Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna"

Transkript

1 Revisionsrapport Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Region Hallands revisorer Viktor Prytz

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Uppdraget Avgränsningar och metoder Avvikelser från projektplanen Sakavstämning Iakttagelser System, rutiner och kommunikation för styrning och ledning Slutsatser och bedömning Ekonomiskt tillfredställande sätt och god ekonomisk hushållning Slutsatser och bedömning Fullgoda underlag med konsekvensbeskrivningar Slutsatser och bedömning Rektor har uppdrag, ansvar och befogen-heter Bedömning Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd Bedömning Rektors organisering av verksamheten Slutsatser och bedömning Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete Slutsatser och bedömning Slutsatser och revisionell bedömning Region Hallands revisorer

3 1. Sammanfattning Region Hallands revisorer har gett i uppdrag att granska om regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten är ändamålsenlig. Med slutsatserna och bedömningar för respektive revisionskriterium som grund bedömer vi att regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten är ändamålsenlig. Vi bedömer att system, rutiner och kommunikation för styrning och ledning i samtliga led från regionstyrelsen till rektor är ändamålsenliga. Det är tydligt i regionens styrdokument vad som gäller i fråga om upprättande av verksamhetsplaner för rektorer och driftschef. Detta ska efterföljas även på enhetsnivå. Vi kan konstatera att regionens gymnasieskolor i grunden bedrivs med interkommunal ersättning och intäkter från verksamheten. Det innebär att regionen endast tillskjuter resurser om verksamheten gör ett underskott som bedöms ska balanseras. Om det inte balanseras fullt ut ska verksamheten hämta hem det inom angiven tid. Vi kan utifrån intervjuerna, tillhandahållet material och beslutsunderlagen konstatera att beslutsunderlagen till regionstyrelsen vad gäller gymnasieskolorna är tydliga och välstrukturerade. Vi gör därför bedömningen att regionstyrelsens inför beslut om gymnasieskolan har fullgoda underlag som beskriver konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Vi bedömer att rektorerna har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter. Vi bedömer att rektorerna organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser. Vi kan konstatera att det i dagsläget inte bedrivs något systematiskt kvalitetsarbete fullt ut på skolorna. Vi gör därför bedömningen att rektorerna inte säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Vi rekommenderar att rektorerna med stöd av förvaltningen utvecklar ett systematiskt kvalitetsarbete som överensstämmer skollagens krav och Skolverkets allmänna råd. Region Hallands revisorer 1 av 13

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Regionstyrelsen ansvarar för att ungdomarna i regionens skolor erbjuds en gymnasieutbildning av god kvalitet. Gymnasieverksamheten är svår att prognosticera eftersom det är elevernas val som i stor utsträckning styr vilken utbildning som ska tillhandahållas. Verksamheten ska samtidigt bedrivas enligt god ekonomiskt hushållning. Det ställs därför stora krav på styrelsen när det gäller att ta fram tillförlitliga underlag för planering och att utforma verksamheten i enlighet med dessa. Rektorerna behöver goda kunskaper om styrdokumenten och verksamheternas pedagogiska uppdrag men också om arbetsgivarrollen och vad det innebär att leda verksamhet i en politiskt styrd organisation. En tydlig kommunikation från styrelsen till rektor är viktig för att verksamheten ska kunna ledas, styras och utvecklas i enlighet med de mål som staten och styrelsen beslutat. En viktig faktor är uppföljning och utvärdering av verksamheten både på övergripande- och enhetsnivå. Sammantaget ställs stora krav på rektorers styrförmåga och ledarskap samt på de förutsättningar för uppdraget som nämnden ger. Brister i styrning och ledning från rektor innebär att verksamheten inte optimerar sin förmåga. Barns och elevers rättigheter riskerar att åsidosättas. Därmed riskeras även styrelsens möjligheter att säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever samt god ekonomisk hushållning. Rektor är en nyckelperson för styrelsen. Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet med bl.a. Skolinspektionens granskning från 2011 som grund har revisorerna beslutat att granska regionstyrelsen styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Uppdraget Region Hallands revisorer har gett i uppdrag att granska styrning och ledning av naturbruksgymnasierna. Revisionsfrågan är: Är regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten ändamålsenlig? Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur skollagen och kommunallagen. Med utgångspunkterna från dessa har följande kontrollområden formulerats: System, rutiner och kommunikation för styrning och ledning i samtliga led från regionstyrelsen till rektor är ändamålsenliga Regionstyrelsen bedriver gymnasieverksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och med god ekonomisk hushållning. Inför regionstyrelsens beslut om gymnasieskolan finns fullgoda underlag som beskriver konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter. Region Hallands revisorer 2 av 13

5 Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag. Rektor organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser. Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete Avgränsningar och metoder Granskningen är avgränsad till framför allt den pedagogiska verksamheten på naturbruksgymnasierna och regionstyrelsen ansvar för dessa verksamheter. Revisorerna har i september 2013 genomfört en granskning av intern kontroll vid naturbruksgymnasierna. Denna granskning omfattar inte de delarna. Vi har intervjuat rektorerna, driftschefen, förvaltningschefen med stab och regionstyrelsens presidium. Vidare har vi granskat uppdragsbeskrivningar, månadsrapporter med ekonomisk uppföljning, beslutsunderlag och protokoll från styrelsen och utskottet samt andra lokala styrdokument Avvikelser från projektplanen Inga avvikelser från projektplanen Sakavstämning Rapporten är sakgranskad av Torbjörn Svanberg tillsammans med rektorerna. De förtroendevalda har haft möjlighet att kommentera rapporten men inte lämnat några synpunkter. Avstämningen är genomförd skriftligt den 5 november och muntligt den 7 november med Torbjörn Svanberg. Samtliga synpunkter i sakgranskningen är beaktade och relevanta förändringar i rapporten genomförda. Region Hallands revisorer 3 av 13

6 3. Iakttagelser 3.1. System, rutiner och kommunikation för styrning och ledning Regionfullmäktige har beslutat om övergripande långsiktiga mål och strategier som sträcker sig till Utifrån dessa beslutar regionfullmäktige om den årliga styrningen genom Mål och budget för kommande år samt en ekonomisk plan för de två nästkommande åren. Denna styrning ligger till grund för regionstyrelsens årliga beslut om mål och styrning som för gymnasieskolornas del som heter Mål och riktlinjer 2013 Skolförvaltningen. Regionstyrelsen är driftsnämnd för utbildningsförvaltningen och skolorna. Utifrån dessa mål tar skolförvaltningen fram Verksamhetsplan för Skolförvaltningen Skolorna har för närvarande inga egna verksamhetsplaner utan följer skolförvaltningens plan. Enligt Verksamhetsplan för skolförvaltningen 2013 kan styrningen av skolverksamheten åskåliggöras enligt följande: Riksdag och regering Statliga styrdokument ex Skollagen Flerårsperspektiv Skolverket och myndigheter Programmål, betygskriterier, kursplaner Regionfullmäktige Långsiktiga mål och strategier Regionfullmäktige Årlig mål och budget Ettårsperspektiv Regionstyrelsen Mål och riktlinjer Förvaltningen Verksamhetsplan Rektor/Driftschef Verksamhetsplan Uppföljning Uppföljning Förvaltningens verksamhetsplan ligger till grund för månadsvis uppföljning av verksamheterna. Det finns ett årshjul som anger när uppföljning, analys och beslut i anslutning till verksamhetsplanens innehåll ska verkställas. Rektorerna och drifts- Region Hallands revisorer 4 av 13

7 chefen skriver verksamhetsrapporter varje månad. Månadsrapporterna innehåller rubrikerna verksamhet, ekonomi och personal. Rektorernas rapporter tar upp bedömning av den pedagogiska verksamheten utifrån måluppfyllelse mot verksamhetsmålen, ekonomi med prognos samt personal. Driftschefens rapport handlar om verksamheten i ett driftsperspektiv. Rektorerna och driftschefen anser att de får återkoppling på dessa rapporter från förvaltningschefen genom de regelbundna mötena. Månadsrapporter ligger till grund för förvaltningens månadsrapporter till regionstyrelsen som är uppbyggd efter samma struktur. Regionstyrelsens ordförande anser att rapporteringen från förvaltningen ger en tillräcklig bild av verksamhetens ekonomi och verksamhet. Vidare anser ordföranden att de månadsvisa rapporteringarna skapar en kontinuerlig uppföljning av verksamheten. Utöver de återkommande rapporterna och de årliga besluten för ekonomi och målsättningar förekommer enskilda beslut med direkta uppdrag till förvaltningen som t.ex. utrednings- och utvecklingsuppdrag till följd av utredningen om Naturbruksgymnasiernas förutsättningar. Skolförvaltningen leds av förvaltningschefen som har en stab bestående av ekonomichef, IT-samordnare, personalstrateg (från regionservice) samt två utvecklare. Förvaltningschefen har enligt regionstyrelsens ordförande ett tydligt uppdrag att hantera utvecklingen av gymnasieskolorna Stabspersonalen har funktionsansvar med motsvarande funktioner på skolorna t.ex. har en utvecklare ansvar för miljöfrågorna och det finns personal på skolorna med ansvar för miljöfrågor. Det finns motsvarande funktionslösningar för t.ex. IT och ekonomi. De funktionsansvariga tjänstemännen kan ge stöd till rektorerna inom sitt specialistområde men även arbeta direkt med kontaktpersonen på skolorna. Det finns en ledningsgrupp som består av förvaltningschefen, de fyra rektorerna, driftschefen, ekonomichefen samt en personalstrateg som köps in från regionservice. Ledningsgruppen träffas var tredje vecka. Mötet behandlar övergripande frågor för samtliga verksamheter inom förvaltningen. Varannan vecka är det gymnasiemöte med förvaltningschefen, rektorerna för gymnasieskolorna, driftschefen och ekonomichefen. Mötena fokuserar på specifika gymnasiefrågor på kort och lång sikt. Rektorerna och driftschefen anser att de har bra kommunikation med ledningen och att informationsflödet är tillfredsställande. Förvaltningschefen informerar regelbundet på mötena men även via mail om de politiska beslut och ställningstaganden som regionstyrelsen fattar. De politiska besluten når samtliga i staben samt rektorerna och driftschefen. För utbildningsverksamheten finns ytterligare tre forum som har visst inflytande: - Regional styrgrupp för gymnasiesamverkan med förtroendevalda representanter för varje kommun som ingår i samverkansavtalet. I avtalet regleras bl.a. de interkommunala ersättningsnivåerna. Regionstyrelsen beslutar om prisnivåerna för sina utbildningsinriktningar men samverkansgruppen har en remissfunktion. Region Hallands revisorer 5 av 13

8 - Samarbetsgrupp för ledande tjänstemän för gymnasieverksamheten i Halland, gymnasiesamverkan, där förvaltningschefen i Region Halland är adjungerad. - Regionens referensgrupp för övergripande skolfrågor som med roterande ordförandeskap med förvaltningscheferna från kommunerna i regionen. Förvaltningschefen i Region Halland är adjungerad och Region Halland är sammankallande Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att det finns ett en tydlig struktur vad gäller styrning och ledning från regionstyrelsen till rektor. Strukturen innehåller kommunikation för mål och riktlinjer samt återrapportering för de samma. Vi kan vidare konstatera att rektor och driftschef inte har några verksamhetsplaner för sina verksamheter. Detta överensstämmer inte med den styrning som beskrivs i Verksamhetsplan för skolförvaltningen Vi bedömer att system, rutiner och kommunikation för styrning och ledning i samtliga led från regionstyrelsen till rektor är ändamålsenliga. Det är tydligt i regionens styrdokument vad som gäller i fråga om upprättande av verksamhetsplaner för rektorer och driftschef. Detta ska efterföljas även på enhetsnivå Ekonomiskt tillfredställande sätt och god ekonomisk hushållning. I regionens budget för 2013 anges att Naturbruk Halland finansieras med en interkommunal ersättning per elev och med verksamhetens löpande intäkter. Verksamheterna erhåller inte något regionbidrag i budgeten. Den interkommunala ersättningen erhålls enligt en prislista per program som är fastställd av regionstyrelsen. Från och med 2014 kommer prislistan att vara utformad per inriktning på programmen för att få en mer anpassad ersättningsnivå utifrån inriktningarnas innehåll och kostnader. Vid beräkning av interkommunal ersättning tillämpas en särskild beräkningsmodell fastställd av den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan i Halland. Styrgruppen utgörs av representanter för kommunerna i regionen. Budgeten utgår från befintliga elever, förväntade förändringar av befintliga elevers val, demografin i regionen samt förväntad tillströmning av elever och deras inriktningsval. Enligt de intervjuade består budgetunderlagen av flera parametrar med hög osäkerhet vilket försvårar budgetarbetet och möjligheterna att hamna rätt. Verksamheternas budget ska enligt regionstyrelsens beslut vara i balans vid årets slut. Vid överskridande av budget har regionen tillskjutitet medel i bokslutet. Skolorna har gemensam budget och hanteras som en enhet. Den interkommunala ersättningen för eleverna bokförs på den skola eleven går på. Det samma gäller intäkterna från verksamheterna. Det innebär att det är möjligt att följa upp ekonomin per skola. Rektorerna och driftschefen har att anpassa den totala verksamheten utifrån elevantalet och intäkterna. Region Hallands revisorer 6 av 13

9 Skolförvaltningen finansieras av den interkommunala ersättningen och regionens bidrag till folkhögskolorna. Det finns en fördelningsnyckel utifrån hur mycket skolförvaltningen arbetar med respektive verksamhet. I månadsrapporterna från våren 2013 framgår av prognosen att naturbruksgymnasierna inte kommer att ha en budget i balans vid årets slut. I juli var prognosen för 2013 ett underskott med totalt 4,4 miljoner kronor. Avvikelsen anses av förvaltningen framför allt bero på långsamma strukturförändringar på grund av minskande elevunderlag. Redan i början av året signalerades i månadsuppföljningen att budgeten inte skulle kunna hållas. I budget för 2013 angavs den totala omsättningen till 130 miljoner varav interkommunalersättning motsvarar 94 miljoner och övriga intäkter (interna och externa) 36 miljoner. Skolorna har de senaste åren kontinuerligt arbetat med att anpassa verksamheterna utifrån det minskande elevunderlaget. Samtidigt står rektorerna inför svårigheterna med att hantera övertalig personal vid organisationsförändringar. Åtgärder för att nå budgetbalans redovisas i skolornas och förvaltningens månadsrapporter. Dessa åtgärder diskuteras även i mötena med naturbruksledningen varannan vecka. Det är enligt förvaltningschefen tydliga direktiv att ta fram åtgärdsplaner när prognosen visar att resultatet kommer att överskrida budgeten. Åtgärdsplanerna ska innehålla tydliga förslag, tidssatta, bedömning av sannolikheten att genomföras, vem som ansvarar för genomförandet samt när det ska följas upp. Landstingsfullmäktige beslutade i maj månad 2006 att revidera reglerna för resultathantering fr o m 2007 då en ny organisation började gälla. Förändringen innebar att samtliga nämnders ackumulerade resultat nollställdes vid ingången till 2007 med några undantag. För resultat fr o m 2007 gäller principen att styrelser/nämndernas samlade över- och underskott balanseras till nästkommande år i ambitionen att medverka till ett effektivare resursutnyttjande. Styrelsernas/nämndernas resultat, efter analys av hur förväntade mål och produktionskrav uppfyllts och därmed sammanhängande eventuell resultatjustering, balanseras till 100 procent och tillförs eget kapital. I april 2009 reviderades regelverket så att det för balanserade överskott utgår ränta motsvarande genomsnittsräntan för landstingets koncernkonto avseende föregående redovisningsår. För att inte påföra styrelser/nämnder som har ett negativt eget kapital ytterligare merkostnader så debiteras inte kostnadsränta. Samtidigt beslutades att om negativt eget kapital uppkommer ska detta täckas genom motsvarande överskott i redovisningen helst året efter eller senast tre år efter. Vid en mandatperiods slut ska storleken på det egna kapitalet särskilt prövas inför kommande fyraårsperiod. Årligen görs beaktanden vid resultatbalanseringen som innebär att vissa specifika verksamheter får justerat resultat till följd av oförutsedda händelser. För övriga förvaltningar balanseras resultaten till 100 procent. I resultatredovisningen ligger skolverksamheterna som en egen post. Posten omfattar då både gymnasieskolorna och folkhögskolorna. Region Hallands revisorer 7 av 13

10 Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att regionens gymnasieskolor i grunden bedrivs med interkommunal ersättning och intäkter från verksamheten. Det innebär att regionen endast tillskjuter resurser om verksamheten gör ett underskott som bedöms ska balanseras. Om det inte balanseras fullt ut ska verksamheten hämta hem det inom angiven tid. Vi kan utifrån intervjuerna konstatera att det finns möjligheter att bedriva de delar av verksamheterna som genererar intäkter på ett effektivare sätt för att öka intäkterna. Samtliga intervjuade anser att verksamheten är skoljordbruk och det är den pedagogiska verksamheten som ska prioriteras framför effektiviseringar av driften för att öka intäkterna. Vi bedömer att detta är en korrekt tolkning av uppdraget. Det är samtidigt pedagogiskt att visa på effektiva arbetsmetoder och samtidigt klara utbildningsuppdraget. Vi bedömer att regionstyrelsen bedriver gymnasieverksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och med god ekonomisk hushållning Fullgoda underlag med konsekvensbeskrivningar Det är framför allt förvaltningens stab som arbetar med beslutsunderlagen vid politiska beslut. De intervjuade i staben anser att underlagen anger konsekvenser på kort och lång sikt vad gäller verksamheten och ekonomin. Stabspersonalen har specialistområden och arbetar med beslutsunderlagen utifrån sina kompetenser. Regionstyrelsens ordförande anser att beslutsunderlagen för ärenden om gymnasieskolorna är adekvata och presenterar positiva och negativa konsekvenser för ekonomi och organisation. Vi har tagit del av beslutsunderlag från regionstyrelsens möten för 2013 och Beslutsunderlagen innehåller förslag till beslut, sammanfattningar av ärendet, eventuella förslag till åtgärder samt konsekvensbeskrivningar när så är aktuellt för ekonomi, verksamhet och andra perspektiv. I de ärenden som har mer omfattande underlag förs i vissa ärenden ett resonemang med för- och nackdelar vid beslut. Vid behov har förvaltningen även tagit hjälp av externa konsulter för att få göra större och mer omfattande utredningar som t.ex. utredningen om Naturbruksgymnasiernas förutsättningar. Förvaltningen tar även hjälp av andra delar inom regionen i arbetet med beslutsunderlag Slutsatser och bedömning Vi kan utifrån intervjuerna, tillhandahållet material och beslutsunderlagen konstatera att beslutsunderlagen till regionstyrelsen vad gäller gymnasieskolorna är tydliga och välstrukturerade. Vi anser vidare att innehållet är över förväntan vad gäller en förvaltning av regionens skolförvaltnings storlek. Vi gör därför bedömningen att regionstyrelsens inför beslut om gymnasieskolan har fullgoda underlag som beskriver konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Region Hallands revisorer 8 av 13

11 3.4. Rektor har uppdrag, ansvar och befogenheter Det finns ansvarsfördelning till rektor genom förvaltningsövergripande dokument i form av uppdragsbeskrivning och delegationsordning. Rektor och driftschef har generella uppdrag i att vara underställd förvaltningschefen. Uppdraget innefattar även befogenheter, bl.a. att fatta beslut inom sitt ledningsområde, genomföra ändringar och omprioriteringar samt fördela ansvar och befogenheter inom eget ledningsområde. Utöver det generella uppdraget förtydligas även det statliga uppdraget genom skollagen i förvaltningens dokument. Rektorerna och driftschefen anser att ansvarsfördelningen och befogenheterna är tydliga i förhållande till förvaltningschefen och regionstyrelsen. Det är även ett tydligt personalansvar mellan rektor och driftschef men det kan i den dagliga verksamheten anpassas efter situationen. Arbetsmiljöansvaret är delegerat enligt arbetsmiljöplanen Bedömning Vi bedömer att rektorerna har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd Rektorerna har tidigare arbetat som rektorer på andra skolor under flera år. De har genomgått rektorsutbildningen och en rektor har även genomgått rektorslyftet. Rektorerna anser sig trygga i det pedagogiska ledarskapet men behöver stöd för att hantera övriga delar så som ekonomi, arbetsmiljö och personalfrågor Driftschefen ansvarar för bl.a. lokaler, städ, djurhållning och marken. Driftschefen är likställd med rektor och utgör enligt rektorerna ett stort stöd i verksamheten vad gäller detta ansvarsområde. Driftschefen har förutom utbildning och erfarenhet för att klara driftansvaret varit rektor. Förvaltningens ekonomichef bistår rektorerna vad gäller budget och den ekonomiska uppföljningen. Rektorerna har enskilda möten med ekonomichefen innan månadsrapporterna lämnas för att gå igenom det ekonomiska läget och prognosen. För bokföring och fakturering finns lokala administratörer på båda skolorna. Rektorerna har egna personalresurser på skolorna för att hantera personaladministrationen och rekryteringen. Det finns även en central resurs från regionservice som arbetar 25 % med förvaltningens verksamheter. För svårare personalärenden kan även övriga personalfunktioner inom regionen kontaktas. Arbetsmiljöarbetet är enligt rektorerna ett omfattande arbete på naturbruksgymnasierna. Personalens och elevernas arbetsmiljö innehåller moment, situationer och maskiner som följer med de utbildningar som erbjuds på skolorna. Det innebär att personal och rektor ständigt uppmärksammar vikten av säkerhet. Det genomförs regelbundna skyddsronder och det finns elev- och huvudskyddsombud. Stödet be- Region Hallands revisorer 9 av 13

12 står framför allt av utbildningar i arbetsmiljöarbete och att förankra en systematik i den egna organisationen. Rektorerna och förvaltningschefen har en gång per år möte med avdelningschefen för regionens avdelning för arbetsmiljö. På mötet analyseras skolornas nuvarande arbetsmiljösituation och vilka utmaningar som har identifierats. Arbetsmiljöplanen 2013 anger den övergripande styrning och anvarsfördelningen för arbetsmiljöarbetet. Vidare finns det en aktivitetsplan med åtgärder, slutdatum och uppföljning som ytterligare förtydligar fokus för arbetsmiljöarbetet det aktuella året. Rektorerna och personalen kan även ta hjälp av företagshälsovården inom ramen för regionens avtal Bedömning Vi bedömer att rektorerna har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag Rektors organisering av verksamheten Personalen på Plönningegymnasiet är organiserad i sex arbetslag; fem arbetslag med lärare och ett arbetslag med annan personal. De fem arbetslagen leds av en samordnare som träffar rektor en gång i veckan i formella former för information och kommunikation till arbetslagen. Det sjätte arbetslaget som omfattar resurspersonal och elevhälsoteamet leds av rektor. Rektorn har under året infört en stabilare schemaläggning jämfört med tidigare vilket innebär att elever och lärare har en längre framförhållning i planeringen av verksamheten. Personalen på Munkagård är organiserade i 6 arbetslag efter utbildningsinriktningarna. Det finns ingen utsedd arbetslagsledare. Det förs protokoll på arbetslagsmötena som rektor får kopia av. Rektorn deltar vid behov. Lärarnas och klassernas planerade undervisning ligger till grund för schemat. När det är möjligt planeras samläsning i de gymnasiegemensamma ämnena för olika inriktningar. Då har eleverna på olika inriktningar undervisning tillsammans i vissa ämnen och yrkesämnena åtskilda. På gymnasiesärskolan läser eleverna även blandat över årskurserna. Till skolornas utbildningar finns programråd med representanter från näringslivet som fungerar som bollplank för verksamheten men även tar emot praktikanter från utbildningarna. Skolorna organiserar verksamheten efter de aktuella utbildningarnas omfattning i frågan om antal elever. Det innebär bl.a. att det finns lärare som undervisar på båda skolorna och studie- och yrkesvägledarna arbetar med eleverna på båda skolorna. Det har även skett en anpassning av både den pedagogiska verksamheten och driftsverksamheten till följd av gymnasiereformen. Förändringen har enligt rektorer och driftschefen skett i harmoni med reformens införande. Under de senaste tre åren har skolorna arbetat med parallella system då reformen först i år är fullt ut genomförd. Samtliga intervjuade anser att skolorna befinner sig en ansträngd situation. Generellt minskar elevkullarna i gymnasieåldrarna samtidigt som intresse för Region Hallands revisorer 10 av 13

13 utbildningarna och inriktningar varierar mellan åren. Detta ställer höga krav på att balansera organisationen och tillgängliga resurser med kvaliteten på verksamheten. Skollagen tillåter inte undervisning på helgerna och verksamheterna har anpassats efter lagstiftningen. Sedan några år tillbaka bedrivs ingen undervisning på helgerna. Det innebär att skolorna får hyra in personal för att klara driften under helgerna Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att samtliga intervjuade visar en medvetenhet vad gäller gymnasieskolornas förutsättningar. Rektorerna är medvetna om sitt ansvar att i organisationen balansera de statliga kraven mot verksamhetens förutsättningar. Det handlar bl.a. om att planera undervisningen för att ta vara på samläsningsmöjligheter men också att ha personal som arbetar på båda skolorna. Vi bedömer att rektorerna organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser Rektor säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Skolorna har inte fastställt ett systematiskt kvalitetsarbete. Det finns grundläggande tankar och processerna har påbörjats på båda skolorna. Det finns kvalitetsarbete men det är inte systematiskt. I Skolinspektionens tillsyn från 2011 kritiserades bristerna i det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheterna har sedan 2011 bytt rektorer och organisationen har delvis förändrats Slutsatser och bedömning Vi kan konstatera att det i dagsläget inte bedrivs något systematiskt kvalitetsarbete fullt ut på skolorna. Vi gör därför bedömningen att rektorerna inte säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Vi rekommenderar att rektorerna med stöd av förvaltningen utvecklar ett systematiskt kvalitetsarbete som överensstämmer skollagens krav och Skolverkets allmänna råd. Region Hallands revisorer 11 av 13

14 4. Slutsatser och revisionell bedömning Med slutsatserna och bedömningar för respektive revisionskriterie som grund bedömer vi att regionstyrelsens styrning och ledning av gymnasieverksamheten är ändamålsenlig. Vi rekommenderar styrelsen att aktivt stödja utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbete på skolorna som ligger inom rektors ansvarsområde. Denna granskning har fokuserat på den pedagogiska verksamheten på naturbruksgymnasierna. har tidigare under 2013, på uppdrag av revisorerna i Region Halland, genomfört en granskning av den interna kontrollen vid naturbruksgymnasierna med avseende på inköp och försäljning. Det området omfattas inte av denna granskning. Region Hallands revisorer 12 av 13

15 Viktor Prytz Projektledare Christel Eriksson Uppdragsledare Region Hallands revisorer 13 av 13

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Katrineholms kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Januari 2012 Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen

Förutsättningar för eleverna att nå målen Revisionsrapport Förutsättningar för eleverna att nå målen Viktor Prytz Vimmerby kommuns revisorer 10 juni 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Vingåkers kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3

Läs mer

Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning

Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning Revisionsrapport Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning Mönsterås kommun Caroline Liljebjörn Viktor Prytz 9 december 2011 Sammanfattning Syftet är att granska om nämnden genom

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda Informationsmöte Linghemsskolan Personal och vårdnadshavare 23 januari 2014 Agenda Skolinspektionens granskningar av Linghemsskolan 2005 - Vad är regelbunden tillsyn? Syfte Kontrollera att skolan/verksamheten

Läs mer

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen 2014-03-26 1(5) Frågor och svar En bakgrundsbeskrivning Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i dagsläget

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Åtvidabergs kommun December 2003 Håkan Lindahl Karin Jäderbrink Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

2014 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna

2014 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Datum Diarienummer 2013-11-21 RS130300 Skolförvaltningen Christer Henriksson, utvecklare, 0703282958 Anders Hallberg, ekonomichef, 0730377955 Regionstyrelsen 2014 års priser för

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionsrapport. ekonomistyrning. Staffanstorps kommun. Sofie Holmkvist & Viktor

Revisionsrapport. ekonomistyrning. Staffanstorps kommun. Sofie Holmkvist & Viktor Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens övergripande ekonomistyrning Staffanstorps kommun Sofie Holmkvist & Viktor Prytz Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Kontrollfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:13. Undervisningen i matematik i gymnasieskolan

Sammanfattning Rapport 2010:13. Undervisningen i matematik i gymnasieskolan Sammanfattning Rapport 2010:13 Undervisningen i matematik i gymnasieskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i matematik på 55 gymnasieskolor spridda över landet.

Läs mer

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Revisionsrapport Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Nyköpings kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Revisorernas redogörelse 2007

Revisorernas redogörelse 2007 Till Kommunfullmäktige Revisorernas redogörelse 2007 För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Marks kommun 18 mars 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Marks kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare Östersunds kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation Kalmar kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun

Revisionsrapport. Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Kalmar kommun Stefan Wik Cert. kommunal revisor maj månad 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Iakttagelser

Läs mer

P",C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I "l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l

P,C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l P",C [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l 1I "l (-I. Il Uppdraget 3 Bakgrund och revisionsfråga 3 Metod 3 Inledande resonemang kring rektors roll och uppgift 4 Hur har skolnämnden definierat

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

RS 2011-03-09. Presidiets förslag Regionstyrelsen beslutar att utse Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

RS 2011-03-09. Presidiets förslag Regionstyrelsen beslutar att utse Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-03-09 Regionstyrelsen Tid Onsdagen den 9 mars 2011, kl 09:00 - ca 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering utse

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll vid naturbruksgymnasierna

Granskning av intern kontroll vid naturbruksgymnasierna www.pwc.se Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Granskning av intern kontroll vid naturbruksgymnasierna Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer