FVF 1998:5. ^Ry UNDERHALLSSYSTEM FOR FJÄRRVÄRMECENTRALER. Kravspecifikation att användas vid upphandling. Mars 1998 FJAÄHVÄKP*

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FVF 1998:5. ^Ry UNDERHALLSSYSTEM FOR FJÄRRVÄRMECENTRALER. Kravspecifikation att användas vid upphandling. Mars 1998 FJAÄHVÄKP*"

Transkript

1 % FVF 1998:5 ^Ry,«UNDERHALLSSYSTEM FOR FJÄRRVÄRMECENTRALER Kravspecifikation att användas vid upphandling Mars 1998 FJAÄHVÄKP*

2

3 UNDERHALLSSYSTEM FOR FJÄRRVÄRMECENTRALER Kravspecifikation aftanvändas vid upphandling ISSN

4 998 Svenska Fjärrvärme Fä ren in gens Service AB

5 FORORD Flera energi företag har uttryckt behov av datoriserat stöd i sin underhälls verk samhet och efterlyst en kravspecifikation sinn ett hjälpmedel fåren sy slem upphandling Rehuvel har blivit barsk ijt påtagligt i samband med upphandlingar av och arbeten med skg15-sysiem 5 när dessa ofu visar sig ha mindre utvecklade underhållsinoduler. Underhåilsäxägorbörtasmcd i don strategiska uppbyggnaden av energisystem. Oavsett vciksamhuten är liien eller stor ar underhallskravet likartat även om organisation och rutiner kan skilja en del För de större energi sy slem en är del numera självklart all använda dalors Löd för att effektivt organisera underhälls verksamheten. Men även för de mindre energisystemen ökar nu, bl a. pä grund LIV krav pä högre kostnadseffektivitet, behovet av datorstött underhåll. Ilar kan det dä van* mer ckununiiskl alt hörpmed enklare program Mim efterhand kan byggas ut och kompletteras näi beliovet av rutiner ökar. Generell! sett anses del i fjärrvärmebransehen vara kumplkeral. all upphandla dalasyseem. Men genom att inom sin egen organisation noggrant stämma av och förteckna de verkliga behoven och förulsäelninfama oeh efter del upprätla kravspecifikalioner blir pioce^en enklare och förutsättningarna tor ett lyckat köp ökar. Pä sä sätt blir dessutom i allmänhet datasystemen mer välkomna och naturliga art använda. Fjärrvärme föreningens fj ä t r varmece ntral g ru p p organiserade under våren 1997 arbetet for att la fram en allmängiltig kravspecifikation. Ursprungs upp dragé L var La fram eliupphnndlingsdckument för underhälls system tor fjärrvamicecntialci men det utökades till att omfatta även en möjlig integration i ett siöne system, där energi förelagets^ övriga underhål Is Mgor hmteias. Som konsult för upp dragé I valdes förelaget Hlcarti AB, som sysslar, med underhwllsrumier inom både energi- och industriföretag. För alt få ined en bred fjärrvärme kompetens har representanter frän bäde energiföretag som äger ijälrvarmeeentralcrna och sädana som arbetar med serviceavtal in gäll i arbetsgruppen, liksom represen tan ler för distribution och upphandling. I arbetsgruppen har följande personer verkat: Göle Ekström i-vi hc-gruppen Stcve Jönssun Gävle Energi AB (ÄgerFC) Jan-trik Kailsson Värmck Lars-Er il" Larsson leigc lineigi AB Distributionsgmppcn Sören Ullberg Sundsvall Knergi AB FC-gruppen Anders Östberg JämLkraft AB (Serviceavial) SVENSKA FJÄRRVÄRMEFORENINGEN

6

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 7 2. UNDERHÄLLSSYSTEMETS FÖRDELAK OCH ORGANISATORISKA KRAV.9 3. GENERELL BESKRIVNING AV UNDERHÅLLSSYSTEM 11 Anlä EniTi 5system..,...,. 11 Förriidssystein,....., ,-.- -»- 11 Färehyggande underhålls^ slem.,..,* Ar bi 1 l3uruers))tt m.,..,,.-., Dokumentationssystem,, ,...,...,,.. 12 Rappnrtgen eraior.....-,* Övergripande begrepp , TEKNIK OCH SÄKERHFT UTBILDNING OCH DOKUMENTATION UPPHANDUNCSPROCESS STÖKANDE AV SYSTEMET 17 A. SPECIFIKA KRAV FÖR UNDERHÅLLSSYSTEM TILL FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER 18 B. KRAV FRÄN OMKKINGLIGGANDE SYSTKM OCH DATORMILJÖER 20 C. DETALJBESKRIVNING UNDERHÄLLSSYSTEM 21 D. VÄRMEMÄTARE 2fi BILAGA 1 CHECKLISTA.38 BILAGA II EXEMPEL PÄ UPPGIFTER OM ANBUDSGIVAREN.32 BILAGA III EXEMPEL PÄ KOMMERSIELLA VILLKOR 33

8

9 1* INLEDNING 1.1 Delta dokument ar tänkt all användas som hjälpmedel och stöd vid upphandling av underhållssysiem Lill fjärrvärme leverantörer. Syl le I med dokumentet är dels att förenkla och underlätta processen, dels 1 att öka möjligheterna! ill att ett lämplig!, syxlem väljs. Alla fjärrväriiicleveriintörer har inje exakt samma unskemål»di krav men det system man sluiligcn väljer ska uppfyll;: de grundläggande kraven för u n de rh ål Issy stum, specifik* kniv för fjärrvärincleverantörer i allmänhet och de krav smn den aktuella orgiinisiitioned har pä systemet De sistnämnda kraven %ka komplettera denna kravspecifikation, lin del ;iv bedömningarna som ska göras vid upphandlingen, t.ex. stabilitet hos Leverantör och program miljö är subjektiva men de flesta krav ouh önskemål bör kunna bedlimas ubjduivl 1 _2 Dokumentet är uppdelat i Ire delar. Först kominer en rådgivande och informativ del för fjiirty ärmelever an tören, kiipitel 1-7. Därefter kommer specifika krav på systemel vilka ar mer riktade till leverantören av systemet, kapitel A - E. Sist återfinns tre exem pel bilagor som liar till dokumentet. 1.3 Etc datasystem for förebyggande underhåll är endast en av fieni Funktioner i en verksamhet. Systemet ska en kel i sm ii t ta in i de l daglig arbetet och göra hantering och uppföljning säkrare och effektivare. Systemet tillför normalt inte något nytt men kan bidra Lill aubiillre strukturera och effektivisera verksam heten. 1.4 FÖr att kunna uppnå den ftnjndfimkfionalitet som kravs for alt slutresultatet ska bli bra rekommenderas att man väljer ett standardsystem for underhål! framför all börja bygga ett anpassat system frän grunden. I vari fall bör systemet köpas från en leverantör som man tedömer hur goda förutsättningar alt finnas kvar under en längre tid. Man ska hesöka minst en användare, med referens installation och som sysslar med liknande verksamhet, för alt kunna bedöma hur systemet fungerar i praktisk drift. 1.5 Systemet mäste i första hand kunna, hantera de viktigaste uppgifterna för fjärrvärme leverantören. Del betyder att luidcrhåi Is verksamheten ska rl del stöd som iir tänla weh att alla lagkrav runt denna verksamhet kan hanteras. Om del dessutom finns andra intressanta funktioner är det brämen inle nödvändigt! 1.6 Vid beställning av et! system mäite man kräva all systemleverantören/leverantörerna erbjuder en utrustning som uppfyller alla krav som ställts. En vitesklaubiil ska ingå i beställningen som täcker in både sena leveranser och ofullständiga samt undermåliga delar i systemet. Var uppmärksam pä art det är fördelaktigt att köpa en total systemlösning vad gäller all hård- och mjukvara från en leverantör för au göra del lättare alt peka på eventuella brister j det som levereras. Då kan inte olika delleverantörer skylla pä varandra 1 Befintliga nätverk och datormiljöer verifieras av systemleverantören om de ska användas.

10 1.7 Ett system mäsle kunna införas i den befintliga datormiljön ulan större förändringar. Om samma typ av nätverk, operativ sys le in och skrivare som redan finns hos fjarrv Jrmdt:VLr intören används kommer sys rem underhåll och säkerhetskopiering all hiinltrritt på ungefär samma AL'ti Mim Lidigarc. Införandet gar också lättare än om man försöker infoga en helt ny datormiljö. Be sys te rnleve r:td tören skriftligen godkänna den befmtiiga hårdvaran före inriran- 1.8 Vid eu uibyie eller en uppgradering av etl behniligl sys lem måste man rtied aulomaiik kunna hantera överföring av befinuiga data lill del nya systemet, DeliJ Tiir uli mini mera mängden arbete med regklrcring och komplettering av information vid i drift lagandet.

11 UNDERHÅLLSSYSTEMETS FÖRDELAR OCH ORGANISATORISKA KRAV 2. 1 Ett datoriserat underhålls system, använt pä liitl säll. ger en biiilie fonilsäumng för en effektiv underhålls verksamhet. Anläggningar och komponenter beskrivs och registreras p.i ett strukturerat \ä\l, UndeHiållct görs i huvudsak enligt en uppgjord plan vilket ger en jiimn helastning pä undcrhållsorganisalionen. Ko^mader för olika an I %gn i n gar/ u Lms in i n ^ar samt eventuella brister i uini^ining ik.h risker i hanlcring kan följas upp föl att ge underlag tor nyinköp, revision och mbyte av anläggningar och komponenter. Underhållsorganisation Undertiållsavdolning fnslrument 2.2 Om det datoriserade undcrhållssystemet ska innehålla mfomiatinn som redan finns registrerad i andra system, eller om den ska registreras i andra, sy A lem, ska uppgifterna enkelt kunna impm-leriln till nnderhällssystcmct. Del kan galla ekonomiska transaktioner, mätvärden, tillstånd, debitering, marknad. GIS, distributionsnät, adressuppgifter min. Principen är att uppgifter endas I ska registreras på ett ställe och därefter kunna överföras Ii 11 andra system, antingen direkt eller med en viss penodicitct. Kommunikation med andra system GTS-sys lem ) ( Ekonomis vs tern V Q Underhåll ssystcm 0

12 2.3 EU underhålls sy slem med goda statistikltinktioner och rätt innehåll kan ge möjligheter an t.cx. peka på att mätare av vissa Lyper och i vissa ddrfal! borde kunna få längre utesiuringstid. Detta skulle kunna medföra att utbytcsintcrvajl förlängs vilket kan ge lägre kostnader för dnfloeh underhäll. 2.4 Ett väl fungerande oeh noggrant använt underh ål Issy slem kan ge möjligheter lilltso certifiering oeh kvalitetsarbete. Underhålls sy sleme[ är dnek bara ett sliid i denna process. 2.5 Systemets information ska hållas väl uppdateiad för att motsvara verkligheten och allt utloit arbete ska registreras så snart som miijligl för all helhelsbilden av hur verksamheten fungerar just nu, ska bli så bra som möjligt. Vid ändringar oeh ombyggnader av anläggningar bör nödvändiga ändringar snabbt reg is I rera s i systemet. Underhalls inte informationen i tillräckligt snabb takt kommer förtroendet för systemet att minska. Detta medför i sin tur att systemet inte utnyttjas oeh informationen i detsamma blir ännu mer ci full ständig. 2.6 Är verksamhet cx:h anläggningar inte tidigare viil beskrivna måste man starta med att göra denna strukturering för alt därefter kunna använda del datoriserade underhållet på ett effektivt 2.7 Utbyte, uppgradering och nyinstallation av underhålls system ställer alltid nya krav på aivändaic och på hård- och/eller mjukvara. Del ar även möjligt alt en ny utgåva av ett system saknar funktioner som funnits tidigare eller att man är tvungen attjobbapåett annorlunda sätt för att uppnå samma resullal, 2.8 Sammanfattningsvis kan man säg a att underhåll utan datorstöd troligen ställer mindre krav på imderhållsorganisationen rnen ger en avsevärt sämre möjlighet alt fcijja upp iieh styra veiksamheten så an den blir optimal. 10

13 31 GENERELL BESKRIVNING AV UNDERHÅLLSSYSTEM 3.1 Nedan följer etl enkelt exempel pä en registrering och underhåll av en anläggning: En anläggning och dess ingående delar registreras, Förebyggande underhåll för anläggningen registreras med en uppskallning av alla planerade resurser och åtgärder. Denna innefaltar bl IL tidsåtgång, delar och fbrhrtikningsmatcrict. När underhållet är i begrepp att införas skapas en arbetsorder som beskriver arbetet och vad som behövs för att utföra detta. Denna bereds för att passa den aktuella.siluationen. Arbetel utförs och åtgärderna, åtgången lid, delar och materiel registreras. Detta teder till uppdateringar i anläggningssystem, förebyggande underhållssyitem, arbeisordersysicm, föirädssystem, ekonomisystem och eventuellt ännu fler berörda sjsmt ELI underhall ssy slem ska innehålla följande grundfunktioner ffir alt fungera tillfredsställ an dt: AuläsgLtingssyslem, t r 3.3 Aniäggningssysieniel innehåller dala för anläggningar vilka hanleras i organisationen. Anläggningarna ar antingen föreniaj lör underhållsåtgärder eller information av ren teknisk Lyp. Det ska vara möjligt att bygga upp en tradstruktur av anläggningarna, sa att de i sin tur kan vara uppbyggda av andra anläggningar. Till varje anläggning ska nian dessutom kunna knyta ert antal artiklar for att beskriva dess ingående komponenter. Dokumentation och beskrivning av anläggningen ska också registreras i systemet. 3.4 An3 äggni ng.sreg i slre I är själva grund si ömme n i underhallssyslemel och har ska anla^ningsdata kopplas inol platser i de olika förckonunandc anläggningarna. Delia kan vara pcoduk t ions anläggning ar. fjärrvärmecentraler. disiribuiionsan läggningar, byggnader min, För rådssystem 3.5 Alla komponenter tich delar som kan förekomma ska kunna hanlerys i el t fönäds-eller lagersystein. 3.6 Häl hanteras reservdelar Lill anläggningar och övriga arlfklar som hanteras i underhållserganisaiionen. Exempel pä data som ingår i systemet är leverantörer» tillverkare, saldo, beställningspunkt, lagerplatser och priser Forebygaande undtrhållsaysfcm 3.7 Förebyggande underhäll [I-U] används för att planera tinderhälfsverksanihctcn. UndciMHct ska kunna genereras på flera säti. Der kan antingen vimikalemieisiyrt eller tillståndsscyrl Et I kalenders ty it underhäll ulior> ined Fasta tidsintervaller medan ett ti 13 \ tån ds si yrt underhäll skapas av en händelse. Det kan t. ex. vara alt anläggningen är i ett visst drill tillstånd eller at! en mätare har uppna.il en viss u tes ätini Lig si id/flö delmängd. Systemet måste kunna hantera separata underhålls ål g årder likval som paket och ronder d.v r s. ert flertal åtgärder som ska u iföras vid samma lidpunkl. Aitiklar och materiel,spin behf jv,s vid åtgärderna ska ockiä kunna administreras. Arbetsordersystem 3.R Arhelsnrder (AO) används för att beskriva det arbete som ska göras eller är gjort på anläggningar. II

14 3.9 I deua xy\lem behandlar inan arbctsordcr som kommet ti än FU-sys temet eller uppstår genomen felanmälan. För senare uppföljning måste nedlagd lid, lyp av arbele och material Algängen kunna kopplas Ii 11 genomfort. arbtle^ D öku m e a in I Lo ns sy s t em 3,iOHarskuTnan hantera dok umeniaiion av olika slag Lcic. niningai, arbe isbc skriv ning ar, lagar och förordningar m.ni. Olika versioner och utgåvor måste också kunna hanteras. Dtikumentinfoimationeu lagias antingen i grtffiäfciurid eller med referenser Lill dokument lagrade päannaibätt. Rnppurfgcncrdtur 3.11 Ska finnas och hantera information frän databasen. Detta göy del enkelt alt framställa statistik och övrig information från olika delar i systemen. Delar i UH-system J^U-system Rapportgenerator Övergripande begrepp 3.12 I en underh a11 sorgan L\ ut ions verksamhet kan ingå förvaltning av egna och andras un läkningar. Underhålls system lar normalt inte hänsyn till olika ägarförhållanden Del hnns ingen anledning att i iinderhållssystemel la hänsyn till sådana saker då ägarförhållanden ofeast är av ekonomisk natur, som regleras i avtai och/eller kontrakt. 12

15 j 13 Del man kan använda undirhållssystemct till, utan att närmare specificera ägarförhållanden, är an från arbetsordersystemet generera, fakturering* underlag Lill olika kunder på upparbetad tid, på ariviint materia], pä. ulford service och pä underhållsarbeten. Detta kommer alt ställa krav på organisationen art nian vid varje utfört arbete avrapporierar i arbttsordersystcmet och anger verklig upparbetad tid, resor, material mm. Delta förfarande räcker oftast till för al! han Lera de olika iigar förhäll an den som förekommer inomen organisation. Vid val av systemlösning ska inan noga prova om en standardlösning räcker fur au lika prohlemet innan nian förändrar funktionaliteten [ill en mer individuell lösning Om man i anläggningsregistrct väil ha funktionen all kunna ange olika ägarförhållande ska man se till att detta är möjligt och vid upphandling av systemet ange detta som ett krav. Man ska dä även automatisera rapportgenercringen som ska ligga till grund föl fak lureri ng,- nnderlagct. Delta ska innehålla detaljerad information nm datum, tid, plats, antal limmar, resor, material, mm. Fakiureiingsunderlaget ska även leverera undcrlap direkt till ekonomisystemet. Detta för all hanteringen ska komina in i de normala rutinerna för fakturering och buk Vid registrering och underhåll av data i systemet ska del endas! vara möjligl au registrera en och samma information på el t siili. Exempelvis ska tillverkaren ABB bara kunna registreras som ABB. Andra varianter som ABB, Asea Brown Bovcri eller Asea ska avvisas. Delta krav gäller dock inte fritext- eller in formations fal L där man far finna sig i att sökning och uppdatering kan försväras Alla Fak ] dalasy.siemel mäsle vara tillräckligt långa för den aktuella organisationens tehov. Notera oeksä att de llcsia falt måste vara alfanumeriska d.v.a. kunna innehålla både bokstäver, siffror liksom andra tecken. Rena numeriska (alt ska endas i användas vid falt som registreras för beräkningar. Exempel pä det sistnämnda är lagersal do. pris och underhållsiniervall Uppbyggnaden av systemet ska vara sådan att det går liitl att lägga till. Ea bort och ändra led texter och layout pä fält som använda för att registrera data. Det är dock inte något som slutanvändaren bör göra utan bör skötas av systemadministratören Till systemet ska bifogas en beskrivning över tabeller, falt, relationer och övrig information om hur databasen är uppbyggd. Detta kallas dautbasmodell och maste finnas tillgänglig för all möjliggöra sökning med generella verktyg samt för all öka förståelsen tör hur systemet fungerar. Databas modellen måste uppdateras av leverantören så snart sy sicnjändi ingår ger förandrad struktur i databasen Vid in Rirandel av ett nytt system med överföring av data från ett gammalt, är det viktigt alt det finns uppgifter nm hur det gamla systemet är uppbygg! och hur man hämtar dala från detta. Finns mie uppgifterna väl dokumenterade i det gamla systemet bör leverantören av det gamla systemet vara behjälplig med information sä att den nye systemleverantören kan utföra själva inläsningen. 13

16 4. TEKNIK OCH SÄKERHET 4.1 Vid inköp och införande av datorsystem i allmänhet bör man ta hänsyn till ett flertal faktorer så att systemets livslängd ska bli så läng och funktionen \å bra som möjligt. 4.2 Har man i företaget ställt upp mal för vilken utrustning och vilka datormiljöer man ska ha, ska systemet passa in i denna beskrivning, 4.3 Systemets olika delar måste vara lättförståeliga och snabba för an användarna ska utnyttja dem fullt HL Det krävs att svarstider är korta och alt systemet är HexibeH i sin uppbyggnad så all man enkelt kommer ät de funktioner som man vill använda Ett system som är väl anpassat till de användare som nyttjar systemet mest, sparar mycket tid och irritation undviks! 4.4 Svarslider på frekvenl återkommande uppgifter får inte vara långa. En enkel registrering ska inte ta mer än tre sekunder. Är det uppgifter av mer sällsynt karaktär kan man acceptera en viss fördröjning. Dock far väntetiden vid denna lyp av operationer inte överskrida tio sekunder. Rapporter av mer komplicerad natur kan doek tå ta längre lid, upp till 10 minuter. Vid sa länga väntetider måste man kunna fortsätta att arbeta med andra delar i programmet medan rapporten framställs. Vid situationer där läsningar av data inträffar, Lex. vid samtid rg ändring av information från flera användare, får väntetiden dock bli längre. Låsningar av detta slag bör dock inte inträffa. 4.5 Långa svarstider kan bero pä För stor mängd dala i systemet. Dä ska man kunna flytta gammal/i eke aktuell information från aktuella register till historiska. Informationen ska dock kunna äierläkas till aktiva register vid behov, 4.6 Det finns ofta önskemål att göra tillägg och/eller ändringar i ett standardsystem. Detta ska då vara möjligt att göra på ett enkelt och smidigt sätt. Al Lagring av informationen ska ske i en relations databas. T en sådan finns flera tabeller med olika typ av information. Delta gör del enklare att förstå strukturen i informationen än vid användning av andra typer av databaser. Nästan all information i en sådan databas ar sök- och uppdaterings bar. Ide fall manar fler användare samtidigt eller om man har krav på olika nivåer av åtkomst till systemet mås le databas och program hantera olika behörigheter för anväidare med lösenord för de olika nivåerna. 4.8 I moderna dalahaser ska det finnas möjligheter all söka fram information och sedan använda den i andra program i.ex, Word. Excel eller något av de moderna officc-paketen som finns på marknaden. Detta gör det förhållandevis enkelt att exempelvis producera rapporter som inte ingår i ett standardsyslem. 14

17 Databaskoppling Databas Excel Word Visual Basic Övriga verktyg 4.9 Siikerhetskopicring av data ska ske påcu enkelt säu och mäsie skötas så att en eventuell förlust uv dilla blir sä. liten som möjligt vid en driftstörning. Säkerhetskopior ska inte förvarat i anslutning till datorerna. Detta for all minska riskerna att förlora dessa vid biand, stöld eller sabotage. Aniingen ska utmstnmg för säkerhetskopiering inga i Jet levererade underhållssyitemet eller så ska det vara möjligt att använda befintlig hård- och mjukvara Maskinen som hanterar databasen ska vara ansluten Ull ett sys lem for avbrultsfri kraft, s.k UPS. Detta ger en möjlighet att spara information samt skydda håidvara mot onormala drift förhall anden vid ström avbröt I nch störningar på elförsörjningen Det måste redovisas hur man vid eft eventuellt maskinhaveri, Vand eller stolcf ska förfara för att återställa informationen. Beräknad imsåigäng för detta ska anges liksom behov av eventuella insatser från systemleverantören Det ska vara möjligt att hantera olika berjörighelskoder nch även bestämma hur lång tid ett lösenord ska galla En redovisning av vilka utvecklings verktyg, s.k. programplatlfortn, som använts tor att la fram systemet ska ingå. Den hård- oeh mjukvara som använts måste ha gud a Ii truts al In i ngar att finnas kvar och vidarcutvccklas under överskådlig framtid. Delta gäller törstat också Icwrantören även om del kan vata svårare att bedöma! En liten leverantör som använder tekiuk som ar på väg ni från marknaden ska man inte satsa på även om inköpspriset for svsiemel är lockande Systemet skagåati k»ra under dagens moderna 32-biiars operativsystem, såsomavindows NT, Windows 95, de vanligaste UNIX-dialekterna och IBM OS/ Klienterna ska minst kunna köras under Windows 95 och Windows NT Workstation. 15

18 & UTBILDNING OCH DOKUMENTATION 5.1 Vid införandet av systemet måste personalen utbildas för alt kunna utnyttja de funktioner som Finns, Utbildningen akn inga. i priset och eventuell ytterligare utbildning ska vara definierad oeh prissait. Troligen kan man dela upp utbildningen så att huvuddelen av användarna endast utbildas i de mest frekveut använda delarna medan vissa personer (-kr mer ingående utbildning. Dessutom mås Le den eller de sum blir ansvariga lör systemet utbildas ior alt Jämna hantera sys lem funktionerna såsom säkerhetskopiering, kontroll av diskutnyttjande, utökande av databas och upplägg av nya användare. 5.2 Dokumentation ska ingå i leveransen av systemet, Denna kan antingen vara i form av nunualei eller i elektroniskt format i form av hjälpfiler eller liknande. DeL.ska vara enkelt att hitta information om hur systemet används både i dagligt arbele och vid systemunderhåll. Dokumentationen måste hållas uppdateiad av systemleverantören vid ändringar i systemet. 6. UPPHANDLINGSPROCESS 6.1 För alt kunna hitta ett system som upplyllei de krav som ställs ska man kontakta el t flertal leverantörer eller rådgöra med förelag som har befintliga system i drift för en liknande veifcsamhel och liknande krav. 6.2 Kumplellera kravspecifikationen nied de tillägg,som behovs för den akjuoljaverlcsanv 6.3 Begär pris pauthyle av eventuella befintliga system inkluderande överföring av dala till det nya systemet. 6.4 Teckna el! fast prisavtal lör en inledande leverans och komplettera delta med ett samarbetsavtal förde modifieringar som eventuell I måste göras. Visar de I sig att flera leverantörer måste anlitas för olika delar i systemet måste en av dessa ILL på sig huvudansvaret Ior systcmmstallationcn. Övriga parter ska då ha ell underlkvuranlörs förhållande lill huvudieycian- 6.5 Fasipm ska inkludera alla kostnader för den inledande leveransen- Se även Bilugik II och 111 samt rr-kummisaionens "1T-MÅTT" {kostnadifiitt frun IT-kommissionen, Stockholm, I# 51) 16

19 7. INFÖRANDE AV SYSTEMET 7. \ Nar systemet tas i drif[ kritvs en skir insats både av systemleverantören och kdpaien, 7.2 Underhälls verk sam he len gås igenom och anpassas eventuellt tiji det sys lem man valt. Det kan gälla slruklur och beteckningar på anläggningar, ekonom i träns aklio ne r eller hur lagret/lagren är organiserade. 7.3 Lämpliga datorer, skrivare, program och annan utrustning installerar 7.4 Systemet installeras och startas,.,.,.j_. mlt 7.5 Dokiuacmation levereras. 7.6 Systemets funktion inklusive eventuella tillagg, och modifieringar kontrolleras och verifieras. Detta ska ske sä snaitsozii möjligt, absolut inte senare iin en miinad, efter sluileveraus fiir all minimera. prublem vid rättning oeh ytttrligare modifiering av delar i systemet» 7.7 Användare t>ch syslem^dniinislraliirer ulbildas. 7.8 Grundin formation registreras. Har man hefimliga dataregister ska data i dessa konverteras och föras över till de nya registren. Var ytterst noggrann med kontroll avauiomatövcrrörda data så att inte data i det nya systemet blir felakliga! Registrering och kontroll av grundintirmation är med största sannolikhet den mest tidskrävande delen vid införandet, vilket ibland underskattas! 7.9 Systeniinsiallationen måste följas upp vad gäller prestanda och funktioner efter idrifttagandel sa all det fortfarande motsvarar de krav man ställl pä installationen. DelLa för all fånga upp eventuella försämringar i prestanda och funktion som beror pä mängden dala i systemet. 17

20 A. SPECIFIKAKRAVFÖRUNDERHÅLLSSYSTEMTILL FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER A. i Systemet ska kunna hantera olika agarförhållanden pä anläggningar och materiel. Detta mol bakgrund av de olika ansvars- och ägarförhållanden som finns. En viss fjärrvärme le vcräntor kan äga. ouli ha underhäll san svar för allt fram till radiatorn medan en annan endast äger och underhåller utrustning framtill servisventilen. Däremellan finnset! flerla! olika varianter där ägande och underhål Is ansvar varierar. A.2 Man måste kunna hantera mmstnlng som underhälls men inte ägs och liven utrustning som endast bevakas. Detla För alt kunna uppmana den Lindcrhåtkskyldige alt utföra underhåll utifrån underhållssys temet s information. Dessutom ska det vara möjligt atl ha kvar information i systemet efter det att underhall san svaret flyttats lill någon annan. Man måste också kunna ändra uppgift om underhäll sans v arig faren uerumning och då la tillbaka eventuella tidigare uppgifter kopplade till den utrustningen, c.cx, vid in- och nrgång av serviceavtal. A.3 Om man inte hanterar själva underhållet aktivt måste man dock kunna få signaler i underhållssystemet så alt man kan stöta pä den som har undeihållsansvarel. Det ska ncw gå att följa upp om uppmaningarna ime leder tijl utförda ålgärdcr. A.4 Systemet ska kunna generera arhetsorder for kundkontakter, t.ex. nar fjärtvärincccntralcn ägs och underhålls av kunden och en underhållsåtgärd behövs för att öka avkylningen i fj ärr värme sy steme L. A.5 Vid generering även kundkontakt på grund av någon ålgärdpåen anläggning ska niöjl het Unnas alt regislrera vad kundkonlakten gav och hur mänga gånger man har varit i kontakt med kunden samt även markera om kundkontakten ar "pågående" eller "avslutad", samt spara kundkontakt som en historik post. A.fi De lagkrav som är specifika för fjärrväi me leverantörer måste uppfyllas. Detla innebär bl.a. att man ska ha en hantering LIV anläggningar och apparaici/komponenter där varje utrustning behandlas som en unik individ under hela sin livslängd, Individhanteringen ska klart visa var varje enskild utrumning har varil placerad och under vilka lider. Man ska även kunna lagra avlästa och insamlade värden på samtliga individer tor atl kunna generera mätarrapporter, underhållsåtgärder, omflyttningar mm. Samtliga historiska värden om individer ska på ett enkelt sätt kunna pre s en leras. A.7 Det ska vara möjligt alt använda cit system ror mälvärdesinsamliug för registrering av data. AS Fn kraftfull rapportgenerator ska inga som gör det möjligt atl uiifrån insamlade och historiska värden skapa rapporter såsom nvcwial. mälarranporter, komponcntlisktr, apparatlislor. arbetsardtr, mm. IB

21 A.9 Anläggningsstrukturen måste kunna spegla anläggningar av alla förekommande typer. Del betyder all man Tnäste kunna hantera bl a. kulvertar och kulverlkammare ulan problem. T klartext betyder detta att en anläggning kan ha flera kopplingar till andra. Hantering av förgjeningår och återkopplingar mäsie också fungera. Knutpunkterna j sådana nät är inte statiska utan måste kunna hanterar på ett flexibelt salt. i A.10 Man ska t aoläggningsregistret kunna registrera vilken typ av anläggning som hels: Uven ren! fiktiva sädana Detta kan vara nödvändigt forall l.ex. hanlera skrotad ntmstmng och underhåll av verktyg. Al 1 FjjjTvarmeleverantorer hanterar slora mänger utrustning med identiska data Systemet måste ha funktioner tor alt göra det enkelt att registrera ocli underhålla dessa. A. 12 Delmäste ga alt hantera vallenkemi i underhälls sys temet med avseende pä kvalitet och insamling av mät välden. Insamlade mätvärden ska ktmna ligga till grund förgenereriiig av underhållsåtgärd. A.13 Det ska vara möjligt att definieia en liårt styrd arbetsgång så att inan kan hantera nu varande och kommande krav pä hur arbetet utiors, vilka handgrepp som.ska göras, i vilken oidning och av vem. Detta innebal att vid utskrift av arbetsordcr ska man kunna välja om kopplade dokument ska bifogas, swm steg-för-sleg-instnjkläoner, dri fl instruktioner, checklistor, ritningar, manualer mm. En exempel på när detca behövs är vid heta arbeicn. A. 14 Man ska pä ett enkelt salt kunna koppla och komma till ett GTS-sys lem vilkel används för att geografiskt beskriva anläggningar hos fjäirvärrneleveraiuören. På så sätt kan nian enkell huta ulruslning och se drif(parametrar och del geografiska sam I logiska sambandet mc 11 an olika anläggningar, A. 15 Hos mänga fj ärr v arme leverantörer är organisationen liten och saknar utrymme för en permanent systemadministratör av ett Ull-syslem. Systemet/systemen ska därför varaanvändarvänliga T logiska samt lätta alt tara in. Delta gäller i synnerhet den del JV systemet sorn man använder mesi frekvent. Å,16 Vid större och mer djupgående system ad ministration kan man eventuell! anlita extern personal, litt serviceavtal med systemleverantören eller något annat förelag som har nödvändig kunskap om systemet kan vara en bra lösning på systemadministrationen. A,17 Användarna ska efter utbildning kunna ta till sig systemet som elt naturligt och enkelt verktyg i den dagliga verksamheten och utan problem kunna hantera den bit av systemet som berör det epna arbetsområdet. A. 18 Ett modernt databassystem ska kunna kopplas till andra program via ODBC (Open Database Conneciivity, ett standardiserat sätt tor olika program att kommuniecra med databaser) eller andra hjälpmedel. Detta innebär att man i t.ex. lixccj, Word elier andra liknande program kan producera brev uuh rapporter som inie finns i standardsystemet. Detta kräver en val **

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Underhållssystem Vad är det?

Underhållssystem Vad är det? Underhållssystem Vad är det? Grunderna Vi avser här en programvara som installerats på en dator, eller i ett nätverk med flera datorer, lokalt hos er eller på en fjärr-dator/server, kanske som en hyrtjänst.

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter.

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.6.0 Sökning på typ av förrådsplats I de fall man har mer än 50 förrådsplatser på ett förråd och sökningen visas, så kan man nu även söka på typ av plats. Tidigare kunde

Läs mer

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS ger dig bara fördelar har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. I dag har vi över 2000 nöjda användare. Vår filosofi är att

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning

Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning D 828 TO45-38 Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning Torbjörn Engkvist Svenerik Bäckman Nyckelord: Laboratorium, analytisk kemi, utrustning, inköp, vägledning, guidelines

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta.

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta. Funktionslösningar Pro ID har lång erfarenhet av funktionslösningar, där vi effektiviserar funktioner på företag med hjälp av streckkoder. Det kan gälla märkningskrav från kunder eller myndigheter, effektivare

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Sidan 1 av 7 2013-12-01 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Prisma Översiktsdokumentation Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Innehåll 1. ARBETSORDER... 3 1.1 Flöde...3 1.2 Arbetsorder, allmänt...4 2. UTRUSTNINGSHANTERING...

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

2359 Mediegruppen 10/13_SE. Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme

2359 Mediegruppen 10/13_SE. Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme 2359 Mediegruppen 10/13_SE Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme 2359 Detect brochure SE.indd 3 22/10/13 11.59 proaktiv övervakning och felsökning Central övervakning av förisolerade

Läs mer

Systemsäkerhetsverksamhet

Systemsäkerhetsverksamhet 1 Systemsäkerhetsverksamhet Systemsäkerhet definieras som Egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms-, eller miljöskada. Här ställs krav på den systemsäkerhetsverksamhet som leverantören

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Skräddarsytt WMS. Ett företag som visar vägen

Skräddarsytt WMS. Ett företag som visar vägen Skräddarsytt WMS Consulting AB är mån om att produkterna fungerar optimalt hos användaren. Med MYSBY och MEKBY följer därför vanligen vårt egenutvecklade, effektiva administrationsprogram WMS. Programmet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister 2013-10-28 131 647171-13/111 Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister Innehållsförteckning 1 Lagstiftningen om kassaregister 2 Bakgrunden

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1 Handbok ERIT Sid 1 (14) 1 Allmänt om ERIT ERIT är ett hjälpsystem för inleverans av ritningar till Försvarsmaktens system för dokumentationshantering, BORIS och för anläggningsdokumentation BRA. För leveranser

Läs mer

Ramavtalsbilaga 1 - Personalsystem Ramavtalsbilaga 1 Definitioner

Ramavtalsbilaga 1 - Personalsystem Ramavtalsbilaga 1 Definitioner 1/6 Ramavtalsbilaga 1 Definitioner 2/6 1 Definitioner Nedanstående definitioner ska utgöra en integrerad del av ramavtal och tecknade Avropsavtal samt av samtliga till dessa avtal hörande bilagor. I det

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion 2 Ny version 2 Om uppdatering till ny version 3 Nyheter i Mamut Business Software version 17 5 Kontaktuppföljning

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Innehållsförteckning... 2. 1 Bakgrund/Generell Information... 4

Innehållsförteckning... 2. 1 Bakgrund/Generell Information... 4 LETTER OF NET CHANGES 150401 RELEASE 6.4 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V6R2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 4 2 Nya och

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

2) Det går inte längre att Ta bort en kontakt utan den får inaktiveras.

2) Det går inte längre att Ta bort en kontakt utan den får inaktiveras. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.4.0 Leverantör - Kontakter Två ändringar är gjorda kring kontakter i leverantörsregistret. 17211 1) I de fall man har gemensamma leverantörer mellan flera bolag i samma

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2 Innehåll Regelverk för artikelhantering... 2 1. Tider/tidslinje vid artikelförändring... 2 2. Fildistribution... 2 3. Artikelansvarig hos Leverantör... 2 4. Artikelansvarig hos Woody Bygghandel... 2 5.

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan Operationsstämpling Rutin 523 Körplan MPS i Pyramid Business Studio Version 1.0 - (120613) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer