Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna"

Transkript

1 Revisionsrapport Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Region Hallands revisorer Viktor Prytz

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Uppdraget Avgränsningar och metoder Avvikelser från projektplanen Sakavstämning Iakttagelser System, rutiner och kommunikation för styrning och ledning Slutsatser och bedömning Ekonomiskt tillfredställande sätt och god ekonomisk hushållning Slutsatser och bedömning Fullgoda underlag med konsekvensbeskrivningar Slutsatser och bedömning Rektor har uppdrag, ansvar och befogen-heter Bedömning Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd Bedömning Rektors organisering av verksamheten Slutsatser och bedömning Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete Slutsatser och bedömning Slutsatser och revisionell bedömning Region Hallands revisorer

3 1. Sammanfattning Region Hallands revisorer har gett i uppdrag att granska om regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten är ändamålsenlig. Med slutsatserna och bedömningar för respektive revisionskriterium som grund bedömer vi att regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten är ändamålsenlig. Vi bedömer att system, rutiner och kommunikation för styrning och ledning i samtliga led från regionstyrelsen till rektor är ändamålsenliga. Det är tydligt i regionens styrdokument vad som gäller i fråga om upprättande av verksamhetsplaner för rektorer och driftschef. Detta ska efterföljas även på enhetsnivå. Vi kan konstatera att regionens gymnasieskolor i grunden bedrivs med interkommunal ersättning och intäkter från verksamheten. Det innebär att regionen endast tillskjuter resurser om verksamheten gör ett underskott som bedöms ska balanseras. Om det inte balanseras fullt ut ska verksamheten hämta hem det inom angiven tid. Vi kan utifrån intervjuerna, tillhandahållet material och beslutsunderlagen konstatera att beslutsunderlagen till regionstyrelsen vad gäller gymnasieskolorna är tydliga och välstrukturerade. Vi gör därför bedömningen att regionstyrelsens inför beslut om gymnasieskolan har fullgoda underlag som beskriver konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Vi bedömer att rektorerna har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter. Vi bedömer att rektorerna organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser. Vi kan konstatera att det i dagsläget inte bedrivs något systematiskt kvalitetsarbete fullt ut på skolorna. Vi gör därför bedömningen att rektorerna inte säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Vi rekommenderar att rektorerna med stöd av förvaltningen utvecklar ett systematiskt kvalitetsarbete som överensstämmer skollagens krav och Skolverkets allmänna råd. Region Hallands revisorer 1 av 13

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Regionstyrelsen ansvarar för att ungdomarna i regionens skolor erbjuds en gymnasieutbildning av god kvalitet. Gymnasieverksamheten är svår att prognosticera eftersom det är elevernas val som i stor utsträckning styr vilken utbildning som ska tillhandahållas. Verksamheten ska samtidigt bedrivas enligt god ekonomiskt hushållning. Det ställs därför stora krav på styrelsen när det gäller att ta fram tillförlitliga underlag för planering och att utforma verksamheten i enlighet med dessa. Rektorerna behöver goda kunskaper om styrdokumenten och verksamheternas pedagogiska uppdrag men också om arbetsgivarrollen och vad det innebär att leda verksamhet i en politiskt styrd organisation. En tydlig kommunikation från styrelsen till rektor är viktig för att verksamheten ska kunna ledas, styras och utvecklas i enlighet med de mål som staten och styrelsen beslutat. En viktig faktor är uppföljning och utvärdering av verksamheten både på övergripande- och enhetsnivå. Sammantaget ställs stora krav på rektorers styrförmåga och ledarskap samt på de förutsättningar för uppdraget som nämnden ger. Brister i styrning och ledning från rektor innebär att verksamheten inte optimerar sin förmåga. Barns och elevers rättigheter riskerar att åsidosättas. Därmed riskeras även styrelsens möjligheter att säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever samt god ekonomisk hushållning. Rektor är en nyckelperson för styrelsen. Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet med bl.a. Skolinspektionens granskning från 2011 som grund har revisorerna beslutat att granska regionstyrelsen styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Uppdraget Region Hallands revisorer har gett i uppdrag att granska styrning och ledning av naturbruksgymnasierna. Revisionsfrågan är: Är regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten ändamålsenlig? Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur skollagen och kommunallagen. Med utgångspunkterna från dessa har följande kontrollområden formulerats: System, rutiner och kommunikation för styrning och ledning i samtliga led från regionstyrelsen till rektor är ändamålsenliga Regionstyrelsen bedriver gymnasieverksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och med god ekonomisk hushållning. Inför regionstyrelsens beslut om gymnasieskolan finns fullgoda underlag som beskriver konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter. Region Hallands revisorer 2 av 13

5 Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag. Rektor organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser. Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete Avgränsningar och metoder Granskningen är avgränsad till framför allt den pedagogiska verksamheten på naturbruksgymnasierna och regionstyrelsen ansvar för dessa verksamheter. Revisorerna har i september 2013 genomfört en granskning av intern kontroll vid naturbruksgymnasierna. Denna granskning omfattar inte de delarna. Vi har intervjuat rektorerna, driftschefen, förvaltningschefen med stab och regionstyrelsens presidium. Vidare har vi granskat uppdragsbeskrivningar, månadsrapporter med ekonomisk uppföljning, beslutsunderlag och protokoll från styrelsen och utskottet samt andra lokala styrdokument Avvikelser från projektplanen Inga avvikelser från projektplanen Sakavstämning Rapporten är sakgranskad av Torbjörn Svanberg tillsammans med rektorerna. De förtroendevalda har haft möjlighet att kommentera rapporten men inte lämnat några synpunkter. Avstämningen är genomförd skriftligt den 5 november och muntligt den 7 november med Torbjörn Svanberg. Samtliga synpunkter i sakgranskningen är beaktade och relevanta förändringar i rapporten genomförda. Region Hallands revisorer 3 av 13

6 3. Iakttagelser 3.1. System, rutiner och kommunikation för styrning och ledning Regionfullmäktige har beslutat om övergripande långsiktiga mål och strategier som sträcker sig till Utifrån dessa beslutar regionfullmäktige om den årliga styrningen genom Mål och budget för kommande år samt en ekonomisk plan för de två nästkommande åren. Denna styrning ligger till grund för regionstyrelsens årliga beslut om mål och styrning som för gymnasieskolornas del som heter Mål och riktlinjer 2013 Skolförvaltningen. Regionstyrelsen är driftsnämnd för utbildningsförvaltningen och skolorna. Utifrån dessa mål tar skolförvaltningen fram Verksamhetsplan för Skolförvaltningen Skolorna har för närvarande inga egna verksamhetsplaner utan följer skolförvaltningens plan. Enligt Verksamhetsplan för skolförvaltningen 2013 kan styrningen av skolverksamheten åskåliggöras enligt följande: Riksdag och regering Statliga styrdokument ex Skollagen Flerårsperspektiv Skolverket och myndigheter Programmål, betygskriterier, kursplaner Regionfullmäktige Långsiktiga mål och strategier Regionfullmäktige Årlig mål och budget Ettårsperspektiv Regionstyrelsen Mål och riktlinjer Förvaltningen Verksamhetsplan Rektor/Driftschef Verksamhetsplan Uppföljning Uppföljning Förvaltningens verksamhetsplan ligger till grund för månadsvis uppföljning av verksamheterna. Det finns ett årshjul som anger när uppföljning, analys och beslut i anslutning till verksamhetsplanens innehåll ska verkställas. Rektorerna och drifts- Region Hallands revisorer 4 av 13

7 chefen skriver verksamhetsrapporter varje månad. Månadsrapporterna innehåller rubrikerna verksamhet, ekonomi och personal. Rektorernas rapporter tar upp bedömning av den pedagogiska verksamheten utifrån måluppfyllelse mot verksamhetsmålen, ekonomi med prognos samt personal. Driftschefens rapport handlar om verksamheten i ett driftsperspektiv. Rektorerna och driftschefen anser att de får återkoppling på dessa rapporter från förvaltningschefen genom de regelbundna mötena. Månadsrapporter ligger till grund för förvaltningens månadsrapporter till regionstyrelsen som är uppbyggd efter samma struktur. Regionstyrelsens ordförande anser att rapporteringen från förvaltningen ger en tillräcklig bild av verksamhetens ekonomi och verksamhet. Vidare anser ordföranden att de månadsvisa rapporteringarna skapar en kontinuerlig uppföljning av verksamheten. Utöver de återkommande rapporterna och de årliga besluten för ekonomi och målsättningar förekommer enskilda beslut med direkta uppdrag till förvaltningen som t.ex. utrednings- och utvecklingsuppdrag till följd av utredningen om Naturbruksgymnasiernas förutsättningar. Skolförvaltningen leds av förvaltningschefen som har en stab bestående av ekonomichef, IT-samordnare, personalstrateg (från regionservice) samt två utvecklare. Förvaltningschefen har enligt regionstyrelsens ordförande ett tydligt uppdrag att hantera utvecklingen av gymnasieskolorna Stabspersonalen har funktionsansvar med motsvarande funktioner på skolorna t.ex. har en utvecklare ansvar för miljöfrågorna och det finns personal på skolorna med ansvar för miljöfrågor. Det finns motsvarande funktionslösningar för t.ex. IT och ekonomi. De funktionsansvariga tjänstemännen kan ge stöd till rektorerna inom sitt specialistområde men även arbeta direkt med kontaktpersonen på skolorna. Det finns en ledningsgrupp som består av förvaltningschefen, de fyra rektorerna, driftschefen, ekonomichefen samt en personalstrateg som köps in från regionservice. Ledningsgruppen träffas var tredje vecka. Mötet behandlar övergripande frågor för samtliga verksamheter inom förvaltningen. Varannan vecka är det gymnasiemöte med förvaltningschefen, rektorerna för gymnasieskolorna, driftschefen och ekonomichefen. Mötena fokuserar på specifika gymnasiefrågor på kort och lång sikt. Rektorerna och driftschefen anser att de har bra kommunikation med ledningen och att informationsflödet är tillfredsställande. Förvaltningschefen informerar regelbundet på mötena men även via mail om de politiska beslut och ställningstaganden som regionstyrelsen fattar. De politiska besluten når samtliga i staben samt rektorerna och driftschefen. För utbildningsverksamheten finns ytterligare tre forum som har visst inflytande: - Regional styrgrupp för gymnasiesamverkan med förtroendevalda representanter för varje kommun som ingår i samverkansavtalet. I avtalet regleras bl.a. de interkommunala ersättningsnivåerna. Regionstyrelsen beslutar om prisnivåerna för sina utbildningsinriktningar men samverkansgruppen har en remissfunktion. Region Hallands revisorer 5 av 13

8 - Samarbetsgrupp för ledande tjänstemän för gymnasieverksamheten i Halland, gymnasiesamverkan, där förvaltningschefen i Region Halland är adjungerad. - Regionens referensgrupp för övergripande skolfrågor som med roterande ordförandeskap med förvaltningscheferna från kommunerna i regionen. Förvaltningschefen i Region Halland är adjungerad och Region Halland är sammankallande Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att det finns ett en tydlig struktur vad gäller styrning och ledning från regionstyrelsen till rektor. Strukturen innehåller kommunikation för mål och riktlinjer samt återrapportering för de samma. Vi kan vidare konstatera att rektor och driftschef inte har några verksamhetsplaner för sina verksamheter. Detta överensstämmer inte med den styrning som beskrivs i Verksamhetsplan för skolförvaltningen Vi bedömer att system, rutiner och kommunikation för styrning och ledning i samtliga led från regionstyrelsen till rektor är ändamålsenliga. Det är tydligt i regionens styrdokument vad som gäller i fråga om upprättande av verksamhetsplaner för rektorer och driftschef. Detta ska efterföljas även på enhetsnivå Ekonomiskt tillfredställande sätt och god ekonomisk hushållning. I regionens budget för 2013 anges att Naturbruk Halland finansieras med en interkommunal ersättning per elev och med verksamhetens löpande intäkter. Verksamheterna erhåller inte något regionbidrag i budgeten. Den interkommunala ersättningen erhålls enligt en prislista per program som är fastställd av regionstyrelsen. Från och med 2014 kommer prislistan att vara utformad per inriktning på programmen för att få en mer anpassad ersättningsnivå utifrån inriktningarnas innehåll och kostnader. Vid beräkning av interkommunal ersättning tillämpas en särskild beräkningsmodell fastställd av den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan i Halland. Styrgruppen utgörs av representanter för kommunerna i regionen. Budgeten utgår från befintliga elever, förväntade förändringar av befintliga elevers val, demografin i regionen samt förväntad tillströmning av elever och deras inriktningsval. Enligt de intervjuade består budgetunderlagen av flera parametrar med hög osäkerhet vilket försvårar budgetarbetet och möjligheterna att hamna rätt. Verksamheternas budget ska enligt regionstyrelsens beslut vara i balans vid årets slut. Vid överskridande av budget har regionen tillskjutitet medel i bokslutet. Skolorna har gemensam budget och hanteras som en enhet. Den interkommunala ersättningen för eleverna bokförs på den skola eleven går på. Det samma gäller intäkterna från verksamheterna. Det innebär att det är möjligt att följa upp ekonomin per skola. Rektorerna och driftschefen har att anpassa den totala verksamheten utifrån elevantalet och intäkterna. Region Hallands revisorer 6 av 13

9 Skolförvaltningen finansieras av den interkommunala ersättningen och regionens bidrag till folkhögskolorna. Det finns en fördelningsnyckel utifrån hur mycket skolförvaltningen arbetar med respektive verksamhet. I månadsrapporterna från våren 2013 framgår av prognosen att naturbruksgymnasierna inte kommer att ha en budget i balans vid årets slut. I juli var prognosen för 2013 ett underskott med totalt 4,4 miljoner kronor. Avvikelsen anses av förvaltningen framför allt bero på långsamma strukturförändringar på grund av minskande elevunderlag. Redan i början av året signalerades i månadsuppföljningen att budgeten inte skulle kunna hållas. I budget för 2013 angavs den totala omsättningen till 130 miljoner varav interkommunalersättning motsvarar 94 miljoner och övriga intäkter (interna och externa) 36 miljoner. Skolorna har de senaste åren kontinuerligt arbetat med att anpassa verksamheterna utifrån det minskande elevunderlaget. Samtidigt står rektorerna inför svårigheterna med att hantera övertalig personal vid organisationsförändringar. Åtgärder för att nå budgetbalans redovisas i skolornas och förvaltningens månadsrapporter. Dessa åtgärder diskuteras även i mötena med naturbruksledningen varannan vecka. Det är enligt förvaltningschefen tydliga direktiv att ta fram åtgärdsplaner när prognosen visar att resultatet kommer att överskrida budgeten. Åtgärdsplanerna ska innehålla tydliga förslag, tidssatta, bedömning av sannolikheten att genomföras, vem som ansvarar för genomförandet samt när det ska följas upp. Landstingsfullmäktige beslutade i maj månad 2006 att revidera reglerna för resultathantering fr o m 2007 då en ny organisation började gälla. Förändringen innebar att samtliga nämnders ackumulerade resultat nollställdes vid ingången till 2007 med några undantag. För resultat fr o m 2007 gäller principen att styrelser/nämndernas samlade över- och underskott balanseras till nästkommande år i ambitionen att medverka till ett effektivare resursutnyttjande. Styrelsernas/nämndernas resultat, efter analys av hur förväntade mål och produktionskrav uppfyllts och därmed sammanhängande eventuell resultatjustering, balanseras till 100 procent och tillförs eget kapital. I april 2009 reviderades regelverket så att det för balanserade överskott utgår ränta motsvarande genomsnittsräntan för landstingets koncernkonto avseende föregående redovisningsår. För att inte påföra styrelser/nämnder som har ett negativt eget kapital ytterligare merkostnader så debiteras inte kostnadsränta. Samtidigt beslutades att om negativt eget kapital uppkommer ska detta täckas genom motsvarande överskott i redovisningen helst året efter eller senast tre år efter. Vid en mandatperiods slut ska storleken på det egna kapitalet särskilt prövas inför kommande fyraårsperiod. Årligen görs beaktanden vid resultatbalanseringen som innebär att vissa specifika verksamheter får justerat resultat till följd av oförutsedda händelser. För övriga förvaltningar balanseras resultaten till 100 procent. I resultatredovisningen ligger skolverksamheterna som en egen post. Posten omfattar då både gymnasieskolorna och folkhögskolorna. Region Hallands revisorer 7 av 13

10 Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att regionens gymnasieskolor i grunden bedrivs med interkommunal ersättning och intäkter från verksamheten. Det innebär att regionen endast tillskjuter resurser om verksamheten gör ett underskott som bedöms ska balanseras. Om det inte balanseras fullt ut ska verksamheten hämta hem det inom angiven tid. Vi kan utifrån intervjuerna konstatera att det finns möjligheter att bedriva de delar av verksamheterna som genererar intäkter på ett effektivare sätt för att öka intäkterna. Samtliga intervjuade anser att verksamheten är skoljordbruk och det är den pedagogiska verksamheten som ska prioriteras framför effektiviseringar av driften för att öka intäkterna. Vi bedömer att detta är en korrekt tolkning av uppdraget. Det är samtidigt pedagogiskt att visa på effektiva arbetsmetoder och samtidigt klara utbildningsuppdraget. Vi bedömer att regionstyrelsen bedriver gymnasieverksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och med god ekonomisk hushållning Fullgoda underlag med konsekvensbeskrivningar Det är framför allt förvaltningens stab som arbetar med beslutsunderlagen vid politiska beslut. De intervjuade i staben anser att underlagen anger konsekvenser på kort och lång sikt vad gäller verksamheten och ekonomin. Stabspersonalen har specialistområden och arbetar med beslutsunderlagen utifrån sina kompetenser. Regionstyrelsens ordförande anser att beslutsunderlagen för ärenden om gymnasieskolorna är adekvata och presenterar positiva och negativa konsekvenser för ekonomi och organisation. Vi har tagit del av beslutsunderlag från regionstyrelsens möten för 2013 och Beslutsunderlagen innehåller förslag till beslut, sammanfattningar av ärendet, eventuella förslag till åtgärder samt konsekvensbeskrivningar när så är aktuellt för ekonomi, verksamhet och andra perspektiv. I de ärenden som har mer omfattande underlag förs i vissa ärenden ett resonemang med för- och nackdelar vid beslut. Vid behov har förvaltningen även tagit hjälp av externa konsulter för att få göra större och mer omfattande utredningar som t.ex. utredningen om Naturbruksgymnasiernas förutsättningar. Förvaltningen tar även hjälp av andra delar inom regionen i arbetet med beslutsunderlag Slutsatser och bedömning Vi kan utifrån intervjuerna, tillhandahållet material och beslutsunderlagen konstatera att beslutsunderlagen till regionstyrelsen vad gäller gymnasieskolorna är tydliga och välstrukturerade. Vi anser vidare att innehållet är över förväntan vad gäller en förvaltning av regionens skolförvaltnings storlek. Vi gör därför bedömningen att regionstyrelsens inför beslut om gymnasieskolan har fullgoda underlag som beskriver konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Region Hallands revisorer 8 av 13

11 3.4. Rektor har uppdrag, ansvar och befogenheter Det finns ansvarsfördelning till rektor genom förvaltningsövergripande dokument i form av uppdragsbeskrivning och delegationsordning. Rektor och driftschef har generella uppdrag i att vara underställd förvaltningschefen. Uppdraget innefattar även befogenheter, bl.a. att fatta beslut inom sitt ledningsområde, genomföra ändringar och omprioriteringar samt fördela ansvar och befogenheter inom eget ledningsområde. Utöver det generella uppdraget förtydligas även det statliga uppdraget genom skollagen i förvaltningens dokument. Rektorerna och driftschefen anser att ansvarsfördelningen och befogenheterna är tydliga i förhållande till förvaltningschefen och regionstyrelsen. Det är även ett tydligt personalansvar mellan rektor och driftschef men det kan i den dagliga verksamheten anpassas efter situationen. Arbetsmiljöansvaret är delegerat enligt arbetsmiljöplanen Bedömning Vi bedömer att rektorerna har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd Rektorerna har tidigare arbetat som rektorer på andra skolor under flera år. De har genomgått rektorsutbildningen och en rektor har även genomgått rektorslyftet. Rektorerna anser sig trygga i det pedagogiska ledarskapet men behöver stöd för att hantera övriga delar så som ekonomi, arbetsmiljö och personalfrågor Driftschefen ansvarar för bl.a. lokaler, städ, djurhållning och marken. Driftschefen är likställd med rektor och utgör enligt rektorerna ett stort stöd i verksamheten vad gäller detta ansvarsområde. Driftschefen har förutom utbildning och erfarenhet för att klara driftansvaret varit rektor. Förvaltningens ekonomichef bistår rektorerna vad gäller budget och den ekonomiska uppföljningen. Rektorerna har enskilda möten med ekonomichefen innan månadsrapporterna lämnas för att gå igenom det ekonomiska läget och prognosen. För bokföring och fakturering finns lokala administratörer på båda skolorna. Rektorerna har egna personalresurser på skolorna för att hantera personaladministrationen och rekryteringen. Det finns även en central resurs från regionservice som arbetar 25 % med förvaltningens verksamheter. För svårare personalärenden kan även övriga personalfunktioner inom regionen kontaktas. Arbetsmiljöarbetet är enligt rektorerna ett omfattande arbete på naturbruksgymnasierna. Personalens och elevernas arbetsmiljö innehåller moment, situationer och maskiner som följer med de utbildningar som erbjuds på skolorna. Det innebär att personal och rektor ständigt uppmärksammar vikten av säkerhet. Det genomförs regelbundna skyddsronder och det finns elev- och huvudskyddsombud. Stödet be- Region Hallands revisorer 9 av 13

12 står framför allt av utbildningar i arbetsmiljöarbete och att förankra en systematik i den egna organisationen. Rektorerna och förvaltningschefen har en gång per år möte med avdelningschefen för regionens avdelning för arbetsmiljö. På mötet analyseras skolornas nuvarande arbetsmiljösituation och vilka utmaningar som har identifierats. Arbetsmiljöplanen 2013 anger den övergripande styrning och anvarsfördelningen för arbetsmiljöarbetet. Vidare finns det en aktivitetsplan med åtgärder, slutdatum och uppföljning som ytterligare förtydligar fokus för arbetsmiljöarbetet det aktuella året. Rektorerna och personalen kan även ta hjälp av företagshälsovården inom ramen för regionens avtal Bedömning Vi bedömer att rektorerna har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag Rektors organisering av verksamheten Personalen på Plönningegymnasiet är organiserad i sex arbetslag; fem arbetslag med lärare och ett arbetslag med annan personal. De fem arbetslagen leds av en samordnare som träffar rektor en gång i veckan i formella former för information och kommunikation till arbetslagen. Det sjätte arbetslaget som omfattar resurspersonal och elevhälsoteamet leds av rektor. Rektorn har under året infört en stabilare schemaläggning jämfört med tidigare vilket innebär att elever och lärare har en längre framförhållning i planeringen av verksamheten. Personalen på Munkagård är organiserade i 6 arbetslag efter utbildningsinriktningarna. Det finns ingen utsedd arbetslagsledare. Det förs protokoll på arbetslagsmötena som rektor får kopia av. Rektorn deltar vid behov. Lärarnas och klassernas planerade undervisning ligger till grund för schemat. När det är möjligt planeras samläsning i de gymnasiegemensamma ämnena för olika inriktningar. Då har eleverna på olika inriktningar undervisning tillsammans i vissa ämnen och yrkesämnena åtskilda. På gymnasiesärskolan läser eleverna även blandat över årskurserna. Till skolornas utbildningar finns programråd med representanter från näringslivet som fungerar som bollplank för verksamheten men även tar emot praktikanter från utbildningarna. Skolorna organiserar verksamheten efter de aktuella utbildningarnas omfattning i frågan om antal elever. Det innebär bl.a. att det finns lärare som undervisar på båda skolorna och studie- och yrkesvägledarna arbetar med eleverna på båda skolorna. Det har även skett en anpassning av både den pedagogiska verksamheten och driftsverksamheten till följd av gymnasiereformen. Förändringen har enligt rektorer och driftschefen skett i harmoni med reformens införande. Under de senaste tre åren har skolorna arbetat med parallella system då reformen först i år är fullt ut genomförd. Samtliga intervjuade anser att skolorna befinner sig en ansträngd situation. Generellt minskar elevkullarna i gymnasieåldrarna samtidigt som intresse för Region Hallands revisorer 10 av 13

13 utbildningarna och inriktningar varierar mellan åren. Detta ställer höga krav på att balansera organisationen och tillgängliga resurser med kvaliteten på verksamheten. Skollagen tillåter inte undervisning på helgerna och verksamheterna har anpassats efter lagstiftningen. Sedan några år tillbaka bedrivs ingen undervisning på helgerna. Det innebär att skolorna får hyra in personal för att klara driften under helgerna Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att samtliga intervjuade visar en medvetenhet vad gäller gymnasieskolornas förutsättningar. Rektorerna är medvetna om sitt ansvar att i organisationen balansera de statliga kraven mot verksamhetens förutsättningar. Det handlar bl.a. om att planera undervisningen för att ta vara på samläsningsmöjligheter men också att ha personal som arbetar på båda skolorna. Vi bedömer att rektorerna organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Skolorna har inte fastställt ett systematiskt kvalitetsarbete. Det finns grundläggande tankar och processerna har påbörjats på båda skolorna. Det finns kvalitetsarbete men det är inte systematiskt. I Skolinspektionens tillsyn från 2011 kritiserades bristerna i det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheterna har sedan 2011 bytt rektorer och organisationen har delvis förändrats Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att det i dagsläget inte bedrivs något systematiskt kvalitetsarbete fullt ut på skolorna. Vi gör därför bedömningen att rektorerna inte säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Vi rekommenderar att rektorerna med stöd av förvaltningen utvecklar ett systematiskt kvalitetsarbete som överensstämmer skollagens krav och Skolverkets allmänna råd. Region Hallands revisorer 11 av 13

14 4. Slutsatser och revisionell bedömning Med slutsatserna och bedömningar för respektive revisionskriterie som grund bedömer vi att regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten är ändamålsenlig. Vi rekommenderar styrelsen att aktivt stödja utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbete på skolorna som ligger inom rektors ansvarsområde. Denna granskning har fokuserat på den pedagogiska verksamheten på naturbruksgymnasierna. har tidigare under 2013, på uppdrag av revisorerna i Region Halland, genomfört en granskning av den interna kontrollen vid naturbruksgymnasierna med avseende på inköp och försäljning. Det området omfattas inte av denna granskning. Region Hallands revisorer 12 av 13

15 Viktor Prytz Projektledare Christel Eriksson Uppdragsledare Region Hallands revisorer 13 av 13

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012 1(6) 2012-04-03 RS110347 Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012 Verksamhetsplanen syftar till att på en övergripande nivå styra Skolförvaltningens verksamhet utifrån driftnämndens (RS) beslutade Mål

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Svar på revisorernas rapport - Granskning av rektorernas förutsättningar

Svar på revisorernas rapport - Granskning av rektorernas förutsättningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2014-12-05 BUN 2014/0998 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisorernas rapport - Granskning av rektorernas förutsättningar

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Katrineholms kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Januari 2012 Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Linda Marklund Pedagogiskt ledarskap Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Granskning genomförda åtgärder - Skolinspektionen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Granskning genomförda åtgärder - Skolinspektionen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz, Bo Thörn Cert. kommunal revisor Granskning genomförda åtgärder - Skolinspektionen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola www.pwc.se Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell 17 februari 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen

Förutsättningar för eleverna att nå målen Revisionsrapport Förutsättningar för eleverna att nå målen Viktor Prytz Vimmerby kommuns revisorer 10 juni 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Vingåkers kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen

Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2014-11-19 RS140431 Torbjörn Svanberg Förvaltningschef 070-5453531 Regionstyrelsen Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen Förslag till

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning

Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning Revisionsrapport Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning Mönsterås kommun Caroline Liljebjörn Viktor Prytz 9 december 2011 Sammanfattning Syftet är att granska om nämnden genom

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor

Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor Revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor Region Halland Carl-Magnus Stensson Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehåll SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND, SYFTE, AVGRÄNSNING

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Rapport - Utvärdering av den nya organisationen

Rapport - Utvärdering av den nya organisationen Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Olofsson Carstedt 1 (8) Barn- och utbildningsnämnden Rapport - Utvärdering av den nya organisationen Förslag

Läs mer

Revisionsrapport. Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa

Revisionsrapport. Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz 24 maj 2013 Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa Uppvidinge kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Områdesindelning och ny ledningsorganisation på stadens gymnasieskolor

Områdesindelning och ny ledningsorganisation på stadens gymnasieskolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2010-12-21 Handläggare: Gunilla Larsson Telefon: 08-508 33 673 Till Utbildningsnämnden 2011-01-20 Områdesindelning och ny ledningsorganisation

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Gotlands kommun Bilaga 3 Barn- och utbildningsförvaltningen AN 2009-09-29 Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Övergripande vision, verksamhetsidé och gemensamma värderingar

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Betyg och bedömning i grundskolan

Betyg och bedömning i grundskolan Revisionsrapport Betyg och bedömning i grundskolan Halmstads kommun Viktor Prytz Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och genomförande... 1 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Revisionsrapport Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Arboga kommun December 2008 Marie Lindblad 2008-12-03 Marie Lindblad Namnförtydligande Gun-Britt Alnefelt Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Åtvidabergs kommun December 2003 Håkan Lindahl Karin Jäderbrink Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

JfiJBil;;;;; \t d,nskar kommentarer i anledning av vfir granskning senast 2015-06-30 ften de granskade ndmnderna. Datum 2Or5-03-L2

JfiJBil;;;;; \t d,nskar kommentarer i anledning av vfir granskning senast 2015-06-30 ften de granskade ndmnderna. Datum 2Or5-03-L2 Falkenbergs kommun Revisorerna Datum 2Or5-03-L2 Socialnhmnden Barn- och utbildningsnlmnden Overftirmyndarndmnden _ Kommunfullmiiktige - fdr klirnedom Ensarnkomrnande barn och ungdomar Revisorerna i Falkenbergs

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse 2014-10-15 BUN 2013.0438 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Konsultföretaget KPMG fick av kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-05-02 RS120426 Ann-Britt Jonasson 0340-480954 Regionstyrelsen Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7)

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Projektdirektiv Ledarakademi Skola Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Innehållsförteckning 1 Beställare... 3

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen 2014-03-26 1(5) Frågor och svar En bakgrundsbeskrivning Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i dagsläget

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Klippans kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Tilda Lindell Sofia Regnell Augusti 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer1

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer