre eller centralisering till Gävle som skäl. Tabell 13: Har du under det senaste året övervägt att lämna ditt/dina förtroendeuppdrag i landstinget? Övervägt avhopp Ja Nej Ej svar Övriga frågor I de två avslutande frågorna uppmanades de svarande att kommentera behovet av ytterligare kunskaper och synpunkter på det egna inflytandet i landstinget. framfört önskemål om mer insyn i och kunskaper om hälsooch sjukvården, t ex patientsäkerhet, roller och prioriteringar. Vidare önskas mer omvärldsbevakning, men även mer praktisk kunskap som t ex i ekonomi/hälsoekonomi, mötesteknik och övningar i retorik och att stå i talarstolen. Ett önskemål är också att fullmäktigesammanträdena skulle innehålla mer debatter och diskussioner. 17 (20)

18 Nedan redovisas samtliga kommentarer till de båda frågorna. Frågor 21. Inför kommande utbildningsdagar: Vilka ytterligare kunskaper och färdigheter behöver Du för at bättre bedriva ditt politiska uppdrag? 22. Har du kommentarer till frågorna i denna enkät? Har Du andra synpunkter som gäller ditt inflytande i landstinget? Öppna frågor / kommentarer Svar/kommentarer - Retorikutbildning. Grundläggande ekonomiutbildning. Internationell /omvärldsbevakning. - Råd och tips ang. förrättningsdagarna. Patientsäkerhet hur gör vi i vårat landsting för att minska vårdrelaterade sjukdomar som kostar landstinget mycket pengar. - Info om olika verksamheter. - Fortsatta diskussioner, hearing, debatt i aktuella frågor, belysa olika verksamheter. Både stora och små församlingar behövs beroende av ämne. Fortsätt som hittills, det brukar bli bra. - TID. - Information om resultaten av tagna beslut, ex.vis Hälsovalet. Hur ser det ut för våra egna hälsocentraler. - Prioriteringar och verksamhetsutveckling. - Mer övning i talarstolen. - Oftast bra dagar, men önskvärt med fler. - Mera uppdrag. - Ekonomikunskaper. - Översiktlig redovisning av sjukhusens funktioner och organisation (Gä-Bo-Hu). Roller primärvård sjukhus kommun. Lt:s uppgifter generellt. - Mer kunskap om hälsoekonomi. - Hur får vi ut besluten till våra arbetstagare på golvet. Bättre kommunikation med våra arbetstagare. Har sedan i höstas ordinarie plats i fullmäktige, var tidigare ersättare gör att jag behöver kunskper inom fler områden och det är svårt att säga exakt. - Arbetsgivarrollen (ansvar, roll ) - Positivt med beredningar, borde möjliggöras för alla ledamöter i olika grupperingar, det inspirerar. - Att mer delegeras till tjänstemän. Att politiken har abdikerat. LF är snart i nivå med RF. Odemokratiskt och där beslut tas av ordf/vd/tj.män. Fritidspolitiker har mist sitt inflytande och delaktighet. - Mycket beror på mig själv, hur mycket tid jag kan 18 (20)

19 satsa. Intresse finns, jag tycker det är viktiga frågor. Tycker inte man ska vara heltidspolitiker för länge. Hur ska vi får yngre människor att bli intresserade!?? - Bra frågor. Demokratiperspektivet lyfts fram. - Alldeles för mycket tid läggs på information från tjänstemän utan efterföljande debatt. Inrättande av beredningar är en skenmanöver för att få oss att tro att demokratin vitaliseras. Sammanträdet idag, 17/2 mest info. Och ingen utv. av delaktig och utv. demokrati till en kostnad av ca för ett sammanträde. - Sitter man i opposition så är det svårt att göra sig hörd. - Tror att många skulle vilja kryssa i fler alternativ. - Fakta är att opposition = 0 inflytande, majoritet = 100% inflytande. - Frågorna bra. Att ordförande bör styra lite mer när ledamöter blir otrevliga i talarstolen. - Det är svårt kombinera förvärvsarbete med landstingspolitik. Alla möten mitt på dagen, möten flyttas, förkortas, förlängs med kort varsel, vilket ytterl. Försvårar. Allt centraliserat till Gävle (utom LF). Enkäten: Frågorna utformade så smart att anonymiteten riskeras att röjas, är röjd. - Omöjligt att vara anonym!!! 19 (20)

20

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

FÖRTROENDEVALD Förtroendemannarollen Varför just jag? Kan vem som helst få ett politiskt uppdrag?

FÖRTROENDEVALD Förtroendemannarollen Varför just jag? Kan vem som helst få ett politiskt uppdrag? FÖRTROENDEVALD Förtroendemannarollen Moderater har alltid haft rykte om sig att vara idémässigt trygga, kunniga, pålästa och ha gott omdöme och har på så sätt vunnit stor respekt hos väljare, politiska

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 Ledningskansli sekretariat Fastställda i Landstingsfullmäktige 30/2002 Beslut av landstingets revisorer 2003-02-13

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse?

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Bilaga Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Beredningen består av ordf, 1: e v. ordf 2:e vice ordf samt centerpartiets ordinarie ledamot ( som majoritetspartie

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 10 Syftet med en uppförandekod Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015 Stadgar Stadgar för Sveriges Kommuner och Landsting Antagna av Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets extrakongresser den 27 oktober 2004. Reviderade av SKL:s

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänste utlåtande 2014-03-11 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0153 KS-1 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Nya regler avseende

Läs mer

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Innehållsförteckning Jämtlands läns landsting Politiska organisationen i landstinget................... 52 Ett levande

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Medborgardialoggruppens rapport

Medborgardialoggruppens rapport Kommunledningskontoret 2013-05-06 Kommunfullmäktige Medborgardialoggruppens rapport 1. Simrishamns kommuns vision 2040 Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Rapport Förbifart Stockholm Stockholms Län Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Bakgrund och syfte 4 Förbifart Stockholm har fått s.k. tillåtlighet av regeringen den 3 september. Arbetet med

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare Enkät om kränkningar och påtryckningar mot journalister 2014 Sammanfattning Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten av kränkningar,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN

Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN Beslutslogg 2013-2014 Rev: 2013-06-26 Rev. 2013-09-11 Rev. 2013-10-02 Rev. 2013-12-19 Rev. 2014-02-20 Rev 2014-03-20 Rev 2014-04-29 Rev 2014-06-03 Rev 2014-06-26 Paragraf Datum Beslutsformulering 5 BLS

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer