6. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHET"

Transkript

1 FLYG 075/96 Sida 1 (24) 6. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHET INNEHÅLL 6. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHET ALLMÄNT Mål för arbetet Normer och bestämmelser FMV:s Milstolpar PROGRAM OCH PLANER FÖR DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSARBETET LEVERANTÖRENS ORGANISATION AV DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSARBETET DRIFTSÄKERHETSUPPGIFTER DRIFTSÄKERHETSANALYS Funktionssäkerhet Underhållsmässighet Driftsäkerhet/tillgänglighet UNDERHÅLLSANALYS Allmänt Underhållsuppläggning och underhållsmetodik Avgränsning/identifiering av reservmateriel Reparationsnivåanalys Identifiering av underhållsutrustning/-hjälpmedel Felsökningsanalys Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Programvaruunderhåll Underhållsresurser Underhållsteknisk analys LSC-ANALYS REDOVISNING AV DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHETEN Genomgångar/granskningar Lägesredovisningar Informella möten Redovisnings- och granskningsunderlag Dokumentering av beslut SPECIELLA RESURSER...23 Bilaga 1.FMV:AUH förslag till mall för driftsäkerhetsprogram (två underbilagor)

2 FLYG 075/96 Sida 2 6. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHET Syfte och inriktning på kapitel 6: I detta kapitel ställs krav på den driftsäkerhets- och underhållsverksamhet som leverantören skall genomföra under aktuell avtalsperiod för upphandlingsobjektet och eventuella initialt anskaffade stödobjekt och resurser. Arbetet syftar till att säkerställa att de krav på upphandlingsobjektets driftsäkerhets- och underhållsegenskaper som fastställts i avtalet (utifrån Teknisk Specifikation) skall uppfyllas till lägsta möjliga totala underhållskostnad, LSC (Life Support Cost). Detta bör särskilt beaktas vid utformning och utveckling av programvara när sådan utgör eller ingår i objektet. Därvid avser livstidskostnaden inte bara det aktuella objektet/systemet utan hänsyn måste tas till de totala kostnaderna för försvaret, t ex m a p standardisering, återanvändning och underhållsresurser etc. Se bl a Tjänsteföreskrift TjF-FMV 1994:16, FMV Regler vid utveckling och anskaffning av programvaror för system och utrustningar. Undantagna är här arbete avseende resurserna dokumentation och utbildning som behandlas i kapitlen 9 respektive 10. Arbetet skall genomföras kontinuerligt under utveckling, konstruktion, tillverkning och eventuellt installation i nära samverkan med den driftsäkerhetsoch underhållsberedningsprocess som bedrivs av FMV under perioden från avtal till och med leverans/driftöverlämning. Kraven avser arbetets organisation, omfattning, genomförande, metoder, milstolpar, granskning och övrig verifiering. Kraven på arbetets omfattning varierar. Vid utvecklingsprojekt och upphandling av komplexa objekt/system i ett eller några få exemplar bör krav ställas på arbete i full skala enligt detta kapitel. Vid upphandling av s k standardobjekt/standardsystem kan ambitionsnivån vara lägre och koncentreras på framtagning av driftsäkerhetsinformation och förslag till underhållsmetodik, -förfaranden och -resurser. Vid utvecklingsprojekt och upphandling av större objekt/system i två steg med utvecklingsarbete inklusive prototypframtagning respektive serietillverkning, bör krav ställas på fullskalig insats under hela utvecklingsarbetet.

3 FLYG 075/96 Sida 3 Kraven på arbetets omfattning måste alltså anpassas till upphandlingens storlek och uppläggning men också till graden av osäkerhet vad gäller möjligheterna att uppfylla ställda krav. För uppslag och idéer för den som skall specificera kraven hänvisas dock till följande standarder: MIL-STD-785, Reliability Program for Systems and Equipment Development and Production (Funktionssäkerhetsprogram) MIL-STD-470, Maintainability Program Requirements for Systems and Equipments (Underhållsmässighetsprogram) MIL-STD , Logistic Support Analysis (Underhållssäkerhetsprogram m m) Eventuella egna handböcker inom FMV. Det är viktigt att klarlägga vilken roll leverantören respektive FMV skall ha i det totala driftsäkerhets- och underhållsarbetet. Det är därvid väsentligt att specificera alla kostnadskrävande resurser som skall tillhandahållas av leverantör respektive FMV, t ex provningsutrustningar/lokaler/provningsplatser och personal etc. Leverantörens analys- och värderingsarbete bör genomföras i nära samarbete med experter inom FMV samt med personal som har praktisk erfarenhet av driftsäkerhetsfrågor och underhåll inom det aktuella materielområdet, t ex försvarets drift- och underhållspersonal. 6.1 ALLMÄNT Inled avsnittet med en sammanfattning av vad kapitel 6 innehåller. Ange därefter mål, gällande normer och bestämmelser för driftsäkerhets- och underhållsverksamheten samt ställ allmänna krav på leverantörens redovisning av sitt arbete Mål för arbetet Gör en sammanfattande beskrivning av FMV:s driftsäkerhets- och underhållsberedningsarbete under perioden från avtal och fram till och med driftöverlämning av aktuellt upphandlingsobjekt. Hänvisa gärna till FMV:s egna handböcker för underhållsberedning. Ange att FMV:s syfte med kraven på leverantörens arbete enligt detta kapitel är att säkerställa:

4 FLYG 075/96 Sida 4 Uppfyllande av de krav på upphandlingsobjektets driftsäkerhets- och underhållsegenskaper som fastställts i avtalet enligt Teknisk Specifikation, kapitel 7, till lägsta möjliga LSC Uppfyllande av krav på driftsäkerhets- och underhållsegenskaper hos de eventuellt anskaffade materiella installations-, drift-, försörjnings- och underhållsresurser, som fastställts i avtalet enligt Teknisk Specifikation, kapitlen 11, 12, 13 och 14, till lägsta möjliga livstidskostnad Tillgång till korrekta och aktuella uppgifter/data om såväl primärt upphandlingsobjekt, som om erforderliga stödresurser till detta för att kunna definiera en underhållslösning, som gör det möjligt att uppfylla specificerade driftsäkerhets- och underhållskrav till lägsta möjliga LSC Erhållande av tillräckliga driftsäkerhets- och underhållsunderlag om erforderliga installations-, drift-, underhålls-, försörjningsresurser och förnödenheter inför eventuell anskaffning av dessa samordnat med framtagningen av upphandlingsobjektet och med leverans i god tid före driftöverlämning av objektet. Framhåll också FMV:s målsättning att uppnå en öppen och konstruktiv samverkan mellan leverantörens arbete och FMV:s driftsäkerhets- och underhållsberedningsverksamhet. Hänvisa till att krav på leverantörens dokumentframtagning och utbildningsverksamhet anges i kapitel 9 respektive Normer och bestämmelser Gör en sammanställning av de normer och bestämmelser som FMV i förekommande fall kräver att leverantören skall tillämpa i sin driftsäkerhets- och underhållsverksamhet. Hänvisa till att respektive norm eller bestämmelse anges vid respektive aktuell aktivitet i avsnitten nedan FMV:s Milstolpar Ange FMV:s milstolpar för driftsäkerhets- och underhållsverksamheten från avtal och fram till och med driftöverlämning för aktuellt upphandlingsobjekt och eventuellt anskaffade stödobjekt till detta. Vanliga exempel på sådana milstolpar kan vara: Leverans av driftsäkerhets- och underhållsunderlag (uppgifter, data) Fastställande av objektets konstruktion från driftsäkerhets- och underhållssynpunkt (normalt i anslutning till förekommande konstruktions-

5 FLYG 075/96 Sida 5 granskningar och övriga verifieringsaktiviteter). Se kapitel 8. VERIFIE- RING OCH VALIDERING. Fastställande av planlösning och resursdimensionering av underhållet för objektet Beställning av underhållsresurser Leverans av driftsäkerhetsunderlag och underhållsresurser Dessa milstolpar skall vara helt samordnade med FMV:s samlade projekttidplan för upphandlingsobjektet och eventuella stödobjekt. Se kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING, avsnitt 1.4 PLA- NERING samt KRAVDOK del 3, Tidplaner (Verksamhetsplaner) (TP). Ange även eventuellt andra styrande förutsättningar för leverantörens tidplanering avseende driftsäkerhets- och underhållsarbetet. 6.2 PROGRAM OCH PLANER FÖR DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSARBETET Arbetet skall styras av fastlagda program och tid- och aktivitetsplaner inklusive milstolpar (FMV:s och leverantörens som angivits i avtalet) innefattande olika analys-, predikterings-, gransknings- och verifieringsaktiviteter, etc. Ställ krav på att leverantören i samverkan med FMV skall upprätta program och utarbeta planer för arbetet och leverera dessa till FMV för slutligt godkännande senast inom en viss angiven tid (1-3 mån) efter det att avtalet ingåtts. Ställ också krav på programmens/planernas omfattning och innehåll. Normalt skall dessa omfatta: Redovisning av leverantörens organisation för arbetet inklusive ansvarsfördelning och samverkan med utveckling/konstruktion, inköp, tillverkning, dokumentframtagning och utbildningsverksamhet etc. FMV:s krav på leverantörens organisation av driftsäkerhets- och underhållsberedningsarbetet anges i avsnitt 6.3. Redovisning av egna, interna normer, bestämmelser, föreskrifter och eventuella beräkningsprogram som leverantören avser tillämpa i arbetet. FMV:s krav på normer och bestämmelser för respektive aktuell aktivitet anges i avsnitten och sammanställs i kravpunkt Specificering av de olika aktiviteter som skall genomföras avseende:

6 FLYG 075/96 Sida 6 - Driftsäkerhetsarbetet - Underhållsanalys- och beredningsarbetet - LSC-beräknings- och analysarbetet - Olika predikterings-, gransknings och övriga verifieringsverksamheter - Redovisningar av resultat från olika verksamheter. FMV:s krav på omfattning och genomförande av dessa aktiviteter anges i avsnitten nedan samt i kapitel 8. VERIFIERING OCH VALI- DERING, främst avsnitten 8.3, 8.4 och 8.8. Tid-/aktivitetsplaner för de olika aktiviteter som specificerats enligt ovan. I bifogad bilaga 1 till detta kapitel redovisas en av FMV:AUH föreslagen "Mall för driftsäkerhetsprogram" med innehållsförteckning och förklarande text, som kan användas och utgöra komplement till olika kravavsnitt/-punkter i detta kapitel 6 i VÅ. 6.3 LEVERANTÖRENS ORGANISATION AV DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLS- ARBETET I detta avsnitt ställs krav på leverantörens organisation och ansvarsfördelning för driftsäkerhets- och underhållsarbetet inklusive samverkan med utveckling/konstruktion, inköp, tillverkning, dokumentframtagning och utbildningsverksamhet. Ställ krav på att leverantören skall ha en fastställd organisation med angivna ansvariga dels för arbetet totalt och dels för respektive delområde driftsäkerhet och underhåll. Ange att arbetet lämpligen bedrivs i projektform. Ställ krav på att fastlagda organisationsformer skall finnas avseende ansvar, befogenheter och procedurer för intern samverkan med andra berörda organisationsenheter och verksamheter hos leverantören och hos eventuella inblandade underleverantörer. Underleverantörer skall härvid ha samma åtagande som huvudleverantör för sina respektive tilldelade uppgifter. Från FMV:s sida måste det betraktas som likvärdigt oavsett vem hos leverantören eller av denne anlitade som har utfört en specifik del av åtagandet. Framhåll att leverantörens ansvariga för driftsäkerhets- och underhållsarbetet skall svara för att: Specificerade och överenskomna driftsäkerhets- och underhållskrav för upphandlingsobjektet samt motsvarande krav på eventuellt anskaffade erforderliga stödresurser uppfylls Utveckling/konstruktion och tillverkning av upphandlingsobjektet fortlöpande analyseras och att predikteringar utförs avseende driftsäkerhetsoch underhållsegenskaper samt att upptäckta avvikelser eller risker för

7 FLYG 075/96 Sida 7 avvikelser från överenskomna krav rapporteras till ansvariga för utveckling/konstruktion och tillverkning hos leverantören samt till FMV Granska och analysera föreslagna driftsäkerhets- och underhållslösningar för upphandlingsobjektet och eventuella stödsystem samt analysera och prediktera, beräkna och föreslå lämpliga lösningar och underhållsresurser för FMV. Leverantören har därvid samma ansvar för sina underleverantörers arbete som för sitt eget. 6.4 DRIFTSÄKERHETSUPPGIFTER I detta avsnitt specificeras krav på driftsäkerhtsuppgifter vilka leverantören skall lämna under aktuell avtalsperiod. Arbetet skall omfatta tillhandahållande och uppdatering av driftsäkerhetsuppgifter, genomförande och redovisning av driftsäkerhetsanalyser samt utförande av eller medverkan i olika gransknings- och övriga verifieringsaktiviteter avseende driftsäkerhet enligt avtalat driftsäkerhetsprogram/-plan i avsnitt 6.2. Driftsäkerhetsarbetet skall normalt utgöra en prissatt position i avtalet/beställning för aktuellt upphandlingsobjekt. Mall för ett driftsäkerhetsprogram anges i bilaga 1. Ställ krav på att leverantören vid vissa bestämda tillfällen, eller när konstruktiva förändringar så kräver, skall tillhandahålla/uppdatera driftsäkerhetsuppgifter avseende upphandlingsobjektet och eventuellt anskaffade stödresurser. Ange detaljerade krav på: Vilken typ av uppgifter som skall lämnas och på vilket sätt, t ex uppgifter om felintensiteter, felsökningstider, etc och redovisning med funktionssäkerhetsblockscheman m m Vilken materielnivå uppgifterna skall lämnas på, t ex på objekt/systemnivå, delobjekt/delsystemnivå, apparatnivå, komponentnivå, etc I vilken form uppgifterna skall lämnas, t ex i digital form på diskett enligt viss standard som exempelvis MIL-STD , DOD Requirements for a Logistic Support Analysis Record, eller AECMA SPEC 2000M, International Specification for Materiel Management, Integrated Data Processing for Military Equipment, på papper enligt speciella blanketter, etc

8 FLYG 075/96 Sida 8 Identifieringsuppgifter i form av benämning och beteckning på de funktionsdelar och enheter som driftsäkerhetsuppgifterna lämnas för, t ex olika funktionskedjor, delobjekt, apparater, moduler och komponenter, etc. Ställ krav på att uppdateringen av driftsäkerhetsuppgifterna skall ske vid väsentliga förändringar i materielkonfiguration eller driftsäkerhetsparametrar. Ställ också krav på att leverantören skall göra en fullständig uppdatering av driftsäkerhetsuppgifterna ett angivet antal månader före den senaste tidpunkt då beställning av eventuell reservmateriel och speciell underhållsutrustning måste ske för att t ex kunna samproducera med och leverera denna materiel/utrustning samtidigt med upphandlingsobjektet. 6.5 DRIFTSÄKERHETSANALYS I detta avsnitt ställs krav på att leverantören periodiskt skall genomföra och redovisa analyser och predikteringar av driftsäkerheten för aktuellt upphandlingsobjekt och eventuellt anskaffade stödobjekt till detta. Det här krävs för att: Få underlag för kostnadseffektiva avvägningar av funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet Få underlag för konstruktionsändringar från främst funktionssäkerhetsoch underhållsmässighetssynpunkt Erhålla aktuella driftsäkerhetsuppgifter enligt de krav som anges i avsnitt 6.4 Få underlag för analyser av underhållsbehov och förslag/bestämning av lämpliga erforderliga underhållsresurser Kunna påvisa att ställda driftsäkerhetskrav kommer att uppfyllas. Driftsäkerhetsprediktering är tids- och kostnadskrävande. Ange därför att t ex predikteringar avseende "hyllvara" inte behöver göras om leverantören kan presentera annat motsvarande tillförlitligt underlag Funktionssäkerhet Ställ krav på att leverantören periodiskt skall prediktera och analysera funktionssäkerheten för aktuellt upphandlingsobjekt, och för viktiga anskaffade stödobjekt till detta avseende parametrar som kravsatts i Teknisk Specifikation kapitel 7. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSKRAV, kravpunkt Funktionssäkerhet och på de materielnivåer och med de uppgif-

9 FLYG 075/96 Sida 9 ter/parametrar som angetts i avsnitt 6.4 ovan. För elektronik kan krävas att prediktering skall genomföras enligt t ex MIL-HDBK-217 (aktuell utgåva) Reliability Prediction of Electronic Equipment. För övrig materiel krävs att leverantören skall redovisa enligt vilka metoder och erfarenhetsbakgrund predikteringarna gjorts. För materiel av typ "hyllvara" kan predikteringarna ersättas med dokumenterade uppföljningsdata. Predikteringarna skall omfatta och genomföras även för de tekniska och taktiska degraderingsnivåer och olika reservfunktioner för aktuellt upphandlingsobjekt, som eventuellt har specificerats i Teknisk Specifikation, kapitel 2. FUNKTIONS- OCH PRESTANDAKRAV, avsnitt 2.7. Ställ, i förekommande fall, krav på att felmods-, feleffekts- och kritikalitetsanalyser (FMECA) skall genomföras för speciellt viktiga eller kritiska funktioner, delobjekt, etc. Om sådana analyser krävs kan också krav ställas på att de skall genomföras och dokumenteras enligt viss standard, t ex MIL-STD- 1629, Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis eller SS IEC 812, Tillförlitlighet - Feleffektanalys (FMEA). Se även kapitel 5. PRODUKTSÄKERHETSVERKSAMHET (SYSTEMSÄKERHETSARBETE), avsnitt 5.4 PRODUKTSÄKERHETS- ANALYSER. Omfattning, utformning och former/etapper för redovisning och rapportering av resultat från predikterings- och analysverksamheten anges här eller sammanfattas i avsnitt 6.8 REDOVISNIG AV DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHETEN. Se därvid även kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORD- NING, avsnitten 1.4 PLANERING och 1.7 UPPFÖLJNING. Krav på konkreta konstruktionsverksamheter och -åtgärder för att befrämja och höja funktionssäkerheten hos aktuellt upphandlingsobjekt specificeras i kapitel 4. UTVECKLING OCH KONSTRUKTION, främst avsnitt 4.5 MASKINVARUUTVECKLING men även avsnitt 4.4 PROGRAMVARU- UTVECKLING. Exempel på sådana funktionssäkerhetsbefrämjande verksamheter och åtgärder kan vara: Komponentvalsarbete (t ex val av komponenter av viss kvalitetsklass med låg felintensitet) Utveckling av konstruktions-/kretslösningar med t ex redundans Struktureringsarbete med neddelning av objektet i lämpliga delobjekt, apparater, moduler, etc och därvid lämplig uppdelning mellan programvara och maskinvara

10 FLYG 075/96 Sida 10 Utveckling och framtagning av miljötåliga strukturer, byggsätt, kretslösningar, etc Programutveckling med t ex inbyggda funktioner för att isolera felaktiga delar av programvaran. För verifiering av övergripande funktionssäkerhetskrav (t ex MTBF-krav) genom provning, refereras till kapitel 8. VERIFIERING OCH VALIDE- RING, avsnitt 8.8 ÖVRIG VERIFIERING (DEMONSTRATION) Underhållsmässighet Ställ krav på att leverantören periodiskt skall prediktera och analysera underhållsmässigheten hos aktuellt upphandlingsobjekt och viktiga anskaffade stödobjekt till detta avseende de parametrar som kravsatts i Teknisk Specifikation kapitel 7. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDER- HÅLLSKRAV, kravpunkt Underhållsmässighet och på de materielnivåer och med de uppgifter/parametrar som angetts i avsnitt 6.4 ovan. För viss kritisk materiel kan krävas att predikteringarna genomförs enligt någon angiven metod i t ex MIL-HDBK-472, Maintainability Prediction (aktuell utgåva). Sådana metoder är tids- och kostnadskrävande och det kan ofta vara tillräckligt att kräva att leverantören väljer någon egen, erfarenhetsbaserad metod, vilken i så fall skall redovisas utförligt. Ett annat sätt kan vara att kräva begränsade, praktiska prov av underhållsmässigheten. Se avsnitt nedan samt kapitel 8. VERIFIERING OCH VALIDERING, avsnitt 8.8 ÖVRIG VERIFIERING (DEMONSTRATION). Eftersom felsökningstid som regel är den mest osäkra och dominerande faktorn i underhållsmässigheten kan det vara lämpligt att kräva speciella predikteringar och analyser av sådan tid. Vid kravställande på prediktering och analys/bedömning av underhållsmässighet är det mycket viktigt att kräva att leverantören dels beaktar kompetensnivå hos aktuell underhållspersonal inom försvaret, dels anger vilka metoder och vilken underhållsutrustning som förutsätts i predikterings- och analysarbetet. Krav på redovisning och rapportering av underhållsmässighetsprediktering och -analysverksamhet anges här eller sammanfattas i avsnitt 6.8 REDO- VISNING AV DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAM- HETEN. Se även kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING, avsnitten 1.4 PLANERING och 1.7 UPPFÖLJNING. Krav på konkreta konstruktionsverksamheter och -åtgärder för att påverka och förbättra underhållsmässigheten hos aktuellt upphandlingsobjekt speci-

11 FLYG 075/96 Sida 11 ficeras i kapitel 4. UTVECKLING OCH KONSTRUKTION, avsnitten 4.4 PROGRAMVARUUTVECKLING och 4.5 MASKINVARUUTVECKLING. Exempel på sådana konstruktionsaktiviteter och -åtgärder kan vara: Utveckling/konstruktion och analys av inbyggda test- och övervakningsfunktioner Utveckling och analys av strukturer för bra åtkomst- och åtgärdsmöjligheter, strukturer/funktioner för enkel felsökning och -isolering, etc, vid test och underhåll Beräkningar och analyser av täckningsgrad, effektivitet, felupptäcktsoch fellokaliseringsförmåga hos utvecklade test och övervakningsfunktioner Driftsäkerhet/tillgänglighet Ställ krav på att leverantören vid något/några angivna tillfällen skall prediktera, analysera och bedöma driftsäkerheten på den högsta materielnivå (totalfunktionsnivå, objekt-/delobjektnivå, etc) där driftsäkerhetsparametrar (tillgänglighet, etc) har kravsatts i Teknisk Specifikation kapitel 7. DRIFT- SÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSKRAV, kravpunkt Driftsäkerhet/tillgänglighet. Predikteringar och bedömningar skall göras med utgångspunkt från: De funktionssäkerhets- och underhållsmässighetsdata och -prestanda som predikterats, beräknats och analyserats enligt avsnitten och ovan Den normorganisation och de logistiktider (genomlopps- och transporttider) som angetts i Teknisk Specifikation kapitel 1. SYSTEMBE- SKRIVNING, FÖRUTSÄTTNINGAR, avsnitt 1.7 UNDERHÅLLS- FÖRUTSÄTTNINGAR och kapitel 7. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSKRAV, avsnitt 7.4 UNDERHÅLL Den driftprofil som angetts i Teknisk Specifikation kapitel 1. SYSTEM- BESKRIVNING, FÖRUTSÄTTNINGAR, avsnitt 1.4 OPERATIV AN- VÄNDNING. Dessa predikteringar av driftsäkerhet (tillgänglighet, etc) på övergripande nivå skall även i förekommande fall innefatta de taktiska och tekniska degradationsnivåer respektive de reservfunktioner som specificerats i Teknisk Specifikation kapitel 2. FUNKTIONS- OCH PRESTANDAKRAV, avsnitt 2.7 och åsatts driftsäkerhetskrav enligt kapitel 7. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSKRAV, avsnitt 7.2.

12 FLYG 075/96 Sida 12 Krav på redovisning och rapportering av resultat från dessa driftsäkerhetspredikteringar och uppgifter om tillgänglighetsvärden, etc kan anges här eller sammanfattas i avsnitt 6.8 REDOVISNING AV DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHETEN. Se därvid även kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORD- NING, avsnitten 1.4 PLANERING och 1.7 UPPFÖLJNING. 6.6 UNDERHÅLLSANALYS I detta avsnitt ställs krav på leverantörens medverkan i FMV:s underhållsberedningsverksamhet under avtalstiden och för aktuellt upphandlingsobjekt och för de eventuella stödresurser som anskaffas från leverantören initialt Allmänt Framhåll att underhållsanalysen syftar till att ge underlag för val av slutlig underhållslösning och anskaffning av erforderliga underhållsresurser. Sammanfatta vad underhållsanalysen skall omfatta. Normalt ingår analys av underhållsmetodik och underhållsuppläggning, reservmaterielavgränsning, reparationsnivåanalys, analys av förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll, programvaruunderhåll och resursbehov samt underhållsteknisk analys i varierande omfattning Underhållsuppläggning och underhållsmetodik Leverantören skall med utgångspunkt från i Teknisk Specifikation, kapitel 1. SYSTEMBESKRIVNING, FÖRUTSÄTTNINGAR, avsnitt 1.7 och kapitel 7. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSKRAV, avsnitt 7.4 beskriven underhållsorganisation och förutsättningar respektive ställda underhållskrav samt resultat och erfarenhet från löpande utvecklings- och konstruktionsarbete analysera och föreslå underhållsuppläggning och underhållsmetodik för upphandlingsobjektet och aktuella stödresurser/-objekt. Analys och förslag skall omfatta behov av förebyggande och avhjälpande underhåll, organisationsformer/-förslag, felsökningsmetodik inklusive eventuellt utnyttjande av AI (Artificiell Intelligens), utbytbarhets- och ersättningsförfarande, reparationsteknik, etc.

13 FLYG 075/96 Sida Avgränsning/identifiering av reservmateriel Ställ krav på att leverantören skall identifiera och ange behov av erforderlig reservmateriel för upphandlingsobjektet och eventuellt anskaffade olika stödresurser/-objekt. Kräv också att leverantören skall lämna förslag till hur reservmaterielen skall kategoriseras med stöd av den reparationsnivåanalys som skall genomföras enligt avsnitt nedan. Ställ krav på att resultatet av reservmaterielidentifieringen skall redovisas i en reservmateriellista. Vad gäller krav på data/information om varje i reservmateriellistan identifierad och upptagen reservenhet och -del, refereras till Teknisk Specifikation, kapitel 14. KRAV PÅ UNDERHÅLLSRESURSER, kravpunkt Reservmateriel. Reservmateriellista och rekommenderat reservmaterielbehov ska upprättas av leverantören och delges FMV i så god tid att FMV ställningstagande och anskaffningsberedning samt leverantörens tillverkning och leverans av reservmaterielen, tidsmässigt inryms innan faktiskt förbandsbehov uppstår för materielen vid aktuell planerad underhållsverksamhet på olika underhållsnivåer. Reservmaterielförslaget/-rekommendationen ska innehålla förslag till fördelning av upptagen reservmateriel på olika underhållsnivåer för aktuell underhållsorganisation samt vara anpassad till angiven aktuell försörjningsmodell för reservmateriel. Se Teknisk Specifikation, kapitel 14. KRAV PÅ UNDERHÅLLSRESURSER, avsnitt 14.3 NORMORGANISATION FÖR UNDERHÅLL. Ställ krav på att leverantören fortlöpande under utvecklingen och tillverkningen av aktuellt upphandlingsobjekt och stödobjekt till detta skall uppdatera reservmaterielförslaget till följd av ändringar och modifieringar i objektet eller förändringar i tillgängligheten på marknaden för valda komponenter (ändrade/uppdaterade stycklistor/komponentlistor). Avsteg från tidigare godkänt komponentval (komponentlista) skall därvid motiveras. Se även Teknisk Specifikation, kapitel 5. UTFORMNINGSKRAV, avsnitten 5.3 MEKANISK UPPBYGGNAD och 5.4 ELEKTRISK UPPBYGGNAD samt i, kapitel 4. UTVECKLING OCH KON- STRUKTION, avsnitt 4.5 MASKINVARUUTVECKLING. Kräv att leverantören skall vara beredd att anordna reservmaterielgenomgångar där läget på reservmaterielområdet skall redovisas så att olika frågor och problem kan diskuteras. Leverantören skall därvid vara beredd att lämna ut de specifikationer, ritningar, kontroll-/provningsföreskrifter och övriga kravdokument över aktuell reservmateriel som FMV efterfrågar och begär.

14 FLYG 075/96 Sida 14 Se härvid Teknisk Specifikation, kapitel 9. DOKUMENTATIONSKRAV, kravpunkt Underlag för reservmaterielanskaffning. Se även avsnitt 6.8 REDOVISNING AV DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHETEN samt kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING, avsnitt 1.4 och 1.7 vad gäller planering av reservmaterielgenomgångar Reparationsnivåanalys Ställ krav på att leverantören parallellt med utveckling och konstruktion skall genomföra en reparationsnivåanalys, även omfattande en reparations-/ kassationsanalys. Kräv att för varje identifierad typ av reservmaterielenhet skall resultatet av reparationsnivåanalysen ange på vilken organisatorisk nivå enheten skall åtgärdas respektive om den bör kasseras eller ej. Framhåll att reparationsnivåanalyserna skall baseras på enligt i kravpunkt predikterat felutfall, angiven normorganisation (enligt Teknisk Specifikation, kapitel 1, avsnitt 1.7 och kapitel 14, avsnitt 14.3) och i förekommande fall på av leverantören föreslaget underhållsorganisationsalternativ samt slutligen på det allmänna kravet om lägsta möjliga LSC Identifiering av underhållsutrustning/-hjälpmedel Ställ krav på att leverantören parallellt med utveckling och konstruktion av aktuellt upphandlingsobjekt och eventuella stödresurser/objekt, skall identifiera behov av erforderliga underhållsutrustningar/-hjälpmedel utöver eventuella i objektet inbyggda test- och övervakningsfunktioner och redan befintliga eller planerade utrustningar/hjälpmedel inom försvaret. Se Teknisk Specifikation, kapitel 2. FUNKTIONS- OCH PRESTANDA- KRAV, avsnitt 2.3 FUNKTIONER respektive kapitel 1. SYSTEMBE- SKRIVNING, FÖRUTSÄTTNINGAR, avsnitt 1.7 UNDERHÅLLS- FÖRUTSÄTTNINGAR. Med underhållsutrustning/-hjälpmedel avses främst: Provningsutrustning inklusive testprogramvara Fixturer Adaptrar (anpassningsenheter/delar)

15 FLYG 075/96 Sida 15 Verktyg Hanterings- och transportutrustning för underhållsverksamheten. Framhåll att behov av standardverktyg skall redovisas men normalt inte är aktuella att offerera. Ställ krav på att resultatet av identifieringsarbetet skall redovisas som ett förslag till underhållsutrustningslista som för varje upptagen utrustning/hjälpmedel skall ange: Typ av utrustning/hjälpmedel Benämning, beteckning Pris inklusive återkommande kostnader. Ange här hur och när redovisning av resultat och underlag ska ske eller hänvisa till sammanfattande krav om detta i avsnitt 8.6 REDOVISNING AV DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHETEN. Beakta därvid eventuell koppling till planering och uppföljning enligt kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING, avsnitten 1.4 och Felsökningsanalys I de fall krav ställs på inbyggda test- och övervakningsfunktioner hos upphandlingsobjektet enligt Teknisk Specifikation, kapitel 2.FUNKTIONS- OCH PRESTANDAKRAV, avsnitt 2.3, kan det vara lämpligt att kräva att leverantören genomför och redovisar en felsökningsanalys för speciellt kritiska funktioner och delar i objektet. Sådana krav kan formuleras i termer av att leverantören skall göra en felträdsanalys för utpekade funktioner och delobjekt samt visa hur de inbyggda test- och övervakningsfunktionerna upptäcker och lokaliserar alla de elementarfel som redovisas i felträdsanalysen. Motsvarande felsökningsanalys kan även omfatta viktiga anskaffade stödsystem till objektet. Det kan härvid också vara lämpligt att kräva att felträdsanalysen skall genomföras enligt någon viss mall eller standard, till exempel enligt IEC 1025, 1990, Fault tree analysis (FTA). Se även kapitel 5. PRODUKTSÄKERHETSVERKSAMHET (SYSTEMSÄKERHETSARBETE), avsnitt 5.4 PRODUKTSÄKERHETS- ANALYSER.

16 FLYG 075/96 Sida Förebyggande underhåll Ställ krav på redovisning av denna felanalysverksamhet här eller i sammanfattande form i avsnitt 6.8 REDOVISNING AV DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHETEN. Se även eventuell koppling till kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING, avsnitten 1.4 PLANERING och 1.7 UPPFÖLJNING. Ställ krav på att leverantören skall analysera och redovisa behovet av eventuellt förebyggande underhåll och ange alla typer av förebyggande underhållsåtgärder som upphandlingsobjektet och aktuella stödsystem till detta kräver i såväl drift som vid förvaring. Kräv att frekvens/intervall, eventuella funktionshinder samt erforderlig arbetsvolym anges för varje typ av underhållsåtgärd. Framhåll att eventuellt förebyggande underhåll skall dimensioneras med utgångspunkt från: Krav på funktion efter förrådsförvaring som i aktuella fall angetts i Teknisk Specifikation, kapitel 7. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDER- HÅLLSKRAV, kravpunkt Driftsäkerhet/tillgänglighet Krav på funktionssäkerhet i drift (ackumulerad tid/drift i olika driftfaser, som full drift, beredskap, vila, transport och ev lagring) som angetts i Teknisk Specifikation kapitel 7, kravpunkt Ett allmänt krav på lägsta möjliga LSC. Ställ också krav på att leverantören skall föreslå metoder och ange behov av speciell utrustning och hjälpmedel samt lämplig kompetens för aktuella typer av underhållsåtgärder. Kompetensbehovsfrågan skall härvid samordnas med i förekommande fall parallellt pågående utbildningsverksamhet. Krav på redovisning anges här eller i avsnitt 6.8 med beaktande av eventuell koppling till planering och uppföljning enligt kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING, avsnitt 1.9 och Avhjälpande underhåll Ställ krav på att leverantören skall prediktera, analysera och redovisa det förväntade behovet av avhjälpande underhåll i olika driftfaser i fred samt i kris och krig enligt den driftprofil som anges i Teknisk Specifikation, kapitel 1. SYSTEMBESKRIVNING, FÖRUTSÄTTNINGAR, avsnitt 1.4 OPE- RATIV ANVÄNDNING. Kräv att leverantören för all identifierad reservmateriel skall ange/föreslå vilka typer av åtgärder (utbyte, reparation, kassation, etc) som bedöms

17 FLYG 075/96 Sida 17 lämpliga/erfordras samt prediktera/beräkna den förväntade underhållsvolymen och materielkostnaden för varje aktuell typ av underhållsåtgärd under viss angiven tidsperiod. Kräv att leverantören på motsvarande sätt skall prediktera, analysera och redovisa det förväntade behovet av avhjälpande underhåll även för aktuella anskaffade stödresurser/-system för det primära upphandlingsobjektet. Ställ också krav på att leverantören skall föreslå metoder och ange behov av speciell underhållsutrustning och hjälpmedel samt lämplig kompetens för varje typ av underhållsåtgärd. Kompetensbehovsfrågan skall härvid samordnas med i förekommande fall parallellt pågående utbildningsverksamhet. Krav på redovisning av metod- och utrustningsförslag, etc (omfattning, hur, när) anges här eller sammanfattas i avsnitt 6.8. Beakta därvid koppling till kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING, avsnitt 1.4 och Programvaruunderhåll Ställ krav på att leverantören skall ta fram en plan för uppdatering och underhåll av aktuell programvara i upphandlingsobjektet och i eventuellt anskaffade stödobjekt till detta under aktuell avtalsperiod för objektet(en). Ange därvid att ställda krav på underhållsegenskaper hos programvaran enligt Teknisk Specifikation, kapitel 7. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDER- HÅLLSKRAV, kravpunkt skall implementeras och följas upp. Framhåll att leverantör under garantiperioden är ansvarig för att erforderliga modifieringar härrörande från felrättning införs inom rimliga och avtalade tider. I anbudet bör anges till vilken kostnad (per timme alt per fel) och vilken maximal tid för modifierings- eller felrättningsinförande som kan innehållas för ändringar/fel som inte är garantiärenden. För att fastlägga hur underhållet av programvara skall genomföras, kan det bli nödvändigt att genomföra en underhållsanalys för programvara. Leverantörens åtaganden och uppgifter för genomförande av en sådan analys anges då här. Ange att leverantör i aktuella fall skall svara för framtagning och vidmakthållande av de underhållsresurser t ex i form av en referensanläggning (motsv) som erfordras för att klara programvaruunderhållet för ingående programvara i upphandlingsobjektet.

18 FLYG 075/96 Sida 18 Kräv att de erforderliga resurserna i en sådan uppdaterings-/underhållsmiljö för programvaran förtecknas redan i anbudet från leverantören. Ställ krav på att om underhållet av programvaran skall överlämnas till FMV, så skall den miljö som krävs för vidmakthållande av programsystemet kunna byggas upp hos FMV eller tredje part. Utvecklings- och vidmakthållanderesurserna/-miljön för programvara får alltså inte vara företagsberoende. I övrigt hänvisas till Vidmakthållandestöd (VS) i KRAVDOK, kapitel 1. SYSTEMSTÖD, avsnitt 1.6 PROGRAMVARUSTÖD (PVS) vad avser vidmakthållande av programvara för aktuellt upphandlingsobjekt och stödobjekt till detta. Ställ krav på att leverantörens redovisning av aktuella underhållsaktiviteter för programvaran eller hänvisa till avsnitt 6.8 där dessa redovisningskrav sammanfattas. Se även koppling till kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING, avsnitten 1.4 och Underhållsresurser Ställ krav på att leverantören skall lämna ett komplett förslag avseende antal och fördelning i aktuell underhållsorganisation för den reservmateriel och de typer av underhållsutrustningar/-hjälpmedel som föreslagits enligt kravpunkterna respektive ovan. För komplett underhållsresursförslag eller delar därav som FMV avser anskaffa, ställs tekniska krav i Teknisk Specifikation, kapitel 14. KRAV PÅ UNDERHÅLLSRESURSER. Vad gäller krav på verksamheter/aktiviteter hos leverantören vid utveckling och framtagning/tillverkning av dessa resurser gäller i tillämpliga delar samma krav som för det primära upphandlingsobjektet som resurserna är avsedda för. Se aktuella krav under respektive berört kravkapitel i t. Framhåll vikten av att underhållsresursförslaget och planering/framtagning av aktuella underhållsutrustningar och reservmateriel, etc samordnas med utbildningsplan, dokumentframtagning och annan berörd verksamhet så att det övergripande målet, att underhållssystemet inklusive samtliga planerade resurser skall finnas uppbyggt och klart vid leverans av upphandlingsobjektet, innehålls. Kräv också att leverantören skall ta fram och redovisa tillverknings- och leveranstidplan för initialt beställda underhållsresurser. Beakta härvid att en viss mängd resurser ofta beställs genom optioner som fastlagts i avtalet och kan utlösas under driftsäkerhets- och underhållsarbetets gång. Se även eventuell koppling till kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYS- TEMSAMORDNING, avsnitt 1.4 PLANERING.

19 FLYG 075/96 Sida 19 Krav på verksamheter för dokumentationsframtagning och utbildning behandlas i kapitel 9 respektive Underhållsteknisk analys Det är ofta lämpligt att genomföra en tidsbegränsad, mera informell och praktisk underhållskonceptgenomgång, så kallad underhållsteknisk analys, av aktuellt upphandlingsobjektet och eventuellt anskaffade stödsystem till detta i god tid före leverans. Ställ i aktuella fall krav på att leverantören skall planera en underhållsteknisk analys som främst skall omfatta: Allmän redovisning av resultaten enligt kravpunkterna Fördelning mellan förebyggande och avhjälpande underhåll Genomgång av reservmaterielidentifiering/-förslag Genomgång av underhållsdokumentationen, vilken då skall finnas i preliminär form Fördelning av underhåll/reparation på olika underhållsnivåer Genomgång av identifiering/förslag på underhållsutrustning/-hjälpmedel Praktisk genomgång av underhållsobjekten vad gäller underhållsmässighet (åtkomlighet, felsökning, testeffektivitet, etc) Genomgång av underhållsaktiviteter/åtgärder för programvara. Ställ krav på att analysen (inklusive reperationsteknisk analys; se bl a kravpunkt 6.6.4) normalt ska utföras i tre etapper enligt följande: Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 På konstruktionsstadiet med hjälp av färdigt men ej fastställt konstruktionsunderlag, eventuellt med funktionsmodell, attrapper På prototypstadiet där stor vikt läggs på underhållsmässigheten och bl a reperationsanalys utförs I början av serien där stor vikt läggs på underhållssäkerheten och klarläggande sker av eventuella skiljaktigheter mellan prototyp- och serieutförande. Se eventuell koppling till kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEM- SAMORDNING, avsnitt 1.4, vad gäller inplanering av underhållsteknisk analys.

20 FLYG 075/96 Sida LSC-ANALYS I detta avsnitt ställs krav på att leverantören skall genomföra och redovisa LSC-analysverksamhet (Life Support Cost, underhållskostnad), alternativt medverka i av FMV eller av FMV anlitad instans genomförd LSCverksamhet. Ge en sammanfattande beskrivning av FMV:s analysverksamhet avseende LSC under aktuell avtalsperiod för upphandlingsobjektet och eventuella anskaffade stödsystem till detta. Kräv i aktuella fall att leverantören löpande skall genomföra och redovisa LSC-beräkningar/bedömningar såväl som vilka konstruktionsändringar han gjort eller föreslår med utgångspunkt från dessa beräkningar/bedömningar. Ange hur beräkningarna skall redovisas, t ex som total LSC, årskostnad etc. Om leverantören skall medverka i av FMV arrangerad LSC-verksamhet anges omfattning av medverkan samt krav på data och underlag som leverantören skall tillhandahålla. När programvara ingår i aktuellt upphandlingsobjekt eller i aktuella stödsystem till detta skall beräknade livstidskostnader för utveckling, anskaffning och vidmakthållande av programvaran också redovisas. Krav ställs på anbudsgivaren/leverantören att redovisa underlag som gör sådana beräkningar möjliga. Anbudsgivaren/leverantören skall beredas på att samla in nödvändiga data för att möjliggöra LSC-beräkningar avseende aktuell programvara. Härvid kan följande antaganden beträffande framtida ändringar i programvaran göras (under vidmakthållandet) - 50 % av programdelarna/modulerna i ursprungligen levererade objektet/systemet kommer att ändras - 20 % av koden (genomsnitt) kommer att behöva bytas ut - 30% expansion av programvolymen blir aktuell genom tillägg av kod. Vid upphandling av större objekt/system i ett eller två steg kan det vara lämpligt att kräva att leverantören själv skall ha tillgång till erforderliga LSCberäkningsprogram. Krav på leverantörens redovisning av aktuell LSC-verksamhet (omfattning, krav, när, etc) anges här eller sammanfattas i avsnitt 6.8. Se därvid eventuell koppling till kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORD- NING, avsnitt 1.4 och 1.7.

21 FLYG 075/96 Sida REDOVISNING AV DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHETEN I detta avsnitt ställs sammanfattande krav på redovisning och rapportering till FMV av all den verksamhet avseende driftsäkerhet- och underhåll som leverantören enligt angivna krav i kapitlets olika avsnitt/kravpunkter ska genomföra för aktuellt uppphandlingsobjekt och för anskaffade stödobjekt till detta. Ställ generella krav i nedan upptagna kravpunkter för hela kapitlet eller gör hänvisning till respektive övriga avsnitt/kravpunkter i kapitlet med detaljerade krav på omfattning, hur och när resultat och redovisning av respektive kravställd aktivitet skall rapporteras och delges FMV. Ange i aktuella fall delgivning och fördelning (antal ex) av rapporter, underlag, etc till FMV (instanser, handläggare) och till eventuellt andra av FMV anlitade externa instanser. Klarlägg handläggnings-/omloppstider och svarsterminer för rapporter/underlag som kräver remissbehandling (motsv) för granskning, utlåtande, godkännande, etc. Beakta att dessa resultat och underlag från leverantörens driftsäkerhets- och underhållsverksamhet, förutom att vara upptagna som viktiga aktiviteter och mål i program och planer för denna verksamhet enligt avsnitt 6.2. även kan utgöra etappmål och milstolpar i överordnad Projektplan och i projektuppföljningstillfällen för upphandlingsobjektet/-systemet. Se kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING, avsnitten 1.4 och 1.7. Se även krav på redovisning av verifierings- och valideringsaktiviteter i kapitel 8, främst avsnitten samt Genomgångar/granskningar Ställ krav på att genomgångar eller granskningsmöten skall hållas mellan FMV och leverantören vid vissa angivna tidpunkter, t ex en månad före varje milstolpe enligt driftsäkerhets- och underhållsprogrammet/-planen. Kräv att leverantörens ansvariga för driftsäkerhets- och underhållsarbete skall vara närvarande vid dessa möten. Framhåll också att det är önskvärt att ansvariga för drift- och försörjningsaktiviteter samt för konstruktion och tillverkning skall vara närvarande eller representerade vid mötena. Se vidare krav i kapitel 8. VERIFIERING OCH VALIDERING, avsnitten 8.4 GRANSKNING och 8.10 RESULTAT/RAPPORTERING FRÅN VERIFIERING OCH VALIDERING.

22 FLYG 075/96 Sida Lägesredovisningar Ställ krav på att leverantören skall redovisa arbetsläget avseende driftsäkerhets- och underhållsaktiviteter vid periodiskt återkommande möten, t ex var sjätte månad, eller vid behov. Se eventuell koppling till kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEM- SAMORDNING, avsnitt 1.7 UPPFÖLJNING Informella möten Framhåll att informella möten avseende driftsäkerhets- och underhållsfrågor för aktuellt upphandlingsobjekt och dess stödsystem kan behöva hållas mellan FMV och leverantören när någon av parterna så önskar Redovisnings- och granskningsunderlag Ställ krav på att leverantören skall leverera redovisningsunderlag senast en viss angiven tid, t ex fjorton dagar, före lägesredovisningsmöten. Ställ vidare krav på att leverantören skall leverera granskningsunderlag senast en viss angiven tid, t ex en månad före inplanerade genomgångar och granskningsmöten. Kräv att dokumentering av analyser och förslag i program eller planer för driftsäkerhets- och underhållsarbetet enligt avsnitt 6.2 skall innehålla sammanfattande slutsatser och beslutsunderlag inklusive motiv, fullständiga in- och utdata, beskrivningar av använda ekvationer, metoder och eventuella datorprogram som använts vid beräkningar, etc. Kräv också att dokumenteringen från leverantören och hans eventuella underleverantörer skall ha en likartad enhetlig utformning. Se även kapitel 8. VERIFIERING OCH VALIDERING, avsnitt 8.4 GRANSKNING Dokumentering av beslut Ställ krav på att leverantören upprättar protokoll- och beslutsdokument vid olika möten för beslut och fastställelse av FMV. Se även kapitel 1. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING, avsnitt 1.7 PROJEKTUPPFÖLJNING.

23 FLYG 075/96 Sida SPECIELLA RESURSER I detta avsnitt ställs i aktuella fall krav på speciella stödresurser och hjälpmedel som kan erfordras för leverantörens genomförande av olika specificerade driftsäkerhets- och underhållsaktiviteter för aktuellt upphandlingsobjekt. Det är väsentligt att klargöra alla kostnadskrävande resurser som skall tillhandahållas av leverantör respektive av FMV under det totala driftsäkerhetsoch underhållsberedningsarbetets gång. Ange krav på de resurser leverantören skall tillhandahålla respektive redovisa de resurser FMV kan stå för. Exempel på resurser som kan vara aktuella är t ex provningsutrustningar, vissa lokaler/provningsplatser, personal, beräkningsmodeller/-program, simuleringsprogram, etc. Se även krav i kapitel 8. VERIFIERING OCH VALIDERING, avsnitt 8.13 AV FMV TILLHANDAHÅLLNA VERIFIERINGS- OCH VALIDE- RINGSRESURSER.

3. Organisation, ansvar. 4. Funktionssäkerhet. 4.2 Felsätts-/feleffektsanalys. 4.3 Komponentverksamhet. 5. Underhållsmässighet

3. Organisation, ansvar. 4. Funktionssäkerhet. 4.2 Felsätts-/feleffektsanalys. 4.3 Komponentverksamhet. 5. Underhållsmässighet FLYG 075/96 Sida 1 FMV:AUH FÖRSLAG TILL MALL FÖR DRIFTSÄKERHETSPROGRAM 1. Inledning Programmet utgör komplement till kravspecifikationen och syftar till att klargöra, hur driftsäkerhetsarbetet och underhållsberedningen

Läs mer

4. CENTRALT UNDERHÅLL

4. CENTRALT UNDERHÅLL FLYG 075/96 Sida 1 (5) 4. CENTRALT UNDERHÅLL INNEHÅLL 4. CENTRALT UNDERHÅLL... 3 4.1 ALLMÄNT... 3 4.2 KRAV PÅ LEVERANTÖRENS UNDERHÅLLSORGANISATION OCH RESURSER... 4 4.3 UNDERHÅLLETS OMFATTNING... 4 4.4

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

6. DOKUMENTATIONSSTÖD

6. DOKUMENTATIONSSTÖD FLYG 075/96 Sida 1 (7) 6. DOKUMENTATIONSSTÖD INNEHÅLL 6. DOKUMENTATIONSSTÖD... 3 6.1 ALLMÄNT... 3 6.2 UPPDATERING... 4 6.2.1 Allmänt... 4 6.2.2 Informativa dokument... 4 6.2.3 Direktiva dokument... 4 6.3

Läs mer

Systemsäkerhetsverksamhet

Systemsäkerhetsverksamhet 1 Systemsäkerhetsverksamhet Systemsäkerhet definieras som Egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms-, eller miljöskada. Här ställs krav på den systemsäkerhetsverksamhet som leverantören

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

UNDERHÅLLSUTVECKLING INOM FLYGINDUSTRIN. Olov Candell Support and Services, Saab 21 maj 2014

UNDERHÅLLSUTVECKLING INOM FLYGINDUSTRIN. Olov Candell Support and Services, Saab 21 maj 2014 UNDERHÅLLSUTVECKLING INOM FLYGINDUSTRIN Olov Candell Support and Services, Saab 21 maj 2014 UNDERHÅLL AV KOMPLEXA TEKNISKA SYSTEM UTVECKLING AV INTEGRERADE UNDERHÅLLSLÖSNINGAR EXEMPEL FRÅN SAAB SUPPORT

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

Helt omarbetad från föregående utgåva för att matcha RML och spårbarhetskrav.

Helt omarbetad från föregående utgåva för att matcha RML och spårbarhetskrav. FÖRSVARETS MATERIELVERK )g569$5667$1'$5' )6' 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M04-A.217$.735(66$'((/(.75,6.$)g5%,1'1,1*$5 Helt omarbetad från föregående utgåva för att matcha RML och spårbarhetskrav.,11(+c// 6LGDQU

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-3 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING...2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...2

Läs mer

3. KVALITETSSÄKRING INNEHÅLL

3. KVALITETSSÄKRING INNEHÅLL FLYG 075/96 Sida 1 (16) 3. KVALITETSSÄKRING INNEHÅLL 3 KVALITETSSÄKRING...2 3.1 ALLMÄNT...2 3.2 LEVERANTÖRENS KVALITETSSYSTEM...3 3.2.1 Val av kvalitetssystemstandard...3 3.2.2 Precisering av standardkrav...5

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Datainsamlingsdokument

Datainsamlingsdokument 2006 En kort beskrivning Datainsamlingsdokument är r ett Internetbaserat hjälpmedel för f r framtagning av Nyckeltal och möjlighet m till Benchmarking inom underhåll föf r alla branscher. Nyttjandet av

Läs mer

Med den här boken får du: Författaren:

Med den här boken får du: Författaren: Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Myndigheternas roll och inspektionsverksamhet 12 2 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 3 Organisationen och personal 19 4 Utveckling av medicintekniska produkter

Läs mer

1 Kravnivåindelning 2 2 Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringskrav på Tillverkare/ Leverantör Krav på leverantörsbedömning 2

1 Kravnivåindelning 2 2 Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringskrav på Tillverkare/ Leverantör Krav på leverantörsbedömning 2 Kvalitets- och kontrollbestämmelser för elektrisk utrustning Rubrik / Title Beteckning / Document KBE 100-1 Utgåva / Issue 1 (S) Datum / Date Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser 2015-10-07 Ersätter

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Titel Projektplan för FoTA P12. Utgåva 1.8 2002-01-29. Projekt-/arbetsplan för. FoTA P12:

Titel Projektplan för FoTA P12. Utgåva 1.8 2002-01-29. Projekt-/arbetsplan för. FoTA P12: 1(8) Projekt-/arbetsplan för FoTA P12: Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system 2(8) 1. Sammanfattning 1.1. Målsättning Stödja teknikupptagandet i resp företag av den

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Förslag till: Riktlinjer för framtagande av materielspecifikation

Förslag till: Riktlinjer för framtagande av materielspecifikation 1 Förslag till: Riktlinjer för framtagande av materielspecifikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...2 2 SYFTE...2 3 ARBETSSÄTT...2 3.1 SKALLKRAV RESP. BÖRKRAV...2 3.2 UNDERHANDSÖVERENSKOMMELSER...2

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar

Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar Programvara får inte bidra till att person, egendom eller miljö skadas 2003-09-02 1 Systemsäkerhetsprocessen vid försvarsmakten materielupphandling beskrivs

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR Stockholm 2011-02-25 INLEDNING Detta dokument kompletterar Bilaga 1 Administrativa

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för stationära batterier av typen ventilreglerade (AGM) Utgåva TBE 113:2 2 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 1.1

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

TEKNISKA FÖRESKRIFTER. Göteborg Göteborgs stads bostadsaktiebolag Fastighetsutveckling

TEKNISKA FÖRESKRIFTER. Göteborg Göteborgs stads bostadsaktiebolag Fastighetsutveckling Nyckelfärdigt vindkraftverk samt avtal för service och underhåll, drift och övervakning samt administration av vindkraftverket TEKNISKA FÖRESKRIFTER Göteborg 2011-10-20 Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (8)

Datum Vår referens Sida Dnr: (8) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2008-04-01 Dnr: 08-1831 1(8) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08-678 55 16 charlotte.murray@pts.se Svar på inkomna frågor i upphandling av webbaserat system

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Riksantikvarieämbetets överinseende över 2 kap. KML: Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 (9) Inledning

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2017: RI (Dnr 183-374/2017) Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft, projektrapport nr 5/2017 Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1 Svarstid den 17 maj 2017 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Sedan 2008 har arbetet med gemensamma, såväl regionala som nationella, ehälsotjänster pågått. Kommunförbundet Skåne i

Läs mer

Dokument 5 till Kontrakt

Dokument 5 till Kontrakt Dokument 5 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1(11) Dokument 5 till Kontrakt LEVERANTÖRENS ÖVRIGA ÅTAGANDEN Dokument 5 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2(11) Innehåll: 1 DOKUMENTATION OCH UTBILDNING... 3 1.1 Målgrupper

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

FU 2000 Generella systemkrav

FU 2000 Generella systemkrav Handling 13.1 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 5 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CV Handläggande enhet, Handläggare V, Göran Reinestam Ersätter Utgåva

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 0084

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 0084 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 84 22-5-28 4 1 (6) Grupp M15 och M5-K TÄTNINGSELEMENT O-ringar Kontroll- och leveransbestämmelser Ändringar från föregående utgåva är införande av regler för

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

System Safety Management Plan (SSMP) för [SiF] [Materielgrupp]

System Safety Management Plan (SSMP) för [SiF] [Materielgrupp] AK XXX XXXXXX 1(10) System Safety Management Plan (SSMP) för [SiF] [Materielgrupp] Instruktion för ifyllande: SSMP är en dokumentering av den planerade systemsäkerhetsverksamhet som avses genomföras för

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Metodbeskrivning för genomförande av Oberoende värdering i ISD-processens faser Produktion och Leverans till FM. Oberoende värdering i ISD-processen

Metodbeskrivning för genomförande av Oberoende värdering i ISD-processens faser Produktion och Leverans till FM. Oberoende värdering i ISD-processen Metodbeskrivning för genomförande av Oberoende värdering i ISD-processens faser Produktion och Leverans till FM Oberoende värdering i ISD-processen 2014-05-30 13FMV5921-11:3 Härmed fastställs Leverans

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

BREV. Your reference Your date Your file code. Our reference Our previous date Our previous file code AK Led, Eva Hammarlund,

BREV. Your reference Your date Your file code. Our reference Our previous date Our previous file code AK Led, Eva Hammarlund, Date Our file code Page 1(6) Your reference Your date Your file code Our reference Our previous date Our previous file code AK Led, Eva Hammarlund, +46 8 782 4786 Programvara för visning av fartygsinformation

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning Berteco AB 2009 Kvalitetsplan Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv Generella kvalitetspunkter Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär installation av idrottsgolv och innefattar: -Leverans

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer