Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län Verksamhetsplan 2011.doc

2 2 Innehållsförteckning 1. Länspolismästarens inledning Samverkan Nationella mål Brott i nära relationer Våld i offentlig miljö Grova våldsbrott Tillgrepp genom inbrott Narkotika Grov organiserad och systemhotande brottlighet Trafiksäkerhet Service och polisrätt Krisberedskap Utredningsverksamhet Unga lagöverträdare Brottsofferarbete Lokalt personsäkerhetsarbete Lokalt förankrad polis (LFP) Bedrägeri Gemensam verksamhet Kompetensutveckling, ledarskap och medarbetarskap Kommunikation Verksamhetsskydd Myndighetens miljöarbete Ekonomi Uppföljning Beslut... 21

3 3 1. Länspolismästarens inledning Myndighetens verksamhetsplan utgör grunden för den verksamhet som ska bedrivas under året. Det övergripande kriminalpolitiska målet förtjänar att upprepas brottsligheten ska minska och tryggheten öka och med utgångspunkt från detta och andra styrande dokument utformas verksamhetsplanen. En effektiv verksamhet kännetecknas av en god resultatkultur, där resultatet och viljan till ständig förbättring står i fokus för samtliga chefer och medarbetare. En framgångsfaktor för en god resultatkultur är att chefer synliggör den enskildes bidrag till verksamhetens resultat genom att målen bryts ner, kommuniceras och följs upp kontinuerligt på enhets-, grupp- och individnivå. Resultatansvaret ingår som en viktig del i medarbetarskapet. Myndigheten ska skapa en miljö där personalen känner engagemang, är effektiva och tillgängliga. I detta sammanhang finns det skäl att nämna kopplingen mellan medarbetare och arbetstid. Arbetstiden är ett instrument som ska nyttjas effektivt för att på bästa sätt medverka till att våra mål nås och inom ramen för det också ge möjligheter för medarbetarna att påverka sin arbetstid. För att åstadkomma förbättrade resultat, vilket är vår självklara målsättning, ska verksamheten i större utsträckning bedrivas enligt metoder som evidens 1 - eller erfarenhetsmässigt visat sig vara effektiva. Arbetsmetoder som tagits fram vid vår myndighet i samverkan med andra lokala aktörer ska, så långt det går, användas och vidareutvecklas vid behov. Ett förbättrat verksamhetsresultat ska synas genom att färre brott begås, fler brott klaras upp och fler servicemottagare känner sig nöjda samt att fler människor känner sig trygga. Polisens förtroende hos allmänheten ska förstärkas. Uppföljning och återkoppling ska vara ett närvarande och naturligt inslag i den dagliga verksamheten på alla nivåer i organisationen. En av de viktigaste förutsättningarna för att verksamhetsresultaten ska kunna förbättras är att ledningen och styrningen av polisverksamheten fungerar optimalt. För att förbättra denna del har organisationen justerats bl. a. genom att öka och stärka närpolisområdenas linjechefer samt ett återinförande av länsordnings- och länskriminalpolisen. Det är viktigt att cheferna använder ledningskommunikation som ett hjälpmedel i den dagliga verksamheten. Medarbetarna har ett berättigat behov av att få information om det som berör verksamheten samt att mål och resultat fortlöpande kommuniceras. Verksamhetsresultaten kan också förbättras genom utbildnings- och andra kompetensutvecklingsåtgärder inom strategiskt viktiga ämnesområden. Mångfald ska vara en integrerad och självklar del av Polisens verksamhet och bidra till en effektivare och attraktivare organisation. 1 Metod som utvärderats av flera oberoende utvärderare.

4 4 En jämnare fördelning av män och kvinnor i ledande befattningar är också viktigt inte bara ur ett jämställdhetsperspektiv utan även ur ett verksamhetsperspektiv. Min uppfattning är att det här är viktigt vilket också stöds av forskning inom området. Forskningen har visat att en förhållandevis jämn könsfördelning bland chefer ökar förutsättningarna för en god resultatutveckling. Redan under verksamhetsåret 2010 visade vi att vi är på rätt väg då antalet kvinnor i chefsbefattningar ökade markant. Det är också viktigt att kvinnor ges goda förutsättningar att erhålla olika expertfunktioner inom myndigheten. Mot bakgrund av att myndigheten delvis haft problem med att klara utredningsmålen bör noteras att utredning är ett av Polisens viktigaste redskap för att uppnå de kriminalpolitiska huvudmålen om minskad brottslighet och ökad trygghet. Att samtliga arbetsmetoder som ingår i Polisens nationella utredningskoncept (PNU) tillämpas fullt ut är en viktig förutsättning för att Polisen ska kunna leva upp till regeringens krav om fler personuppklarade 2 brott. En grundförutsättning för att kunna åstadkomma det är att Polisen i högre grad än hittills skapar möjlighet att arbeta med färska (nyinkomna) ärenden. Myndighetens ambition är att planera, organisera och styra utredningsverksamheten på ett sätt som möjliggör att brottsutredningar handläggs i samma takt som brotten anmäls. Polisens underrättelsemodell (PUM) utgör den svenska polisens modell för ledning och styrning av all operativ polisverksamhet. För att rätt åtgärder ska kunna vidtas ska orsaker till brottslighet, otrygghet och ordningsstörningar identifieras och analyseras. Då problemets orsaker analyserats framkommer även vilka externa aktörer som polisen bör samarbeta med. Det är då också möjligt att bestämma vilka åtgärder och arbetsmetoder som bör tillämpas. Orsakerna till problemen åtgärdas genom att kunskapsbaserade 3 arbetsmetoder används. Polismyndigheten i Örebro län har en duktig personal, en engagerad polisstyrelse, aktiva fackliga organisationer, bra samverkan med kommunerna och Landstinget, ordning och reda i verksamheten och inte minst en god ekonomi. Allt detta tillsammans med den nya verksamhetsplanen ger oss nu bra förutsättningar att nå målen Kalle Wallin länspolismästare 2 Brott som lett till åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. 3 Kunskapsbaserade arbetsmetoder kan vara såväl evidens- som erfarenhetsbaserade.

5 5 1.2 Samverkan Polisens möjligheter att förebygga brott med hjälp av endast egna resurser är begränsade. Den sociala brottspreventionen 4 åvilar i första hand andra aktörer än Polisen medan det är inom den situationella brottspreventionen som Polisen har sitt huvudsakliga verkningsfält. Inom de flesta typer av situationell brottsprevention 5 som Polisen kan bedriva ökar möjligheterna till positiva resultat om verksamheten genomförs i nära samverkan med andra samhällsaktörer. Inom samverkansområde Bergslagen finns en övergripande samverkan inom ramen för Samhällsråd SWT som består av landshövdingarna och länspolismästarna i Dalarnas, Värmlands och Örebro län. Rådet utarbetar gemensamma strategier och prioriteringar samt genomför länsövergripande insatser främst inom den grova organiserade brottsligheten. För länet finns dessutom Samhällsråd T som främst arbetar med förebyggande insatser inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT), men även med andra former av brottsförebyggande arbete. Figur som visar strukturen för samhällsråden. I Dalarna och Värmland finns motsvarande struktur W och S under SWT. År 2010 har avtal undertecknats mellan polismyndigheten och var och en av länets kommuner om hur det lokala brottsförebyggande arbetet i samverkan ska organiseras och fungera. Syftet med avtalen är att det ska leda till strategisk som operativt och fältnära samverkan inom flertalet av de verksamhetsområden som denna verksamhetsplan omfattar. För att kunna följa upp och utvärdera verksamheten måste den dokumenteras. En annan viktig samverkanspartner är Åklagarkammaren. Det är av stor vikt att Polismyndigheten och Åklagarkammaren på strategisk nivå fattar överenskommelser om gemensamma målformuleringar, prioriteringar, resursutnyttjande och arbetsmetoder för att tillsammans förbättra verksamhetsresultaten. 4 Social brottsprevention syftar till att minska individers benägenhet att begå brott. 5 Situationell brottsprevention syftar till att påverka situationer och miljöer i samhället som har betydelse för risken att brott begås.

6 6 2. Nationella mål 2.1 Brott i nära relationer Brott i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem. För att mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer, hedersrelaterat våld och förtryck effektivt ska kunna bekämpas är det grundläggande att brottsutsatta människor vågar polisanmäla och fullfölja sin anmälan. En person som utsätts för brott i en nära relation har större förutsättningar att känna sig trygg och säker om fortlöpande information om vad som händer i brottsutredningen ges och om det stöd som är möjligt att få under rättsprocessen genomförs. Det är viktigt att hela rättskedjan fungerar effektivt så att brott utreds och lagförs skyndsamt. Ett effektivt brottsbekämpande arbete vid brott i nära relationer förutsätter en väl fungerande samverkan med åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra relevanta aktörer. Det är särskilt viktigt att polismyndigheten och åklagarkammaren på strategisk nivå når överenskommelser om rutiner som möjliggör att fler brott i nära relationer leder till personuppklaring. För att förbättra utredningarnas kvalitet är det av stor betydelse att den yttre personalen har kompetens för att kunna vidta korrekta inledande utredningsåtgärder och säkra dokumentation, bland annat genom att filma, i nära anslutning till brottet. Förmågan att finna och säkra mer omfattande stödbevisning behöver förbättras. Att skriva en detaljerad avrapporteringspromemoria är ett viktigt stöd för den fortsatta utredningen och kan öka möjligheterna till lagföring. Den nationella handboken för arbetet mot brott i nära relationer, åtgärdskort samt tillhörande utbildningsmaterial är viktiga komponenter för att höja kunskaperna och förbättra verksamheten. Anmälan enligt 6 lagen om missbrukare i vissa fall (LVM) ska alltid göras när förutsättningar föreligger. Barnperspektivet ska beaktas vilket bland annat medför att anmälan jämlikt 14 kap 1 socialtjänstlagen alltid ska göras om barn som bevittnat våld i hemmet. Myndigheten ska se över möjligheterna att kunna erbjuda personer som misstänks för brott i nära relationer konsekvenssamtal liknande dem som sker inom ramen för Örebro län för en drogfri trafik. Nationellt mål för myndigheten 1. Antalet redovisade ärenden till åklagare avseende brott i nära relationer ska uppgå till minst Våld i offentlig miljö Våldsbrott är ett integritetskränkande brott. Efter en ökning av antalet anmälda misshandelsbrott utomhus under lång tid har utvecklingen i länet sedan år 2008 planat ut till en nivå om drygt brott per år. För att minska våld i offentlig miljö krävs insatser från många aktörer. En viktig framgångsfaktor är att planering, genomförande och uppföljning av verksamheten sker i sam-

7 7 verkan med berörda aktörer och att krav ställs på aktiv medverkan av samtliga. Som stöd för samverkan ska Rikspolisstyrelsens riktlinjer för samverkan användas. 6 En framgångfaktor för att minska våldet i offentlig miljö är att aktivt bedriva operativ ledning av ordningsvakter på krogar, i samband med evenemang och på områden enligt 3 ordningsvaktslagen. Verksamheten mot ungdomsvåld återfinns under avsnittet 3.2 Unga lagöverträdare. Nationellt mål 2. Polisen ska verka för att minska våldsbrottsligheten med utgångspunkt i lokala problembilder. Orsakerna bakom våldsbrottsligheten ska analyseras. Val av åtgärder ska utgå från ett problemorienterat arbetssätt. Analysen och de valda åtgärderna ska dokumenteras och utfallet av arbetet/åtgärderna ska kontinuerligt följas upp. Nationellt mål för myndigheten 3. Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande misshandel utomhus exklusive anmälningar där brottsoffret är i åldern 0-6 år, ska uppgå till minst 29 procent. 4. I syfte att begränsa ungdomars tillgång till alkohol och därmed minska våldsbrottsligheten bland dessa ska Kronobergsmodellen och Insatser mot ungdomsfester med alkohol tillämpas (Se dokumentet Operativa arbetsmetoder vid polismyndigheten i Örebro län). 5. För att begränsa våldsbrottsligheten i samband med nöjeslivet ska metoderna Klarspråk alternativt Ansvarsfull alkoholservering (Se dokumentet Operativa arbetsmetoder vid polismyndigheten i Örebro län) tillämpas. 6. Antalet anmälda brott avseende olovligt anskaffande av alkoholdrycker ska uppgå till minst Grova våldsbrott Myndigheten ska ha personal utsedda och utbildade för att snabbt kunna starta upp en spaningsorganisation enligt de riktlinjer som RPS angivit för utredning av grova brott (PUG). Samverkansområde Bergslagen har kommit överens om riktlinjer för hur Polismyndigheterna ska stödja varandra med resurser för att bemanna en sådan organisation. Polismyndigheten ska upprätta en sammanfattande handlingsplan avseende utredning av grova våldsbrott. Det senaste årets upprepade våldsdåd mot kvinnor i Örebro har påtagligt ökat kvinnors upplevda otrygghet. Myndigheten ska sträva efter att inom ramen för styrgruppen för kvinnofridsarbetet i Örebro län utveckla och initiera brottsförebyggande och trygghetsskapande program på området. Nationellt mål 7. Polismyndigheten ska upprätta en handlingsplan som säkerställer att utredningsarbetet bedrivs i enlighet med det nationella metodstödet för utredning av grova våldsbrott. 6 Riktlinjer för polisens samverkan kommer att färdigställas under år Dessutom färdigställs en handledning för samverkansprocessen som basseras på erfarenheter från projektet Polis Kommun.

8 8 2.4 Tillgrepp genom inbrott Tillgrepp genom inbrott, särskilt bostadsinbrotten, upplevs ofta som mycket integritetskränkande. Antalet anmälda brott avseende tillgrepp genom inbrott har minskat successivt under hela 2000-talet, vilket gäller för alla typer av inbrott. Antalet brott uppgår i länet 2010 till drygt vilket är ca 56 procent lägre än under motsvarande tid år För att säkerställa en fortsatt nedgång av antalet inbrottsstölder samt öka andelen redovisade ärenden till åklagare behöver förmågan utvecklas att snabbt operativt kunna svara upp mot aktuellt underrättelseläge. Vidare behöver insatserna öka för att i samverkan med andra brottspreventiva aktörer bedriva situationell brottsprevention på platser där risken för inbrott är som störst. Det är viktigt att kvantiteten och kvaliteten på spårsäkringar förbättras. Det är viktigt att det inom närpolisområdena och på länsenheten bedrivs godsspaning av tillräcklig omfattning och kvalitet för att nå ökad lagföring. Nationellt mål för myndigheten 8. Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande tillgrepp genom inbrott ska uppgå till minst 6,5 procent. Lokalt mål 9. Brottsplatsundersökning ska i samband med anmälan om inbrott i villa eller lägenhet genomföras av lokal brottsplatsundersökare (LOKUS). 2.5 Narkotika Narkotikamissbruket är fortgående problem i länet och sambandet med annan brottslighet, främst tillgreppsbrott och trafikbrott är välkänt. De vanligaste preparaten är cannabis och amfetamin, men det finns tecken på att kokainmissbruket ökat de senaste åren. Det har också blivit vanligare med lokal cannabisodling både för eget bruk och för försäljning. Inom vissa etniska minoriteter är missbruket av kat omfattande. Myndighetens arbete mot narkotikabrottslighet sker på tre nivåer, missbrukarledet, den småskaliga distributionen och den grova narkotikabrottsligheten. Samordningen av myndighetens arbete på dessa nivåer behöver förbättras. Insatserna ska syfta till att minska nyrekryteringen till narkotikamissbruk, minska tillgången på narkotika samt bidra till att missbrukare upphör med sitt missbruk. Det är viktigt att vidta åtgärder för att tidigt upptäcka och motverka unga människors begynnande missbruk för att därigenom även förebygga annan brottslighet och utvecklandet av en kriminell livsstil. En väsentlig del av myndighetens narkotikaarbete är det myndighetsövergripande samarbetet som sker inom ramen för Örebro län för en drogfri trafik (Se dokumentet Operativa arbetsmetoder vid polismyndigheten i Örebro län). Verksamheten ska bidra till att fler missbrukare får hjälp att upphöra med sitt missbruk vilket ökar förutsättningarna för att även deras övriga kriminalitet kan upphöra eller åtminstone begränsas. Myndighetens insatser avseende överlåtelsebrott behöver förstärkas i missbrukarledet och högre upp i distributionskedjan. Bekämpningen av grova narkotikabrott ska syfta till att slå ut eller åtminstone väsentligt skada samtliga nivåer i respektive kriminella nätverk, samt att få den ekonomiska vinningen av brotten återförd till samhället. Kompeten-

9 9 sen vid myndighetens EKO-rotel ska regelmässigt nyttjas i utredningar om grova narkotikabrott. Nationellt mål 10. Polisen ska bidra till att minska tillgången på och användningen av narkotika i samhället med ökat fokus mot överlåtelsebrott. 11. Myndigheten ska redovisa minst 145 ärenden till åklagare avseende överlåtelse av narkotika. 12. Örebro län för en drogfri trafik ska tillämpas (Se dokumentet Operativa arbetsmetoder vid polismyndigheten i Örebro län). 13. Riktade insatser ska genomföras mot narkotikakonsumtionen i krogmiljöer liksom vid sådana fester och evenemang där narkotikamissbruk erfarenhetsmässigt äger rum. 2.6 Grov organiserad och systemhotande brottlighet Grov organiserad brottslighet 7 är ett allvarligt hot mot samhället, särskilt när den tar sig uttryck i systemhotande brottslighet, vilket är fallet exempelvis när vittnen och företrädare för rättsväsendet hotas. I detta sammanhang är ett väl fungerande personsäkerhetsarbete av stor vikt. Det finns ett antal kriminella nätverk etablerade i länet, till vilka nyrekrytering fortlöpande pågår. Den multikriminalitet som dessa grupper utövar är ett omfattande samhällsproblem. Narkotikahantering utgör ofta basen för denna kriminalitet. Verksamhet för att förebygga nyrekryteringen till kriminella nätverk tas upp i avsnitt 3.2 Unga lagöverträdare. Stor vikt ska läggas vid att återta det ekonomiska utbytet av brott i syfte att försvåra brottsligheten för kriminella grupperingar, minska incitamenten för brottsligheten och motverka nyrekryteringen till den organiserade brottsligheten. Det är viktigt att samtlig fältpersonal noterar och förmedlar iakttagelser av vem som disponerar såväl fast som lös egendom för att på så sätt öka möjligheterna till ett genomförande i denna del. Kompetensen vid myndighetens EKO-rotel ska användas regelmässigt även i samband med grov organiserad brottslighet som ligger utanför rotelns normala arbetsområde i samband med att tillgångsundersökningar 8 och tillgångsutredningar 9 initieras. Bekämpningen av den organiserade brottsligheten bör ske på olika nivåer i likhet med vad som gäller på narkotikaområdet. Myndigheten ska kartlägga och analysera förekomsten av organiserad brottslighet på lokal nivå samt vid behov ta fram lokala åtgärder. Brottsförebyggande rådets idéskrift 10 och handbok 11 på området ska användas som grund. 7 För definition se 6204/2/97 Europol 35 Rev 2. 8 En tillgångsundersökning kan ses som ett första steg innan en tillgångsutredning initieras och kan genomföras före eller under förundersökning i syfte att göra en första kartläggning av tillgänglig information avseende tillgångar, såväl faktiska som dolda, som en person förfogar över. Syftet är att tillskapa ett underlag för bedömning huruvida en tillgångsutredning kan vara befogad, mot bakgrund av vilket utbyte en person kan ha haft av brottslig verksamhet och hur mycket av detta som rimligen kan återföras till samhället. 9 En tillgångsutredning är en utredning som syftar till att återföra ekonomiskt utbyte av brott till samhället genom förverkande, företagsbot, betalningssäkring eller skadestånd 10 Idéskrift 18, Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet, Brå, Lokal organiserad brottslighet, en handbok om motåtgärder, Brå, 2010.

10 10 Vid bekämpning av grov organiserad brottslighet ska även internationella kriminella förgreningar beaktas. Det är viktigt att samarbeta med andra länders polisorganisationer för att driva gemensamma ärenden. Syfte är att försvåra verksamheten för gränsöverskridande kriminella nätverk som främst opererar i Europa men även i andra delar av världen. Vidare ska internationell samverkan ske avseende underrättelseutbyte och för att inhämta bevisning och därmed underlätta för samarbetsländernas brottsbekämpning. Det internationella samarbetet ska säkerställas genom att operativt ansvariga i grova brottsärenden tillsammans med åklagare rutinmässigt involverar Rikspolisstyrelsens internationella sambandskontor och sambandsmän när det är möjligt. Främst gäller samarbetet Europol och Eurojust och användningen av informationssystemen EIS och SIENNA. Nationellt mål 14. Förutsättningarna för att bedriva grov organiserad och systemhotande brottslighet i Sverige ska försämras. 15. Polismyndigheten ska i samverkan med andra aktörer förhindra etablering av nya och expansion av befintliga organisationer och nätverk som ägnar sig åt grov organiserad och systemhotande brottslighet. 16. Antalet tillgångsundersökningar ska uppgå till minst Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetsarbete ska inriktas på att öka regelefterlevnaden i trafiken för att bidra till att etappmålet 12 för antalet dödade och svårt skadade uppfylls. Antalet dödade i trafikolyckor i Örebro län har under åren 2005 till 2009 varierat mellan mellan en lägsta nivå på 12 och en högsta nivå på18. Trafiksäkerhetsarbetet vid polismyndigheten har tre huvudinriktningar. 1. Förebygga och bekämpa hastighetsöverträdelser, aggressiv körning, brott mot skyddsanordningar och rattfylleri. 2. Bekämpa livsstilskriminella personers beteende när de använder vägtrafiksystemet i sin brottsliga verksamhet. 3. Öka människors trygghet genom att förlägga trafiksäkerhetsarbete på tider och platser som upplevs otrygga. Rikspolisstyrelsen har påpekat att myndigheten behöver utveckla sitt underrättelseledda arbete 13. Trafikkontrollerna bör i ökad omfattning ske på tider och platser då olyckssamt upptäcktsrisken är som störst eller som allmänheten upplever som otrygga. En viktig del av myndighetens trafiksäkerhetsarbete är det myndighetsövergripande samarbetet som sker inom ramen för Örebro län för en drogfri trafik (se dokumentet Operativa arbetsmetoder vid polismyndigheten i Örebro län). Verksamheten bidrar till att fler missbrukare får hjälp att upphöra med sitt missbruk vilket gör trafiken säkrare genom att antalet rattfylleribrott minskar. 12 Vägverket, publikation 2008:31 13 RPS inspektionsrapport 2009:7 Polismyndigheternas strategiska arbete inom trafiksäkerhetsområdet

11 11 Vid rapportering av hastighetsöverträdelser, oavsett om hastighetskontrollen sker genom manuell eller automatisk övervakning (ATK) ska särskilt fokus läggas på överträdelser med 6-9 km/t, eftersom forskning visar att det sänker medelhastigheten och därmed bidrar till en minskning av döda och skadade i trafiken. Övervakningen avser inte bara personbilstrafiken utan även tung trafik. Myndigheten ska arbeta problemorienterat för att i samverkan med kommuner och extena samhällsaktörer genomföra situationella insatser i syfte att förbättra trafiksäkerheten vilket ska dokumenteras i A-diariet. Nationellt mål 17. Antalet skadade och dödade i trafiken ska minska. Nationella mål för myndigheten 18. Myndigheten ska genomföra minst 350 kontroller av transporter av farligt gods. 19. Antalet kontrollerade arbetsdagar av kör- och vilotid ska uppgå till minst Antalet ordningsföreläggande avseende trafik ska uppgå till minst Antalet alkoholutandningsprov ska uppgå till minst Antalet positiva prov i sållningsinstrument avseende misstanke om rattfylleri (alkohol) ska uppgå till minst Antalet redovisade ärenden till åklagare avseende drograttfylleri ska uppgå till minst Antalet flygande inspektioner ska uppgå till minst Arbetsmetoden Örebro län för en drogfri trafik ska tillämpas (se dokumentet Operativa arbetsmetoder vid polismyndigheten i Örebro län). 2.8 Service och polisrätt All kommunikation med allmänheten som syftar till att delge information, besvara frågor, anmälningsmottagning eller handläggning av polismyndighetsärenden är att hänföra till begreppet service. Hög tillgänglighet och ett bra bemötande har stor betydelse för allmänhetens förtroende för polismyndigheten. Polisens arbete med att utföra stämningsmannadelgivningar enligt delgivningslagen är av stor betydelse för att undvika att huvudförhandlingar i brott ställs in. 14 För att åstadkomma detta behöver myndigheten en bra organisation samt en tydlig ansvarsfördelning. Nationellt mål 26. Antalet personer och andra parter som är nöjda med polisens service, tillgänglighet, bemötande och handläggning av polisrättsärenden ska öka och minst 85 procent ska vara nöjda eller mycket nöjda. 27. Tillståndsenheten ska tillsammans med närpolisområdena genomföra minst 100 inspektioner av privatpersoners vapenförvaring. Inspektionerna ska ske i samtliga närpolisområden. 28. Tillståndsenheten ska tillsammans med informations/kommunikationsenheten vid minst två tillfällen genom media informera om vilka regler som gäller för förvaring av skjutvapen och att polisen kommer att kontrollera privatpersoners vapenförvaring. 14 Delgivningslag (1970:428)

12 Krisberedskap Myndighetens krisberedskapsförmåga ska upprätthållas enligt framtagna handlingsplaner. Planerna gäller för regionala förhållanden inom samverkansområde Bergslagen och på det lokala planet. I planerna ingår övningar, utbildning och genomförande av kvalitetshöjande åtgärder. Arbetet ska bedrivas i enlighet med Polisens nationella strategi för krisberedskap. Nationellt mål 29. Polisen ska vid utgången av år 2012 ha en god krisberedskapsförmåga och samtidigt skapa förutsättningar för en uthållig hantering av större händelser som gör att samhällets medborgare känner tillit till Polisen när en kris inträffar.

13 Utredningsverksamhet Inriktningsmålet för utredningsverksamheten är att när balansmålet är uppnått, ska brottsärenden handläggas i samma takt som de kommer in (se lokalt mål nr 30). Detta ska åstadkommas genom att utredningsåtgärder vidtas tidsmässigt så nära brottet som möjligt och att ärenden som saknar möjligheter att utredas avslutas så tidigt som möjligt. Myndighetens utredningsarbete ska bedrivas i enlighet med Polisens nationella utredningskoncept (PNU). Utredningsverksamheten behöver utvecklas vilket ska leda till förbättrade verksamhetsresultat 15 i synnerhet inom de ärendekategorier där det finns nationella kvantitativa mål. Ett systematiskt utvecklingsarbete måste bedrivas inom samtliga utvecklingsområden som anges i dokumentet Operativa arbetsmetoder vid polismyndigheten i Örebro län. Detta arbete ska bli föremål för en kvalitativ uppföljning. 30. Antalet ärenden i balans ska per den 15:e maj uppgå till högst och 31:e december till högst Antalet DNA-prov, personärenden (salivprov), ska uppgå till minst Antalet DNA-prov, undersökningsärenden (spårsäkring) ska uppgå till minst Användandet av förenklade utredningsförfaranden ska öka. Antalet redovisningar genom RB 23:22 ska uppgå till minst Myndigheten ska totalt redovisa minst ärenden till åklagaren. 3.2 Unga lagöverträdare Brott som begås av och mot ungdomar kräver särskilt fokus. Myndigheten ska förebygga nyrekrytering till livsstilskriminalitet och kriminella nätverk bland annat genom att tidigt identifiera ungdomar i riskzon, avbryta kriminellt beteende och utreda brott begångna av ungdomar så att snabb lagföring möjliggörs. Det är av stor vikt att lagstadgade tidsfrister beträffande ungdomsutredningar hålls. Myndigheten ska planlägga sin verksamhet så att den sammanfaller med platser och tider där ungdomar, som befinner sig i riskzon för kriminalitet vistas och då aktivt söka kontakt med ungdomarna. Detta är viktigt tidiga helgkvällar då man får möjlighet att avbryta ett oönskat beteende som annars riskerar att eskalera senare under kvällen på grund av berusning mm. I det brottsförebyggande ungdomsarbetet ska den operativa arbetsmetoden Kronobergsmodellen/Insatser mot ungdomsfester med alkohol i dokumentet tillämpas (se dokumentet Operativa arbetsmetoder vid polismyndigheten i Örebro län). 15 Regleringsbrev för budgetåret 2011, Kapitel 1 Mål och återrapporteringskrav som rör kärnverksamheten; anmälda brott, antal och andel personuppklarade brott, antal ärenden redovisade till åklagare, antal bearbetade ärenden, antal ärenden redovisade till åklagare per 1500 utredningstimmar, andel redovisade ärenden till åklagare av bearbetade ärenden, andel positiva lagföringsbeslut i ärenden där förundersökning letts av polismyndighet, andel beslut om åtalsunderlåtelse (exkl. LUL) av de positiva lagföringsbeslut där förundersökning letts av polismyndighet, medianen för genomströmningstiden avseende bearbetade ärenden, andel öppna ärenden äldre än 6 månader av inkomna ärenden.

14 14 Det är viktigt att arbetsledarna uppmärksammar den verktygslåda som finns, till exempel 12 polislagen som ger polisen möjlighet att omhänderta ungdomar under 18 år som vistas under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande risk för hans hälsa eller utveckling. Det innebär att polisen, bland annat i samband med ungdomsfester, kan och ska avbryta eller förhindra den unges alkoholförtäring eller vistelse i miljöer som inbjuder till alkoholförtäring. För att tidigt upptäcka och ingripa mot ungdomars kriminalitet, missbruk och annat normbrytande beteende är det nödvändigt att polis, socialtjänst, skola och fritidssektor hittar verkningsfulla och fältnära samarbetsformer. I det brottsförebyggande ungdomsarbetet ska den operativa arbetsmetoden bekymringssamtal tillämpas (se dokumentet Operativa arbetsmetoder vid polismyndigheten i Örebro län). Polisens kontaktskapande verksamhet på skolorna är en viktig del i det brottsförebyggande ungdomsarbetet. Det är känt genom forskning att skolk i skolan visas sig vara en viktig tidig indikation på att ett barn löper en ökad risk för att hamna i riskzon för kriminalitet och utanförskap. Utredningar där den misstänkte är underårig jämlikt 31 om unga lagöverträdare (LUL) är en viktig del i det brottsförebyggande ungdomsarbetet. Enligt LUL 6 ska Polisen redovisa den unges inställning till medling. Det ankommer på polismyndigheten att initiera medlingsärenden till kommunernas samordnare för medling. Myndighetens bekämpning av den brottslighet som bedrivs på Internet och genom mobiltelefon, vilket i stor utsträckning berör ungdomar, såsom hot, sexuellt utnyttjande, drogförsäljning och bedrägeri ska intensifieras. 35. Arbetsmetoden Kronobergsmodellen/Insatser mot ungdomsfester med alkohol (avsnitt 2.4.4) ska tillämpas. 36. Arbetsmetoden Bekymringssamtal ska tillämpas (se dokumentet Operativa arbetsmetoder vid polismyndigheten i Örebro län). 3.3 Brottsofferarbete Polismyndighetens brottsofferarbete ska vidareutvecklas i enlighet med den nationella handlingsplanen. Upprepat drabbade brottsoffer ska få särskilt stöd för att i möjligaste mån förhindra att de återigen drabbas av brott. Vid anmälan och under utredningens gång ska beaktas när brott drabbar kvinnor eller barn samt om brottet är ett hatbrott. Brottsofferarbetet ska i dessa ärenden alltid utgöra en viktig del i utredningsarbetet. Vid anmälan ska det noteras om brottet är hedersrelaterat. Brottsofferarbetet ska förbättras vad gäller information till brottsoffret om det egna ärendet under utredningens gång, brottsofferstödjande verksamheter samt möjligheterna till ekonomisk ersättning. Tillsammans med målsägandekopian ska ett informationsbrev bifogas innehållande kontaktuppgifter till myndigheten dit målsäganden kan vända sig för att få information om sitt ärende. För att ytterligare förbättra informationen till

15 15 brottsoffer är det viktigt att personal i yttre tjänst lämnar informationskort med kontaktuppgifter till olika stödorganisationer i länet. I syfte att fånga upp ett eventuellt skyddsbehov och sätta in relevanta åtgärder ska checklistorna enligt SARA, PATRIARK och SAM tillämpas. Polismyndigheten ska aktivt medverka till att medlingsverksamheten utvecklas i kommunerna så att den fungerar fullt ut i länet. För att att ytterligare öka tryggheten och stödet till brottsoffren i samband med rättegång ska en strategisk samverkan med åklagarkammaren, tingsrätten och kriminalvården inledas. 37. I syfte att minska antalet överträdelser av besöksförbud ska klargörandesamtal genomföras när det bedöms lämpligt. 38. Antalet bedömningar enligt SARA, PATRIARK, och SAM-checklistorna ska uppgå till minst 115 bedömningar totalt. 39. Anmälan enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen (barn i fara) ska alltid göras när a) barnet varit utsatt för våld och/eller hot, b) barnet har bevittnat våld av närstående eller c) om barnet befunnit sig i olämplig miljö. Rutinen att anmälan ska diarieföras i A-diariet vari det ska anges till vilken kategori av de ovanstående anmälan tillhör måste förbättras. 3.4 Lokalt personsäkerhetsarbete Hot och våld mot människor utgör ett allvarligt hot mot en effektiv rättsskipning. Personsäkerhetsarbetet avser skyddsåtgärder som efter en strukturerad hot- och riskbedömning bedömts som nödvändiga men inte kan tillgodoses inom ramen för brottsofferstödet. Polisens personsäkerhetsarbete syftar till att tillsammans med andra berörda aktörer erbjuda hotade personer och deras anhöriga sådant skydd att de känner sig så trygga att de vågar anmäla brott, vittna och medverka i förundersökningar. Ett sådant skydd ska även omfatta åtgärder som möjliggör att hotade personer, exempelvis anställda inom rättsväsendet och politiker, ska kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. Kriminalunderrättelsetjänsten har fram till år 2008 gjort kvalificerade hotbildsanalyser i viss omfattning men analyserna diariefördes inte. Antalet genomförda sådana analyser uppgick år 2009 till 44. Under de nio första månaderna år 2010 har 42 analyser genomförts. Behovet av denna typ av analyser är för närvarande större än myndighetens kapacitet, varför det ibland uppstår balanser vilket kan få negativa följder för den drabbade. Lokalt mål 40. Handläggningstiden för kvalificerade hotbildsanalyser ska inte övertiga 1 vecka. 3.5 Lokalt förankrad polis (LFP) Polismyndigheten har under år 2010 etablerat lokal förankrad polis (LFP) i stadsdelen Vivalla i Örebro samt i Ljusnarsbergs kommun. LFP innebär särskilda lokala satsningar i utvalda geografiska områden, exempelvis kommuner eller stadsdelar, där en förhöjd pro-

16 16 blemnivå konstaterats. Syftet är att Polisen tillsammans med andra aktörer långsiktigt ska påverka den lokala problembilden positivt. Under året ska ytterligare en LFP-grupp etableras i länet. Verksamheten i Vivalla ska under året med hjälp av forskningsresurser från Örebro Universitet vidareutveckla operativa arbetsmetoder, i första hand gärningspersonsbaserad och platsbaserad polisverksamhet. Lokalt mål 41. Under verksamhetsåret ska en tredje grupp för lokalt förankrad polis etableras utifrån behov. 3.6 Bedrägeri Bedrägeri genom internet är en brottskategori som under de senaste åren ökat kraftigt. Från att det år 2007 anmäldes ca 200 sådana brott 16, anmäldas brott under år 2010 drygt 780. Antalet anmälda bedrägeribrott av annat slag har under perioden legat förhållandevis stilla. För att förebygga internetbedrägerier ska myndigheten genomföra ett antal externa informationsinsatser. En kommunikationsplan ska upprättas för ändamålet. Denna ska innehålla information anpassad till olika målgrupper och medier. Lokalt mål 42. Myndigheten ska genomföra två strukturerade externa informationsinsatser i syfte att förebygga internetbedrägerier. 16 Brottskod: 0913

17 17 4. Gemensam verksamhet 4.1 Kompetensutveckling, ledarskap och medarbetarskap I syfte att förbättra verksamhetsresultaten kommer kompetensutvecklingens huvudfokus ligga på chefs-, ledar-, och medarbetarskap. Vidare så ska myndigheten arbeta aktivt för att öka mångfalden av kompetens beträffande kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning och utbildning. Insatser kommer att genomföras för att stärka cheferna i sina chefs-, ledaroch arbetsgivarroller. I arbetsgivarrollen ingår att säkerställa en god arbetsmiljö som i sin tur ökar förutsättningarna för en förbättrad måluppfyllelse. Ett annat område som kommer vara i fokus är lönebildning. Inom allt kompetensförsörjningsarbete kommer vikt läggas vid värderingar, attityder och bemötandefrågor. 43. Andelen kvinnor i arbetsledande befattningar ska vid årets slut vara minst 22 procent. 44. Cheferna i organisationen ska uppleva sin situation förbättrad i förhållande till 2010 års medarbetarundersökning. 45. Minst 75 procent av medarbetarna ska erbjudas samtal enligt modellen för individuell planering och uppföljning. 46. Arbetstiden ska i högre grad än hittills förläggas på de tider då verksamhetsbehovet är som störst. 47. Minst 80 % av medarbetarna ska lönesättas individuellt via lönesättande samtal alternativt lönesamtal. 48. Den nationella medarbetarpolicyn ska implementeras. Utbildning på området ska genomföras vilken bland annat ska innehålla avsnitt om arbetstid och lönesättning. Särskild vikt ska läggas vid frågor som rör värderingar, attityder och bemötande. 4.2 Kommunikation Ett utvecklat användande av kommunikation som strategiskt ledningsverktyg och styrmedel bidrar till att verksamhetsmålen uppnås. Verksamheten styrs inte av besluten i sig utan av hur besluten kommuniceras. Polisens chefer ska utveckla sin förmåga att använda kommunikation för ledning och styrning för att kunna skapa förståelse och förankring för mål som finns. Rikspolischefens inriktning på området: Om alla vet vad vi ska åstadkomma ökar vi våra förutsättningar att lyckas ska ses som en grund i det kommunikativa arbetet. Polisens nationella policy för ledningskommunikation och den nationella kommunikationspolicyn ska beaktas. Informations- och kommunikationsenheten fungerar som ett stöd för chefer i deras kommunikativa arbete bland annat via IntraPolis och LänsPolisNytt. Polismyndighetens kommunikation ska vara aktiv och planerad, verka för goda relationer både internt och externt samt ha utgångspunkt i Polisens värdegrund. Kommunikationen ska förmedla en trovärdig och saklig bild av Polisen och bidra till ökad kunskap och förståelse för polisens verksamhet bland medarbetare och medborgare.

18 Inför beslut om större förändringar av verksamhet eller organisation ska en kommunikationsplan upprättas och tillämpas. 50. Kontakterna med media och externa samverkanspartners ska vidareutvecklas och ska i största möjliga utsträckning innehålla kunskapsförmedlande och brottsförebyggande information. Extern information ska, vad gäller val av media, differentieras beroende på målgrupp. 51. Medarbetarna ska i kommande medarbetareundersökningar känna sig bättre informerade om verksamhetsmål och verksamhetsresultat än vid undersökningen Verksamhetsskydd Hot och risker som uppkommer mot personal, information, lokaler och utrustning ska så långt det är möjligt förebyggas. Det ska ske genom att myndigheten har en säkerhetsorganisation, som fungerar samt upprättar och följer planer och anvisningar som tagits fram för verksamhetsskyddet. Vid förändringsarbete ska systematisk risk- och sårbarhetsanalys ingå som en naturlig del av införandeprocessen. Skyddet av medarbetare ska vara känt inom myndigheten, så att alla polisanställda kan känna trygghet och snabbt kunna vidareförmedla hot eller farhågor enligt den rutin som gäller för skydd av medarbetare. Lokalt mål 52. Säkerhetsnivån ska höjas genom utökad uppföljning och loggkontroll av IT-systemens användning och utbildning till användare. Funna brister, risker eller hot ska så långt det är möjligt undanröjas och berörda användare utbildas om säkerhetsrutiner. Fortlöpande behörighetsrevisioner ska begränsa obehörigas tillgång till information 4.4 Myndighetens miljöarbete Polismyndighetens verksamhet ska eftersträva en så låg miljöbelastning som möjligt. Det innefattar inte bara den interna verksamheten utan gäller även i det arbete som utförs och som har en indirekt påverkan på miljön, exempelvis bekämpning av miljöbrott och kontroll av trafik. Användning av papper ska minska genom att färre kopior framställs och att kommunikation med dokument sker elektroniskt. Ett exempel på detta är införandet av egenrapportering av ledigheter, sjukskrivningar m.m. inom ramen för Palasso. Utskrifter ska begränsas till det nödvändigaste. Fordon som är miljöbilar ska tankas med det minst miljöbelastande bränslet och köras på ett miljövänligt sätt. 54. Elförbrukningen ska minska med jämfört med föregående år. 55. Pappersförbrukningen ska minska med minst 5 procent. 56. Miljöbilarnas ska tankas med miljövänligt bränsle till minst 80 procent.

19 Ekonomi Finansiering Polismyndigheten ska ha en ekonomi i balans och verksamheten ska bedrivas med högsta möjliga effektivitet inom ramen för tillgängliga medel. Förutom overheadkostnader kommer medel att fördelas ut till respektive avdelning som då ska bära sina egna kostnader. För att ha en ekonomi i balans ska myndighetens kostnader och intäkter kontinuerligt följas upp genom interna prognoser och analyser samt genom löpande kontakt mellan ekonomiavdelningen och budgetansvariga. Myndigheten kommer att tilldelas extra medel för bl.a. Grov organiserad brottslighet (GOB) samt Regional underrättelsecenter (RUC). Dessa riktade medel ska följas upp specifikt och återredovisas till Rikskriminalpolisen. 57. Myndigheten ska ha en ekonomi i balans och därmed ska inte anslagskrediten behöva utnyttjas. 58. Övertidskostnaden exklusive sociala avgifter ska som andel av grundlönen inte överstiga 3 procent. Lokalförsörjning Förhandlingar pågår med Askersunds kommun om samlokalisering och ett förslag på lokaler i kommunhuset finns. Myndigheten räknar med att en omflyttning till dessa lokaler kan ske under året. Om detta genomförs kommer myndigheten att få mer ändamålsenliga lokaler samt kunna minska lokalkostnaden. Uppförandet av ett rättscenter i Örebro kommer att påbörjas hösten 2010 och kommer att fortskrida fram t.o.m Rättscentret innefattar samlokalisering med Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket. Myndigheten ska initiera samverkan med Kriminalvården i syfte att köpa och sälja tjänster mellan myndigheterna som t.ex. nyttjandet av gemensamma kommunikationsytor, (cafeteria/lunchrum, konferens/sammanträdes lokaler), arrestbevakning, samt fordons- och fastighetsservice. Lokalt mål 59. Lokalkostnaden ska minska med minst kr/år genom samlokalisering med kommuner eller på annat sätt reducera hyreskostnaden i länet.

20 20 5. Uppföljning Uppföljning av verksamhetsplanen mm Verksamhetsplanen är myndighetens viktigaste styrdokument. Det är av högsta vikt att detta dokument hålls levande under hela verksamhetsåret. För detta krävs kontinuerliguppföljning och återkoppling till berörda i alla led. Länspolismästaren är ytterst ansvarig inför Rikspolisstyrelsen och Polisstyrelsen för att de nationella målen för myndigheten uppnås och att verksamheten i övrigt bedrivs i överenstämmelse med statsmakternas intentioner. Avdelningscheferna är inför Länspolismästaren ansvariga för verksamhetsmålen inom sina ansvarsområden. Länspolismästaren genomför genom Strategiska ledningsgruppen (SLG) månatlig och tertialsvis uppföljning av verksamhetsplanens mål. Avdelningscheferna ansvarar för uppföljningen av planer som de upprättar med utgångspunkt från verksamhetsplanen. I detta ansvar ingår också den operativa chefens ansvar för kvalitetssäkring av PUM-A. Den interna styrningen och kontrollen (ISK) i Polismyndigheten ska upprätthållas på föreskrivet sätt. Riskanalyser ska göras så att risker och hinder som kan påverka myndighetens verksamhetsresultat och personalens arbetsmiljö samt rättsäkerheten på ett negativt sätt blir kända och kan undanröjas. Handlingsplaner som upprättas i anslutning till den interna styrningen och kontrollen ska ha utpekat ansvar och en plan för uppföljning. Verksamhetsplanen har innan dess ikraftträdande blivit föremål för sådan kontroll som här avses. Uppföljning, kvalificerad uppföljning och utvärdering Syftet med uppföljning och utvärdering är förutom att kontrollera måluppfyllelsen också att återkoppla kunskap om hur arbetsmetoderna fungerat till chefer och medarbetare inom den egna organisationen samt till samverkansparter. För att utveckla verksamheten och förbättra verksamhetsresultaten är det viktigt att verksamhet följs upp. För att utröna om en insats bedrivits i enlighet med vad som planerats och om den lett till förväntat resultat, bör processen och effekten av utvalda arbetsmetoder eller delar av polisverksamheten dessutom bli föremål för mer fördjupade och kvalificerade uppföljningar. För att detta ska bli möjligt måste dokumentation ske fortlöpande i alla led i planerings-, genomförande- och uppföljningsprocessen. Dokumentationen ska ske inom ramen för PUM-A 17. Det är också nödvändigt att Polismyndigheten kompetensutvecklar och resurssäkrar personal som kan genomföra kvalificerade uppföljningar. I vissa fall är det önskvärt att utvärderingar, med krav på vetenskaplig kompetens, kan genomföras. Sådana förutsätter medverkan av utvärderare utanför myndigheten i första hand från Örebro Universitet. 17 Polisens underrättelsemodell Applikation

21 21 6. Beslut Verksamhetsplanen har utarbetats i samverkan mellan polisstyrelsen, strategiska ledningsgruppen och en särskilt utvald arbetsgrupp (med bred representation från organisationen). Utkast till preliminär verksamhetsplan har remitterats till bl.a. kommunerna och landstinget i Örebro län. Eventuella synpunkter kommer att beaktas i planens slutliga utformning. Beslut i ärendet fattades 24 januari 2011 av polisstyrelsen.

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09 Innehållsförteckning 1. Länspolismästarens inledning...3 2. Långsiktiga förutsättningar för polisverksamheten...5 2.1. Verksamhetsstyrning...5 2.2 Polisens underrättelsemodell (PUM)...5 2.3 Polisens nationella

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Beslut om åttapunktsprogrammet 1. Ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt 2. Minska risken för

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Polisen i Örebro län ska öka synligheten och kontakten med allmänheten

Polisen i Örebro län ska öka synligheten och kontakten med allmänheten Länspolisnytt Nr 1 Vecka 2 2009-01-08 Hårt arbete ger resultat Ny statistik från Vägverket visar en positiv utveckling de senaste åren. Det handlar bl.a. om alkoholpåverkade förare men också om andelen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 2 (29) VERKSAMHETSPLAN 2009 Innehållsförteckning 1 Nationella mål för kärnverksamheten 5 1.1 Våld i offentlig miljö 5 1.1.1 Myndighetens anpassning till de nationella målen 5 1.1.2

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009 Överenskommelse mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund Åtgärdplan 2009 Åtgärdsplan 2009 Lunds BRÅ Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta

Läs mer

INFOBLADET. östgötapolisen

INFOBLADET. östgötapolisen INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansvarig utgivare: Annsofie Bondesson, Informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Tertialrapport 2, 2012

Tertialrapport 2, 2012 Tertialrapport 2, 2012 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Oktober 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto:

Läs mer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Rikspolisstyrelsen 2013-08-23 RAPPORT 2 (6) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAGET... 3 2.1 Uppdragets genomförande... 3 3 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Läs mer

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa.

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Området Ronna i Södertälje har, enligt anmälningsstatistiken, en påtagligt minskande brottslighet. Den är i dag lägre än i flera andra utsatta områden och

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se Polisens trafiksäkerhetsarbete www.polisen.se Den folder du har i din hand är en sammanfattning av strategin och handlingsplanen för Polisens trafiksäkerhetsarbete som började att gälla våren 2006. Strategin

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 1

Verksamhetsplan 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 1 Verksamhetsplan 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 1 Utgivare: Polismyndigheten Gotland, Box 1153, 621 22 Visby Beslut: Fastställd av Polisstyrelsen 14 december 2012 Diarienummer: AA-191-3234-2012 Foto: Lars Hedelin,

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen Tertialrapport 1 Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Juni 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET?

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Förutsättningar för arbetsmetoden 4 2.1 Ansvarsfördelning 4 2.2 Information till socialtjänsten 4 2.3 Sociala insatsgrupper i förhållande till

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner 1 Uppdrag Olof Bratthall, Nacka PMD, inkom till Nacka med en beställning rörande en lokal problembild avseende Nacka PMD och dess tre

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12 Medborgarlöften och lokal samverkan Förebygg.nu 1 Resan till en Polismyndighet 2011-2012 2013-2014 2015-2016 Utreda en sammanhållen polis Polisorganisationskommittén Ombilda 23 myndigheter till en polismyndighet

Läs mer

Polisen i Örebro län ska ta fler DNA-prov på misstänkta i syfte att klara upp fler brott. Lpme

Polisen i Örebro län ska ta fler DNA-prov på misstänkta i syfte att klara upp fler brott. Lpme Länspolisnytt Nr 31 Vecka 50 2008-12-12 Örebro och Karlskoga tingsrätt blir ett Den 12 januari 2009 kommer Örebro tingsrätt och Karlskoga tingsrätt läggas samman. Det innebär bl.a. att det inte längre

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016 Burlövs kommun Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2012-12-20-016 1 (6) Polisöverenskommelse 2013 till 2015 Det här dokumentet är en överenskommelse mellan Burlövs kommun och Polisområde Malmö. Det är den

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras.

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad 2011. inledning Produktion: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

Särskilda satsningar 2012. Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet

Särskilda satsningar 2012. Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet Särskilda satsningar 2012 Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet Sociala medier: Ökad synlighet på nätet Vill du veta vad din lokala polis gör, eller tipsa om något som händer i ditt område?

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN. Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN. Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna Ånge kommun BRÅ:s FÖRSLAG Planeringsenheten/lep 2004-09-20 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna Principprogram för det brottsförebyggande arbetet samt

Läs mer

Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete. Riktlinjer för polismyndigheterna

Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete. Riktlinjer för polismyndigheterna Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete Riktlinjer för polismyndigheterna Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: POA 480-4842/08 Omslag: Nina Lindhe

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Malmö den 14 september Göteborg den 21 september Stockholm den 12 oktober

Malmö den 14 september Göteborg den 21 september Stockholm den 12 oktober Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten och ideella organisationer

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

Uppföljning av Överenskommelse mellan polis och Piteå kommun 2010 Samt statistik inför fortsatt arbete 2011

Uppföljning av Överenskommelse mellan polis och Piteå kommun 2010 Samt statistik inför fortsatt arbete 2011 Uppföljning av Överenskommelse mellan polis och Piteå kommun 2010 Samt statistik inför fortsatt arbete 2011 Ansvarig för uppföljningen Helena Lindehag Folkhälsostrateg Piteå kommun Piteå 2011-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Polismyndigheten Gotland. Polismyndigheten Gotland. Beslutad av Polisstyrelsen vid sammanträde 2007-12-21

Polismyndigheten Gotland. Polismyndigheten Gotland. Beslutad av Polisstyrelsen vid sammanträde 2007-12-21 2008 Polismyndigheten Gotland Beslutad av Polisstyrelsen vid sammanträde 2007-12-21 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH KRAV FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2008...3 3. MÅL OCH STRATEGIER

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper Nationella riktlinjer Polisens arbete i sociala insatsgrupper 2 3 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Syfte och ansvar 4 2 Vid uppstart 5 2.1 Fastställt behov 5 2.1.1 Polis-kommunöverenskommelse 5 2.2 Styrning

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Kvartalsrapport 2013:3

Kvartalsrapport 2013:3 Kvartalsrapport 213:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen 213-1-3 RAPPORT 2 (3) Kvartalsrapport 213:3 Uppdrag

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL - UNDERAVTAL

SAMVERKANSAVTAL - UNDERAVTAL SAMVERKANSAVTAL - UNDERAVTAL 1. BAKGRUND Närpolisområde Botkyrka har genom samverkansavtal (övergripande avtal, benämnt Avtalet ) med Botkyrka kommun åtagit sig att med tillämpning av Avtalets bestämmelser

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 År 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 Bakgrund Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är vår grundläggande målsättning i kommunen. I januari 2008 presenterade

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Dödsfallsutredningar 2012 2013. Socialstyrelsens utredningar av vuxna och barn som avlidit med anledning av brott

Dödsfallsutredningar 2012 2013. Socialstyrelsens utredningar av vuxna och barn som avlidit med anledning av brott Dödsfallsutredningar 2012 2013 Socialstyrelsens utredningar av vuxna och barn som avlidit med anledning av brott Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN MYNDIGHETER MOT NARKOTIKA I ÖRNSKÖLDSVIK

SAMVERKAN MELLAN MYNDIGHETER MOT NARKOTIKA I ÖRNSKÖLDSVIK Polisutbildningen, Umeå universitet Höstterminen, 2005 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 265 SAMVERKAN MELLAN MYNDIGHETER MOT NARKOTIKA I ÖRNSKÖLDSVIK Jonas Boström Sammanfattning Syftet med denna

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011.

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Slutversion 2007-10-31 Innehållsförteckning 1 Bakgrunder och syften... 3 2 Omfattning av handlingsprogrammet...

Läs mer

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige Brottsoffer i fokus En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun Stiftelsen Tryggare Sverige Adress: Stiftelsen Tryggare Sverige Crafoords väg 14 Box 45407 104 31

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, Bergslagen, Nord)

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

www.polisen.se/stockholm

www.polisen.se/stockholm Årsrapport 2009 www.polisen.se/stockholm Fakta om Stockholms län Antal invånare ca 2 020 000. Befolkningsökningen 2009 var ca 40 000 (2008 och 2007 var ökningen ca 32 000 per år). Drygt 22 procent av

Läs mer

Riktlinje Hot och våld mot förtroendevalda samt i samband med offentliga sammanträden

Riktlinje Hot och våld mot förtroendevalda samt i samband med offentliga sammanträden Riktlinje Hot och våld mot förtroendevalda samt i samband med offentliga sammanträden Fastställd av: KS 80 2014 Revideras senast: 2017-12-31 Innehåll Riktlinje - Hot och våld... 3 Omfattning... 3 Angränsande

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

1 (32) Verksamhetsplan 2010 för Södertälje Polismästardistrikt AA-191-74557-2009

1 (32) Verksamhetsplan 2010 för Södertälje Polismästardistrikt AA-191-74557-2009 1 (32) Verksamhetsplan 2010 för Södertälje Polismästardistrikt FÖRORD Polisnämnden har i denna verksamhetsplan fastställt vilka prioriteringar som ska göras i Södertälje polismästardistrikt under 2010.

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008.

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Dir. 2008:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utvärdera tillämpningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-07-22 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63)

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63) Åklagarmyndigheten Sida 1 (7) Överåklagare Lisbeth Johansson ÅM-A 2006/1343 Ert Er beteckning Ju 2006/5624/PO Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen,

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, Sida 1 (10) Ert Er beteckning 2007-02-13 Ju2007/1406/Å Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, SOU 2007:8 Inledning Inrättandet av

Läs mer

Barnen i brottets skugga - yttrande över remiss från Justitiedepartementet (Ds 2004:56)

Barnen i brottets skugga - yttrande över remiss från Justitiedepartementet (Ds 2004:56) Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN S TOCKHOLMS STAD Handläggare: Elsie Edlund Tfn: 08-508 25 604 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-02-23 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-03-15 DNR 106-30/2005 Till Socialtjänstnämnden Barnen

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, preliminär statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 4 brott. Det är en ökning med 26 7 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:190 av Linda Snecker m.fl. (V) Hatbrott riktade mot hbtq-personer 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Länspolismästaren har ordet:... 3 Året som gått... 4 Dalarna, kända evenemang... 4 Anmälda brott, brottsstatistik från Brå... 5 Redovisade samt öppna ärenden,

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida,

Läs mer