Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna"

Transkript

1 Revisionsrapport Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Region Hallands revisorer Viktor Prytz

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Uppdraget Avgränsningar och metoder Avvikelser från projektplanen Sakavstämning Iakttagelser System, rutiner och kommunikation för styrning och ledning Slutsatser och bedömning Ekonomiskt tillfredställande sätt och god ekonomisk hushållning Slutsatser och bedömning Fullgoda underlag med konsekvensbeskrivningar Slutsatser och bedömning Rektor har uppdrag, ansvar och befogen-heter Bedömning Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd Bedömning Rektors organisering av verksamheten Slutsatser och bedömning Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete Slutsatser och bedömning Slutsatser och revisionell bedömning Region Hallands revisorer

3 1. Sammanfattning Region Hallands revisorer har gett i uppdrag att granska om regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten är ändamålsenlig. Med slutsatserna och bedömningar för respektive revisionskriterium som grund bedömer vi att regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten är ändamålsenlig. Vi bedömer att system, rutiner och kommunikation för styrning och ledning i samtliga led från regionstyrelsen till rektor är ändamålsenliga. Det är tydligt i regionens styrdokument vad som gäller i fråga om upprättande av verksamhetsplaner för rektorer och driftschef. Detta ska efterföljas även på enhetsnivå. Vi kan konstatera att regionens gymnasieskolor i grunden bedrivs med interkommunal ersättning och intäkter från verksamheten. Det innebär att regionen endast tillskjuter resurser om verksamheten gör ett underskott som bedöms ska balanseras. Om det inte balanseras fullt ut ska verksamheten hämta hem det inom angiven tid. Vi kan utifrån intervjuerna, tillhandahållet material och beslutsunderlagen konstatera att beslutsunderlagen till regionstyrelsen vad gäller gymnasieskolorna är tydliga och välstrukturerade. Vi gör därför bedömningen att regionstyrelsens inför beslut om gymnasieskolan har fullgoda underlag som beskriver konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Vi bedömer att rektorerna har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter. Vi bedömer att rektorerna organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser. Vi kan konstatera att det i dagsläget inte bedrivs något systematiskt kvalitetsarbete fullt ut på skolorna. Vi gör därför bedömningen att rektorerna inte säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Vi rekommenderar att rektorerna med stöd av förvaltningen utvecklar ett systematiskt kvalitetsarbete som överensstämmer skollagens krav och Skolverkets allmänna råd. Region Hallands revisorer 1 av 13

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Regionstyrelsen ansvarar för att ungdomarna i regionens skolor erbjuds en gymnasieutbildning av god kvalitet. Gymnasieverksamheten är svår att prognosticera eftersom det är elevernas val som i stor utsträckning styr vilken utbildning som ska tillhandahållas. Verksamheten ska samtidigt bedrivas enligt god ekonomiskt hushållning. Det ställs därför stora krav på styrelsen när det gäller att ta fram tillförlitliga underlag för planering och att utforma verksamheten i enlighet med dessa. Rektorerna behöver goda kunskaper om styrdokumenten och verksamheternas pedagogiska uppdrag men också om arbetsgivarrollen och vad det innebär att leda verksamhet i en politiskt styrd organisation. En tydlig kommunikation från styrelsen till rektor är viktig för att verksamheten ska kunna ledas, styras och utvecklas i enlighet med de mål som staten och styrelsen beslutat. En viktig faktor är uppföljning och utvärdering av verksamheten både på övergripande- och enhetsnivå. Sammantaget ställs stora krav på rektorers styrförmåga och ledarskap samt på de förutsättningar för uppdraget som nämnden ger. Brister i styrning och ledning från rektor innebär att verksamheten inte optimerar sin förmåga. Barns och elevers rättigheter riskerar att åsidosättas. Därmed riskeras även styrelsens möjligheter att säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever samt god ekonomisk hushållning. Rektor är en nyckelperson för styrelsen. Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet med bl.a. Skolinspektionens granskning från 2011 som grund har revisorerna beslutat att granska regionstyrelsen styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Uppdraget Region Hallands revisorer har gett i uppdrag att granska styrning och ledning av naturbruksgymnasierna. Revisionsfrågan är: Är regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten ändamålsenlig? Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur skollagen och kommunallagen. Med utgångspunkterna från dessa har följande kontrollområden formulerats: System, rutiner och kommunikation för styrning och ledning i samtliga led från regionstyrelsen till rektor är ändamålsenliga Regionstyrelsen bedriver gymnasieverksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och med god ekonomisk hushållning. Inför regionstyrelsens beslut om gymnasieskolan finns fullgoda underlag som beskriver konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter. Region Hallands revisorer 2 av 13

5 Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag. Rektor organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser. Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete Avgränsningar och metoder Granskningen är avgränsad till framför allt den pedagogiska verksamheten på naturbruksgymnasierna och regionstyrelsen ansvar för dessa verksamheter. Revisorerna har i september 2013 genomfört en granskning av intern kontroll vid naturbruksgymnasierna. Denna granskning omfattar inte de delarna. Vi har intervjuat rektorerna, driftschefen, förvaltningschefen med stab och regionstyrelsens presidium. Vidare har vi granskat uppdragsbeskrivningar, månadsrapporter med ekonomisk uppföljning, beslutsunderlag och protokoll från styrelsen och utskottet samt andra lokala styrdokument Avvikelser från projektplanen Inga avvikelser från projektplanen Sakavstämning Rapporten är sakgranskad av Torbjörn Svanberg tillsammans med rektorerna. De förtroendevalda har haft möjlighet att kommentera rapporten men inte lämnat några synpunkter. Avstämningen är genomförd skriftligt den 5 november och muntligt den 7 november med Torbjörn Svanberg. Samtliga synpunkter i sakgranskningen är beaktade och relevanta förändringar i rapporten genomförda. Region Hallands revisorer 3 av 13

6 3. Iakttagelser 3.1. System, rutiner och kommunikation för styrning och ledning Regionfullmäktige har beslutat om övergripande långsiktiga mål och strategier som sträcker sig till Utifrån dessa beslutar regionfullmäktige om den årliga styrningen genom Mål och budget för kommande år samt en ekonomisk plan för de två nästkommande åren. Denna styrning ligger till grund för regionstyrelsens årliga beslut om mål och styrning som för gymnasieskolornas del som heter Mål och riktlinjer 2013 Skolförvaltningen. Regionstyrelsen är driftsnämnd för utbildningsförvaltningen och skolorna. Utifrån dessa mål tar skolförvaltningen fram Verksamhetsplan för Skolförvaltningen Skolorna har för närvarande inga egna verksamhetsplaner utan följer skolförvaltningens plan. Enligt Verksamhetsplan för skolförvaltningen 2013 kan styrningen av skolverksamheten åskåliggöras enligt följande: Riksdag och regering Statliga styrdokument ex Skollagen Flerårsperspektiv Skolverket och myndigheter Programmål, betygskriterier, kursplaner Regionfullmäktige Långsiktiga mål och strategier Regionfullmäktige Årlig mål och budget Ettårsperspektiv Regionstyrelsen Mål och riktlinjer Förvaltningen Verksamhetsplan Rektor/Driftschef Verksamhetsplan Uppföljning Uppföljning Förvaltningens verksamhetsplan ligger till grund för månadsvis uppföljning av verksamheterna. Det finns ett årshjul som anger när uppföljning, analys och beslut i anslutning till verksamhetsplanens innehåll ska verkställas. Rektorerna och drifts- Region Hallands revisorer 4 av 13

7 chefen skriver verksamhetsrapporter varje månad. Månadsrapporterna innehåller rubrikerna verksamhet, ekonomi och personal. Rektorernas rapporter tar upp bedömning av den pedagogiska verksamheten utifrån måluppfyllelse mot verksamhetsmålen, ekonomi med prognos samt personal. Driftschefens rapport handlar om verksamheten i ett driftsperspektiv. Rektorerna och driftschefen anser att de får återkoppling på dessa rapporter från förvaltningschefen genom de regelbundna mötena. Månadsrapporter ligger till grund för förvaltningens månadsrapporter till regionstyrelsen som är uppbyggd efter samma struktur. Regionstyrelsens ordförande anser att rapporteringen från förvaltningen ger en tillräcklig bild av verksamhetens ekonomi och verksamhet. Vidare anser ordföranden att de månadsvisa rapporteringarna skapar en kontinuerlig uppföljning av verksamheten. Utöver de återkommande rapporterna och de årliga besluten för ekonomi och målsättningar förekommer enskilda beslut med direkta uppdrag till förvaltningen som t.ex. utrednings- och utvecklingsuppdrag till följd av utredningen om Naturbruksgymnasiernas förutsättningar. Skolförvaltningen leds av förvaltningschefen som har en stab bestående av ekonomichef, IT-samordnare, personalstrateg (från regionservice) samt två utvecklare. Förvaltningschefen har enligt regionstyrelsens ordförande ett tydligt uppdrag att hantera utvecklingen av gymnasieskolorna Stabspersonalen har funktionsansvar med motsvarande funktioner på skolorna t.ex. har en utvecklare ansvar för miljöfrågorna och det finns personal på skolorna med ansvar för miljöfrågor. Det finns motsvarande funktionslösningar för t.ex. IT och ekonomi. De funktionsansvariga tjänstemännen kan ge stöd till rektorerna inom sitt specialistområde men även arbeta direkt med kontaktpersonen på skolorna. Det finns en ledningsgrupp som består av förvaltningschefen, de fyra rektorerna, driftschefen, ekonomichefen samt en personalstrateg som köps in från regionservice. Ledningsgruppen träffas var tredje vecka. Mötet behandlar övergripande frågor för samtliga verksamheter inom förvaltningen. Varannan vecka är det gymnasiemöte med förvaltningschefen, rektorerna för gymnasieskolorna, driftschefen och ekonomichefen. Mötena fokuserar på specifika gymnasiefrågor på kort och lång sikt. Rektorerna och driftschefen anser att de har bra kommunikation med ledningen och att informationsflödet är tillfredsställande. Förvaltningschefen informerar regelbundet på mötena men även via mail om de politiska beslut och ställningstaganden som regionstyrelsen fattar. De politiska besluten når samtliga i staben samt rektorerna och driftschefen. För utbildningsverksamheten finns ytterligare tre forum som har visst inflytande: - Regional styrgrupp för gymnasiesamverkan med förtroendevalda representanter för varje kommun som ingår i samverkansavtalet. I avtalet regleras bl.a. de interkommunala ersättningsnivåerna. Regionstyrelsen beslutar om prisnivåerna för sina utbildningsinriktningar men samverkansgruppen har en remissfunktion. Region Hallands revisorer 5 av 13

8 - Samarbetsgrupp för ledande tjänstemän för gymnasieverksamheten i Halland, gymnasiesamverkan, där förvaltningschefen i Region Halland är adjungerad. - Regionens referensgrupp för övergripande skolfrågor som med roterande ordförandeskap med förvaltningscheferna från kommunerna i regionen. Förvaltningschefen i Region Halland är adjungerad och Region Halland är sammankallande Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att det finns ett en tydlig struktur vad gäller styrning och ledning från regionstyrelsen till rektor. Strukturen innehåller kommunikation för mål och riktlinjer samt återrapportering för de samma. Vi kan vidare konstatera att rektor och driftschef inte har några verksamhetsplaner för sina verksamheter. Detta överensstämmer inte med den styrning som beskrivs i Verksamhetsplan för skolförvaltningen Vi bedömer att system, rutiner och kommunikation för styrning och ledning i samtliga led från regionstyrelsen till rektor är ändamålsenliga. Det är tydligt i regionens styrdokument vad som gäller i fråga om upprättande av verksamhetsplaner för rektorer och driftschef. Detta ska efterföljas även på enhetsnivå Ekonomiskt tillfredställande sätt och god ekonomisk hushållning. I regionens budget för 2013 anges att Naturbruk Halland finansieras med en interkommunal ersättning per elev och med verksamhetens löpande intäkter. Verksamheterna erhåller inte något regionbidrag i budgeten. Den interkommunala ersättningen erhålls enligt en prislista per program som är fastställd av regionstyrelsen. Från och med 2014 kommer prislistan att vara utformad per inriktning på programmen för att få en mer anpassad ersättningsnivå utifrån inriktningarnas innehåll och kostnader. Vid beräkning av interkommunal ersättning tillämpas en särskild beräkningsmodell fastställd av den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan i Halland. Styrgruppen utgörs av representanter för kommunerna i regionen. Budgeten utgår från befintliga elever, förväntade förändringar av befintliga elevers val, demografin i regionen samt förväntad tillströmning av elever och deras inriktningsval. Enligt de intervjuade består budgetunderlagen av flera parametrar med hög osäkerhet vilket försvårar budgetarbetet och möjligheterna att hamna rätt. Verksamheternas budget ska enligt regionstyrelsens beslut vara i balans vid årets slut. Vid överskridande av budget har regionen tillskjutitet medel i bokslutet. Skolorna har gemensam budget och hanteras som en enhet. Den interkommunala ersättningen för eleverna bokförs på den skola eleven går på. Det samma gäller intäkterna från verksamheterna. Det innebär att det är möjligt att följa upp ekonomin per skola. Rektorerna och driftschefen har att anpassa den totala verksamheten utifrån elevantalet och intäkterna. Region Hallands revisorer 6 av 13

9 Skolförvaltningen finansieras av den interkommunala ersättningen och regionens bidrag till folkhögskolorna. Det finns en fördelningsnyckel utifrån hur mycket skolförvaltningen arbetar med respektive verksamhet. I månadsrapporterna från våren 2013 framgår av prognosen att naturbruksgymnasierna inte kommer att ha en budget i balans vid årets slut. I juli var prognosen för 2013 ett underskott med totalt 4,4 miljoner kronor. Avvikelsen anses av förvaltningen framför allt bero på långsamma strukturförändringar på grund av minskande elevunderlag. Redan i början av året signalerades i månadsuppföljningen att budgeten inte skulle kunna hållas. I budget för 2013 angavs den totala omsättningen till 130 miljoner varav interkommunalersättning motsvarar 94 miljoner och övriga intäkter (interna och externa) 36 miljoner. Skolorna har de senaste åren kontinuerligt arbetat med att anpassa verksamheterna utifrån det minskande elevunderlaget. Samtidigt står rektorerna inför svårigheterna med att hantera övertalig personal vid organisationsförändringar. Åtgärder för att nå budgetbalans redovisas i skolornas och förvaltningens månadsrapporter. Dessa åtgärder diskuteras även i mötena med naturbruksledningen varannan vecka. Det är enligt förvaltningschefen tydliga direktiv att ta fram åtgärdsplaner när prognosen visar att resultatet kommer att överskrida budgeten. Åtgärdsplanerna ska innehålla tydliga förslag, tidssatta, bedömning av sannolikheten att genomföras, vem som ansvarar för genomförandet samt när det ska följas upp. Landstingsfullmäktige beslutade i maj månad 2006 att revidera reglerna för resultathantering fr o m 2007 då en ny organisation började gälla. Förändringen innebar att samtliga nämnders ackumulerade resultat nollställdes vid ingången till 2007 med några undantag. För resultat fr o m 2007 gäller principen att styrelser/nämndernas samlade över- och underskott balanseras till nästkommande år i ambitionen att medverka till ett effektivare resursutnyttjande. Styrelsernas/nämndernas resultat, efter analys av hur förväntade mål och produktionskrav uppfyllts och därmed sammanhängande eventuell resultatjustering, balanseras till 100 procent och tillförs eget kapital. I april 2009 reviderades regelverket så att det för balanserade överskott utgår ränta motsvarande genomsnittsräntan för landstingets koncernkonto avseende föregående redovisningsår. För att inte påföra styrelser/nämnder som har ett negativt eget kapital ytterligare merkostnader så debiteras inte kostnadsränta. Samtidigt beslutades att om negativt eget kapital uppkommer ska detta täckas genom motsvarande överskott i redovisningen helst året efter eller senast tre år efter. Vid en mandatperiods slut ska storleken på det egna kapitalet särskilt prövas inför kommande fyraårsperiod. Årligen görs beaktanden vid resultatbalanseringen som innebär att vissa specifika verksamheter får justerat resultat till följd av oförutsedda händelser. För övriga förvaltningar balanseras resultaten till 100 procent. I resultatredovisningen ligger skolverksamheterna som en egen post. Posten omfattar då både gymnasieskolorna och folkhögskolorna. Region Hallands revisorer 7 av 13

10 Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att regionens gymnasieskolor i grunden bedrivs med interkommunal ersättning och intäkter från verksamheten. Det innebär att regionen endast tillskjuter resurser om verksamheten gör ett underskott som bedöms ska balanseras. Om det inte balanseras fullt ut ska verksamheten hämta hem det inom angiven tid. Vi kan utifrån intervjuerna konstatera att det finns möjligheter att bedriva de delar av verksamheterna som genererar intäkter på ett effektivare sätt för att öka intäkterna. Samtliga intervjuade anser att verksamheten är skoljordbruk och det är den pedagogiska verksamheten som ska prioriteras framför effektiviseringar av driften för att öka intäkterna. Vi bedömer att detta är en korrekt tolkning av uppdraget. Det är samtidigt pedagogiskt att visa på effektiva arbetsmetoder och samtidigt klara utbildningsuppdraget. Vi bedömer att regionstyrelsen bedriver gymnasieverksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och med god ekonomisk hushållning Fullgoda underlag med konsekvensbeskrivningar Det är framför allt förvaltningens stab som arbetar med beslutsunderlagen vid politiska beslut. De intervjuade i staben anser att underlagen anger konsekvenser på kort och lång sikt vad gäller verksamheten och ekonomin. Stabspersonalen har specialistområden och arbetar med beslutsunderlagen utifrån sina kompetenser. Regionstyrelsens ordförande anser att beslutsunderlagen för ärenden om gymnasieskolorna är adekvata och presenterar positiva och negativa konsekvenser för ekonomi och organisation. Vi har tagit del av beslutsunderlag från regionstyrelsens möten för 2013 och Beslutsunderlagen innehåller förslag till beslut, sammanfattningar av ärendet, eventuella förslag till åtgärder samt konsekvensbeskrivningar när så är aktuellt för ekonomi, verksamhet och andra perspektiv. I de ärenden som har mer omfattande underlag förs i vissa ärenden ett resonemang med för- och nackdelar vid beslut. Vid behov har förvaltningen även tagit hjälp av externa konsulter för att få göra större och mer omfattande utredningar som t.ex. utredningen om Naturbruksgymnasiernas förutsättningar. Förvaltningen tar även hjälp av andra delar inom regionen i arbetet med beslutsunderlag Slutsatser och bedömning Vi kan utifrån intervjuerna, tillhandahållet material och beslutsunderlagen konstatera att beslutsunderlagen till regionstyrelsen vad gäller gymnasieskolorna är tydliga och välstrukturerade. Vi anser vidare att innehållet är över förväntan vad gäller en förvaltning av regionens skolförvaltnings storlek. Vi gör därför bedömningen att regionstyrelsens inför beslut om gymnasieskolan har fullgoda underlag som beskriver konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Region Hallands revisorer 8 av 13

11 3.4. Rektor har uppdrag, ansvar och befogenheter Det finns ansvarsfördelning till rektor genom förvaltningsövergripande dokument i form av uppdragsbeskrivning och delegationsordning. Rektor och driftschef har generella uppdrag i att vara underställd förvaltningschefen. Uppdraget innefattar även befogenheter, bl.a. att fatta beslut inom sitt ledningsområde, genomföra ändringar och omprioriteringar samt fördela ansvar och befogenheter inom eget ledningsområde. Utöver det generella uppdraget förtydligas även det statliga uppdraget genom skollagen i förvaltningens dokument. Rektorerna och driftschefen anser att ansvarsfördelningen och befogenheterna är tydliga i förhållande till förvaltningschefen och regionstyrelsen. Det är även ett tydligt personalansvar mellan rektor och driftschef men det kan i den dagliga verksamheten anpassas efter situationen. Arbetsmiljöansvaret är delegerat enligt arbetsmiljöplanen Bedömning Vi bedömer att rektorerna har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd Rektorerna har tidigare arbetat som rektorer på andra skolor under flera år. De har genomgått rektorsutbildningen och en rektor har även genomgått rektorslyftet. Rektorerna anser sig trygga i det pedagogiska ledarskapet men behöver stöd för att hantera övriga delar så som ekonomi, arbetsmiljö och personalfrågor Driftschefen ansvarar för bl.a. lokaler, städ, djurhållning och marken. Driftschefen är likställd med rektor och utgör enligt rektorerna ett stort stöd i verksamheten vad gäller detta ansvarsområde. Driftschefen har förutom utbildning och erfarenhet för att klara driftansvaret varit rektor. Förvaltningens ekonomichef bistår rektorerna vad gäller budget och den ekonomiska uppföljningen. Rektorerna har enskilda möten med ekonomichefen innan månadsrapporterna lämnas för att gå igenom det ekonomiska läget och prognosen. För bokföring och fakturering finns lokala administratörer på båda skolorna. Rektorerna har egna personalresurser på skolorna för att hantera personaladministrationen och rekryteringen. Det finns även en central resurs från regionservice som arbetar 25 % med förvaltningens verksamheter. För svårare personalärenden kan även övriga personalfunktioner inom regionen kontaktas. Arbetsmiljöarbetet är enligt rektorerna ett omfattande arbete på naturbruksgymnasierna. Personalens och elevernas arbetsmiljö innehåller moment, situationer och maskiner som följer med de utbildningar som erbjuds på skolorna. Det innebär att personal och rektor ständigt uppmärksammar vikten av säkerhet. Det genomförs regelbundna skyddsronder och det finns elev- och huvudskyddsombud. Stödet be- Region Hallands revisorer 9 av 13

12 står framför allt av utbildningar i arbetsmiljöarbete och att förankra en systematik i den egna organisationen. Rektorerna och förvaltningschefen har en gång per år möte med avdelningschefen för regionens avdelning för arbetsmiljö. På mötet analyseras skolornas nuvarande arbetsmiljösituation och vilka utmaningar som har identifierats. Arbetsmiljöplanen 2013 anger den övergripande styrning och anvarsfördelningen för arbetsmiljöarbetet. Vidare finns det en aktivitetsplan med åtgärder, slutdatum och uppföljning som ytterligare förtydligar fokus för arbetsmiljöarbetet det aktuella året. Rektorerna och personalen kan även ta hjälp av företagshälsovården inom ramen för regionens avtal Bedömning Vi bedömer att rektorerna har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag Rektors organisering av verksamheten Personalen på Plönningegymnasiet är organiserad i sex arbetslag; fem arbetslag med lärare och ett arbetslag med annan personal. De fem arbetslagen leds av en samordnare som träffar rektor en gång i veckan i formella former för information och kommunikation till arbetslagen. Det sjätte arbetslaget som omfattar resurspersonal och elevhälsoteamet leds av rektor. Rektorn har under året infört en stabilare schemaläggning jämfört med tidigare vilket innebär att elever och lärare har en längre framförhållning i planeringen av verksamheten. Personalen på Munkagård är organiserade i 6 arbetslag efter utbildningsinriktningarna. Det finns ingen utsedd arbetslagsledare. Det förs protokoll på arbetslagsmötena som rektor får kopia av. Rektorn deltar vid behov. Lärarnas och klassernas planerade undervisning ligger till grund för schemat. När det är möjligt planeras samläsning i de gymnasiegemensamma ämnena för olika inriktningar. Då har eleverna på olika inriktningar undervisning tillsammans i vissa ämnen och yrkesämnena åtskilda. På gymnasiesärskolan läser eleverna även blandat över årskurserna. Till skolornas utbildningar finns programråd med representanter från näringslivet som fungerar som bollplank för verksamheten men även tar emot praktikanter från utbildningarna. Skolorna organiserar verksamheten efter de aktuella utbildningarnas omfattning i frågan om antal elever. Det innebär bl.a. att det finns lärare som undervisar på båda skolorna och studie- och yrkesvägledarna arbetar med eleverna på båda skolorna. Det har även skett en anpassning av både den pedagogiska verksamheten och driftsverksamheten till följd av gymnasiereformen. Förändringen har enligt rektorer och driftschefen skett i harmoni med reformens införande. Under de senaste tre åren har skolorna arbetat med parallella system då reformen först i år är fullt ut genomförd. Samtliga intervjuade anser att skolorna befinner sig en ansträngd situation. Generellt minskar elevkullarna i gymnasieåldrarna samtidigt som intresse för Region Hallands revisorer 10 av 13

13 utbildningarna och inriktningar varierar mellan åren. Detta ställer höga krav på att balansera organisationen och tillgängliga resurser med kvaliteten på verksamheten. Skollagen tillåter inte undervisning på helgerna och verksamheterna har anpassats efter lagstiftningen. Sedan några år tillbaka bedrivs ingen undervisning på helgerna. Det innebär att skolorna får hyra in personal för att klara driften under helgerna Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att samtliga intervjuade visar en medvetenhet vad gäller gymnasieskolornas förutsättningar. Rektorerna är medvetna om sitt ansvar att i organisationen balansera de statliga kraven mot verksamhetens förutsättningar. Det handlar bl.a. om att planera undervisningen för att ta vara på samläsningsmöjligheter men också att ha personal som arbetar på båda skolorna. Vi bedömer att rektorerna organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Skolorna har inte fastställt ett systematiskt kvalitetsarbete. Det finns grundläggande tankar och processerna har påbörjats på båda skolorna. Det finns kvalitetsarbete men det är inte systematiskt. I Skolinspektionens tillsyn från 2011 kritiserades bristerna i det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheterna har sedan 2011 bytt rektorer och organisationen har delvis förändrats Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att det i dagsläget inte bedrivs något systematiskt kvalitetsarbete fullt ut på skolorna. Vi gör därför bedömningen att rektorerna inte säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Vi rekommenderar att rektorerna med stöd av förvaltningen utvecklar ett systematiskt kvalitetsarbete som överensstämmer skollagens krav och Skolverkets allmänna råd. Region Hallands revisorer 11 av 13

14 4. Slutsatser och revisionell bedömning Med slutsatserna och bedömningar för respektive revisionskriterie som grund bedömer vi att regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten är ändamålsenlig. Vi rekommenderar styrelsen att aktivt stödja utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbete på skolorna som ligger inom rektors ansvarsområde. Denna granskning har fokuserat på den pedagogiska verksamheten på naturbruksgymnasierna. har tidigare under 2013, på uppdrag av revisorerna i Region Halland, genomfört en granskning av den interna kontrollen vid naturbruksgymnasierna med avseende på inköp och försäljning. Det området omfattas inte av denna granskning. Region Hallands revisorer 12 av 13

15 Viktor Prytz Projektledare Christel Eriksson Uppdragsledare Region Hallands revisorer 13 av 13

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Granskning av ekonomistyrning

Granskning av ekonomistyrning Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Botkyrka kommun Jan Nilsson Göran Person- Lingman Anders Hägg Maj 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 2 2 Inledning

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer