Förslag till: Riktlinjer för framtagande av materielspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till: Riktlinjer för framtagande av materielspecifikation"

Transkript

1 1 Förslag till: Riktlinjer för framtagande av materielspecifikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING SYFTE ARBETSSÄTT SKALLKRAV RESP. BÖRKRAV UNDERHANDSÖVERENSKOMMELSER FLERA SPECAR INOM EN ANSKAFFNING UPPDATERA EGNA KUNSKAPEN NYA RUBRIKER UPPREPNING AV INFORMATION DETALJBESKRIVNINGAR ÖVERSYN AV STANDARDS OCH REFERENSER FMV S KONTROLL AV ETT PROJEKT ARBETSMETODIK SPECIFIKATIONEN, AVSNITT FÖR AVSNITT...8 TEKNISK SPECIFIKATION SYSTEMBESKRIVNING (FÖRUTSÄTTNINGAR) SYSTEMKRAV/APPARATKRAV GRÄNSYTEKRAV MILJÖKRAV MATERIELUTFORMNINGSKRAV PRODUKTSÄKERHETSKRAV DRIFTSÄKERHETSKRAV DRIFT OCH UNDERHÅLLSRESURSER...9 VERKSAMHETSÅTAGANDE PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING MATERIELSÄKERHETSKYDD KVALITETSSÄKRING UTVECKLING OCH KONSTRUKTION VERIFIERING DOKUMENTATION UTBILDNING TILLVERKNING INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING DEFINITIONER...11

2 2 Riktlinjer för framtagande av materielspecifikation 1 Inledning Specifikationen ska ha en renodlad karaktär av kravspecifikation. Kraven ska beskriva vilka prestanda som krävs av konstruktionen inte hur den i detalj ska utformas. Under avsnitt 3. redovisas en del allmänna synpunkter vad gäller arbetssättet vid framtagning av specifikationer. Avsnitt 4 tar upp arbetet med en materielspecifikation specifikt. Vidare presenteras i avsnitt 4 två tabeller som på ett schematiskt sätt beskriver en metodik för detta arbete. I avsnitt 5 ges kommentarer till specifikationen, avsnitt för avsnitt. Syftet är att detta ska fungera som ett underlag för arbetet med specifikationen. Det är få teknikområden som kan anses befinna sig i ett statiskt tillstånd, m.a.o. finns det mycket att vinna på att för varje större inköp gå ut med en förfrågan på marknaden för att ta reda på vad som för tillfället är den bästa tekniska lösningen för en given produkt. 2 Syfte bra upphandling Kravdokumentationen Tidplaner Vidmakthållandekrav om leverantören ska svara för löpande underhåll om reservdelar ska finnas tillgängliga Kommersiella krav 3 Arbetssätt 3.1 Skallkrav resp. börkrav 3.2 Underhandsöverenskommelser 3.3 Flera specar inom en anskaffning uppmuntra nytänkande/användandet av ny teknik undvik unika försvarskrav, dvs anpassa kraven så långt det är möjligt efter civil praxis kraven ska kunna verifieras och utvärderas

3 3 3.4 Uppdatera egna kunskapen Att använda en gammal specifikation är lockande på många sätt; man riskerar att inte känna något ansvar för det språkliga och tekniska innehållet samt man kan skapa stora imponerande dokument på kort tid. Gamla specifikationer bör endast användas som bakgrundsinformation, granskas noga och där så anses lämpligt införas i en ny specifikation till väl valda delar, helst för hand. Klippa och klistrametoden m.h.a. ordbehandlare medför risker. I värsta fall skapas specifikationer innehållande information från ett stort antal gamla dokument som i sin tur kanske är skapade på samma sätt vilket till sist leder till att ingen vet varifrån grundfakta kommer. 3.5 Nya rubriker I viss mån saknar man ett antal rubriker i mallen vilka skulle göra det lättare att direkt finna den information man söker. Mått eller Dimensioner, Definitioner samt Av FMV tillhandahållen information är några exempel på rubriker som skulle vara värdefulla att ha med. För vidare bearbetning av specifikationen gäller det således att identifiera behovet av nya rubriker för att sedan föreslå dessa som tillägg till specifikationens struktur. 3.6 Upprepning av information Med detta menas information som finns på mer än ett ställe i dokumentet. Risken finns att man uppfattar en specifikation som ostrukturerad om samma typ av information dyker upp både här och där vilket kan resultera i att annan viktig information förbises p.g.a. att man tror sig ha läst avsnittet tidigare. Sådan information ska därför tas bort om det inte uttryckligen står angivet var texten mer finns tillgänglig. 3.7 Detaljbeskrivningar Generellt leder alltför många detaljbeskrivningar till att läsaren får intrycket att dokumentet är en fullständig beskrivning av hur man ska framställa produkten. Detta kan leda till att man missbedömer arbetets omfattning och de svårigheter som trots allt finns kvar att bemästra. Risken att produkten blir dyrare än tänkt och/eller att den inte kommer att uppfylla alla krav är uppenbar. Detaljbeskrivningar borde tillkomma som ett svar från leverantören på hur denne tänkt sig att uppfylla de krav som specifikationen ställer. Eventuellt kan specifikationen innehålla detaljbeskrivningar i form av exempel på tillvägagångssätt som leder till att FMV kommer att godkänna en specifik detalj.

4 4 3.8 Översyn av standards och referenser Mallar som innehåller standards och referenser måst regelbundet uppdateras. Frågan är hur detta ska hanteras. Antingen kan man uttryckligen i mallen påpeka att en uppgifts giltighet ska kontrolleras innan den används eller så får man skapa instruktioner för ifyllandet av varje specifik mall. Det kanske är bäst om man helt utesluter uppgifter som kan bli obsoleta eller kan komma att ändras. 3.9 FMV s kontroll av ett projekt För att kunna kontrollera hur ett projekt löper krävs det att man är initierad i projektets alla delar, t.ex. tekniken, ekonomin etc. Även på detta plan minskar förutsättningarna för ett lyckat resultat om specifikationen är framtagen på ett olämpligt sätt. 4 Arbetsmetodik I tabell 1 på nästa sida illustreras vilken metodik man kan använda sig av för att ta fram specifikationen. Tabellen beskriver kravgrupperna i avsnitt 210 i Teknisk specifikation. Fas I beskriver hur man utifrån den kravindelning (avsnitten) man valt ställer olika krav på funktion, utformning etc. I Fas I anges inte hur kraven ska uppfyllas utan detta lämnas till leverantören att lösa. Fas II: när förslag på konstruktionslösning föreligger från leverantören, läggs kompletterande krav till specifikationen. Dessa krav ska säkerställa att leverantören håller vad han lovat. Observera att mellan Fas I och Fas II ligger ett granskningsmoment som FMV ska utföra. Exempel 1: Specifikationen kräver låg vikt och hög styvhet. Leverantören visar att han kan innehålla kraven genom att använda ett visst kompositmaterial. Som underlag uppvisas ritningar och beräkningar. De materialdata som leverantören grundar sina beräkningar på tillförs specifikationen som nominella krav på materialdata. Detta förfaringssätt låser inte teknikutvecklingen och medför dessutom att man får en kontroll av leverantörens kunskaper inom området. Andra avsnitt innehåller krav som endast ska uppfyllas, dvs leverantören ska intyga eller visa att ställda krav uppfylls eller kommer att uppfyllas. Exempel 2: specifikationen kräver att gränsytorna utformas på ett visst sätt. Leverantören uppvisar ritningsunderlag som bekräftar att kraven uppfylls. Inga kompletterande krav tillkommer. Ingenting hindrar att specifikationen innehåller exempel på hur kraven kan uppfyllas men, återigen, risken är att detta hämmar leverantörens lust att bedriva teknikutveckling. Å andra sidan är det antagligen omöjligt att hitta en leverantör som utan någon som helst vägledning kan åta sig att utföra det specifikationen kräver.

5 5 FAS I FAS II Avsnitt Krav Leverantör ska visa Kompletterande krav Systembeskrivning System/apparat t.ex. funktion laster geometri, vikt endast beskrivning ska tåla ska fungera ska uppfylla behov av ytterligare information beräkningar provning materialdata materialprovning ritningsunderlag beräkningar Gränsyta ska uppfylla ritningsunderlag Miljö ska tåla uppfyllda standarder provning Materielutformning t.ex. konstruktion ytbeläggning märkning Produktsäkerhet Driftsäkerhet Drift och underhåll ska utformas ska tåla ska se ut ska märkas ska uppfylla standard ska uppfylla användarkrav livslängd plan ska redovisas ritningsunderlag metodval ritningsunderlag intygas (t.ex. CEmärkning) intygas intygas drift och underhållsplan * dessa krav bör infogas i verksamhetsåtagandet under verifiering Tabell 1, Teknisk Specifikation mer information metodkrav provmetod * nominella mtrl.data provningsstandarder * standarder provmetoder * metodkrav planen ska efterlevas * I tabell 2 ges analogt med tabell 1 en beskrivning av hur framtagningen av kraven i avsnitt 1121 under Verksamhetsåtagande kan gå till. Precis som i den Tekniska specifikationen anges i Fas I inom vilka ramar leverantören ska arbeta. För vissa avsnitt ges inga utrymmen för alternativ, t.ex. ska utbildningen ske på ett av FMV angivet sätt. I andra, exempelvis under kvalitetssäkring, finns ett visst utrymme för alternativ. Kan ett företag uppvisa en vettig plan för kvalitetssäkring bör kravet på ett ISO 9001 certifikat inte vara bindande. Dock leder ett avsteg från ramarna att kompletterande krav måste ställas i förhållande till avstegens omfattning. Notera att avsnittet tillverkning kan komma att styra en hel del krav i den tekniska specifikationen varför beredningen av detta avsnitt bör ske på ett tidigt stadium.

6 6 FAS I FAS II Avsnitt Krav Leverantör ska visa Kompletterande krav Projektledning och systemsamordning Materielsäkerhetsskydd Kvalitetssäkring Utveckling och konstruktion Verifiering ** enl. standard (t.ex. ISO 9001) eller egen praxis MATSÄK vid behov enl. standard (t.ex. ISO 9001) eller egen praxis enl. standard (t.ex. ISO 9001) eller egen praxis prestanda provningsstandarder/ metoder materialkrav certifikat redovisar organisationsplan intyg, ev. beskrivning av tillvägagångssätt certifikat, kvalitetsplan kvalitetsplan certifikat, metodval testresultat uppfylls, efterlevs provresultat Dokumentation ska uppfylla dokumentationsplan Utbildning ska uppfylla utbildningsplan Tillverkning ska uppfylla beskrivning av tillverkningen Installation och driftsättning ska genomföras kontrollåtgärder vid behov kontrollåtgärder avseende kvalitetsplan plan för detta Definitioner ** Tabell 1 innehåller kompletterande krav som ska in under verifiering Tabell 2, Verksamhetsåtagande tillverkningsmetoder För fortsättningen av arbetet med specifikationen rekommenderas att man ser över innehållet avsnitt för avsnitt, ev. m.h.a. det betraktelsesätt som är beskrivet i tabell 1 och 2 ovan. I Fas I klargör man vilka krav slutanvändaren har, vilket är det stora arbetet, för att sedan formulera dessa krav så allmänt som möjligt utan att detaljstyra utformningen av materielskyddet.

7 7 Fas II kan man hantera på olika sätt: ett sätt är att sortera ut inom vilka avsnitt man kan förvänta sig att kompletterande krav kommer att måste ställas. Dessa avsnitt inhämtar man sedan förslag till från tilltänkta leverantörer eller andra sakkunniga. Därefter beslutas vilka metoder, t.ex. tillverkningsmetoder, som anses lämpliga varefter, som Fas II, dessa metoder säkerställs m.h.a. kompletterande krav som nu kan vara betydligt mer detaljstyrande. Fördelen med detta förfaringssätt är att kunskap och information kan inhämtas från det håll som antas vara det lämpligaste för varje avsnitt. En nackdel är naturligtvis att enstaka avsnitt kan bli alltför lossryckta ur sitt sammanhang. Ett annat sätt, som inte har nackdelen ovan, är att helt enkelt sända ut hela den preliminära specifikationen till leverantören och andra sakkunniga. Då infinner sig dock risken att leverantörerna i sin iver att få en beställning börjar behandla varje avsnitt på ett slarvigare sätt. Andra avsnitt i specifikationen måste bearbetas av FMV ev. tillsammans med slutanvändaren. Avsnitten under Verksamhetsåtagande tillhör den kategorin. Arbetet består i stor utsträckning av att reda ut var vissa uppgifter ska stå, t.ex. uppgifter och krav på dokumentationen, och fylla i text under rubriker där sådan idag saknas eller stryka dessa rubriker.

8 8 5 Specifikationen, avsnitt för avsnitt TEKNISK SPECIFIKATION 1. SYSTEMBESKRIVNING (FÖRUTSÄTTNINGAR) Här gäller det att så väl som möjligt beskriva hur systemet (materielskyddet) ser ut, vad det ska användas till samt vilka de miljöer som påverkar systemet är. Grundinformationen för denna beskrivning måste rimligtvis komma från slutanvändaren av systemet. Detta avsnitt i den föreliggande specifikationen bör således granskas av FMV tillsammans med denne. 2. SYSTEMKRAV/APPARATKRAV De krav som ställs här är i mycket drivande för de krav som ställs i andra avsnitt och kräver därför eftertanke. Funktionaliteten hos den färdiga produkten styrs till stor del av detta avsnitt. taktiska funktioner och prestanda, TTEM tekniska funktioner och prestanda materiel som utvecklas för försvarsändamål utländsk militär materiel som anpassas till svenska försvarets krav civil materiel som i större omfattning modifieras för svenska försvarets behov civil materiel med inga eller små modifieringar 3. GRÄNSYTEKRAV Detta är ett avsnitt som inte ska vålla några problem. Det mest väsentliga är att slutanvändaren tänkt igenom sina krav ordentligt. gränsytekrav (elektriska, mekaniska, geometriska etc.) inre och yttre 4. MILJÖKRAV Avsnittet innehåller idag vettiga typer av krav men en varning utfärdas för att kraven är av den typen som tenderar att följa med från spec. till spec. Med andra ord måste en viss möda läggas ner på att kontrollera att kraven är aktuella. miljökrav, tåla resp. utsända, olika driftfaser 5. MATERIELUTFORMNINGSKRAV Innehållet får inte bli för detaljerat. Det låser i alltför stor grad leverantören till givna konstruktionslösningar och till givna material. För att inte göra det är det lämpligt att klart ange att vissa konstruktionslösningar är exempel på tillvägagångssätt. Dessa exempel placeras då under Verksamhetsåtagande, avsnittet Utveckling och konstruktion. Forts.

9 9 Naturligtvis ska man tillåta sig att klart kräva vissa lösningar när dessa av olika skäl visat sig vara de bästa totalt sett för användaren eller om man vet att leverantören knappast har bättre kunskaper än FMV inom teknikområdet. Ett exempel på detta är när systemet ska ingå i ett större materielsystem där ungefär samma konstruktionslösningar eftersträvas för att förenkla service och reparationer, ett annat är målningsområdet där det verkar som om FMV har en god kompetens om vad som krävs i den tuffa miljö systemet har att verka i. Det väsentliga är dock att sådana krav tillkommer efter ett noga övervägande. Någon gång måste man byta materielsystem eller inhämta ny kunskap om exempelvis målningstekniker. 6. PRODUKTSÄKERHETSKRAV Här kan t.ex. EU s maskindirektiv vara ett krav (då skyddet är utrustat med exempelvis dörrar vilka är rörliga delar) vilket betyder att leverantören måste intyga att gällande normer uppfylls vad gäller produktsäkerhet. Eventuella militära krav anges som tilläggskrav. personsäkerhet, arbetsmiljö, produktansvarslagen, CEmärkning 7. DRIFTSÄKERHETSKRAV Eftersom materielskyddet inte är någon utpräglad mekanisk konstruktion begränsas troligen driftsäkerhetskraven till att systemet uppfyller kraven under tidigare avsnitt. Under denna rubrik ska krav på systemets livslängd in samt under vilka normala underhållsbetingelser denna ska uppfyllas. 8. DRIFT OCH UNDERHÅLLSRESURSER Detta avsnitt får dels en informativ karaktär där befintliga resurser beskrivs så att leverantören beaktar dessa vid konstruktion och dokumentation (t.ex. reparationsanvisningar). Dels ställs krav på att reparationer ska kunna genomföras i fält med befintlig utrustning ev. i kombination med reparationssatser. En plan för underhållsbehov och intervall för dessa ska krävas för att uppnå specificerad livslängd. VERKSAMHETSÅTAGANDE 9. PROJEKTLEDNING OCH SYSTEMSAMORDNING Här ställs krav på hur leverantören ska arbeta organisatoriskt, t.ex. följa ISO Om detta är ett absolut krav räcker det med att ange detta. Om alternativ kan beviljas måste leverantören visa och dokumentera sitt upplägg av arbetet. 10. MATERIELSÄKERHETSKYDD Det här avsnittet ska behandla vilken form av sekretess som ska gälla för projektet. Hur detta ska hanteras finns beskrivet i skriften Bestämmelser för materielsäkerhetsskydd, vilken finns i en speciell version för respektive vapenslag. Skriften benämnes t.ex. MATSÄKA för armén.

10 KVALITETSSÄKRING Kvalitetssäkringen är ett viktigt område och är i viss mån kopplat till vad som anges under avsnitt 9. kvalitetssäkring kvalitetsstyrning kvalitetsplan ISO 9001 leveranskrav 12. UTVECKLING OCH KONSTRUKTION Här kan det vara lämpligt att ange vilka standarder som ska styra utvecklingen och konstruktionen av materielskyddet. Idag återfinns de flesta av dessa standarder under avsnitt 5. Materielutformningskrav, vilket inte är fel det heller. Eventuellt kan man även här ställa kravet att arbetet ska utföras enligt ISO Exempel på tekniska lösningar ska in i detta avsnitt. 13. VERIFIERING Upplägget är bra men det är viktigt att komma ihåg att kraven här till stor del styrs av vilka krav man ställt under andra avsnitt. Alltså är det här ett av de sista avsnitten som skrivs vid framtagandet av specifikationen. Det är dock betydelsefullt att det är väl formulerat redan i Fas I så att leverantören inser vidden av det han åtar sig att göra. Exempel på vad som ska verifieras i en sandwichkonstruktion är: draghållfasthet, laminat och ev. lim (mot aluminium) delamineringshållfasthet, laminat fiberhalt, laminat tryckhållfasthet, laminat och kärna vidhäftningshållfasthet mellan laminat/kärna och aluminium/kärna skjuvhållfasthet, kärna Provmetoder är nästan alltid standardiserade enl. t.ex. ASTM, ISO eller DIN och bör därför inte beskrivas i en specifikation. Det är bättre att hänvisa till en för aktuell tidpunkt gällande standard och därmed säkerställa att provmetoden är giltig och inte ersatt med någon nyare och bättre variant. Det bästa är oftast att anlita något provningsinstitut eller högskola för materialprovningen. Leverantören ska inte själv utföra provning och utvärdering. 14. DOKUMENTATION 15. UTBILDNING Syftet med och metoderna för utbildningen anges så att leverantören kan beräkna kostnader och tidsåtgång för detta.

11 TILLVERKNING Detta avsnitt ska i första hand (Fas I) ställa krav på att tillverkning och tillverkningslokaler uppfyller gällande myndighetskrav samt att lokalerna är lämpliga för ändamålet. I Fas II tillförs i princip leverantörens egen beskrivning av tillverkningsmetoden omskriven till kravform. Tillverkningsmetoder Detta är ett typexempel där gamla specifikationer är direkt olämpliga att använda för framtagandet av en ny kravspecifikation. Helst bör man innan specifikationen skrivs utreda teknikens ståndpunkt och sedan specificera utifrån vad som där framkommer. Är det oklart vilken metod som är bäst ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv kan man välja att inte specificera t.ex. tillverkningsmetoderna och istället avkräva anbudsgivarna motsvarande information. Om detta område formuleras in i minsta detalj blockerar man leverantörens innovationsförmåga och kan därför gå miste om möjliga förbättringar, både tekniska och ekonomiska. 17. INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Här beskrivs hur det ska gå till och vilka som ska vara närvarande. 18. DEFINITIONER Ett avsnitt som är väl värt att ha med och vårda. Många missförstånd kan säkert undvikas bara genom den information som finns i detta avsnitt.

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

6. DOKUMENTATIONSSTÖD

6. DOKUMENTATIONSSTÖD FLYG 075/96 Sida 1 (7) 6. DOKUMENTATIONSSTÖD INNEHÅLL 6. DOKUMENTATIONSSTÖD... 3 6.1 ALLMÄNT... 3 6.2 UPPDATERING... 4 6.2.1 Allmänt... 4 6.2.2 Informativa dokument... 4 6.2.3 Direktiva dokument... 4 6.3

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

4. CENTRALT UNDERHÅLL

4. CENTRALT UNDERHÅLL FLYG 075/96 Sida 1 (5) 4. CENTRALT UNDERHÅLL INNEHÅLL 4. CENTRALT UNDERHÅLL... 3 4.1 ALLMÄNT... 3 4.2 KRAV PÅ LEVERANTÖRENS UNDERHÅLLSORGANISATION OCH RESURSER... 4 4.3 UNDERHÅLLETS OMFATTNING... 4 4.4

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Kylskåp, läkemedel, Litet

Kylskåp, läkemedel, Litet Sida 1 (5) Kylskåp, läkemedel, Litet Ramavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSPROFIL... 2 1.1 ALLMÄNT... 2 2 GRÄNSYTOR... 2 2.1 GRÄNSYTOR UNDER DRIFT... 2 2.1.1 Elektriska gränsytor...2 2.1.2 Mekaniska

Läs mer

Systemsäkerhetsverksamhet

Systemsäkerhetsverksamhet 1 Systemsäkerhetsverksamhet Systemsäkerhet definieras som Egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms-, eller miljöskada. Här ställs krav på den systemsäkerhetsverksamhet som leverantören

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

3. Organisation, ansvar. 4. Funktionssäkerhet. 4.2 Felsätts-/feleffektsanalys. 4.3 Komponentverksamhet. 5. Underhållsmässighet

3. Organisation, ansvar. 4. Funktionssäkerhet. 4.2 Felsätts-/feleffektsanalys. 4.3 Komponentverksamhet. 5. Underhållsmässighet FLYG 075/96 Sida 1 FMV:AUH FÖRSLAG TILL MALL FÖR DRIFTSÄKERHETSPROGRAM 1. Inledning Programmet utgör komplement till kravspecifikationen och syftar till att klargöra, hur driftsäkerhetsarbetet och underhållsberedningen

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

1. BESKRIVNING 2. HANDLEDNING. 2.1. Förberedelser

1. BESKRIVNING 2. HANDLEDNING. 2.1. Förberedelser 2003-05-22 Sida 1 (6) 1. BESKRIVNING Mallar för anläggningsspecifikationer finns för såväl fasta som mobila anläggningar. Mallarna syftar till att skapa enhetlighet i specifikationernas utformning och

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Helt omarbetad från föregående utgåva för att matcha RML och spårbarhetskrav.

Helt omarbetad från föregående utgåva för att matcha RML och spårbarhetskrav. FÖRSVARETS MATERIELVERK )g569$5667$1'$5' )6' 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M04-A.217$.735(66$'((/(.75,6.$)g5%,1'1,1*$5 Helt omarbetad från föregående utgåva för att matcha RML och spårbarhetskrav.,11(+c// 6LGDQU

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

FU 2000 Generella systemkrav

FU 2000 Generella systemkrav Handling 13.1 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 5 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CV Handläggande enhet, Handläggare V, Göran Reinestam Ersätter Utgåva

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/ Nacka kommun Skallkrav Diarie KFKS 2014/892-055 Namn Juridiska tjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner

Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner Lina Carlsson Doktorand vid enheten för Rättssociologi Lunds Universitet Projekt Påbörjades 2003

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården Yttrande Diarienr 1(7) 2015-09-15 1284-2015 Ert diarienr 4.1-39055/2013 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Specifikation Konsultstöd Fenix del 2 C

Specifikation Konsultstöd Fenix del 2 C LogStöd 1(10) Specifikation Konsultstöd Fenix del 2 C 2013-- LogStöd 2(10) Innehåll Innehåll... 2 1 Allmänt... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Allmänna krav... 3 1.3 Allmänna krav projektledare, delprojektledare,

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version:

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version: VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan Version: 2016-03 - 04 Vägledning för ansökan Certifiering av ledningssystem för kvalitet (SS-EN ISO 9001:2008) Certifiering av miljöledningssystem (SS-EN ISO 14001:2004)

Läs mer

CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5. Informationsdagar 2011. 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå

CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5. Informationsdagar 2011. 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5 Informationsdagar 2011 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå TrV:s Administrativa rutiner Leveransinnehåll Mitten 90-tal,

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Järnvägsstyrelsens författningssamling

Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem inom järnväg m.m. JvSFS 2006:1 Utkom från trycket den 16 mars 2006 beslutade den 28 februari 2006 Järnvägsstyrelsen

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

EN 1090-2 Utförande och kontroll av stålkonstruktioner Professor Bernt Johansson. Stålbyggnadsdagen 2009 1

EN 1090-2 Utförande och kontroll av stålkonstruktioner Professor Bernt Johansson. Stålbyggnadsdagen 2009 1 EN 1090-2 Utförande och kontroll av stålkonstruktioner Professor Bernt Johansson Stålbyggnadsdagen 2009 1 Översikt EN 1090 utarbetas av CEN/TC 135 och behandlar CE-märkning (del 1), utförande av stålkonstruktioner

Läs mer

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB HANDBOK I GMP g o o d manufacturing practice kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén Key2Compliance AB Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 2 Myndigheternas

Läs mer

LPP att bygga och konstruera

LPP att bygga och konstruera LPP att bygga och konstruera Varför skall vi bygga? Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? 1 Varför läser vi? Eleverna skall ges förutsättningar

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451.

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451. RoHS Miljö En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SEK Handbok 451 Utgåva 1 SEK Handbok 451 Utgåva 1 Januari 2016 RoHS Miljö En handledning

Läs mer

Konsekvensutredning - nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (2012:9) om villkor för miljödifferentierad farledsavgift

Konsekvensutredning - nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (2012:9) om villkor för miljödifferentierad farledsavgift 1 (5) PM Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon Reidar Grundström, +46104784906 2014-09-04 : 14-03030 Konsekvensutredning - nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (2012:9) om villkor för

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte RENGÖRINGSSERVICE Ämnet rengöringsservice behandlar hur man säkert och systematiskt arbetar med rengöring med för ändamålet avsedda metoder, medel, redskap och maskiner. Det behandlar också rengöringens

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A127.527/2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med 170810. Fråga 1 Prismodellen i Bilaga 2 prisbilaga Med hänvisning till punkt 33.1.2 i avtalet, Bilaga

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte MEDICINSK TEKNIK Inom området medicinsk teknik används teknik och naturvetenskap för att ta fram nya behandlingar och diagnostik för sjukvården. Där integreras fysik, matematik och biovetenskap med tekniskt

Läs mer