Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet"

Transkript

1 Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Fastställd av kyrkofullmäktige 12 november 2003

2 Dokument 1: Övergripande mål för informationsverksamheten inom Linköpings kyrkliga samfällighet och dess församlingar Dokument 2: Mål för samfällighetens egen informationsverksamhet Dokument 3: Organisation av samfällighetens informationsverksamhet 1

3 Dokument 1 Övergripande mål beträffande informationspolicy, gemensamma för Linköpings kyrkliga samfällighet och dess församlingar Församlingarna och samfälligheten ska tillsammans informera om sina verksamheter på ett sätt som ger samtliga kyrkotill-höriga möjlighet att uppfatta sig som delaktiga i kyrkans verksamhet och att delta i ansvarstagandet för församlingarnas och Svenska kyrkans angelägen-heter informera sina förtroendevalda på ett sätt som underlättar väl underbyggda beslut inom ramen för beslutade regelverk och med kännedom om olika nivåers policybeslut informera sina anställda på ett sätt som uppfyller formella krav och rimliga förväntningar på en god arbetsgivare informera samhällsorgan och massmedia på ett sätt som uppfyller formella krav och rimliga förväntningar på en kristen kyrka som arbetar för ett rättvist och öppet samhälle och en fördjupad demokrati samt bidrar till att etablera och behålla tillit och förtroende och medverka vid debatter genom denna information främja solidariteten och sammanhållningen mellan församlingarna i samfälligheten och inom Svenska kyrkan Församlingarnas och samfällighetens information skall vara allsidig, öppen och saklig och ha en tydligt angiven avsändare. 2

4 Dokument 2 Samfällighetens egen informationsverksamhet 1 Samfälligheten ska informera inom sina egna ansvarsområden till kyrkotillhöriga, förtroendevalda, anställda, samhällsorgan och massmedia på ett sätt som är direkt tillgängligt för alla och stöder församlingarnas information. A Detta innebär bl a att samfälligheten vad gäller arbetsgivaransvaret ska * uppfylla det arbetsrättsliga informationsansvaret, bl a MBL i de delar som åvilar samfälligheten, * informera om anställningsregler och löneavtal, * informera om företagshälsovård och friskvårdsavtal för anställda, * informera om arbetsmiljöfrågor i de delar som åvilar samfälligheten. (Arbetsmiljöansvaret för församlingarna och dess verksamhet åvilar kyrkoherden), * informera om personuppgiftslagen (PUL), * framställa ett internt informationsblad med 8-10 nummer per år. B vad gäller begravningsverksamheten ska * framställa informationsskrifter och informera genom press, radio och TV samt kyrkoförvaltningens hemsida, * samordna kyrkogårdens dag, kyrkogårds- och växtvandringar, C vad gäller det ekonomiska ansvaret ska * framställa och publicera (i tryck och på hemsida) verksamhetsplan, budget, årsredovisning och kassaflödesanalys, * varje år översända en årsredovisning för samfällighetens och församlingarnas verksamhet och ekonomiska resultat till berörda intressenter och massmedia. D vad gäller ansvaret för fastigheterna ska * informera om och redovisa pågående byggprojekt för media och allmänhet och på kyrkoförvaltningens och församlingarnas hemsidor, * i samarbete med församlingarna ge kyrkotillhöriga möjlighet delta med synpunkter och förslag vid kyrkoombyggnad eller ny utsmyckning av kyrka eller församlingsgård. E vad gäller valorganisationen ska * informera om kyrkovalen i press, etermedia, på samfällighetens hemsida, * bistå valfunktionärer och valmedarbetare i församlingar och samfällighet, * före och efter genomfört kyrkoval ansvara för presentationen av kandidater och valda ledamöter i församlingarnas och samfällighetens organ. 3

5 2 Samfälligheten ska erbjuda församlingarna stöd inom deras egna ansvarsområden. Dessa erbjudanden kan A vad gäller församlingarnas information till sina kyrkotillhöriga och dem som vistas inom församlingen avse bl a * reklam- och marknadsföringsinsatser såsom trycksaker, affischer, annonser och utställningar, * IT-information samt radio- och TV-produktion, * layout och grafiskt arbete vid framställning av original för trycksaker och församlingsblad. till i princip självkostnadspris, * stöd för församlingarnas arkivhantering så att arkiven på ett gott sätt speglar församlingarnas mångsidiga verksamhet och på ett tillfredsställande sätt kan hållas tillgängliga för församlingstillhöriga och allmänhet. B vad gäller församlingarnas information till sina förtroendevalda avse bl a * att framställa ett internt informationsblad med 8-10 nummer per år, * att kontinuerligt lämna information om verksamheten och den ekonomiska ställningen samt förmedla information om policybeslut i Linköpings stift och i Svenska kyrkan, * att erbjuda utbildnings- och informationsdagar som relaterar till uppdraget i församling eller samfällighet. C vad gäller församlingarnas information till sina anställda avse bl a * att framställa ett internt informationsblad med 8-10 nummer per år, * att en gång per år anordna en samfällighetens dag för alla anställda, * att anordna fortbildning inom informationsområdet, t ex grundläggande informationsutbildning, presentationsteknik och digitalkamerateknik, * att anordna fortbildning och information om hanteringen av register och information enligt personuppgiftslagen (PUL). D vad gäller församlingarnas information till samhällsorgan och massmedia avse bl a * att bistå när det gäller att ge myndigheter och berörda intressenter den information som bedöms vara av vikt för deras handläggning av olika ärenden, * att bistå vid inbjudan till presskonferenser och utformning av pressinformation. 3 Samfälligheten ska skapa en informationsgrupp inom vilken samfällighetens och församlingarnas informationsverksamhet kan samordnas och stödja varandra samt erbjuda församlingarna att delta i detta arbete. 4 Samfälligheten ska underlätta för alla samfällighetens kyrkotillhöriga, inklusive förtroendevalda och anställda, samt för samhällsorgan och massmedia att få till- gång till information om Linköpings stifts och Svenska kyrkans verksamhet och möjligheter att ge synpunkter och delta i diskussioner i aktuella 4

6 Dokument 3 Organisation av samfällighetens informationsverksamhet För styrning av samfällighetens egen informationsverksamhet ska finnas en informationskommitté. För samordning av samfällighetens informationsverksamhet med församlin-garnas informationsverksamheter ska finnas en informationsgrupp. Informationskommittén Informationskommittén ansvarar under kyrkonämnden för samfällighetens egen informationsverksamhet och för samordningen av denna med församlingarnas informationsverksamhet. Detta ansvar gäller främst policyfrågor och ansvaret för information till förtroendevalda. Kommittén består av förtroendevalda ledamöter utsedda av kyrkonämnden med representanter för församlingarnas kyrkoråd. Informationssekreteraren är ansvarig tjänsteman. Informationsgruppen Samfälligheten skapar en informationsgrupp med operativt ansvar för att samordna samfällighetens och församlingarnas informationsverksamheter och erbjuda de enskilda församlingarna (och kyrkoförvaltningen) stöd, när de ställs inför svåra informationsuppgifter. Gruppen leds av samfällighetens informationssekreterare. Församlingarna erbjuds att medverka i denna verksamhet genom att utse en eller flera anställda som medlemmar i gruppen. Kyrkoherdarna ansvarar för att sådana församlingsrepresentanter är väl förankrade i församlingarnas informationsverksamhet och genom arbetsplanering och fortbildning får rimliga möjligheter att fullgöra sina informationsuppgifter. Genom denna organisationsform kan församlingarna rådgöra med varandra i informationsfrågor, både gemensamt och speciella för respektive församling. De olika församlingarnas och samfällighetens informationsinsatser kan samordnas, och en enskild församling kan få stöd av andra församlingar och av kyrkoförvaltningen, när den har svårt att klara en informationsuppgift själv. Informationsgruppen ska bl a: - gemensamt planlägga och genomföra både interna och exerna informationsaktiviteter, - vid behov samordna informationsinsatser så att övergripande budskap kan föras ut samtidigt och på ett icke motstridigt sätt, - fungera som samtalspartner och referensgrupp, då kommunikationsfrågor dryftas inom Linköpings kyrkliga samfällighet, - planlägga kommunikationsrelaterade utbildningar och tema-sammankomster, - vid behov adjungera annan specialkompetens. 5

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Handbok om kyrkovalet 2005

Handbok om kyrkovalet 2005 Handbok om kyrkovalet 2005 Den 18 september 2005 är det åter dags för val i Svenska kyrkan, det andra i egen regi. Sedan valet 2001 har en hel del regler och bestämmelser ändrats och nya tillkommit. Det

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 1/11 Kampanjplan 2015 Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer