Datainsamlingsdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datainsamlingsdokument"

Transkript

1 2006 En kort beskrivning Datainsamlingsdokument

2 är r ett Internetbaserat hjälpmedel för f r framtagning av Nyckeltal och möjlighet m till Benchmarking inom underhåll föf r alla branscher. Nyttjandet av systemet sker i ett antal steg: (Steg 1 6 klart nu. Steg 7 8 hösten 2006.) 1. Gå in på och klicka på Nyckeltal/Benchmarking under Våra aktiviteter 2. Klicka vidare till mer information, varefter det går att erhålla en lista över de datavärden som behöver matas in för att erhålla beräknade resultat 3. Registrera företaget för användning av EuroBench hos UTEK 4. Du kan nu nyttja hjälpmedlet i 10 dagar. Därunder får Du besked från UTEK om fortsatt nyttjande. 5. Mata in de aktuella värdena 6. Begär att få de viktigaste nyckeltalen för företaget 7. Begär att få se var företagets position ligger i förhållande till förväntad position 8. Begär att få den troligaste förklaringen till skillnaden Studera företagets position till andra svenska företag i samma bransch Studera företagets position till andra europeiska företag i samma bransch Studera företagets position till andra svenska företag, oberoende av bransch Studera företagets position till andra europeiska företag, oberoende av bransch 1 Typ av indikatorer Ekonomiska Tekniska Organisatoriska Påverkande faktorer Externt Internt Marknad Geografiskt läge Företagskultur Samhällskultur Process- Arbetskostnadsläge Komplexitet Produktmix Lagar & Bestämmelser Sektorer/ Branscher Anläggningsstorlek Nyttjandegrad Anläggningens ålder I steg 1 finns möjlighet att få företagets aktuella ekonomiska, tekniska och organisatoriska nyckeltal. Dessa resultat kan presenteras genom 13 olika nyckeltal, som är utvalda efter ett samråd inom den europeiska paraplyorganet för nationella riksorganisationer, som UTEK, i 21 länder. I steg 2 ges möjlighet till en jämförelse med andra företag i samma bransch i Sverige och i Europa. Därvid tas hänsyn till de påverkande faktorerna för att åstadkomma en så rättvis jämförelse som Möjligt. 2 Verkligt förhållande för ditt företag EuroBench UTEK:s nyckeltals- och Benchmarkingsverktyg på Internet Verklig position Orsaken till denna skillnad Förväntad position Förväntat förhållande för viss typ av företag Med hänsyn tagen till förhållandena (ålder på anläggningen, dess storlek, m m) återfinns det förväntade värdet någonstans utefter X-axeln. Om det verkliga värdet överensstämmer med det förväntade värdet för ett sådant företag, skulle positionen vara någonstans utefter den röda linjen. När den verkliga positionen är ovanför eller under linjen ger det en indikation att företaget skiljer sig från förväntat värde. Den, eller de, troliga orsakerna till denna skillnad beskrivs i andra delar av EuroBench

3 Datainsamlingsdokument År som datauppgifterna avser (Anges för närvarande inte vid inmatning) 2. Bransch (Ange siffran för aktuell bransch) (Uppgiften matas in automatiskt vid er registrering) 1. Gruvor och stenbrott 11. Tillverkning av gummi- och plastprodukter 2. Utvinning av olja och glas 12. Sten-, betong- och glasindustri 3. Framställning av livsmedel och dryck 13. Tillverkning av stål, järn och andra 4. Tillverkning av textilier, kläder och läder metallvaror 5. Träindustri 14. Metall- och verkstadsindustri 6. Tillverkning av papper och massa 15. Tillverkning inom el och elektronik 7. Grafisk industri 16. Värme-, vatten- och elförsörjning 8. Tillverkning av oljeprodukter (ange om det gäller (a) kärn- eller (b) vattenkraft) 9. Kemisk industri 17. Fastigheter och vägar 10. Läkemedelsindustri 18. Transporter 19. Övrigt 3. Land (Siffran 2 anges för Sverige) (Anges för närvarande inte vid inmatning) 4. Årsomsättningen för aktuell anläggning [Miljoner SEK] 5. Anläggningens återanskaffningsvärde (PRV) [Miljoner SEK] 6. Värdet för lagerhållen reservmateriel [Miljoner SEK] 7. Underhållskostnad för produktionsutrustningen [Miljoner SEK] 8. Entreprenörskostnad [Miljoner SEK] 9. Kostnad för förebyggande underhåll [Miljoner SEK] 10. Krävd tid [Totalt antal kalendertimmar per år] 11. Faktisk drifttid under krävd tid [Totalt antal kalendertimmar per år] 12. Antalet händelser med akut avhjälpande underhåll [Totalt antal händelser per år] 13. Stopptid för anläggningen som beror på akut avhjälpande underhåll [Totalt antal kalendertimmar per år] 14. Persontimmar för intern underhållspersonal [Total närvarotid]

4 Datainsamlingsdokument Persontimmar för extern underhållspersonal [Total närvarotid] 16. Persontimmar för förebyggande underhåll [Total utförda timmar för intern och extern personal] 17. Persontimmar för akut avhjälpande underhåll [Totalt utförda timmar för intern och extern personal] 18. Beredda och schemalagda persontimmar för underhållspersonal [Totala timmar som intern personal utfört] 19. Persontimmar för kompetensutveckling [Totala timmar för intern personal]

5 Hjälptext för datainsamling Årsomsättningen för aktuell anläggning Ange senaste årsomsättning eller omsättningen för det år inmatningen gäller med sorten Miljoner SEK 2. Anläggningens återanskaffningsvärde (PRV) PRV definieras som det kapitalbelopp som krävs för att ersätta hela anläggningen. Detta är inte samma som anläggningens bokförda värde inte heller det budgeterade värdet och inte heller kostnaden för att bygga en liknande anläggning idag. Utan det är en uppskattning av den aktuella kostnaden att ersätta anläggningens till det skick anläggningen besitter idag. (Normalt = försäkringsvärde). Sort Miljoner SEK 3. Värdet för lagerhållen reservmateriel Här anges den totala kostnaden för all lagerhållen reservmateriel. Här ingår förbrukningsartiklar och vanliga reservdelar avsedda för underhåll (Artiklar och reservdelar som normalt inte avskrivs). Värdet som skall anges är det faktiska värdet och inte återanskaffningsvärdet, som i vissa fall är betydligt högre. Sort Miljoner SEK 4. Underhållskostnad för produktionsutrustningen Den totala underhållskostnaden, i Miljoner SEK, innebärande att samtliga kostnader förknippade med en viss underhållsåtgärd verkligen redovisas (konteras) på denna åtgärd. Lönekostnader för underhållspersonal ( Blue colour ) Lönekostnader för ledning och administrativ personal för underhållsorganisationen Sociala kostnader, av lag reglerade, förknippade med ovan nämnd personal (skatter, försäkringar etc) Kostnader för reservdelar och material för användning inom underhållsverksamheten Kostnader för förbrukningsmaterial inom underhållsverksamheten Kostnader för verktyg och utrustning ämnad för underhållsverksamheten Entreprenörskostnader Kostnader för konsulttjänster inom underhåll Administrativa kostnader för underhållsverksamheten Kompetensutvecklingskostnader för underhållspersonal Kostnader för underhåll utfört av produktionspersonal Övertidskostnader för underhållspersonal. Kostnader för resor, logi, traktamente etc. Kostnader för dokumentation och administrativa hjälpmedel Undantaget är: Avskrivningskostnader för underhållsutrustning och hjälpmedel Omställningskostnader för produktionen Indirekta kostnader som uppstår då en enhet är i ett funktionsodugligt tillstånd

6 Hjälptext för datainsamling Entreprenörskostnad De totala entreprenörskostnaderna för underhållsarbete i Miljoner SEK 6. Kostnad för förebyggande underhåll Ange i Miljoner SEK den del av underhållskostnaden som utgörs av det förebyggande underhållet 7. Krävd tid Tidsintervall, i Totalt antal kalendertimmar per år, under vilken enhetens användare kräver att enheten skall kunna utföra krävd funktion. NOTERA: Denna tid inkl. drifttid, omställningstid (verktygsbyte, nödvändig processrengöring) 8. Faktisk drifttid under krävd tid Denna term, i sorten Totalt antal kalendertimmar per år, definieras som antal timmar under den krävda kalendertiden som enheten fungerar med krävd teknisk funktion 9. Antalet händelser med akut avhjälpande underhåll Antalet tillfällen då ett fel upptäckts, enheten varit i funktionsodugligt tillstånd och det krävts akut avhjälpande underhåll. Anges i sorten Totalt antal händelser per år. 10. Stopptid för anläggningen som beror på akut avhjälpande underhåll Det antal kalendertimmar som anläggningen/utrustningen stått stilla för akut avhjälpande underhåll, inklusive väntetid i Totalt antal kalendertimmar per år 11. Persontimmar för intern underhållspersonal Totala antalet personaltimmar för tillgänglig underhållspersonal (närvarotid) i Totalt antal kalendertimmar per år. NOTERA: Gäller enbart intern underhållspersonal. 12. Persontimmar för extern underhållspersonal Totala antalet persontimmar för extern underhållspersonal i Totalt antal kalendertimmar per år. NOTERA gäller enbart extern underhållspersonal. 13. Persontimmar för förebyggande underhåll Det antal persontimmar, i Totalt antal kalendertimmar per år, som åtgått för att allt det förebyggande

7 Hjälptext för datainsamling underhåll som utförts av såväl egen som extern underhållspersonal. Om produktionspersonal utfört förebyggande underhåll skall denna tid räknas in. 14. Persontimmar för akut avhjälpande underhåll Persontimmar, i Totalt antal kalendertimmar per år, som åtgått för akut avhjälpande underhåll som utförts av såväl den egna som extern underhållspersonal. Om produktionspersonal utfört akut avhjälpande underhåll skall denna tid räknas in. 15. Beredda och schemalagda persontimmar för underhållspersonal Beredda och schemalagda persontimmar för underhållspersonal Totala antalet beredda och schemalagda persontimmar, i Totalt antal kalendertimmar per år, för underhåll utförda av intern underhållspersonal Beredning: Med beredning avses att en arbetsuppgift är klart definierad och dokumenterad med säkerhetsarrangemang, nödvändiga verktyg eller andra förfaranden. Samt att den dokumentation med specifikationer och toleranser, eventuella erforderliga reservdelar, utbytesenheter och material, och andra nödvändiga resurser för att kunna fullgöra aktuell arbetsuppgift finns dokumenterad. Dessutom skall finnas uppgifter om eventuell förväntad stopptid på anläggningen och uppskattade erforderliga persontimmar för arbetsuppgiften. All denna information skall vara tillgänglig för den underhållspersonal som är satt att utföra arbetet före det att arbetet påbörjas. Schemaläggning: Med schemaläggning avses i förväg, angivna underhållsåtgärder som är inplanerade i ett tidsschema eller kalendermässigt. Det gäller både vad, när och på vilken enhet/utrustning som åtgärderna skall utföras. 16. Persontimmar för kompetensutveckling Det totala antalet timmar, i Totalt antal kalendertimmar per år, som avsätts för den egna underhållspersonalens kompetensutveckling

Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt!

Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt! Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt! KUNDORIENTERAD SEDAN 1992 1 2 Idus IS ger dig många fördelar Idus har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. Vår

Läs mer

Underhållsplanering. Grundläggande. En handledning för driftoch underhållspersonal. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

Underhållsplanering. Grundläggande. En handledning för driftoch underhållspersonal. För information om denna publikation, vänligen klicka här. Grundläggande Underhållsplanering Grundläggande Information En handledning för driftoch underhållspersonal Underhållssystem Arbetskort Detaljerade Instruktioner Information från tillverkare För information

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Smörja i tid Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00 Epost: fastighet@svekom.se Webbplats:

Läs mer

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Författare: Ulrika Svensson EXAMENSARBETE 2006 MASKINTEKNIK UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Evaluation and implementation of a Maintenance

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Abstract. Högskolan i Luleå, 1996, Joacim Lindström

Abstract. Högskolan i Luleå, 1996, Joacim Lindström Abstract This Master Thesis deals with Computerised Maintenance Management Systems, their utilisation and usage within the Swedish manufacturing industry and suggested integrations with Material and Production

Läs mer

~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Förebyggande underhåll ikommunens verksamhetslokaler

~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Förebyggande underhåll ikommunens verksamhetslokaler ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Förebyggande underhåll ikommunens verksamhetslokaler Smörja i tid Förebyggande underhåll av tekniksystem i offentliga byggnader ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Smörja i tid - Förebyggande

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Underhåll och driftsekonomi Jernkontorets utbildningspaket del 5 Detta kapitel i Jernkontorets utbildningspaket bygger på ABB Handbok Industri och har

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR SKOGSENTREPRENADER, ABSE 09 Dessa allmänna bestämmelser har utarbetats och antagits av: Holmen Korsnäs Mellanskog Norra skogsägarna Norrskog SCA SMF Skogsentreprenörerna Skogssällskapet

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Introduktion Löpande bokföring Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om löpande bokföring (BFNAR 2001:2),

Läs mer

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26 Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 6 % bidrag 28-11-26 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 28-11-26 26282 Författare Uppdragsnamn Jenny Edfast, Claes

Läs mer

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2 1(15) Bilaga 1-1. Allmänt Kvalitetsmåtten för inrikes fastighetsdrift mäter effektiviteten i driftorganisationen och ska genomföras inom inrikes förvaltning oavsett om driften bedrivs i egen regi eller

Läs mer

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Rapport Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Slutrapport 1 april 2015 Titel: Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Utgivare: Trafikverket Utgivningsdatum: 2015-04

Läs mer

IbisSoft Cutting edge business solutions

IbisSoft Cutting edge business solutions IbisSoft Cutting edge business solutions Effekter från introduktion av processtödsystem och hur de kan mätas Preliminär rapport version 0.9 IbisSoft Cutting edge business solutions 2005-11-15 IbisSoft

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning Promemoria 1(24) Datum 2014-05-16 Diarienr 2014/941 Enheten för policy och analys Christoffer Andersson Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping Tfn 036-359465 Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till

Läs mer

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system RAPPORT NR 166 Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system - Centrala komponenter för effektivt underhåll Hösten 2005 Mattias Haraldsson

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:3 2008-01-30 Dnr B 2/06 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Verksamhetsfordon 7

Läs mer

Industrins miljöskyddskostnader

Industrins miljöskyddskostnader Industrins miljöskyddskostnader Vad, varför och hur? Environmental protection expenditure in industry What, why and how? Statistiska centralbyrån 2001 Från tryck November 2001 Producent Producer Statistiska

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer