Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021"

Transkript

1 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Kompletterad med branschspecifika kommentarer Uppdragsnummer

2 Uppdrag Del av arbetet med att nå god status för alla vattenförekomster Ett urval nyckelbranscher betydelse i framtida samhällsekonomin framtida vattenanvändning och påverkan Nedbrutet på de fem vattendistrikten Utgångspunkt historiska trender och prognoser Kompletterat med branschintervjuer

3 Metod raps-prognoser och historiska data (från 1990 och framåt) Semi-strukturerade intervjuer (12 branscher) Jordbruk Skogsbruk Fiske Gruvor och mineralutvinningsindustri Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Massa och pappersvaruindustri Kemikalier, raffinaderier och läkemedelsindustri Stål- och metallframställning El-, gas- och värmeverk Vatten- och reningsverk Avfallshantering och återvinning Transport Analys och diskussion

4 raps-prognoser raps= regionalt analys- och prognosverktyg fem delmodeller som länkar samman befolkning, arbetsmarknad, regional ekonomi, bostadsmarknad och en kommunal eftermodell. delmodellerna bygger på kontinuerligt uppdaterad statistik från SCB länsvisa resultat från raps har brutits ned till kommunal nivå och sedan aggregerats till vattendistriktnivå med hjälp av den tillhörande eftermodellen. Prognoser är konservativa bygger på historiska trender och vissa nationella samband överförda till regional nivå Skiljer sig ibland från branschens uppfattningar Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

5 Underlag: Nationell befolkningsutveckling SCBs prognos år 2021: drygt 10 miljoner personer + 8 % jämfört med år 2012

6 Underlag: Indikator Nationell ekonomisk utveckling (konjunkturinstitutets långtidsscenario 2010) Genomsnittlig förändring ( % per år) år BNP till marknadspris 2,0 BNP, löpande priser 4,1 Hushållens konsumtionsutgifter 2,8 Offentliga konsumtionsutgifter 0,8 Fasta bruttoinvesteringar 2,6 Export 4,6 Import 5,2 Sysselsättning 0,2 Arbetslöshet (andel av arbetskraften) 6,5 Produktivitet i näringslivet 2,2 Förädlingsvärdesdeflator i näringslivet 1,4 Arbetskostnad per timme i näringslivet 3,6 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

7 Nationell ekonomisk utveckling 2 (konjunkturinstitutets långtidsscenario 2010) Arbetsproduktivitet i näringslivet, , årlig procentuell förändring [1] Genomsnittlig förändring ( % per år) Bransch år år Jordbruk, skogsbruk och fiske 4,1 3,1 Gruvor och mineralbrott 2,0 2,0 Övrig tillverkningsindustri 2,5 2,5 Jord- och stenvaruindustri 2,0 2,0 Massa-, pappers- och grafisk industri 2,3 2,3 Kemikalieindustri exklusive petroliumraff 4,1 4,1 Petroliumraffinaderier 15,0 4,1 Järn-, stål- och metallverk 3,9 3,9 Verkstadsindustri 4,1 4,1 El-, värme-, gas- och VA-verk 1,6 1,6 Byggindustri 1,0 1,0 Landtransportföretag 1,3 1,3 Rederier 2,3 2,3 Flygbolag 4,2 4,2 Stödtjänster, post och tele 3,9 3,9 Handel och övriga tjänster 1,6 1,3 Bostäder och fastighetsförvaltning 1,0 1,0 Totalt näringslivet 2,4 2,1

8 Nationell utveckling sysselsättning och produktion Bransch Förädlingsvärde 2007 (MSEK) Förändrin g till 2021 Jordbruk % Skogsbruk % Fiske % Gruvor o mineralutvinningsindustri % Livsmedels- och dryckesvaruindustri % Massa-, pappers- och pappersvaruindustri % Kemikalier, raffinaderier och läkemedelsindustri % Stål och metallframställning % El-, gas, värmeverk % Vatten- och reningsverk % Transport % Avfallshantering och återvinning %

9 Vattendistriktens befolkningsutveckling

10 Bottenviken utveckling sysselsättning och produktion Bransch Förädlingsvärde 2007 (MSEK) Förändring Jordbruk % Skogsbruk % Fiske 20 12% Gruvor o mineralutvinningsindustri % Livsmedels- och dryckesvaruindustri % Massa-, pappers- och pappersvaruindustri % Kemikalier, raffinaderier och läkemedelsindustri % Stål och metallframställning % El-, gas, värmeverk % Vatten- och reningsverk % Transport % Avfallshantering och återvinning %

11 Bottenhavet utveckling sysselsättning och produktion Bransch Förädlingsvärde 2007 (MSEK) Förändring Jordbruk % Skogsbruk % Fiske 40-46% Gruvor o mineralutvinningsindust ri % Livsmedels- och dryckesvaruindustri % Massa-, pappers- och pappersvaruindustri % Kemikalier, raffinaderier och läkemedelsindustri % Stål och metallframställning % El-, gas, värmeverk % Vatten- och reningsverk % Transport % Avfallshantering och återvinning %

12 Norra Östersjön utveckling sysselsättning och produktion Bransch Förädlingsvärde 2007 (MSEK) Förändring Jordbruk % Skogsbruk % Fiske 40-49% Gruvor o mineralutvinningsindust ri % Livsmedels- och dryckesvaruindustri % Massa-, pappers- och pappersvaruindustri % Kemikalier, raffinaderier och läkemedelsindustri % Stål och metallframställning % El-, gas, värmeverk % Vatten- och reningsverk % Transport % Avfallshantering och återvinning %

13 Södra Östersjön utveckling sysselsättning och produktion Bransch Förädlingsvärde 2007 (MSek) Förändring Jordbruk Skogsbruk Fiske % % 260 7% Gruvor o mineralutvinningsindustri % Livsmedels- och dryckesvaruindustri % Massa-, pappers- och pappersvaruindustri % Kemikalier, raffinaderier och läkemedelsindustri % Stål och metallframställning % El-, gas, värmeverk % Vatten- och reningsverk % Transport % Avfalls-hantering och återvinning %

14 Västerhavet utveckling sysselsättning och produktion Bransch Jordbruk Skogsbruk Fiske Förädlingsvärde 2007 (MSek) Förändring % % % Gruvor o mineralutvinningsindustri % Livsmedels- och dryckesvaruindustri % Massa-, pappers- och pappersvaruindustri % Kemikalier, raffinaderier och läkemedelsindustri % Stål och metallframställning % El-, gas, värmeverk % Vatten- och reningsverk Transport % % Avfallshantering och återvinning %

15 Branschintervjuer Jordbruk: Vattenbrist i vissa områden, klimatförändringar ökar risk för översvämningar. Strukturomvandling i söder ->större enheter vilket medför större investeringsbenägenhet och högre kompetens Strukturomvandling i norr ->mjölkgårdar konsolideras (samma volym, färre gårdar) Förbättrad kompetens och teknik medför troligen något minskat N-läckage Gruvor och Mineraler: Störst påverkan i Bottenviken (slutrecipient Malmberget) Produktionsökning (jmf prognos!) i Bottenviken och Norra östersjön ökar vattenanvändning Teknikutveckling pågår för minska läckage av föroreningar men osäkert om kompenserar för ökning av produktion Fördjupad studie önskvärd (enkät mm)

16 Branschintervjuer 2 Skogsindustri: Verksamhet är generellt inte vattenanvändande Teknik och utbildningsinsatser pågår för minska körskador Påpekar stora brister i implementeringen av vattenförvaltningen Massa, papper och pappersvaror: Produktion av grafiskt papper (idag hälften av pappersproduktion) vikande Efterfrågan på förpacknings- och hygienpapper ökar och utveckling av pappersbaserade förpackningslösningar; möjligt ökad produktion i Sverige Troligen ökad färskmassaproduktion pga minskad tillgång/användning av returpapper Teknikutveckling leder till allt mer slutna system och minskad kemikaliekonsumtion Decoupling tillväxt och i branschen trolig

17 Branschintervjuer 3 Kemikalier, raffinaderier och läkemedel Stabil utveckling, inga nyetableringar men ökad produktionskapacitet på vissa platser Utsläpp minskat kraftigt sen 90-tal Ökad produktion utan ökning av vattenanvändning Utveckling av än renare teknik pågår ständigt Regelverk bedöms vara belastande för branschens utveckling El, gas och värme: Branschen ingen stor vattenförbrukare men däremot stor användare (dvs genomflöde men liten förorening) Framtida förändring av vattenanvändning osäker Vattenkraft påverkar ej kvalitet men däremot biotoper, få nyetableringar men förbättrad effektivitet Kärnkraft påverkar ej kvalitet men däremot biotoper, inga nyetableringar men förbättrad effektivitet

18 Branschintervjuer 4 Vatten och reningsverk Vattenförbrukning följer befolkningsutveckling Upprustningsbehov av VA-anläggningar stor Tillskottsvatten en utmaning Krav på reducera belastning på Östersjön med ton N och 15 ton P till 2021

19 Branschintervjuer 5 Transport Sjöfart Invasiva arter (ffa via ballastvatten) Baltic Sea Action Plan Oljeutsläpp i Östersjön har minskat, Avfallshantering förbättrats. Land Vägtransporter ökar, prognoser för väg/järnväg bör göras Förbättrade fordon minskar utsläpp per enhet Effekt av och förbättring av vägunderhåll samt dagvatten viktiga att få grepp om Flyg Ingen info från studiens respondenter men kan vara viktig ffa lokalt. Bör följas

20 Slutsatser Nationellt växer (förvärvsarbetande): Avfallshantering och återvinning Massa-, pappers- och pappersvaruindustrin, Kemikalier, raffinaderier och läkemedelsindustri, Stål och metallframställning El-, gas, värmeverk Vatten- och reningsverk. I Norra och Södra Östersjön dessutom skogs- respektive fiskesektorn I Bottenviken tillväxt inom sektorerna livsmedel, jordbruk och fiske; övriga sektorer går bakåt. Västerhavet tillväxten inom massa- och pappersindustrin, kemikalier och transporter och kraftproduktion. Bottenhavet kraftig minskning inom stål, metall och skog Gruvor och mineralutvinningsindustri: Prognos; nedgång i förädlingsvärde samt kraftig sysselsättningsminskning. MOTSÄGS av branschintervjuer.

21 Slutsatser 2 Omstrukturering och teknisk utveckling att vänta i många branscher Förädlingsvärde ökar i nästan samtliga branscher, även där sysselsättning minskar Är indikation förädlingsgrad ökar. Medför nya produktionslinjer med BAT (bästa tillgängliga teknik)? Decoupling trolig i många branscher, dvs minskade utsläpp totalt eller relativt trots tillväxt Behov göra fördjupade studier Produktions och teknikutveckling Skilda regionala förutsättningar? (ekonomi, standard befntliga verksamheter mm) Förslag: enkäter, workshops med Bransch + Myndigheter + Forskare

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Arbetsrapport. Samband mellan infrastruktur och produktivitet

Arbetsrapport. Samband mellan infrastruktur och produktivitet Arbetsrapport R2007:002 Samband mellan infrastruktur och produktivitet En kunskapsöversikt ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax 063

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium 2012:3 Handel, transporter och konsumtion Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet

3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet 3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet Lennart Stenberg Sammanfattning Stagnerande FoU-utgifter i näringslivet under 2000-talet är oroväckande. Även om FoU-intensiteten i svenskt

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Specialstudier Nr 39. Mars 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Är ett bibehållet offentligt åtagande

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Redovisning av Energimyndighetens, Skogsstyrelsens, Jordbruksverkets, Fiskeriverket och Sametingets regeringsuppdrag Jo 2009/1596 enligt regeringsbeslut

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer