Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål för underhållsberedningen (UHB) är att"

Transkript

1 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning av kommande materielunderhåll i studiefasen, underhållsberedning samt anskaffning av drift- och underhållsresurser i berednings- och upphandlingsfasen, verkställande av drift- och underhållsuppgifter i vidmakthållandefasen samt avveckling av resurserna i avvecklingsfasen. Underhållsplan System (UHP-S) är det övergripande styrdokument som anger hur materielunderhållet för ett visst objekt skall bedrivas. Normalt utförs underhållsberedning av FMV:ILS. I vissa fall kan det bli aktuellt att annan instans utför arbetet. Utformningen av Underhållsplaner sker enligt "Handbok FMV materielpublikationer". Mål för underhållsberedningen (UHB) är att - ur driftsäkerhets- och underhållssynpunkt anpassa underhållsobjektet - i detta fall kommunikationssystemet - vid specificering, konstruktion resp vid tillverkning/uppbyggnad - definiera underhållsorganisation, specificera underhållsmetoder, dimensionera och anskaffa resurser samt ange riktlinjer för ledning och genomförande av löpande drift och underhåll, dvs att planera och etablera resurser för drift och underhåll av systemet/installationen. Ambition på underhållsberedningen väljs efter drift- och underhållsobjektets storlek och driftsäkerhetskrav. Objekt som ska användas i kris och krig skall underhållsberedas för att säkerställa dess driftsäkerhetskrav vid dessa situationer. Objekt för fredsproduktionen torde även ha driftsäkerhetskrav som bestämmer hur drift och underhåll ska anordnas, dvs underhållsberedas. Följande rubriker utgör en enkel "checklista" över de väsentligaste arbetsstegen och resultaten som ska dokumenteras i underhållsberedningen. Resultaten fastställs och dokumenteras i "Underhållsplan System UHP-S", vilken redovisar den beslutade uh-planlösningen, resurser som behövs, organisation etc.

2 Utgåva 1 Sida 2 (5) Systemorientering Systemkrav Utgör en övergripande beskrivning för beslutsfattare, drift- och underhållsledning m fl för att ge en helhetsbild över drift- och underhållsobjektet. Systemorienteringen är en del av underhållsplanen (UHP-S) som i inledningen av projektet kan tas fram som en fristående del med följande standardavsnitt: Sammanfattande beskrivning av det system/installation som ska anskaffas/installeras. Syfte, kända planerade utbyggnader, planerat antal användare etc. Beskrivning av taktiska och tekniska funktioner Materielomfattning i installationen. Antal arbetsplatser, dator- och kringutrustning etc. Anslutna datorsystem som planeras. Applikationer/tillämpningar som ska köras i systemet. Antal användare per tillämpning etc. Geografisk placering och utbredning i byggnader etc. Säkerhetskrav och lösningar som planeras. Tidplan för etablering, eventuellt i stegvis utbyggnad. Sammanställning av preciserade och kvantifierade krav som berör driftsäkerheten. Exempelvis följande avsnitt: Drifttidsuttag, dvs hur många drifttimmar per tidsperiod (exvis tim/mån etc) som anläggningen planeras vara i drift. (Gäller normalt anläggningar som går i kontinuerlig drift.) Driftprofilen, dvs under vilka delar per tidsperiod som anläggningen ska vara i drift. Exempelvis normal arbetstid på vardagar etc. Livslängd på installerad utrustning. Bedömning av hur många år materielen avses användas. Beredskapskrav, dvs hur materielen ska utnyttjas under kris och krig. Samverkan med andra system. Vilka applikationer som ska nås från nätet. Externa anslutningar till andra nät etc. Forts.

3 Utgåva 1 Sida 3 (5) Underhållsberedning i specificeringsskedet Underhållsplanlösning Miljökrav på de lokaler och utrymmen där kommunikationsutrustningen ska placeras. Driftsäkerhetskrav. De tillgänglighetskrav som ska vara dimensionerande för systemutformning resp utformning av underhållsresurserna. Funktionssäkerhetskrav på ingående utrustningar. Eventuella krav på redundanta systemlösningar, UPS-matade utrustningar etc. Underhållsmässighet. Krav på tider etc för förebyggande resp avhjälpande underhållsåtgärder. Underhållssäkerhet. Krav på uh-organisationens förmåga att tillhandahålla uh-resurser. Inställelsetid etc. Från detta avsnitt riktas intresset mot den aktuella Tele/Data-installationen. Parallellt med specificering och projektering av Tele/Data-installationen genomförs underhållsberedningen. Ovannämnda systemorientering och kravbild ska bestämmas och dokumenteras. I synnerhet ska driftsäkerhetskraven på tekniska lösningar, utbildning, dokumentation etc anges i aktuella anskaffningsspecifikationer för att upphandlas samtidigt med det tekniska systemet. Speciella avsnitt finns reserverade i anskaffningsspecifikationen avseende "Driftsäkerhet och underhåll", "Dokumentation" respektive "Utbildning". Underhållsberedning genomförs i FMV:s normala materielanskaffningar. Vid lokala anskaffningar av fredssystem etc kan här beskrivna UHB-procedurer användas för att kravsätta, dimensionera och komplettera med erforderliga resurser. Underhållsplan System (UHP-S) är en sammanfattande beskrivning av den underhållsplanlösning som ska finnas för freds- resp krigsorganisationen. UHP-S upprättas och fastställs för varje tekniksystem/objekt som ska underhållas. Utgör en sammanställning av underhållsberedningens resultat och visar beslutad uh-planlösning, resurser, organisation etc enl följande avsnitt. Se också bild på nästa sida.

4 Utgåva 1 Sida 4 (5) UHP-S UH-organisation Reservmateriel (Ue, Rd) Dokumentation (Anv.-, Tekn.- UH-dok.) Utbildning (Anv.-, Tekn.-, UH-pers.) UH-utrustning Förvaltning Bild. Underhållssystem Drift- och underhållsresurser En detaljerad beskrivning/sammanställning av de beslutade uh-resurserna med följande uppdelning. Organisation. Definition av de organisationsenheter som ska sörja för drift och underhåll av uh-objektet ifråga. Lokaler som ska finnas vid respektive drift- och underhållsställe. Personalbehov som ska lösas vid respektive verksamhetsställe. Utbildning, kurser etc som ska ges till aktuell personal vid respektive verksamhetsställe. Reservmateriel som ska anskaffas till olika platser. Underhållsutrustning som ska anskaffas till respektive plats. Styr- och övervakningsutrustning. Behov av utrustning för drift och underhåll av systemet ifråga. Beskrivs närmare i den detaljerade beskrivningen/sammanställningens kapitel "Övervakning". Hantering. Utrustning för att hantera/transportera materielen. Dokumentation till respektive verksamhetsställe och för respektive personalkategori. Avser dokumentation för drift- och underhållspersonal. Administrativa hjälpmedel, datorstöd etc som behövs för drift respektive underhåll. Underhållsavtal, programvarulicenser etc. Avtal som ska tecknas med olika leverantörer. Etableringstidplan för uh-resurser ska finnas på plats.

5 Utgåva 1 Sida 5 (5) Materielregistrering Budgetunderlag Förteckning över i installationen ingående maskin- och programvaruenheter som ska registreras i befintliga registersystem. Förteckningen ska finnas i driftöverlämningshandlingen (DÖL-handlingen) så att förvaltande enhet kan registrera materielen som mottags vid driftöverlämningen. Sammanställda initiala respektive löpande kostnader för drift och underhåll. Varje år före budgetarbetet utges sedan budgetunderlag till respektive verksamhetsställe. Här anges prognostiserade underhållskostnader för olika enheter. Kostnaderna beräknas initialt från de leverantörsdata som infordras vid anskaffningen och revideras senare med ledning av driftuppföljningen.

6 Fasta anläggningar Denna handbok har tagits fram för att vara ett hjälpmedel vid anläggningsprojektering och för att sprida kännedom om vad som därvid gäller speciellt för försvarets fasta anläggningar. Handboken utgör dessutom ett led i strävan att standardisera installationsmateriel och installationsprinciper så att samma typ av anläggningar med likartade driftförhållanden och likartad funktion byggs på samma sätt oavsett försvarsgrenstillhörighet. Handboken skall också kunna utvecklas som en kunskapsbank inom området. Klicka på bokmärke till vänster för att öppna önskat avsnitt.

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp Exempel på Kontinuitetsplan Syfte: Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Dokumentstyrningsplan

Dokumentstyrningsplan Enheten för dokumentstyrning Kerstin Svensson Dokumentstyrningsstrateg 044-309 34 68, 0768-89 02 63 Datum 1 (17) Dokumentstyrningsplan Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2 1(15) Bilaga 1-1. Allmänt Kvalitetsmåtten för inrikes fastighetsdrift mäter effektiviteten i driftorganisationen och ska genomföras inom inrikes förvaltning oavsett om driften bedrivs i egen regi eller

Läs mer

Förstudie Investeringsprocessen

Förstudie Investeringsprocessen Revisionsrapport Förstudie Investeringsprocessen Johan Sverker Anna Gröndahl Stadsrevisionen i Örebro kommun 30 april 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfrågor... 1 Revisionskriterier...

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P 2015-06-01

Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P 2015-06-01 Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P 2015-06-01 FÖRSVARSMAKTEN 2015-06-01 Högkvarteret Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual, RFL-P, med revisionsdatum

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer