Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg 2010"

Transkript

1 Upprättad av Birgitta Olsson, Gabriella Petterson Utfärdad Dnr LS 370/10 Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg 2010

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning Bakgrund och syfte 5 3. Metod 5 4. Resultat Möjlighet att kombinera politik med arbete och privatliv Viktiga uppgifter i rollen som politiker Beslutsunderlagens kvalitet Inflytande över beslut Bemötande och samtalsklimat Landstingsfullmäktiges arbete Aktivitetsgrad i fullmäktige under mandatperioden Relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän Våld och hot Avhopp Övriga frågor 17 2 (20)

3 1 Sammanfattning För att kartlägga villkoren för förtroendevalda i Landstinget Gävleborg beslutade fullmäktiges demokratiberedning att genomföra en enkätundersökning avseende bl a inflytande på beslut, samtalsklimat, praktiska möjligheter att utöva det politiska uppdraget, inflytande över beslut, beslutsunderlag och relationen mellan politiker och tjänstemän. Enkätundersökningen har tidigare genomförts 2006 och Diskussioner i demokratiberedningen har utifrån enkätsvaren vid tidigare undersökningar lett till en rad åtgärdsförslag och insatser för att stärka politikerrollen har genomförts. För att kartlägga hur förtroendevalda ser på sitt uppdrag idag och för att få en uppfattning om förändringar skett sedan 2006 och 2008 genomfördes en ny undersökning i mars 2010 med samma frågor som i föregående enkäter. 78 procent av de förtroendevalda i fullmäktige besvarade enkäten 2010 varav de flesta ägnar upp till 20 timmar på sitt politiska uppdrag. Merparten (95%) uppgav att mötestiderna passar bra och att det i stort sett går bra att kombinera med privatliv (75%) och med arbete eller studier (74%). Det som värderas som viktigast i uppdraget som landstingspolitiker uppgavs, liksom vid de tidigare undersökningarna vara, att föra fram det egna partiets och väljarnas intressen och åsikter och att långsiktigt utveckla landstinget utifrån mål och visioner. En majoritet ansåg att fullmäktige på ett bra sätt lever upp till uppgifterna att formulera de viktigaste målen (74%) och att ge utrymme för vitala debatter under sammanträden(69%). Av enkätsvaren vid alla tre mättillfällena framgår att man tycker att styrelsens ordförande har stort inflytande över beslutsfattandet, ett något större inflytande än den borde ha. Vid alla tre mättillfällena uppgavs att fullmäktiges och medborgarnas inflytande över beslutsfattandet borde stärkas. Tjänstemännens inflytande över beslutsfattandet uppfattas större än man anser att det borde vara. Ledamöternas eget inflytande uppfattas vara störst inom det egna partiet och då inom det egna specialområdet. De allra flesta av de förtroendevalda (87%) har i ett eller flera avseenden varit aktiva och gjort inlägg i debatt i fullmäktige, ungefär hälften har framställt fråga eller interpellation. Svar på frågor om den personliga upplevelsen av det politiska arbetet visar att vid alla tre enkättillfällena ansåg merparten att man blir lyssnad på, att man behandlas jämlikt, att andra politiker refererar till ens ståndpunkter och att man sällan eller aldrig undanhålls information inför beslut. 3 (20)

4 Merparten (69%) ansåg att beslutsunderlagen inte är för omfattande. Merparten (62%) ansåg dock att beslutsunderlagen inte beskriver konsekvenser av beslut på ett tillfredsställande sätt och att för få beslutsalternativ redovisas (77%). Merparten tyckte att beslutsunderlagen är lätta att förstå (69%) och att det är möjligt att hinna bilda sig en uppfattning i ärenden innan beslut (67%). Relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän har enligt svaren att döma förändrats mellan de tre enkäterna. Ansvarsfördelningen uppfattas som otydligare 2010 (52%) är 2006 (39%), tjänstemännen agerar oftare på förtroendevaldas ansvarsområden 2010 (66%) än 2006 (47%) och förtroendevaldas roll begränsas oftare till att godkänna tjänstemännens förslag (66% 2010 resp 58% 2006). Tjänstemännen uppfattas dock följa förtroendevaldas beslut i större omfattning 2010 (47%) än 2006 (39%). Merparten av de svarande (95%) uppgav att de inte varit utsatta för våld och hot ( 91% 2008 och 85% 2006). I de fall man varit utsatt har det i första hand handlat om verbalt hot i form av tillmälen, skrik och telefonsamtal. Enstaka fall av skadegörelse har förekommit. Närmare en tredjedel av de svarande (28%) har uppgett att de någon gång under senaste året övervägt att lämna sitt förtroendeuppdrag framför allt för att uppdraget känts meningslöst, att det är svårt att påverka beslut och att fullmäktige, nämnder eller styrelsen ofta blir överspelade av andra nivåer eller befattningshavare. Avslutningsvis har de som besvarande enkäten framfört önskemål om mer insyn i och kunskaper om hälso- och sjukvården, t ex patientsäkerhet, roller och prioriteringar. Vidare önskas mer omvärldsbevakning, men även mer praktisk kunskap som t ex i ekonomi/hälsoekonomi, mötesteknik och övningar i retorik och att stå i talarstolen. Ett önskemål är också att fullmäktigesammanträdena skulle innehålla mer debatter och diskussioner. 4 (20)

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund och syfte Fullmäktiges demokratiberedning beslutade 2005 att genomföra en enkätundersökning för att kartlägga villkoren för förtroendevalda i Landstinget Gävleborg med avseende på delaktighet, praktiska möjligheter att utöva det politiska uppdraget, inflytande över beslut, beslutsunderlag, samtalsklimat, relationen politiker tjänstemän mm. En första enkätundersökning genomfördes 2006 och en andra Kartläggningen syftade i första till att få kunskap om under vilka villkor de förtroendevalda utövar sitt uppdrag. Undersökningen syftade även till att ge underlag för diskussioner om hur villkoren skulle kunna utvecklas och förbättras. Diskussionerna i demokratiberedningen utifrån resultaten från tidigare enkätundersökningar har lett till en rad åtgärder för att stärka politikerrollen bl a utbildningsdagar för fullmäktiges ledamöter och inrättandet av två beredningsgrupper som under en försöksperiod har uppgifterna att stärka fullmäktige som beslutande organ, att vitalisera det politiska arbetet, att hjöja kvaliteten i beslutsfattande, att tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän och att fokusera på rollen som medborgarföreträdare. För att kartlägga hur förtroendevalda såg på sitt/sina politiska uppdrag i landstinget efter insatser och för att få en uppfattning om förändringar skett sedan 2006 och 2008 har en ny enkätundersökning genomförts i mars Frågorna var samma som vid föregående undersökningar. 3 Metod Enkäten 2010 ställdes till ordinarie ledamöter samt första ersättare i landstingsfullmäktige och besvarades under mars månad. Efter påminnelse har 76 av 98 personer besvarat enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 78 procent att jämföra med en svarsfrekvens på 79 procent 2008 och 77 procent Nedanstående tabell visar hur förtroendeuppdragen fördelas utifrån kön, ålder och partitillhörighet bland de svarande. Även frågan om födelseland har ställts, men på grund av ett feltryck i tidigare enkäter uppstod en del 5 (20)

6 missförstånd varför frågan utelämnas i tidigare redovisningar. Vid denna undersökning har 6 personer (8%) uppgett att de är födda utanför Sverige. Vid alla tre enkättillfällena var andelen män högre än andelen kvinnor och merparten var mellan 49 och 64 år. Något fler majoritetspolitiker har besvarat enkäten Tabell 1: Förtroendeuppdrag utifrån kön, ålder och partitillhörighet 2010 jämfört med 2008 och Kön Man Kvinna Ej svar Ålder Ej svar Parti Majoritet Opposition Ej svar antal % antal % Antal % Resultat 4.1 Möjlighet att kombinera politik med arbete och privatliv Under denna rubrik ställdes frågor om nedlagd arbetstid på det politiska uppdraget och om det var praktiskt möjligt att kombinera det politiska arbetet med privatliv, arbete och studier. Liksom vid tidigare genomförda enkäter har merparten uppgett att de avsätter upp till 20 timmar per vecka på det politiska uppdraget (tabell 2) och att mötestiderna i huvudsak passar bra (tabell 3a). Merparten har också uppgett att de inte är problem att kombinera politik och privatliv (tabell 3b), arbete eller studier (tabell 3c). 6 (20)

7 Tabell 2: Hur många timmar per vecka ägnar du åt ditt/dina förtroendeuppdrag i landstinget? Tim/vecka antal % antal % Antal % 0-5 tim tim tim tim tim tim Ej svar Tabell 3a: Nuvarande mötestider passar mig bra Nuvarande mötestider passar bra Stämmer dåligt - inte alls Stämmer bra helt Ej svar Tabell 3b: Jag har svårigheter att kombinera det politiska uppdraget med privatlivet Svårt att kombinera politik och privatliv Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Tabell 3c: Jag har svårigheter att kombinera det politiska uppdraget med mitt arbete/mina studier Svårt att kombinera politik och arbete/studier Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej (20)

8 4.2 Viktiga uppgifter i rollen som politiker Under denna rubrik ställdes frågor om hur viktigt man upplever det är att föra fram väljarnas, den egna valkretsens resp det egna partiets intressen och åsikter, hur viktig uppgiften att hålla fastställd budget och att långsiktigt utveckla landstingets mål och visioner. Flertalet av de som besvarat enkäten ansåg vid de tre mättillfällena att samtliga aspekter är viktiga, framför allt att föra fram väljarnas och det egna partiets intressen och åsikter, att hålla budget och att långsiktigt utveckla landstinget utifrån mål och visioner (tabell 4a-e). Tabell 4a: Hur viktiga anser du uppgiften att föra fram väljarnas intressen och åsikter är för dig i rollen som förtroendevald i landstinget? Att föra fram väljarnas åsikter och intressen/åsikter är Helt ganska oviktigt Ganska mycket viktigt Ej svar Vet ej Tabell 4b: Hur viktig är uppgiften att föra fram den egna valkretsens intressen och åsikter för dig som förtroendevald i landstinget? Att föra fram valkretsens intressen/åsikter är Helt ganska oviktigt Ganska mycket viktigt Ej svar Vet ej Tabell 4c: Hur viktig är uppgiften att hålla den fastställda budgeten för dig som förtroendevald i landstinget? Att hålla fastställd budget är Helt ganska oviktigt Ganska mycket viktigt Ej svar Vet ej (20)

9 Tabell 4d: Hur viktig är uppgiften att föra fram det egna partiets intressen/åsikter för dig som förtroendevald i landstinget? Att föra fram det egna partiets intressen är Helt ganska oviktigt Ganska mycket viktigt Ej svar Vet ej Tabell 4e: Hur viktig är uppgiften att långsiktigt utveckla landstinget utifrån mål och visioner för dig som förtroendevald i landstinget? Att långsiktigt utveckla landstinget utifrån mål och visioner är Helt ganska oviktigt Ganska mycket viktigt Ej svar Vet ej Beslutsunderlagens kvalitet En majoritet av de svarande ansåg att beslutsunderlagen är lätta att förstå och inte så omfattade, men att konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder saknas i många fall och att beslutsalternativen är för få. Mer än hälften ansåg dock att det är praktiskt möjligt att hinna bilda sig en uppfattning i ärenden inför beslut Mönstret är ung detsamma som vid enkäterna 2006 och 2008 (tabell 5). Tabell 5: Vad anser du generellt om det beslutsunderlag du får som förtroendevald i landstinget? Att beslutsunderlagen är för omfattade Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej (20)

10 Beslutsunderlagen beskriver konsekvenserna av beslut på ett tillfredsställande sätt Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej Beslutsunderlagen redovisar för få beslutsalternativ att ta ställning till inför beslut Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej Beslutsunderlagen är lätta att förstå Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej Det är praktiskt möjligt att hinna bilda sig en uppfattning i ärenden inför beslut Stämmer dåligt inte alls Stämmer bra helt Ej svar Vet ej Inflytande över beslut De svarande har på en 10-gradig skala markerat graden av eget inflytande över beslut som rör landstinget där 10 anger maximalt inflytande. De svarande har uppgett att de har något mer inflytande inom det egna partiet än inom landstinget. Möjligheten till inflytande var överlag något större 2006 än 2008 (tabell 6). På frågan om hur stort inflytande olika aktörer har resp borde ha över beslutsfattandet i landstinget framkom att man vid alla tre mättillfällena tyckte att styrelseordföranden, styrelsen och tjänstemännen har stort inflytande men att man anser att det borde vara fullmäktige som det största inflytandet över beslutsfattandet (tabell 7). Största diskrepansen är att man 10 (20)

11 anser att medborgarna borde ha större inflytande än de upplevs ha och att tjänstemännens inflytande borde vara mindre än det upplevs vara. Tabell 6: Hur bedömer du dina möjligheter till inflytande över besluten i frågor som rör landstinget? Möjlighet till inflytande över beslut I ditt parti inom dina specialområden I ditt parti utanför dina specialområden I landstinget inom dina specialområden I landstinget utanför dina specialområden medelvärdvärdvärde median medel- median medel- median 6,9 8 6,4 7 7,0 8 6,2 7 5,6 6 6,2 7 4,8 5 4,7 5 5,3 6 4,1 4 3,8 4 4,6 5 Tabell 7: Hur stort inflytande anser du att följande aktörer har resp bör ha över beslutsfattandet i allmänhet i landstinget Aktörer Har Bör ha Har Bör ha Har Bör ha inflytande inflytande inflytande inflytande inflytande inflytande Styrelsens ordf 8,6 7,1 8,2 7,1 8,6 7,5 Styrelsen 8,1 7,8 7,5 7,8 7,7 8,3 Medborgarna 2,8 6,3 2,7 6,5 2,9 6,4 Fullmäktige 5,7 9,2 5,9 9,4 5,7 8,7 Lokala partiorganisationer 4,3 5,8 4,1 6,3 4,2 5,9 Tjänstemännen 8,1 4,5 8,1 4,2 7,3 4,7 4.5 Bemötande och samtalsklimat Under denna rubrik ställdes frågor om den personliga upplevelsen av det politiska arbetet i landstinget. Merparten av de tillfrågade vid de tre enkättillfällena uppgav att det sällan eller aldrig händer att ledamöter ägnar sig åt annat när de yttrar sig, att de oftast behandlas jämlikt under sammanträden och att de sällan eller aldrig blir undanhållna information inför beslut. Hälften av de svarande uppger att andra politiker sällan eller aldrig refererar till egna ståndpunkter (tabell 8). 11 (20)

12 Tabell 8: Vad är dina personliga upplevelser av det politiska arbetet i landstinget? När jag yttrar mig på sammanträden ägnar sig folk åt annat än att lyssna på mig Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet ej Ej svar Andra politiker brukar referera till mina ståndpunkter Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet ej Ej svar Jag blir jämlikt behandlad under sammanträden Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet ej Ej svar Jag blir undanhållen information inför beslut Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet ej Ej svar Landstingsfullmäktiges arbete Frågor ställdes om vilka synpunkter de förtroendevalda har på landstingsfullmäktiges arbete avseende målformulering, att föra fram 12 (20)

13 invånarnas önskemål och väcka intresse för landstingspolitiska frågor, hur man i fullmäktige lyckas ge utrymme för vitala debatter, att vara nytänkande, att använda arbetsformer som skapar delaktighet och att vara kraftfull i förhållande till landstingsstyrelsen. En majoritet vid de tre enkättillfällena ansåg att fullmäktige på ett bra sätt lever upp till uppgiften att formulera de viktigaste målen. Andelen har dock minskat något från 80 procent 2006 till 74 procent En majoritet ansåg också att fullmäktige ger utrymme för vitala debatter under sammanträden. Knappt hälften ansåg att fullmäktige på ett bra sätt för fram invånarnas önskemål och frågor. Hälften av de svarande ansåg att fullmäktige använder arbetsformer som skapar delaktighet för förtroendevalda i beslut. Andelen som ansåg att fullmäktige på ett bra sätt verkar kraftfullt i förhållande till styrelsen har minskat från 37 procent 2006 till 18 procent Även andelen som ansåg att fullmäktige väcker intresse för landstingspolitiska frågor och är nytänkande i det politiska arbetet har minskat något (tabell 9). Tabell 9: Hur uppfattar du att landstingsfullmäktige lever upp till sina uppgifter? Att formulera de viktigaste målen Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Att föra fram önskemål och frågor från invånare i länet Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Att väcka intresse för landstingspolitiska frågor bland invånarna Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar (20)

14 Att ge utrymme för vitala debatter under sammanträden Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Att vara nytänkande i det politiska arbetet Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Att använda arbetsformer som skapar delaktighet för förtroendevalda i beslut Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Att vara kraftfull i förhållande till landstingsstyrelsen Mycket/ganska dåligt Ganska/mycket bra Vet ej Ej svar Aktivitetsgrad i fullmäktige under mandatperioden Frågor ställdes om de förtroendevaldas egen aktivitet under fullmäktigesammanträden avseende hur många gånger man under mandatperioden gjort inlägg i debatt, framställt en enkel fråga eller interpellation, lämnat motion eller väckt ärende. De allra flesta (66 av de 76 förtroendevalda som besvarat enkäten) har varit aktiva i ett eller flera avseenden (tabell 10). 10 personer har varken gjort inlägg i debatt, framställt enkel fråga eller interpellation, lämnat motion eller väckt ärende. 14 (20)

15 Tabell 10: Hur ofta har du i landstingsfullmäktige gjort något av följande under denna mandatperiod? Gjort inlägg i debatt 0 gånger gånger gånger Vet ej Har ej varit tjänstgörande Ej svar Framställt en enkel fråga 0 gånger gånger gånger Vet ej Har ej varit tjänstgörande Ej svar Framställt interpellation 0 gånger gånger gånger Vet ej Har ej varit tjänstgörande Ej svar Lämnat motion/ väckt ärende 0 gånger gånger gånger Vet ej Har ej varit tjänstgörande Ej svar Relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän Mindre än hälften av de som besvarat enkäten ansåg att ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är tydlig och att 15 (20)

16 tjänstemännen följer förtroendevaldas beslut. Mer än hälften ansåg att tjänstemännen agerar på förtroendevaldas ansvarsområden och att förtroendevaldas roll begränsas till att godkänna tjänstemännens förslag (tabell 11). Tabell 11: Hur uppfattar du samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemän i landstinget? Ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är tydlig -Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer ganska bra/helt Vet ej Ej svar Tjänstemän agerar ofta på förtroendevaldas ansvarsområden Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer ganska bra/helt Vet ej Ej svar Tjänstemännen följer de förtroendevaldas beslut Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer ganska bra/helt Vet ej Ej svar Förtroendevaldas roll begränsas ofta till att godkänna tjänstemännens förslag Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer ganska bra/helt Vet ej Ej svar Våld och hot Flertalet av de svarande hade inte varit utsatta för vård eller hot på grund av det politiska uppdraget det senaste året (tabell 12). De hot- eller våldshandlingar som förekommit är aggression, tillmälen, skrik i 3 fall och hot på telefon, brev eller e-post i 3 fall. Enstaka fall av skadegörelse har också förekommit. 16 (20)

17 Tabell 12: Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för våld eller hot på grund av ditt politiska uppdrag Varit utsatt för våld eller hot Ja Nej Ej svar Avhopp Närmare en tredjedel av de svarande uppger att de någon gång under det senaste året har övervägt att lämna sitt politiska uppdrag (tabell 13), framför allt för att uppdraget känns meningslöst och att det är svårt att påverka beslut (16 personer) eller att fullmäktige, nämnder eller styrelsen ofta blir överspelade av andra nivåer eller befattningshavare (10 personer). Att det förekommit för lite sakdiskussioner och det är för mycket av partipolitik (5 personer) eller förhållanden i familjen eller förvärvslivet (5 personer) angavs också som skäl. Några har också uppgett våld och hot, för mycket av tjänstemannastyre eller centralisering till Gävle som skäl. Tabell 13: Har du under det senaste året övervägt att lämna ditt/dina förtroendeuppdrag i landstinget? Övervägt avhopp Ja Nej Ej svar Övriga frågor I de två avslutande frågorna uppmanades de svarande att kommentera behovet av ytterligare kunskaper och synpunkter på det egna inflytandet i landstinget. framfört önskemål om mer insyn i och kunskaper om hälsooch sjukvården, t ex patientsäkerhet, roller och prioriteringar. Vidare önskas mer omvärldsbevakning, men även mer praktisk kunskap som t ex i ekonomi/hälsoekonomi, mötesteknik och övningar i retorik och att stå i talarstolen. Ett önskemål är också att fullmäktigesammanträdena skulle innehålla mer debatter och diskussioner. 17 (20)

18 Nedan redovisas samtliga kommentarer till de båda frågorna. Frågor 21. Inför kommande utbildningsdagar: Vilka ytterligare kunskaper och färdigheter behöver Du för at bättre bedriva ditt politiska uppdrag? 22. Har du kommentarer till frågorna i denna enkät? Har Du andra synpunkter som gäller ditt inflytande i landstinget? Öppna frågor / kommentarer Svar/kommentarer - Retorikutbildning. Grundläggande ekonomiutbildning. Internationell /omvärldsbevakning. - Råd och tips ang. förrättningsdagarna. Patientsäkerhet hur gör vi i vårat landsting för att minska vårdrelaterade sjukdomar som kostar landstinget mycket pengar. - Info om olika verksamheter. - Fortsatta diskussioner, hearing, debatt i aktuella frågor, belysa olika verksamheter. Både stora och små församlingar behövs beroende av ämne. Fortsätt som hittills, det brukar bli bra. - TID. - Information om resultaten av tagna beslut, ex.vis Hälsovalet. Hur ser det ut för våra egna hälsocentraler. - Prioriteringar och verksamhetsutveckling. - Mer övning i talarstolen. - Oftast bra dagar, men önskvärt med fler. - Mera uppdrag. - Ekonomikunskaper. - Översiktlig redovisning av sjukhusens funktioner och organisation (Gä-Bo-Hu). Roller primärvård sjukhus kommun. Lt:s uppgifter generellt. - Mer kunskap om hälsoekonomi. - Hur får vi ut besluten till våra arbetstagare på golvet. Bättre kommunikation med våra arbetstagare. Har sedan i höstas ordinarie plats i fullmäktige, var tidigare ersättare gör att jag behöver kunskper inom fler områden och det är svårt att säga exakt. - Arbetsgivarrollen (ansvar, roll ) - Positivt med beredningar, borde möjliggöras för alla ledamöter i olika grupperingar, det inspirerar. - Att mer delegeras till tjänstemän. Att politiken har abdikerat. LF är snart i nivå med RF. Odemokratiskt och där beslut tas av ordf/vd/tj.män. Fritidspolitiker har mist sitt inflytande och delaktighet. - Mycket beror på mig själv, hur mycket tid jag kan 18 (20)

19 satsa. Intresse finns, jag tycker det är viktiga frågor. Tycker inte man ska vara heltidspolitiker för länge. Hur ska vi får yngre människor att bli intresserade!?? - Bra frågor. Demokratiperspektivet lyfts fram. - Alldeles för mycket tid läggs på information från tjänstemän utan efterföljande debatt. Inrättande av beredningar är en skenmanöver för att få oss att tro att demokratin vitaliseras. Sammanträdet idag, 17/2 mest info. Och ingen utv. av delaktig och utv. demokrati till en kostnad av ca för ett sammanträde. - Sitter man i opposition så är det svårt att göra sig hörd. - Tror att många skulle vilja kryssa i fler alternativ. - Fakta är att opposition = 0 inflytande, majoritet = 100% inflytande. - Frågorna bra. Att ordförande bör styra lite mer när ledamöter blir otrevliga i talarstolen. - Det är svårt kombinera förvärvsarbete med landstingspolitik. Alla möten mitt på dagen, möten flyttas, förkortas, förlängs med kort varsel, vilket ytterl. Försvårar. Allt centraliserat till Gävle (utom LF). Enkäten: Frågorna utformade så smart att anonymiteten riskeras att röjas, är röjd. - Omöjligt att vara anonym!!! 19 (20)

20

Upprättad av Birgitta Olsson Utfärdad Dnr M 37, LS 316/2008. Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 2

Upprättad av Birgitta Olsson Utfärdad Dnr M 37, LS 316/2008. Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 2 Upprättad av Birgitta Olsson Utfärdad 2008-09-15 Dnr M 37, LS 316/2008 Makten och möjligheten i landstingspolitiken Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Nycklar till makten och möjligheten i landstinget

Nycklar till makten och möjligheten i landstinget Nycklar till makten och möjligheten i landstinget Bakgrund och syfte Under maj 2008 genomfördes en enkätundersökning bland ordinarie ledamöter och första ersättare i landstingsfullmäktige. Syftet var att

Läs mer

Demokratiutskottet. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010

Demokratiutskottet. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010 Revisionsrapport Demokratiutskottet Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting Mars 2010 Fredrik Markstedt, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor 2010-03-02

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009

Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009 Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009 Så arbetar demokratiutskottet I demokratiutskottet ingår en representant för respektive parti. Ordförande är Britt Westerlund (s). Övriga ledamöter är Ingmari

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANELEN 215 Rapport 8 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 215 Dialog med landstingets politiker Enkät nummer åtta är nu slutförd Vilka kan delta i Medborgarpanelen?

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Villkor för förtroendevalda

Villkor för förtroendevalda Villkor för förtroendevalda ERSÄTTNINGS- OCH ARBETSVILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Villkor för förtroendevalda 1 Villkor för förtroendevalda 2 Förord Att individer har möjlighet

Läs mer

Fokusgrupper för förbättrat samarbetsklimat mellan landstingets politiker och tjänstemän

Fokusgrupper för förbättrat samarbetsklimat mellan landstingets politiker och tjänstemän Fokusgrupper för förbättrat samarbetsklimat mellan landstingets politiker och tjänstemän Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens läns landsting Carina Lundmark, docent i statsvetenskap Lisa Dahlén,

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Hus

Läs mer

REGLEMENTE. Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare

REGLEMENTE. Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare REGLEMENTE Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare REGLEMENTE 2 1 Sammanfattning: I Håbo kommun finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd samt gruppledare för respektive

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Uppdraget som ordförande i ett samordningsförbund

Uppdraget som ordförande i ett samordningsförbund 1 (7) Uppdraget som ordförande i ett samordningsförbund Redovisning av enkätundersökning 2016 Denna rapport bygger på resultat av en enkät utskickad till ordförande i samordningsförbund. Syftet med enkäten

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden!

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-09 Ks/2016:66 Sida 1(4) Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Förslag

Läs mer

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Gemensamt Det finns särskilda val till riksdag, kommun och till landsting (samt kyrkoval och val till EU) Gemensamt för

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

DEMOKRATIREDOVISNING DECEMBER 2005

DEMOKRATIREDOVISNING DECEMBER 2005 Makten och möjligheten i kommunpolitiken En enkätstudie om förtroendevalda i 17 kommuner DEMOKRATIREDOVISNING DECEMBER 2005 2 Förord Varför ska man undersöka förtroendevaldas makt och inflytande i kommunpolitiken?

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget.

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-11-09 LS 1110-1400 r lanostln&sstyrelsen Landstingsstyrelsen (11-11-22 * 017 i Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

Demokrativeckor 2013

Demokrativeckor 2013 Demokrativeckor 2013 Ewa Franzén Bun 2013/259 Ubn 2013/118 november 2013 2013-10-18 1 (4) Innehåll 1. BAKGRUND/ SYFTE... 2 2. PLANERING OCH GENOMFÖRANDE... 2 3. SYNPUNKTER... 2 4. SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG...

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Halva mandatperioden

Halva mandatperioden Halva mandatperioden Mikael Andersson Elfgren (M) Ledamot, landstingsfullmäktige Halva mandatperioden har gått sedan valet 2014 Som förtroendevald får jag ofta frågan vad jag gör i min roll som fritidspolitiker.

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 Ledningskansli sekretariat Fastställda i Landstingsfullmäktige 30/2002 Beslut av landstingets revisorer 2003-02-13

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Utvärdering Politiska Organisationen. Inför KS

Utvärdering Politiska Organisationen. Inför KS Utvärdering Politiska Organisationen Inför KS 2014-03-11 1 Förutsättningar och instruktioner Organisationsdokumentet från 2009 hade inte mätbara mål (övergripande mål) och Uppföljningsmekanism var inte

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län?

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Blekinge län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Kronobergs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande Söderhamns kommun Februari 2004 Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun

Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Engla Bertolino 170823 KSN-2016-2288 Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i kommun Under valåret 2014 utsattes tre av tio

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Demokrati och respekt Två honnörsord i demokratin är frihet och jämlikhet. Friheten innebär att alla opinioner och viljeyttringar ska få komma till uttryck. Alla människor

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län?

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Örebro län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Yttrande, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Yttrande, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Ert dnr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället 103 33 Stockholm Yttrande, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Piteå kommun har tagit del av departementets

Läs mer

Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna (8.5.2)

Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna (8.5.2) Sid 1 (5) Yttrande Ert dnr KU2016/0088/D Vårt dnr 16KS128-8 2016-05-16 Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället 103 33 Stockholm Remissyttrande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

KF INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN

KF INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN KF 2007-01-29 INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN I handlingarna på sida 49-54 redovisar KS sitt förslag till beslut i KF att inrätta en tillfällig beredning med sju ledamöter. Inför handläggningen

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Utlåtande 2009: RI (Dnr 334-529/2009) Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Västmanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Yttrande över motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården

Yttrande över motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Birger Forsberg Kajsa Westling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 17 1 (3) HSN 1209-1123 Yttrande över motion 2012:15 av

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Uppsala län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Södermanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

FÖRTROENDEVALD Förtroendemannarollen Varför just jag? Kan vem som helst få ett politiskt uppdrag?

FÖRTROENDEVALD Förtroendemannarollen Varför just jag? Kan vem som helst få ett politiskt uppdrag? FÖRTROENDEVALD Förtroendemannarollen Moderater har alltid haft rykte om sig att vara idémässigt trygga, kunniga, pålästa och ha gott omdöme och har på så sätt vunnit stor respekt hos väljare, politiska

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:8 LS 1203-0467 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Hallands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västernorrlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Kommunal författningssamling Arbetsordning

Kommunal författningssamling Arbetsordning Kommunal författningssamling Arbetsordning 2007 Nr 9 Arbetsordning för medborgarstämmor Antagen av kommunfullmäktige den 6 september 2007 Gäller fr.o.m. den 7 september 2007 Ersätter KFS 1998 nr 9 ADRESS

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

HJÄLPREDA. introduktion för nyvalda politiker mandatperioden

HJÄLPREDA. introduktion för nyvalda politiker mandatperioden HJÄLPREDA introduktion för nyvalda politiker mandatperioden 2014-2018 Välkommen i uppdraget! Som förtroendevald i Landstinget Dalarna har du fått ett viktigt ledningsuppdrag. Landstingets uppgifter är

Läs mer

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) Tjänsteskrivelse Handläggare: Cornelia Englén Telefonnummer: 0411-57 71 15 E-postadress: cornelia.englen@ystad.se Datum Diarienummer 2016-05-24 2016/103 Kulturdepartementet Yttrande över betänkande Låt

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer