OPEN/UNCLASSIFIED. Beskrivning Sida 1 (9) System Lift Version 1.0. Översikt Lift AI Underbilaga 2 Översikt Lift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPEN/UNCLASSIFIED. Beskrivning Sida 1 (9) System Lift Version 1.0. Översikt Lift AI Underbilaga 2 Översikt Lift"

Transkript

1 Beskrivning Sida 1 (9) Översikt Lift

2 Beskrivning Sida 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Syfte Bildförteckning ÖVERSIKT Syfte Behovet av ordning och reda Full kontroll på läget Stöd i verksamheten Exempel på användningsområden Från nyanskaffning till avveckling Att alltid veta var allt finns Arbete med säkerhet Informationsutbyte med andra system Lift anpassas efter Försvarets behov Systemkarta Applikationer i Lift Applikationen för centrala funktioner Applikationen för grunddata Applikationer för lokala funktioner Applikationen för informationsutbyte Fakta om Lift Inledning Lift är ett IT-system där namnet är en förkortning för Lednings- och Informationssystem för Förnödenhetsförsörjning och Teknisk tjänst. Namnet illustrerar grundtanken med Lift, nämligen att tillgångsredovisning av er och materielunderhåll finns i ett och samma system. Lift är ett system utvecklat för Försvarsmakten för att ge ett effektivt stöd vid hantering av Försvarsmaktens er. I begreppet ingår allt från materiel, livsmedel, drivmedel och läkemedel, till publikationer och kartor. Lift är utvecklat för hela Försvarsmakten och stödjer verksamheten både inom och utanför landets gränser. I systemet kan er inom Försvaret, exklusive centralt lagrad reservmateriel, sammanställas och redovisas på antingen lokal eller central nivå. Eftersom Lift även inkluderar teknisk tjänst, dvs. materielunderhåll, så kan man även säkerställa kvalitén på materielen över tiden vilket i sin tur bidrar till Försvarsmaktens uppdrag att säkerställa insatsförbandens anbefallda krigsduglighet, beredskap och uthållighet. Syfte Syftet med detta dokument är att övergripande beskriva uppbyggnaden av Lift-system och applikationer i Lift.

3 Beskrivning Sida 3 (9) Bildförteckning Bild nr Bildnamn 1 B10010 Rubrikbild 2 B Lifts stöd med Försvarets tillgångar 3 B Materielens lokalitet 4 B10006 Processkarta 5 B10005 Basal systemstruktur Lift Översikt Lift hanterar information med olika säkerhetsklass, allt från information utan någon typ av sekretess till hemlig information i fyra olika nivåer. Alla som arbetar i systemet har bara tillgång till den för verksamheten nödvändiga informationen för sin tjänst, för att minimera tillgång till för mycket information vilket kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Det innebär att civila verkstäder och leverantörer kan komma åt nödvändig information samtidigt som militära enheter kan utföra sitt dagliga arbete. Säkerheten är högst där den militära ledningen utför sin strategiska och organisatoriska planering och styrning. I Lift finns data om Försvarets stillgångar och systemet ger underlag för analyser av det framtida behovet av materiel. Bild 2: Lift stödjer arbetet med Försvarets tillgångar centralt och lokalt inom Försvarsmakten.

4 Beskrivning Sida 4 (9) Syfte Syftet med Lift är bland annat att optimera fördelningen av Försvarets materiel, tillhandahålla metoder att styra och redovisa utnyttjandet samt stödja kontrollerat och planerat materielunderhåll. Lift innehåller också tilläggstjänster som t ex garantihantering av ny materiel. Lift ger kostnadseffektivitet och kontroll över Försvarsmaktens er med alla de krav på informationssäkerhet som erfordras. Leverantör Förråd Nyttja Verkstad Bild 3: Lift kan hela tiden visa var materielen befinner sig och vilken status den har. Lift ger: Ett gemensamt IT-stöd för sförsörjning och teknisk tjänst inom hela Försvarsmakten, både i Sverige och på utlandsmissioner Ett säkert system med väl anpassade säkerhetsnivåer för alla användare Kunskap om var erna finns, antal och skick Underlag för lägesrapportering till OP-ledning Hög informationskvalitet rapportering nära källan och bara en gång Ett stöd för styrning, redovisning och planering av sresurser Ett stöd för logistikkrav vid lagerhållning Ett stöd att följa de norm- och regelverk som gäller för materielunderhåll Ett kostnadseffektivt utnyttjande av materiel Förbanden, inklusive fartyg, ett IT-stöd som hanterar materielunderhållet och logistiken Kontroll av erna och spårbarhet i hela livscykeln Möjlighet att hämta och skicka information till andra system som t.ex. MIFOR och VDLIV. Behovet av ordning och reda Lift är användbart överallt inom Försvaret där er hanteras och administreras. Det innehåller uppgifter om fordon, fartyg och flygplan, men även om bränsle, vapen, ammunition, kläder, verktyg m.m. På lokal nivå visar Lift var alla lokala er finns, kvantiteter och vilken status materielen har. Här används det också för planering och uppföljning av underhåll. Centralt är den information som produceras lokalt viktig och användbar bland annat för planering och för styrningen av den sammantagna verksamheten. Märkning med streckkoder och på sikt med RFID-taggar underlättar arbetet att följa var och hur materielen används.

5 Beskrivning Sida 5 (9) Full kontroll på läget Lift kan ses som en loggbok över allt innehav både i bruk och i förråd där minsta del är listad i systemet. Genom att fortlöpande registrera de händelser som sker finns hela tiden kontroll över materielen. Systemet vet var sakerna finns i realtid. För mer avancerad utrustning visar Lift även dess status och man kan se när det är dags för underhåll eller avveckling. Lift innehåller aktuell information om er på: Lokal nivå för redovisning och fysisk hantering Central nivå för översikt, värdering och styrning Stöd i verksamheten Det dagliga arbetet med Försvarets tillgångar rör stora ekonomiska värden och det är ett stort antal er som hanteras. Verksamheten bedrivs dessutom på ett flertal platser inom och utanför landets gränser. Förnödenhetsförsörjningen och den tekniska tjänsten omfattar många olika arbetsuppgifter som kan delas in i processer. Processerna i sig kan innehålla planering, genomförande och uppföljning. Planeringen innehåller arbetsuppgifter för att täcka sbehov på lång och kort sikt. Planeringsarbetet innehåller ofta många och kvalificerade beslut för att uppnå maximalt sutnyttjande inom den aktuella verksamheten. Med Lift som stöd går det att väga in många olika logistikaspekter vid planeringen. Generella Leda och styra Följa upp och utvärdera Anskaffa Underhålla förrådsställt (inkl modifiera) Underhålla i bruk (inkl modifiera) Underhålla ur bruk (inkl modifiera) Anmäla behov Täcka behov Förvara (inkl inventera) Tillhandahålla Nyttja Återlämna Avveckla Hantera sdata Hantera sindividdata Hantera organisationsdata Gods och transport Inköp av tjänst Applikationsstöd Bild 4: Processkarta som visar var Lift erbjuder systemstöd

6 Beskrivning Sida 6 (9) Genomförandet syftar till att styra, kontrollera och utföra de åtgärder som krävs för att er hela tiden skall finnas på rätt plats och med rätt status. I Lift kan man styra och kontrollera srörelser, registrera och bevaka underhållsåtgärder samt ge service till förband som nyttjar materielen. Till materiel finns flera olika inbyggda tidgivare som bland annat talar om när och vem som ska utföra underhåll och de tar även hänsyn till om materielen står i förråd eller nyttjas. Inom samtliga processer måste ledningspersonalen följa upp och bevaka att planerade händelser bli genomförda. Ledningspersonalen kan utföra sitt uppföljningsarbete med hjälp av historik och statisk som lagras i Lift. För varje process i verksamheten finns funktioner för de olika arbets-uppgifterna i Lifts användarapplikationer. Exempel på funktionaliteten för sförsörjningen är: Täcka behov av er Dirigera er ur ett riksperspektiv Anskaffa Administrera gods Planera användning av materiel Styra användning och lån Tillgångsredovisa Lagra i förråd, flytta om Kontrollera underhåll och status Rapportera åtgärder Redovisa avvecklade er Sälja er i serviceförråd Lagervärdera Exempel på funktionaliteten för teknisk tjänst/materielunderhåll är: Planera och genomföra avhjälpande underhåll Planera och genomföra förebyggande underhåll Planera och genomföra teknisk order Bygga materielkonfiguration för att förenkla drift och underhåll Registrera de åtgärder som normverken beskriver Rapportera fel Rapportera åtgärder Rapportera mätarvärden Bevaka garantier och avtal Följa upp händelser och åtgärder Följa upp materielens användning, underhåll och kostnader Beställa underhåll på verkstad/varv Funktionerna i Lift presenteras i olika typer av förteckningar beroende på användningsområde och den tekniska miljön. Det är alltid användarens behov som avgör vilka funktioner som är tillgängliga.

7 Beskrivning Sida 7 (9) Exempel på användningsområden Med hjälp av Lift går innehållet att använda på olika sätt och i skilda delar av Försvaret. Ett viktigt område i Lift är materielunderhåll. Planering av materiel för kommande utbildningar kan göras flera år i förväg och länkas till budgetarbetet. I Lift administrerar man gods och transporter samt stödjer verksamheten i serviceförråden med utlämning, försäljning och lån, både till interna och externa användare. Från nyanskaffning till avveckling Lift ger stöd i inom hela logistikområdet samt den tekniska tjänsten, materielunderhållet. Varje central anskaffning registreras innan den levereras till Försvaret av FMV. Vid materiel-överlämningen (MÖL) överförs den till Försvarsmakten som ny ägandeföreträdare. Därefter håller Lift reda på dess plats och beskaffenhet. För materiel som hanteras styckevis, t ex ett fordon, förs dessutom en elektronisk loggbok som följer med vid "ägarbyte" och utlåning. I Lift finns instrument för kvalitetskontroll och garantifrågor som underlättar hanteringen av både enstaka brister i materielen och återkommande fel som kräver insatser av leverantören. För er som inte längre behövs inom Försvarsmakten finns register som visar vad som är avvecklat. Att alltid veta var allt finns I Lift har man överblick av alla registrerade er och deras lokalitet. Förnödenheter som är kopplade till ett visst förband måste till exempel inte stanna i förråd utan de kan lånas ut eller användas i verksamheten på annat håll utan att materielen så att säga förloras ur sikte. Arbete med säkerhet Eftersom Lift behandlar hemlig information är Lift indelat i olika säkerhetszoner. I dessa säkerhetszoner finns olika Lift-system som är uppdelade efter applikationer beroende på funktioner samt efter vilken säkerhetszon man befinner sig i. När en användare ska utföra en uppgift loggar man in på Lift-systemets applikationsserver via en klient (arbetsdator). Ett antal klienter kan vara inloggade på en och samma server. Både klienter och servrar bevakas av ett säkerhetssystem som ser till att inget oförutsett kan hända. Varje användare i Lift får via ett behörighetskontroll-system (BKS) tillgång till de uppgifter som han eller hon behöver för sitt arbete, sin tjänst. Informationsutbyte med andra system I den totala hanteringen av information som beskriver er inom Försvaret är Lift en viktig del. Löpande utbyte av data med andra system rör bland annat materielunderhåll, ekonomi-uppföljning, garantiuppgifter, insatsorganisation, feluppföljning samt omfördelning av er mellan lokala, regionala och centrala verksamheter. Lift anpassas efter Försvarets behov När Försvarsmaktens villkor förändras utvecklas Lift för att möta den nya situationen. Vad vi redan kan se är att informationen måste bli mer lättillgänglig både för lokala och centrala användare. Det ska gå snabbare att hitta de uppgifter som man behöver. Exempel på förändringar: Förenklat användargränssnitt vilket gör att systemet blir enklare att använda för alla Snabbare uppdatering av informationen i takt med verksamhetens ökade krav Vidareutveckling av Lift som stöd för arbetet med avancerat materielunderhåll Införande av nya säkerhetssystem som uppfyller Försvarets förändrade krav Kontinuerlig förbättring av hårdvara som ger bästa möjliga prestanda Nya former av utbildning för de som arbetar med systemet

8 Beskrivning Sida 8 (9) Möjligheten att bearbeta den centrala och lokala information utifrån de unika behov som finns inom varje del av organisationen Nya användargrupper (t.ex industrin) som kan uppdatera informationen Ökad tillgänglighet Lift anpassas hela tiden för att möta de behov, nationellt och internationellt, som insatsstyrkorna kommer att ha i framtiden. Systemkarta Lift finns både lokalt och centralt i verksamheten som hanterar Försvarets er. Grunddata Centrala funktioner Externa system Lokala funktioner Bild 5: Systemstruktur som visar en förenklad bild över hur Lift är uppbyggd I Lift-systemen för lokala funktioner hanteras dagliga händelser av uppgifter kring er som till exempel leverans, antal, lokalisering, redovisning, omflyttning, lån, organisation och underhållsinformation. Varje instans av lokala funktioner kan bara se sina egna er. Instanser för lokala funktioner finns i flera olika säkerhetszoner och informationen kan därför vara belagd med olika typer av sekretess, allt från Ej sekretess till informationssäkerhetsklassen Hemlig/Secret. I Lift-systemet för centrala funktioner samlas informationsförändringar som skapas i Lift-systemen för lokala funktioner och i Lift-systemet för centrala funktioner får man då ett aktuellt riksperspektiv på erna. Lift-systemet för centrala funktioner hanterar styrning, överblick, värdering och dirigering av er. På grund av det översiktliga perspektivet på Försvarsmaktens er så är informationen i Lift-systemet för centrala funktioner har informations-säkerhetsklassen Hemlig/Top Secret. Alla Lift-system styrs av stödsystemet för grunddata, där gemensamma koder, klartexter och regelverk finns för logistik, sförsörjning och teknisk tjänst. Informationen i stödsystemet för grunddata är till vissa delar hämtad från andra system som till exempel Frej, PMF, PRIO och VDLIV. Genom stödsystemet för grunddata kommer alla delar av Lift att arbeta med samma grundvärden samtidigt. Lift

9 Beskrivning Sida 9 (9) informationsutbyte är en administrativ funktion som sköter transporten av information mellan Lift-systemen samt kontakten med externa system när Lift har ett behov att utbyta information. Exempel på flöde: Grunddata som skapas och förändrads i stödsystemet för grunddata distribueras till Lift-systemen för centrala och lokala funktioner Dirigeringsorder som skapas i Lift-systemet för centrala funktioner skickas till respektive Liftsystem för lokala funktioner för verkställande Händelser i verksamheten som medför förändringar i Lift-systemen för lokala funktioner överförs till Lift-systemet för centrala funktioner. Applikationer i Lift Applikationen för centrala funktioner Applikationen för centrala funktioner används för till exempel tillgångsredovisning, dirigering, lagervärde, tilldelning, behov-tillgång-differens-analys med kvalité (BTDQ), individplanering m.m. Genom applikationen får man en rikstäckande bild av landets tillgångar på er med tillhörande underhållsstatus. Informationen används som underlag för att fatta centrala beslut i eller utanför systemet. Informationen i applikationen för centrala funktioner byggs i huvudsak upp av den information som skapas i applikationerna för lokala funktioner. Applikationen för centrala funktioner heter Lift-C och har ett grafiskt användargränssnitt. Applikationen för grunddata Applikationen i stödsystemet för gemensamma grunddata ger en central informationsbank som innehåller alla gemensamma grundvärden som används av de olika Lift-systemen. Framförallt hanteras grund- och förvaltningsdata för materiel men databasen innehåller även systemtabeller med godkända värden och regelverk. Informationen sammanställs och distribueras ut till omgivningen. Applikationen för grunddata heter Lift-G och har ett grafiskt användargränssnitt. Applikationer för lokala funktioner Applikationerna för lokala funktioner används för t.ex. tillgångsredovisning, omflyttning, utlåning, försäljning och hantering av materielunderhåll. Applikationerna finns på de lokala försörjnings-enheterna, centralt för förband, skolor, centran, FMV och industrin och på autonoma enheter som t.ex. på fartyg. Applikationerna för lokala funktioner heter Lift-LG och Lift-LT beroende på om de har grafiskt eller teckenbaserat användargränssnitt. Applikationen för informationsutbyte Applikationen för informationsutbyte stödjer informationsutbytet både inom Lift och med externa system. Viktiga delar av det interna informationsutbytet är spridning av grunddata, ledning och styrning av materielrörelser som skall ske inom FM samt återrapportering till de centrala Lift-systemen av händelser som har skett lokalt. Lift samverkar med externa system för att ta emot och sprida information om de er som hanteras. Applikationen för informationsutbyte heter Lift-IU. Fakta om Lift Lift är ett omfattande system inte bara till användning utan även till innehåll. I Lift finns ca olika typer av er och totalt finns mer än 3,5 miljoner enheter (sposter) registrerade varav av dem är militära fordon. I Lift finns ca 3000 lokala användare och de genomför ca förändringar av register per arbetsdag. Lift innehåller mycket information och det gäller speciellt kring den mer avancerade materielen. En framträdande egenskap för Lift är den goda säkerheten och höga driftsäkerheten.

Underbilaga 1, Övergripande beskrivning av stödsystem, till FMV Anbudsinfordran AI Ramavtal Registrering och registervård

Underbilaga 1, Övergripande beskrivning av stödsystem, till FMV Anbudsinfordran AI Ramavtal Registrering och registervård 1(15) Underbilaga 1, Övergripande beskrivning av stödsystem, till FMV Anbudsinfordran 368778-AI842387 Ramavtal Registrering och registervård Innehåll Övergripande beskrivning av stödsystem... 1 Inledning...

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation 1(8) Teknisk specifikation Utarbetad av: Projektledare Lift IP Beslutad av: Mats Elg Teknisk Chef Samråd: Andréas Kinnander Inköpare 2(8) Innehållsförteckning 1. Allmänt...3 2. Uppgift...3 3. Arbetsbeskrivning...4

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari 2010 (dnr 020-09-101). Gäller från och med den

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2010:2 Utkom från trycket 2010-01-21 Omtryck Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2006:2) om IT-säkerhet; beslutade den 15 januari

Läs mer

Försvarslogistikförsörjning i förändring

Försvarslogistikförsörjning i förändring Försvarslogistikförsörjning i förändring 2014-12-11 Konteramiral Thomas Engevall, Försvarslogistikchef Generalmajor Johan Svensson, Chef System- och Produktionsledningen Operativ effekt hemma WWW.FORSVARSMAKTEN.SE

Läs mer

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK)

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) [Organisation som Ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport Namn Datum Version Ansvarig utgivare

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Bilaga 1, Teknisk specifikation, till FMV anbudsinfordran AI Ramavtal Registrering och registervård

Bilaga 1, Teknisk specifikation, till FMV anbudsinfordran AI Ramavtal Registrering och registervård 1(9) Bilaga 1, Teknisk specifikation, till FMV anbudsinfordran 368778-AI842387 Ramavtal Registrering och registervård Innehåll Inledning... 2 Utbildning... 2 Anslutning till FMV stödsystem... 3 Resursbehov

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2006:2 Utkom från trycket 2006-02-16 Försvarsmaktens interna bestämmelser om IT-säkerhet; beslutade den 9 februari 2006. Försvarsmakten föreskriver följande. 1

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning Nationella riktlinjer för WIS Sammanfattning Varför behöver vi ett gemensamt system? För samlade lägesbilder och helhetssyn Genom att aktörer delar information på ett likartat sätt i WIS får man en sammanfattning

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

ISD - IT-säkerhetsdeklaration. Information till SESAME Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904

ISD - IT-säkerhetsdeklaration. Information till SESAME Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904 ISD - IT-säkerhetsdeklaration Information till SESAME Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904 Agenda Varför ISD? Omfattning ISD, Informationssäkerhet kontra IT-säkerhet Status Vad är ISD? Varför ISD? Projekt

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Stockholm 2015 1 2015-02-06 Varför fördjupningsseminarium? - 2013 FFD inkl. Arenadialoger 2014- FFD + Fördjupningsseminarium 2 2015-02-06 Agenda Agenda

Läs mer

Användardokumentation

Användardokumentation Användardokumentation Landstinget i Norrbotten Kortversion 19.11.2010 V 1.2 Frigitt 1 av 10 Innhold 1 Innledning...3 2 Beskrivning av funktionalitet för utlåning av varor i öppna hyllor (Norrbottenmodellen)...3

Läs mer

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1 T-DOC & Systemintegration t ti 1 SYSTEMINTEGRATION Systemintegration t ti är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Läs mer

Programvarutillgångars hantering från anskaffning till avveckling

Programvarutillgångars hantering från anskaffning till avveckling Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-09-06 Dnr: Dokumentförvaltare: Catarina Lydahl Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Beslutat Dokumentid: Programvarutillgångars hantering från

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2017:11 Utkom från trycket 2017-12-18 Försvarsmaktens interna bestämmelser om it-verksamhet; beslutade den 15 dec 2017. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1 1(5) Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1 Dat Ansv Fråga Svar 16/6 Reg Syd RH 23/6 RH / Reg Syd Siffror; De olika ingående förrådens innehåll uppdelat efter transitgods, lev, lev s art nr, volym,

Läs mer

Förnödenhetsdataregistrering vad är det bra för?

Förnödenhetsdataregistrering vad är det bra för? Förnödenhetsdataregistrering vad är det bra för? ALLMÄNT OM FÖRNÖDENHETSDATASYSTEMET FREJ88 FÖR ANSKAFFANDE ENHET, MS-LEDARE, MOTSVARANDE Utgåva 3, Juli 2011 1. Allmänt om förnödenhetsregistrering Varför

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5)

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5) Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, 2011 1(5) Informationssäkerhetspolicy vid Konstfack 1 Inledning Information är en tillgång som tillsammans med personal, studenter och egendom är avgörande för Konstfack

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Svenska kyrkans bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om vård och annan hantering av elektroniska handlingar i kyrkans arkiv meddelat den 15 december 2016 SvKB 2016:7 Kyrkostyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 2007-11-07 HKV01 631:77504 Sida 1 (11) TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 1.1 Huvuduppgifter H1 H2 H3 Bevaka

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Kommittédirektiv Investeringsplanering för försvarsmateriel Dir. 2013:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en ändrad process för hur regeringen

Läs mer

Strategisk OPS plan Trängklubben 091026 Sten Sandberg

Strategisk OPS plan Trängklubben 091026 Sten Sandberg Strategisk OPS plan Trängklubben 091026 Sten Sandberg 1 Effektivitet Ett begrepp som beskriver hur väl en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster. I begreppet ingår både produktivitet

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Support och Programvaruunderhåll

Support och Programvaruunderhåll Support och Programvaruunderhåll Copyright 2005 - Xware AB. Alla rättigheter reserverade. xtrade är ett registrerat varumärke som ägs av Xware AB. Symphonia is a trademark of Orion Systems New Zealand

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Revisionsrapport. Försvarsmaktens årsredovisning Sammanfattning Försvarsmakten Stockholm.

Revisionsrapport. Försvarsmaktens årsredovisning Sammanfattning Försvarsmakten Stockholm. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2005-03-22 32-2004-0467 Försvarsmaktens årsredovisning 2004 Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens årsredovisning, daterad 2005-02-22. Syftet

Läs mer

RFI. För att få en bättre överblick av ert företag vill vi att ni beskriver företagsfakta.

RFI. För att få en bättre överblick av ert företag vill vi att ni beskriver företagsfakta. Socialförvaltningen Godkänd: Katarina Tjernblom för styrgruppen Författare: Lennart Larsson Löpnr.: Dokumentklass RFI Version: 1.2 Datum: 2016-07-11 Sida 1(7) RFI (Förfrågan om information vid upphandlingar)

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Kravspecifikation för uppdragskonsulter inom MS 598 FM Hälso- och Sjukvårdssystem.

Kravspecifikation för uppdragskonsulter inom MS 598 FM Hälso- och Sjukvårdssystem. Datum FMV beteckning 2014-02-10 Bilaga 1 Sida 1(8) Kravspecifikation för uppdragskonsulter inom MS 598 FM Hälso- och Sjukvårdssystem. Försvarets materielverk Postadress 115 88 Stockholm Besöksadress Banérgatan

Läs mer

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas Magnus Lommerdal Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas > Svenska kraftnäts uppdrag > Tillbakablick och förändrade förutsättningar >

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning

Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning Sida 1 (12) Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning () Sida 2 (12) Grunder Materielförsörjningsstrategin är en gemensam strategi för Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) som skall

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Slutrapport Central licenshantering

Slutrapport Central licenshantering Slutrapport Central licenshantering Författare: Ida Francke Datum: 2011-06-30 Innehåll Bakgrund... 2 Måluppfyllelse... 2 Kvarstående punkter... 3 Organisation... 4 Tidplan/Resursåtgång... 4 Tid... 4 Budget...

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

4. CENTRALT UNDERHÅLL

4. CENTRALT UNDERHÅLL FLYG 075/96 Sida 1 (5) 4. CENTRALT UNDERHÅLL INNEHÅLL 4. CENTRALT UNDERHÅLL... 3 4.1 ALLMÄNT... 3 4.2 KRAV PÅ LEVERANTÖRENS UNDERHÅLLSORGANISATION OCH RESURSER... 4 4.3 UNDERHÅLLETS OMFATTNING... 4 4.4

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:315 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se Informationssäkerhetspolicy Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Produktinformation viktigare än programvara?!

Produktinformation viktigare än programvara?! Produktinformation viktigare än programvara?! Standarden ISO 10303-239 PLCS gör g r det möjligt m att skapa en helhetsbild över den information som beskriver de krav du ställer påp din produkt, den resulterande

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

Rotadministration och serverroller

Rotadministration och serverroller Rotadministration och serverroller 1 Lars-Johan Liman liman@autonomica.se 2 Domännamn och DNS Domännamn är textsträngar. För att domännamn skall kunna användas måste de stoppas in i DNSdatabasen. Vem som

Läs mer

Säkerhetsskyddsavtal med bilaga, Nivå 1. mellan. Försvarets materielverk (FMV) 115 88 STOCKHOLM. och. Företag AB (XXXXXX-XXXX) 123 23 ORT

Säkerhetsskyddsavtal med bilaga, Nivå 1. mellan. Försvarets materielverk (FMV) 115 88 STOCKHOLM. och. Företag AB (XXXXXX-XXXX) 123 23 ORT Sida 1(5) Säkerhetsskyddsavtal med bilaga, Nivå 1 mellan Försvarets materielverk (FMV) 115 88 STOCKHOLM och Företag AB (XXXXXX-XXXX) 123 23 ORT - 1 - Sida 2(5) 1. Avtalets omfattning 1.1. Detta säkerhetsskyddsavtal

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA

Förvaltningsstrategi NyA Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-554-2015 Datum 2015-06-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument

1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-05-17 73 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Begreppsförklaring...4

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet samt transmission -C 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 6 3 (7) 1 Allmänt Borderlight har styrdokument

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

IIII Trafikförvaltningen

IIII Trafikförvaltningen IIII Trafikförvaltningen SrWZ STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 1(8) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen Bilaga 4B.6 Beskrivning av administrativa arbets- infosäk. klass uppgifter E24 Bilaga 4B.6 Beskrivning

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

SITIC. Sveriges ITincidentcentrum

SITIC. Sveriges ITincidentcentrum SITIC Sveriges ITincidentcentrum Presentationsstruktur Bakgrund Uppdrag Omgivning Intressenter Utformning Resurser Incidentrapportering Status Bakgrund PTS rapport Förutsättningar för att inrätta en särskild

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Programmet för säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Programmet för säkerhet i industriella informations- och styrsystem www.msb.se/ics Programmet för säkerhet i industriella informations- och styrsystem Kristina Blomqvist Programansvarig Anders Östgaard Handläggare MSB ska bidra till samhällets förmåga att Vad gäller allt

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Från ärtsoppa till piratjakt

Från ärtsoppa till piratjakt Effektiv försvarslogistik när och där den behövs Från ärtsoppa till piratjakt Upphandlingsdagarna Nacka Strand, 29 januari 2014 FMV i siffror 1 529 medarbetare 3 400 medarbetare 2012 2014 40 orter i Sverige

Läs mer

SÄKERHETSKULTUR. Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur

SÄKERHETSKULTUR. Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur SÄKERHETSKULTUR Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur 2 3 Begreppet säkerhetskultur började diskuteras på allvar i samband med utredningen av kärnkraftsolyckan

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer